اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957624/فراخوان-تعویض-شیرآلات... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957624/فراخوان-تعویض-شیرآلات-بهداشتی-قدیمی-نوبت-دوم'>فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا,فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957626/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-نظارت-بر-اجرای-عملیات-های-اجرایی-بازسازی-و-احداث-انهار--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957627/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دهی-خطوط-لوله-گاز-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957630/مناقصه-خرید-TRANSFORMATOR-(OIL-IMMERSED)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید TRANSFORMATOR (OIL IMMERSED) نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید TRANSFORMATOR (OIL IMMERSED) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957635/مناقصه-خدمات-مشاوره-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مطالعات---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تعیین حریم و بستر و مطالعات ... نوبت دوم  / مناقصه مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تعیین حریم و بستر و مطالعات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957636/فراخوان-تجدید-آگهی-خرید-تجهیزات-BACK-UP-گیری-سیستم-های-کامپیوتری--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957638/مناقصه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / مناقصه ,مناقصه امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957639/مناقصه-ارایه-خدمات-بیمه-تکمیلی'>مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی  / آگهی مناقصه, مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957641/استعلام-بکارگیری-پزشک-متخصص-طب-کار-نوبت-دوم'>استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار  نوبت دوم / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957646/مناقصه-اجرای-پروژه-چاپ-قبوض-بهای-برق-مصرفی-مشترکین-عادی-و-دیماندی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957650/مناقصه-عملیات-برداشت-و-سورتینگ-میوه'>مناقصه عملیات برداشت و سورتینگ میوه  / مناقصه ,مناقصه عملیات برداشت و سورتینگ میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957654/مناقصه-خرید-لوله-های-گاز-مولد-های-کرافت-و-آلستوم'>مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله های گاز مولد های کرافت و آلستوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957655/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957656/فراخوان-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-بهره-برداری-شبکه-های-توزیع-برق'>فراخوان اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957657/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-پروژه-اجرای-خط-انتقال-آب-شفت-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران  پروژه اجرای خط انتقال آب شفت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  پروژه اجرای خط انتقال آب شفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957667/ارزیابی-کیفی-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتورهای-انتقال-و-ترانسهای-کمپکت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957668/آگهی-مناقصه-حمل-150-000-تن-نفتا-از-پالایشگاه-آبادان'>آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957670/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13508'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13508 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13508</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957672/فراخوان-مقاوم-سازی-و-بهسازی-ساختمان---نوبت-دوم'>فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957677/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات--عملیات-تعمیر-مرمت-پل-ها--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها... نوبت دوم / مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957678/مناقصه-تامین-نیروی-کار-خدماتی-و-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957683/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957687/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-مقاوم-سازی-چهار-دستگاه-مخزن-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957691/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-های-63-20-کیلوولت'>مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی پست های 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی پست های 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957692/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-خرید-خدمات-مشاوره'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957698/مناقصه-خرید-کنتور-آب'>مناقصه خرید کنتور آب  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957703/فراخوان-بازسازی-17-دستگاه-hvac-های-مجتمع--نوبت-دوم'>فراخوان  بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع - نوبت دوم / فراخوان مناقصه  , فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957708/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-سنندج--نوبت-دوم'>مناقصه  غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957709/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-منطقه-و-نواحی-تابعه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957711/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957714/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-واجد-الشرایط-جهت-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه'>مناقصه شناسایی پیمانکار  واجد الشرایط جهت تهیه طبخ و توزیع غذای آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی ,منماقصه شناسائی پیمانکار واجدالشرایط جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957716/مناقصه-بهروسازی-و-آسفالت-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957730/تجدید-مناقصه-کنجاله-سویای-مورد-نیاز-امور-دامپروری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957732/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-خرید-اقلام-نور-پردازی--'>مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957734/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات'>مناقصه واگذاری امور خدمات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957737/مناقصه-تعداد-50-عدد-کامپیوتر--'>مناقصه تعداد 50 عدد کامپیوتر.... / آگهی مناقصه، مناقصه تعداد 50 عدد کامپیوتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957739/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرای-کلکتورهای-اصلی-خطوط-انتقال-فاضلاب-ناحیه-s1-و-s3--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی، تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957742/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-نواحی-s2-و-s3--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3 - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957743/مناقصه-فراخوان-خرید-آهن-و-بتن'>مناقصه فراخوان خرید آهن و بتن / مناقصه, آگهی فراخوان خرید آهن و بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957744/مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو----نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957745/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل-تایتونی-نشکن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957746/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957749/مناقصه-تامین-تجهیزات-جانبی-و-راه-اندازی-و-خدمات-فنی-و-مهندسی-مربوط-به-مولد-گازسوز'>مناقصه تامین تجهیزات جانبی و راه اندازی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به مولد گازسوز / مناقصه ,مناقصه تامین تجهیزات جانبی و راه اندازی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به مولد گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957750/فراخوان-مناقصه-تامین-نیرو-جهت-انجام-خدمات-فنی-و-جانبی-مهندسی-طرح-ها--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرح ها... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرح ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957751/مناقصه-پروژه-ارائه-خدمات-یدک-کشی'>مناقصه  پروژه ارائه خدمات یدک کشی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه ارائه خدمات یدک کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957753/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957759/فراخوان-مناقصه-خرید-900-تن-ماده-شیمیایی-متابی-سولفیت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957761/مناقصه-عملیات--حمل-و-تخلیه-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات , حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957762/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-نگهداری-سایتهای-BTS-و-رپیتر-و-لینكهای-ارتباطی'>آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینكهای ارتباطی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، آگهی  نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینكهای ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957764/مناقصه-احداث-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957765/تجدید-مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی ... نوبت دوم / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957768/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-توسعه-ترمینال-داخلی-فرودگاه-مشهد-96-7-27'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد 96.7.27 / آگهی مناقصه ,آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957770/مناقصه-خرید-وسایل-بازی-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه خرید وسایل بازی نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957772/مناقصه-واگذاری-(برون-سپاری-)-عملیات-لوله-گذاری-اضطراری--'>مناقصه واگذاری (برون سپاری ) عملیات لوله گذاری اضطراری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری (برون سپاری ) عملیات لوله گذاری اضطراری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957773/تجدید-مناقصه-توسعه-و-طراحی-و-اجرای-اتاق-سرور-پالایشگاه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه  ... نوبت دوم / تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957777/مناقصه-خرید-۵۰۰۰-متر-کابل-۲۰-کیلوولت'>مناقصه خرید ۵۰۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت  / مناقصه ,مناقصه خرید ۵۰۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957778/ارزیابی-کیفی-انجام-مطالعات-مرحله-اول-تامین-آب-کشاورزی-ناشی-از-جابجایی-تخصیص-آب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب- نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور,  ارزیابی کیفی  انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957780/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-ودال-بتنی-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957784/مناقصه-احداث-پارک-جانبازان-صحنه---'>مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957785/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-4-باب-دو-اتاقه-کوچک-کارگری--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957786/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مخازن-و-بهره-برداری-و-نگهداری-خطوط-انتقال--'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مخازن و بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال ... / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مخازن و بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957787/آگهی-تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی تجدید مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957790/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957792/مناقصه-خریداری-شیر-ایمنی-خط-خروجی-کمپرسور-گازی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957796/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-اشتراک-پذیری---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957799/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست-230-شیراز-2-(صدرا)'>مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 230 شیراز 2 (صدرا) / مناقصه طراحی، خرید، تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 230 شیراز 2 (صدرا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957804/مناقصه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957808/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957815/مناقصه-اصلاح-لایه-زیراساس-تهیه-حمل-و-اجرای-لایه-اساس'>مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس  / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957816/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-گشت-و-بازرسی-و-حفاظت-از-منابع-آب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957817/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پست-کمپکت-500-کیلوولت-آمپر'>مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957819/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-اماکن-اداری'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957820/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957822/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-و-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت سرد  و گرم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد و گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957824/مناقصه-اجرای-حفره-خالی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفره خالی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای حفره خالی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957836/مناقصه-خرید-وسایل-بازی'>مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957837/مناقصه-تعمیر-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-سطح-منطقه'>مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957838/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957842/مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-حفاظتی'>مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957845/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-فیبر-نوری-خاکی-هوایی-و-کانالی'>مناقصه  اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری خاکی، هوایی و کانالی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری خاکی، هوایی و کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957848/مناقصه-اجرای-طرح-های-هندسی-و-مسدود-نمودن-دورگردها-و-ساماندهی-ورودی--'>مناقصه  اجرای طرح های هندسی و مسدود نمودن دورگردها و ساماندهی ورودی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای طرح های هندسی و مسدود نمودن دورگردها و ساماندهی ورودی ...  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957849/فراخوان-عملیات-اجرایی-ارائه-خدمات-فیزیکی-و-نگهبانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957857/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-استعلام-بهاء-خرید-دو-دستگاه-زیراکس'>اصلاحیه آگهی فراخوان استعلام بهاء خرید دو دستگاه زیراکس  / اصلاحیه آگهی فراخوان استعلام بهاء خرید دو دستگاه زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957861/مناقصه-واگذاری-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان'>مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان  / مناقصه ,مناقصه واگذاری بیمه مکمل درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957862/مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی--هنری-خنج'>مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج / فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری خنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957865/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957868/مناقصه-تنظیفات-و-امور-نامه-رسانی'>مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تنظیفات و امور نامه رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957870/مناقصه-جمع-آوری-و-اتلاف-سگ-های-ولگرد-و-ناقل-بیماری'>مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری / اگهی مناقصه ,  مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957871/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای خط تغذیه - نوبت دوم  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه اجرای خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957873/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-برقی-سهند'>فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند  / فراخوان , فراخوان خرید دو دستگاه لیفتراک برقی سهند  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957874/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-گرم--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ... / فراخوان مناقصه عممی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957880/استعلام-29-ردیف-لاستیک-کوپلینگ-مقاوم-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور / استعلام، استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957881/تجدید-فراخوان-آسفالت-خیابان-اصلی-و-معابر-فرعی-شهر-96-7-27'>تجدید فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر 96.7.27 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر تجدید 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957883/مناقصه-خرید-فن-کندانسر-کولر-اسپلیت-و-شیلنگ-رابط-آبگرمکن'>مناقصه  خرید فن کندانسر کولر اسپلیت و شیلنگ رابط آبگرمکن / مناقصه, مناقصه  خرید فن کندانسر کولر اسپلیت و شیلنگ رابط آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957885/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-یک-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957886/مناقصه-خرید-parts-for-general-monitors-gas-detection-system-model-s4-100'>مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4  100 / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه دو مرحله ای,مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4  100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957887/استعلام-فرقون'>استعلام فرقون  / استعلام ،  استعلام فرقون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957890/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-ی-اختصاصی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام عملیات برف روبی جاده ی اختصاصی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده ی اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957891/خرید-فن-اکسیال-از-جنس-استنلس-استیل'>خرید فن اکسیال از جنس استنلس استیل / مناقصه, خرید فن اکسیال از جنس استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957892/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه-ورودیهای-شهر-و----فراخوان-دوم'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه ورودیهای شهر و ... - فراخوان دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه ورودیهای شهر و ... - فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957893/استعلام-دریل-دستگاه-ویبراتور-بتن-کاری-و-اینورتر'>استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر  / استعلام ، استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957896/استعلام-تامین-و-تجهیز-انواع-دم-تیغ-و-پیچ-و-مهره--سایت-ستاد'>استعلام تامین و تجهیز انواع دم تیغ و پیچ و مهره , سایت ستاد  / استعلام ,استعلام تامین و تجهیز انواع دم تیغ و پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957899/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957900/استعلام-چیلر-جذبی--سامانه-ستاد'>استعلام چیلر جذبی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957901/استعلام-خرید-انواع-ابزار-و-جک-سوسماری'>استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری  / استعلام ، استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957903/iranian-steel-market-conference-?'>iranian steel market conference ?  / iranian steel market conference ? </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957906/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-مرحله-16'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله  16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله  16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957908/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957909/مناقصه-واگذاری-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-و--'>مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957910/فراخوان-مجدد-ارائه-خدمات-بازرسی-فنی-و-انجام-آزمون-های-غیر-مخرب---96-7-27'>فراخوان مجدد ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام  آزمون های غیر مخرب ...  96.7.27 / آگهی فراخوان مجدد پیمانکار , مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام  آزمون های غیر مخرب و ...  96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957912/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوضه-رئین-شیرآباد-مانه-سملقان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957914/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-سایت-مستعمل-فروشان'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957915/فراخوان-اجرای-تکمیل-پروژه-خط-لوله-10-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان اجرای تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957919/فراخوان-اجرای-فنس'>فراخوان اجرای فنس / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957930/فراخوان-استعلام-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان استعلام طبخ و توزیع غذا  / فراخوان استعلام طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957934/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>فراخوان زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957939/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-وبازسازی-سیلندرهای-هیدرولیک'>مناقصه انجام خدمات تعمیر وبازسازی سیلندرهای هیدرولیک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیر وبازسازی سیلندرهای  هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957940/استعلام-سیم-آلومینیوم-هاینا'>استعلام سیم آلومینیوم هاینا / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم هاینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957943/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957944/استعلام-SIMATIC-FIELD-PG---'>استعلام SIMATIC FIELD PG   ...  / استعلام SIMATIC FIELD PG   ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957945/مناقصه-انجام-عملیات-رنگ-آمیزی-سند-بلاست-و-لکه-گیری'>مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957947/استعلام-بسته-نرم-افزاری-روابط-عمومی-و-اطلاع-رسانی'>استعلام بسته نرم افزاری روابط عمومی و اطلاع رسانی / استعلام ,استعلام بسته نرم افزاری روابط عمومی و اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957949/استعلام-احداث-1000متر-شبکه-روشنایی-معابر-مستقل-زمینی--'>استعلام  احداث 1000متر شبکه روشنایی معابر مستقل زمینی ... / استعلام, استعلام  احداث 1000متر شبکه روشنایی معابر مستقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957951/استعلام-شارژ-و-پشتیبانی-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی  / استعلام ,استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957953/استعلام-خرید-انواع-ضد-یخ'>استعلام خرید انواع ضد یخ / استعلام ,استعلام خرید انواع ضد یخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957954/مناقصه-خرید-دمپر-و-اسپیسر-دمپر'>مناقصه  خرید دمپر و اسپیسر دمپر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خرید دمپر و اسپیسر دمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957955/استعلام-خرید-خدمات-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات اورژانس اجتماعی  / استعلام,استعلام خرید خدمات اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957956/استعلام-شیلنگ-لاستیکی'>استعلام شیلنگ لاستیکی / استعلام، استعلام شیلنگ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957957/استعلام-یک-دستگاه-بویلر'>استعلام یک دستگاه بویلر  / استعلام ,استعلام یک دستگاه بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957959/استعلام-واحد-کنترل-از-راه-دور-آب-ژاول'>استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول  / استعلام ,استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957960/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-لیفتراک-5-تن'>مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک 5 تن  / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک 5 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957961/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957962/استعلام-کفپوش-ورزشی'>استعلام کفپوش ورزشی / استعلام، استعلام کفپوش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957963/استعلام-خرید-انواع-تیغ-اره-نواری'>استعلام خرید انواع تیغ اره نواری  / استعلام، استعلام خرید انواع تیغ اره نواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957964/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-راکتورهای'>مناقصه  خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی راکتورهای / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی راکتورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957966/استعلام-باطری-سرب-اسیدی'>استعلام باطری سرب اسیدی  / استعلام ,استعلام باطری سرب اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957967/استعلام-2-ردیف-فیلتر'>استعلام 2 ردیف فیلتر / استعلام، استعلام 2 ردیف فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957968/استعلام-تامین-و-تجهیز-انواع-گوشه-تیغ-و-پیچ-و-مهره'>استعلام تامین و تجهیز انواع گوشه تیغ و پیچ و مهره / استعلام, استعلام تامین و تجهیز انواع گوشه تیغ و پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957969/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لیفتراک-7تن'>مناقصه اجاره یک دستگاه لیفتراک 7تن  / مناقصه, مناقصه اجاره یک دستگاه لیفتراک 7تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957971/استعلام-N20-شارژ-گاز-اکسید-ازت'>استعلام N20 شارژ گاز اکسید ازت  / استعلام، استعلام N20 شارژ گاز اکسید ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957972/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKA-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE / استعلام, استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957973/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957974/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-آنالوگ'>استعلام سیستم اعلام حریق آنالوگ / استعلام ,استعلام سیستم اعلام حریق آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957975/استعلام-خرید-ملزومات-اداری-و-لوازم-التحریر'>استعلام خرید ملزومات اداری و لوازم التحریر  / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری  و لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957976/استعلام-50-000-کیلوگرم-خمیر-الیاف-کوتاه-پهن-برگ'>استعلام 50.000 کیلوگرم خمیر الیاف کوتاه پهن برگ  / استعلام, استعلام 50.000 کیلوگرم خمیر الیاف کوتاه پهن برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957977/استعلام-پملب-شماره-دار'>استعلام پملب شماره دار  / استعلام ,استعلام پملب شماره دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957978/فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده--'>فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... / فراخوان , فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957979/استعلام-مبلمان-اداری-دو-نفره-راد-سیستم-رنگ-قهوه-ای'>استعلام مبلمان اداری دو نفره راد سیستم رنگ قهوه ای / استعلام , استعلام مبلمان اداری دو نفره راد سیستم رنگ قهوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957980/استعلام-قطعات-مورد-نیاز-موتور-لودر-ولوو-L120-قدیم'>استعلام  قطعات مورد نیاز موتور لودر ولوو L120 قدیم  / استعلام, استعلام  قطعات مورد نیاز موتور لودر ولوو L120 قدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957982/استعلام-خرید-پک-شامل-حوله-دستی-و-حوله-ورزشی'>استعلام خرید پک شامل حوله دستی و حوله ورزشی  / استعلام ,استعلام خرید پک شامل حوله دستی و حوله ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957983/استعلام-تامین-و-تجهیز-انواع-زنجیر-چرخ'>استعلام تامین و تجهیز انواع زنجیر چرخ  / استعلام, استعلام تامین و تجهیز انواع زنجیر چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957984/استعلام-خرید-HURO-HYDRORAULIC-FILTER'>استعلام خرید HURO HYDRORAULIC FILTER  / استعلام، استعلام خرید HURO HYDRORAULIC FILTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957985/استعلام-مبلمان-اداری-تک-نفره-راد-سیستم-رنگ-قهوه-ای-سوخته'>استعلام مبلمان اداری تک نفره راد سیستم رنگ قهوه ای سوخته / استعلام, استعلام مبلمان اداری تک نفره راد سیستم رنگ قهوه ای سوخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957987/استعلام-شارژ-و-تست-و-خرید-پودر-مصرفی-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و تست و خرید پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی  / استعلام استعلام شارژ و تست و خرید پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957988/استعلام-تامین-و-تجهیز-علائم-ایمنی-راهها-شامل-استوانه-ایمنی'>استعلام تامین و تجهیز علائم ایمنی راهها شامل استوانه ایمنی   / استعلام, استعلام تامین و تجهیز علائم ایمنی راهها شامل استوانه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957989/استعلام-ساخت-COUPLING'>استعلام ساخت COUPLING / استعلام، استعلام ساخت COUPLING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957991/استعلام-چای-سیلان'>استعلام چای سیلان  / استعلام ,استعلام چای سیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957992/استعلام-کنتور-آب-الکترو-مغناطیسی'>استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی / استعلام, استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957993/استعلام-خرید-خدمت-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی / استعلام , استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957994/استعلام-WA470-کرایه-دو-دستگاده-لودر'>استعلام WA470 کرایه دو دستگاده لودر / استعلام ,WA470استعلام  کرایه دو دستگاده لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957995/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام, استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957997/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957998/استعلام-چهار-ردیف-پوزیشنر-96-7-27'>استعلام چهار ردیف پوزیشنر 96.7.27 / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958000/استعلام-ساخت-اسکله-شناور-از-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام ساخت اسکله شناور از جنس پلی اتیلن / استعلام ,استعلام ساخت اسکله شناور از جنس پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958001/استعلام-اجرای-بافت-با-ارزش-روستای-حیدره-دارالامام'>استعلام اجرای بافت با ارزش روستای حیدره دارالامام / استعلام , استعلام اجرای بافت با ارزش روستای حیدره دارالامام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958002/استعلام-خرید-2500-بسته-کاغذ-A4-هشتاد-گرمی-doble-A'>استعلام خرید 2500 بسته کاغذ A4 هشتاد گرمی doble A / استعلام, استعلام خرید 2500 بسته کاغذ A4 هشتاد گرمی doble A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958003/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی  / استعلام,استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958004/مناقصه-برگزاری-نمایشگاه-هوایی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه برگزاری نمایشگاه هوایی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه برگزاری نمایشگاه هوایی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958005/استعلام-آبگرمکن-گازی'>استعلام آبگرمکن گازی  / استعلام ,استعلام آبگرمکن گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958008/استعلام-تامین-و-تجهیز-علائم-ایمنی-راهها-مسیرنما-جناغی-و-خطرنما'>استعلام تامین و تجهیز علائم ایمنی راهها مسیرنما جناغی و خطرنما / استعلام, استعلام تامین و تجهیز علائم ایمنی راهها مسیرنما جناغی و خطرنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958009/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام, استعلام لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958010/مناقصه-احداث-و-نصب-سازه-مخزن-هوایی'>مناقصه احداث و نصب سازه مخزن هوایی  / مناقصه ,مناقصه احداث و نصب سازه مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958012/استعلام-فیدر-پمپ'>استعلام فیدر پمپ / استعلام, استعلام فیدر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958013/استعلام-سیم-بکسل-نمره-8-و--'>استعلام سیم بکسل نمره 8 و ... / استعلام , استعلام سیم بکسل نمره 8 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958014/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-فتح-المبین'>مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین  / مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی پست فتح المبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958015/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-مارک-asus'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ مارک asus / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ مارک asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958016/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958017/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-برقی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه لیفتراک برقی / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958018/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام ،استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958021/مناقصه-واگذاری-کلید-در-دست-نصب-انشعاب'>مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب  / مناقصه ,مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958022/استعلام-ماژول-RAM-16-GB'>استعلام ماژول RAM 16 GB  / استعلام, استعلام ماژول RAM 16 GB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958023/استعلام-نمک-دانه-بندی'>استعلام نمک دانه بندی / استعلام ,استعلام نمک دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958024/استعلام-اسید-دیسکلرو'>استعلام اسید دیسکلرو  / استعلام ، استعلام اسید دیسکلرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958025/استعلام-موتور-دستگاه-شماره-زن-مارک-minebea-و--'>استعلام موتور دستگاه شماره زن مارک minebea و ... / استعلام, استعلام موتور دستگاه شماره زن مارک minebea و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958027/مناقصه-خرید-سیم-گارد-حاوی-فیبر-نوری(OPGW)-و-فیبر-نوری-کانالی'>مناقصه خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری(OPGW) و فیبر نوری کانالی  / مناقصه , مناقصه خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری(OPGW) و فیبر نوری کانالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958028/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-و-هد-مانیتور'>استعلام تعمیر میکروسکوپ و هد مانیتور / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ و هد مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958029/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958030/استعلام-دستگاه-کنترل-و-تنظیم-کلر-(CL)--'>استعلام  دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ... / استعلام, استعلام  دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958033/استعلام-قلاب-و-ابزار'>استعلام قلاب و ابزار   / استعلام, استعلام قلاب و ابزار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958034/استعلام-سوئیچ-سیستم-مخابراتی'>استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی / استعلام , استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958035/استعلام-تسمه-ربات--مارک-Mitsubochi--'>استعلام تسمه ربات - مارک Mitsubochi... / استعلام , استعلام تسمه ربات - مارک Mitsubochi...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958036/استعلام-شیلنگ-فنری-با-روکش-پلاستیکی-هدایت-کننده-و--'>استعلام شیلنگ فنری با روکش پلاستیکی هدایت کننده و ... / استعلام ,استعلام شیلنگ فنری با روکش پلاستیکی هدایت کننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958037/استعلام-بازسازی-و-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام بازسازی و سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیکی / استعلام, استعلام بازسازی و سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958040/استعلام-رایانه-همراه-AIO'>استعلام رایانه همراه AIO / استعلام، استعلام رایانه همراه AIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958041/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-کنتور-مولتی-جت-خشک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور مولتی جت خشک  / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور مولتی جت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958042/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-کلرین-دایوکساید'>استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین دایوکساید / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین دایوکساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958045/استعلام-بروز-رسانی-شبکه-داخلی-گاز-شهرک-صنعتی'>استعلام بروز رسانی شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی / استعلام، استعلام بروز رسانی شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958047/استعلام-بسته-نرم-افزار-cd-مدیریت-چک'>استعلام بسته نرم افزار cd مدیریت چک / استعلام, استعلام بسته نرم افزار cd مدیریت چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958048/استعلام-دستگاه-منگنه-معمولی'>استعلام دستگاه منگنه معمولی  / استعلام ,استعلام دستگاه منگنه معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958049/فراخوان-انجام-خدمات-حجمی-کار-با-رایانه'>فراخوان انجام خدمات حجمی کار با رایانه / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات حجمی کار با رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958051/استعلام-لایسنس-ویدئو-کنفرانس'>استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس  / استعلام, استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958053/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس / استعلام, استعلام لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958054/فراخوان-شستشو-خشکشوئی-اتوبخار-و-تعمیرات-لباس'>فراخوان شستشو، خشکشوئی، اتوبخار و تعمیرات لباس / آگهی فراخوان، فراخوان شستشو، خشکشوئی، اتوبخار و تعمیرات لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958056/استعلام-بلبرینگ--'>استعلام بلبرینگ... / استعلام , استعلام بلبرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958058/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام, استعلام کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958060/استعلام-پانل-ـ-توری-ـ-ناودانی-و--'>استعلام پانل ـ توری ـ ناودانی و ... / استعلام ,استعلام پانل ـ توری ـ ناودانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958063/استعلام-قند-و-چای-96-7-27'>استعلام قند و چای 96.7.27 / استعلام, استعلام قند و چای 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958064/استعلام-2-عدد-درب-چوب-روس'>استعلام 2 عدد درب چوب روس  / استعلام ,استعلام 2 عدد درب چوب روس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958065/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958066/استعلام-ساخت-دو-عدد-سکوی-روتور-نیروگاه'>استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور نیروگاه  / استعلام ,استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958067/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958068/استعلام-فیلتر-هوا-مان-و-پرکینز-و--'>استعلام فیلتر هوا مان و پرکینز و ... / استعلام, استعلام فیلتر هوا مان و پرکینز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958070/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب تجدید ... نوبت دوم / مزایده ، مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958071/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-آسفالت-آزاد-راه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی آسفالت آزاد راه  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بهسازی آسفالت آزاد راه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958073/استعلام-امور-نقلیه'>استعلام امور نقلیه  / استعلام امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958075/استعلام-لوله-آزمایش-در-پیچ-دار-آزمایشگاهی'>استعلام لوله آزمایش در پیچ دار آزمایشگاهی / استعلام استعلام لوله آزمایش در پیچ دار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958076/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت--تجدید'>مناقصه عملیات روکش آسفالت... تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات روکش آسفالت.... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958079/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / استعلام ,استعلام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958080/استعلام-انجام-آزمایشات-سیتوژنتیک-و-مولکولار'>استعلام انجام آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولار  / استعلام, استعلام انجام آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958084/استعلام-زعفران'>استعلام زعفران  / استعلام ,استعلام زعفران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958086/استعلام-تایپ-و-تکثیر'>استعلام تایپ و تکثیر / استعلام ،استعلام تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958088/استعلام-آرک-2-7-با-متعلقات-مربوطه'>استعلام آرک 2/7 با متعلقات مربوطه  / استعلام ,استعلام آرک 2/7 با متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958090/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی-R22'>استعلام گاز خنک کننده صنعتی R22  / استعلام , استعلام گاز خنک کننده صنعتی R22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958091/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کلاینت-96-7-27'>استعلام خرید دو دستگاه کلاینت 96.7.27 / استعلام ، استعلام خرید دو دستگاه کلاینت 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958094/فراخوان-تعویض-مقره-های-سرامیکی'>فراخوان تعویض مقره های سرامیکی / فراخوان تعویض مقره های سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958095/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958097/استعلام-قفل-و-دستگیره--'>استعلام قفل و دستگیره... / استعلام،استعلام قفل و دستگیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958099/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام ,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958100/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده'>استعلام عملیات برف روبی جاده  / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958102/استعلام-لوله-کشی-آب-ایستگاه'>استعلام لوله کشی آب ایستگاه  / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958103/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-جذبی-بیمارستان'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر جذبی بیمارستان  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه چیلر جذبی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958104/استعلام-احیاء-چهار-حلقه-چاه-آب-عمیق-شرب-و-غیر-شرب'>استعلام احیاء چهار حلقه چاه آب عمیق شرب و غیر شرب / استعلام, استعلام احیاء چهار حلقه چاه آب عمیق شرب و غیر شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958106/استعلام-لوازم-شوینده-و-مصرفی-و--'>استعلام لوازم شوینده و مصرفی و ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده و مصرفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958108/استعلام-تعویض-لوله-کشی-تاسیسات-گرمایشی-و-مصرفی'>استعلام تعویض لوله کشی تاسیسات گرمایشی و مصرفی  / استعلام ,استعلام تعویض لوله کشی تاسیسات گرمایشی و مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958111/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-پروژه-اجرای-خط-انتقال-آب-شفت'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران  پروژه اجرای خط انتقال آب شفت  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  پروژه اجرای خط انتقال آب شفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958113/استعلام-لامپ-40-وات-کم-مصرف-سرپیچ-کوچک--'>استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک... / استعلام, استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958114/استعلام-قلم-الماس-تیغچه-مته-و--'>استعلام قلم الماس تیغچه مته و ... / استعلام, استعلام قلم الماس تیغچه مته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958115/مناقصه-انجام-خدمات-نامه-رسانی-و-بازبین-کشیک-خدمات'>مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958117/استعلام-خرید-ترانس-جریان-نقطه-صفر-دو-کور'>استعلام خرید ترانس جریان نقطه صفر دو کور / استعلام ,استعلام خرید ترانس جریان نقطه صفر دو کور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958118/استعلام-دستگاه-هشدار-دهنده-ALH-MAXON-و---'>استعلام دستگاه هشدار دهنده ALH- MAXON  و .... / استعلام , استعلام دستگاه هشدار دهنده ALH- MAXON  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958119/فراخوان-خرید-284-600-کیلمتر-سیم-محافظ-OPGW--'>فراخوان خرید 284/600 کیلمتر سیم محافظ OPGW... / فراخوان, فراخوان خرید 284/600 کیلمتر سیم محافظ OPGW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958120/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور / اگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958122/مناقصه-ارائه-خدمات-مطالعات-طرح-جامع-برقرسانی'>مناقصه ارائه خدمات مطالعات طرح جامع برقرسانی / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مطالعات طرح جامع برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958123/استعلام-نصب-سقف-کاذب-در-پست-های-۲۳۰'>استعلام نصب سقف کاذب در پست های ۲۳۰  / استعلام ,استعلام نصب سقف کاذب در پست های ۲۳۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958124/استعلام-نرم-افزار-نسخه-WEBGATEWAY-7-6'>استعلام نرم افزار نسخه WEBGATEWAY 7.6 / استعلام, استعلام نرم افزار نسخه WEBGATEWAY 7.6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958126/استعلام-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-و-مامور-سرا'>استعلام تکمیل سالن آمفی تئاتر و مامور سرا  / استعلام, استعلام تکمیل سالن آمفی تئاتر و مامور سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958127/استعلام-طرح-تکمیلی-شیرخانه-اشترجان'>استعلام طرح تکمیلی شیرخانه اشترجان / استعلام , استعلام طرح تکمیلی شیرخانه اشترجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958128/استعلام-چسب-کاغذی-1-25CM-مخصوص-رینوپلاستی-96-7-27'>استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی 96.7.27 / استعلام ، استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958130/مناقصه-محدود-واگذاری-بارگیری-حمل-و-توزیع-گوشت-استحصالی'>مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی / مناقصه محدود، مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958131/استعلام-uni-greate'>استعلام uni-greate / استعلام ,استعلام uni-greate</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958133/استعلام-ساخت-دو-عدد-مخزن-بتنی-بلیچ-در-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-شمال-و-جنوب'>استعلام ساخت دو عدد مخزن بتنی بلیچ در تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب  / استعلام , استعلام ساخت دو عدد مخزن بتنی بلیچ در تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958134/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-بهداشتی'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی / استعلام, استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958135/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958137/استعلام-سلونویید-ولو-دوم-ایگنیشن'>استعلام سلونویید ولو دوم ایگنیشن  / استعلام ,استعلام سلونویید ولو دوم ایگنیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957625/مزایده-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی  / مزایده،مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957628/مزایده-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی بخش دو  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957629/مزایده-ملک-مساحت-11200مترمربع'>مزایده ملک مساحت 11200مترمربع  / مزایده،مزایده ملک مساحت 11200مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957631/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-خانه-سرا-مساحت-پانصد-و-سی-و-یک-متر-و-ده-سانتی-متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت خانه سرا مساحت پانصد و سی و یک متر و ده سانتی متر  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین بصورت خانه سرا مساحت پانصد و سی و یک متر و ده سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957632/مزایده-حریر-سیلک--'>مزایده حریر سیلک ... / آگهی مزایده، مزایده حریر سیلک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957633/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-144متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر / مزایده،مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957634/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-متعلق-به-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957637/مزایده-ششدانگ-ملک-یک-واحد-تولیدی-3642متر'>مزایده ششدانگ ملک یک واحد تولیدی 3642متر  / مزایده،مزایده ششدانگ ملک یک واحد تولیدی 3642متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957640/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-مساحت-70-10655متر'>مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 70-10655متر  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 70-10655متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957642/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-اتومبیل'>مزایده تعداد سه دستگاه اتومبیل / مزایده ، مزایده تعداد سه دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957643/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957644/مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان'>مزایده اجاره قسمتی از ساختمان / مزایده ,مزایده اجاره قسمتی از ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957645/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-162متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 162متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 162متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957647/مزایده-پارچه-لباس-زنانه-ساتن-حریر'>مزایده پارچه لباس زنانه ساتن حریر / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پارچه لباس زنانه ساتن حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957648/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری بخش دو تهران  / مزایده،مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957649/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات  / مزایده ,مزایده ملک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957651/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-405-مدل-80'>مزایده یک دستگاه خودرو 405 مدل 80 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 405 مدل 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957652/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ مغازه بخش هفت تهران / مزایده،مزایده ششدانگ مغازه بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957653/مزایده-چاه-عمیق-مورد-نظر'>مزایده چاه عمیق مورد نظر  / مزایده , مزایده چاه عمیق مورد نظر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957658/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-91-و-92'>مزایده دو دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 91 و 92 / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 91 و 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957659/مزایده-چاه-عمیق-مورد-نظر'>مزایده چاه عمیق مورد نظر  / مزایده , مزایده چاه عمیق مورد نظر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957660/مزایده-اجاره-املاک-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک مازاد  - نوبت دوم  /  آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره املاک مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957661/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه  / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957662/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قدمت-25-ساله'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قدمت 25 ساله / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قدمت 25 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957663/مزایده-پسماندهای-فلزی-معمولی-ورینگ-کوره'>مزایده پسماندهای فلزی معمولی ورینگ کوره  / مزایده, مزایده پسماندهای فلزی معمولی ورینگ کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957664/مزایده-ملک-مساحت-1712-37متر'>مزایده ملک مساحت 1712.37متر  / مزایده،مزایده ملک مساحت 1712.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957665/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 83 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957666/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-49-5متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 49.5متر / مزایده،مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 49.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957669/مزایده-فروش-24-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش  24 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / مزایده , مزایده فروش  24 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957671/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-شماره-ثبت-22-فرعی'>مزایده ساختمان مسکونی به شماره ثبت 22 فرعی / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی به شماره ثبت 22 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957673/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-4860متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4860متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4860متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957674/مزایده-فروش-بیست-(20)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی-و--'>مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی و ... / آگهی مزایده , مزایده بیست 20 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957675/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل  / مزایده ,مزایده اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957676/مزایده-مغازه-مساحت-38-65متر'>مزایده مغازه مساحت 38.65متر / مزایده،مزایده مغازه مساحت 38.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957679/مزایده-فروش-تعداد-100-دستگاه-اتومبیل-بازیافتی---نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 100 دستگاه اتومبیل بازیافتی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 100 دستگاه اتومبیل بازیافتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957680/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پرس-پانچ-هفت-کاره--یک-دستگاه-دریل-ستونی-96-7-27'>تجدید مزایده  یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی  96.7.27 / تجدید مزایده,مزایده  یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی تجدید 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957681/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-127-39متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 127.39متر / مزایده،مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 127.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957682/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957684/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957685/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957686/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-برش-اره'>مزایده یک دستگاه ماشین برش اره  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین برش اره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957688/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-228-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 228.4متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه 228.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957690/مزایده-یک-دستگاه-سورتینگ-تولیدی'>مزایده یک دستگاه سورتینگ تولیدی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سورتینگ تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957693/مزایده-مقدار-8518-متر-زمین-کشاورزی'>مزایده مقدار 8518 متر زمین کشاورزی / مزایده،مزایده مقدار 8518 متر زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957694/مزایده-2569-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده 2569 کارتن مایع ظرفشویی  / مزایده ,مزایده 2569 کارتن مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957695/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-مساحت-195متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 195متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 195متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957696/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ساخت-کارگاه-تراشکاری'>مزایده یک دستگاه پرس ساخت کارگاه تراشکاری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پرس ساخت کارگاه تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957697/مزایده-فروش-تعداد-16-دستگاه-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش تعداد 16 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت  / مزایده, مزایده فروش تعداد 16 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957699/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-زار-54690متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم زار 54690متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم زار 54690متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957700/مزایده-فروش-قاشق-چنگال--کفگیر-ملاقه--کارد--ساطور-3-سری---نوبت-دوم'> مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،....نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957701/مزایده-اجاره-واگذاری-سالن-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-فدک-اردبیل--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واگذاری سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره واگذاری سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957702/مزایده-مانتو'>مزایده مانتو / مزایده ,مزایده مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957704/مزایده-یخچال-فریزر-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یخچال فریزر- ماشین لباسشویی... / مزایده , مزایده یخچال فریزر- ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957705/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری پژو 405  -نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی، مزایده دو دستگاه خودرو سواری پژو 405  -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957706/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957707/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-بجنورد'>مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد  / مزایده،مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957710/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش-منظره-شهر--منظره-چرا--منظره-ویلایی--کعبه--مدینه---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957712/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-اسناد-رهنی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اسناد رهنی   / مزایده،مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اسناد رهنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957713/مزایده-تلویزیون-و---نوبت-دوم'>مزایده تلویزیون و ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده تلویزیون و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957715/مزایده-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957717/مزایده-واگذاری-تعداد-14-فقره-از-املاک-تملیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957718/مزایده-تعداد-74-اصله-از-درختان-صنوبر'>مزایده تعداد 74 اصله از درختان صنوبر  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 74 اصله از درختان صنوبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957719/مزایده-واگذاری-ساعت-های-خالی-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مزایده واگذاری ساعت های خالی سالن ورزشی چند منظوره / آگهی مزایده ,  واگذاری ساعت های خالی سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957720/مزایده-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یخچال فریزر و ... / آگهی مزایده ,مزایده یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957721/مزایده-واگذاری-تعداد-89-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعداد 89 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 89 فقره از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957722/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957723/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام-530-مدل-90-تجدید-96-7-27'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام 530 مدل 90 تجدید 96.7.27 / تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام 530 مدل 90  تجدید 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957724/مزایده-فروش-تعدادی-از-سهام-دو-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش  تعدادی از سهام دو قطعه زمین تجاری / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی از سهام دو قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957725/مزایده-دستگاه-چیلر-و--'>مزایده دستگاه چیلر و... / مزایده ,مزایده دستگاه چیلر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957726/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک--تجدید-96-7-27'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ...تجدید 96.7.27 / تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .....تجدید  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957727/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957728/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن-سکودار-کارگران'>مزایده واگذاری به اجاره سالن سکودار کارگران  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن سکودار کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957729/مزایده-یک-دستگاه-پکیج'>مزایده یک دستگاه پکیج  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957731/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-270متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957733/مزایده-1600-عدد-بلبرینگ'>مزایده 1600 عدد بلبرینگ  / مزایده ,مزایده 1600 عدد بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957735/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957736/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957738/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-315--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری ام وی ام 315... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده خودروی سواری ام وی ام 315... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957740/مزایده-فروش-گاز-مشعل-های-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده فروش گاز مشعل های پالایشگاه نوبت دوم  / فراخوان مزایده، مزایده فروش گاز مشعل های پالایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957741/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-فرعی-از-1815-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک فرعی از 1815 اصلی  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک فرعی از 1815 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957747/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 - نوبت دوم  / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957748/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-73متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 73متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957752/مزایده-ششدانگ-منزل-و-زمین-مسکونی-عرصه-2900متر'>مزایده ششدانگ منزل و زمین مسکونی عرصه 2900متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و زمین مسکونی عرصه 2900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957754/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-و-حق-سرقفلی-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و حق سرقفلی یکباب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و حق سرقفلی یکباب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957755/مزایده-۱-راس-مادیان'>مزایده ۱ راس مادیان  / مزایده ,مزایده ۱ راس مادیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957756/مزایده-اجاره-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957757/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-مشهد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957758/حراج-حضوری-وسایل-نقلیه'>حراج حضوری وسایل نقلیه  / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957760/مزایده-ماشین-چاپ-دیجیتال-جت-پرینتر'>مزایده ماشین چاپ دیجیتال جت پرینتر  / مزایده ,مزایده ماشین چاپ دیجیتال جت پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957763/مزایده-ملک-به-مساحت-1704-متر'>مزایده ملک به مساحت 1704 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1704 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957766/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-720متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 720متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957767/مزایده-1500-کیلوگرم-بابت-sd-شده-چهار-رنگ'>مزایده 1500 کیلوگرم بابت sd شده چهار رنگ  / مزایده,مزایده 1500 کیلوگرم بابت sd شده چهار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957769/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-237-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 237 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 237 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957771/مزایده-اجاره-مغازه-سنگفروشی-و--'>مزایده اجاره مغازه سنگفروشی و... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مغازه سنگفروشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957774/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-موجود-در-محل-کارخانه-آجر-سفال-با-قولنامه-عادی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان موجود در محل کارخانه آجر سفال با قولنامه عادی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان موجود در محل کارخانه آجر سفال با قولنامه عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957775/مزایده-1175-کیلوگرم-پلت'>مزایده 1175 کیلوگرم پلت / آگهی فروش اموال منقول، مزایده 1175 کیلوگرم پلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957776/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1396'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید رنگ مدل 1396  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید رنگ مدل 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957779/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-137متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 137متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 137متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957781/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-121-43متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 121.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 121.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957782/تجدید-مزایده-اجازه-مجوز-تخریب-و-جمع-آوری-مکانیزه-نخاله-های-ناشی-از-تخریب-ساختمانها--نوبت-چهارم'>تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها...نوبت چهارم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957783/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-526-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 526 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 526 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957788/مزایده-2-دستگاه-خشک-کن-محصولات-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی - نوبت دوم  / مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957789/مزایده-ملک-مساحت-148-25متر'>مزایده ملک مساحت 148.25متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 148.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957791/مزایده-تعداد-50-خودرو-فرسوده'>مزایده تعداد 50 خودرو فرسوده  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 50 خودرو فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957793/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده ، مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957794/مزایده-ملک-مساحت-192-78متر'>مزایده ملک مساحت 192.78متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 192.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957795/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957797/مزایده-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1387'>مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1387 / مزایده,مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957798/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی / مزایده ، مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957800/مزایده-خودروهای-مستهلک'>مزایده خودروهای مستهلک / آگهی مزایده ,مزایده خودروهای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957801/اگهی-مزایده-پالت-کاشی'>اگهی مزایده پالت کاشی / اگهی مزایده ,  مزایده پالت کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957802/مزایده-پلاک-145-اصلی-قریه-هرچگان'>مزایده پلاک 145 اصلی قریه هرچگان / مزایده,مزایده پلاک 145 اصلی قریه هرچگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957803/مزایده-سواری-رنو-تندر-190-دنده-ای'>مزایده سواری رنو تندر 190 دنده ای / آگهی مزایده,مزایده سواری رنو تندر 190 دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957805/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957806/مزایده-فروش-ملک-مساحت-تقریبی-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت تقریبی 5000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت تقریبی 5000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957807/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957809/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1391 / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957810/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957811/مزایده-تعداد-700-راس-بره-و-700-راس-میش'>مزایده تعداد 700 راس بره و 700 راس میش / آگهی مزایده, مزایده تعداد 700 راس بره و 700 راس میش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957812/مزایده-یک-باب-عمارت-به-مساحت-806-مترمربع'>مزایده یک باب عمارت به مساحت 806 مترمربع  / مزایده، مزایده یک باب عمارت به مساحت 806 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957813/مزایده-تعداد-35000-عدد-فیلتر-هوا-انواع-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 35000 عدد فیلتر هوا انواع خودرو سواری نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 35000 عدد فیلتر هوا انواع خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957814/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-به-مساحت-343-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 343 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 343 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957818/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5600متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957821/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957823/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-پلاک-4800'>مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 4800 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 4800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957825/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-اداری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957826/مزایده-محل-سفره-خانه-ی-سنتی'>مزایده محل سفره خانه ی سنتی  / آگهی مزایده , مزایده محل سفره خانه ی سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957827/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-پارکینگ'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ  / مزایده، مزایده یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957828/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957829/مزایده-82-عدد-مانتو-در-رنگ-ها-و-سایزهای-متفاوت'>مزایده 82 عدد مانتو در رنگ ها و سایزهای متفاوت / آگهی مزایده, مزایده 82 عدد مانتو در رنگ ها و سایزهای متفاوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957830/مزایده-ملک-18-66-شعیر-مشاع-از-ششدانگ-از-منزل-مسکونی'>مزایده ملک 18.66 شعیر مشاع از ششدانگ از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده ملک 18.66 شعیر مشاع از ششدانگ از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957831/مزایده-تعداد-39600-قطعه-مرغ-مادر-گوشتی--'>مزایده تعداد 39600 قطعه مرغ مادر گوشتی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 39600 قطعه مرغ مادر گوشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957832/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-کل-9-سهم-ششدانگ-زمین'>مزایده یک سهم مشاع از کل 9 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از کل 9 سهم ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957833/مزایده-کارتن-حاوی-ظرف-تفلون-و--'>مزایده کارتن حاوی ظرف تفلون و ... / مزایده ,مزایده کارتن حاوی ظرف تفلون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957834/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-ذرت-علوفه-ای'>آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای / آگهی مزایده محلی, آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957835/مزایده-ملک-با-قدمت-22-ساله'>مزایده ملک با قدمت 22 ساله / مزایده,مزایده ملک با قدمت 22 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957839/مزایده-آجر-و--'>مزایده آجر و ... / آگهی مزایده ,مزایده آجر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957840/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-63202-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت تقریبی 63202 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت تقریبی 63202 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957841/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-159-28متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 159.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 159.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957843/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957844/مزایده-فروش-تعداد-۵-راس-جوانه-پرواری'>مزایده فروش تعداد ۵ راس جوانه پرواری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد ۵ راس جوانه پرواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957846/مزایده-دو-باب-آپارتمان-قطعه-اول-و-دوم-تفکیکی'>مزایده دو باب آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957847/مزایده-تعداد-۲۰۰-عدد-بشکه-و--'>مزایده تعداد ۲۰۰ عدد بشکه و ... / مزایده ,مزایده تعداد ۲۰۰ عدد بشکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957850/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-120-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957851/مزایده-پلاک-21174-فرعی-از-74-اصلی'>مزایده پلاک 21174 فرعی از 74 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 21174 فرعی از 74 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957852/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-پژو-۴۰۵'>آگهی مزایده یک دستگاه پژو ۴۰۵ / مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه پژو ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957853/مزایده-خودرو-سواری-پراید-GTXI'>مزایده خودرو سواری پراید GTXI  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پراید GTXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957854/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957855/مزایده-اراضی-روستای-مرزنکلاته-به-مساحت-500-مترمربع'>مزایده اراضی روستای مرزنکلاته به مساحت 500 مترمربع / مزایده,مزایده اراضی روستای مرزنکلاته به مساحت 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957856/مزایده-پلاک-529-فرعی-از-یک-اصلی-مساحت-41950متر'>مزایده پلاک 529 فرعی از یک اصلی مساحت 41950متر  / مزایده,مزایده پلاک 529 فرعی از یک اصلی مساحت 41950متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957858/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یک-باب-خانه-قدیمی'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه قدیمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957859/مزایده-قطعه-زمینی-مسکونی-عرصه-2110متر'>مزایده قطعه زمینی مسکونی عرصه 2110متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مسکونی عرصه 2110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957860/مزایده-بوفه-و-انتشارات'>مزایده بوفه و انتشارات / مزایده بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957863/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-1400-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 1400 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957864/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957866/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت-53-52-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 53/52 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 53/52 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957867/مزایده-ششدانگ-به-شماره-دو-اصلی-ناحیه-بیست-و-دو'>مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی ناحیه بیست و دو  / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی ناحیه بیست و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957869/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-122-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957872/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها تابلو تبلیغاتی  / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره بها تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957875/مزایده-ملک-یک-خوابه-مساحت-94مترمربع'>مزایده ملک یک خوابه مساحت 94مترمربع / مزایده,مزایده ملک یک خوابه مساحت 94مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957876/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-281200-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 281200 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک مساحت 281200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957877/مزایده-فروش-تعداد-12-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم-و--'>مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و ... / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957878/مزایده-فروش-ششدانگ-کارخانه--ماشین-آلات-تجهیزات-و-تاسیسات-و---نوبت-سوم'>مزایده فروش ششدانگ کارخانه ، ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات و ... نوبت سوم  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ کارخانه ، ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات و ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957879/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957882/مزایده-ملک-بمساحت-794-50-مترمربع'>مزایده ملک بمساحت 794/50 مترمربع / مزایده,مزایده ملک بمساحت 794/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957884/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هجده-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین بخش هجده اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هجده اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957888/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-210-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 210.10متر نوبت دوم  / مزایده ملک مساحت عرصه 210.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958139/مناقصه-عملیات-اجرائی-کانال-بصورت-نقبی-و-کول-گذاری-بتنی'>مناقصه عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958140/استعلام-دمونتاژ-دو-دستگاه-ترانس-30-مگا-ولت-آمپر-و--'>استعلام دمونتاژ دو دستگاه ترانس 30 مگا ولت آمپر و... / استعلام، استعلام دمونتاژ دو دستگاه ترانس 30 مگا ولت آمپر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958141/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب  / استعلام, استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958142/فراخوان-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-به-طول-تقریبی-25000-متر-و-نصب-250-انشعاب-پلی-اتیلن-PC---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان به طول تقریبی 25000 متر و نصب 250 انشعاب پلی اتیلن PC  ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان به طول تقریبی 25000 متر و نصب 250 انشعاب پلی اتیلن PC  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958143/آگهی-مناقصه-نگهداری--راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات'>آگهی مناقصه نگهداری ، راهبری و تعمیرات تاسیسات  / مناقصه ، آگهی مناقصه نگهداری ، راهبری و تعمیرات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958145/استعلام-اقلام-واتر-جت'>استعلام اقلام واتر جت / استعلام, استعلام اقلام واتر جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958146/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-کشی-برق'>استعلام  تهیه و اجرای کابل کشی برق  / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای کابل کشی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958147/استعلام-تهیه-و-اجرای-فاز-دو-شبکه-داخلی-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای فاز دو شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای فاز دو شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958148/مناقصه-خدمات-اجاره-۶۰-دستگاه-خودرو-استیجاری'>مناقصه خدمات اجاره ۶۰ دستگاه خودرو استیجاری  / مناقصه ,مناقصه خدمات اجاره ۶۰ دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958149/استعلام-لنز-دوربین'>استعلام لنز دوربین  / استعلام, استعلام لنز دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958150/استعلام-انجام-امور-راهبردی-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام انجام امور راهبردی و نگهداری تاسیسات / استعلام ، استعلام انجام امور راهبردی و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958151/استعلام-کاغذ-رنگی-A4'>استعلام کاغذ رنگی A4  / استعلام ،استعلام کاغذ رنگی A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958152/استعلام-پکیج-شوفاژ'>استعلام پکیج شوفاژ / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958153/استعلام-دستگاه-تحریک-دیداری-شنیداری-ave'>استعلام دستگاه تحریک دیداری شنیداری ave / استعلام ,استعلام دستگاه تحریک دیداری شنیداری ave</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958154/استعلام-کابل-100-زوج-مخابراتی'>استعلام کابل 100 زوج مخابراتی  / استعلام, استعلام کابل 100 زوج مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958155/استعلام-ترازو-دیجیتالی'>استعلام ترازو دیجیتالی  / استعلام ,استعلام ترازو دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958156/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-بهداشتی'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی / استعلام, استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958157/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی-پرسرعت-رنگی-و-سیاه-سفید--'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی و سیاه سفید... / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی و سیاه سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958158/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958159/استعلام-وان-حمام-بادی-برای-معلولان'>استعلام وان حمام بادی برای معلولان  / استعلام ,استعلام وان حمام بادی برای معلولان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958161/استعلام-آنتی-ویروس-تحت-شبکه-120-کاره'>استعلام  آنتی ویروس تحت شبکه 120 کاره / استعلام, استعلام  آنتی ویروس تحت شبکه 120 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958162/استعلام-باطری-UPS-12V-42AH-مدل-NEWMAX'>استعلام باطری UPS 12V 42AH مدل NEWMAX  / استعلام,استعلام باطری UPS 12V 42AH مدل NEWMAX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958163/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی  / استعلام,استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958164/استعلام-درخواست-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام درخواست لوازم آزمایشگاهی / استعلام، استعلام درخواست لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958165/استعلام-اجرای-دیواره-سازی-روستا'>استعلام اجرای دیواره سازی روستا / استعلام , استعلام اجرای دیواره سازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958166/استعلام-خرید-برد-اترنت-SIF'>استعلام خرید برد اترنت SIF  / استعلام, استعلام خرید برد اترنت SIF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958167/استعلام-خرید-بسته-بهداشتی-جهت-دانش-آموزان-خوابگاهی'>استعلام خرید بسته بهداشتی جهت دانش آموزان خوابگاهی  / استعلام, استعلام خرید بسته بهداشتی جهت دانش آموزان خوابگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958168/استعلام-تهیه-و-اجرای-ورق-پی-وی-سی--'>استعلام تهیه و اجرای ورق پی وی سی... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای ورق پی وی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958170/استعلام-اجرای-پوشش-کانال-روستای-سلیمان-آباد'>استعلام اجرای پوشش کانال روستای سلیمان آباد  / استعلام , استعلام اجرای پوشش کانال روستای سلیمان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958171/استعلام-چاپگر-دیجیتال-مدل-5450'>استعلام چاپگر دیجیتال مدل 5450 / استعلام, استعلام چاپگر دیجیتال مدل 5450</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958172/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-مسکن-مهر'>استعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر / استعلامواستعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958173/استعلام-نمک-جهت-راهداری-زمستانی'>استعلام نمک جهت راهداری زمستانی  / استعلام,استعلام نمک جهت راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958174/استعلام-خرید-فلومتر'>استعلام خرید فلومتر / استعلام, استعلام خرید فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958175/استعلام-موکت'>استعلام موکت  / استعلام, استعلام موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958176/مناقصه-خرید-300-تن-کاغذ-روزنامه'>مناقصه خرید 300 تن کاغذ روزنامه  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 300 تن کاغذ روزنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958178/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-قلعه-مظفری'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات قلعه مظفری / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات قلعه مظفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958179/استعلام--اجرای-آسفالت-معابر-روستای-قیدلی-بلاغ-96-7-27'>استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای قیدلی بلاغ 96.7.27 / استعلام , استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای قیدلی بلاغ 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958180/استعلام-اجرای-دیواره-سازی-روستا'>استعلام اجرای دیواره سازی روستا / استعلام , استعلام اجرای دیواره سازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958181/استعلام-ریبون-رنگی-YMCKO-چاپگر'>استعلام ریبون رنگی YMCKO چاپگر  / استعلام, استعلام ریبون رنگی YMCKO چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958182/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-تاریکدره-بالا'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره بالا / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958183/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-نظافت-تخلیه-و-بارگیری'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی نظافت تخلیه و بارگیری  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی نظافت تخلیه و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958185/استعلام--اجرای-آسفالت-معابر-روستای-کلیل-آباد-96-7-27'>استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای کلیل آباد 96.7.27 / استعلام , استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای کلیل آباد 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958186/استعلام-خرید-تجهیزات-ابزاردقیق-و-اندازه-گیری'>استعلام خرید تجهیزات ابزاردقیق و اندازه گیری  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات ابزاردقیق و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958187/استعلام-کاغذ-چاپگر-سوزنی-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر سوزنی 132 ستونی / استعلام, استعلام  کاغذ چاپگر سوزنی 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958188/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام، استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958189/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-زرین-باغ'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای زرین باغ / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستای زرین باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958190/استعلام-تهیه-و-اجرای-تکمیل-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای تکمیل شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تکمیل شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958191/استعلام--اجرای-آسفالت-معابر-روستای-حیدره-96-7-27'>استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای حیدره 96.7.27 / استعلام , استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای حیدره 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958193/استعلام-دستگاه-BSC-سیستم-مخابراتی'>استعلام دستگاه BSC سیستم مخابراتی  / استعلام, استعلام دستگاه BSC سیستم مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958194/استعلام--اجرای-آسفالت-معابر-روستای-کریم-آباد-96-7-27'>استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای کریم آباد 96.7.27 / استعلام , استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای کریم آباد 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958195/استعلام-طرح-و-اجرایی-gis-به-صورت-پایلوت'>استعلام طرح و اجرایی gis به صورت پایلوت  / استعلام ,استعلام طرح و اجرایی gis به صورت پایلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958196/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-روستا'>استعلام اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستا / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958197/استعلام-خرید-تیغه-برفروب-مایلری-و-تراکتوری-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید تیغه برفروب مایلری و تراکتوری جهت ماشین آلات  / استعلام, استعلام خرید تیغه برفروب مایلری و تراکتوری جهت ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958199/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا / استعلام ,استعلام اجرای جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958201/استعلام-ریبون-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام  ریبون دستگاه آنی کارت / استعلام, استعلام  ریبون دستگاه آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958202/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958203/استعلام-تهیه-و-اجرای-کف-پوشهای-پرسی'>استعلام تهیه و اجرای کف پوشهای پرسی / استعلام، استعلام تهیه و اجرای کف پوشهای پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958204/استعلام-200-عدد-صفحه-و-کلید-و-موس-PS-2-96-7-27'>استعلام 200 عدد صفحه و کلید و موس PS/2 96.7.27 / استعلام, استعلام 200 عدد صفحه و کلید و موس PS/2 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958205/استعلام-پنجره-نما-جنس-پروفیل'>استعلام پنجره نما جنس پروفیل / استعلام،استعلام پنجره نما جنس پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958206/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-و--'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958207/استعلام-دستگاه-سرور-G9'>استعلام دستگاه سرور G9  / استعلام, استعلام دستگاه سرور G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958209/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958210/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام ,استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958211/استعلام-کمد-فلزی-6-درب-فلزی'>استعلام کمد فلزی 6 درب فلزی / استعلام، استعلام کمد فلزی 6 درب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958212/استعلام-کتابخانه-ادراری'>استعلام کتابخانه ادراری / استعلام، استعلام کتابخانه ادراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958213/استعلام-اجرای-کانال-سنگی-روستای-تپه-یزدان'>استعلام اجرای کانال سنگی روستای تپه یزدان / استعلام ,استعلام اجرای کانال سنگی روستای تپه یزدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958214/استعلام-ساخت-پروژه-های-مهندسی-عمرانی'>استعلام ساخت پروژه های مهندسی عمرانی / استعلام, استعلام ساخت پروژه های مهندسی عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958215/استعلام-اسکناس-شمار-رومیزی-96-7-27'>استعلام اسکناس شمار رومیزی 96.7.27 / استعلام اسکناس شمار رومیزی  96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958218/استعلام-سوئیچ-KVM-چهار-پورت-PS-2'>استعلام سوئیچ KVM چهار پورت PS/2  / استعلام, استعلام سوئیچ KVM چهار پورت PS/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958219/استعلام-یخچال-6-فوت-آزمایش-اصل'>استعلام یخچال 6 فوت آزمایش اصل  / استعلام، استعلام یخچال 6 فوت آزمایش اصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958220/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-میهمله-علیا'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای میهمله علیا  / استعلام  ، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای میهمله علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958221/مناقصه-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-در-شرایط-اضطراری-جهت-روستاهای-تحت-پوشش'>مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری جهت روستاهای تحت پوشش / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری جهت روستاهای تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958222/استعلام-اجرای-پیچ-روپلاک-سند-پلاست--'>استعلام اجرای پیچ روپلاک، سند پلاست ... / استعلام, استعلام اجرای پیچ روپلاک، سند پلاست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958223/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-امزاجرد'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای امزاجرد  / استعلام  ، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای امزاجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958224/استعلام-چاپگر-لیزری-96-7-27'>استعلام چاپگر لیزری 96.7.27 / استعلام, استعلام چاپگر لیزری 96.7.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958225/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-تفریجان'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای تفریجان / استعلام  ، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای تفریجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958226/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-حفره-های-خالی'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958228/استعلام-ادامه-لایروبی-و-کف-شکنی-چاه-و-سایر-عملیات'>استعلام ادامه لایروبی و کف شکنی چاه و سایر عملیات  / استعلام, استعلام ادامه لایروبی و کف شکنی چاه و سایر عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958229/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958231/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958233/فراخوان-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه  / فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958234/فراخوان-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه  / فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958236/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-سایزهای-32-تا-315-میلیمتر-و-اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958237/استعلام-آب-اکسیژنه'>استعلام آب اکسیژنه  / استعلام, استعلام آب اکسیژنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958239/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-خیری-صدرای-بناب---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958240/مناقصه-احداث-راههای-دسترسی-مجتمع-خدمات-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958242/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958245/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر'>اصلاحیه فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر  / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957889/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-168-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 168.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 168.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957894/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957895/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماسه-شور-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ماسه شور و ... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماسه شور و ... - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957897/مزایده-واگذاری-تبلیغات-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957898/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-162متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 162متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957902/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957904/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-به-مساحت-280-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 280 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 280 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957905/مزایده-یک-دستگاه-جک-چهار-ستون---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جک چهار ستون... - نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه جک چهار ستون... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957907/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-به-مساحت-381-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 381 مترمربع  / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 381 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957911/مزایده-فروش-انواع-نایلون-و-مشمع-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957913/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957916/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-به-مساحت-464-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 464 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 464 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957917/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-آبی'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957918/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-شهرداری'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری  / مزایده ,مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957920/مزایده-یک-چهارم-سهم-مشاع-از-شش-هفتم-از-یک-سهم-مشاع-از-7-سهم-ششدانگ-قنات-مزرعه'>مزایده یک چهارم سهم مشاع از شش هفتم از یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ قنات مزرعه / مزایده,مزایده یک چهارم سهم مشاع از شش هفتم از یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ قنات مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957921/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957922/مزایده-واگذاری-بوفه-و--'>مزایده واگذاری بوفه و ... / مزایده ,مزایده واگذاری بوفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957923/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-5-112-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 5/112 مترمربع / مزایده، مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 5/112 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957924/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا-و--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا و ...مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957925/مزایده-مازاد-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده مازاد ششدانگ یک قطعه ملک نوبت اول  / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ یک قطعه ملک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957926/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-538-77متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 538.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 538.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957927/مزایده-ضبط-سه-دانگ-مشاع-از-تریلر'>مزایده ضبط سه دانگ مشاع از تریلر  / مزایده , مزایده ضبط سه دانگ مشاع از تریلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957928/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / مزایده ,مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957929/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده، مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957931/مزایده-نرده-شاسی-کانتینر--'>مزایده نرده شاسی کانتینر... / مزایده، مزایده نرده شاسی کانتینر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957932/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-329-9متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 329.9متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 329.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957933/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-به-مساحت-311-61-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل به مساحت 311/61 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل به مساحت 311/61 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957935/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-182متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 182متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 182متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957936/مزایده-فروش-9-61-درصد-از-سهام'>مزایده فروش 9.61 درصد از سهام  / مزایده ,مزایده فروش 9.61 درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957937/مزایده-3077-بسته-400-گرمی-رشته-آش'>مزایده 3077 بسته 400 گرمی رشته آش / مزایده,مزایده 3077 بسته 400 گرمی رشته آش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957938/مزایده-واگذاری-املاک-فاقد-سند'>مزایده واگذاری املاک فاقد سند  / مزایده,مزایده واگذاری املاک فاقد سند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957941/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی-نایلون-آهن-و-پالت-سطل-رنگ-فلزی-و--'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی، نایلون، آهن و پالت، سطل رنگ فلزی و... / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی، نایلون، آهن و پالت، سطل رنگ فلزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957942/مزایده-املاک-شامل-26-قطعه'>مزایده املاک شامل 26 قطعه  / مزایده,مزایده املاک شامل 26 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957946/مزایده-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-بخش-یک-ثبت-آمل'>مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی بخش یک ثبت آمل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی بخش یک ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957948/تمدید-مزایده-فروش-1-میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیتی'>تمدید مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی / آگهی مزایده عمومی ، تمدید مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957950/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-سه-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش سه زنجان  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش سه زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957952/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-320متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 320متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957958/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت131-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت131.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت131.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957965/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957970/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-همراه-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده ساختمان مسکونی به همراه سه باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به همراه سه باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957981/مزایده-قطعه-1231-تفکیکی-واحد-جنوبی-طبقه-دوم'>مزایده قطعه 1231 تفکیکی واحد جنوبی طبقه دوم  / مزایده,مزایده قطعه 1231 تفکیکی واحد جنوبی طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957986/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-132متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 132متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 132متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957990/مزایده-مغازه-به-مساحت-84متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه به مساحت 84متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 84متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957996/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957999/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-180-و-188متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 180 و 188متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 180 و 188متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958006/مزایده-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین  - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958007/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-200-و-600متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی 200 و 600متر / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی 200 و 600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958011/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3376-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3376 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3376 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958019/مزایده-ساختمان-مساحت-278متر'>مزایده ساختمان مساحت 278متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 278متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958020/مزایده-ملک-پلاک-10-3163-مساحت-98متر'>مزایده ملک پلاک 10/3163 مساحت 98متر / مزایده,مزایده ملک پلاک 10/3163 مساحت 98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958026/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958031/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک'>مزایده ملک بخش یک اراک  / مزایده,مزایده ملک بخش یک اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958032/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-پلاک-ثبتی-2113-44'>مزایده ششدانگ مغازه به پلاک ثبتی 2113.44  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به پلاک ثبتی 2113.44 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958038/مزایده-آپارتمان-از-مجتمع-248-واحدی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان از مجتمع 248 واحدی نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان از مجتمع 248 واحدی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958039/مزایده-کمپرسور'>مزایده کمپرسور  / مزایده ,مزایده کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958043/مزایده-مخزن-استیل-ـ-دیگ-بخار'>مزایده مخزن استیل ـ دیگ بخار  / مزایده ,مزایده مخزن استیل ـ دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958044/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-158متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 158متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 158متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958046/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-95مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 95مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 95مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958050/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-260متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین هر کدام 260متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین هر کدام 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958052/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1038متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1038متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1038متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958055/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-389-64متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 389.64متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 389.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958057/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-4-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 4 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958059/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-199-8-و-154-24متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958061/تجدید-مزایده-بهره‌برداری-از-یكباب-كانكس-تاكسی-سرویس'>تجدید مزایده بهره‌برداری از یكباب كانكس تاكسی سرویس / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره‌برداری از یكباب كانكس تاكسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-شماره-پلاک-96-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 96 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 96 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958069/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-160متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 160متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958072/مزایده-زمین-بخش-سه-ارومیه'>مزایده زمین بخش سه ارومیه / مزایده,مزایده زمین بخش سه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958074/مزایده-یک-دستگاه-آپارتال--سواری-پژو-آردی-مدل-82'>مزایده یک دستگاه آپارتال - سواری پژو آردی مدل 82  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتال - سواری پژو آردی مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958077/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958078/مزایده-یک-باب-غرفه-به-مساحت-30-متر-مربع----نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه به مساحت 30 متر مربع ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب غرفه به مساحت 30 متر مربع ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958081/مزایده-تبدیل-چمن-طبیعی-به-چمن-مصنوعی'> مزایده تبدیل چمن طبیعی به چمن مصنوعی / مزایده, مزایده تبدیل چمن طبیعی به چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958082/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین'>مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958083/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-780متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 780متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 780متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958085/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-48متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79.48متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958087/مزایده-صد-تن-لوله-اسکافلد-داربست-ساختمان-و-اقلام-مازاد'>مزایده صد تن لوله اسکافلد، داربست ساختمان و اقلام مازاد / مزایده, مزایده صد تن لوله اسکافلد، داربست ساختمان و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958089/مزایده-ملک-به-میزان-6000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به میزان 6000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به میزان 6000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958092/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه سوخت CNG  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جایگاه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958093/مزایده-آپارتمان-یک-خوابه-61-06متر'>مزایده آپارتمان یک خوابه 61.06متر / مزایده,مزایده آپارتمان یک خوابه 61.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958096/مزایده-واگذاری-به-اجاره-2-قطعه-زمین-زراعی-5-باب-مغازه-4-باب-منزل-مسکونی-و-118-اصله-درخت'>مزایده واگذاری به اجاره  2 قطعه زمین زراعی، 5 باب مغازه، 4 باب منزل مسکونی و 118 اصله درخت  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  2 قطعه زمین زراعی، 5 باب مغازه، 4 باب منزل مسکونی و 118 اصله درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958098/مزایده-ساختمان-مساحت-162-20متر'>مزایده ساختمان مساحت 162.20متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 162.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958101/مزایده-1092-متر-کاشی-طرح-حباب-سرمه-ای'>مزایده 1092 متر کاشی طرح حباب سرمه ای / آگهی مزایده, مزایده 1092 متر کاشی طرح حباب سرمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958105/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-با-کاربری-مسکونی-246-51متر'>مزایده فروش تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی 246.51متر  / مزایده،مزایده فروش تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی 246.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958107/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958109/مزایده-5-دانگ-منزل-و-ششدانگ-مغازه-و-قسمتی-زمین-قلعه-امیر'>مزایده 5 دانگ منزل و ششدانگ مغازه و قسمتی زمین قلعه امیر  / مزایده،مزایده 5 دانگ منزل و ششدانگ مغازه و قسمتی زمین قلعه امیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958110/مزایده-فروش-سیلوی-سیمان-مستعمل-و--'>مزایده فروش سیلوی سیمان مستعمل  و ... / مزایده, مزایده فروش سیلوی سیمان مستعمل  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958112/مزایده-ششدانگ-پلاک-7397-فرعی-مساحت-256متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7397 فرعی مساحت 256متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 7397 فرعی مساحت 256متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958116/مزایده-پلاک-ثبتی-1508-و-1261-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1508 و 1261 فرعی نوبت اول / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 1508 و 1261 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958121/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه-حیاط-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه حیاط مسکونی نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه حیاط مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958125/مزایده-فروش-8-واحد-خدماتی-از-مجموعه-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958129/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-108متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 108متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 108متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958132/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مزروعی-800متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مزروعی 800متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مزروعی 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958138/مزایده-150-740-سهم-مشاع-از-750-سهم-زمین'>مزایده 150.740 سهم مشاع از 750 سهم زمین / مزایده,مزایده 150.740 سهم مشاع از 750 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958144/مزایده-مجتمع-آپارتمانی-مساحت-عرصه-351-50متر'>مزایده مجتمع آپارتمانی مساحت عرصه 351.50متر  / مزایده,مزایده مجتمع آپارتمانی مساحت عرصه 351.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958160/مزایده-اجاره-محل-و-انجام-خدمات-امور-مهدکودک'>مزایده اجاره محل و انجام خدمات امور مهدکودک  / مزایده ،مزایده اجاره محل و انجام خدمات امور مهدکودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958169/مزایده-مقدار-345-77-متر-از-یک-قطعه-زمین-مشاعی'>مزایده مقدار 345/77 متر از یک قطعه زمین مشاعی  / مزایده,مزایده مقدار 345/77 متر از یک قطعه زمین مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958177/مزایده-34-5-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 34.5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 34.5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958184/مزایده-ملک-مشتمل-بر-دو-طبقه-آپارتمان'>مزایده ملک مشتمل بر دو طبقه آپارتمان / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر دو طبقه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958192/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-105متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 105متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958198/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958200/مزایده-پلاک-ثبتی-و-اپارتمان-431-28-و-96-10متر'>مزایده پلاک ثبتی و اپارتمان 431.28 و 96.10متر  / مزایده پلاک ثبتی و اپارتمان 431.28 و 96.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958208/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنای-احداثی-100متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی 100متر / مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی 100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958216/مزایده-محل-پارکینگ-عمومی-حمام-ارمنستان-(دو-دانگ)-نوبت-دوم'>مزایده محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان (دو دانگ)- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان (دو دانگ)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958217/مزایده-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958227/مزایده-اجاره-دو-باب-سالن-ورزشی-تجدید'>مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958230/مزایده-فروش-فروش-انواع-ضایعات-فولادی-استیلی-آلومینیومی-آهنی-و--'>مزایده فروش فروش انواع ضایعات فولادی، استیلی، آلومینیومی، آهنی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش فروش انواع ضایعات فولادی، استیلی، آلومینیومی، آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958232/مزایده-واگذاری-استیجاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958235/مزایده-خودروی-سواری-پژو-آردی-1600'>مزایده خودروی سواری پژو آردی 1600 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده خودروی سواری پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958238/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-با-سند-عادی'>مزایده ششدانگ زمین خالی با سند عادی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی با سند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958241/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958243/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-191متر'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 191متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 191متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958244/مزایده-فروش-لودر-نوبت-دوم'>مزایده فروش لودر نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش لودر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/958246/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-2500مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 2500مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 2500مترمربع</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 26 تاريخ : پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت: 11:44