اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.01 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960003/تجدید-مناقصه-خرید-تعد... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.01 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960003/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-34-600-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی-تکفاز--'>تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960006/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری-تجاری'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری / تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960011/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاه-TBS-و--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960014/فراخوان-طراحی--تامین-و-ساخت-ماشین-آلات-واحد-300-تنی---نوبت-دوم'>فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم / فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960015/فراخوان-عملیات-احداث-سازه-آبگیر-و-ریپ-رپ-مخازن-فرعی-4-سد'>فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960022/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-زون-های-B-J-K-L'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های B-J-K-L / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های B-J-K-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960024/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960034/مناقصه-اصلاح-کنتورهای-قابل-چرخش-و-تهیه-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960038/مناقصه-تعداد-11-عدد-شلف-HABA-و--'>مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960039/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه'>مناقصه  اجرای باقیمانده خط تغذیه  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای باقیمانده خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960040/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-به-طول-تقریبی-7300-متر-(pc)'>فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) / مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960044/تجدید-فرخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری--نوبت-دوم'>تجدید فرخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فرخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960045/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-مرمت-خانه-جوان'>مناقصه  تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960046/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر-تراکمی-هوا-خنک'>مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960048/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی-70-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960051/مناقصه-واگذاری-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حمل---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960052/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960053/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-پیمانکار'>مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار  / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960054/مناقصه-پروژه-تجهیز-چاه-فلمن-و-تکمیل-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960059/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-PE1000PE80---نوبت-دوم'>مناقصه  لوله های پلی اتیلن PE1000PE80 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لوله های پلی اتیلن PE1000PE80 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960061/مناقصه-خدمات-ترمیم-کابل-کشی-و-سیستم-روشنایی-و-ساخت-و-نصب-تابلوهای-برق-داخلی-و-خارجی'>مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب تابلوهای برق داخلی و خارجی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب تابلوهای برق داخلی و خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960065/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-تجاری-و-اداری-سازمان-خدمات-موتوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960067/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-ادارات--اماکن-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960068/ارزیابی-کیفی-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960070/مناقصه-تامین-و-اجرای-روشنایی-پارک-بعثت'>مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت  / مناقصه , مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960072/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-علائم-ایمنی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960073/مناقصه-خط-کشی-راههای-روستائی-و-فرعی-حوزه-استحفاظی'> مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960081/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960083/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960085/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب-چاه-شهرک-صنعتی-تایباد-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960088/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-توسعه-شرکت-صنعتی-محلات'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری توسعه شرکت صنعتی محلات / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری توسعه شرکت صنعتی محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960090/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-روشنایی-معابر-شهرک-های-صنعتی-توس-و-ماشین-ابزار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960093/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960095/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-روشنایی-معابر-و-آیلند-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960098/مناقصه-خرید-کابل-مسی-جهت-خروجی-پست-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960102/مناقصه-طبخ-غذا-در-محل-سلف-سرویس-مائده-96-8-1'>مناقصه طبخ غذا در محل سلف سرویس مائده  96.8.1 / مناقصه , مناقصه طبخ غذا در محل سلف سرویس مائده  96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960103/مناقصه-تکمیل-پارک-بانوان--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک بانوان - تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه (تجدید), مناقصه تکمیل پارک بانوان - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960104/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)--'>فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960107/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-ماشین-آلات'>مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960110/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-نما-و-قسمتهای-داخلی-ساختمان-96-8-1'>مناقصه تعمیر و بازسازی نما و قسمتهای داخلی ساختمان 96.8.1 / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی ساختمان  96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960113/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل-های-کالشور'>فراخوان تعمیرات اساسی پل های کالشور / فراخوان, ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی پل های کالشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960116/فراخوان-مناقصه-امور-خرید-یکدستگاه-سی-تی-اسکن-64-اسلایس-نو'>فراخوان مناقصه امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960120/مناقصه-احداث-پل-روگذر-و-چپ-گرد-محور-اصلی'>مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960123/آگهی-احداث-کانال-محدوده-رسالت-شمالی'>آگهی احداث کانال محدوده رسالت شمالی / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی احداث کانال محدوده رسالت شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960126/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-انجام-اکتشافات-تفصیلی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام اکتشافات تفصیلی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام اکتشافات تفصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960127/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اجرا-و-بهره-برداری-طرح-آبرسانی'>فراخوان مناقصه واگذاری اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی / مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960128/تجدید-مناقصه-خرید-سروموتورهای-سیستم-کنترل-توربین-های-بخار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960131/فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محله-سورو-غرب-بلوار-دانشمند'>فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمندB-J-K-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960132/آگهی-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-ج-ناحیه-سه'>آگهی نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960133/مناقصه-خرید-مقدار-1-100-متر-انواع-کابل-کراسلینگ--'>مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960134/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-فیض-آباد-فاز-6'>مناقصه آبرسانی مجتمع فیض آباد فاز 6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه آبرسانی مجتمع فیض آباد فاز 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960137/مناقصه-تکمیل-شبکه-آبیاری-مکانیکی-سطح-منطقه-فاز-یک-96-8-1'>مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک 96.8.1  / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960138/انتخاب-پیمانکار-استخراج-و-دپو-سنگ-آهک'>انتخاب پیمانکار استخراج و دپو سنگ آهک / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار استخراج و دپو سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960143/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-لجن-برداری-و-لایروبی-رودخانه'>اصلاحیه مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه / آگهی اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960144/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960146/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960148/مناقصه-مسترمیتر-پرتابل-مجهز-به-PD-میتر---نوبت-دوم'>مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960151/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویان-دانشگاه-پیراپزشکی'>مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960152/مناقصه-تامین-نیازمندی-قطعات-اورجینال-یکدستگاه-موتور---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960153/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-1'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960154/مناقصه-خدمات-فضای-سبز-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات فضای سبز پارک... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات فضای سبز پارک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960156/مناقصه-عملیات-نسوزکاری-کوره-های-3-و-4--'>مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3 و 4... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3 و 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960157/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-احداث-خیابان-شهید-شوشتری'>فراخوان انتخاب پیمانکار احداث خیابان شهید شوشتری / فراخوان انتخاب پیمانکار ،فراخوان انتخاب پیمانکار  احداث خیابان شهید شوشتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960162/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960165/مناقصه-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-شرکت-از-تولید-تا-مصرف'>مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف / ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960167/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960169/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-های-فتوولتائیک--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960176/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان---'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان ....  / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960178/مناقصه-انجام-عملیات-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-دریایی'>مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960180/فراخوان-برگزاری-درزگیری-با-قیر-پلیمری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی'>فراخوان برگزاری درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی / فراخوان, ارزیابی کیفی برگزاری درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960181/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-بلوک-2-دانشکده-پتروشیمی'>ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت بلوک 2 دانشکده پتروشیمی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت بلوک 2 دانشکده پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960184/مناقصه-ایمن-سازی-و-رفع-اختلاف-سطح-شانه-راه-لاین-جنوبی---نوبت-دوم'> مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960185/آگهی-مناقصه-خرید-آب-ژاول-به-مقدار-1200000-کیلوگرم'>آگهی مناقصه خرید  آب ژاول به مقدار 1200000  کیلوگرم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید  آب ژاول به مقدار 1200000  کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960187/مناقصه-انجام-عملیات-نظافت-آبدارخانه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960188/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-فوریتهای-پزشکی-پایگاه-های-اورژانس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960191/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-توسعه-و-تقویت-خط-روستا--شهرستان'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا - شهرستان  / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا - شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960192/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-لوله-رانی-(میکروتونلینگ)-و-احداث-شفت-های-اجرای-خط-انتقال--تجدید'>ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960194/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-مرتبط-با-سیستم-یکپارچه--'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960196/فراخوان-مناقصه-تولید-و-تحویل-1000-تن-(ماهانه-85-تن)-رول-سه-لایه-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960199/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده'> ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960202/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید'> مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960206/مناقصه-خرید-برنج-دانه-بلند-هندی'>مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960208/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی--'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960209/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-محدوده-مناطق-جنوب-شرقی'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960210/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-جرثقیل'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960212/فراخوان-طراحی-و-پیاده-سازی-مانیتورینگ-مرکز-داده'>فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده  / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960214/فراخوان-جهت-حمل-آسفالت-و-RCC'>فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC  / فراخوان , فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960219/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی-پست-های--'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960220/فراخوان-اجرای-آسفالت-خیابان-های-منطقه-شرکتی'>فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960222/مناقصه-احداث-سوییت-هتل-40-واحدی-خود'>مناقصه احداث سوییت هتل 40 واحدی خود  / مناقصه , مناقصه احداث سوییت هتل 40 واحدی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960223/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-جنگلکاری-خاتم-الانبیاء-(ص)'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری جنگلکاری خاتم الانبیاء (ص) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری جنگلکاری خاتم الانبیاء (ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960225/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سالن-صافکاری-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960226/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960227/مناقصه-ارزیابی-کیفی-جهت-طراحی-تهیه-ساخت---حمل-و-تحویل-پکینگ-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960228/مناقصه-خرید-300-دستگاه-فتوکپی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960229/مناقصه-بارگیری-و-حمل-15-000-پانزده-هزار-تن-سنگ-گچ'>مناقصه بارگیری و حمل 15.000 پانزده هزار تن سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه بارگیری و حمل 15.000 پانزده هزار تن سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960230/مناقصه-خدمات-نگهبانی-ساختمانها-و-تاسیسات-شرکت'>مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960231/مناقصه-نگهداری-زمین-چمن-و-اماکن-ورزشی--'>مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... / مناقصه , مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960233/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات ... نوبت دوم / فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960234/مناقصه-مربوط-به-خرید-و-نصب-برج-تماس-سیستم-گلایکول-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960236/مناقصه-تامین-مواد-غذایی-و-بهداشتی'>مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960239/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-سه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960242/مناقصه-خرید-و-تحویل-سوئیچ-های-EMC'>مناقصه خرید و تحویل سوئیچ های EMC   / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل سوئیچ های EMC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960243/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-بارگیری-سیمان-فله'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بارگیری سیمان فله  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بارگیری سیمان فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960244/مناقصه-خرید-خدمات-نیروی-کارگری-موقت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960245/مناقصه-خرید-و-تامین-خدمات-و-مدیریت-پسماندهای-پزشکی'>مناقصه خرید و تامین خدمات و مدیریت پسماندهای پزشکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تامین خدمات و مدیریت پسماندهای پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960246/مناقصه-کود-سولفات-مویان-بستا'>مناقصه کود سولفات، مویان، بستا  / مناقصه عمومی, مناقصه کود سولفات، مویان، بستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960247/ارزیابی-کیفی-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت-و-شعب-تابعه-خود'>ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960249/فراخوان-مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-محلات-مختلف'>فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960250/ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهبانی'>ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی / ارزیابی کیفی  ,  ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960251/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-مرحله-16--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960254/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-مسیر-اصلی-خیابان-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960256/آگهی-تجدید-فراخوان-2-دستگاه-دیزل-پمپ-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>آگهی تجدید فراخوان  2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان،آگهی تجدید فراخوان  2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960258/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)-و-بازوهای-بارگیری--'>فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960264/مناقصه-تامین-پنج-دستگاه-بیل-مکانیکی-جهت-لایروبی-تی-سی-ها-و--'>مناقصه تامین پنج دستگاه بیل مکانیکی  جهت لایروبی تی سی ها و ... / مناقصه, مناقصه تامین پنج دستگاه بیل مکانیکی  جهت لایروبی تی سی ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960266/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960269/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)'>فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ،  فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960271/فراخوان-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-خط-اول-انتقال'>فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960274/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960276/مناقصه-خرید-مقره-میخی-و-آویز-سیلیکونی'>مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960278/مناقصه-ساخت-سوئیچگیر-و-خرید-و-نصب-تابلوهای-مربوطه-نوبت-دوم'> مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960279/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیمکشی--96-8-1'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - 96.8.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت اول 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960280/مناقصه-پیاده-سازی-و-استقرار-سامانه-تهیه-صورت-های-مالی-و-تلفیقی'>مناقصه پیاده سازی و استقرار سامانه تهیه صورت های مالی و تلفیقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده سازی و استقرار سامانه تهیه صورت های مالی و تلفیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960281/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین--'>فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960282/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960292/مناقصه-طراحی-و-اجرای-طبقه-دوم-ساختمان-کارگاه'>مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960297/تجدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه--'>تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... / آگهی تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960300/مناقصه-تامین-کارتن-مورد-نیاز'>مناقصه تامین کارتن مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کارتن مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960301/مناقصه-نوبت-دوم-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-هتل'> مناقصه نوبت دوم تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل / آگهی مزایده و مناقصه،  مناقصه نوبت دوم تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960302/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-زیتون-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق زیتون کارگری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق زیتون کارگری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960306/فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توسعه-برق-روستایی--'>فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960307/مناقصه-مواد-سیلر-مورد-نیاز'>مناقصه مواد سیلر مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مواد سیلر مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960308/مناقصه-خرید-کنتور-خانگی-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور خانگی آب .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور خانگی آب ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960309/تجدید-فراخوان-انتخاب-پیمانکار-EPC-به-منظور-انجام-طراحی-تامین-و-نصب-تجهیزات-سیستم-کشف-و--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی, تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و... نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  , تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی, تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960313/مناقصه-خرید-4400-شلوار-پارچه-ای-از-جنس-مقدم-96-8-1'>مناقصه خرید 4400 شلوار پارچه ای از جنس مقدم 96.8.1 / مناقصه، مناقصه خرید 4400 شلوار پارچه ای از جنس مقدم 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960314/مناقصه-خرید-قطعه-موتورهای-گازسوز-INGERSOLL-RAND-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعه موتورهای گازسوز INGERSOLL RAND تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید قطعه موتورهای گازسوز INGERSOLL RAND تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960317/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960318/مناقصه-عملیات-سوخت-رسانی-و-خدمات-پشتیبانی---'>مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی .... / فراخوان عمومی , مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960319/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آسانسور-بیمارستانی-(تخت-بر-و-نفربر)'>مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر)  / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960320/مناقصه-خرید-کارتن-تلسکوپی-و--'>مناقصه خرید کارتن تلسکوپی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کارتن تلسکوپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960322/مناقصه-احداث-شبکه-و-منهول-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه و منهول فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه و منهول فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960323/فراخوان-مناقصه--حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی-سازه-های-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه ، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960327/فراخوان-خرید-LEVEL-INDICATOR'>فراخوان خرید LEVEL INDICATOR / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید LEVEL INDICATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960329/مناقصه-شناسایی-تامین-کننده-یا-تولید-کننده-درب-ضد-سرقت'>مناقصه  شناسایی تامین کننده یا تولید کننده درب ضد سرقت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  شناسایی تامین کننده یا تولید کننده درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960331/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-96-8-1'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی 96.8.1 / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی 96.8.1 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960332/مناقصه-خرید-تعداد-180-میلیون-عدد-کارت-شارژ-مولتی-پین'>مناقصه خرید تعداد 180 میلیون عدد کارت شارژ مولتی پین / آگهی مناقصه عام دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 180 میلیون عدد کارت شارژ مولتی پین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960336/مناقصه-خرید-5-000-ست-قطعات-منفصله-ماسک-تمام-صورت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5.000 ست قطعات منفصله ماسک تمام صورت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 5.000 ست قطعات منفصله ماسک تمام صورت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960342/فراخوان-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960346/مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی-و--'>مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960348/استعلام-توسعه-و-ارتقاء-شبکه-رایانه-ای--سایت-ستاد'>استعلام توسعه و ارتقاء شبکه رایانه ای , سایت ستاد  / استعلام ,استعلام توسعه و ارتقاء شبکه رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960349/فراخوان-شناسایی-تعمیر-و-بهسازی-مرکز-اموزش-فنی-و-حرفه-ای-هرمزگان-نوبت-سوم'>فراخوان شناسایی تعمیر و بهسازی مرکز اموزش فنی و حرفه ای هرمزگان نوبت سوم  / فراخوان شناسایی ,فراخوان شناسایی تعمیر و بهسازی مرکز اموزش فنی و حرفه ای هرمزگان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960352/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960353/مناقصه-واگذاری-خطوط-تولید-قطعات-ریخته-گری-دقیق-و-ماسه-ای'>مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960354/Call-for-investment-in-constructing-an-amusement-park-and-recreational-complexes-in-AFZ'>Call for investment in constructing an amusement park and recreational complexes in AFZ / Call for investment in constructing an amusement park and recreational complexes in AFZ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960357/استعلام-۱۵۰۰-مترمربع-کف-فرش-بتنی-پرسی-سامانه-ستاد'>استعلام ۱۵۰۰ مترمربع کف فرش بتنی پرسی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ۱۵۰۰ مترمربع کف فرش بتنی پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960359/تمدید-فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-غرب'>تمدید فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب / آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ، تمدید فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960362/استعلام-کانکس-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کانکس, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960364/مناقصه-لوله-گذاری-محوطه-سازی-احداث-پارکینگ'>مناقصه لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960365/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-و--'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960366/مناقصه-تامین-آب-آشامیدنی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960370/مناقصه-اجرای-6900-متر-شبکه-حفرات-خالی-شهرستان'>مناقصه اجرای 6900 متر شبکه حفرات خالی شهرستان  / مناقصه ,مناقصه اجرای 6900 متر شبکه حفرات خالی شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960373/فراخوان-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه-ساری-سو'>فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه ساری سو   / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه ساری سو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960379/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل  / مناقصه ,مناقصه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960382/تمدید-فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-شرق'>تمدید فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق / آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، تمدید فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960385/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-با-MDF'>تجدید مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF   / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960391/مناقصه-عقد-قرارداد-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان پرسنل / آگهی مناقصه ، مناقصه عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960392/تجدید-مناقصه-خرید-گاردریل-2-موج-با-پایه-و-متعلقات-جانبی'>تجدید مناقصه خرید گاردریل 2 موج با پایه و متعلقات جانبی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید گاردریل 2 موج با پایه و متعلقات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960393/فراخوان-تجدید-تامین-خودرو-سواری-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید تامین خودرو سواری درون و برون شهری- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تجدید تامین خودرو سواری درون و برون شهری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960394/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-حفاری-با-استفاده-از-مواد-منفجره-(ناریه)--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960004/مزایده-پلاک-ثبتی-467-فرعی-از-چهار-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 467 فرعی از چهار اصلی مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 467 فرعی از چهار اصلی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960005/مزایده-پلاک-ثبتی-116-فرعی-مساحت-220متر'>مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی مساحت 220متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960007/مزایده-انواع-تسمه-و-پروانه'>مزایده انواع تسمه و پروانه  / مزایده ، مزایده انواع تسمه و پروانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960008/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-دربند-مغازه-با-عرصه-وقف-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی یک دربند مغازه با عرصه وقف نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک دربند مغازه با عرصه وقف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960009/مزایده-کولر-ایستاده-تراست---'>مزایده کولر ایستاده تراست .... / مزایده, مزایده کولر ایستاده تراست ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960010/مزایده-ششدانگ-طلق-یکباب-مغازه-مساحت-40-4متر'>مزایده ششدانگ طلق یکباب مغازه مساحت 40.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ طلق یکباب مغازه مساحت 40.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960012/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-هشتاد-و-سه-متر-و-چهارده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان هشتاد و سه متر و چهارده دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان هشتاد و سه متر و چهارده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960013/مزایده-ششدانگ-پلاک-10199-فرعی-140-15متر'>مزایده ششدانگ پلاک 10199 فرعی 140.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10199 فرعی 140.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960016/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960017/مزایده-یک-واحد-ساختمان-سوله-فلزی-عرصه-1400متر'>مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960018/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960019/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-سیم-تریلر-حمل-زباله'>تجدید مزایده دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله  / مزایده, تجدید مزایده دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960020/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-450-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 450.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 450.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960021/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960023/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960400/فراخوان-اجرای-پروژه-آسفالت-کوچه-و-معابر'>فراخوان اجرای پروژه آسفالت کوچه و معابر / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان اجرای پروژه آسفالت کوچه و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960408/مناقصه-انجام-عملیات-بررسی-جامع-بازار-خط-سیر-نقشه-برداری-و-طراحی-روستاها---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر، نقشه برداری و طراحی روستاها... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر، نقشه برداری و طراحی روستاها... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960412/تجدید-مناقصه-حمل-و-انتقال-پسماند-انباشته-در-سکوی-موقت-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960415/مناقصه-اصلاح-کنتورهای-قابل-چرخش-و-تهیه-مصالح---نوبت-اول'>مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح...  نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960421/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-بارگیری-و-حمل-سنگ-آهک-کلوخه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به واگذاری بارگیری و حمل سنگ آهک کلوخه ای نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری بارگیری و حمل سنگ آهک کلوخه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960424/مناقصه-حمل-و-بارگیری-حدود-۳۰۰-هزار-تن-محصول-دانه-بندی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و بارگیری حدود ۳۰۰ هزار تن محصول دانه بندی  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حمل و بارگیری حدود ۳۰۰ هزار تن محصول دانه بندی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960425/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-رآکتورهای-پست-400-کیلوولت'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی رآکتورهای پست 400 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی رآکتورهای پست 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960428/مناقصه-تعدادی-کارت-10G-LPUF-مربوط-به-سوئیچ-هواووی'>مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF  مربوط به سوئیچ هواووی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF  مربوط به سوئیچ هواووی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960431/اصلاحیه-مناقصه-احداث-خیابان-دسترسی'>اصلاحیه مناقصه احداث خیابان دسترسی / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه احداث خیابان دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960432/مناقصه-اجرای-6900-متر-شبکه-حفرات-خالی-شهرستان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 6900 متر شبکه حفرات خالی شهرستان ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای 6900 متر شبکه حفرات خالی شهرستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960437/مناقصه-پیگیری-قضایی-چکهای-بلامحل--نوبت-دوم'>مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960440/فراخوان-اجرای-پروژه-ساختمان-اداری-امور-برق-شهرستان-لردگان'>فراخوان اجرای پروژه ساختمان اداری امور برق شهرستان لردگان / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای پروژه ساختمان اداری امور برق شهرستان لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960442/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-روغن--واسکازین--ضدیخ'>تمدید مناقصه خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ / تمدید آگهی مناقصه , تمدید مناقصه خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960447/مناقصه-عملیات-تهیه-لوله-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-ناحیه-D-3--'>مناقصه عملیات تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه D-3... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه D-3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960450/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-ایستگاه-پمپاژ-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960452/مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960454/جشنواره-تولید-محتوای-دیجیتالی-نماز'>جشنواره تولید محتوای دیجیتالی نماز / جشنواره تولید محتوای دیجیتالی نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960455/مناقصه-28-کيلومتر-شبکه-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960457/مناقصه-توسعه-شبکه-برق-فشار-متوسط'>مناقصه توسعه شبکه برق فشار متوسط / مناقصه ,مناقصه توسعه شبکه برق فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960458/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی--اجرای-حوضچه-شیرآلات-و-نصب-اتصالات'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و نصب اتصالات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و نصب اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960461/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تصفیه-خانه-آب-شرب---احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-لوله-گذاری-ا-ختصاصی-شهرک-و--'>مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب...، احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب، لوله گذاری ا ختصاصی شهرک و... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب...، احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب، لوله گذاری ا ختصاصی شهرک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960463/مناقصه-مبادله-مقدار-155-تن-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه مبادله مقدار 155 تن قیر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مبادله مقدار 155 تن قیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960464/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960467/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-یک-وعده-پس-شام--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960474/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960475/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-باربری'>مناقصه واگذاری امور نظافت و باربری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت و باربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960477/مناقصه-خرید-و-حمل-تخلیه-لوله-GRP800-1000-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000 تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000 تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960481/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-تعویض-هادی-پرظرفیت-فاز-سوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی تعویض هادی پرظرفیت فاز سوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات اجرایی تعویض هادی پرظرفیت فاز سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960482/اصلاحیه-مناقصه-28-کيلومتر-شبکه-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>اصلاحیه مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960484/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-نماء-و-قسمت-های-داخلی-ساختمان-آموزشی-و-اداری'>مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی ساختمان آموزشی و اداری / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی ساختمان آموزشی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960487/مناقصه-اجرای-عملیات-اجرا-و-خرید-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اجرا و خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات اجرا و خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960493/مناقصه-برداشت-محصول-باغ-انار-به-مساحت-8-هکتار--مرحله-دوم'>مناقصه برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار - مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960495/مناقصه-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-تجدید'>مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960498/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-و-پسیو-ایستگاه-های-کاری'>فراخوان خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و پسیو ایستگاه های کاری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و پسیو ایستگاه های کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960500/مناقصه-عملیات-پخت--حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960502/استعلام-بها-خرید-انواع-فیوز-کاردی'> استعلام بها خرید انواع فیوز کاردی / مناقصه عمومی,  استعلام بها خرید انواع فیوز کاردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960503/استعلام-سنسور-دما'>استعلام سنسور دما  / استعلام ,استعلام سنسور دما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960505/استعلام-بها-خرید-1200-عدد-کت-اوت-ویژه-مناطق-غیرآلوده'> استعلام بها خرید 1200 عدد کت اوت ویژه مناطق غیرآلوده  / استعلام بها,  استعلام بها خرید 1200 عدد کت اوت ویژه مناطق غیرآلوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960506/فراخوان-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-پست-موقت-132-33-کیلوولت-دانیال'>فراخوان انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت دانیال  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت دانیال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960508/فراخوان-استعلام-عمومی-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام عمومی انجام امور بیماریاری / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام عمومی انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960509/استعلام-کیت-HLA-تعیین-کننده-آنتی-ژن-لنفوسیت-انسانی'>استعلام کیت HLA تعیین کننده آنتی ژن لنفوسیت انسانی  / استعلام ,استعلام کیت HLA تعیین کننده آنتی ژن لنفوسیت انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960513/استعلام-کاشی-ترن-کالیبر'>استعلام کاشی ترن کالیبر / استعلام ,استعلام کاشی ترن کالیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960515/مناقصه-خدمات-شهر-فضای-سبز-و-ترابری-تجدید'>مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960516/فراخوان-خرید-حمل-بارگیری-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن-96-8-1'>فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن 96.8.1 / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن ... نوبت اول 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960517/مناقصه-واگذاری-عملیات-آماده-سازی-جدول-و-دیوار-کشی-در-اراضی'>مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، جدول و دیوار کشی در اراضی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، جدول و دیوار کشی در اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960518/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-راهبری-و-مراقیت--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات--'>اصلاحیه تجدید مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات.... / اصلاحیه , اصلاحیه تجدید مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960521/مناقصه-اجرای-5000-متر-خط-انتقال-و-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'> مناقصه اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960523/استعلام-بهاء-تعمیر-نگهداری-راه-اندازی-تاسیسات-حرارتی-برودتی-روشنایی--'>استعلام بهاء تعمیر، نگهداری، راه اندازی تاسیسات حرارتی برودتی، روشنایی ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء تعمیر، نگهداری، راه اندازی تاسیسات حرارتی برودتی، روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960524/استعلام-تجهیزات-شبکه-و-مخابرات'>استعلام تجهیزات شبکه و مخابرات / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه و مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960526/استعلام-KB-کوپلینگ'>استعلام  KB کوپلینگ   / استعلام,استعلام  KB کوپلینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960527/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-ساختمان'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960529/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-صیانت-از-محوطه-مسکونی-و---'>مناقصه تامین خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و .... / مناقصه تامین خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960531/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960533/استعلام-انجام-عملیات-تست-روغن-گاز-کروماتورگرافی'>استعلام انجام عملیات تست روغن گاز کروماتورگرافی  / استعلام ,استعلام انجام عملیات تست روغن گاز کروماتورگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960534/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام  تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960536/تمدید-مناقصه-تهیه-و-تامین-سرویس-لوازم-اندازه-گیری-آمپری-و---'>تمدید مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری و ....  / مناقصه محدود، تمدید مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960537/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام ,استعلام تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960539/استعلام-بها-خرید-1200-عدد-برقگیر-ویژه-مناطق-غیرآلوده'> استعلام بها خرید 1200 عدد برقگیر ویژه مناطق غیرآلوده  / استعلام بها,   استعلام بها خرید 1200 عدد برقگیر ویژه مناطق غیرآلوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960540/استعلام-برزنت-96-8-1'>استعلام برزنت 96.8.1 / استعلام ، استعلام برزنت 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960542/استعلام-علایم-مسیر-ویژه-نابینایان'>استعلام علایم مسیر ویژه نابینایان / استعلام ,استعلام علایم مسیر ویژه نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960543/مناقصه-تعمیرات-اساسی--بازسازی--نوسازی-و-نظارت-بر-نصب-یک-دستگاه-انجین-توربین-siemens'>مناقصه تعمیرات اساسی ، بازسازی ، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین  توربین siemens  / مناقصه ، تعمیرات اساسی ، بازسازی ، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین  توربین siemens </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960544/استعلام-هواساز-ساران'>استعلام هواساز ساران  / استعلام ,استعلام هواساز ساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960545/استعلام-بها-خرید-20000-متر-کابل-خودنگهدار'> استعلام بها خرید 20000 متر کابل خودنگهدار  / استعلام بها,  استعلام بها خرید 20000 متر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960546/استعلام-400-جفت-دستکش-ضد-ارتعاش-96-8-1'>استعلام 400 جفت دستکش ضد ارتعاش  96.8.1 / استعلام 400 جفت دستکش ضد ارتعاش  95.7.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960548/استعلام-بسته-بندی-راک-های-مخابراتی-با-جعبه-چوبی'>استعلام بسته بندی راک های مخابراتی با جعبه چوبی / استعلام,استعلام  بسته بندی راک های مخابراتی با جعبه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960549/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-گریت'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات گریت  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات گریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960550/استعلام-کیت-EBV-تشخیص-آنتی-بادی'>استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی  / استعلام ,استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960552/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960553/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960554/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-دو-بروجرد'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960556/استعلام-تعمیر-بالشتک-مسی'>استعلام تعمیر بالشتک مسی   / استعلام ,استعلام تعمیر بالشتک مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960558/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پارک-فرعی-های-خیابان'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک فرعی های خیابان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک فرعی های خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960559/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960560/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-تجدید'>استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید / تجدید اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960561/آگهی-استعلام-پتوی-نسوز-بلانکت'>آگهی استعلام پتوی نسوز بلانکت  / استعلام ,استعلام پتوی نسوز بلانکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960564/استعلام-سنگ-توالت'>استعلام سنگ توالت   / استعلام ، استعلام سنگ توالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960565/استعلام-موتور-سیکلت-mkz-200'>استعلام موتور سیکلت mkz 200  / استعلام,استعلام  موتور سیکلت mkz 200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960566/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960567/تجدید-استعلام-اصلاح-شبکه-آبیاری-گلخانه'> تجدید استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه  / استعلام,  تجدید استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960569/استعلام-روغن-حلب-16-کیلویی'>استعلام  روغن حلب 16 کیلویی  / استعلام ,استعلام  روغن حلب 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960570/استعلام-کلاسور-رسید-مشتری-وظایف-تنظیف-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام کلاسور، رسید مشتری، وظایف تنظیف دستگاه صدور کارت / استعلام, استعلام کلاسور، رسید مشتری، وظایف تنظیف دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960571/استعلام-کیسه-پلاستیکی-بزرگ-96-8-1'>استعلام کیسه پلاستیکی بزرگ 96.8.1  / استعلام،استعلام کیسه پلاستیکی بزرگ 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960572/استعلام-خرید-20000-متر-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید 20000 متر کابل خودنگهدار / استعلام ، استعلام خرید 20000 متر کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960574/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی-روستای-طزره-از-توابع-شهرستان-دامغان'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستای طزره از توابع شهرستان دامغان / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستای طزره از توابع شهرستان دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960575/استعلام--برنج-اعلاء-دانه-بلند-ایرانی'>استعلام   برنج اعلاء دانه بلند ایرانی  / استعلام ,استعلام  برنج اعلاء دانه بلند ایرانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960576/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی-(هدایت-و-نگهداری)-و-کمک-رانندگی--'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات خودروئی (هدایت و نگهداری) و کمک رانندگی ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام خدمات خودروئی (هدایت و نگهداری) و کمک رانندگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960577/مناقصه-خدمات-هدایت-و-نگهداری-ماشین-آلات-سیار-ساختمانی-و---'>مناقصه خدمات هدایت و نگهداری ماشین آلات سیار ساختمانی و ....  / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات هدایت و نگهداری ماشین آلات سیار ساختمانی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960578/استعلام-4-عدد-هارد-اینترنال-8-ترابایت'>استعلام 4 عدد هارد اینترنال 8 ترابایت / استعلام, استعلام 4 عدد هارد اینترنال 8 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960579/استعلام-شمش-بابیت'>استعلام شمش بابیت / آگهی استعلام , استعلام شمش بابیت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960580/تجدید-استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات-شهرستان-تفرش'>تجدید استعلام لایروبی و مرمت قنوات شهرستان تفرش / استعلام,تجدید استعلام لایروبی و مرمت قنوات شهرستان تفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960582/استعلام-فن-کوئیل-زمینی'>استعلام فن کوئیل زمینی  / استعلام ,استعلام فن کوئیل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960583/استعلام-IP-PHONE'>استعلام IP PHONE / استعلام, استعلام IP PHONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960584/استعلام-اجرای-هندریل'>استعلام اجرای هندریل / استعلام, استعلام اجرای هندریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960585/استعلام-اجرای-آسانسور-فرهنگسرای-96-8-1'>استعلام اجرای آسانسور فرهنگسرای 96.8.1 / استعلام , استعلام  اجرای آسانسور فرهنگسرای 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960586/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام, استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960588/استعلام-خرید-ورق-سینوسی'>استعلام خرید ورق سینوسی  / استعلام , استعلام خرید ورق سینوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960589/استعلام-خرید-و-اجرا-یک-دستگاه-آسانسور-مسافربر'>استعلام خرید و اجرا یک دستگاه آسانسور مسافربر  / استعلام,استعلام خرید و اجرا یک دستگاه آسانسور مسافربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960590/استعلام-ساخت-و-تهیه-صندوق-متوسط-صدفات-پلکسی'>استعلام ساخت و تهیه صندوق متوسط صدفات پلکسی / استعلام، استعلام ساخت و تهیه صندوق متوسط صدفات پلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960591/استعلام-نیمکت-ارباب-رجوع'>استعلام نیمکت ارباب رجوع / استعلام، استعلام نیمکت ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960592/استعلام-خرید-کارت-خام-شناسایی-مدد-جویان'>استعلام خرید کارت خام شناسایی مدد جویان / استعلام , استعلام خرید کارت خام شناسایی مدد جویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960593/استعلام-خرید-سنگ'>استعلام خرید سنگ / استعلام, استعلام خرید سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960594/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-کامل-بانک-توسعه-تعاون'>استعلام دستگاه نوبت دهی کامل بانک توسعه تعاون / استعلام, استعلام دستگاه نوبت دهی کامل بانک توسعه تعاون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960595/استعلام-هارد-اکسترنال-برند-WD'>استعلام هارد اکسترنال برند WD / استعلام , استعلام هارد اکسترنال برند WD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960596/استعلام-کپسول-اکسیژن-و--'>استعلام کپسول اکسیژن و ... / استعلام ,استعلام کپسول اکسیژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960598/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس / استعلام ,استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960599/استعلام-احداث-اتاقک-تاسیسات-تونل-کابل'>استعلام احداث اتاقک تاسیسات تونل کابل / استعلام,استعلام احداث اتاقک تاسیسات تونل کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960600/استعلام-گابیون-بندی-دیوار-حفاظتی-تاور'>استعلام گابیون بندی دیوار حفاظتی تاور / استعلام , استعلام گابیون بندی دیوار حفاظتی تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960601/استعلام-خرید-دوربین-و-دستگاه-nvr'>استعلام خرید دوربین و دستگاه nvr / استعلام, استعلام خرید دوربین و دستگاه nvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960602/استعلام-فن-کوئیل-زمینی-۶۰۰'>استعلام فن کوئیل زمینی ۶۰۰  / استعلام ,استعلام فن کوئیل زمینی ۶۰۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960603/استعلام-کمد-کتابخانه-MDF'>استعلام کمد کتابخانه MDF  / استعلام، استعلام کمد کتابخانه MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960604/استعلام-تعمیر-دستک-های-پل-چهر'>استعلام تعمیر دستک های پل چهر / استعلام ,استعلام  تعمیر دستک های پل چهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960606/استعلام-تعمیر-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیر ابنیه فنی حوزه استحفاظی / استعلام, استعلام تعمیر ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960607/استعلام-کاغد-A4'>استعلام کاغد A4 / استعلام , استعلام کاغد A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960608/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960609/استعلام-چاپگر-شناسنامه-بالای-15-سال'>استعلام چاپگر شناسنامه بالای 15 سال  / استعلام، استعلام چاپگر شناسنامه بالای 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960610/استعلام-چراغ---96-8-1led'>استعلام چراغ  -- 96.8.1led / استعلام چراغ led - 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960611/استعلام-کارت-الکترونیکی-ساده-PVC'>استعلام کارت الکترونیکی ساده PVC / استعلام ,استعلام کارت الکترونیکی ساده PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960612/استعلام-۳۰۰-حلقه-چسب-جهت-شیرازه-دسته-چک'>استعلام ۳۰۰ حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک / استعلام ۳۰۰ حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960614/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام،استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960615/استعلام-تهیه-و-نصب-سربندی-شیروانی-نگهبانی-96-8-1'>استعلام تهیه و نصب سربندی شیروانی نگهبانی 96.8.1 / استعلام, استعلام تهیه و نصب سربندی شیروانی نگهبانی 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960616/استعلام-خرید-یراق-آلات'>استعلام خرید یراق آلات  / استعلام  خرید یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960617/استعلام-عملیات-پایش-تخصصی-میکروبی-آزمایشگاهی'>استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960618/استعلام-صندلی-کارمندی-K700-زرشکی'>استعلام صندلی کارمندی K700 زرشکی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی K700 زرشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960619/استعلام-microSD'>استعلام microSD / استعلام , استعلام microSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960620/استعلام-البسه-سربازی'>استعلام البسه سربازی  / استعلام , استعلام البسه سربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960622/استعلام-صندلی-حمام-تاشو'>استعلام صندلی حمام تاشو  / استعلام , استعلام صندلی حمام تاشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960623/استعلام-HARD-DISK'>استعلام HARD DISK / استعلام ,استعلام HARD DISK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960624/استعلام-حفاظت-و-حراست-زمین'>استعلام حفاظت و حراست زمین  / استعلام, استعلام حفاظت و حراست زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960625/استعلام-البسه-پرسنلی'>استعلام البسه پرسنلی / استعلام , استعلام البسه پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960626/استعلام-در-آپارتمان-ضد-سرقت'> استعلام در آپارتمان ضد سرقت / استعلام ، استعلام در آپارتمان ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960627/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960628/استعلام-شیر-صنعتی-فلکه-ای-آب'>استعلام شیر صنعتی فلکه ای آب  / استعلام, استعلام شیر صنعتی فلکه ای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960630/استعلام-سیستم-کنترل-محیطی-اتاق-سرور'>استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور / استعلام ,استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960631/استعلام-میز-آزمایشگاه'>استعلام میز آزمایشگاه  / استعلام, استعلام میز آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960632/استعلام-خرید-لوازم-برقی'> استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام , استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960633/استعلام-خرید-بوش-و-پیستون-یک-دست-واشر-کامل--'>استعلام خرید بوش و پیستون یک دست واشر کامل ... / استعلام ,استعلام خرید بوش و پیستون یک دست واشر کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960634/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960635/استعلام-خرید-برقگیر-63-کیلوولت'>استعلام خرید برقگیر 63 کیلوولت  / استعلام, استعلام خرید برقگیر 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960636/استعلام-احداث-مخزن-150-مترمکعبی-و-حصارکشی'>استعلام احداث مخزن 150 مترمکعبی و حصارکشی / استعلام, استعلام احداث مخزن 150 مترمکعبی و حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960638/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960639/استعلام-حفاظ-عایق-روی-کانال-های-پشت-بام-مساجد'>استعلام حفاظ عایق روی کانال های پشت بام مساجد  / استعلام, استعلام حفاظ عایق روی کانال های پشت بام مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960640/استعلام-چاپ-و-آماده-سازی-تعداد-بیست-هزار-جلد-دفترچه-سوالات-عمومی-و-اختصاصی'>استعلام چاپ و آماده سازی تعداد بیست هزار جلد دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی / استعلام ,استعلام چاپ و آماده سازی تعداد بیست هزار جلد دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960642/استعلام-سوئیچ-nexus-2000-96-8-1'>استعلام سوئیچ nexus 2000  96.8.1 / استعلام,استعلام سوئیچ nexus 2000 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960643/استعلام-درخواست-چهار-فقره-لوازم-یدکی-بلدزر'>استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر  / استعلام, استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960644/استعلام-خریدو-پشتیبانی-دوربین-مداربسته'>استعلام خریدو پشتیبانی دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام خریدو پشتیبانی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960645/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام ,استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960646/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها / استعلام, استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960647/استعلام-بسته-نرم-افزار-ارسال-پیامک'>استعلام بسته نرم افزار ارسال پیامک  / استعلام, استعلام بسته نرم افزار ارسال پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960648/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال  / استعلام ,استعلام هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960649/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960650/استعلام-کتابچه'>استعلام کتابچه / استعلام ، استعلام کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960652/استعلام-ورق-ام-دی-اف-ترک'>استعلام ورق ام دی اف ترک / استعلام , استعلام ورق ام دی اف ترک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960653/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر-و-صندلی-VIP'>استعلام صندلی آمفی تئاتر و صندلی VIP / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر و صندلی VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960654/استعلام-۵-دستگاه-رایانه'>استعلام ۵ دستگاه رایانه  / استعلام ,استعلام ۵ دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960655/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک  / استعلام , استعلام کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960656/استعلام-رک-27-یونیت'>استعلام رک 27 یونیت / استعلام رک 27 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960657/استعلام-قفسه-فلزی-و--'>استعلام قفسه فلزی و ... / استعلام ,استعلام قفسه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960658/استعلام-سرور-سیسکو-C240-M4'>استعلام سرور سیسکو C240 M4 / استعلام , استعلام سرور سیسکو C240 M4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960659/استعلام-مقوای-سفید-گلاسه'>استعلام مقوای سفید گلاسه / استعلام, استعلام مقوای سفید گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960660/استعلام-چای-شکسته'>استعلام چای شکسته / استعلام, استعلام چای شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960662/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات فیبر نوری / استعلام , استعلام تجهیزات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960663/استعلام-دوربین-مداربسته-قابلیت-دیدی'>استعلام دوربین مداربسته قابلیت دیدی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته قابلیت دیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960664/استعلام-چاپ-اوراق-قضائی-و-پوشه'>استعلام  چاپ اوراق قضائی و پوشه / استعلام, استعلام  چاپ اوراق قضائی و پوشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960665/استعلام-خرید-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  خرید دو دستگاه آسانسور  / استعلام,استعلام  خرید دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960666/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, استعلام  تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960668/استعلام-تعویض-27-کیلومتر-هادی-فاز'>استعلام تعویض 27 کیلومتر هادی فاز / استعلام ، استعلام تعویض 27 کیلومتر هادی فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960669/استعلام-چاپگر-تحویلداری-PASSBOOK'>استعلام  چاپگر تحویلداری PASSBOOK    / استعلام , استعلام   چاپگر تحویلداری PASSBOOK مدل PR PLUS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960670/استعلام-خرید-5-دستگاه-VHF-HANDDSET-مارک-JACJHS-مدل-NQW261'>استعلام خرید 5 دستگاه VHF HANDDSET مارک JACJHS مدل NQW261 / استعلام، استعلام استعلام خرید 5 دستگاه VHF HANDDSET مارک JACJHS مدل NQW261</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960671/استعلام-اقامت-و-پذیرایی'>استعلام اقامت و پذیرایی / استعلام, استعلام اقامت و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960672/استعلام-تلویزیون-60-اینچ-LED'>استعلام تلویزیون 60 اینچ LED / استعلام, استعلام تلویزیون 60 اینچ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960673/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS-هشت-آیتم'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS هشت آیتم / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS هشت آیتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960675/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960676/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار-96-8-1'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار 96.8.1 / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960677/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-چرخدار-پودر-و-گاز'>استعلام کپسول آتش نشانی چرخدار پودر و گاز / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی چرخدار پودر و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960679/استعلام-فن-کوئیل-زمینی'>استعلام فن کوئیل زمینی  / استعلام ,استعلام فن کوئیل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960680/استعلام-8-عدد-تلفن-دیجیتال-مدل-7665-پاناسونیک'>استعلام  8 عدد تلفن دیجیتال مدل 7665 پاناسونیک  / استعلام, استعلام  8 عدد تلفن دیجیتال مدل 7665 پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960681/استعلام-یخچال-چهار-ستاره--الکترونیک'>استعلام یخچال چهار ستاره - الکترونیک / استعلام، استعلام یخچال چهار ستاره - الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960682/استعلام-۱۵۰۰-مترمربع-کف-فرش-بتنی'>استعلام ۱۵۰۰ مترمربع کف فرش بتنی / استعلام ,استعلام ۱۵۰۰ مترمربع کف فرش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960683/استعلام-مربا-هویج'>استعلام مربا هویج / استعلام, استعلام مربا هویج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960685/استعلام-150-قواره-چادر-مشکی'>استعلام 150 قواره چادر مشکی / استعلام ,استعلام 150 قواره چادر مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960686/استعلام-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور-8-نفره'>استعلام طراحی خرید نصب و راه اندازی آسانسور 8 نفره / استعلام, استعلام طراحی خرید نصب و راه اندازی آسانسور 8 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960687/استعلام-خرید-انواع-دریل-و-مته'>استعلام خرید انواع دریل و مته  / استعلام ، استعلام خرید انواع دریل و مته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960688/استعلام-شکلات-تلخ-و-شکر'>استعلام شکلات تلخ و شکر / استعلام ,استعلام شکلات تلخ و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960689/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل-به-پیمانکار-بومی'>استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی / استعلام, استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960690/استعلام-خرید-56-عدد-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960691/استعلام-جامبر-تجهیزات-مخابراتی-مدل-BT-M1'>استعلام جامبر تجهیزات مخابراتی مدل BT-M1 / استعلام جامبر تجهیزات مخابراتی مدل BT-M1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960693/استعلام-میز-کارمندی-MDF-زرشکی'>استعلام میز کارمندی MDF زرشکی / استعلام, استعلام میز کارمندی MDF زرشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960694/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه   / استعلام,استعلام روتر شبکه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960695/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی  / استعلام, استعلام ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960696/استعلام-میز-و-صندلی-اداری-و-مدیریتی'>استعلام میز و صندلی اداری و مدیریتی / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری و مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960697/استعلام-کابل-شبکه-CAT6-مدل-SFTP'>استعلام کابل شبکه CAT6 مدل SFTP / استعلام, استعلام کابل شبکه CAT6 مدل SFTP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960698/استعلام-فن-کوئیل-زمینی'>استعلام فن کوئیل زمینی  / استعلام ,استعلام فن کوئیل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960699/استعلام-کابل-مسی-افشان'>استعلام کابل مسی افشان  / استعلام ,استعلام کابل مسی افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960700/استعلام-نصب-دو-دستگاه-تابلو-20-کیلو-ولت'>استعلام نصب دو دستگاه تابلو 20 کیلو ولت / استعلام , استعلام نصب دو دستگاه تابلو 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960701/استعلام-تشک-تک-نفره-فنری'>استعلام تشک تک نفره فنری  / استعلام , تشک تک نفره فنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960702/استعلام-دستگاه-(ست)-تنفسی-کوله-ای'>استعلام دستگاه (ست) تنفسی کوله ای / استعلام, استعلام دستگاه (ست) تنفسی کوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960703/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-کلرین'>استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین / استعلام استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960704/استعلام-طرح-و-اجرای-پروژه-اتصال-فاضلاب-ساختمان'>استعلام طرح و اجرای پروژه اتصال فاضلاب ساختمان  / استعلام , استعلام طرح و اجرای پروژه اتصال فاضلاب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960705/استعلام-پکیج-32000-ایمر-گاز'>استعلام  پکیج 32000 ایمر گاز / استعلام, استعلام  پکیج 32000 ایمر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960706/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام، استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960707/استعلام-کیت-سنجش-تویرکولین'>استعلام کیت سنجش تویرکولین / استعلام ,استعلام کیت سنجش تویرکولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960708/استعلام-سیم-برق'>استعلام سیم برق  / استعلام ,استعلام سیم برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960709/استعلام-تعمیر-ساختمان-اداره-ماشین-آلات-و-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر ساختمان اداره ماشین آلات و احداث سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان اداره ماشین آلات و احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960710/استعلام-احداث-مخزن-500-مترمکعبی-و-حصار-کشی'>استعلام احداث مخزن 500 مترمکعبی و حصار کشی / استعلام ,استعلام احداث مخزن 500 مترمکعبی و حصار کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960711/استعلام-مرغ-کامل-گوشتی-منجمد-کیسه-کیلوگرمی'>استعلام  مرغ کامل گوشتی منجمد کیسه کیلوگرمی / استعلام, استعلام  مرغ کامل گوشتی منجمد کیسه کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960712/استعلام-میکسر-سیستم-صوتی-و--'>استعلام میکسر سیستم صوتی و ... / استعلام, استعلام میکسر سیستم صوتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960713/استعلام-24-عدد-Display-جهت-TPS-دیمات'>استعلام 24 عدد Display  جهت TPS دیمات / استعلام , استعلام 24 عدد Display  جهت TPS دیمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960715/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-تپ-چنجر-mr-ترانس-شماره-1-ایستگاه-فرودگاه'>استعلام  تکمیل و راه اندازی تپ چنجر mr ترانس شماره 1 ایستگاه فرودگاه    / استعلام , استعلام تکمیل و راه اندازی تپ چنجر mr ترانس شماره 1 ایستگاه فرودگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960716/آگهی-فراخوان-شناسایی-کنترل-ریسک-خطرات-حیات-وحش'>آگهی فراخوان شناسایی کنترل ریسک خطرات حیات وحش / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی کنترل ریسک خطرات حیات وحش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960718/استعلام-کاغذ-بسته-بندی-گراف-زرد-رنگ'>استعلام کاغذ بسته بندی گراف زرد رنگ  / استعلام، استعلام کاغذ بسته بندی گراف زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960720/استعلام-دو-فیلمبرداری-سونی-NX3-تک-پایه--'>استعلام دو فیلمبرداری سونی NX3 تک پایه... / استعلام, استعلام استعلام دو فیلمبرداری سونی NX3 تک پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960721/مناقصه-عملیات-افزایش-زیربنای-سالن-ورزشی-تربیت-بدنی'>مناقصه عملیات افزایش زیربنای سالن ورزشی تربیت بدنی  / مناقصه ,مناقصه عملیات افزایش زیربنای سالن ورزشی تربیت بدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960723/استعلام-کیت-AFP-پروتئین-جنینی'>استعلام کیت AFP پروتئین جنینی / استعلام , استعلام کیت AFP پروتئین جنینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960724/استعلام-amot-control-valve-sensor-and-element'>استعلام amot control valve sensor and element  / استعلام, استعلام amot control valve sensor and element </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960725/استعلام-SPARE-PART-FOR-A-C-SCREW-COMPRESSO-ALLIS-CHALMERS'>استعلام SPARE PART FOR A.C SCREW COMPRESSO ALLIS- CHALMERS  / استعلام SPARE PART FOR A.C SCREW COMPRESSO ALLIS- CHALMERS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960726/استعلام-توری-سرند'>استعلام توری سرند  / استعلام بهاء , استعلام توری سرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960728/استعلام-اصلاح-فلش-سیم-خط-دومداره'>استعلام  اصلاح فلش سیم خط دومداره / استعلام، استعلام  اصلاح فلش سیم خط دومداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960729/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960730/استعلام-پمپ-هیدرولیک-تیغه-ای'>استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960731/استعلام-اجرای-150-متر-سقف-مشبک-با-تایل-آگوستیک'>استعلام اجرای 150 متر سقف مشبک با تایل آگوستیک / استعلام, استعلام اجرای 150 متر سقف مشبک با تایل آگوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960732/استعلام-wearing-part-set-dn25-nbr'>استعلام wearing part set dn25 nbr  / استعلام ,استعلام wearing part set dn25 nbr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960733/استعلام-خدمات-مشاوره-تامین-مالی'>استعلام خدمات مشاوره تامین مالی  / استعلام خدمات مشاوره تامین مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960735/استعلام-فید-باکس-سرند-سه-چاهون'>استعلام فید باکس سرند سه چاهون / استعلام بهاء , استعلام فید باکس سرند سه چاهون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960736/استعلام-پکینگ-گرافیتی-(گرافویل)'>استعلام پکینگ گرافیتی (گرافویل) / استعلام, استعلام پکینگ گرافیتی (گرافویل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960737/استعلام-سود-مایع-صنعتی'>استعلام سود مایع صنعتی     / استعلام , استعلام سود مایع صنعتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960738/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری  / استعلام ،استعلام صندلی گردان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960740/استعلام-اجرا-و-نصب-پارتیشن'>استعلام  اجرا و نصب پارتیشن / استعلام, استعلام   اجرا و نصب پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960741/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-جمع-آوری-امحاء-حمل-و-دفن-پسماندهای-عفونی'> استعلام واگذاری خرید خدمات جمع آوری، امحاء، حمل و دفن پسماندهای عفونی  / استعلام,  استعلام واگذاری خرید خدمات جمع آوری، امحاء، حمل و دفن پسماندهای عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960742/استعلام-فیلتر-روغن-هیدرولیک-جکینگ-الستوم'> استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم  / استعلام , استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960745/استعلام-میز-کنفرانس-MDF-گردویی---'>استعلام میز کنفرانس MDF گردویی  ... / استعلام میز کنفرانس MDF گردویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960746/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960747/استعلام-نوار-نقاله-پرتابل-(آگلومراسیون-202-S'>استعلام نوار نقاله پرتابل (آگلومراسیون 202 S / استعلام بهاء , استعلام نوار نقاله پرتابل (آگلومراسیون 202 S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960748/استعلام-کلید-اتوماتیک-100-آمپر'>استعلام کلید اتوماتیک 100 آمپر  / استعلام، استعلام کلید اتوماتیک 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960749/پانل-کنترل-دیزل-اضطراری'>پانل کنترل دیزل اضطراری / استعلام, پانل کنترل دیزل اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960751/استعلام-پالت-و--'>استعلام پالت و ... / استعلام ,استعلام پالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960752/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-LED'>استعلام تلویزیون 32 اینچ LED / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960753/استعلام-SPARE-PART-FOR-A-C-SCREW-COMPRESSOR-ALLIS-CHALMERS'>استعلام SPARE PART FOR A.C SCREW COMPRESSOR ALLIS- CHALMERS  / استعلام SPARE PART FOR A.C SCREW COMPRESSOR ALLIS- CHALMERS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960754/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه / استعلام، استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960755/استعلام-یونیت-هیتر-آب-گرم'>استعلام یونیت هیتر آب گرم / استعلام, استعلام یونیت هیتر آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960756/استعلام-خرید-و-اجرای-دو-دستگاه-راه-بند-هیدرولیک'>استعلام خرید و اجرای دو دستگاه راه بند هیدرولیک  / استعلام، استعلام خرید و اجرای دو دستگاه راه بند هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960758/استعلام-هارد-لب-تاب'>استعلام هارد لب تاب / استعلام,استعلام هارد لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960759/استعلام-خرید-و-اجرای-4-جفت-دستگاه-جک-برقی-هیدرولیک'>استعلام خرید و اجرای 4 جفت دستگاه جک برقی هیدرولیک / استعلام، استعلام خرید و اجرای 4 جفت دستگاه جک برقی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960760/مناقصه-قطعات-کوره'>مناقصه قطعات کوره    / مناقصه ، مناقصه قطعات کوره   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960762/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام تولید انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960763/استعلام-گیج-دماو--'>استعلام گیج دماو ... / استعلام , استعلام گیج دماو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960764/استعلام-کلمب-در-انواع-مختلف'>استعلام کلمب در انواع مختلف / استعلام،استعلام کلمب در انواع مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960765/استعلام-چسب-کوپلینگ-NITRO-CELLULOSE-دتر-جنت'>استعلام چسب کوپلینگ NITRO CELLULOSE دتر جنت / استعلام, استعلام چسب کوپلینگ NITRO CELLULOSE دتر جنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960767/استعلام-تهیه-و-نصب-در-رول-آپ-برقی'>استعلام تهیه و نصب در رول آپ برقی / استعلام, استعلام تهیه و نصب در رول آپ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960768/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه سیستم کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960769/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960770/استعلام-کاغذ-A4-برند-پیپروان-اصل-یا-دیل-یا-کاغذ-A3-10-بسته'>استعلام کاغذ A4 برند پیپروان اصل یا دیل یا کاغذ A3  10 بسته / استعلام ,استعلام کاغذ A4 برند پیپروان اصل یا دیل یا کاغذ A3  10 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960771/استعلام-فیکسچرهای-کنترلی-قطعات-صندلی-برلیانس'>استعلام فیکسچرهای کنترلی قطعات صندلی برلیانس / استعلام , استعلام فیکسچرهای کنترلی قطعات صندلی برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960772/استعلام-درپوش-پلاستیکی-محافظ-نازل-گریس-خور'>استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960773/استعلام-فیکسچر-جوشکاری-شاخک-ریل'>استعلام فیکسچر جوشکاری شاخک ریل / استعلام , استعلام فیکسچر جوشکاری شاخک ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960774/استعلام-دو-عدد-تلویزیون'>استعلام دو عدد تلویزیون  / استعلام ,استعلام دو عدد تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960775/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مطالعات-راه-دسترسی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات راه دسترسی,  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات راه دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960776/استعلام-تشک-ورزشی-تاتامی-96-8-1'>استعلام تشک ورزشی تاتامی 96.8.1 / استعلام ,استعلام  تشک ورزشی تاتامی 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960777/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی-مفهومی-مرکز-داده-پشتیبان'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی مرکز داده پشتیبان / استعلام , استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی مرکز داده پشتیبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960778/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-و--'>مناقصه طبخ و توزیع غذا و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960779/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-لیزری'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر لیزری  / استعلام استعلام خرید یک دستگاه پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960780/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام, استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960781/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور  / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960782/استعلام-کفش-کوه'>استعلام کفش کوه  / استعلام ,استعلام کفش کوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960784/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء'>استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء  / استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960785/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-55-اینچ'>استعلام تلویزیون LED سایز 55 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960786/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-برگه-برداری-و-اسکن-و-بایگانی'>استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری و اسکن و بایگانی / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری و اسکن و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960787/استعلام-دستگاه-چند-کاره-پرینتر-و-اسکنر-و-فکس'>استعلام دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960788/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-40-اینچ'>استعلام تلویزیون LED سایز 40 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 40 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960790/استعلام-وسایل-دندانپزشکی'>استعلام وسایل دندانپزشکی / استعلام, استعلام وسایل دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960791/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام, استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960792/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-برگه-برداری-اسکن-و-بایگانی-مدارک-راکد-پزشکی'> استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری، اسکن و بایگانی مدارک راکد پزشکی / استعلام,  استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری، اسکن و بایگانی مدارک راکد پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960793/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960794/استعلام-چای-30-کارتن'>استعلام چای 30 کارتن  / استعلام, استعلام چای 30 کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960795/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960796/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-سالن-شماره-یک-نمایشگاه'>فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه / فراخوان جذب سرمایه گذار ،فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960797/استعلام-اجرای-فنداسیون-راکتور-پست'>استعلام اجرای فنداسیون راکتور پست  / استعلام , استعلام اجرای فنداسیون راکتور پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960799/استعلام-سلونویید-والو-HERION-3-2'>استعلام سلونویید والو HERION 3/2 / استعلام, استعلام سلونویید والو HERION 3/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960800/استعلام-کاغذ-A4-دبل-A'>استعلام کاغذ A4 دبل A / استعلام, استعلام  کاغذ A4 دبل A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960801/استعلام-دستگاه-کلرزنی'>استعلام دستگاه کلرزنی / استعلام, استعلام دستگاه کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960802/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-طراحی-نیروگاه-برق-فتوولتائیک'>استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960803/استعلام-چای-گلستان-بسته-450-گرمی'>استعلام چای گلستان بسته 450 گرمی  / استعلام, استعلام چای گلستان بسته 450 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960804/استعلام-تامین-20-دستگاه-مکانیزم-سکسیونر'>استعلام تامین 20 دستگاه مکانیزم سکسیونر / استعلام ، استعلام تامین 20 دستگاه مکانیزم سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960805/استعلام-تهیه-نصب-و-اجرای-حدود-۲۰۰-متر-لاستیک-های-لب-پله'>استعلام تهیه، نصب و اجرای حدود ۲۰۰ متر لاستیک های لب پله / استعلام ,استعلام تهیه، نصب و اجرای حدود ۲۰۰ متر لاستیک های لب پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960806/استعلام-بهاء-ارائه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-از-چاههای-ایستگاه-تخلیه-سوخت-96-08-01'>استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت- 96.08.01 / استعلام بهاء, استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960807/استعلام-بی-سیم-دیجیتال-مدل-PD565'>استعلام  بی سیم دیجیتال مدل PD565 / استعلام] استعلام  بی سیم دیجیتال مدل PD565</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960808/استعلام-فر-بخار-پز-گازی-با-ظرفیت-400-پرس-برنج'>استعلام فر بخار پز- گازی- با ظرفیت 400 پرس برنج  / استعلام, استعلام فر بخار پز- گازی- با ظرفیت 400 پرس برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960809/استعلام-خرید-لوازم-پمپ-آب'>استعلام خرید لوازم پمپ آب  / استعلام ,استعلام خرید لوازم پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960810/استعلام-دو-قلم-کالا-شامل-سه-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام دو قلم کالا شامل سه دستگاه رایانه همراه / استعلام , استعلام دو قلم کالا شامل سه دستگاه رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960811/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام , استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960812/استعلام-منبع-تغذیه-قطعه-رایانه'>استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه / استعلام ,استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960813/استعلام-رادیاتور-فولادی-شوفاژ-کار'>استعلام رادیاتور فولادی شوفاژ کار  / استعلام, استعلام رادیاتور فولادی شوفاژ کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960814/مناقصه-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-بهشتی'>مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی     / مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960815/فراخوان-روسازی-و-آسفالت-محور-شهید-طرازی'>فراخوان روسازی و آسفالت محور شهید طرازی / فراخوان , فراخوان روسازی و آسفالت محور شهید طرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960816/استعلام-ارسال-محموله-کنجاله-سویا'>استعلام ارسال محموله کنجاله سویا / استعلام , استعلام ارسال محموله کنجاله سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960817/مناقصه-تامین-۸۰۰۰-عدد-مجموعه-کامل-لوله-هوای-ترمز'>مناقصه  تامین ۸۰۰۰ عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین ۸۰۰۰ عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960818/استعلام-حمل-۵۰۰-تن-محموله-کنجاله-سویا'>استعلام حمل ۵۰۰ تن محموله کنجاله سویا  / استعلام ,استعلام حمل ۵۰۰ تن محموله کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960820/استعلام-کمد-بایگانی-دکور-ترکیبی'>استعلام کمد بایگانی دکور ترکیبی / استعلام , استعلام کمد بایگانی دکور ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960821/فراخوان-محوطه-سازی-فرمانداری-ایوان'>فراخوان محوطه سازی فرمانداری ایوان / فراخوان , فراخوان محوطه سازی فرمانداری ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960822/مناقصه-تهیه-و-نصب-2-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تهیه و نصب 2 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960823/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY  / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960825/استعلام-پروفیل-دندانه-دار-دور-تیکنر-و--'>استعلام پروفیل دندانه دار دور تیکنر و... / استعلام,استعلام پروفیل دندانه دار دور تیکنر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960826/استعلام-اسلیپ-رینگ-و--'>استعلام اسلیپ رینگ و ... / استعلام ,استعلام اسلیپ رینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960827/مناقصه-COILED-TUBING-REFL'>مناقصه COILED TUBING REFL / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه COILED TUBING REFL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960828/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960829/فراخوان-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-خط-اول-انتقال-آب'>فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال آب  / فراخوان , فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960830/مناقصه-عملیات-حفظ-نگهداری-و-تعمیرات-در-بخشهای-مختلف'>مناقصه عملیات حفظ نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960831/استعلام-حمل-300-تن-محموله-کنجاله-سویا'>استعلام حمل 300 تن محموله کنجاله سویا  / استعلام ,استعلام حمل ۵۰۰ تن محموله کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960832/مناقصه-تهیه-و-نصب-6-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تهیه و نصب 6 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب 6 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960834/مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960835/فراخوان-نظارت-و-پشتیبانی-فنی-بر-پروژهای-گاز-رسانی'>فراخوان نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژهای گاز رسانی  / فراخوان , فراخوان نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژهای گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960836/استعلام-سنسور-قطعه-کاربرد-چراغ'>استعلام سنسور قطعه کاربرد چراغ / استعلام , استعلام سنسور قطعه کاربرد چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960837/استعلام-ساخت-سایلنسر-خروجی-کمپرسور-گاز-خنثی'>استعلام ساخت سایلنسر خروجی کمپرسور گاز خنثی / استعلام , استعلام ساخت سایلنسر خروجی کمپرسور گاز خنثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960838/استعلام-استخراج-ایرادات-حفاظتی-ایستگاههای-فوق-توزیع'>استعلام  استخراج ایرادات حفاظتی ایستگاههای فوق توزیع / استعلام, استعلام  استخراج ایرادات حفاظتی ایستگاههای فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960839/مناقصه-برق-رسانی-به-فنس-شمالی-پالایشگاه'>مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه  / مناقصه, مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960840/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-(شامل-لوله-ها-میل-های-گرد--'>استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها- میل های گرد ... / استعلام, استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها- میل های گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960841/مناقصه-خرید-Reid-Vapor-Pressure-Analyzer'>مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer  / مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960842/مناقصه-خدمات-تخصصی-پایگاه-اطلاع-رسانی'>مناقصه خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی / مناقصه, مناقصه خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960843/مناقصه-اجرای-83564-متر-شبکه-در-روستا'>مناقصه اجرای 83564 متر شبکه در روستا / مناقصه, مناقصه اجرای 83564 متر شبکه در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960845/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-تعمیرات-تخصصی-برق-و-مکانیک'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک / مناقصه, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960846/مناقصه-بازسازی-ساختمان-شعبه-بانک'>مناقصه بازسازی ساختمان شعبه بانک / مناقصه, مناقصه بازسازی ساختمان شعبه بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960847/مناقصه-آژانس-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه آژانس درون شهری و برون شهری / مناصه, مناقصه آژانس درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960848/مناقصه-تهیه-و-تامین-سرویس-لوازم-اندازه-گیری-امپری-تمدید'>مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری امپری تمدید / تمدید مناقصه محدود یک مرحله ای , مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری امپری تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960849/مناقصه-30-دستگاه-رادیولوژی'>مناقصه 30 دستگاه رادیولوژی / مناقصه, مناقصه 30 دستگاه رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960025/مزایده-خودروی-پیکان'>مزایده خودروی پیکان / مزایده,مزایده خودروی پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960026/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 170مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960027/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960028/مزایده-فروش-زمین-مساحت-200-و-246-35متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 200 و 246.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 200 و 246.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960029/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960030/مزایده-یک-راس-قوچ-مولد-(تخمی)-و--'>مزایده یک راس قوچ مولد (تخمی) و ... / مزایده, مزایده یک راس قوچ مولد (تخمی) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960031/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-228-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960032/مزایده-شماره-09121129243-و--'>مزایده شماره 09121129243 و.... / مزایده, مزایده شماره 09121129243 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960033/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-227-68متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 227.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 227.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960035/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-141-79متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960036/مزایده-فروش-قطعات-و-تجهیزات-رایانه-ای'>مزایده فروش قطعات و تجهیزات رایانه ای  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده فروش قطعات و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960037/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960041/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-203-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960042/اصلاحیه-مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها'>اصلاحیه مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960043/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09111113751'>مزایده تلفن همراه به شماره 09111113751 / مزایده تلفن همراه به شماره 09111113751</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960047/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-159-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960049/مزایده-اجاره-یکساله-واحدهای-تجاری-جدیدالاحداث--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری جدیدالاحداث - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری جدیدالاحداث - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960050/مزایده-تعداد-12-عدد-درب-دو-قاب-موجی'>مزایده تعداد 12 عدد درب دو قاب موجی / آگهی مزایده مال منقول,مزایده تعداد 12 عدد درب دو قاب موجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960055/مزایده-پلاک-ثبتی-30720-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 30720 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 30720 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960056/مزایده-سواری-سپند-نقره-ای-مرحله-دوم'>مزایده سواری سپند نقره ای -مرحله دوم   / مزایده , مزایده سواری سپند نقره ای -مرحله دوم   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960057/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960058/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-اتوبوس-اویکو-زامیاد'>مزایده فروش  تعداد 5 دستگاه اتوبوس اویکو زامیاد / مزایده ، مزایده فروش تعداد 5 دستگاه اتوبوس اویکو زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960060/مزایده-فروش-و-حذف-اموال-منقول-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش و حذف اموال منقول اسقاط و مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش و حذف اموال منقول اسقاط و مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960062/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-93-06متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 93.06متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 93.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960063/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-و-جابجایی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960064/مزایده-برجک-نگهبانی-پایه-روشنایی-تیر-چراغ-برق----نوبت-دوم'>مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ... - نوبت دوم  / مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960066/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده سرقفلی ششدانگ آپارتمان کاربری اداری  / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ آپارتمان کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960069/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960071/مزایده-یک-ممیز-هفتاد-و-پنج-صدم-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-طبقه-اول'>مزایده یک ممیز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول  / مزایده,مزایده یک ممیز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960074/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد / آگهی مزایده,مزایده خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960075/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-87متر'>مزایده آپارتمان مساحت 52.87متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 52.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960076/مزایده-لوله-های-ریفر-مر-(نیکل-دار)-مستعمل-با-متعلقات----'>مزایده لوله های ریفر مر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات   ....  / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوله های ریفر مر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات   .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960077/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960078/مزایده-انواع-لوله'>مزایده انواع لوله  / مزایده , مزایده انواع لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960079/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-کامیون-ده-چرخ-و--'>مزایده دو دستگاه خودرو کامیون ده چرخ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه خودرو کامیون ده چرخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960080/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-از-زمینهای-خود-بدون-کارمزد'>مزایده واگذاری دو قطعه از زمینهای خود بدون کارمزد  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه از زمینهای خود بدون کارمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960082/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-14660متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 14660متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 14660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960084/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-خوابه-68-10متر'>مزایده ساختمان مسکونی دو خوابه 68.10متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو خوابه 68.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960086/فراخوان-مزایده-امور-خرید-یکدستگاه-سی-تی-اسکن-64-اسلایس-نو'>فراخوان مزایده امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960087/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960089/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-426-40متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 426.40متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 426.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960091/مزایده-یک-دستگاه-دربندی-مواد-غذایی'>مزایده یک دستگاه دربندی مواد غذایی  / مزایده , مزایده یک دستگاه دربندی مواد غذایی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960092/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-155متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 155متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 155متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960094/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-96-8-1'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 96.8.1 / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960096/مزایده-ملک-عرصه-زمین-954-17متر'>مزایده ملک عرصه زمین 954.17متر  / مزایده,مزایده ملک عرصه زمین 954.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960097/مزایده-فروش-4-ملک-مسکونی--گاوداری-و--'>مزایده فروش  4 ملک مسکونی - گاوداری و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  4 ملک مسکونی - گاوداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960099/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960100/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960101/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960105/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-صد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960106/مزایده-ششدانگ-پلاک-6410-فرعی-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 6410 فرعی بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6410 فرعی بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960108/مزایده-دستگاه-های-تولید-نایلون-گرانول-دستگاه-توری-پلی-اتیلنی-و-دستگاه-آسیاب'>مزایده دستگاه های تولید نایلون، گرانول، دستگاه توری پلی اتیلنی و دستگاه آسیاب / مزایده, مزایده دستگاه های تولید نایلون، گرانول، دستگاه توری پلی اتیلنی و دستگاه آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960109/فراخوان-مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودروهای-سبک-قابل-تبدیل-به-پلاک'>فراخوان مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای سبک قابل تبدیل به پلاک / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای سبک قابل تبدیل به پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960111/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-173-فرعی-بخش-5-مراغه'>مزایده ملک به شماره پلاک 173 فرعی بخش 5 مراغه  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 173 فرعی بخش 5 مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960112/مزایده-اجاره-تعدادی-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده،مزایده اجاره تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960114/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کانکس-جهت-فروش-میوه-و-تره-بار--تجدید'>مزایده  اجاره یک دستگاه کانکس جهت فروش میوه و تره بار - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  اجاره یک دستگاه کانکس جهت فروش میوه و تره بار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا-کرولا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرولا  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرولا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960117/مزایده-اجاره-کانکس-جهت-فروش-میوه-و-تره-بار'>مزایده  اجاره کانکس جهت فروش میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره کانکس جهت فروش میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960118/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960119/مزایده-خدمات-کارواش-96-8-1'>مزایده خدمات کارواش 96.8.1 / آگهی مزایده , مزایده خدمات کارواش 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960121/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-سواری-از-رده-خارج'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سواری از رده خارج / آگهی مزایده،مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سواری از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960122/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-خط-پردازش-پسماند-تجدید--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی  بهره‌برداری از خط پردازش پسماند تجدید - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پردازش پسماند تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960124/مزایده-پلاک-ثبتی-276-فرعی-از-89-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 276 فرعی از 89 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 276 فرعی از 89 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960125/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960129/مزایده-واگذاری-اجاره-مهدکودک-حضرت-علی-اصغر-(ع)--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مهدکودک حضرت علی اصغر (ع)....نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مهدکودک حضرت علی اصغر (ع).... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960130/مزایده-فروش-مجموعه-آپارتمان-مساحت-2864متر'>مزایده فروش مجموعه آپارتمان مساحت 2864متر / مزایده,مزایده فروش مجموعه آپارتمان مساحت 2864متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960135/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-قوچان'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960136/مزایده-فروش-محصول-سنگ-آهن-دانه-بندی-96-8-1'>مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی  96.8.1 / مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی  96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960139/مزایده-تعداد-40-راس-گاو-کشتارگاهی--'>مزایده تعداد 40 راس گاو کشتارگاهی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 40 راس گاو کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960140/مزایده-ملک-بخش-17-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 17 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 17 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960141/مزایده-بهره-برداری-از-239-2-متر-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از 239/2 متر تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از 239/2 متر تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960142/مزایده-تاکسی-بی-سیم-133-سازمان'>مزایده تاکسی بی سیم 133 سازمان / آگهی مزایده , مزایده تاکسی بی سیم 133 سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960145/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-عرصه-39-4متر'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت عرصه 39.4متر / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت عرصه 39.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960147/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-129-48متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 129.48متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 129.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960149/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'> مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960150/مزایده-ششدانگ-باغ-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960155/مزایده-ششدانگ-ملک-کارافه-ای-مساحت-92متر'>مزایده ششدانگ ملک کارافه ای مساحت 92متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کارافه ای مساحت 92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960158/مزایده-دو-دستگاه-پوشش-دهی-CVD-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه پوشش دهی CVD- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه پوشش دهی CVD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960159/مزایده-دو-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-377-فرعی'>مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 377 فرعی / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 377 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960160/مزایده-فروش-دستگاه-کپی-پرینتر-و-دستگاه-برش-کاغذ'>مزایده فروش دستگاه کپی پرینتر و دستگاه برش کاغذ  / مزایده , مزایده فروش دستگاه کپی پرینتر و دستگاه برش کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960161/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کار-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار بنز / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960163/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960164/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-712متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 712متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 712متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960166/مزایده-فروش-تعداد-4210-عدد-کارتن-زه-چراغ-جلو-نیسان'>مزایده فروش تعداد 4210 عدد کارتن زه چراغ جلو نیسان  / مزایده , مزایده فروش تعداد 4210 عدد کارتن زه چراغ جلو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960168/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960170/مزایده-تعداد-17-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960171/مزایده-تمامت-ششدانگ-مغازه-و-منزل-مسکونی'>مزایده تمامت ششدانگ مغازه و منزل مسکونی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960172/مزایده-خودرو-سواری-تندر-مدل-87'>مزایده خودرو سواری تندر مدل 87  / مزایده , مزایده خودرو سواری تندر مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960173/مزایده-فروش-یک-دست-سرویس-مبلمان-راحتی-و--'>مزایده فروش یک دست سرویس مبلمان راحتی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دست سرویس مبلمان راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960174/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-209-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 209.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 209.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960175/مزایده-فروش-محصول-مارچوبه'>مزایده فروش محصول مارچوبه / آگهی مزایده، مزایده فروش محصول مارچوبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960177/مزایده-ششدانگ-ملک-با-زیربنای-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ ملک با زیربنای هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با زیربنای هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960179/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960182/مزایده-فروش-آهن-آلات-دکل-تابلوی-ورودی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات دکل تابلوی ورودی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش آهن آلات دکل تابلوی ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960183/مزایده-19-سهم-از-576-سهم-پلاک-8-فرعی'>مزایده 19 سهم از 576 سهم پلاک 8 فرعی / مزایده,مزایده 19 سهم از 576 سهم پلاک 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960186/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-اقامتی-مبله-و-مجهز-96-8-1'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای اقامتی مبله و مجهز 96.8.1 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای اقامتی مبله و مجهز 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960189/مزایده-دو-فقره-پلاکهای-ثبتی-بخش-چهار-تنکابن'>مزایده دو فقره پلاکهای ثبتی بخش چهار تنکابن / مزایده,مزایده دو فقره پلاکهای ثبتی بخش چهار تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960190/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-دیجیتال-و-گاری-دستی-چهارچرخ'>مزایده یک دستگاه باسکول دیجیتال و گاری دستی چهارچرخ  / مزایده , مزایده یک دستگاه باسکول دیجیتال و گاری دستی چهارچرخ  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960193/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-626متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 626متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 626متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960195/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مگان-و-وانت'>مزایده فروش خودرو سواری مگان و وانت  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری مگان و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960197/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-و-اشجار'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان و اشجار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان و اشجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960198/مزایده-تعداد-139-عدد-دستگاه-های-مازاد--مستعمل-و-بلا-استفاده---'>مزایده تعداد 139 عدد دستگاه های مازاد ، مستعمل و بلا استفاده  ....  / مزایده , مزایده تعداد 139 عدد دستگاه های مازاد ، مستعمل و بلا استفاده  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960200/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960201/مزایده-یکصد-و-پنجاه-عدد-کت-تک-مردانه-در-رنگهای-مختلف'>مزایده یکصد و پنجاه عدد کت تک مردانه در رنگهای مختلف / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یکصد و پنجاه عدد کت تک مردانه در رنگهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960203/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960204/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960205/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960207/مزایده-اجاره-4-دستگاه-آپارتمان-با-کاربری-اداری'>مزایده اجاره 4 دستگاه آپارتمان با کاربری اداری / مزایده , مزایده اجاره 4 دستگاه آپارتمان با کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960211/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-خانه-مشتمل-بر-مغازه'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان خانه مشتمل بر مغازه  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان خانه مشتمل بر مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960213/مزایده-تعداد-سه-باب-مغازه-و---'>مزایده تعداد سه باب مغازه و ....  / مزایده ، مزایده تعداد سه باب مغازه و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960215/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-یک-فروند-شناور-یدک-کش-آتشخوار-نوبت-دوم'>مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار نوبت دوم  / مزایده, مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960216/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960217/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده  زمین زراعی  / مزایده ، مزایده  زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960218/مزایده-فروش-املاک-مازاد-تملیکی-نقد-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960221/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مرغداری-مسکونی-صنعتی-دامداری-باغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مرغداری مسکونی صنعتی دامداری باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مرغداری مسکونی صنعتی دامداری باغ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960224/مزایده-اجاره-اراضی-برای-کاشت-زراعت-های-پاییزه-و-بهاره'>مزایده اجاره اراضی برای کاشت زراعت های پاییزه و بهاره / مزایده, مزایده اجاره اراضی برای کاشت زراعت های پاییزه و بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960232/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-و-اموال-تملیکی'>مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960235/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولو'>مزایده فروش یک دستگاه لودر ولو  / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه لودر ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960237/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک  کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک  کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960238/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960240/مزایده-منزل-مسکونی-با-سازه-خشت-و-گل-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی با سازه خشت و گل مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سازه خشت و گل مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960241/حراج-یک-دستگاه-خودرو-مگان-2000-سی-سی'>حراج یک دستگاه خودرو مگان 2000 سی سی  / مزایده ،حراج یک دستگاه خودرو مگان 2000 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960248/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-72-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 72.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 72.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960252/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-90متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 90متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960253/مزایده60-عنوان-فیلم-ویدیویی-ارایه-شده-در-قالب-لوح-فشرده-cd'>مزایده60 عنوان فیلم ویدیویی ارایه شده در قالب لوح فشرده cd  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده60 عنوان فیلم ویدیویی ارایه شده در قالب لوح فشرده cd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960255/مزایده-فروش-ضایعات-شاخه-ای-مقاطع-تولیدی-و--'>مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960257/مزایده-ملک-مساحت-123-92متر'>مزایده ملک مساحت 123.92متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960259/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960260/مزایده-فروش-اثاثیه-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اثاثیه مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اثاثیه مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960261/مزایده-حضوری-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده حضوری تعداد 3 دستگاه خودرو / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری تعداد 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960262/مزایده-آپارتمان-قطعه-47-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 47 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 47 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960263/مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-بندر-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در بندر تجاری -نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در بندر تجاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960265/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960267/مزایده-1500-عدد-گلگیر-فلزی-کامیون-نوبت-دوم'>مزایده 1500 عدد گلگیر فلزی کامیون نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده 1500 عدد گلگیر فلزی کامیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960268/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره سه فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960270/مزایده-بازسازی-و-تجهیز-کافی-شاپ-پارک-جهان-نما'>مزایده  بازسازی و تجهیز کافی شاپ پارک جهان نما  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بازسازی و تجهیز کافی شاپ پارک جهان نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960272/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-87-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 87.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 87.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960273/مزایده-فروش-10-دستگاه-تراک-میکسر-بنز-و--'>مزایده فروش 10 دستگاه تراک میکسر بنز و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 10 دستگاه تراک میکسر بنز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960275/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-203-95متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960277/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-219-96متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 219.96متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 219.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960283/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960284/مزایده-فروش-6-دستگاه-خودروی-آوانته-و--'>مزایده فروش 6 دستگاه خودروی آوانته و ... / مزایده عمومی ، مزایده فروش 6 دستگاه خودروی آوانته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960285/مزایده-فروش-شیت-پایل-های-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش شیت پایل های مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش شیت پایل های مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960286/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960287/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال'>مزایده ملک با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960288/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-مکانیک--ماشینری-و-سرویس-های-تعمیراتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960289/مزایده-آهن-اسفنجی-96-8-1'>مزایده آهن اسفنجی 96.8.1 / آگهی مزایده, مزایده آهن اسفنجی 96.8.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960290/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد  / مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960291/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مجموع-ششدانگ-یک-واحد-ساختمانی-نیمه-کاره'>مزایده سه دانگ مشاع از مجموع ششدانگ یک واحد ساختمانی نیمه کاره / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مجموع ششدانگ یک واحد ساختمانی نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960293/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنگ-سفید-تیپ-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنگ سفید تیپ 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنگ سفید تیپ 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960294/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سند-مالکیت-و-فاقد-اعیانی'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سند مالکیت و فاقد اعیانی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند مالکیت و فاقد اعیانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960295/مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه-بین-المللی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960296/مزایده-مصالح-توقیفی-به-میزان-200-000-تن-شن-و-ماسه'>مزایده مصالح توقیفی به میزان 200.000 تن شن و ماسه  / مزایده , مزایده مصالح توقیفی به میزان 200.000 تن شن و ماسه نولت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960298/مزایده-فروش-9042-خط--شماره-های-رند-و-مناسب--نوبت-دوم'>مزایده فروش 9042 خط ، شماره های رند و مناسب - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 9042 خط ، شماره های رند و مناسب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960299/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-بخش-نه-ابادان'>مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه ابادان / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه ابادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960303/مزایده-نوبت-دوم-اجاره-استخر-و-مجموعه-ورزشی-طراوت---'>مزایده نوبت دوم اجاره استخر و مجموعه ورزشی طراوت .... / آگهی مزایده و مناقصه، مزایده نوبت دوم اجاره استخر و مجموعه ورزشی طراوت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960304/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-قطعه-هشتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه هشتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960305/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده عمومی، مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960310/مزایده-پلاک-ثبتی-161-21760-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 161/21760 مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 161/21760 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960311/اگهی-مزایده-غیر-حضوری-اقلام-کارگاهی--ساختمانی-و-اداری'>اگهی مزایده غیر حضوری  اقلام کارگاهی ، ساختمانی و اداری / اگهی مزایده غیر حضوری،اگهی مزایده غیر حضوری  اقلام کارگاهی ، ساختمانی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960312/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین'>مزایده فروش چند قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960315/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-25متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.25متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960316/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50 مترر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960321/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-38-65متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه تجاری 38.65متر  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه تجاری 38.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960324/مزایده-ملک-بخش-یازده-تهران'>مزایده ملک بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ملک بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960325/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی-شرکت'>مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960326/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960328/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-مدرسه'>مزایده یک دستگاه کانکس مدرسه  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کانکس مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960330/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-عرصه-6159-20متر'>مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 6159.20متر  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 6159.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960333/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-دو-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960334/مزایده-مقدار-1-56-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-88-71متر'>مزایده مقدار 1.56 دانگ مشاع از آپارتمان 88.71متر / مزایده,مزایده مقدار 1.56 دانگ مشاع از آپارتمان 88.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960335/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل  1389 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1389 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960337/مزایده-دوو-ماتیز-اس-تی-مرحله-2'>مزایده دوو ماتیز اس تی  مرحله 2 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دوو ماتیز اس تی  مرحله 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960338/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-5-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960339/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960340/مزایده-یک-دستگاه-رباط-ارگ--یک-دستگاه-رقص-نور-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه رباط ارگ - یک دستگاه رقص نور  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه رباط ارگ - یک دستگاه رقص نور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960341/مزایده-میز-کار-اتو--لاستیک--بالانس--پمپ-باد'>مزایده میز کار- اتو - لاستیک - بالانس - پمپ باد / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده میز کار- اتو - لاستیک - بالانس - پمپ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960343/مزایده-فروش-دو-دربند-مغازه-مساحت-41متر-تجدید'>مزایده فروش دو دربند مغازه مساحت 41متر تجدید / مزایده,مزایده فروش دو دربند مغازه مساحت 41متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960344/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960345/مزایده-پژو-جی-ال-ایکس-405'>مزایده پژو جی ال ایکس 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  پژو جی ال ایکس 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960347/مزایده-اجاره-غرفه-های-هتل-بین-المللی'>مزایده اجاره غرفه های هتل بین المللی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های هتل بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960350/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سه-هزار-و-پانصد-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت سه هزار و پانصد متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سه هزار و پانصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960351/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-مولد-برق'>مزایده یک دستگاه ژنراتور مولد برق  / مزایده , مزایده یک دستگاه ژنراتور مولد برق  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960355/مزایده-سهام-57-سهم-از-400-سهم-شرکت'>مزایده سهام 57 سهم از 400 سهم شرکت  / مزایده,مزایده سهام 57 سهم از 400 سهم شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960356/مزایده-منزل-مسکونی-و-مغازه-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی و مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960358/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-181متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 181متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 181متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960360/مزایده-اجاره-گلخانه-شهرداری--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده اجاره گلخانه شهرداری - نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مزایده، مزایده اجاره گلخانه شهرداری - نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960361/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-68متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 68متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960363/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده ، اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960367/مزایده-انواع-پیچ-و-مهره-و-قطعات-پلاستیکی--'>مزایده انواع پیچ و مهره و قطعات پلاستیکی ... / مزایده ،مزایده انواع پیچ و مهره و قطعات پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960368/مزایده-اجاره-دکه-شماره-7-پارک-شهر-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره دکه شماره 7 پارک شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره دکه شماره 7 پارک شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960369/مزایده-37-دستگاه-خودرو-و-739-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده 37 دستگاه خودرو و 739 دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده 37 دستگاه خودرو و 739 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960371/مزایده-اجاره-یا-فروش-مغازه'>مزایده اجاره یا فروش مغازه  / مزایده , مزایده اجاره یا فروش مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960372/مزایده-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960374/مزایده-فروش-تعداد-3000-قالب-بلوک-سقفی---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3000 قالب بلوک سقفی...- نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش تعداد 3000 قالب بلوک سقفی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960375/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-843-فرعی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 843 فرعی  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 843 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960376/مزایده-خودروی-دوو-ماتیز-موتور-برق-و-موتور-باد'>مزایده خودروی دوو ماتیز، موتور برق و موتور باد / مزایده, مزایده خودروی دوو ماتیز، موتور برق و موتور باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960377/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-glx-نوبت-سوم'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 glx نوبت سوم  / آگهی مزایده, مزایده   فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 glx نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960378/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-432-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 432 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 432 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960380/مزایده-پلاک-فرعی-5417-فرعی-قدمت-15-سال'>مزایده پلاک فرعی 5417 فرعی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده پلاک فرعی 5417 فرعی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960381/مزایده-یکباب-خانه-مخروبه'>مزایده یکباب خانه مخروبه / مزایده,مزایده یکباب خانه مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960383/مزایده-خودروی-سواری-هیوندای-سونا-مدل-2007--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری هیوندای سونا مدل 2007   نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودروی سواری هیوندای سونا مدل 2007   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960384/مزایده-ششدانگ-سه-دهنه-مغازه-مساحت-83متر'>مزایده ششدانگ سه دهنه مغازه مساحت 83متر / مزایده,مزایده ششدانگ سه دهنه مغازه مساحت 83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960386/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی - نوبت دوم  / مزایده یک قطعه زمین زراعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960387/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-283-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 283.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 283.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960388/اصلاحیه-مزایده-آپارتمان-مساحت-92-05مترمربع'>اصلاحیه مزایده آپارتمان مساحت 92.05مترمربع / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده آپارتمان مساحت 92.05مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960389/آگهی-مزایده-واگذاری-انجام-فیلمبرداری-و-عکسبرداری'>آگهی مزایده واگذاری انجام فیلمبرداری و عکسبرداری / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری انجام فیلمبرداری و عکسبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960390/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-65-27متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر  / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960395/مزایده-تعداد-26-عدد-صفحه-آند'>مزایده تعداد 26 عدد صفحه آند   / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 26 عدد صفحه آند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960396/مزایده-واگذاری-(اجاره-بدون-اخذ-سر-قفلی)-تابلو-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری (اجاره بدون اخذ سر قفلی) تابلو تبلیغاتی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره بدون اخذ سر قفلی) تابلو تبلیغاتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960397/مزایده-کارخانه-تولید-مواد-غذایی'>مزایده کارخانه تولید مواد غذایی / مزایده,مزایده کارخانه تولید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960398/مزایده-تعداد-10-عدد-الکتروموتور'>مزایده تعداد 10 عدد الکتروموتور / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 10 عدد الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960399/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960401/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-129-80متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 129.80متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 129.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960402/مزایده-یک-دستگاه-مبلمان-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه مبلمان و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مبلمان و ... نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960403/مزایده-ملک-مساحت-115متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 115متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 115متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960404/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960405/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-و-لوازم-مستعمل'> مزایده فروش آهن آلات و ضایعات و لوازم مستعمل / آگهی مزایده,  مزایده فروش آهن آلات و ضایعات و لوازم مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960406/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-خودرو-پراید'>مزایده ساختمان مسکونی و خودرو پراید  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960407/مزایده-تیرآهن---'>مزایده تیرآهن .... / مزایده, مزایده تیرآهن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960409/مزایده-دستگاه-بذرکار'>مزایده دستگاه بذرکار  / آگهی مزایده,مزایده دستگاه بذرکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960410/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-314متر'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 314متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 314متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960411/مزایده-یک-قطعه-زمین-ده-هکتاری'>مزایده یک قطعه زمین ده هکتاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ده هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960413/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید ... / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960414/مزایده-واگذاری-یک-باب-کیوسک'>مزایده واگذاری یک باب کیوسک  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960416/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-59-626متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 59.626متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 59.626متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960417/مزایده-فروش-تعداد-17000-عدد-گلدان--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 17000 عدد گلدان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 17000 عدد گلدان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960418/مزایده-فروش-یکدستگاه-pfx-i-series-spectro-colorimeter'>مزایده فروش یکدستگاه pfx-i series spectro colorimeter  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه pfx-i series spectro colorimeter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960419/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-466-97متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 466.97متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 466.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960420/مزایده-پوشاک-زنانه-(پالتو--مانتو)'>مزایده پوشاک زنانه (پالتو - مانتو) / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پوشاک زنانه (پالتو - مانتو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960422/مزایده-یک-دستگاه-دریل-اتوماتیک-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل اتوماتیک ستونی  / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل اتوماتیک ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960423/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960426/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-یک-هزار-متر-مربع-قطعه-8577---'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت یک هزار متر مربع قطعه 8577 .... / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت یک هزار متر مربع قطعه 8577 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960427/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-55-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960429/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-280-94متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 280.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 280.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960430/مزایده-هفتصد-کیسه-گچ-درخشان--نوبت-دوم'>مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960433/مزایده-فروش-مواد-غذایی-و-فست-فود'>مزایده فروش مواد غذایی و فست فود  / مزایده, مزایده فروش مواد غذایی و فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960434/مزایده-فروش-گاز-5-شعله--یخچال-فریزر-اسنوا-دو-درب'>مزایده فروش گاز 5 شعله ، یخچال فریزر اسنوا دو درب / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش گاز 5 شعله ، یخچال فریزر اسنوا دو درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960435/مزایده-پلاک-745-فرعی-از-60-فرعی-از-16-اصلی'>مزایده پلاک 745 فرعی از 60 فرعی از 16 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 745 فرعی از 60 فرعی از 16 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960436/مزایده-فروش-تعداد-31-قلم-اموال-و-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده فروش تعداد 31 قلم اموال و لوازم یدکی خودرو  / مزایده, مزایده فروش تعداد 31 قلم اموال و لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960438/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی / آگهی مزایده عمومی، مزایده قطع و فروش درختان جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960439/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-100-45متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 100.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 100.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960441/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دولتی-نوبت-اول'> تجدید مزایده یک دستگاه خودروی دولتی نوبت اول / مزایده,  تجدید مزایده یک دستگاه خودروی دولتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960443/مزایده-واگذاری-یک-واحد-رستوران---بار-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد رستوران ... بار دوم / مزایده ,مزایده واگذاری یک واحد رستوران ... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960444/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123248953'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123248953 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123248953</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960445/مزایده-فروش-تنه-درختان-فرسوده-و-دپو-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده -نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی, مزایده فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960446/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-65-27متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر  / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960448/مزایده-(-اجاره-ماهیانه-)-استخر-فرهنگی-پارک-ابریشم-نوبت-دوم'>مزایده  ( اجاره ماهیانه ) استخر فرهنگی پارک ابریشم -نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده  ( اجاره ماهیانه ) استخر فرهنگی پارک ابریشم -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960449/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10800متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10800متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960451/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-16-فرعی-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره ثبتی 16 فرعی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 16 فرعی بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960453/مزایده-بهره-برداری-از-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-ثابت-(بیلبورد)'>مزایده بهره برداری از 11 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت (بیلبورد)  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از 11 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت (بیلبورد) چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960456/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری-مزاحم'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری مزاحم / آگهی مزایده عمومی، مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری مزاحم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960459/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-66-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960460/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-کشتارگاه-مشترک-دام-به-بخش-خصوصی-96-8-1'>مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام به بخش خصوصی 96.8.1 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام به بخش خصوصی 96.8.1 مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960462/مزایده-فروش-انواع-شیرآلات-و-شیلنگ-و-متعلقات-مربوطه'>مزایده فروش انواع شیرآلات و شیلنگ و متعلقات مربوطه / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش انواع شیرآلات و شیلنگ و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960465/مزایده-143-78-سهم-از-یک-هزار-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 143.78 سهم از یک هزار سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 143.78 سهم از یک هزار سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960466/مزایده-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960468/تجدید-مزایده-خودرو-سمند-مدل-89'>تجدید مزایده خودرو سمند مدل 89  / تجدید مزایده اجرای احکام شورای حل اختلاف مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960469/مزایده-فروش-نه-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش نه دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960470/مزایده-اجاره-زیرزمین-تالار-فرهنگیان'>مزایده اجاره زیرزمین تالار فرهنگیان / مزایده, مزایده اجاره زیرزمین تالار فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960471/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بالای-بیست-سال'>مزایده ساختمان با قدمت بالای بیست سال  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بالای بیست سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960472/مزایده-مجموعه-کارخانه-آسفالت'>مزایده مجموعه کارخانه آسفالت  / مزایده ,مزایده مجموعه کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960473/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-چهارم-نوبت-اول'>مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله چهارم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG  -مرحله چهارم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960476/مزایده-یک-قطعه-زمین-همراه-سوله-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین همراه سوله نوبت سوم  / مزایده یک قطعه زمین همراه سوله نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960478/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-و--'>مزایده یک باب سالن ورزشی و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک باب سالن ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960479/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-206-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری 206 مدل 86  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری 206 مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960480/تجدید-مزایده-محل-استقرار-غرفه-آب-میوه-و-بستنی'>تجدید مزایده محل استقرار غرفه آب میوه و بستنی  / آگهی فراخوان مزایده, تجدید مزایده محل استقرار غرفه آب میوه و بستنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960483/مزایده-تعداد-17-دستگاه-خودرو-و-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو و سبک و سنگین  / مزایده آگهی مزایده , مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو و سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960485/مزایده-اجاره-دو-عدد-بیلبورد'>مزایده اجاره دو عدد بیلبورد / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره دو عدد بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960486/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960488/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین'>مزایده فروش 13 قطعه زمین / مزایده فروش 13 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960489/مزایده-برداشت-محصول-باغ-انار-به-مساحت-8-هکتار-مرحله-دوم'>مزایده برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتارمرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960490/مزایده-فروش-سه-واحد-تجاری'>مزایده فروش سه واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960491/مزایده-اجاره-کارگاه-سنگ-شکن'>مزایده اجاره کارگاه سنگ شکن / مزایده, مزایده اجاره کارگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960492/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960494/مزایده-فروش-املاک-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960496/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی  / مزایده ,مزایده اموال مازاد و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960497/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-502-45متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 502.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 502.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960499/مزایده-دستگاه-تولید-پلاستیک'>مزایده دستگاه تولید پلاستیک  / مزایده,مزایده دستگاه تولید پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960501/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960504/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مواد-راکد-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مواد راکد و مازاد بر نیاز   / مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مواد راکد و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960507/مزایده-اعیانی-آپارتمان-مساحت-234-94متر'>مزایده اعیانی آپارتمان مساحت 234.94متر  / مزایده,مزایده اعیانی آپارتمان مساحت 234.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960510/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری بوفه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960511/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1450-62متر'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی مساحت 1450.62متر / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی مساحت 1450.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960512/مزایده-سه-دستگاه-موتور-سردخانه'>مزایده سه دستگاه موتور سردخانه / آگهی مزایده,مزایده سه دستگاه موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960514/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-418-64متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 418.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 418.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960519/مزایده-قطعه-زمینی-محصور-مساحت-5000متر'>مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960520/مزایده-واگذاری-غرف-نیم-گز-سبزه-میدان'>مزایده واگذاری غرف نیم گز سبزه میدان / آگهی مزایده حضوری,مزایده واگذاری غرف نیم گز سبزه میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960522/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-23-متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 23 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 23 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960525/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960528/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960530/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-پلاکهای-ثبتی-498-و-500-فرعی'>مزایده دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 498 و 500 فرعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 498 و 500 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960532/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960535/مزایده-دو-قطعه-زمین-شماره-49-و-50'>مزایده دو قطعه زمین شماره 49 و 50  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شماره 49 و 50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960538/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-دایسر-ویژه-کالباس'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین دایسر ویژه کالباس  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه ماشین دایسر ویژه کالباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960541/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-مساحت-536متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مساحت 536متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مساحت 536متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960547/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960551/مزایده-فروش-شارع-متروکه-مساحت-50-31متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع متروکه مساحت 50.31متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شارع متروکه مساحت 50.31متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960555/آگهی-مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960557/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-171متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 171متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 171متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960562/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960563/مزایده-انواع-تشک'>مزایده انواع تشک  / مزایده,مزایده انواع تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960568/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دهنه-مغازه-و-گاراژ-1000متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع  از سه دهنه مغازه و گاراژ 1000متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع  از سه دهنه مغازه و گاراژ 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960573/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-1680-و-2800متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 1680 و 2800متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 1680 و 2800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960581/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-ای-تبدیل-به-ساختمان'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای تبدیل به ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای تبدیل به ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960587/مزایده-باغ-ویلا-بخش-14-ارومیه'>مزایده باغ ویلا بخش 14 ارومیه  / مزایدهمزایده باغ ویلا بخش 14 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960597/مزایده-واگذاری-تعداد-26-قطعه-مسکونی-اماده-از-قطعات-زمین-های-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه مسکونی اماده از قطعات زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه مسکونی اماده از قطعات زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960605/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-23-27متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 23.27متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 23.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960613/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960621/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960629/مزایده-فروش-اراضی-کشاورزی-و-چاه-آب'>مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب  / مزایده,مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960637/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-خانه-مسکونی'>مزایده یک قطعه باغ و خانه مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960641/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-149متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960651/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960661/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960667/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-72-3528-مساحت-معادل-280متر'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 72.3528 مساحت معادل 280متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 72.3528 مساحت معادل 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960674/مزایده-پلاک-شماره-یک-فرعی-بخش-22-فارس'>مزایده پلاک شماره یک فرعی  بخش 22 فارس / مزایده,مزایده پلاک شماره یک فرعی  بخش 22 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960678/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960684/مزایده-ششدانگ-شش-واحد-مسکونی'>مزایده ششدانگ شش واحد مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ شش واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960692/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-2-5-و-1-5-هکتار'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 2.5 و 1.5 هکتار  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 2.5 و 1.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960714/مزایده-فروش-5-دانگ-مشاع-از-منزل-قدیمی'>مزایده فروش 5 دانگ مشاع  از منزل قدیمی  / مزایده,مزایده فروش 5 دانگ مشاع  از منزل قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960717/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-هشتاد-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت هشتاد سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت هشتاد سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960719/فراخوان-واگذاری-رستوران-و-کافی-شاپهای--تجدید'> فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپهای...تجدید  / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپهای...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960722/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960727/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2304-فرعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960734/مزایده-پلاک-ثبتی-2629-1-بخش-دو-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی 2629/1 بخش دو بوشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2629/1 بخش دو بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960739/مزایده-ششدانگ-پلاک-3182-347-مساحت124متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3182/347 مساحت124متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3182/347 مساحت124متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960743/فراخوان-واگذاری-اماکن-تجاری--خدماتی-تجدید'>فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی تجدید  / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960744/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-108-96متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 108.96متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 108.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960750/مزایده-ساختمان-مساحت-332-75متر'>مزایده ساختمان مساحت 332.75متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 332.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960757/مزایده-پلاک-ثبتی-24019-فرعی-از-151-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 24019 فرعی از 151 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 24019 فرعی از 151 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960761/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-چهل-و-سه-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره چهل و سه فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره چهل و سه فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960766/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960783/مزایده-پلاک-102-22-بخش-چهارده-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک 102/22 بخش چهارده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک 102/22 بخش چهارده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960789/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-552-78متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 552.78متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 552.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960798/مزایده-منزل-مسکونی-و-خودرو'>مزایده منزل مسکونی و خودرو  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960819/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-ایستگاه-راه-آهن-مشهد'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد     / مزایده,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960824/مزایده-اجاره-غرفه-آبمیوه-بستنی-و-ذرت-مکزیکی'>مزایده اجاره غرفه آبمیوه، بستنی و ذرت مکزیکی / مزایده, مزایده اجاره غرفه آبمیوه، بستنی و ذرت مکزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960833/مزایده-اجاره-زمین-به-متراژ-۳۰-مترمربع'>مزایده  اجاره زمین به متراژ ۳۰ مترمربع / مزایده, مزایده  اجاره زمین به متراژ ۳۰ مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960844/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 11:36