اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958249/مناقصه-خرید-فرم-های-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958249/مناقصه-خرید-فرم-های-مورد-نیاز-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  فرم های مورد نیاز بیمارستان- نوبت دوم                       / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید  فرم های مورد نیاز بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958250/فراخوان-تهیه-و-حمل-متعلقات-و-اتصالات-پلی-اتیلن-1280-هکتار--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958251/فراخوان-تهیه-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلنی-1280-هکتار--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958256/مناقصه-اجرای-عملیات-sma-حد-فاصل-گردنه--'>مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958258/فراخوان-اجرای-طرح-1280-هکتاری-شبکه-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958273/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958283/مناقصه-اجرای-لایه-اساس-باند-دو-محور-و-تجدید-مناقصه-تکمیل-راهسازی-و-عملیات-عمرانی--'>مناقصه اجرای لایه اساس باند دو محور و تجدید مناقصه تکمیل راهسازی و عملیات عمرانی... / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای لایه اساس باند دو محور و تجدید مناقصه تکمیل راهسازی و عملیات عمرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958286/مناقصه-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958287/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار  / فراخوان جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958289/فراخوان-مناقصه-پودر-فروبار---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پودر فروبار ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پودر فروبار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958290/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-کار-خدماتی-و-اداری'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری / اصلاحیه  , اصلاحیه مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958293/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-واقع-در-زمین-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی  نوبت دوم  / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958295/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری نوبت اول مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958299/مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-و-تامین-و-حمل-تجهیزات-آبیاری-بارانی'>مناقصه  یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی  / فراخوان مناقصه, مناقصه  یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958303/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-واقع-در-زمین-ایستگاه-آتش-نشانی'>فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی   / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958308/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-کار-در-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958309/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمانهای-اصلی--جنبی-و-محوطه-سازی-ایستگاه-ها'>مناقصه عملیات احداث ساختمانهای اصلی ، جنبی و محوطه سازی ایستگاه ها  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات احداث ساختمانهای اصلی ، جنبی و محوطه سازی ایستگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958314/مناقصه-پروژه-تجهیز-چاه-فلمن-و-تکمیل-خط-انتقال-آب'>مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958316/فراخوان-ارزیابی-پیمانکار-نصب-تجهیزات-و-تاسیسات'>فراخوان ارزیابی پیمانکار نصب تجهیزات و تاسیسات / فراخوان ارزیابی پیمانکار نصب تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958320/مناقصه-تعمیرات-پل-و--'>مناقصه تعمیرات پل و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958324/مناقصه-فلورین-80-درصد---نوبت-دوم'>مناقصه فلورین 80 درصد ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه فلورین 80 درصد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958326/مناقصه-خرید-تعدادی-دستگاه-فتوکپی'>مناقصه خرید تعدادی دستگاه فتوکپی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعدادی دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958332/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لیفتراک-12-تن'>مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 12 تن  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 12 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958335/تجدید-فراخوان-انتخاب-پیمانکار-EPC-به-منظور-انجام-طراحی-تامین-و-نصب-تجهیزات-سیستم-کشف-و--'>تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی, تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و... / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  , تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی, تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958336/مناقصه-تعداد-500-000-عدد-جلد-حساب-پس-انداز'>مناقصه تعداد 500.000 عدد جلد حساب پس انداز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد 500.000 عدد جلد حساب پس انداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958339/فراخوان-خرید-15400-تن-فرومنگنز-توسط-کربن--'>فراخوان خرید 15400 تن فرومنگنز توسط کربن... / آگهی فراخوان، فراخوان خرید 15400 تن فرومنگنز توسط کربن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958343/مناقصه-انجام-پروژه-طرح-توسعه-بیمارستان-فوق-تخصصی'>مناقصه انجام پروژه طرح توسعه بیمارستان فوق تخصصی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام پروژه طرح توسعه بیمارستان فوق تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958344/مناقصه-تامین-البسه-پرسنل'>مناقصه تامین البسه پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین البسه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958347/فراخوان-شناسایی-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-رنگ-های-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان رنگ های صنعتی  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان رنگ های صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958350/فراخوان-مناقصه-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>فراخوان مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958354/مناقصه-عملیات-حمل-کانتینر'>مناقصه عملیات حمل  کانتینر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حمل  کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958355/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-میز-دوار-96-7-29'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار  96.7.29 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار   96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958356/مناقصه-کنترل-توان-راکتیو-بهبود-پروفیل-و-ولتاژ-و-اصلاح-ضریب-توان'>مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان / آگهی منقاصه، مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958363/مناقصه-خرید-مقادیری-کاغذ-گلاسه'>مناقصه خرید  مقادیری کاغذ گلاسه  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  مقادیری کاغذ گلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958364/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-خدمات-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958368/تجدید-مناقصه-نگهداری-سایتهای-BTS-و-رپیتر-و-لینكهای-ارتباطی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینكهای ارتباطی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینكهای ارتباطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958373/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-تهیه-و-نصب-وراه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958377/فراخوان-تبدیل-اسناد-مالکیت-دفترچه-ای-به-تک-برگی'>فراخوان تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958378/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-پخش-اکیپ-دستی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958380/مناقصه-اجرای-پروژه-های-ساخت-سایت-و-بسترسازی-حمل-و-نقل-و--'>مناقصه اجرای پروژه های ساخت سایت و بسترسازی، حمل و نقل و ... / مناقصه اجرای پروژه های ساخت سایت و بسترسازی، حمل و نقل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958382/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958386/تمدید-مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-ابنیه---'>تمدید مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه .... / ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958391/مناقصه-انجام-خدمات-پیمانکاری-عمومی-و-فنی'>مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958393/مناقصه-احداث-روشنایی-کمربندی-شهرک-امیریه-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث روشنایی کمربندی شهرک امیریه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث روشنایی کمربندی شهرک امیریه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958395/مناقصه-عملیات-ساماندهی-رودخانه-هریرود-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958397/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958401/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اصلاح-موقعیت-خطوط-انتقال-فوق-توزیع'>مناقصه خرید تجهیزات و اصلاح موقعیت خطوط انتقال فوق توزیع / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و اصلاح موقعیت خطوط انتقال فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958405/فراخوان-مناقصه-تامین-مالی-برای-تکمیل-بخشی-از-طرح-راه-آهن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ... نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958410/مناقصه-واگذاری-امور-انبارهای-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور انبارهای نفت ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور انبارهای نفت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958411/مناقصه-پروژه-نصب-دوربین-های-مداربسته-در-مصلای-بزرگ-شهر--'>مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958412/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-24-کیلومتر-شبکه-توزیع-دره-در-رفسنجان--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 24 کیلومتر شبکه توزیع دره در رفسنجان - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 24 کیلومتر شبکه توزیع دره در رفسنجان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958418/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-بخش-خدمات-امور-نگهبانی-و--'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958419/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-شرکت-ها-جهت-نگهداری-و-تعمیر-ساختمان'>فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت ها جهت نگهداری و تعمیر ساختمان / فراخوان ، فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت ها جهت نگهداری و تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958422/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-واحد-مهندسی-فرآورده-ها-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958424/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-مصالح-مراکز-طبس-گلشن'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز طبس گلشن / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز طبس گلشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958425/مناقصه-احداث-خط-کلکتور-شرقی-غربی-'>مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی.. / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958426/فراخوان-استخر-سرپوشیده-استاد---96-7-29'>فراخوان  استخر سرپوشیده  استاد ... 96.7.29 / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان  استخر سرپوشیده  ... نوبت اول 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958428/مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-احداث-سرویس-بهداشتی'>مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958431/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-علائم-ایمنی'>مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958434/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-محوطه-های-عمومی-و-بتن-ریزی-و-جدول-کاری---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958440/مناقصه-خرید-ماشین-آلات'>مناقصه خرید ماشین آلات  / مناقصه  خرید ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958447/ارزیابی-کیفی-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---'>ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .... / فراخوان , ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958450/مناقصه-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه'>مناقصه دوربین مداربسته تحت شبکه  / مناقصه  ، مناقصه دوربین مداربسته تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958451/فراخوان-توسعه-انشعاب-آتش-نشانی-انبار-نفت-تجدید---نوبت-دوم'> فراخوان توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت تجدید ... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958452/مناقصه-احداث-سیستم-زمین-و-ارت-ایستگاههای-مخابرات-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات نوری- نوبت دوم  /  مناقصه عومی , مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات نوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958453/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-از-خطوط-لوله-انتقال-گاز-با-دستگاه-96-7-29'>مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه  96.7.29 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه  نوبت اول 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958456/مناقصه-عمومی-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958457/تجدید-فراخوان-فوریتهای-پزشکی'>تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958459/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-مرکز--نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و جدولگذاری معابر مرکز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر مرکز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958460/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958462/مناقصه-انجام-فعالیتهای-مرتبط-با-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات-و-اپراتورهای---'>مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با حفاظت از اماکن و تاسیسات و اپراتورهای .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با حفاظت از اماکن و تاسیسات و اپراتورهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958463/استعلام-نگهداری-فضای-سبز--سایت-ستاد'>استعلام نگهداری فضای سبز , سایت ستاد / استعلام ,استعلام نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958464/تجدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی'>تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958465/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-عملیات-تکمیلی-محوطه-پاسگاه-پلیس-راه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958467/مناقصه-واگذاری-مجموعه-تولید-سرب'>مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958469/مناقصه-واگذاری-اجرائیات-و-سد-معبر'>مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958470/مناقصه-ترمیم-و-اصلاح-جداول-و-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه ترمیم و اصلاح جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه ترمیم و اصلاح جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958471/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس--سامانه-ستاد'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958472/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-مسکونی-شهرآرا'>دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی شهرآرا / دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی شهرآرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958473/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاوره-در-زمینه-مقاوم-سازی-پایه-های-بتنی'>مناقصه واگذاری خدمات مشاوره  در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه واگذاری خدمات مشاوره  در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958476/مناقصه-خدمات-شهری-شهرداری'>مناقصه خدمات شهری شهرداری  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958478/استعلام-حفاری-و-پر-نمودن-محل-لوله-های-آب-جهت-آبیاری-قطره-بارانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام حفاری و پر نمودن محل لوله های آب جهت آبیاری قطره بارانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام حفاری و پر نمودن محل لوله های آب جهت آبیاری قطره بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958479/مناقصه-اجرای-پروژه-خرید-تجهیزات-و-یراق-آلات-و-اجرای-عملیات-سیم-کشی-خط-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه خرید تجهیزات و یراق آلات و اجرای عملیات سیم کشی خط گرم ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه خرید تجهیزات و یراق آلات و اجرای عملیات سیم کشی خط گرم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958481/مناقصه-خرید-خدمات-نیروی-کارگری-موقت-تجدید'>مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958482/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-تالار'>فراخوان احداث و بهره برداری تالار / آگهی فراخوان ، فراخوان احداث و بهره برداری تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958483/مناقصه-پروژه-بهسازی-سیستم-هدایت-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی سیستم هدایت آبهای سطحی ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهسازی سیستم هدایت آبهای سطحی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958484/انتخاب-مشاور-پروژه-احداث-خط-تولید-پودر-و-خمیر-پیگمنت-آلومینیوم'> انتخاب مشاور پروژه احداث خط تولید پودر و خمیر پیگمنت آلومینیوم /  انتخاب مشاور پروژه احداث خط تولید پودر و خمیر پیگمنت آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958485/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-تعمیر--نگهداری-و-گارانتی-تجهیزات-رایانه-ای'>تجدید مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر ، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر ، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958490/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کارتن-100-و-250-سی-سی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958492/تمدید-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی  نوبت دوم  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958493/مناقصه-خرید-گلوله-فورج'>مناقصه خرید گلوله فورج  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید گلوله فورج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958494/اصلاحیه-مناقصه-خرید-بطری-100-و-250-سی-سی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958497/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-دو-دست-از-دیکسهای-ردیف-۱-و-۲و-۳-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیکسهای ردیف ۱ و ۲و ۳ نوبت دوم  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیکسهای ردیف ۱ و ۲و ۳ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958498/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-مواد-اولیه-تولید-واکسن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958499/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958501/مناقصه-خرید-کابل-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل و ...نوبت دوم  / مناقصه های عمومی, مناقصه خرید کابل و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958502/مناقصه-خرید-5-000-ست-قطعات-منفصله-ماسک-تمام-صورت'>مناقصه خرید 5.000 ست قطعات منفصله ماسک تمام صورت  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 5.000 ست قطعات منفصله ماسک تمام صورت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958505/فراخوان-انتخاب-شریک-جهت-مشارکتی-تجاری-خدماتی-بازار-بزرگ--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,  فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958507/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-تهیه-و-نصب-وراه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958508/مناقصه-مربا-حلوا-رب-گوجه-مرغ-منجمد'>مناقصه مربا، حلوا، رب گوجه، مرغ منجمد / مناقصه, مناقصه مربا، حلوا، رب گوجه، مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958511/فراخوان-تامین-کنندگان-بانک-اطلاعاتی-96-7-29'>فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی 96.7.29 / آگهی فراخوان, فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958512/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ...مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958517/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-و-سازنده-تجهیزات-کلرزنی-به-روش-الکترولیز-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز- نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان شناسه های سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958521/مناقصه-خرید-تجهیزات-جانبی-و-نصب-و-راه-اندازی-بانکهای-خازنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958527/مناقصه-عملیات--حمل-و-تخلیه-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958528/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته- نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958530/فراخوان-کلیه-امور-خدماتی-شامل-تنظیف-و-شستشوی-معابر--'>فراخوان کلیه امور خدماتی شامل تنظیف و شستشوی معابر... / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان کلیه امور خدماتی شامل تنظیف و شستشوی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958531/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958532/مناقصه-خرید-لوله-های-گاز-مولد-های-کرافت-و-آلستوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958536/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-عمرانی'>مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958537/مناقصه-عملیات-تعویض-سیم-با-کابل-خود-نگهدار-در-حوزه-مدیریت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعویض سیم با کابل خود نگهدار در حوزه مدیریت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه عملیات تعویض سیم با کابل خود نگهدار در حوزه مدیریت - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958539/مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-خط-انتقال-و-راه-اندازی'>مناقصه خرید و اجرای عملیات خط انتقال و راه اندازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای عملیات خط انتقال و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958540/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-و-مالی-بر-اجرای-عملیات-بهره-برداری-و-اصلاح-شبکه--'>مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958544/فراخوان-مناقصه-پودر-باریت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پودر باریت  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پودر باریت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958548/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-برای-انجام-خدمات-نظارت-بر-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-پست-ها--'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران برای  انجام خدمات نظارت بر تعمیر و نگهداری کلیه پست ها ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران برای  انجام خدمات نظارت بر تعمیر و نگهداری کلیه پست ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958549/مناقصه-محوطه-سازی-و-بتن-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958554/مناقصه-مسترمیتر-پرتابل-مجهز-به-PD-میتر'>مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958555/مناقصه-OFF-SPEC-PUMP-RECYCL---نوبت-دوم'>مناقصه OFF SPEC PUMP RECYCL  -  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه OFF SPEC PUMP RECYCL  -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958557/مناقصه-خرید-میلگرد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید میلگرد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید میلگرد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958559/مناقصه-تامین-سی-و-پنج-دستگاه-اتومبیل-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958561/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-های-خیابانی-بخار-سدیم-دایکاست-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست- نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958562/آگهی-مناقصات-پروژه-تهیه-لوله-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>آگهی مناقصات پروژه تهیه لوله، حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه پروژه تهیه لوله، حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958566/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-های-فتوولتائیک'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958567/فراخوان-تجدید-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-میم'>فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم  / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958572/فراخوان-خرید-یک-ست-HOT-GAS-CASING-TURBIN--INNERLINER'>فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER  / فراخوان شناسائی تامین کنندگان واجد صلاحیت,فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958573/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بهداری'>مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958574/مناقصه-خرید--ساخت-و-نصب-هشت-فروند-اسکله-فلزی-شناور-و---'>مناقصه خرید ، ساخت و نصب هشت فروند اسکله فلزی شناور و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه خرید ، ساخت و نصب هشت فروند اسکله فلزی شناور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958575/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداشت-و-انبارش---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958578/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-جست-و-جو-و-نجات-دریایی'>مناقصه راهبری،تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات دریایی / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری،تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958581/فراخوان-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-نظارت-بر-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-بهره-برداری-شبکه-های-توزیع-برق--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران,  فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958582/تمدید-مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-نوار-ورودی'>تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی  / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958583/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-شبکه-bts-ها'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts ها / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958585/تجدید-مناقصه-خرید-سروموتورهای-سیستم-کنترل-توربین-های-بخار-نیروگاه-بندرعباس'>تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958586/آگهی-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-امر-نگهداری-پله-برقی'>آگهی شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در امر نگهداری پله برقی / آگهی شناسایی ،آگهی شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در امر نگهداری پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958588/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-تهیه-و-نصب-وراه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958590/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-محور-فیروزآباد-و-تکمیل-رینگ-خط-تغذیه-الشتر-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار،فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958593/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-رادیولوژی-دیجیتال-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958595/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سونوگرافی-پیشرفته-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958597/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-مراغه-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی  عملیات امور جاری انبار نفت مراغه  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی  عملیات امور جاری انبار نفت مراغه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958598/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان سیستم اعلام و اطفا حریق / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی تامین کنندگان سیستم اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958600/مناقصه-ارزیابی-کیفی-جهت-طراحی-تهیه-ساخت---حمل-و-تحویل-پکینگ'>مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958601/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دزیمتری-بخش-رادیوتراپی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958602/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-میکسر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه میکسر نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه میکسرمناقصه خرید یک دستگاه میکسر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958603/مناقصه-واگذاری-واحدهای-نظافت-ساختمانها-امور-خدمات-امور-لنژری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری  واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958604/فراخوان-مناقصه-خرید-پروفیل-و-میلگرد-آلومینیومی-آلیاژی-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958605/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-امحاء-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958606/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-دستگاههای-بدنسازی-و-آمادگی-جسمانی-(30-قلم)-و--'>مناقصه تامین تجهیزات و دستگاههای بدنسازی و آمادگی جسمانی (30 قلم) و ... / مناقصه عمومی,مناقصه تامین تجهیزات و دستگاههای بدنسازی و آمادگی جسمانی (30 قلم) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958608/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-داخلی-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958610/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958611/مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی--هنری-خنج--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958612/مناقصه-کاشیکاری-و-آجرنمای-آستانه-مبارکه-امامزاده-اسماعیل-(ع)'>مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده اسماعیل (ع) / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده اسماعیل (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958613/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-به-قطر-200--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958615/مناقصه-کاشیکاری-و-آجرنمای-آستانه-مبارکه-امامزاده-صالح-(ع)'>مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده صالح (ع) / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده صالح (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958616/فراخوان-مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>فراخوان مناقصه  تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958617/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-به-قطر--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958618/مناقصه-اجرای-زیرسازی--لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نواحی'>مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958620/تجدید-فراخوان-ارزیابی-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-تامین-تجهیزات-کابلهای-دریایی'>تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی / فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958621/مناقصه-تامین-جعبه-و-ابزار-و-وسایل-مشاغل'>مناقصه تامین جعبه و ابزار و وسایل مشاغل / مناقصه, مناقصه تامین جعبه ابزار و وسایل مشاغل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958622/آگهی-تجدید-فراخوان-2-دستگاه-دیزل-پمپ-آتش-نشانی'>آگهی تجدید فراخوان  2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی  / آگهی تجدید فراخوان،آگهی تجدید فراخوان  2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958625/مناقصه-خرید-کنتور-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور آب  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور آب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958627/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958629/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب / مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958630/آگهی-مناقصه-تامین-مربی-و-متصدی-سالنهای-ورزشی'>آگهی مناقصه تامین مربی و متصدی سالنهای ورزشی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تامین مربی و متصدی سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958631/مناقصه-اجرای-سر-در-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سر در دانشگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای سر در دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958632/مناقصه-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-(بار-دوم)'>مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات (بار دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات (بار دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958633/مناقصه-طراحی--راه-اندازی--آموزش--استقرار-و-پشتیبانی-نرم-افزار-راهکار-جامع-و--'>مناقصه طراحی ، راه اندازی ، آموزش ، استقرار و پشتیبانی نرم افزار راهکار جامع و ...  / مناقصه طراحی ، راه اندازی ، آموزش ، استقرار و پشتیبانی نرم افزار راهکار جامع و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958634/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958635/شناسایی-پیمانکاران-فیلم-های-آموزشی-در-خصوص-ماشین-آلات-و-ادوات-کشاورزی'>شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی  / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958636/مناقصه-تامین-سی-و-پنج-دستگاه-اتومبیل-سواری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958637/مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-زهکشی-آبهای-زیرزمینی'>مناقصه اجرای پروژه شبکه زهکشی آبهای زیرزمینی  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه شبکه زهکشی آبهای زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958639/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-خارج-سازی-مغروقه-های-کشور'>فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور / فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958247/مزایده-دو-دانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-خوی'>مزایده دو دانگ یکباب خانه بخش دو خوی / مزایده,مزایده دو دانگ یکباب خانه بخش دو خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958248/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-70-84متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 70.84متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 70.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958252/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-80-6مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 80.6مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 80.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958253/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-8-سهم-ششدانگ-مغازه'>مزایده دو سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958254/مزایده-یکباب-مغازه-نمایشگاه-مبلمان'>مزایده یکباب مغازه نمایشگاه مبلمان / مزایده,مزایده یکباب مغازه نمایشگاه مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958255/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958257/مزایده-واگذاری-پروژه-مسکونی-نوآوران-فرشتگان-مساحت-162-الی-186متر'>مزایده واگذاری پروژه مسکونی نوآوران فرشتگان مساحت 162 الی 186متر  / مزایده,مزایده واگذاری پروژه مسکونی نوآوران فرشتگان مساحت 162 الی 186متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958259/مزایده-پلاک-ثبتی-2321-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2321 اصلی بخش دو قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2321 اصلی بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958260/مزایده-مقدار-700-تن-قیرطبیعی'>مزایده مقدار 700 تن قیرطبیعی / آگهی مزایده، مزایده مقدار 700 تن قیرطبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958261/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2275-4-520-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2275/4/520 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2275/4/520 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958262/اگهی-مزایده-خودرو-سواری-سراتو--نوبت-دوم'>اگهی مزایده خودرو سواری سراتو  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سراتو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958263/مزایده-سواری-دوو-سیلو-مدل-82'>مزایده سواری دوو سیلو مدل 82 / مزایده, مزایده سواری دوو سیلو مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958264/مزایده-اموال-شامل-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده اموال شامل زمین زراعی دیم و آبی / مزایده,مزایده اموال شامل زمین زراعی دیم و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958265/مزایده-پلاک-ثبتی-2555-فرعی-324متر'>مزایده پلاک ثبتی 2555 فرعی 324متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2555 فرعی 324متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958266/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-هوکایدو'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوکایدو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوکایدو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958267/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی  ام مدل 90 / مزایده, مزایده سواری دوو سیلو مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958268/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-25-84متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 25.84متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 25.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958269/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-GLX'>مزایده یک دستگاه پژو 405 GLX / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه پژو 405 GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958270/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ریو  / مزایده,مزایده  یک دستگاه اتومبیل سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958271/مزایده-مزایده-تعداد-150-عدد-دبه-20-لیتری'>مزایده,مزایده تعداد 150 عدد دبه 20 لیتری / مزایده,مزایده تعداد 150 عدد دبه 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958272/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-42-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958274/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958275/مزایده-1100-کیلوگرم-پلت-خام-چهار-رنگ-sd-شده'>مزایده 1100 کیلوگرم پلت خام چهار رنگ sd شده / آگهی فروش اموال منقول، مزایده 1100 کیلوگرم پلت خام چهار رنگ sd شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958276/مزایده-مقدار-4-1014-هکتار-ابی-و-8-3175-هکتار-دیم-اراضی'>مزایده مقدار 4.1014 هکتار ابی و 8.3175 هکتار دیم اراضی / مزایده,مزایده مقدار 4.1014 هکتار ابی و 8.3175 هکتار دیم اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958277/مزایده-واگذاری-کیوسک-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری کیوسک -مرحله دوم  / مزایده, مزایده واگذاری کیوسک -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958278/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-نود-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت نود متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958279/مزایده-واگذاری-انجام-بخشی-از-تبلیغات-محیطی'>مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958280/مزایده-فروش-دستگاهها-و-تجهیزات-و-پانلهای-کلین-روم-دارویی'>مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی / آگهی مزایده، مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958281/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-دامداری-75-راسی'>مزایده ششدانگ یک واحد دامداری 75 راسی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد دامداری 75 راسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958282/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-تجاری-با-کاربری-میوه-و-تره--'>مزایده واگذاری دو باب مغازه تجاری با کاربری میوه و تره... / مزایده،مزایده واگذاری دو باب مغازه تجاری با کاربری میوه و تره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958284/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958285/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958288/مزایده-دو-قطعه-ملک-کلاسه-960627'>مزایده دو قطعه ملک کلاسه 960627 / مزایده,مزایده دو قطعه ملک کلاسه 960627</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958291/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-صد-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه صد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958292/مزایده-پلاک-4176-فرعی-از-بیست-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک 4176 فرعی از بیست و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک 4176 فرعی از بیست و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958296/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-205-متر-و-یک-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 205 متر و یک دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 205 متر و یک دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958297/مزایده-سقف-سرپوشیده-سالن-از-نوع-پروفیل-ورق-گالوانیزه---'>مزایده سقف سرپوشیده سالن از نوع پروفیل ورق گالوانیزه ..... / مزایده ، مزایده سقف سرپوشیده سالن از نوع پروفیل ورق گالوانیزه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958298/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-37-04متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 37.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 37.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958300/مزایده-پانزده-دستگاه-خودروهای-واحد-نقلیه-(سبک-و-سنگین)'>مزایده پانزده دستگاه خودروهای واحد نقلیه (سبک و سنگین) / مزایده عمومی, مزایده پانزده دستگاه خودروهای واحد نقلیه (سبک و سنگین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958301/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیفتراک نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه لیفتراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958302/مزایده-مغازه-آب-میوه-گیری-نوبت-دوم'>مزایده مغازه آب میوه گیری نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه آب میوه گیری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958304/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-43-67متر'>مزایده سه دانگ یک واحد تجاری مساحت 43.67متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد تجاری مساحت 43.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958305/مزایده-بیل-مکانیکی-دوسان--'>مزایده بیل مکانیکی دوسان ... / آگهی مزایده، مزایده بیل مکانیکی دوسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958306/مزایده-دستگاه-ترانس-جوش--'>مزایده دستگاه ترانس جوش.... / مزایده, مزایده دستگاه ترانس جوش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958307/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-154-46متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 154.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 154.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958310/مزایده-مال-مشاعی-از-پلاک-ثبتی-1388-اصلی'>مزایده مال مشاعی از پلاک ثبتی 1388 اصلی / مزایده,مزایده مال مشاعی از پلاک ثبتی 1388 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958311/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-فرعی-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958312/مزایده-اجاره-با-کاربری-کارگاه-تولید-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958313/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-شماره-پلاک-958-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 958 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 958 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958315/مزایده-ملک-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-48-96متر'>مزایده ملک 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 48.96متر / مزایده,مزایده ملک 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 48.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958317/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-کابین-ناوگان-پروازی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی     نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958318/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958319/مزایده-یکدستگاه-اره-آتشی'>مزایده یکدستگاه اره آتشی / مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه اره آتشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958321/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958322/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-12-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 12 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 12 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958323/مزایده-اقلام-(مازاد--ضایعاتی)'>مزایده اقلام (مازاد - ضایعاتی)  / آگهی مزایده, مزایده اقلام (مازاد - ضایعاتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958325/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-صد-و-ده-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه صد و ده متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958327/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958640/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958641/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958643/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958646/مناقصه-تعویض-مقره-های-سرامیکی---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض مقره های سرامیکی ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعویض مقره های سرامیکی با مقره های سیلیکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958647/مناقصه-تامین-قطعات-و-لوازم-یدکی-شناورها'>مناقصه تامین قطعات و لوازم یدکی شناورها  / مناقصه ,مناقصه تامین قطعات و لوازم یدکی شناورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958649/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958655/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-و-سنگین-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958657/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958659/مناقصه-برون-سپاری-عملیاتی-از-قبیل-بهینه-سازی-محل-استقرار-دوربین-های-موجود-و--'>مناقصه  برون سپاری عملیاتی از قبیل بهینه سازی محل استقرار دوربین های موجود و ... / آگهی مجدد فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار, مناقصه  برون سپاری عملیاتی از قبیل بهینه سازی محل استقرار دوربین های موجود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958660/فراخوان-جهت-ساخت-و-تجهیز-و-بهره-برداری-از-واحد-فنی-و-آزمایشگاهی--'>فراخوان جهت ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی... / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار، فراخوان جهت ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958664/مناقصه-خط-کشی-محوری--عابر-پیاده--کاهنده-های-سرعت---نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی محوری - عابر پیاده ، کاهنده های سرعت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خط کشی محوری - عابر پیاده ، کاهنده های سرعت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958665/مناقصه-استخراج-بارگیری-و-حمل-مواد-اولیه'>مناقصه  استخراج، بارگیری و حمل مواد اولیه / آگهی مناقصه, مناقصه  استخراج، بارگیری و حمل مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958667/مناقصه-تامین-نیازمندی-قطعات-اورجینال-یکدستگاه-موتور'>مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958669/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-21-دستکاه-آزمایشگاهی'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستکاه آزمایشگاهی  / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستکاه آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958673/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-خالصی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی-  نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958675/مناقصه-عملیات-عمرانی-بسترسازی'>مناقصه عملیات عمرانی  بسترسازی / مناقصه, مناقصه عملیات عمرانی  بسترسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958681/مناقصه-اجرای-26800-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 26800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 26800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958682/مناقصه-عملیات-لجن-برداری-و-لایروبی-رودخانه-تجن'>مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن  / مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958685/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-برقی-سهند--نوبت-دوم'>فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958686/مناقصه-نشاسته-دمای-بالا-نوبت-دوم'>مناقصه نشاسته دمای بالا- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه نشاسته دمای بالا    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958690/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-20000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های زراعی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958698/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر--96-7-29'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر - 96.7.29 / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر تجدید 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958700/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958703/مناقصه-تنظیفات-و-امور-نامه-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958704/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی'>فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958709/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958710/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-نهار-و-شام-کارکنان'>مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان   / مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958711/مناقصه-بازسازی-نقاط-حادثه-دیده-شبکه-و-نوسازی-انشعابات-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه  بازسازی نقاط حادثه دیده شبکه و نوسازی انشعابات شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بازسازی نقاط حادثه دیده شبکه و نوسازی انشعابات شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958713/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-مسی-با-کابل-خودنگهدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958714/مناقصه-ساخت-و-نصب-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958715/مناقصه-تعداد-30-دستگاه-آسانسور-نفر-بر-و-15-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تعداد 30 دستگاه آسانسور نفر بر و 15 دستگاه آسانسور  / مناقصه تعداد 30 دستگاه آسانسور نفر بر و 15 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958716/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958718/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-گرم---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عممی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958721/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>تجدید مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958722/مناقصه-ارائه-خدمات-مطالعات-طرح-جامع-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مطالعات طرح جامع برقرسانی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مطالعات طرح جامع برقرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958725/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958726/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-همراه-با-نهالکاری'>مناقصه  اجرای عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958728/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958729/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-و-تفکیک-از-مبدا-پسماندها--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری و تفکیک از مبدا پسماندها... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری و تفکیک از مبدا پسماندها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958730/مناقصه-حمل-محصولات-بین-شهری-و-بین-استانی'>مناقصه حمل محصولات بین شهری و بین استانی / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات بین شهری و بین استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958731/فراخوان-واگذاری-واحد-دندانپزشکی-و--'>فراخوان واگذاری واحد دندانپزشکی و ... / فراخوان,فراخوان واگذاری واحد دندانپزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958734/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-های-فرعی-آبیاری'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958735/مناقصه-امور-خدماتی-شامل-فضای-سبز-و--'>مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز و ... / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958739/فراخوان-نگهداری-فضای-سبز-مربوط-به-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان نگهداری فضای سبز مربوط به مرکز آموزشی درمانی  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نگهداری فضای سبز مربوط به مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958740/خلاصه-آگهی-مناقصه-جداسازی-آب-فضای-سبز-از-آب-شرب-شهر'>خلاصه آگهی مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهر / خلاصه آگهی مناقصه، خلاصه آگهی مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958742/مناقصه-اجرای-10400-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958743/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-لکه-گیری-آسفالت'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و لکه گیری آسفالت / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958749/مناقصه-احداث-و-نصب-سازه-مخزن-هوایی'>مناقصه احداث و نصب سازه مخزن هوایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث و نصب سازه مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958750/مناقصه-نگهداری-سایتهای-BTS-و-رپیتر-و-لینکهای-ارتباطی-BSC-BTS'>مناقصه نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958753/مناقصه-واگذاری-طرح-کنترل-و-ساماندهی-سگ-های-ولگرد'>مناقصه واگذاری طرح کنترل و ساماندهی سگ های ولگرد / مناقصه , مناقصه واگذاری طرح کنترل و ساماندهی سگ های ولگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958755/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری  فضای سبز /  آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری  فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958757/مناقصه-اجرای-17600-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958759/مناقصه-احداث-فونداسیون-مخزن-هوایی'>مناقصه احداث فونداسیون مخزن هوایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث فونداسیون مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958761/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-بارگیری-و-حمل-سنگ-آهک-کلوخه-ای'>مناقصه نسبت به واگذاری بارگیری و حمل سنگ آهک کلوخه ای / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری بارگیری و حمل سنگ آهک کلوخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958766/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-فتح-المبین-دزفول'>مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین دزفول / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958767/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-تخلیه-لوله-GRP800-1000'>تجدید مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000 / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958769/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه نگهداری فضای سبز، جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز، جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958774/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-احداث-و-آسفالت-راه-روستایی-کماسی--کلکشوند--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث و آسفالت راه روستایی کماسی - کلکشوند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث و آسفالت راه روستایی کماسی - کلکشوند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958775/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-حمیدیه'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای حمیدیه / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958778/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-فاز-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958780/فراخوان-اجرای-ساختمان-پردیس-پارک-علم-و-فناوری'>فراخوان اجرای ساختمان پردیس پارک علم و فناوری / فراخوان , فراخوان  اجرای ساختمان پردیس پارک علم و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958781/مناقصه-حمل-و-بارگیری-حدود-۳۰۰-هزار-تن-محصول-دانه-بندی'>مناقصه حمل و بارگیری حدود ۳۰۰ هزار تن محصول دانه بندی  / مناقصه ,مناقصه حمل و بارگیری حدود ۳۰۰ هزار تن محصول دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958783/تجدید-مناقصه-کارگیری-تعدادی-محدودی-از-نیروهای-خدماتی--چاپ-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی - چاپ دوم نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی - چاپ دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958784/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958788/مناقصه-تامین-شن-و-ماسه'>مناقصه تامین شن و ماسه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958789/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-تولید-و-بارگیری-و-حمل-مصالح-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  بخشی از تولید و بارگیری و حمل مصالح سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  بخشی از تولید و بارگیری و حمل مصالح سنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958790/مناقصه-عملیات-خاکبرداری--مخلوط-ریزی--بیس-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958793/مناقصه-بخش-نگهبانی-و-انتظامات-96-7-29'>مناقصه بخش نگهبانی و انتظامات 96.7.29 / مناقصه ، مناقصه  بخش نگهبانی و انتظامات  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958794/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-ضایعات-جامد-و-پسماندهای-دستگاه-های-حفاری-و---96-07-29'>مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... 96.07.29 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... 96.07.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958796/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکز-کارآفرینی-و---'>مناقصه احداث ساختمان مرکز کارآفرینی و .... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان مرکز کارآفرینی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958798/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز--مرحله-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958805/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958806/مناقصه-پروژه-ارائه-خدمات-یدک-کشی-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه ارائه خدمات یدک کشی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه ارائه خدمات یدک کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958807/مناقصه-تهیه-و-تامین-۶-دستگاه-کامیون-کشنده-با-تانکر'>مناقصه تهیه و تامین ۶ دستگاه کامیون کشنده با تانکر  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۶ دستگاه کامیون کشنده با تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958809/مناقصه-محفظه-دو-جداره'>مناقصه محفظه دو جداره / مناقصه, مناقصه محفظه دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958811/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-محیط-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز و نظافت محیط بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز و نظافت محیط بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958813/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-فتح-المبین-دزفول-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین دزفول نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین دزفول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958815/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958816/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-تجهیزات-و--نوبت-دوم'>مناقصه  فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958818/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-شهری'>مناقصه واگذاری جمع آوری و رفت و روب و حمل زباله شهری /  آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری جمع آوری و رفت و روب و حمل زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958822/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-حفاری-با-استفاده-از-مواد-منفجره-(ناریه)--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958823/همایش-اقتصاد-مقاومتی-و-مقاوم-سازی-فرهنگی-در-سبک-زندگی'>همایش اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی فرهنگی در سبک زندگی / همایش اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی فرهنگی در سبک زندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958824/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-زیتون-کارگری'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق زیتون کارگری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق زیتون کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958825/مناقصه-انجام-خدمات-ترافیک-و-کنترل-وسایل-نقلیه'>مناقصه انجام خدمات ترافیک و کنترل وسایل نقلیه  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ترافیک و کنترل وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958826/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا-96-7-29'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا 96.7.29 / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستا 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958828/مناقصه-انجام-عملیات-روکش-آسفالت'>مناقصه انجام عملیات روکش آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958830/مناقصه-تعمیر-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958831/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا-الفاوت-96-7-29'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا الفاوت 96.7.29 / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستا الفاوت  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958835/مناقصه-نور-پردازی-بلوار-ارشاد--'>مناقصه نور پردازی بلوار ارشاد ... / مناقصه، مناقصه نور پردازی بلوار ارشاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958837/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی  / استعلام ,استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958838/استعلام-پمپ-لنج-کش-96-7-29'>استعلام پمپ لنج کش 96.7.29 / استعلام , استعلام پمپ لنج کش  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958839/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958842/استعلام-پیاز-96-7-29'>استعلام پیاز 96.7.29 / استعلام, استعلام پیاز 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958848/مناقصه-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و-تاسیسات--تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تاسیسات... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تاسیسات... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958849/استعلام-لوله-63'>استعلام لوله 63 / استعلام ,استعلام  لوله 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958850/استعلام-تعمیر-کلی-آسانسور-96-7-29'>استعلام  تعمیر کلی آسانسور 96.7.29 / استعلام, استعلام  تعمیر کلی آسانسور 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958853/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی-96-7-29'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی 96.7.29 / استعلام،استعلام حلوا شکری 50 گرمی 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958854/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958856/مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-سواری--'>مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958857/استعلام-خدمات-اجرای-نقشه-برداری-عمران-سطح'>استعلام خدمات اجرای نقشه برداری عمران سطح / استعلام  ،استعلام خدمات اجرای نقشه برداری عمران سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958858/استعلام-کارگر'>استعلام کارگر / استعلام ,استعلام کارگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958859/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز و ساخت  و نصب انشعابات - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز و ساخت  و نصب انشعابات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958861/استعلام-بازسازی-کامل-موتورخانه-ساختمان'>استعلام بازسازی کامل موتورخانه ساختمان / استعلام, استعلام لوابازسازی کامل موتورخانه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958862/استعلام-یک-دستگاه-بویلر-آب-گرم-چگالشی'>استعلام یک دستگاه بویلر آب گرم چگالشی / استعلام ,استعلام یک دستگاه بویلر آب گرم چگالشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958863/فراخوان-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958865/استعلام-SMUX-بچکورد-20-متری'>استعلام SMUX بچکورد 20 متری / استعلام,استعلام SMUX بچکورد 20 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958866/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-تمیز-کاری'> استعلام عملیات ساماندهی و تمیز کاری / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و تمیز کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958868/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-و-افراد-مجرب-در-خصوص-زنده‌گیری'>فراخوان شناسایی پیمانکاران و افراد مجرب در خصوص زنده‌گیری / فراخوان ، فراخوان شناسایی پیمانکاران و افراد مجرب در خصوص زنده‌گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958869/استعلام-بازسازی-کلی-موتورخانه-ساختمان-و-تعویض-کلیه-لوله-های-مربوطه'>استعلام بازسازی کلی موتورخانه ساختمان و تعویض کلیه لوله های مربوطه  / استعلام, استعلام بازسازی کلی موتورخانه ساختمان و تعویض کلیه لوله های مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958871/استعلام-میکروسکوپ-نوری-دو-چشمی'>استعلام میکروسکوپ نوری دو چشمی  / استعلام ,استعلام میکروسکوپ نوری دو چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958873/مناقصه-خرید-مخازن-مکانیزه-770-لیتر-گالوانیزه'>مناقصه خرید مخازن مکانیزه 770 لیتر گالوانیزه / مناقصه، مناقصه خرید مخازن مکانیزه 770 لیتر گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958874/استعلام-عملیات-تکمیل-پارکینگ-ساختمان'>استعلام عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان / استعلام , استعلام عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958875/مناقصه-خرید-کلید-و--'>مناقصه خرید کلید و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کلید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958877/استعلام-سیب-زمینی-96-7-29'>استعلام سیب زمینی  96.7.29 / استعلام ,استعلام سیب زمینی  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958878/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام ,استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958881/استعلام-تهیه-و-نصب-70-عدد-انشعاب-فولادی'>استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولادی / استعلام, استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958883/استعلام-آبرسانی-مجتمع-چشام'>استعلام آبرسانی مجتمع چشام  / استعلام ، استعلام آبرسانی مجتمع چشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958884/استعلام-نصب-لوله-و-اتصالات-کشاورزی'>استعلام  نصب لوله و اتصالات کشاورزی  / استعلام ,استعلام نصب لوله و اتصالات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958886/مناقصه-عمومی-احداث-سه-باب-غرفه-تجاری'>مناقصه عمومی احداث سه باب غرفه تجاری  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی احداث سه باب غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958887/استعلام-قفسه-فلزی-و--'>استعلام قفسه فلزی و ... / استعلام ,استعلام قفسه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958888/مناقصه-ساخت-سوئیچگیر-و-خرید-و-نصب-تابلوهای-مربوطه'> مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه  / آگهی مناقصه,  مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958890/استعلام-رادیاتور-پنلی-و-شیرآلات'>استعلام رادیاتور پنلی و شیرآلات  / استعلام رادیاتور پنلی و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958891/استعلام-عملیات-احداث-ساختمان'> استعلام عملیات احداث ساختمان / استعلام ، استعلام عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958892/استعلام-دستگاه-opg-ـ-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه opg ـ تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام ,استعلام دستگاه opg ـ تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958893/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع شیرخون- شهرستان زاوه- فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958894/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه  / استعلام ,استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958895/استعلام-عملیات-خیابانسازی'>استعلام عملیات خیابانسازی / استعلام ، استعلام عملیات خیابانسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958896/استعلام-رکتی-فایر'>استعلام رکتی فایر  / استعلام ، استعلام رکتی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958897/مناقصه-build-an-alumina-refinery-96-7-29'>مناقصه build an alumina refinery 96.7.29 / آگهی مناقصه , مناقصه build an alumina refinery 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958898/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر   / استعلام, استعلام لوازم التحریر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958900/استعلام-قطعات-رم-و-هارد-برای-سرورها'>استعلام قطعات رم و هارد برای سرورها / استعلام ,استعلام قطعات رم و هارد برای سرورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958902/استعلام-کولر-گازی-سرد-32000-اسپیلت'>استعلام کولر گازی سرد 32000 اسپیلت   / استعلام ,استعلام کولر گازی سرد 32000 اسپیلت مدل s-326gc  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958903/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی-96-7-29'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی  96.7.29 / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958905/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام ,استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958906/استعلام-بلبرینگ-و-تسمه-پروانه'>استعلام بلبرینگ و تسمه پروانه / استعلام , استعلام بلبرینگ و تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958908/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958909/استعلام-کاسه-نمد-مدل-TC-و-بلبرینگ'>استعلام کاسه نمد مدل TC و بلبرینگ / استعلام , استعلام کاسه نمد مدل TC و بلبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958910/استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / استعلام ,استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958911/استعلام-اقلام-مربوط-به-انجام-غربالگری-آمبیلیویی'>استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی / استعلام , استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958912/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-ایستگاه-TBS'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958913/استعلام-پارچه-اکسپنشن'>استعلام پارچه اکسپنشن  / فرم استعلام بهاء , استعلام پارچه اکسپنشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958915/استعلام-کلروفوم-مایع-خلوص'>استعلام کلروفوم مایع خلوص  / استعلام, استعلام کلروفوم مایع خلوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958916/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958917/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی / استعلام ،استعلام صندلی کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958919/استعلام-خرید-و-نصب-یکدستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب یکدستگاه آسانسور / استعلام ، استعلام خرید و نصب یکدستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958921/استعلام-دستگاه-چند-کاره-و--'>استعلام دستگاه چند کاره و ... / استعلام ,استعلام دستگاه چند کاره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958922/استعلام-آهن-ورق-ضد-سایش'>استعلام آهن ورق ضد سایش / استعلام , استعلام آهن ورق ضد سایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958924/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958925/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-اتحادیه-خوار-بار-فروشان'>مناقصه  توسعه و احداث شهری اتحادیه خوار بار فروشان / مناقصه ,مناقصه  توسعه و احداث شهری اتحادیه خوار بار فروشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958927/استعلام-amot-control-valve-sensor'>استعلام amot control valve sensor  / استعلام , استعلام amot control valve sensor </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958928/استعلام-شیر-آتش-نشانی-4-اینچ'>استعلام شیر آتش نشانی 4 اینچ  / استعلام, استعلام شیر آتش نشانی 4 اینچ با ورودی 4 اینچ و خروجی 2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958929/استعلام-نصب-یک-دستگاه-باسکول-30-تنی-دیجیتال'>استعلام نصب یک دستگاه باسکول 30 تنی دیجیتال  / استعلام , استعلام نصب یک دستگاه باسکول 30 تنی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958930/استعلام-خرید-ترانس-ولتاژ-خازنی-400-و-230-کیلو-ولت'>استعلام خرید ترانس ولتاژ خازنی 400 و 230 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام خرید ترانس ولتاژ خازنی 400 و 230 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958932/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول / استعلام , استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958933/استعلام-عملیات-ساخت-و-تکمیل-بازارچه'>استعلام عملیات ساخت و تکمیل بازارچه  / استعلام , استعلام عملیات ساخت و تکمیل بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958934/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958936/استعلام-رایانه-ویژن-آزمون-دهنده-گان'>استعلام رایانه ویژن آزمون دهنده گان  / استعلام، استعلام رایانه ویژن آزمون دهنده گان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958937/استعلام-خرید-پتو-و-فنجان-چای-خوری'>استعلام خرید پتو و فنجان چای خوری  / استعلام, استعلام خرید پتو و فنجان چای خوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958938/استعلام-خدمات-عملیات-اجرایی-تکمیل-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام خدمات عملیات اجرایی تکمیل بازارچه صنایع دستی / استعلام , استعلام خدمات عملیات اجرایی تکمیل بازارچه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958939/استعلام-پرینتر-اچ-پی'>استعلام پرینتر اچ پی / استعلام, استعلام پرینتر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958940/استعلام-ارائه-خدمات-کارشناسی-در-مورد-ماهی-تپلاپیا'>استعلام  ارائه خدمات کارشناسی در مورد ماهی تپلاپیا / استعلام , استعلام  ارائه خدمات کارشناسی در مورد ماهی تپلاپیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958941/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-جهت-سرویس-و-راه-اندازی-کنتورهای-بازار-برق'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز جهت سرویس و راه اندازی کنتورهای بازار برق  / استعلام, استعلام خرید لوازم مورد نیاز جهت سرویس و راه اندازی کنتورهای بازار برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958942/استعلام-سرور-HP-DL380-G10'>استعلام سرور HP DL380 G10 / استعلام , استعلام سرور HP DL380 G10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958943/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدای'>استعلام ساماندهی گلزار شهدای / استعلام , استعلام ساماندهی گلزار شهدای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958945/استعلام-برنج-بازرگان'>استعلام برنج بازرگان / استعلام, استعلام برنج بازرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958946/تکمیلی-فراخوان-مناقصه-تعمیرات-پارکینگ-اداره-ترابری'>تکمیلی فراخوان مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری / مناقصه, تکمیلی فراخوان مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958947/استعلام-رایانه-سرور'>استعلام رایانه سرور  / استعلام, استعلام رایانه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958949/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور'>استعلام آرام بند در آسانسور / استعلام ,استعلام آرام بند در آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958950/استعلام-ران-مرغ-منجمد'>استعلام ران مرغ منجمد / استعلام,استعلام ران مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958951/استعلام-بهینه-سازی-و-تقویت-فوندانسیون-دکل-ایستگاه--'>استعلام بهینه سازی و تقویت فوندانسیون دکل ایستگاه ... / استعلام,استعلام بهینه سازی و تقویت فوندانسیون دکل ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958952/استعلام-حفاری-و-کابل-گذاری-فیبر-نوری'>استعلام  حفاری و کابل گذاری فیبر نوری  / استعلام, استعلام  حفاری و کابل گذاری فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958954/استعلام-دستگاه-ونتیلاتور-کمک-تنفسی'> استعلام دستگاه ونتیلاتور کمک تنفسی  / استعلام , استعلام دستگاه ونتیلاتور کمک تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958955/استعلام-رینگ'>استعلام رینگ / استعلام,استعلام رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958957/استعلام-تلویزیون-یخچال-کولر-و-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تلویزیون، یخچال، کولر و تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام, استعلام تلویزیون، یخچال، کولر و تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958958/استعلام-پکیج-زمینی'>استعلام پکیج زمینی  / استعلام , استعلام پکیج زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958959/استعلام-خمیر-بازی'>استعلام خمیر بازی / استعلام , استعلام خمیر بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958961/استعلام-بهاء-ارائه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-از-چاههای-ایستگاه-تخلیه-سوخت'>استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت / استعلام بهاء, استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958962/استعلام-پکیج-چدنی-زمینی-5-پره'>استعلام پکیج چدنی زمینی 5 پره  / استعلام, استعلام پکیج چدنی زمینی 5 پره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958963/استعلام-خرید-تابلو-سیستم-تله-پروتکشن'>استعلام خرید تابلو سیستم تله پروتکشن  / استعلام, استعلام خرید تابلو سیستم تله پروتکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958964/استعلام-لامپ-LED-مهتابی-W10-مدل-V01---96-7-29'>استعلام لامپ LED مهتابی W10 مدل V01 ... 96.7.29 / استعلام, استعلام لامپ LED مهتابی W10 مدل V01 ... 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958965/استعلام-فهرست-برداری-اطلاعات-کدپستی-ده-رقمی-شهرها'>استعلام فهرست برداری اطلاعات کدپستی ده رقمی شهرها / استعلام, استعلام فهرست برداری اطلاعات کدپستی ده رقمی شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958966/استعلام-پینچ-ولو-و--'>استعلام پینچ ولو  و ...  / استعلام , استعلام پینچ ولو  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958968/استعلامfire-dtector-45ft-230-c'>استعلامfire dtector  45ft 230 c / استعلامfire dtector  45ft 230 c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958969/استعلام-سلونوئید-والو'>استعلام سلونوئید والو / استعلام بهاء, استعلام سلونوئید والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958970/استعلام-طراحی-داخلی-ساختمان'>استعلام طراحی داخلی ساختمان  / استعلام , استعلام طراحی داخلی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958972/استعلام-فهرست-برداری-اطلاعات-کدپستی-ده-رقمی'>استعلام فهرست برداری اطلاعات کدپستی ده رقمی / استعلام, استعلام فهرست برداری اطلاعات کدپستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958973/استعلام-بهاء-تغییر-دکوراسیون-مربوط-به-اتاق-فرمان-های-واحدهای-بخار-و-سیکل-ترکیبی'>استعلام بهاء تغییر دکوراسیون مربوط به اتاق فرمان های واحدهای بخار و سیکل ترکیبی / استعلام بهاء, استعلام بهاء تغییر دکوراسیون مربوط به اتاق فرمان های واحدهای بخار و سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958974/استعلام-لامپ-فلورسنت-مهتابی-توان-W14-مدل-T5--96-7-29'>استعلام لامپ فلورسنت مهتابی توان W14  مدل T5 - 96.7.29 / استعلام, استعلام لامپ فلورسنت مهتابی توان W14  مدل T5 - 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958976/استعلام-ترمیم-سقف-بیمارستان'>استعلام  ترمیم سقف بیمارستان / استعلام , استعلام  ترمیم سقف بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958978/استعلام-یونیت-هیتر-آب-گرم'>استعلام یونیت هیتر آب گرم  / استعلام,استعلام یونیت هیتر آب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958979/استعلام-تهیه-کیس-کامپیوتر'>استعلام تهیه کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام تهیه کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958980/استعلام-سوئیچ-گرافیک'>استعلام سوئیچ گرافیک / استعلام, استعلام سوئیچ گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958982/استعلام-فلومتر-اسید'>استعلام فلومتر اسید / استعلام بهاء, استعلام فلومتر اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958984/استعلام-تست-و-تنظیم-عملکرد-فشار-کلیه-سفتی-والو-ها--'>استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والو ها ... / استعلام, استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والو ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958985/استعلام-خدمات-مشاوره-روانشناس-صنعتی-بالینی'>استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی- بالینی / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی - بالینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958986/استعلام-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق-و-اندازه-گیری'>استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958987/استعلام-رادیویی'>استعلام رادیویی  / استعلام ,استعلام رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958988/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام, استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958990/استعلام-تعویض-جنت-های-هدر-پایین-سل-های-برج-خنک-کن--'>استعلام تعویض جنت های هدر پایین سل های برج خنک کن ... / استعلام, استعلام تعویض جنت های هدر پایین سل های برج خنک کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958991/استعلام-پک-12-رنگ-خودکار-کنکو'>استعلام پک 12 رنگ خودکار کنکو / استعلام, استعلام پک 12 رنگ خودکار کنکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958992/استعلام-شیشه-سکوریت-نورافکن'>استعلام شیشه سکوریت نورافکن / استعلام,استعلام شیشه سکوریت نورافکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958993/استعلام-رادیویی-مخابراتی'>استعلام رادیویی مخابراتی  / استعلام ,استعلام رادیویی مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958994/ارزیابی-کیفی-فراخوان-عمومی-خرید-حمل-و-نصل-و-راه-اندازی--آموزش-کامل-10-دستگاه-آسانسور'>ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958995/استعلام-خرید-فلومتر'>استعلام خرید فلومتر / استعلام, استعلام خرید فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958997/استعلام-تهیه-لپ-تاپ'>استعلام تهیه لپ تاپ  / استعلام، استعلام تهیه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958998/​فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-اموال'>​فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اموال  / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959000/استعلام-اکسپنشن-دایره-ای-اول-واحد-گازی--'>استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی... / استعلام,استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959001/استعلام-gnss-سیگنالهای-recorder'>استعلام gnss سیگنالهای recorder / استعلام,استعلام gnss سیگنالهای recorder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959003/مناقصه-اجرای-سردر-دانشگاه'>مناقصه اجرای سردر دانشگاه / مناقصه ، مناقصه اجرای سردر دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959006/استعلام-لایسنس-تحلیل-رویداد'>استعلام لایسنس تحلیل رویداد / استعلام ,استعلام لایسنس تحلیل رویداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959007/استعلام-انجام-امور-ارزیابی-و-مشارکتی-و-تشکیل-صندوق-های-توسعه-پایدار'>استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار  / استعلام, استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959008/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-یکساله'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس یکساله  / استعلام, استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959012/استعلام-یو-پی-اس-۲۰-کیلو-ولت-آمپر-و--'>استعلام یو پی اس ۲۰ کیلو ولت آمپر و ... / استعلام ,استعلام یو پی اس ۲۰ کیلو ولت آمپر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959013/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار  / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959015/مناقصه-بیس-و-آسفالت-و-خط-کشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع--'>مناقصه بیس و آسفالت و خط کشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع ... / مناقصه , مناقصه بیس و آسفالت و خط کشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959017/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-نظارت-بر-اجرای-عملیات-تعمیرات'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959018/استعلام-خرید-مواد-روغنی'>استعلام  خرید مواد روغنی  / استعلام  خرید مواد روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959019/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی--'>استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی... / استعلام , استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959020/استعلام-دو-ردیف-گیر-موتور'>استعلام دو ردیف گیر موتور  / استعلام دو ردیف گیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959021/مناقصه-بیس-و-اسفالت-و-خط-کشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع-ایران-زمین'>مناقصه بیس و اسفالت و خط کشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع ایران زمین  / مناقصه , مناقصه بیس و اسفالت و خط کشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع ایران زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959022/استعلامmagnetic-pickup-77-ht--77-hc'>استعلامmagnetic pickup 77 ht & 77 hc / استعلامmagnetic pickup 77 ht & 77 hc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959023/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-شهرک-صدف--نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و جدولگذاری معابر شهرک صدف - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  زیرسازی و جدولگذاری معابر شهرک صدف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959025/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی-و--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ... / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959026/استعلام125-ولت-4-1-آمپر-solenoid-valve-29-cs'>استعلام125 ولت، 4.1 آمپر  solenoid  valve  29 cs / استعلام125 ولت، 4.1 آمپر  solenoid  valve  29 cs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959027/استعلام-دستگاه-کیوسک-بانکی--96-7-29'>استعلام دستگاه کیوسک بانکی - 96.7.29 / استعلام,استعلام دستگاه کیوسک بانکی - 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959028/استعلام-دستگاه-فیلتراسیون-روغن---'>استعلام دستگاه فیلتراسیون روغن  .... / استعلام دستگاه فیلتراسیون روغن  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959029/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959030/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره / مناقصه ,مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959031/استعلام-مادربرد-p110-d3-ultra-durble'>استعلام مادربرد p110-d3-ultra durble / استعلام, استعلام مادربرد p110-d3-ultra durble</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959032/مناقصه-احداث-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مناقصه  احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی / مناقصه, مناقصه  احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959033/استعلام-فلومتر-اجکتور-d-79660'>استعلام فلومتر اجکتور d-79660 / استعلام,استعلام فلومتر اجکتور d-79660</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959034/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیلی-ابنیه-٬-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-موزه-هنرهای-معاصر'>مناقصه  انجام عملیات تکمیلی ابنیه ٬ تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام عملیات تکمیلی ابنیه ٬ تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959035/استعلام-آشکارسازهاوانتقال-دهنده-های-سيگنال--'>استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سيگنال ... / استعلام , استعلام آشکارسازهاوانتقال دهنده های سيگنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959036/مناقصه-استخر-شنای-سی-سخت'>مناقصه استخر شنای سی سخت     / مناقصه , مناقصه استخر شنای سی سخت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959037/استعلام-تهیه-کت-و-شلوار-و-کفش-و-پیراهن'>استعلام تهیه کت و شلوار و کفش و پیراهن / استعلام، استعلام تهیه کت و شلوار و کفش و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959038/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959039/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-هاک--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ هاک... / استعلام , استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ هاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959040/مناقصه-توسعه-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاه-های-پمپاژ-آب-و-تاسیسات-استحصال'>مناقصه توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال   / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959041/استعلام-سیستم-تگ-زنی-جرقه-ای-اسلب-و--'>استعلام سیستم تگ زنی جرقه ای اسلب و ...  / استعلام , استعلام سیستم تگ زنی جرقه ای اسلب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959042/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای'> مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959043/مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری  / مناقصه , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959045/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ  / مناقصه, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959046/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گرکبود-دانیال'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959047/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959048/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-400-و-350'>استعلام لوله پلی اتیلن 400 و 350  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 400 و 350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959049/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-٬کنترل-کیفی-و-خدمات-آبرسانی-سیار--96-7-29'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ٬کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار...96.7.29 / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات ٬کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959050/مناقصه-انجام-خدمات-سیم-پیچی-و-تعمیر-الكتروموتورهای-lv'>مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الكتروموتورهای lv  / مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الكتروموتورهای lv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959051/استعلام-ارت-پرتابل-132-کیلوولت-با-استیک'> استعلام ارت پرتابل 132 کیلوولت با استیک / استعلام ، استعلام ارت پرتابل 132 کیلوولت با استیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959052/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-چاه-با-تجهیزات-شناور'>استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناور / استعلام، استعلام  تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959053/استعلام-نصب-دو-دستگاه-تابلو-20-کیلو-ولت'>استعلام نصب دو دستگاه تابلو 20 کیلو ولت / استعلام , استعلام نصب دو دستگاه تابلو 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959054/مناقصه-توسعه-انشعاب-آتش-نشانی-انبار-نفت-دره-شهر-در-سال-۹۶'>مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر در سال ۹۶     / مناقصه ,مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر در سال ۹۶    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959055/استعلام-تهیه-سطل-زباله-شهری-چرخدار'>استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار / استعلام ,استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959056/استعلام-استورج-کیونپ-مدل-TS-431XU-2G'>استعلام استورج کیونپ مدل TS-431XU-2G / استعلام، استعلام استورج کیونپ مدل TS-431XU-2G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959057/استعلام-خرمای-صادراتی-کبکاب'>استعلام خرمای صادراتی کبکاب / استعلام, استعلام خرمای صادراتی کبکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959058/استعلام-کارتریج-چاپگر-شناسنامه'> استعلام کارتریج چاپگر شناسنامه  / استعلام ،  استعلام کارتریج چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959059/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات٬کنترل-کیفی-روستاهای-تحت-پوشش--'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات٬کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش ... / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات٬کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959060/استعلام-دیگ-بخار'>استعلام دیگ بخار / استعلام, استعلام دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959061/استعلام-تلویزیون-22-اینچ-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون 22 اینچ ایکس ویژن / استعلام،ريال استعلام تلویزیون 22 اینچ ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959062/استعلام-تهیه-و-نصب-برج-تلسکوپی-ایستگاه-مشک-آباد'>استعلام تهیه و نصب برج تلسکوپی ایستگاه مشک آباد / استعلام , استعلام تهیه و نصب برج تلسکوپی ایستگاه مشک آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959063/استعلام-خرید-دوچرخه-ایرانی'>استعلام خرید دوچرخه ایرانی / استعلام, استعلام خرید دوچرخه ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959064/استعلام-علف-کش-گالانت-سوپر'>استعلام علف کش گالانت سوپر  / استعلام، استعلام علف کش گالانت سوپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959065/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-پشتیبانی-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام سرویس و نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاه صدور کارت / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959066/استعلام-دستگاه-برش-سنگهای-قیمتی'>استعلام دستگاه برش سنگهای قیمتی / استعلام, استعلام دستگاه برش سنگهای قیمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959068/استعلام-خرید-خدمات-مشاور-فنی-طرح-کاداستر'> استعلام خرید خدمات مشاور فنی طرح کاداستر / استعلام ،  استعلام خرید خدمات مشاور فنی طرح کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959069/استعلام-برنج-سفید-دانه-بلند'>استعلام برنج سفید دانه بلند / استعلام,استعلام برنج سفید دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959070/استعلام-ساخت-صندوق-صدقات-عوارضی'>استعلام ساخت صندوق صدقات عوارضی / استعلام, استعلام ساخت صندوق صدقات عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959072/استعلام-المنت-سوییچ-هیدروکوپلینگ--'> استعلام المنت سوییچ هیدروکوپلینگ... / استعلام , استعلام المنت سوییچ هیدروکوپلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959073/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-ورزشی-و-البسه-مربیان'>استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959075/استعلام-یک-عدد-روتر-سیسکو-1841-فوری'>استعلام یک عدد روتر سیسکو 1841 فوری / استعلام, استعلام یک عدد روتر سیسکو 1841 فوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959076/استعلام-کاتریح-05A'>استعلام کاتریح 05A / استعلام, استعلام کاتریح 05A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959077/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959078/استعلام-برج-تلسکوپی-شازند'>استعلام  برج تلسکوپی شازند  / استعلام , استعلام  برج تلسکوپی شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959079/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو--'>استعلام تهیه و نصب تابلو... / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959080/استعلام-خرید-یک-دستگاه-phon-patch'>استعلام خرید یک دستگاه phon patch / استعلام، استلام خرید یک دستگاه phon patch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959081/استعلام-زیرسازی-محوطه-انبار-روباز'>استعلام زیرسازی محوطه انبار روباز  / استعلام، استعلام زیرسازی محوطه انبار روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959082/استعلام-الکتروپمپ-شناور-293-5-(18-5kw)'>استعلام الکتروپمپ شناور 293/5 (18.5kw) / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 293/5 (18.5kw)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959083/استعلام-خرید-خدمات-مشاور-فنی-کارشناس-نقشه-برداری'> استعلام خرید خدمات مشاور فنی کارشناس نقشه برداری / استعلام ،  استعلام خرید خدمات مشاور فنی کارشناس نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959084/استعلام-وینچ-و--'>استعلام وینچ و ... / استعلام, استعلام وینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959085/استعلام-رنگ-و-نقاشی-ساختمان'>استعلام رنگ و نقاشی ساختمان / استعلام, استعلام رنگ و نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959086/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزا-آنها'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها  / استعلام، استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959087/استعلام-لودسل-50-تن'> استعلام لودسل 50 تن  / استعلام , استعلام لودسل 50 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959088/استعلام-بازسازی-منازل-سازمانی'>استعلام  بازسازی منازل سازمانی / استعلام , استعلام  بازسازی منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959089/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه / استعلام، استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958328/فراخوان-مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی--'>فراخوان مزایده یک باب ساختمان مسکونی ... / آگهی فراخوان، فراخوان مزایده یک باب ساختمان مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958329/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-269-فرعی-10108-65متر'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی 10108/65متر  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی 10108/65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958330/مزایده-فروش-و-حذف-اموال-منقول-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش و حذف اموال منقول اسقاط و مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده فروش و حذف اموال منقول اسقاط و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958331/مزایده-ملک-مسکونی-309-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی 309.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی 309.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958333/مزایده-دو-قطعه-باغ-چای-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه باغ چای نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه باغ چای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958334/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-یدکی-اتومبیل'>مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958337/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958338/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-7749-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک 7749 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک 7749 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958340/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز-از-قبیل-آهن-آلات-اسقاط-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش  کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز از قبیل آهن آلات اسقاط و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز از قبیل آهن آلات اسقاط و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958341/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-16-115'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 16/115  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 16/115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958342/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس-تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958345/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-431-58متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 431.58متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 431.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958346/مزایده-واگذاری-تعداد-14-فقره-از-املاک-تملیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958348/مزایده-خودرو-از-قبیل-مینی-بوس-فولکس-و--'>مزایده خودرو از قبیل مینی بوس فولکس و ... / مزایده, مزایده خودرو از قبیل مینی بوس فولکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958349/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958351/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-قطعه-219-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان قطعه 219 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان قطعه 219 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958352/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه / مزایده، مزایده دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958353/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید'>مزایده فروش ضایعات خط تولید  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958357/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان--96-07-29'>مزایده اجاره یک باب ساختمان - 96.07.29 / مزایده,مزایده اجاره یک باب ساختمان - 96.07.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958358/مزایده-25-عدد-درب-آسانسور'>مزایده 25 عدد درب آسانسور / مزایده,مزایده 25 عدد درب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958359/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش قسمتی از املاک بصورت نقدی / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958360/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-آهن-و-نایلون'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل آهن و نایلون  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی شامل آهن و نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958361/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-2--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958362/مزایده-فروش-انواع-جرثقیل-سقفی'>مزایده فروش انواع جرثقیل سقفی  / مزایده , مزایده فروش انواع جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958365/مزایده-فروش-62-واحد-مسکونی-از-مجتمع-های-طلوع-کیش'>مزایده فروش 62 واحد مسکونی از مجتمع های طلوع کیش / مزایده,مزایده فروش 62 واحد مسکونی از مجتمع های طلوع کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958366/مزایده-6-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 6 دستگاه خودروی سواری  / مزایده, مزایده 6 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958367/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-ایستگاههای-عرضه-میوه-و-تره-بار'> مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958369/مزایده-ملک--یک-دستگاه-سردخانه'>مزایده ملک ، یک دستگاه سردخانه  / آگهی مزایده,مزایده ملک ، یک دستگاه سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958370/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958371/مزایده-30-000-تن-سنگ'>مزایده 30.000 تن سنگ  / مزایده, مزایده 30.000 تن سنگ با نام علمی فلدسپات با فرمول شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958372/مزایده-دو-دستگاه-پوشش-دهی-CVD'>مزایده دو دستگاه پوشش دهی CVD / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه پوشش دهی CVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958374/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-109-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 109.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 109.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958375/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-عمومی--'>مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی ... / آگهی مزایده عمومی، آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958376/مزایده-فروش-ماشین-آلات--آهن-آلات-و--'>مزایده فروش ماشین آلات ، آهن آلات و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات ، آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958379/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1265متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1265متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1265متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958381/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958383/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958384/مزایده-تعداد-دوازده-پنل-شوفاژ--تعداد-هشت-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده تعداد دوازده پنل شوفاژ ، تعداد هشت دستگاه الکتروموتور / مزایده,مزایده تعداد دوازده پنل شوفاژ ، تعداد هشت دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958385/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-380متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 380متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958387/مزایده-175-سهم-از-4200-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958388/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  / آگهی مزایده اموال منقول،مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958389/مزایده-ضایعات-فلزی-(ته-پاتیل-ته-تاندیش-خرسک)-اصلاحیه'> مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958390/مزایده-فروش-قطعه-زمین-240مترمربع-96-7-29'>مزایده فروش قطعه زمین 240مترمربع 96.7.29 / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین 240مترمربع 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958392/مزایده-فروش-قطعه-زمین-200-متری-96-7-29'>مزایده فروش قطعه زمین 200 متری 96.7.29 / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین 200 متری 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958394/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-دریل-رادیال'>مزایده یک دستگاه ماشین دریل رادیال  / مزایده ، مزایده یک دستگاه ماشین دریل رادیال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958396/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-بیست-هزار-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت بیست هزار متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت بیست هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958398/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958399/مزایده-محصولات-جانبی--ماشین-آلات--اقلام-مستعمل-و-اقلام-مازاد'>مزایده  محصولات جانبی ، ماشین آلات،  اقلام مستعمل و اقلام مازاد  / مزایده, مزایده  محصولات جانبی، ماشین آلات،  اقلام مستعمل و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958400/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کافی-شاپ-و-فروشگاه'>مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و فروشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958402/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-و-قدیمی-خطوط-تولید'>مزایده ماشین آلات مازاد و قدیمی خطوط تولید / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات مازاد و قدیمی خطوط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958403/مزایده-18-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 18 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 18 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958404/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ملکی-به-متراژ-حدود-120-مترمربع-با-کاربری-فست-فود'>مزایده واگذاری به اجاره ملکی به متراژ حدود 120 مترمربع با کاربری فست فود / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ملکی به متراژ حدود 120 مترمربع با کاربری فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958406/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ-آهن'>مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن / مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958407/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958408/مزایده-فروش-حدود-500-عدد-تابلوی-برق-روشنایی-100-و-400-آمپر'>مزایده فروش حدود 500 عدد تابلوی برق روشنایی 100 و 400 آمپر / مزایده, مزایده فروش حدود 500 عدد تابلوی برق روشنایی 100 و 400 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958409/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-130متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 130متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958413/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-و-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و زمین  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958414/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-منافع-تابلوها-بیلبوردها--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای، مزایده واگذاری بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958415/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک'>مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک / آگهی مزایده عمومی,مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958416/مزایده-دو-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958417/مزایده-فروش-18-دستگاه-اتومبیل-دولتی'>مزایده فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958420/مزایده-مجموعه-های-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده مجموعه های ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده مجموعه های ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958421/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مسکونی-شهری'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958423/مزایده-مجوز-ساخت--نصب-سازه-و-اکران-آگهی-و-تبلیغات-بر-روی-پیکره-های-تبلیغاتی'>مزایده مجوز ساخت ، نصب سازه و اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی / آگهی مزایده کتبی, مزایده مجوز ساخت ، نصب سازه و اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958427/مزایده-مازاد-اول-ششدانگ-پلاک-ثبتی-14357-فرعی'>مزایده مازاد اول ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958429/مزایده-عمومی-اماکن-ورزشی'>مزایده عمومی اماکن ورزشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958430/مزایده-پلاک-ثبتی-177-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958432/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-316-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 316.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 316.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958433/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-و-جابجایی'>تجدید مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی / آگهی مزایده ، تجدید مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958435/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-12-الی-17-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 12 الی 17 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 12 الی 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958436/مزایده-اجاره-مالکیت-تعدات-2-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره مالکیت تعدات 2 باب واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مالکیت تعدات 2 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958437/مزایده-یک-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958438/مزایده-ماشین-آلات-تولیدی-شامل-دو-دستگاه-بسته-بندی-تمام-اتوماتیک-چای-کیسه-ای-و--'>مزایده ماشین آلات تولیدی شامل دو دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک چای کیسه ای و ... / مزایده, مزایده ماشین آلات تولیدی شامل دو دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک چای کیسه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958439/مزایده-یکباب-گاراژ-مرحله-اول'>مزایده یکباب گاراژ مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب گاراژ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958441/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958442/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-پلاک-1208-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی پلاک 1208 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی پلاک 1208 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958443/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-تالار-تربیت-پردیس'>آگهی مزایده عمومی اجاره تالار تربیت پردیس / آگهی ، آگهی مزایده عمومی اجاره تالار تربیت پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958444/مزایده-41-مانتو'>مزایده 41 مانتو  / مزایده, مزایده 41 مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958445/مزایده-فروش-قالب-های-فلزی-مورد-استفاده-در-اجرای-ساختمان'>مزایده فروش قالب های فلزی مورد استفاده در اجرای ساختمان  / مزایده, مزایده فروش قالب های فلزی مورد استفاده در اجرای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958446/مزایده-ششدانگ-پلاک-146-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 146 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 146 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958448/مزایده-پارچه-مشکی-شیری-سفید'>مزایده پارچه مشکی- شیری- سفید / آگهی مزایده,مزایده پارچه مشکی- شیری- سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958449/مزایده-یک-قطعه-زمین-4670متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین 4670متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4670متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958454/مزایده-واگذاری-سیم-آلومینیوم-کابل-های-مسی-آلومینیوم-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سیم آلومینیوم، کابل های مسی، آلومینیوم اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سیم آلومینیوم، کابل های مسی، آلومینیوم اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958455/مزایده-فروش-46-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش 46 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین  / آگهی مزایده ، مزایده فروش 46 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958458/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-24645متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 24645متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 24645متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958461/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-19450-43متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 19450.43متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 19450.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958466/مزایده-یک-قطعه-زمین-180متری'>مزایده یک قطعه زمین 180متری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 180متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958468/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-انبار-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری اداری انبار مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری انبار مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958474/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958475/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سمند'>مزایده یکدستگاه خودروی سمند / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958477/اصلاحیه-مزایده-16682-سهم'>اصلاحیه مزایده 16682 سهم  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده 16682 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958480/مزایده-واگذاری-و-فروش-تمامی-ششدانگ-زمین-348متر'>مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین 348متر  / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین 348متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958486/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-3-هکتار-و-هفت-هزار-و-دویست-و-چهل-چهار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 3 هکتار و هفت هزار و  دویست و چهل چهار  متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 3 هکتار و هفت هزار و  دویست و چهل چهار  متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958487/مزایده-یک-دستگاه-لودر-L90F'>مزایده یک دستگاه لودر L90F  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر L90F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958488/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-قطع-شیر'>مزایده فروش تعدادی گوساله قطع شیر / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گوساله قطع شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958489/مزایده-مقدار-222-متر-مربع-سنگ-پلاک-تراورتن'>مزایده مقدار 222 متر مربع سنگ پلاک تراورتن  / مزایده,مزایده مقدار 222 متر مربع سنگ پلاک تراورتن نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958491/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'> مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958495/مزایده-پلاک-ثبتی-2143-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2143  فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2143  فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958496/مزایده-اقلام-مازاد-مکانیک--ماشینری-و-سرویس-های-تعمیراتی'>مزایده اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958500/مزایده-فروش-5-قطعه-از-زمین-های-تجاری-و-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش 5 قطعه از زمین های تجاری و دو واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه از زمین های تجاری و دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958503/مزایده-پوسته-اکسیدی'>مزایده پوسته اکسیدی  / آگهی مزایده , مزایده پوسته اکسیدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958504/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-93-09متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958506/مزایده-50-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مزایده 50.000 تن سنگ آهن هماتیت / آگهی مزایده , مزایده 50.000 تن سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958509/مزایده-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس  / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958510/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-شماره-پلاک-2283-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 2283 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 2283 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958513/مزایده-یک-عدد-نقطه-جوش-صنعتی--'>مزایده یک عدد نقطه جوش صنعتی... / آگهی مزایده، مزایده یک عدد نقطه جوش صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958514/اصلاحیه-مزایده-خودروهای-مستهلک'>اصلاحیه مزایده خودروهای مستهلک / آگهی مزایده  , اصلاحیه مزایده خودروهای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958515/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-103متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958516/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958518/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت-ایستاده'>مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958519/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-178متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 178متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 178متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958520/مزایده-فروش-شیت-پایل-های-مازاد'>مزایده فروش شیت پایل های مازاد / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش شیت پایل های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958522/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-86'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86  / آگهی مزایده  , مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958523/مزایده-دستگاه-نوار-لبه-چسبان-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه نوار لبه چسبان- مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه نوار لبه چسبان- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958524/مزایده-یک-حلقه-چاه-کشاورزی-و-اراضی-تحت-شرب-آن-در-اراضی'>مزایده یک حلقه چاه کشاورزی و اراضی تحت شرب آن در اراضی  / مزایده, مزایده یک حلقه چاه کشاورزی و اراضی تحت شرب آن در اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958525/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-18متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 18متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958526/مزایده-یک-دستگاه-برش-دستگاه-تراش-شوئینگ-دستگاه-برش-دستگاه-جوش-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه برش, دستگاه تراش، شوئینگ، دستگاه برش، دستگاه جوش، دستگاه تراش / مزایده, مزایده یک دستگاه برش, دستگاه تراش، شوئینگ، دستگاه برش، دستگاه جوش، دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958529/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958533/مزایده-فروش-36-واحد-از-منزل-تحت-مالکیت-نوبت-سوم'>مزایده فروش 36 واحد از منزل تحت مالکیت نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش 36 واحد از منزل تحت مالکیت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958534/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-صنعتی'>مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958535/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958538/مزایده-دستگاه-گرم-کن-غذا-سه-طبقه--'>مزایده دستگاه گرم کن غذا سه طبقه ... / مزایده, مزایده دستگاه گرم کن غذا سه طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958541/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958542/مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-از-قطعات-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958543/مزایده-لاشه-هواپیما-اسقاطی'>مزایده لاشه هواپیما اسقاطی / مزایده لاشه هواپیما اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958545/مزایده-2-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-تیپ-مگان'>مزایده 2 دستگاه خودرو سواری رنو تیپ مگان / آگهی مزایده,مزایده  2 دستگاه خودرو سواری رنو تیپ مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958546/مزایده-واگذاری-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-95-35متر'>مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مساحت 95.35متر / مزایده,مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مساحت 95.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958547/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958550/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلو-برق-و-کابل-کشی-کارخانه-دست-دوم--'>مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق و کابل کشی کارخانه دست دوم... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق و کابل کشی کارخانه دست دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958551/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-45-63مترمربع'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت 45.63مترمربع  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 45.63مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958552/مزایده-فروش-تعداد-16-دستگاه-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 16 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت -نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش تعداد 16 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958553/مزایده-دستگاه-کارواش-تونلی-سال-93'>مزایده دستگاه کارواش تونلی سال 93 / مزایده, مزایده دستگاه کارواش تونلی سال 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958556/مزایده-یکباب-مغازه-و-منزل-مسکونی-مساحت-7-و-240متر'>مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی مساحت 7 و 240متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی مساحت 7 و 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958558/مزایده-ماشین-آلات-مستهلک--مرحله-سوم'>مزایده ماشین آلات مستهلک - مرحله سوم  / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات مستهلک - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958560/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-7300متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 7300متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 7300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958563/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-203-33متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 203.33متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 203.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958564/مزایده-فروش-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-66-36متر-تجدید'>مزایده فروش ششدانگ سرقفلی مغازه 66.36متر تجدید / مزایده,مزایده فروش ششدانگ سرقفلی مغازه 66.36متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958565/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز   / مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958568/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-997-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 997.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 997.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958569/مزایده-اجاره-یک-باب-سوله-96-7-29'>مزایده اجاره یک باب سوله 96.7.29 / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده یک باب سوله  96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958570/مزایده-دستگاه-سواری-تویوتا-دنده-ای-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه سواری تویوتا دنده ای مرحله دوم  / مزایده دستگاه سواری تویوتا دنده ای  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958571/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-122متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958576/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-و-تجاری-ورزشی'>مزایده فروش املاک کاربری اداری و تجاری ورزشی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری و تجاری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958577/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-بخش-یک-فردوس-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش یک فردوس نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش یک فردوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958579/مزایده-واگذاری-اجاره-مهدکودک-حضرت-علی-اصغر-(ع)--'>مزایده واگذاری اجاره مهدکودک حضرت علی اصغر (ع).... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مهدکودک حضرت علی اصغر (ع)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958580/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-145-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 145.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 145.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958587/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز-از-قبیل-آهن-آلات-اسقاط-و--'>مزایده فروش  کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز از قبیل آهن آلات اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز از قبیل آهن آلات اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958589/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-128متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 128متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958591/مزایده-واگذاری-سیم-آلومینیوم-کابل-های-مسی-آلومینیوم-اسقاط'>مزایده واگذاری سیم آلومینیوم، کابل های مسی، آلومینیوم اسقاط  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سیم آلومینیوم، کابل های مسی، آلومینیوم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958592/اصلاحیه-مزایده-یکقطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-300-55متر'>اصلاحیه مزایده یکقطعه زمین ششدانگ مساحت 300.55متر  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده یکقطعه زمین ششدانگ مساحت 300.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958594/مزایده-فروش-دام-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش دام و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش دام و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958596/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-سی-مترمربع'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت سی مترمربع  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت سی مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958599/مزایده-فروش-5-واحد-تجاری'>مزایده فروش 5 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 5 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958607/مزایده-اموال-و-املاک-تملیکی-عرصه-310-69-و-1001متر'>مزایده اموال و املاک تملیکی عرصه 310.69 و 1001متر / مزایده,مزایده اموال و املاک تملیکی عرصه 310.69 و 1001متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958609/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-800متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 800متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958614/مزایده-فروش-4-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958619/مزایده-فروش-املاک-استان-اردبیل'>مزایده فروش املاک استان اردبیل  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958623/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-323متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 323متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 323متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958624/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-و-بازیافت-مواد'>مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958626/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-74-43متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 74.43متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 74.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958628/اطلاعیه-اجاره-اراضی-زراعی-و-باغی-خود'>اطلاعیه اجاره اراضی زراعی و باغی خود / اطلاعیه، اطلاعیه اجاره اراضی زراعی و باغی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958638/مزایده-تعداد-120-جفت-لنت'>مزایده تعداد 120 جفت لنت  / مزایده , مزایده تعداد 120 جفت لنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958642/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958644/تجدید-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی'>تجدید فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی  / تجدید مزایده ,تجدید فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958645/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958648/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-روستای-گنگچین-نوبت-اول'>مزایده دو باب منزل مسکونی روستای گنگچین نوبت اول  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی روستای گنگچین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958650/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش دو باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958651/مزایده-اقلام-اسقاطی-قطعات-داغی-اقلام-خودرو-قطعات-خودرو-اسقاطی-آمادی-و-مهندسی-و-تاسیسات'>مزایده اقلام اسقاطی قطعات داغی اقلام خودرو، قطعات خودرو، اسقاطی آمادی و مهندسی و تاسیسات / مزایده, مزایده اقلام اسقاطی قطعات داغی اقلام خودرو، قطعات خودرو، اسقاطی آمادی و مهندسی و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958652/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کافی-شاپ-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  کافی شاپ و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958653/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-شش-مشهد'>مزایده منزل مسکونی بخش شش مشهد  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش شش مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958654/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده فروش  تعداد هشت دستگاه خودرو سبک  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد هشت دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958656/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958658/مزایده-آپارتمان-146-28متر'>مزایده آپارتمان 146.28متر  / مزایده,مزایده آپارتمان 146.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958661/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958662/مزایده-فروش-دو-باب-ساختمان-325-و-300متر'>مزایده فروش دو باب ساختمان 325 و 300متر / مزایده,مزایده فروش دو باب ساختمان 325 و 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958663/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-سه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک مسکونی بخش سه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش سه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958666/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-131--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ 131 - نوبت دوم   / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ 131 - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958668/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مساحت-11-08متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مساحت 11.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مساحت 11.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958670/مزایده-اموال-شامل-عرصه-به-مساحت-107-97متر-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 107/97متر نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 107/97متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958671/مزایده-یک-خودرو-مزدا-تیپ-بی'>مزایده یک خودرو مزدا تیپ بی  / مزایده,مزایده یک خودرو مزدا تیپ بی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958672/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-78-1461متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 78/1461متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 78/1461متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958674/مزایده-فروش-مینی-بوس-و-تویوتا-هایس'>مزایده فروش مینی بوس و تویوتا هایس / آگهی مزایده , مزایده فروش مینی بوس و تویوتا هایس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958676/مزایده-پلاک-ثبتی-438-و-581-و-1390-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 438 و 581 و 1390 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 438 و 581 و 1390 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958677/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-واحد-بوفه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری واحد بوفه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان استعلام قیمت واگذاری واحد بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958678/مزایده-واگذاری-به-اجاره-3-باب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  3 باب مغازه- مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  3 باب مغازه- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958679/مزایده-پلاک-42-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک 42 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک 42 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958680/مزایده-پلاک-یک-فرعی-بخش-7-چناران'>مزایده پلاک یک فرعی بخش 7 چناران  / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی بخش 7 چناران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958683/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-302-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958684/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لکسوس-مدل-2010'>مزایده یک دستگاه سواری لکسوس مدل 2010 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لکسوس مدل 2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958687/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی'>مزایده مقداری آهن آلات و ضایعات فلزی / آگهی مزایده، مزایده مقداری آهن آلات و ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958688/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958689/مزایده-62-57-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 62.57 سهم از یکصد سهم سهام از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 62.57 سهم از یکصد سهم سهام از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958691/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مگان-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو مگان مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مگان مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958692/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-از-غرفه-های-تجاری'>مزایده  اداره و بهره برداری از غرفه های تجاری / آگهی مزایده, مزایده  اداره و بهره برداری از غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958693/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958694/مزایده-پلاک-ثبتی-1410-151-عرصه208متر'>مزایده پلاک ثبتی 1410/151 عرصه208متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1410/151 عرصه208متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958695/مزایده--فروش-چند-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده   فروش چند دستگاه خودرو سبک  / مزایده ، مزایده  فروش چند دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958696/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958697/مزایده-قطعات-یدکی-خودرو'>مزایده قطعات یدکی خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده قطعات یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958699/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-صد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی صد و سی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958701/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی  / مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958702/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958705/مزایده-اجاره-صحن-گاراژ-به-مساحت-1450-مترمربع'>مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع / آگهی مزایده , مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958706/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هاچ-بگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بگ  / مزایده,مزاید هیک دستگاه خودرو سواری هاچ بگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958707/مزایده-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-آمفی-تئاتر--نوبت-دوم'>مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از سالن آمفی تئاتر - نوبت  دوم  / مزایده عمومی , مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از سالن آمفی تئاتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958708/مزایده-فروش-املاک-نوبت-اول'>مزایده فروش املاک نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958712/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958717/مزایده-540-متر-مشاع-از-باغ-مشجر-نوبت-دوم'>مزایده 540 متر مشاع از باغ مشجر نوبت دوم  / مزایده,مزایده 540 متر مشاع از باغ مشجر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958719/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ماک'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958720/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958723/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-و-4-قطعه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و 4 قطعه مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و 4 قطعه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958724/مزایده-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958727/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-152-9متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 152.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 152.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958732/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-209-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 209.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 209.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958733/مزایده-ماشین-استیشن-سواری-کاروان--نوبت-دوم'>مزایده ماشین استیشن سواری کاروان - نوبت دوم  / مزایده, مزایده ماشین استیشن سواری کاروان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958736/مزایده-ملک-عرصه-270000هزار-متر'>مزایده ملک عرصه 270000هزار متر  / مزایده,مزایده ملک عرصه 270000هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958737/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958738/مزایده-سه-تخته-فرش-1-متری-خشتی-جهادی-15-خشته---نوبت-دوم'>مزایده سه تخته فرش 1 متری خشتی جهادی 15 خشته ...  نوبت دوم  / مزایده , مزایده سه تخته فرش 1 متری خشتی جهادی 15 خشته ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958741/مزایده-ساختمان-عرصه-2026متر-96-7-29'>مزایده ساختمان عرصه 2026متر 96.7.29 / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 2026متر 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958744/مزایده-واگذاری-4-دستگاه-خودرو'>مزایده  واگذاری 4 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958745/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-مدل-84-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 84 نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 84 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958746/مزایده-عمارت-به-پلاک-ثبتی-2351-فرعی'>مزایده عمارت به پلاک ثبتی 2351 فرعی  / مزایده,مزایده عمارت به پلاک ثبتی 2351 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958747/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958748/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-297-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 297.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 297.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958751/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-118-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 118 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958752/مزایده-واگذاری-۵-باب-غرفه-و-۱-باب-رستوران'>مزایده واگذاری ۵ باب غرفه و ۱ باب رستوران  / مزایده ,مزایده واگذاری ۵ باب غرفه و ۱ باب رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958754/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-لوکس'>مزایده  واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری لوکس / مزایده, مزایده  واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری لوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958756/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجاری-کارگاهی-300-و-276متر'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری کارگاهی 300 و 276متر / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری کارگاهی 300 و 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958758/تجدید-مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-مغازه-شماره-22--مرحله-سوم'>تجدید مزایده  اجاره منافع حاصل از بهره برداری مغازه شماره 22  - مرحله سوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده  اجاره منافع حاصل از بهره برداری مغازه شماره 22  - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958760/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958762/مزایده-خانه-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-157متر'>مزایده خانه مسکونی دو طبقه عرصه 157متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی دو طبقه عرصه 157متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958763/مزایده-فروش-املاک-در-استان-خراسان-شمالی'>مزایده فروش املاک در استان خراسان شمالی  / مزایده,مزایده فروش املاک در استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958764/مزایده-یک-دستگاه-لاستیک-درار-سهپدال'>مزایده یک دستگاه لاستیک درار سهپدال  / مزایده,مزایده یک دستگاه لاستیک درار سهپدال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958765/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958768/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-243-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 243.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 243.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958770/مزایده-ماشین-آلات-آزمایشگاهی--انواع-تابلو-برق--'>مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق... / مزایده , مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958771/مزایده-اموال-اسقاطی-(آهن-آلات-سبک-و-سنگین-چدن-تیرآهن-و--نوبت-دوم'>مزایده اموال اسقاطی (آهن آلات سبک و سنگین، چدن، تیرآهن و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اموال اسقاطی (آهن آلات سبک و سنگین، چدن، تیرآهن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958772/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-295متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 295متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 295متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958773/مزایده-فروش-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه-به-شماره-های--'>مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره های.... / آگهی مزایده، مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958776/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-سی-ساله'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت سی ساله / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت سی ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958777/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت-مدل-86'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958779/مزایده-اجاره-ششدانگ-دوباب-مغازه'>مزایده اجاره  ششدانگ دوباب مغازه  / آگهی مزایده، مزایده اجاره  ششدانگ دوباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958782/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-322متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 322متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 322متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958785/مزایده-یک-دستگاه-نورد-سه-قلطکی--'>مزایده یک دستگاه نورد سه قلطکی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه نورد سه قلطکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958786/مزایده-اجاره-محل-سیرابی-پاک-کنی-چاپ-دوم-ـ-نوبت-اول'>مزایده اجاره محل سیرابی پاک کنی -چاپ دوم ـ نوبت اول  / مزایده , مزایده اجاره محل سیرابی پاک کنی -چاپ دوم ـ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958787/مزایده-سرویس-ست-چینی-فنجان-نعلبکی--'>مزایده سرویس ست چینی- فنجان نعلبکی... / مزایده, مزایده سرویس ست چینی- فنجان نعلبکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958791/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958792/مزایده-ملک-به-شماره-482-فرعی-از-72-اصلی'>مزایده ملک به شماره 482 فرعی از 72 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 482 فرعی از 72 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958795/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1000متر-مشاع-از-5-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1000متر مشاع از 5 هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1000متر مشاع از 5 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958797/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958799/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمینهای-تجمیع-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958800/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958801/مزایده-یک-دستگاه-نوار-لبه-چسبان-MDF'>مزایده یک دستگاه نوار لبه چسبان MDF / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه نوار لبه چسبان MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958802/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-لیفتراک-ترانس-دیزل-ژنراتور-دستگاه-جوش-و-برش---'>مزایده ضایعات آهن آلات، لیفتراک، ترانس، دیزل ژنراتور، دستگاه جوش و برش، ... / مزایده, مزایده ضایعات آهن آلات، لیفتراک، ترانس، دیزل ژنراتور، دستگاه جوش و برش، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958803/مزایده-ششدانگ-پلاک-2507-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 2507 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2507 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958804/مزایده-فروش-ملک-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات-شرکت-لوله-و-پروفیل-ارومیه'>مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیسات شرکت لوله و پروفیل ارومیه / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیسات شرکت لوله و پروفیل ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958808/مزایده-فروش-72-قلم-وسائل-و-تجهیزات-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 72 قلم وسائل و تجهیزات کارگاهی- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش 72 قلم وسائل و تجهیزات کارگاهی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958810/مزایده-319-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 319.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 319.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958812/مزایده-رهن-و-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده رهن و اجاره واحد تجاری  / مزایده رهن و اجاره واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958814/مزایده-پلاک-ثبتی-35-فرعی-از-288-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 35 فرعی از 288  اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 35 فرعی از 288  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958817/مزایده-تعداد-7-مورد-(شامل-5-باب-مغازه-و-غرفه'>مزایده تعداد 7 مورد (شامل: 5 باب مغازه و غرفه  / مزایده , مزایده تعداد 7 مورد (شامل: 5 باب مغازه و غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958819/مزایده-فروش-15-قلم-از-اجناس-مازاد'>مزایده فروش 15 قلم از اجناس مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 15 قلم از اجناس مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958820/مزایده-50-من-باغ-پسته-10-من-زمین-و-دو-ساعت-آب-شیرین'>مزایده 50 من باغ پسته .10 من زمین و دو ساعت آب شیرین / مزایده,مزایده 50 من باغ پسته .10 من زمین و دو ساعت آب شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958821/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958827/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-شماره-6462-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 6462 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 6462 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958829/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-141-رنگ-نقره-ای'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141 رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958832/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-65-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958833/مزایده-فروش-گاو-شیرده---'>مزایده فروش گاو شیرده,.... / مزایده,مزایده فروش گاو شیرده,....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958834/تجدید-مزایده-فروش-وسایل-ضایعاتی-اسقاطی-و-فلزی--'>تجدید مزایده فروش وسایل ضایعاتی اسقاطی و فلزی... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش وسایل ضایعاتی اسقاطی و فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958836/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-340متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958840/مزایده-شیر-سردکن-با-موتور-و--'>مزایده شیر سردکن با موتور و ... / آگهی مزایده, مزایده شیر سردکن با موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958841/مزایده-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-الی-جی--فرش-12-متری'>مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید الی جی - فرش 12 متری  / مزایده , مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید الی جی - فرش 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958843/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-راکد-انبار'>مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار / مزایده,مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958844/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-187متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 187متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958845/مزایده-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-های-کشف-و-پروانه-های-بهره-برداری'>مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری / مزایده عمومی, مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958846/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 1388  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958847/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-79متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958851/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-تیپ-سایپا'>مزایده فروش یک دستگاه پراید تیپ سایپا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پراید تیپ سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958852/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-805-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 805 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 805 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958855/مزایده-10-197-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 10.197  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 10.197  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958860/مزایده-ساختمان-دارای-سه-واحد-آپارتمان-تک-واحدی'>مزایده ساختمان دارای سه واحد آپارتمان تک واحدی / مزایده,مزایده ساختمان دارای سه واحد آپارتمان تک واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958864/مزایده-باغ-مساحت-2615متر'>مزایده باغ مساحت 2615متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 2615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958867/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-100-55متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.55متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958870/مزایده-سه-دانگ-خودروی-سواری-ام-وی-ام-مدل-89'>مزایده سه دانگ خودروی سواری ام وی ام مدل 89 / مزایده, مزایده سه دانگ خودروی سواری ام وی ام مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958872/مزایده-ملک-مساحت-1126-54متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1126.54متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1126.54متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958876/مزایده-150-740-سهم-مشاع-از-750-سهم-زمین-نوبت-دوم'>مزایده 150.740 سهم مشاع از 750 سهم زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده 150.740 سهم مشاع از 750 سهم زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958879/مزایده-یک-قطعه-دامداری-عرصه-به-مساحت-512متر-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958880/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-138-29-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 138.29 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 138.29 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958882/مزایده-حضوری-فروش-انار'>مزایده حضوری فروش انار / مزایده حضوری، مزایده حضوری فروش انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958885/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-پلاک-هشتاد-و-دو-بخش-هفت'>مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم پلاک هشتاد و دو بخش هفت / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم پلاک هشتاد و دو بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958889/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-خضرنبی'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958899/مزایده-فروش-ملک-مساحت-259متر'>مزایده فروش ملک مساحت 259متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 259متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958901/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-واحد-بهداشت-دهان-و-دندان'>آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان  / آگهی استعلام، آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958904/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958907/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 336متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958914/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان نود و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958918/مزایده-فروش-25-تن-سیم-مسی-برگشتی-از-شبکه-های-توزیع-برق'>مزایده فروش 25 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های توزیع برق / مزایده,مزایده فروش 25 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958920/مزایده-پلاک-ثبتی-163-50623-مساحت-78-متر'>مزایده پلاک ثبتی 163/50623 مساحت 78 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 163/50623 مساحت 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958923/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-511-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 511.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 511.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958926/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-عرصه-300متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 300متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 300متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958931/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-215-6متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 215.6متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 215.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958935/مزایده-پلاک-ثبتی-650-2350-و-2529-3083-664-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 650/2350 و 2529/3083/664 بخش یک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 650/2350 و 2529/3083/664 بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958944/مزایده-305-سهم-مشاع-از-600-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 305 سهم مشاع از 600 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 305 سهم مشاع از 600 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958948/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنای-ساختمان-482-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای ساختمان 482.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای ساختمان 482.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958953/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-3200متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958956/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1132-50متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 1132.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 1132.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958960/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2477-و-2477-1'>مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958967/مزایده-2-16-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 2.16 دانگ مشاع از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 2.16 دانگ مشاع از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958971/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاکهای-ثبتی-2746-و-1652-2745'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی 2746 و 1652/2745  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی 2746 و 1652/2745 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958975/مزایده-42-سهم-از-72-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 42 سهم از 72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 42 سهم از 72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958977/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-با-محوطه-محصور'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه با محوطه محصور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه با محوطه محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958981/مزایده-دو-دانگ-از-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ از تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958983/مزایده-موازی-7-3-سهم-از-40-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 7.3 سهم از 40 سهم از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده موازی 7.3 سهم از 40 سهم از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958989/مزایده-واگذاری-قطعات-کاربری-مسکونی-خدماتی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات کاربری مسکونی خدماتی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری قطعات کاربری مسکونی خدماتی تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958996/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-865-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 865 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 865 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958999/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959002/مزایده-919-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 919 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 919 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959004/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-انگور'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور  / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959005/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-شماره-پلاک-117-فرعی'>مزایده یک قطعه باغ به شماره پلاک 117 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به شماره پلاک 117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959009/مزایده-دو-دانگ-و-482-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و 482.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ و 482.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959010/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت 300 مترمربع  / مزایده، مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت 300 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959011/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه-96-7-29'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.7.29 / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959014/مزایده-زمین-باغ-رزی-پلاک-ثبتی'>مزایده زمین باغ رزی پلاک ثبتی  / مزایده، مزایده زمین باغ رزی پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959016/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-اراضی-96-7-29'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری اراضی 96.7.29 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری اراضی 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959024/مزایده-واگذاری-املاک-فاقد-سند-اصلاحیه'>مزایده واگذاری املاک فاقد سند اصلاحیه  / مزایده,مزایده واگذاری املاک فاقد سند اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959044/مزایده-سالن-آزادی-دهدشت'>مزایده سالن آزادی دهدشت   / آگهی مزایده , مزایده سالن آزادی دهدشت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959067/مزایده-سالن-۱۲۰۰-نفری-(-سیگار-)-جنب-استخر'>مزایده سالن ۱۲۰۰ نفری ( سیگار ) جنب استخر     / مزایده سالن ۱۲۰۰ نفری ( سیگار ) جنب استخر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959071/مزایده-زمین-چمن-مصنوعی-پارک-نفت-گچساران'>مزایده زمین چمن مصنوعی پارک نفت گچساران  / مزایده زمین چمن مصنوعی پارک نفت گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959074/مزایده-استخر-شنای-سوق'>مزایده استخر شنای سوق     / مزایده استخر شنای سوق    </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 11:38