اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956685/مناقصه-تکمیل-جداول-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956685/مناقصه-تکمیل-جداول-و-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-و----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956692/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956693/تجدید-فراخوان-تامین-زیرساخت-CND-و-فضای-ذخیره-سازی-ابری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956694/مناقصه-خدمات-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956698/فراخوان-خرید-75-دستگاه-تجهیزات-هیدرولیک-نجات---نوبت-دوم'>فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات ... نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956702/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-به-قطر-200--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956703/مناقصه-تعمیرات-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956706/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-فعالیت-های-مربوط-به-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری-مرحله-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری  مرحله دوم / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956715/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-به-قطر--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956717/مناقصه-خرید-شیشه-شیر-500CC'>مناقصه  خرید شیشه شیر 500CC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید شیشه شیر 500CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956719/فراخوان-TRUNNION-MOUNTED-BALL-VALVE-نوبت-دوم'>فراخوان TRUNNION MOUNTED BALL VALVE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان TRUNNION MOUNTED BALL VALVE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956722/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-حسین-آباد-گاران---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956723/فراخوان-خط-انتقال--ایستگاه-پمپاژ-اتاقک-سرچاهی--نوبت-دوم'>فراخوان خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956728/فراخوان-عملیات-اجرایی-ارائه-خدمات-فیزیکی-و-نگهبانی-و---96-7-26'>فراخوان عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  96.7.26 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956729/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-موردنیاز-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956730/مناقصه-تهیه-سامانه-جامع-پایانه-های-فروشگاهی'>مناقصه تهیه سامانه جامع پایانه های فروشگاهی / مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه سامانه جامع پایانه های فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956736/مناقصه-​آبرسانی-مجتمع-سرچاه-فاز-5--'>مناقصه ​آبرسانی مجتمع سرچاه فاز 5 ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ​آبرسانی مجتمع سرچاه فاز 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956737/مناقصه-خرید-دستگاه-HCLO'>مناقصه خرید دستگاه HCLO / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دستگاه HCLO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956740/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956742/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-منطقه-و-نواحی-تابعه'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956743/مناقصه-مرمت-جداول-و-دال-های-خطری-معابر-فرعی'>مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956746/مناقصه-عملیات-ساماندهی-رودخانه-هریرود'>مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956747/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-عملیات-تکمیلی-محوطه-پاسگاه-پلیس-راه'>مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956753/مناقصه-احداث-سه-باب-غرفه-تجاری'>مناقصه احداث سه باب غرفه تجاری / آگهی مناقصه,مناقصه احداث سه باب غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956757/مناقصه-بهسازی-و-پوشش-انهار-و-بهسازی-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت دوم / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956762/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956765/مناقصه-خرید-حدود-400-000-سبد-پلاستیکی-جای-میوه-مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956767/مناقصه-خرید-18-دستگاه-ماشین-آبفشان-خطی-(لینیر)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956769/فراخوان-شناسه-های-سرمایه-گذار-و-سازنده-تجهیزات-کلرزنی-به-روش-الکترولیز'>فراخوان شناسه های سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز / فراخوان, فراخوان شناسه های سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956770/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-تجهیزات-و--'>مناقصه  فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و... / مناقصه, مناقصه  فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956772/فراخوان-تجدید-آگهی-خرید-تجهیزات-BACK-UP-گیری-سیستم-های-کامپیوتری'>فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری  / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956773/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتورهای-قدرت-و-کمکی--زمین-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956774/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956779/مناقصه-اجرای-پروژه-چاپ-قبوض-بهای-برق-مصرفی-مشترکین-عادی-و-دیماندی-96-7-26'>مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی 96.7.26 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت اول 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956780/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب'> مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب  / اعلامیه عمومی , مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956785/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956787/مناقصه-عملیات-حفاری--پیکورزنی--دپو-حمل-باراندازی-مصالح-سنگی-سرریز'>مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956792/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956793/مناقصه-بیمه-املاک-و-دارایی-های--'>مناقصه بیمه املاک و دارایی های... / آگهی مناقصه، مناقصه بیمه املاک و دارایی های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956794/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-تاسیسات-و-عملیات-انبار-نفت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956800/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956803/فراخوان-خرید-اقلام-مانیتورینگ--نوبت-دوم'>فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...نوبت دوم  / تجدید فراخوان آگهی، فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956804/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-لوله-و-متعلقات-جی-آر-پی-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات جی آر پی شبکه آبیاری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات جی آر پی شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956810/آگهی-استعلام-ارزیابی-مشاور-خدمات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-ساماندهی-سردرب-شرقی--نوبت-دوم'>آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی،آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956812/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-و-خشکه-چینی--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956816/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پست-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956820/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-تکمیل-و-درمان-کارکنان'>تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956822/همایش-ها-و-نشست-های-بین-المللی'>همایش ها و نشست های بین المللی / همایش ها و نشست های بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956824/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956826/فراخوان-اجرای-طرح-1280-هکتاری-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956829/فراخوان-خرید-حمل-بارگیری-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956832/مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-خط-انتقال-و-تاسیسات-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956834/فراخوان-تهیه-و-حمل-متعلقات-و-اتصالات-پلی-اتیلن-1280-هکتار'>فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956836/مناقصه-خرید-گاری-فان'>مناقصه خرید گاری فان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاری فان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956839/مناقصه-خرید-لباس-پرسنل-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس پرسنل حراست-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی خرید لباس پرسنل حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956841/مناقصه-کنجاله-سویای-مورد-نیاز-امور-دامپروری-تجدید'>مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956842/فراخوان-تهیه-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلنی-1280-هکتار'>فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956844/مناقصه-25000-تن-سنگ-گچ'>مناقصه 25000 تن سنگ گچ / مناقصه, مناقصه 25000 تن سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956845/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956846/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956847/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-اجرای-پروژه-تجاری-اداری'>فراخوان دعوت به مشارکت در  اجرای پروژه تجاری اداری / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در  اجرای پروژه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956848/مناقصه-استخراج-و-حمل-45000-تن-سنگ-گچ'>مناقصه استخراج و حمل 45000 تن سنگ گچ / مناقصه استخراج و حمل 45000 تن سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956849/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اه-اندازی-چیلر-اورژانس-بیمارستان'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956855/تجدید-آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مناقصه-واگذاری-خدمات-گازرسانی-و-مدیریت-بهره-برداری-نوبت-دوم'>تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری نوبت دوم / تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه , تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956857/مناقصه-تامین-فیلم-شرینگ-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956858/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی-در-شهر'>مناقصه جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر  / جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956862/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--پروژه-شهری-و-روستایی'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری و روستایی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956867/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956870/مناقصه-ساماندهی-و-مکانیزه-کردن-بایگانی'>مناقصه ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956871/مناقصه-احداث-سیستم-زمین-و-ارت-ایستگاههای-مخابرات'>مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات /  مناقصه عومی , مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956872/مناقصه-بشکه-فلزی-220-لیتری-با-پوشش-EPOXYPHENOLIC----نوبت-دوم'>مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956876/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956884/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-های-خیابانی-بخار-سدیم-دایکاست'>مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956885/اصلاحیه-مناقصه-مدیریت-امور-گرمخانه-ویژه-آقایان'>اصلاحیه مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956684/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-231-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956686/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-599-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 599.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 599.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956687/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-دیواندره-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 دیواندره نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 دیواندره نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956688/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-417متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956689/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956690/مزایده-آپارتمان-مسکونی-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956691/مزایده-آپارتمان-قدمت-هفده-ساله'>مزایده آپارتمان قدمت هفده ساله / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت هفده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956695/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت270-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت270.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت270.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956696/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-568-32متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 568.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 568.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956697/مزایده-اجاره-با-کاربری-کارگاه-تولید-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه  / مزایده , مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956699/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-79-14متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 79.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 79.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956701/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-540متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956704/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956705/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-فرسوده-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین'>مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین  / مزایده , مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956707/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956708/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ-آهن-با-ظرفیت-4-میلیون-تن'>مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن با ظرفیت 4 میلیون تن / مزایده, مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن با ظرفیت 4 میلیون تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956709/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956710/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-259-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 259 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 259 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956711/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-همکف-117-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان همکف 117.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان همکف 117.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956712/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-116-27متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 116.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 116.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956713/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-665-92متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 665.92متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 665.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956714/مزایده-زمین-ساحلی'>مزایده زمین ساحلی   / مزایده,مزایده زمین ساحلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956716/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-197-18متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 197.18متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 197.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956718/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956720/مزایده-محدوده-دارای-گواهی-کشف-فلدسپات'>مزایده محدوده دارای گواهی کشف فلدسپات  / آگهی مزایده , مزایده محدوده دارای گواهی کشف فلدسپات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956721/مزایده-فروش-اپارتمان-اداری-مساحت-37-43متر'>مزایده فروش اپارتمان اداری مساحت 37.43متر  / مزایده,مزایده فروش اپارتمان اداری مساحت 37.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956724/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-4200متر'>مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956725/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ--'>مزایده بهره برداری از پارکینگ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956726/مزایده-اجاره-واگذاری-تعدادی-از-مستغلات-(-مغازه-)--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه )  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956727/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-69متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 69متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956731/مزایده-فروش-زمین-مساحت-3064-25متر'>مزایده فروش زمین مساحت 3064.25متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3064.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956732/مزایده-1771-عدد-کارتن-مایع-ظرفشویی-یک-کیلویی-ریکا--نوبت-دوم'>مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956733/مزایده-فروش-1274-عدد-کارتن-مایع-ظرفشویی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی-  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956734/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجدید'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956735/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 75 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956886/استعلام-مواد-اولیه-مورد-نیاز-تولید-کاپشن--سایت-ستاد'>استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن , سایت ستاد / استعلام ,استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956888/ارزیابی-کیفی-انجام-مطالعات-مرحله-اول-تامین-آب-کشاورزی-ناشی-از-جابجایی-تخصیص-آب'>ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور,  ارزیابی کیفی  انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956889/استعلام-تجهیز-ساختمان-های-تازه-تاسیس--سامانه-ستاد'>استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956891/مناقصه-خرید-میلگرد'>مناقصه خرید میلگرد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956892/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-در-حوزه-عمل-برق'>مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل برق / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956893/مناقصه-خریداری-کنتور-مورد-نیاز-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956894/مناقصه-خدمات-عمومی-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی ستاد- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی ستاد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956897/استعلام-صندلی-راحتی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام صندلی راحتی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام صندلی راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956905/مناقصه-کلید-سکسیونر-هوایی-گازی-قابل-قطع-زیربار-630-آمپر-مورد-نیاز-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956909/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956911/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-70-دستگاه-بانک-خازنی--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید 70 دستگاه بانک خازنی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید 70 دستگاه بانک خازنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956912/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن-انواع-نهاده-های-مبدا-انبار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار تجدید نوبت دوم / اگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956914/فراخوان-خرید-284-600-کیلومتر-سیم-محافظ-opgw---نوبت-دوم'>فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956915/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-واحدهای-کلاستر-1-تا-6-رگ-سفید-یک-و-آبرسانی-داربهاره--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی واحدهای کلاستر 1 تا 6 رگ سفید یک و آبرسانی داربهاره - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده, مناقصه پروژه رنگ آمیزی واحدهای کلاستر 1 تا 6 رگ سفید یک و آبرسانی داربهاره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956917/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-ملحقات-RTU---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956918/مناقصه-برنج-مرغوب-ایرانی'>مناقصه برنج مرغوب ایرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برنج مرغوب ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956919/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-96-7-26'>تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی 96.7.26 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956920/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956923/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-P-F-ELLIOTT-EBARA--STEAM-TURBINE---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT EBARA - STEAM TURBINE ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT EBARA - STEAM TURBINE ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956926/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته-و--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956928/مناقصه-عملیات-امور-جاری-سوختگیری-هواپیمایی'>مناقصه عملیات امور جاری  سوختگیری هواپیمایی  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات امور جاری  سوختگیری هواپیمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956930/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابانهای-تعاونی-مسکن--'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن ... / مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956933/مناقصه-گاز-رسانی-96-7-26'>مناقصه گاز رسانی 96.7.26 / آگهی مناقصه, مناقصه گاز رسانی 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956935/مناقصه-اجرای-پروژه-خرید-تجهیزات-و-یراق-آلات-و-اجرای-عملیات-سیم-کشی-خط-گرم--'>مناقصه اجرای پروژه خرید تجهیزات و یراق آلات و اجرای عملیات سیم کشی خط گرم ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه خرید تجهیزات و یراق آلات و اجرای عملیات سیم کشی خط گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956941/مناقصه-نشاسته-دمای-بالا'>مناقصه نشاسته دمای بالا     / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه نشاسته دمای بالا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956738/مزایده-خط-تلفن-همراه'> مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده,  مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956739/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956741/مزایده-4-واحد-آپارتمان'>مزایده 4 واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده 4 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956744/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956745/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-و-اموال-موجود-در-آن--تجدید'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال موجود در آن - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال موجود در آن- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956748/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-تریل-روان-تک'>مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت تریل روان تک  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت تریل روان تک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956749/مزایده-تعداد-یک-درب-بزرگ-دروازه-و--'>مزایده تعداد یک درب بزرگ دروازه و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد یک درب بزرگ دروازه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956750/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956751/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-چاپ'>مزایده یک دستگاه ماشین چاپ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956752/مزایده-فروش-چهار-خط-تلفن'>مزایده فروش چهار خط تلفن  / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956754/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-2177متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2177متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956755/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه سواری پراید به رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956756/مزایده-املاک-و-اراضی-عرصه-25941متر'>مزایده املاک و اراضی عرصه 25941متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی عرصه 25941متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956758/مزایده-درب-و-پنجره-فلزی-و-آهن-آلات-و--'>مزایده درب و پنجره فلزی و آهن آلات و ... / آگهی مزایده ا موال منقول, مزایده درب و پنجره فلزی و آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956759/مزایده-فروش-اتوبوس-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اتوبوس اسقاطی نوبت دوم / آگهی فروش اتوبوس اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956760/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-با-موقعیت-اداری'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956761/مزایده-غرفه-های-شرکت-هتل--نوبت-دوم'>مزایده غرفه های شرکت هتل  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های شرکت هتل  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956763/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-149-35متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 149.35متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 149.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956764/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-42-5KVA'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 42.5KVA  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 42.5KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956766/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-33-18متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956768/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-141-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید 141 به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید 141 به رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956771/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956775/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-111-61متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 111.61متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 111.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956776/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا-لکسوس-تجدید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لکسوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لکسوس- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956777/مزایده-تعداد-تقریبی-200-تن-قرقره-های-فلزی'>مزایده تعداد تقریبی 200 تن قرقره های فلزی / آگهی مزایده, مزایده تعداد تقریبی 200 تن قرقره های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956778/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-زمین-4340-000متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر زمین 4340.000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر زمین 4340.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956781/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت'>مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956782/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-80-تن-پالت-پلاستیکی'>مزایده فروش مقدار تقریبی 80 تن پالت پلاستیکی  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار تقریبی 80 تن پالت پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956783/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956784/مزایده-فروش-لپ-تاپ-توشیبا-و--'>مزایده فروش لپ تاپ توشیبا و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لپ تاپ توشیبا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956786/تجدید-مزایده-فروش-1-دستگاه-خودرو-مگان'>تجدید مزایده فروش 1 دستگاه خودرو مگان / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش 1 دستگاه خودرو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956788/مزایده-مقدار-0-53-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده مقدار 0.53 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده مقدار 0.53 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956789/مزایده-خودروی-پراید-مدل-86-مرحله-دوم'>مزایده خودروی پراید مدل 86  مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده خودروی پراید مدل 86  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956790/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-بخش-هفت-تهران'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ بخش هفت تهران / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956791/مزایده-یخچال--دستگاه-فریزر--تجدید'>مزایده یخچال - دستگاه فریزر ...تجدید  / مزایده، مزایده یخچال - دستگاه فریزر .....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956943/فراخوان-توسعه-انشعاب-آتش-نشانی-انبار-نفت-تجدید'> فراخوان توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت تجدید  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956947/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-و-تنظیمات-داخلی-اماکن-اداری'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیمات داخلی اماکن اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیمات داخلی اماکن اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956949/مناقصه-آسفالت-ورودی-شهر-از-سمت-همدان-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956951/مناقصه-تعمیرات-پارکینگ-اداره-ترابری--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956954/ارزیابی-کیفی-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتورهای-انتقال-و-ترانسهای-کمپکت'>ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 6 دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و ترانسهای کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956958/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-اسکلت-ساختمانهای-اصلی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956964/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-هوشمند--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956965/مناقصه-عملیات-اجرایی-واحدهای-مسکونی'>مناقصه  عملیات اجرایی واحدهای مسکونی / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956969/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها-نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956971/فراخوان-تامین-و-تزریق-مواد-شیمیایی'>فراخوان تامین و تزریق مواد شیمیایی  / فراخوان تامین و تزریق مواد شیمیایی ,فراخوان تامین و تزریق مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956973/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بخش-اول-طرح-آبرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956975/مناقصه-شناسایی-شرکتهای-فعال-در-حوزه-فناوری-اطلاعات'>مناقصه شناسایی شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات / آگهی مناقصه, مناقصه شناسایی شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956977/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی-نقاط-پراکنده--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956978/مناقصه-خرید-تجهیزات-جانبی-و-نصب-و-راه-اندازی-بانکهای-خازنی'>مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956979/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956981/فراخوان-انتخاب-شریک-جهت-مشارکتی-تجاری-خدماتی---'>فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی..... / آگهی فراخوان ,  فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956984/فراخوان-دعوت-به-مشارکت'>فراخوان دعوت به مشارکت / فراخوان دعوت به مشارکت , فراخوان دعوت به مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956986/تجدید-مناقصه-خرید-2300-عدد-لامپ-LED-و-کم-مصرف---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ...  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956987/مناقصه-خرید-باطری-لیتیوم'>مناقصه خرید باطری لیتیوم  / مناقصه ,مناقصه خرید باطری لیتیوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956990/تجدید-مناقصه-خرید-4000-عدد-اسپیسر-بین-فازی-خطوط--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956991/فراخوان-تعویض-شیرآلات-بهداشتی-قدیمی'>فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی / فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا,فراخوان تعویض شیرآلات بهداشتی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956996/فراخوان-مقاوم-سازی-و-بهسازی-ساختمان'>فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان مقاوم سازی و بهسازی ساختمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956998/مناقصه-عملیات-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--تمدید'>مناقصه عملیات طراحی، نصب و راه اندازی و انتقال دانش فنی...تمدید / مناقصه عمومی (تمدید), مناقصه عملیات طراحی، نصب و راه اندازی و انتقال دانش فنی...تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957000/فراخوان-پودر-فروبار'>فراخوان پودر فروبار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان پودر فروبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957001/فراخوان-مناقصه-پودر-باریت'>فراخوان مناقصه پودر باریت  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پودر باریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957004/مناقصه-پیمانکار-تاسیسات'>مناقصه پیمانکار تاسیسات / مناقصه, مناقصه پیمانکار تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957007/مناقصه-خرید-ترانسمیتر-فشار'>مناقصه خرید ترانسمیتر فشار / مناقصه ,مناقصه خرید ترانسمیتر فشار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957009/مناقصه-خرید-کفپوش-بتنی--تجدید'>مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید  / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957010/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-خطوط-لوله'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957011/مناقصه-خرید-تعداد-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957014/مناقصه-خرید-تعداد-21-260-شاخه-میلگرد-ترانسمیسیون'>مناقصه  خرید تعداد 21.260 شاخه میلگرد ترانسمیسیون /  مناقصه , مناقصه خرید تعداد 21.260 شاخه میلگرد ترانسمیسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957016/فراخوان-مناقصه-OFFSPECPUMPRECYCLE--'>فراخوان مناقصه OFFSPECPUMPRECYCLE ... / فراخوان مناقصه OFFSPECPUMPRECYCLE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957017/فراخوان-مناقصه-پروژه-طراحی--مهندسی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-Fire--GAS-Detection---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه پروژه طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم Fire & GAS Detection.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم Fire & GAS Detection.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957018/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل-تایتونی-نشکن'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957019/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-کفپوش--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957021/فراخوان-تولید-شمع-بتنی-40-40--نوبت-دوم'>فراخوان  تولید شمع بتنی 40*40... نوبت دوم  / فراخوان تولید شمع بتنی 40*40... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957022/مناقصه-عملیات-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-خط-تولید-بطری-های-آلومینیومی'>مناقصه عملیات راه اندازی و بهره برداری از خط تولید بطری های آلومینیومی  / مناقصه , مناقصه عملیات راه اندازی و بهره برداری از خط تولید بطری های آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957023/مناقصه-خرید-3000-متر-لوله-چدن-داکتیل-ضدزلزله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957024/مناقصه-خدمات-بهداشت--ایمنی-و-محیط-زیست-HSE-و-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق  نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957027/مناقصه-انواع-ابزارآلات-و-فرامین'>مناقصه انواع ابزارآلات و فرامین / مناقصه ,مناقصه انواع ابزارآلات و فرامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957029/مناقصه-مونتاژ-قطعه-سربی-بر-روی-قطعه-فولادی'>مناقصه مونتاژ قطعه سربی بر روی قطعه فولادی  / مناقصه ,مناقصه مونتاژ قطعه سربی بر روی قطعه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957030/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرای-کلکتورهای-اصلی-خطوط-انتقال-فاضلاب-ناحیه-s1-و-s3--'>تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی، تجدید فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957031/مناقصه-خرید-7-عدد-مخزن-(استیل-و-کربن-استیل)'>مناقصه خرید 7 عدد مخزن (استیل و کربن استیل) / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7 عدد مخزن (استیل و کربن استیل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957032/مناقصه-دستگاه-پرس'>مناقصه دستگاه پرس / مناقصه ,مناقصه دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957033/مناقصه-انواع-تجهیزات-تست-حساسیت'>مناقصه انواع تجهیزات تست حساسیت / مناقصه ,مناقصه انواع تجهیزات تست حساسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957034/مناقصه-انواع-لوله-پلاستیکی-پرس-شده-با-قطعه-فولادی'>مناقصه انواع لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی  / مناقصه ,مناقصه انواع لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957036/تجدید-فراخوان-طرح-و-ساخت-جهت-احداث-واحدهای-7-و-8-تصفیه-خانه---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه ... نوبت د وم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957037/مناقصه-قطعه-۲-پلاستیکی'>مناقصه قطعه ۲ پلاستیکی  / مناقصه ,مناقصه قطعه ۲ پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957038/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق-تجدید'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید / تجدید آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957040/اصلاحیه-مناقصه-تهیه--خرید-و-نصب-پوشش-دیوارهای-اطراف'>اصلاحیه مناقصه تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف / اصلاحیه مناقصه , مناقصه  تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957041/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-نواحی-s2-و-s3'>مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3  / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نواحی s2 و s3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957043/مناقصه-عملیات-تعویض-سیم-با-کابل-خود-نگهدار-در-حوزه-مدیریت'>مناقصه عملیات تعویض سیم با کابل خود نگهدار در حوزه مدیریت / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه عملیات تعویض سیم با کابل خود نگهدار در حوزه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957045/مناقصه-INGERSOLL-RAND-IMP-ACTTOLLS'>مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957048/فراخوان-خرید-و-نصب-ده-دستگاه-برج-نور-نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب ده دستگاه برج نور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید و نصب ده دستگاه برج نور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957051/مناقصه-ساخت-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه ساخت تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957058/ارزیابی-کیفی-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-برق-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956795/مزایده-اجاره-امتیاز-وصول-عوارض-ترمینال-برون-شهری'>مزایده اجاره امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری / مزایده, مزایده اجاره امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956796/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956797/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-312-50متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی 312.50متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی 312.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956798/حراج-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی-گالانت-مدل-1992--تجدید'>حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت مدل 1992 - تجدید / آگهی تجدید حراج, حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت مدل 1992 - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956799/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-315-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 315 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 315 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956801/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-157-25متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956802/مزایده-دستگاه-دی-وی-دی-لاین--مخزن--کولر-گازی'>مزایده دستگاه دی وی دی لاین - مخزن - کولر گازی  / مزایده , مزایده دستگاه دی وی دی لاین - مخزن - کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956805/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-پارک-لاله--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه پارک لاله - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، تجدید مزایده اجاره مغازه پارک لاله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956806/اصلاحیه-عملیات-بهره-برداری-از-پارکینگ-مکانیزه-گل-آرا'>اصلاحیه عملیات بهره برداری از پارکینگ مکانیزه گل آرا / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده عملیات بهره برداری از پارکینگ مکانیزه گل آرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956807/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-پوشک-API'>مزایده یک دستگاه بسته بندی پوشک API  / مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی پوشک API </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956808/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-45000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 45000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 45000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956809/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-سی-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956811/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956813/مزایده-دستگاه-تزریق-دی-وی-دی--چیلر-پمپ-آب'>مزایده  دستگاه تزریق دی وی دی - چیلر- پمپ آب / مزایده  , مزایده  دستگاه تزریق دی وی دی - چیلر- پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956814/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-شماره-یک-امامزاده-سید-لطیف-(ع)-و--'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره یک امامزاده سید لطیف (ع) و ... / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره یک امامزاده سید لطیف (ع) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956815/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-85-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956817/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-29700متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 29700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 29700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956818/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-139-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 139 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 139 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956819/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-متعلق-به-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی  / مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956821/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس-تجدید'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس-تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956823/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956825/مزایده-یک-قطعه-ملک-خانه-سرا-با-ساختمان-دو-طبقه-و-حیاط'>مزایده یک قطعه ملک خانه سرا با ساختمان دو طبقه و حیاط / مزایده,مزایده یک قطعه ملک خانه سرا با ساختمان دو طبقه و حیاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956827/مزایده-فروش-و-واگذاری-16-54-متر-از-نهر-متروکه'>مزایده فروش و واگذاری 16.54 متر از نهر متروکه  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 16.54 متر از نهر متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956828/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956830/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-و-چهار-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره سالن ورزشی و چهار باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن ورزشی و چهار باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956831/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 88 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956833/مزایده-آپارتمان-مساحت-102متر'>مزایده آپارتمان مساحت 102متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956835/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ زمین تجاری و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری و ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956837/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-خط-تولید-سس-96-7-26'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و دستگاه های خط تولید سس 96.7.26 / مزایده  تعدادی از ماشین آلات و دستگاه های خط تولید سس  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956838/مزایده-تعداد-315-بکس-تن-ماهی'>مزایده تعداد 315 بکس تن ماهی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 315 بکس تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956840/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-74-92متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.92متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956843/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956850/مزایده-فروش-تعداد-100-دستگاه-اتومبیل-بازیافتی'>مزایده فروش  تعداد 100 دستگاه اتومبیل بازیافتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 100 دستگاه اتومبیل بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957063/مناقصه-احداث-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و--'>مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957064/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-4-حلقه-چاه-عمیق-آب-شرب-بهداشتی'>مناقصه اجرای عملیات حفاری 4 حلقه چاه عمیق آب شرب بهداشتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفاری 4 حلقه چاه عمیق آب شرب بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957075/مناقصه-20MT-Aluminium-Titanium-Boran'>مناقصه  20MT.Aluminium Titanium Boran  / مناقصه, مناقصه  20MT.Aluminium Titanium Boran </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957081/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات خدمات شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات خدمات شهری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957086/فراخوان-مناقصه-خرید-900-تن-ماده-شیمیایی-متابی-سولفیت'>فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 900 تن ماده شیمیایی متابی سولفیت نوبت ا ول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957087/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات--عملیات-تعمیر-مرمت-پل-ها'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها / مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات... عملیات تعمیر مرمت پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957089/مناقصه-ادوات-کشاورزی'>مناقصه ادوات کشاورزی / آگهی مناقصه,مناقصه ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957097/تمدید-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی'>تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957100/اصلاحیه-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مدل-بالای-1390-جهت-پرسنل'>اصلاحیه مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957101/مناقصه-اجرای-عملیات-مکانیکال-خط-لوله-انتقال-گاز'>مناقصه اجرای عملیات مکانیکال خط لوله انتقال گاز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات مکانیکال خط لوله انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957103/تجدید-مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی بلوار شهید... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957105/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-دو-دست-از-دیکسهای-ردیف-۱-و-۲و-۳'>تمدید مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیکسهای ردیف ۱ و ۲و ۳ / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیکسهای ردیف ۱ و ۲و ۳</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957106/سمینار-حضور-موفق-و-موثر-در-مناقصات96-7-26'>سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات96.7.26 / سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957109/مناقصه-دستگاه-پست-هوایی-7-طرح-کاهش-تلفات'>مناقصه دستگاه پست هوایی 7 طرح کاهش تلفات  / آگهی ارزیابی مناقصه, مناقصه دستگاه پست هوایی 7 طرح کاهش تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957110/نمایشگاه-تراکنش-ایران-به-همراه-جشنواره-بزرگ-فین-تک-ایران96-7-26'>نمایشگاه تراکنش ایران به همراه جشنواره بزرگ فین تک ایران96.7.26 / نمایشگاه تراکنش ایران به همراه جشنواره بزرگ فین تک ایران96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957111/مناقصه-جهت-خرید-پرتقال-آبگیری'>مناقصه جهت خرید پرتقال آبگیری  / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه  جهت خرید پرتقال آبگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957112/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-از-کانال-انتقال--ایستگاه-پمپاژ-بند-انحرافی'>فراخوان مرمت و نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مرمت و نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957114/نخستین-جشنواره-داستان--شعر-و-عکس'>نخستین جشنواره داستان ، شعر و عکس  / نخستین جشنواره داستان ، شعر و عکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957118/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-مواد-اولیه-تولید-واکسن'>تجدید مناقصه عمومی خرید مواد اولیه تولید واکسن  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی خرید مواد اولیه تولید واکسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957124/مناقصه-خرید-و-نصب-و-اجرای-فونداسیون-سوله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و اجرای فونداسیون سوله نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و اجرای فونداسیون سوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957128/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه-توزیع-آب-96-7-26'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب 96.7.26 / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957130/مناقصه-خرید-اکسیژن-مایع-مرکز-آموزشی-تجدید'>مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957133/مناقصه-احداث-دیوار-حائل--آسفالت-و---مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و .... مرحله اول - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و ....مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957136/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-اشتراک-پذیری--'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراک پذیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957138/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-شبکه'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957142/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957143/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کارتن-100-و-250-سی-سی'>اصلاحیه مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی  / اصلاحیه مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957147/اصلاحیه-مناقصه-خرید-بطری-100-و-250-سی-سی'>اصلاحیه مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی  / اصلاحیه مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956851/مزایده-پلاک-ثبتی-4763-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4763 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4763 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956852/آگهی-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-تحت-پوشش'>آگهی واگذاری به اجاره  واحدهای تحت پوشش  / آگهی، آگهی واگذاری به اجاره  واحدهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956853/مزایده-فروش-خودروهای-قابل-واگذاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای قابل واگذاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای قابل واگذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956854/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هفت-بجنورد'>مزایده یک قطعه زمین بخش هفت بجنورد  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هفت بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956856/مزایده-دو-باب-منزل-مرحله-اول'>مزایده دو باب منزل مرحله اول  / مزایده,مزایده دو باب منزل مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956859/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-خودرو-تجدید'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو  تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956860/مزایده-یکدستگاه-پرس-1703-تنی'>مزایده یکدستگاه پرس 1703 تنی / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه پرس 1703 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956861/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956863/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956864/مزایده-بهره-برداری-از-داروخانه-سرپایی'>مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956865/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956866/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-های-بیمارستان'>مزایده بهره برداری از بوفه های بیمارستان / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از بوفه های بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956868/مزایده-انشعاب-برق-مجموع-6-نوار-شامل-روی-کوبیت-زیر-کوبیت-و--'>مزایده انشعاب برق- مجموع 6 نوار شامل روی کوبیت- زیر کوبیت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انشعاب برق- مجموع 6 نوار شامل روی کوبیت- زیر کوبیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956869/مزایده-ملک-پلاک-سه-فرعی'>مزایده ملک پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956873/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-260متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی 260متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956874/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس-نقره-ای-رنگ'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس نقره ای رنگ / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس نقره ای رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956875/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-7-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 7.5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 7.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956877/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-محوطه'>مزایده یک قطعه زمین خانه محوطه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956878/مزایده-فروش-چوب-و-تنه-درخت-و-روغن-سوخته'>مزایده فروش چوب و تنه درخت و روغن سوخته  / مزایده , مزایده فروش چوب و تنه درخت و روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956879/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-88-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 88- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 88- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956880/مزایده-سند-مالکیت-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-گندم-زار'>مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین گندم زار / مزایده,مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین گندم زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956881/مزایده-آپارتمان-مساحت-59متر'>مزایده آپارتمان مساحت 59متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956882/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سیستم-پرشیا-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سیستم پرشیا مدل 88 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سیستم پرشیا مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956883/مزایده-مغازه-های-باقیمانده-نوبت-دوم'>مزایده مغازه های باقیمانده نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مغازه های باقیمانده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956887/مزایده-اجاره-املاک-مازاد'>مزایده اجاره املاک مازاد  /  آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956890/مزایده-ساختمان-هشت-طبقه-تازه-ساز'>مزایده ساختمان هشت طبقه تازه ساز  / مزایده,مزایده ساختمان هشت طبقه تازه ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956895/مزایده-ملک-مساحت-100-96متر'>مزایده ملک مساحت 100.96متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 100.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956896/مزایده-اجاره-واحدهای-مسکونی'>مزایده اجاره واحدهای مسکونی  / مزایده , مزایده اجاره واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956898/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-تیپ-خاور-808-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون باری تیپ خاور 808 نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه کامیون باری تیپ خاور 808 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956899/مزایده-یک-واحد-در-ساختمانی-4-طبقه-یک-خوابه'>مزایده یک واحد در ساختمانی 4 طبقه یک خوابه / مزایده,مزایده یک واحد در ساختمانی 4 طبقه یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956900/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سفید-رنگ-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه پراید سفید رنگ مدل 1390 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه پراید سفید رنگ مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956901/مزایده-یک-واحد-گاوداری-با-700-متر-سالن'>مزایده یک واحد گاوداری با 700 متر سالن  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری با 700 متر سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956902/اگهی-مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>اگهی مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956903/مزایده-فروش-آهن-آلات-سوله-فلزی-و-سایر-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده فروش آهن آلات سوله فلزی و سایر آهن آلات مستعمل / مزایده, مزایده فروش آهن آلات سوله فلزی و سایر آهن آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956904/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری-اداری'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری اداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956906/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957148/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منازل-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957151/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-7-باب-منزل-سه-اتاقه-کوچک--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 7 باب منزل سه اتاقه کوچک... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 7 باب منزل سه اتاقه کوچک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957152/مناقصه-خرید-وسایل-بازی'>مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957153/فراخوان-تعمیرات-اساسی-6-دستگاه-منازل-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی 6 دستگاه منازل پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده  , فراخوان تعمیرات اساسی 6 دستگاه منازل پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957154/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-تولید-و-بارگیری-و-حمل-مصالح-سنگی'>مناقصه واگذاری  بخشی از تولید و بارگیری و حمل مصالح سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  بخشی از تولید و بارگیری و حمل مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957156/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957158/مناقصه-20-000-anode-on-tender-basis'>مناقصه  20.000 anode on tender basis / مناقصه, مناقصه  20.000 anode on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957159/فراخوان-انجام-خدمات-امور-سینمایی-و-نمایش-فیلم--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات امور سینمایی و نمایش فیلم... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان انجام خدمات امور سینمایی و نمایش فیلم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957162/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957165/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957167/فراخوان-تعمیرات-اساسی-14-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری---نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی 14 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری ... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان تعمیرات اساسی 14 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957169/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-گشت-و-بازرسی-و-حفاظت-از-منابع-آب'>فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957172/مناقصه-تنظیف-محدوده-خدماتی-شهر'>مناقصه تنظیف محدوده خدماتی شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه تنظیف محدوده خدماتی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957173/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب تجدید  / مزایده ، مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957177/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957180/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز ...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957181/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-و-طناب-بندی-در-انبارهای--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای.. نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957183/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوضه-رئین-شیرآباد-مانه-سملقان'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان   / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه رئین شیرآباد مانه سملقان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957185/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-کامل-ورود-و-خروج-خط-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات احداث کامل ورود و خروج خط 132 کیلوولت  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات احداث کامل ورود و خروج خط 132 کیلوولت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957189/فراخوان-استعلام-عمومی-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام عمومی انجام امور تنظیفات  / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام عمومی انجام امور تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957191/مناقصه-تامین-نیروی-حراست-و-خدماتی-تعداد-23-نفر'>مناقصه تامین نیروی حراست و خدماتی، تعداد 23 نفر  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی حراست و خدماتی، تعداد 23 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957193/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957194/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-زیرسازی'>مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957195/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-و-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت سرد  و گرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957196/مناقصه-عملیات-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری'>مناقصه عملیات نظافت رفت و روب و جمع آوری / مناقصه , مناقصه عملیات نظافت رفت و روب و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957199/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-آسفالت'>مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957200/فراخوان-استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957201/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر ... نوبت دوم  / اگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956907/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956908/مزایده-ششدانگ-پلاک-378-فرعی-از-48-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 378 فرعی از 48 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 378 فرعی از 48 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956910/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سوزوکی-185'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سوزوکی 185 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سوزوکی 185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956913/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-203-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 203.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 203.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956916/مزایده-3-77-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-884-فرعی'>مزایده 3.77 دانگ از ششدانگ پلاک 884 فرعی / مزایده,مزایده 3.77 دانگ از ششدانگ پلاک 884 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956921/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956922/اگهی-مزایده-دستگاه-تزریق'>اگهی مزایده دستگاه تزریق / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956924/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2010-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2010.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2010.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956925/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-تاکن-کاغذ'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956927/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-117-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 117 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956929/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956931/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956932/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید مدل 89 / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956934/اگهی-مزایده-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>اگهی مزایده دستگاه پرس هیدرولیک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پرس هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956936/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956937/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-143-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956938/مزایده-تجهیزات-کامپیوتری'>مزایده تجهیزات کامپیوتری  / مزایده اموال منقول,  مزایده تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956939/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان-240-5متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان 240.5متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان 240.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956940/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-نه-فرعی-85متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره نه فرعی 85متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره نه فرعی 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956942/مزایده-فروش-پژو-405--مزدا-دو-کابین-و--'>مزایده فروش پژو 405 ، مزدا دو کابین و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پژو 405 ، مزدا دو کابین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956944/مزایده-یک-دستگا-خودروی-سواری-پراید-مدل-88'>مزایده یک دستگا خودروی سواری پراید مدل 88 / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگا خودروی سواری پراید مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956945/مزایده-پلاک-یک-فرعی-از-193-اصلی-کاربری-تجاری'>مزایده پلاک یک فرعی از 193 اصلی کاربری تجاری / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی از 193 اصلی کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956946/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-311-و-7-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 311 و 7 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 311 و 7 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956948/مزایده-اجاره-کارگاهها'>مزایده اجاره کارگاهها / آگهی اجاره , مزایده اجاره کارگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956950/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خالی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956952/مزایده-خودرو-پروتون-مدل-ویرا-به-رنگ-طوسی'>مزایده خودرو پروتون مدل ویرا به رنگ طوسی  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پروتون مدل ویرا به رنگ طوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956953/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-518-43متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 518.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 518.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956955/مزایده-خودرو-سواری-کرایه-سیستم-سمند-7x--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x-  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956956/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956957/مزایده-پنجاه-و-دو-صدم-از-ملک-مرحله-دوم'>مزایده پنجاه و دو صدم از ملک مرحله دوم / مزایده,مزایده پنجاه و دو صدم از ملک مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956959/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-مدل-NTA'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل NTA  / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل NTA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956960/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-شش-تهران'>مزایده یکباب مغازه بخش شش تهران  / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش شش تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956961/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مگان-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956962/مزایده-پلاک-ثبتی-15775-فرعی-از-165-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 15775 فرعی از 165 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15775 فرعی از 165 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956963/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-اداری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956966/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-99-17متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 99.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 99.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956967/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957207/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی-روستاهای-سطح-استان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاهای سطح استان  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاهای سطح استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957209/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957210/مناقصه-احداث-4-باب-مخزن-آب-در-روستاهای-زلزله-زده-شهرستان-ورزقان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957214/مناقصه-برداشت-محصول-باغ-انار-به-مساحت-8-هکتار'>مناقصه برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار / آگهی مناقصه, مناقصه برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957215/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی-عمرانی-و-اداری'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری / اصلاحیه آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957216/مناقصه-اجرای-پروژه-ارتقاء-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957217/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فولادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957218/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957220/مناقصه-خریداری-تجهیزات-مورد-نیاز'>مناقصه خریداری تجهیزات مورد نیاز  / مناقصه ,مناقصه خریداری تجهیزات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957224/مناقصه-اجرای-آسفالت-در-کوچه-ها-و-معابر'>مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957227/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-5-دستگاه-منزل-سی-تایپ-قدیم-و-جدید-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 5 دستگاه منزل سی تایپ قدیم و جدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 5 دستگاه منزل سی تایپ قدیم و جدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957232/تجدید-فراخوان-مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-موزه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه نوبت دوم  /  فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957235/مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957239/مناقصه-انجام-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957240/مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و-تعویض-کنتور-آب-نوبت-دوم'>مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957241/استعلام--فایل-رومیزی'>استعلام   فایل رومیزی / استعلام,استعلام   فایل رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957243/مناقصه-واگذاری-بخش-نیروی-انسانی--خدماتی-و-فضای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957245/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957247/مناقصه-عمومی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر--'>مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957248/مناقصه-امور-تعمیرات-عمرانی'>مناقصه امور تعمیرات عمرانی  / مناقصه, مناقصه امور تعمیرات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957249/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957253/مناقصه-اجاره-کمپرسور'>مناقصه اجاره کمپرسور / مناقصه, مناقصه اجاره کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957256/اصلاحیه-مناقصه-تامین-خدمات-نقلیه-خودرو'>اصلاحیه مناقصه تامین خدمات نقلیه خودرو  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تامین خدمات نقلیه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957258/مناقصه-OFF-SPEC-PUMP-RECYCL'>مناقصه OFF SPEC PUMP RECYCL / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه OFF SPEC PUMP RECYCL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957259/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نگهبانی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957260/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'> فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات  / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957264/استعلام-شارژ-گاز-هیدروژن-با-درجه-خلوص-99-999-'>استعلام شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999% / استعلام , استعلام شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957265/استعلام-سیفتی-والو'>استعلام  سیفتی والو / استعلام, استعلام  سیفتی والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957266/مناقصه-نگهداری-از-فضای-سبز-و-محوطه-های-کارخانه'>مناقصه نگهداری از فضای سبز و محوطه های کارخانه  / مناقصه , مناقصه نگهداری از فضای سبز و محوطه های کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957267/استعلام-الکتروپمپ-آب-و-روغن'>استعلام الکتروپمپ آب و روغن / استعلام، استعلام الکتروپمپ آب و روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956968/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مجموعه-ورزشی-صدری-13-آبان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی صدری 13 آبان نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی صدری 13 آبان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956970/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-07متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.07متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956972/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956974/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-101-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 101.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 101.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956976/مزایده-آپارتمان-مساحت-169-38متر'>مزایده آپارتمان مساحت 169.38متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 169.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956980/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هشتاد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956982/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1615متر'>مزایده ششدانگ باغ  مساحت 1615متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ  مساحت 1615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956983/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-چرخ-راسته-دوزی-دوز-کامپیوتری'>مزایده فروش چهار دستگاه چرخ راسته دوزی دوز کامپیوتری / مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه چرخ راسته دوزی دوز کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956985/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-آبی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی نوبت  اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956988/اگهی-مزایده-خودرو-پژو--نوبت-دوم'>اگهی مزایده خودرو پژو - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956989/مزایده-ملک-مساحت-117-90متر'>مزایده ملک مساحت 117.90متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 117.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956992/مزایده-فروش-حدودا-مقدار-150-تن-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش حدودا مقدار 150 تن ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدودا مقدار 150 تن ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956993/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-824متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 824متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 824متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956994/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-150متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956995/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پیکان'>اگهی مزایده خودروی سواری پیکان  / اگهی مزایده ,  مزایده خودروی سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956997/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-و-یک-گوشی-موبایل'>مزایده یک باب منزل مسکونی و یک گوشی موبایل  / مزایده, مزایده یک باب منزل مسکونی و یک گوشی موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956999/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-85متر-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مساحت 72.85متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72.85متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957002/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-108متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 108متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 108متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957003/مزایده-ترازوی-دیجیتال-گاوصندوق-کوچک--'>مزایده ترازوی دیجیتال، گاوصندوق کوچک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ترازوی دیجیتال، گاوصندوق کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957005/اگهی-مزایده-یکدستگاه-قالب-زن--دو-دستگاه-هم-زن'>اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957006/مزایده-اجاره-غرف-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرف تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرف تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957008/مزایده-ملک-شماره-3876-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957012/مزایده-ملک-روستای-حسن-اباد-نوبت-دوم'>مزایده ملک روستای حسن اباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک روستای حسن اباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957013/مزایده-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق-تجدید'>مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید / تجدید آگهی مشارکت در ساخت, مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957015/مزایده-اقلام-مازاد-برق-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد برق و ابزار دقیق نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد برق و ابزار دقیق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957020/آگهی-مزایده-تعداد-2دستگاه-سواری---نوبت-دوم'>آگهی مزایده تعداد 2دستگاه سواری ... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  تعداد 2دستگاه سواری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957025/مزایده-اقلام-مازاد-شامل-انواع-کابل-و-سیم-و--'>مزایده اقلام مازاد شامل انواع کابل و سیم و ... / آگهی مزایده ,مزایده اقلام مازاد شامل انواع کابل و سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957026/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-96-7-26'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.7.26 / آگهی مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957028/مزایده-80-دستگاه-خودرو-سبک-و-تعداد-4-باب-ملک'>مزایده 80 دستگاه خودرو سبک و تعداد 4 باب ملک  / آگهی مزایده, مزایده 80 دستگاه خودرو سبک و تعداد 4 باب ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957035/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-368-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 368.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 368.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957039/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6718-1159-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6718/1159 بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6718/1159 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957042/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده,مزایده فروش ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957044/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-1215-47متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1215.47متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1215.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957046/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2395-680000-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2395/680000 بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2395/680000 بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957047/مزایده-ملک-مساحت-1518-20متر'>مزایده ملک مساحت 1518.20متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1518.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957269/استعلام-زونکن-سلفونی'>استعلام زونکن سلفونی / استعلام,استعلام زونکن سلفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957270/مناقصه-مربوط-به-خرید-و-نصب-برج-تماس-سیستم-گلایکول'>مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957271/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-واحد-مهندسی-فرآورده-ها-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957272/استعلام-هشت-ردیف-قطعات-سیلندر'>استعلام  هشت ردیف قطعات سیلندر / استعلام, استعلام  هشت ردیف قطعات سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957274/استعلام-خرید-کولر-سقفی-تابلویی-96-07-26'>استعلام خرید کولر سقفی تابلویی- 96.07.26 / استعلام , استعلام خرید کولر سقفی تابلویی-96.07.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957275/استعلام-رخت-آویز'>استعلام رخت آویز  / استعلام,استعلام رخت آویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957276/استعلام-احداث-پارکینگ-های-پیش-ساخته'>استعلام احداث پارکینگ های پیش ساخته  / استعلام ,استعلام احداث پارکینگ های پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957277/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-600-م-م-حدفاصل-کمربندی'>مناقصه اجرای خط انتقال 600 م م حدفاصل کمربندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال 600 م م حدفاصل کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957280/استعلام-گاردان-فلزی'>استعلام  گاردان فلزی / استعلام,استعلام  گاردان فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957281/استعلام-صندلی-پشت-میزی'>استعلام صندلی پشت میزی   / استعلام,استعلام صندلی پشت میزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957282/استعلام-بیست-و-شش-ردیف-آب-بند'>استعلام  بیست و شش ردیف آب بند   / استعلام, استعلام  بیست و شش ردیف آب بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957283/استعلام-شافت-جک-بیل-مکانیکی'>استعلام شافت جک بیل مکانیکی  / استعلام ,استعلام شافت جک بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957285/استعلام-درپوش-آلومینیومی-FLIP-OFF'>استعلام درپوش آلومینیومی FLIP OFF  / استعلام, استعلام درپوش آلومینیومی FLIP OFF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957287/استعلام-خنک-کننده-روغن'>استعلام خنک کننده روغن   / استعلام ، استعلام خنک کننده روغن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957288/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری-و--'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957289/مناقصه-بازپیرایی-لچگی--'>مناقصه بازپیرایی لچگی... / مناقصه، مناقصه بازپیرایی لچگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957291/مناقصه-حفر-و-تجهیز-۱-حلقه-چاه-در-محدوده-شرکت'>مناقصه حفر و تجهیز ۱ حلقه چاه در محدوده شرکت / مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز ۱ حلقه چاه در محدوده شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957292/آگهی-استعلام-خرید-دستگاه-زیراکس'>آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس  / آگهی استعلام بها، آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957293/مناقصه-خرید-قطعات-برق-هیدرولیکی-L-B-V'>مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957295/استعلام-سیمان-کاری-رایزر'>استعلام سیمان کاری رایزر / استعلام, استعلام سیمان کاری رایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957296/همایش-قرآن-و-عترت'>همایش قرآن و عترت  / همایش قرآن و عترت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957297/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-خودروهای-استیجاری-منطقه'>مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957299/استعلام-درپوش-لاستیکی-ساده'>استعلام درپوش لاستیکی ساده / استعلام, استعلام درپوش لاستیکی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957300/استعلام-تایر-سبک-و-سنگین'>استعلام تایر سبک و سنگین  / استعلام ,استعلام تایر سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957301/مناقصه-P-F-JEREH-TWIN-PUMPING-CEMENTING'>مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957302/استعلام-خرید-اقلام-ضروری-رزرو-آلتراسونیک'>استعلام خرید اقلام ضروری رزرو آلتراسونیک  / استعلام ,استعلام خرید اقلام ضروری رزرو آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957304/مناقصه-ابزار-تواناساز-امضای-دیجیتال'>مناقصه ابزار تواناساز امضای دیجیتال / مناقصه، مناقصه ابزار تواناساز امضای دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957305/مناقصه-خرید-بیست-هزار-(20-000)-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>مناقصه خرید بیست هزار (20.000) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی  / مناقصه , مناقصه خرید بیست هزار (20.000) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957307/استعلام-خرید-باتری-UPS'>استعلام خرید باتری UPS / استعلام ,استعلام خرید باتری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957310/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری-مسکونی-اداری-خدماتی'>فراخوان  مشارکت در احداث مجتمع تجاری- مسکونی- اداری- خدماتی / فراخوان عمومی, فراخوان  مشارکت در احداث مجتمع تجاری- مسکونی- اداری- خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957311/مناقصه-کارخانه-اسکلت-فلزی'>مناقصه کارخانه اسکلت فلزی / مناقصه , مناقصه کارخانه اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957312/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-بهسازی-اماکن'>مناقصه خدمات مهندسی و بهسازی اماکن  / مناقصه ,مناقصه خدمات مهندسی و بهسازی اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957314/اگهی-مناقصه-خرید-خودرو-ها-وتجهیزات-اتش-نشانی'>اگهی مناقصه خرید خودرو ها وتجهیزات اتش نشانی / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خرید خودرو ها وتجهیزات اتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957315/استعلام-بهاء-خرید-کفپوش-گرانولی'>استعلام بهاء خرید کفپوش گرانولی  / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید کفپوش گرانولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957317/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-بهسازی-اماکن'>مناقصه خدمات مهندسی و بهسازی اماکن  / مناقصه ,مناقصه خدمات مهندسی و بهسازی اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957318/فراخوان-تامین-خدمات-حمل-سوخت-مورد-نیاز-دستگاههای-حفاری-مستقر--'>فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ... / فراخوان، فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957322/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگویی-به-مشترکین-و-مرکز-امداد-(سامانه-۱۹۴)-و--'>مناقصه انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز امداد (سامانه ۱۹۴)  و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز امداد (سامانه ۱۹۴)  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957323/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-داخلی'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957324/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-۳۰-دستگاه-ژنراتور'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ۳۰ دستگاه ژنراتور  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ۳۰ دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957326/استعلام-سیستم-الکترونیکی-LMS'>استعلام سیستم الکترونیکی LMS  / استعلام , استعلام سیستم الکترونیکی LMS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957327/فراخوان-مناقصه-پودر-فروبار'>فراخوان مناقصه پودر فروبار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پودر فروبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957328/مناقصه-تنظیفات-و-نامه-رسانی-شرکت-برق-منطقه-ای--'>مناقصه تنظیفات و نامه رسانی شرکت برق منطقه ای... / مناقصه عمومی، مناقصه تنظیفات و نامه رسانی شرکت برق منطقه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957329/استعلام-اجرای-رفع-حریم-از-پل-هوایی-عابر-پیاده'>استعلام اجرای رفع حریم از پل هوایی عابر پیاده / استعلام, استعلام اجرای رفع حریم از پل هوایی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957331/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر / استعلام ، استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957334/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-24-هزار'>استعلام  خرید یک دستگاه کولر اسپیلت 24 هزار  / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه کولر اسپیلت 24 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957336/استعلام-لیوان-کاغذی-96-7-26'>استعلام لیوان کاغذی  96.7.26 / استعلام, استعلام لیوان کاغذی  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957337/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-ssl'>مناقصه نصب و راه اندازی ssl / مناقصه ,مناقصه نصب و راه اندازی ssl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957338/استعلام-شیر-غنی-شده-استریلیزه'>استعلام شیر غنی شده استریلیزه / استعلام,استعلام شیر غنی شده استریلیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957339/مناقصه-خرید-آهن-آلات-برج-های-فولادی-230--'>مناقصه خرید آهن آلات برج های فولادی 230 ... / مناقصه، مناقصه خرید آهن آلات برج های فولادی 230 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957340/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و.. / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957342/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-پارک-جنگلی-شوراب-96-7-26'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک جنگلی شوراب 96.7.26 / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک جنگلی شوراب  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957343/استعلام-عایق-کاری-پشت-بام'>استعلام عایق کاری پشت بام / استعلام ,استعلام عایق کاری پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957344/استعلام-طراحی-و-متره-و-برآورد-بهسازی-کانون-ندامتگاه-فردیس'>استعلام طراحی و متره و برآورد بهسازی کانون ندامتگاه فردیس / استعلام , استعلام طراحی و متره و برآورد بهسازی کانون ندامتگاه فردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957345/استعلام-مانیتور-و-کیس-و-اسکنر-دبیرخانه-ای-و--'>استعلام مانیتور و کیس و اسکنر دبیرخانه ای و ...  / استعلام , استعلام مانیتور و کیس و اسکنر دبیرخانه ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957346/استعلام-تعمیر-انکوباتور-labtech'>استعلام تعمیر انکوباتور labtech / استعلام، استعلام تعمیر انکوباتور labtech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957347/استعلام-جابجایی-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام جابجایی شبکه فشار متوسط / فرم درخواست استعلام , استعلام جابجایی شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957348/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-شانا'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا  / استعلام , استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957349/استعلام-اجرای-چکر-پلیت'>استعلام اجرای چکر پلیت  / استعلام,استعلام چکر پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957350/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام ,استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957351/استعلام-ارائه-خدمات-عارضه-یابی-سریع-و-شناسایی'>استعلام  ارائه خدمات عارضه یابی سریع و شناسایی  / استعلام، استعلام  ارائه خدمات عارضه یابی سریع و شناسایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957353/استعلام-قند-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام قند مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام, استعلام قند مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957354/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957355/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957356/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان-شهید-بهشتی-96-7-26'>استعلام تولید نهال در نهالستان شهید بهشتی 96.7.26 / استعلام,استعلام تولید نهال در نهالستان شهید بهشتی 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957357/استعلام-کنترل-دمای-محیطی-با-قابلیت-ارسال-پیامک--'>استعلام کنترل دمای محیطی با قابلیت ارسال پیامک... / استعلام، استعلام کنترل دمای محیطی با قابلیت ارسال پیامک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957359/استعلام-ماکارونی-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام ماکارونی مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام, استعلام  ماکارونی مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957360/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ'>استعلام  تعمیر سانتریفیوژ / استعلام ,استعلام  تعمیر سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957361/استعلام-DC-PDB-10-فیوزه--'>استعلام DC PDB 10 فیوزه.... / استعلام DC PDB 10 فیوزه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957362/استعلام-رنگ-پلاستیک-و--'>استعلام رنگ پلاستیک و ...  / استعلام , استعلام رنگ پلاستیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957364/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-ایستگاه-63-راه-آهن'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان ایستگاه 63 راه آهن / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان ایستگاه 63 راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957365/استعلام-کشک-کاله'>استعلام کشک کاله  / استعلام ,استعلام کشک کاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957366/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی-و-دیوارکشی-محوطه-سازی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی و دیوارکشی محوطه سازی / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی و دیوارکشی محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957368/استعلام-تامین-ملزومات-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام تامین ملزومات و شارژ کپسول های آتش نشانی / استعلام ، استعلام تامین ملزومات و شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957369/استعلام-زونکن-معمولی-قطر-CM8--'>استعلام زونکن معمولی قطر CM8... / استعلام , استعلام زونکن معمولی قطر CM8...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957370/استعلام-انجام-اورهال-تپ-چنجرهای-63-کیلوولت-مدل-MR'>استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR  / استعلام, استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957049/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-128-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 128.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 128.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957050/اگهی-مزایده-مش--واگن-حمل-بار-و-مصالح'>اگهی مزایده مش - واگن حمل بار و مصالح / اگهی مزایده , مزایده مش - واگن حمل بار و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957052/مزایده-زمینی-مساحت-500متر'>مزایده زمینی مساحت 500متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957053/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه'>مزایده یک باب منزل مسکونی در دو طبقه  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957054/مزایده-تلویزیون-ال-جی--'>مزایده تلویزیون ال جی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلویزیون ال جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957055/مزایده-یک-قطعه-زمین-دارای-سند-دستدارمی'>مزایده یک قطعه زمین دارای سند دستدارمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دارای سند دستدارمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957056/مزایده-اجاره-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی'>مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957057/مزایده-یک-واحد-آپارتمانی-به-مساحت-تقریبی-105-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمانی به مساحت تقریبی 105 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمانی به مساحت تقریبی 105 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957059/مزایده-پلاک-1429-فرعی-از-143-اصلی'>مزایده پلاک 1429 فرعی از 143 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 1429 فرعی از 143 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957060/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-به-مساحت-53-66-مترمربع'>مزایده ملک با کاربری مسکونی به مساحت 53/66 مترمربع / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی به مساحت 53/66 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957061/اگهی-مزایده-دستگاه-دسته-بندی-newtech'>اگهی مزایده دستگاه دسته بندی newtech / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دسته بندی newtech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957062/مزایده-ساختمان-مساحت-نود-و-پنج-متر-و-پانزده-دسی-متر'>مزایده ساختمان مساحت نود و پنج متر و پانزده دسی متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت نود و پنج متر و پانزده دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957065/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957066/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-30-کیلو-وات--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور 30 کیلو وات... / مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور 30 کیلو وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957067/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-45متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 45متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957068/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-هتلی'>مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957069/مزایده-پلاک-786-فرعی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 786 فرعی بخش سه نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 786 فرعی بخش سه نهاوند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957070/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-966متر'>مزایده ملک مساحت زیربنا 966متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 966متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957071/اگهی-مزایده-ماشین-گردبافت'>اگهی مزایده ماشین گردبافت  / اگهی مزایده ماشین گردبافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957072/فراخوان-فروش-بخشی-از-نیروگاه-ها'>فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها / آگهی فراخوان فروش,فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957073/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957074/مزایده-عرصه-به-مساحت-ششدانگ-144-5-مترمربع'>مزایده عرصه به مساحت ششدانگ 144/5 مترمربع  / مزایده,مزایده عرصه به مساحت ششدانگ 144/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957076/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-941-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 941.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 941.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957077/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-ساختمان-مسکونی--'>مزایده شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957078/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>اگهی مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957079/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-دیم-و-یک-قطعه-باغ'>مزایده سه قطعه زمین زراعی دیم و یک قطعه باغ  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی دیم و یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957080/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957082/مزایده-مغازه-قولنامه-ای-مساحت-سی-و-هشت-متر'>مزایده مغازه قولنامه ای مساحت سی و هشت متر  / مزایده,مزایده مغازه قولنامه ای مساحت سی و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957083/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی'>مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان ویلایی  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957084/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دوکابین-تویوتا-تیپ-هایلوس'>مزایده یک دستگاه وانت دوکابین تویوتا تیپ هایلوس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت دوکابین تویوتا تیپ هایلوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957085/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-209-66-و-96متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 209.66 و 96متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 209.66 و 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957088/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957090/مزایده-چیلر-با-ظرفیت-25-تن--نوبت-دوم'>مزایده چیلر با ظرفیت 25 تن...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چیلر با ظرفیت 25 تن...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957091/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-66-46متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957092/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957093/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-41-6464-بخش-هفت'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 41/6464 بخش هفت  / مزایده,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 41/6464 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957094/مزایده-سهام-(تولید-انواع-لاستیک-خودرو-سبک-و-سنگین-بایاس-)-96-7-26'>مزایده سهام  (تولید انواع لاستیک خودرو سبک و سنگین بایاس ) 96.7.26 / آگهی مزایده , مزایده سهام  (تولید انواع لاستیک خودرو سبک و سنگین بایاس نوبت اول) 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957371/استعلام-حلوای-مورد-نیاز-زنان-یاسوح'>استعلام حلوای مورد نیاز زنان یاسوح / استعلام, استعلام  ماکارونی مورد نیاز زنان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957372/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957373/استعلام-عدس-پلوئی'>استعلام عدس پلوئی / استعلام, استعلام عدس پلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957374/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام ,استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957375/استعلام-سیستم-کنترل-محیطی-اتاق-سرور'>استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور  / استعلام، استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957377/استعلام-بیمه-ساختمان-های-امداد-با-اثاثیه-و-منصوبات'>استعلام بیمه ساختمان های امداد با اثاثیه و منصوبات / استعلام,استعلام بیمه ساختمان های امداد با اثاثیه و منصوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957379/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957380/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای-24000-اوجنرال'>استعلام  کولر گازی پنجره ای 24000 اوجنرال  / استعلام, استعلام  کولر گازی پنجره ای 24000 اوجنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957381/استعلام-سرویس-دستگاه-روتاری'>استعلام  سرویس دستگاه روتاری / استعلام ,استعلام سرویس دستگاه روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957382/استعلام-عملیات-خرید-21-دستگاه-آب-پخش-همراه-هزار-عدد-کارت-اعتباری'>استعلام عملیات خرید 21 دستگاه آب پخش همراه هزار عدد کارت اعتباری / استعلام , استعلام عملیات خرید 21 دستگاه آب پخش همراه هزار عدد کارت اعتباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957383/استعلام-میکروکووت-هموکروما'>استعلام میکروکووت هموکروما / استعلام, استعلام میکروکووت هموکروما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957385/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت  / استعلام ,استعلام تخم مرغ درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957387/استعلام-کاغذ-فتوکپی-مارک-اکسل-سایز-A4'>استعلام کاغذ فتوکپی مارک اکسل سایز A4 / استعلام , استعلام کاغذ فتوکپی مارک اکسل سایز A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957388/استعلام-تعمیر-انکوباتور-مدل-CB150'>استعلام  تعمیر انکوباتور مدل CB150  / استعلام ,استعلام تعمیر انکوباتور مدل CB150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957389/استعلام-شیر-اطمینان-برنجی-بال-والو-فولادی-شیر-سوپاپی'>استعلام شیر اطمینان برنجی، بال والو فولادی، شیر سوپاپی / مناقصه, استعلام شیر اطمینان برنجی، بال والو فولادی، شیر سوپاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957391/استعلام--تعمیر-دستگاه-میکروسکوپ-DMD108'>استعلام   تعمیر دستگاه میکروسکوپ DMD108  / استعلام ,استعلام  تعمیر دستگاه میکروسکوپ DMD108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957392/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات--تجدید'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957393/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957394/استعلام-کنتاکت-کمکی'>استعلام کنتاکت کمکی / فرم استعلام بهاء , استعلام کنتاکت کمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957396/استعلام-سامانه-اکانتینگ'>استعلام سامانه اکانتینگ  / استعلام، استعلام سامانه اکانتینگ اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957397/استعلام-تعمیر-دستگاه-تراش-سی-ان-سی-TCN10'>استعلام تعمیر دستگاه تراش سی ان سی TCN10  / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه تراش سی ان سی TCN10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957398/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی     / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957400/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957401/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957402/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید / استعلام, استعلام لوبیا سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957405/الحاقیه-مناقصه-بازسازی-و-پوشش-پره-های-توربین'>الحاقیه مناقصه بازسازی و پوشش پره های توربین / آگهی مناقصه عمومی, الحاقیه مناقصه بازسازی و پوشش پره های توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957406/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957407/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام  عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام, استعلام  عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957408/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957410/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957412/استعلام-خرید-6-دستگاه-سنجش-لحظه-ای'>استعلام خرید 6 دستگاه سنجش لحظه ای / استعلام ، استعلام  خرید 6 دستگاه سنجش لحظه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957414/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957415/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام , استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957417/فراخوان-انجام-سرویسهای-دوره-ای-نیروگاه-بیوگاز'>فراخوان انجام سرویسهای دوره ای نیروگاه بیوگاز / فراخوان عمومی,فراخوان انجام سرویسهای دوره ای نیروگاه بیوگاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957419/استعلام-خرید-پمپ-ANDRITZ-و-پروانه-های-مربوط-به-آن'>استعلام خرید پمپ ANDRITZ و پروانه های مربوط به آن / استعلام ، استعلام  خرید پمپ ANDRITZ و پروانه های مربوط به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957420/استعلام-کتاب-دورنمای-ضریب-نفوذ-خدمات-مالی'>استعلام کتاب دورنمای ضریب نفوذ خدمات مالی / استعلام, استعلام کتاب دورنمای ضریب نفوذ خدمات مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957421/استعلام-سیلندر-گاز'>استعلام سیلندر گاز / استعلام, استعلام سیلندر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957422/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957095/مزایده-اجاره-اتاقک-و-محوطه-ترمینال'>مزایده اجاره اتاقک و محوطه ترمینال / آگهی مزایده , مزایده اجاره اتاقک و محوطه ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957096/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمینهای-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957098/آگهی-فروش-لوازم-مستعمل-و-اسقاط'>آگهی فروش لوازم مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957099/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-69-42متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957102/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957104/مزایده-14-سهم-از-24-سهم-سه-دانگ-از-48-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 14 سهم از 24 سهم سه دانگ از 48 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 14 سهم از 24 سهم سه دانگ از 48 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957107/مزایده-اجاره-ملک-(گاراژ)'>مزایده اجاره ملک (گاراژ) / آگهی مزایده، مزایده اجاره ملک (گاراژ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957108/مزایده-ملک-با-قدمت-سیزده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت سیزده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت سیزده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957113/مزایده-انواع-خودرو-سواری-و-وانت'>مزایده انواع خودرو سواری و وانت / مزایده, مزایده انواع خودرو سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957115/مزایده-اجاره-کانکس-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره کانکس در سطح شهر  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کانکس در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957116/مزایده-اجاره-سوله-شهر-بازی'>مزایده اجاره سوله شهر بازی / آگهی مزایده، مزایده اجاره سوله شهر بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957117/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-پارک-جهت-نصب-وسایل-بازی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری قسمتی از پارک جهت نصب وسایل بازی نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قسمتی از پارک جهت نصب وسایل بازی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957119/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانهای-96-7-26'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانهای 96.7.26 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانهای 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957120/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-412-52متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 412.52متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 412.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957121/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957122/مزایده-صندلی-میز-کار-قاب-قفسه-زونکن-تلفن-یخچال-گاز-فرش---'>مزایده صندلی، میز کار، قاب، قفسه، زونکن، تلفن، یخچال، گاز، فرش،....  / مزایده اموال منقول, مزایده صندلی، میز کار، قاب، قفسه، زونکن، تلفن، یخچال، گاز، فرش،.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957123/مزایده-واگذاری-انجام-تبلیغات-بر-روی-پل-عابر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری انجام تبلیغات بر روی پل عابر - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری انجام تبلیغات بر روی پل عابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957125/مزایده-واگذاری-سوله-و-محوطه-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957126/مزایده-ششدانگ-پلاک-436-فرعی-45-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 436 فرعی 45 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 436 فرعی 45 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957127/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957129/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-412-52متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 412.52متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 412.52متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957131/مزایده-واگذاری-اجاره-مانژ-سوارکاری--تابلو-و-استندهای-تبلیغاتی-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957132/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-منزل-منافع-یکباب-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ.منزل.منافع یکباب مغازه  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ.منزل.منافع یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957134/مزایده-دو-خودروی-سواری-سبک--نوبت-دوم'>مزایده دو خودروی سواری سبک  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دو خودروی سواری سبک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957135/مزایده-ارائه-خدمات-دارویی-داروخانه-شبانه-روزی'>مزایده ارائه خدمات دارویی داروخانه شبانه روزی  / مزایده ,مزایده ارائه خدمات دارویی داروخانه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957137/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957139/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-مارک-HYSTER-به-ظرفیت-تقریبی-3-تن--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957140/مزایده-فروش-یک-مجموعه-اداری-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش یک مجموعه اداری تجاری خدماتی  / مزایده,مزایده فروش یک مجموعه اداری تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957141/مزایده-اجاره-سرقفلی-۵-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سرقفلی ۵ باب مغازه... نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره سرقفلی ۵ باب مغازه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957144/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-و---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه آسیاب و ... مرحله دوم / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه آسیاب و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957145/مزایده-3-5-سهم-از-72-سهم-ششدانگ-آپارتمان-قولنامه-ای'>مزایده 3.5 سهم از 72 سهم ششدانگ آپارتمان قولنامه ای  / مزایده,مزایده 3.5 سهم از 72 سهم ششدانگ آپارتمان قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957146/مزایده-واگذاری-باغ-پرندگان'>مزایده واگذاری باغ پرندگان / مزایده ,مزایده واگذاری باغ پرندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957149/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-412-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957150/آگهی-مزایده-سالن-ورزشی'>آگهی مزایده سالن ورزشی  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957155/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957157/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2477-و-2477-1-منقول'>مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1 منقول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1 منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957160/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(C-N-G)'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G)  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957161/مزایده-واگذاری-ششدانگ-قطعه-زمین-315-50متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957163/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-ایستاده-تک-درب'>مزایده یک دستگاه فریزر ایستاده تک درب  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فریزر ایستاده تک درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957164/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-320متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 320متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957166/مزایده-طراحی-ساخت-نصب-بهره-برداری-و-انتقال-پل-معلق-چوبی-به-صورت-BOLT--نوبت-دوم'>مزایده طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و انتقال پل معلق چوبی به صورت BOLT - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و انتقال پل معلق چوبی به صورت BOLT - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957168/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957170/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی / مزایده , مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957171/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957174/مزایده-یکباب-زمین-محصور-با-سند-رسمی'>مزایده یکباب زمین محصور با سند رسمی / مزایده,مزایده یکباب زمین محصور با سند رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957175/اگهی-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-مشارکتی-ایستگاه-تحقیقات'>اگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری مشارکتی ایستگاه تحقیقات / اگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری مشارکتی ایستگاه تحقیقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957176/مزایده-برداشت-محصول-باغ-انار-به-مساحت-8-هکتار'>مزایده برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار / آگهی مزایده, مزایده برداشت محصول باغ انار به مساحت 8 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957178/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پارس-برلیانس-H330AT'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس برلیانس H330AT / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس برلیانس H330AT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957179/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد-برنیاز-و-آهن-آلات-و--نوبت-دوم'>مزایده اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,  اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957182/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-زباله-از-مبداء-و-دریافت-پسماند-خشک-از-درب-منازل--'>مزایده اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء و دریافت پسماند خشک از درب منازل ... / مزایده , مزایده اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء و دریافت پسماند خشک از درب منازل ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957184/مزایده-تفاله-سیب-حاصل-از-فرآیند-تولید-آبمیوه'>مزایده تفاله سیب حاصل از فرآیند تولید آبمیوه  / مزایده ,مزایده تفاله سیب حاصل از فرآیند تولید آبمیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957186/مزایده-زمین-های-کشاورزی-چاپ-دوم'>مزایده زمین های کشاورزی  چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده زمین های کشاورزی  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957187/مزایده-امتیاز-دفتر-پیشخوان-دولت'>مزایده امتیاز دفتر پیشخوان دولت / مزایده, مزایده امتیاز دفتر پیشخوان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957188/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-166-49متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 166.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 166.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957190/مزایده-فروش-نمک--رب-گوجه-فله-ای--پلاستیک-مخصوص-بشکه-20-کیلویی'>مزایده فروش نمک ، رب گوجه فله ای ، پلاستیک مخصوص بشکه 20 کیلویی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش نمک ، رب گوجه فله ای ، پلاستیک مخصوص بشکه 20 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957192/مزایده-سند-مالکیت-یکباب-ساختمان-قدیمی-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده سند مالکیت یکباب ساختمان قدیمی قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب ساختمان قدیمی قطعه دهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957197/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3755-1-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3755/1 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3755/1 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957198/مزایده-فروش-مقدار-1098-مترمربع-کاشی-ماتیسا-درجه-4-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 1098 مترمربع کاشی ماتیسا درجه 4 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 1098 مترمربع کاشی ماتیسا درجه 4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957202/مزایده-فروش-مقدار-207-مترمربع-کاشی-ماتیسا-درجه-4-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 207 مترمربع کاشی ماتیسا درجه 4 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 207 مترمربع کاشی ماتیسا درجه 4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957203/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957204/مزایده-عوارض-بازار-هفتگی'>مزایده عوارض بازار هفتگی / آگهی مزایده ,مزایده عوارض بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957205/مزایده-فروش-آهن-آلات'>مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده، مزایده فروش آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957206/مزایده-عرصه-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده عرصه یک دستگاه باسکول 60 تنی  / مزایده, مزایده عرصه یک دستگاه باسکول 60 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957208/مزایده-ششدانگ-پلاک-دویست-و-هشتاد-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک دویست و هشتاد و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دویست و هشتاد و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957211/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-بژ'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند بژ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند بژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957424/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر   / استعلام, استعلام لوازم التحریر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957425/استعلام10-دستگاه-کیس-و-7-دستگاه-مانیتور'>استعلام10 دستگاه کیس و 7 دستگاه مانیتور  / استعلام ,استعلام 10 دستگاه کیس و 7 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957427/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی  / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957428/استعلام-چسب-کوپلینگ-NITRO-CELLULOSE--'>استعلام چسب کوپلینگ NITRO CELLULOSE....  / استعلام , استعلام چسب کوپلینگ NITRO CELLULOSE.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957430/استعلام-آبرسانی-مجتمع-فوسنجگان-شهرستان-نیشابور-فاز-5-9630'>استعلام آبرسانی مجتمع فوسنجگان شهرستان نیشابور فاز 5- 9630 / استعلام ، استعلام  آبرسانی مجتمع فوسنجگان شهرستان نیشابور فاز 5- 9630</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957432/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957433/استعلام-کاغذ-چاپگر-سوزنی-100-ستونی'>استعلام  کاغذ چاپگر سوزنی 100 ستونی / استعلام, استعلام  کاغذ چاپگر سوزنی 100 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957435/استعلام-سرب-نرم-ریز'>استعلام سرب نرم ریز / استعلام, استعلام سرب نرم ریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957436/استعلام-تست-گیج-و-کالیبراتور-دیجیتال'>استعلام تست گیج و کالیبراتور دیجیتال / استعلام,استعلام تست گیج و کالیبراتور دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957438/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957439/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957441/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-و--'>استعلام مقاطع فلزی خاص و ... / استعلام ,استعلام مقاطع فلزی خاص و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957442/استعلام-اسکنر-پاناسوینک-96-7-26'>استعلام  اسکنر پاناسوینک 96.7.26 / استعلام , استعلام  اسکنر پاناسوینک 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957443/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957445/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام, استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957446/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957448/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-400-ولت'>استعلام جاروبرقی صنعتی 400 ولت / استعلام جاروبرقی صنعتی 400 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957449/استعلام-تهیه-تولید-و-مستندسازی'>استعلام تهیه، تولید و مستندسازی / استعلام , استعلام تهیه، تولید و مستندسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957450/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام ,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957452/استعلام-عملیات-کالیبراسیون-جهت-تجهیزات-آزمایشگاهی-96-7-26'>استعلام عملیات کالیبراسیون جهت تجهیزات آزمایشگاهی 96.7.26 / استعلام, استعلام عملیات کالیبراسیون جهت تجهیزات آزمایشگاهی 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957453/استعلام-فاضلاب-لوله-گذاری-اصلاح-شبکه-آب-شهر-قم'>استعلام فاضلاب لوله گذاری اصلاح شبکه آب شهر قم / استعلام، استعلام  فاضلاب لوله گذاری اصلاح شبکه آب شهر قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957454/استعلام-تهیه-و-آماده-سازی-میز-کار-آزمایشگاهی'>استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957456/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957457/استعلام-اکسپنشن-تک-بلوزه'>استعلام اکسپنشن تک بلوزه  / استعلام POWER اکسپنشن تک بلوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957459/استعلام-خرید-بتن-درب-کرکره-آجر-ورق-گالوانیزه-و-صفحه-پلیت'>استعلام خرید بتن- درب کرکره- آجر- ورق گالوانیزه و صفحه پلیت / استعلام, استعلام خرید بتن- درب کرکره- آجر- ورق گالوانیزه و صفحه پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957460/استعلام-جامپر-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام جامپر تجهیزات مخابراتی / استعلام, استعلام  جامپر تجهیزات مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957462/استعلام-لامپ-پنل'>استعلام لامپ پنل / استعلام ,استعلام لامپ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957463/استعلام-انجام-خدمات-فنی-و-نگهداری-انفورماتیک'>استعلام انجام خدمات فنی و نگهداری انفورماتیک  / استعلام ,استعلام انجام خدمات فنی و نگهداری انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957464/استعلام-جابجایی-و-سیمکشی-ترمینال-تاور-به-گنتری'>استعلام جابجایی و سیمکشی ترمینال تاور به گنتری  / استعلام , استعلام جابجایی و سیمکشی ترمینال تاور به گنتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957465/استعلام-ترمینال-PATCH-PANEL'>استعلام ترمینال PATCH PANEL  / استعلام , استعلامترمینال PATCH PANEL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957467/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957468/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957469/استعلام-پروژه-خرید-و-تحویل-40-عدد-کنتور-edmi'>استعلام پروژه خرید و تحویل 40 عدد کنتور edmi / استعلام , استعلام پروژه خرید و تحویل 40 عدد کنتور edmi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957470/استعلام-رول-رسید-مشتری-دستگاه-ATM-WINCOR'>استعلام رول رسید مشتری دستگاه ATM WINCOR / استعلام, استعلام رول رسید مشتری دستگاه ATM WINCOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957471/استعلام-38-دست-شنل-بارانی'>استعلام 38 دست شنل بارانی / استعلام,استعلام 38 دست شنل بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957472/استعلام-بیمه-ساختمان-های-امداد-با-اثاثیه-و-منصوبات-16-باب'>استعلام بیمه ساختمان های امداد با اثاثیه و منصوبات -16 باب / استعلام,استعلام بیمه ساختمان های امداد با اثاثیه و منصوبات- 16 باب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957473/استعلام-هیدروکلریناتور-بدون-پکیج'>استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج  / استعلام ,استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957474/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-تابلوی-برق'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق  / استعلام, استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957475/استعلام-پنجره-upvc-تعداد-6-لنگه--'>استعلام پنجره upvc تعداد 6 لنگه ... / استعلام, استعلام پنجره upvc تعداد 6 لنگه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957478/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام, استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957479/استعلام-ویدیو-پروژکتور-و-پرده-نمایش-و-کیس-کامپیوتر-و-لپ-تاپ-و-اسپیکر'> استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش و کیس کامپیوتر و لپ تاپ و اسپیکر / استعلام , استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش و کیس کامپیوتر و لپ تاپ و اسپیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957212/مزایده-فروش-وانت-نیسان-سایپا-آبی-رنگ-دوگانه-سوز'>مزایده فروش وانت نیسان سایپا آبی رنگ دوگانه سوز / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت نیسان سایپا آبی رنگ دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957213/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-سی-و-دو-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی و دو متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957219/مزایده-پلاک-ثبتی-3933-و-2620-4284-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3933 و 2620/4284 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3933 و 2620/4284 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957221/مزایده-بولت-در-سایز-و-اندازه-مختلف'>مزایده بولت در سایز و اندازه مختلف / مزایده,مزایده بولت در سایز و اندازه مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957222/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957223/مزایده-ملک-قولنامه-ای-78متر'>مزایده ملک قولنامه ای 78متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای 78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957225/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-محل-چاپخانه'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه محل چاپخانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه محل چاپخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957226/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-350متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 350متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957228/مزایده-400-تن-ذرت-علوفه-ای-زرشک-انار'>مزایده 400 تن ذرت علوفه ای، زرشک، انار / آگهی مزایده، مزایده 400 تن ذرت علوفه ای، زرشک، انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957229/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957230/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی-و--'>مزایده یک دستگاه فتوکپی و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه فتوکپی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957231/مزایده-اجاره-محل-سیرابی-پاک-کنی'>مزایده اجاره محل سیرابی پاک کنی  / مزایده ,مزایده اجاره محل سیرابی پاک کنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957233/مزایده-فروش-زمینی-به-مساحت-16-72مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957234/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-سینما'>مزایده اجاره یک باب مغازه سینما / مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957236/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957237/مزایده-فروش-سه-باب-مغازه-تجاری-اجاره-غرفه-تنقلات-و--'>مزایده فروش سه باب مغازه تجاری، اجاره غرفه تنقلات و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سه باب مغازه تجاری، اجاره غرفه تنقلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957238/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 88 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957242/مزایده-فروش-آهن-آلات-کهنه-و-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات کهنه و فرسوده / آگهی مزایده، مزایده فروش آهن آلات کهنه و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957244/مزایده-سواری-کارنارون-مدل-87'>مزایده سواری کارنارون مدل 87   / مزایده , مزایده سواری کارنارون مدل 87  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957246/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-80متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 80متر  / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957250/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957251/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957252/مزایده-یک-دستگاه-سواری-شاسی-بلند-نیسان'>مزایده یک دستگاه سواری شاسی بلند نیسان  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری شاسی بلند نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957254/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-از-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد 11 دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957255/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957257/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-در-محدوده-قانونی-شهر'>مزایده واگذاری یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در محدوده قانونی شهر  / مزایده , مزایده واگذاری یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در محدوده قانونی شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957261/مزایده-زمینی-مساحت-564-متر'>مزایده زمینی مساحت 564 متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 564 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957262/اصلاحیه-مزایده-0-385-صدم-دانگ-مشاع-از-زمین'>اصلاحیه مزایده 0.385 صدم دانگ مشاع از زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده 0.385 صدم دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957263/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-2500متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957268/مزایده-زمینی-مساحت-1000متر-بصورت-شالیزاری'>مزایده زمینی مساحت 1000متر بصورت شالیزاری  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 1000متر بصورت شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957273/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-قدمت-بیش-از-38-سال'>مزایده منزل مسکونی قدیمی قدمت بیش از 38 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی قدمت بیش از 38 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957278/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط-(باطری)--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری)  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957279/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-246-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 246.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 246.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957284/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957286/مزایده-ششدانگ-دو-باب-اپارتمان-قطعه-اول-و-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان قطعه اول و 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان قطعه اول و 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957480/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957481/استعلام-خرید-تابلو-و-علائم'>استعلام خرید تابلو و علائم  / استعلام، استعلام خرید تابلو و علائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957482/استعلام-اجرا-و-بازسازی-فضای-سبز-ساختمان-تشخیصی-و-آزمایشگاهی-کهریزک'>استعلام اجرا و بازسازی فضای سبز ساختمان تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک / استعلام,استعلام  اجرا و بازسازی فضای سبز ساختمان تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957483/استعلام-دستگاه-آب-مقطرگیری'>استعلام دستگاه آب مقطرگیری  / استعلام ,استعلام دستگاه آب مقطرگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957484/استعلام-یک-دستگاه-رله-حفاظتی-دیستانس'>استعلام یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس / استعلام  یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957485/استعلام-گلوتاماکس'>استعلام گلوتاماکس / استعلام ,استعلام گلوتاماکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957488/استعلام-فیوز-دویل'>استعلام فیوز دویل / استعلام, استعلام فیوز دویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957489/استعلام-کلرزن-قطره-ای'>استعلام کلرزن قطره ای / استعلام ,استعلام کلرزن قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957490/استعلام-نرده-و-پایه-استیل-حصاری-گرید-304'>استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304 / استعلام,استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957491/استعلام-پمپ-لنج-کش'>استعلام پمپ لنج کش  / استعلام , استعلام پمپ لنج کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957492/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS-هشت-آیتم'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS هشت آیتم / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS هشت آیتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957493/استعلام-انکوباتور-شیکردار'>استعلام انکوباتور شیکردار  / استعلام ,استعلام انکوباتور شیکردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957494/استعلام-تهیه-چای-500-گرمی-گلستان'>استعلام تهیه چای 500 گرمی گلستان / استعلام, استعلام تهیه چای 500 گرمی گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957495/استعلام-خدمات-مشاوره-جهت-ارتقاء-سیستم-مدیریت-کیفیت'>استعلام خدمات مشاوره جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت  / استعلام,استعلام خدمات مشاوره جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957497/استعلام-خرید-65-دستگاه-گوشی-تلفن-تحت-شبکه-IP'>استعلام خرید 65 دستگاه گوشی تلفن تحت شبکه IP / استعلام, استعلام خرید 65 دستگاه گوشی تلفن تحت شبکه IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957498/استعلام-پلیت'>استعلام پلیت / استعلام ,استعلام پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957499/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957502/استعلام-ادامه-پل-ماشن-رو-ماربره-(خاکبرداری-بنایی-با-سنگ-و--'>استعلام ادامه پل ماشن رو ماربره (خاکبرداری- بنایی با سنگ و ... / استعلام ,استعلام ادامه پل ماشن رو ماربره (خاکبرداری- بنایی با سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957503/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957504/استعلام-آبرسانی-سیار-در-مناطق-عشایری'>استعلام آبرسانی سیار در مناطق عشایری / استعلام ,استعلام آبرسانی سیار در مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957505/استعلام-کاغذ-تحریر-سان-96-7-26'>استعلام کاغذ تحریر سان 96.7.26 / استعلام , استعلام کاغذ تحریر سان 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957506/استعلام-تعداد-140-تخته-پتوی-یک-نفره'>استعلام تعداد 140 تخته پتوی یک نفره  / استعلام, استعلام تعداد 140 تخته پتوی یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957507/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام  لوازم مصرفی / استعلام ,استعلام   لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957508/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957511/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام ,استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957512/استعلام-رنگ-روغنی-و-رنگ-پلاستیک'>استعلام رنگ روغنی و رنگ پلاستیک  / استعلام, استعلام رنگ روغنی و رنگ پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957513/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-قوطی-180-گرم'>استعلام کنسرو تن ماهی قوطی 180 گرم / استعلام ، استعلام کنسرو تن ماهی قوطی 180 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957514/استعلام-سرسمپلر'>استعلام  سرسمپلر  / استعلام ,استعلام   سرسمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957515/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957516/استعلام-لوازم-یدکی-خودرو'>استعلام لوازم یدکی خودرو  / استعلام, استعلام لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957517/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HPE-DL580-G9'>استعلام یک دستگاه سرور HPE DL580 G9  / استعلام ,استعلام یک دستگاه سرور HPE DL580 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957518/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش  / استعلام ,استعلام دستکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957520/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام ,استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957521/اگهی-فراخوان-خرید-شبیه-ساز-هواپیما-جهت-اطفا-و-نجات-مصدومین'>اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین / اگهی فراخوان ,اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957522/استعلام-آنتن-جهت-بی-سیم-پانل-کنترلی-شارژ-سریع'>استعلام آنتن جهت بی سیم, پانل کنترلی، شارژ سریع / استعلام, استعلام آنتن جهت بی سیم, پانل کنترلی، شارژ سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957523/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957525/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957526/استعلام-کاتریج-سایبر-پرینت-مشکی'>استعلام کاتریج سایبر پرینت مشکی / استعلام، استعلام کاتریج سایبر پرینت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957527/استعلام-آگارز'>استعلام  آگارز / استعلام ,استعلام  آگارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957528/استعلام-پرزوکایین'>استعلام پرزوکایین / استعلام ,استعلام پرزوکایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957529/استعلام-کفش-کوه-تعداد-29-جفت--باتوم-29-جفت'>استعلام کفش کوه تعداد 29 جفت - باتوم 29 جفت / استعلام, استعلام کفش کوه تعداد 29 جفت - باتوم 29 جفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957530/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی.. / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957532/استعلام-میکروتیوپ'>استعلام  میکروتیوپ  / استعلام ,استعلام  میکروتیوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957533/استعلام-کابینت-سانترال-TDE600'>استعلام کابینت سانترال TDE600 / استعلام، استعلام کابینت سانترال TDE600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957290/مزایده-ششدانگ-پلاک-5514-فرعی-115-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5514 فرعی 115.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5514 فرعی 115.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957294/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-269-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 269 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 269 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957298/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-باقی-مانده-پلاک-ثبتی-3595-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باقی مانده پلاک ثبتی 3595 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باقی مانده پلاک ثبتی 3595 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957303/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-2000متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957306/مزایده-پلاک-ثبتی-39-فرعی-به-مساحت-167-67-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی به مساحت 167/67 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی به مساحت 167/67 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957308/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-57-44متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 57.44متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 57.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957309/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-لوازم-خودرویی'>مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی و لوازم خودرویی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی و لوازم خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957313/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-عرصه-198-40متر'>مزایده آپارتمان قولنامه ای عرصه 198.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای عرصه 198.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957316/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-اعیان-12-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت اعیان 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت اعیان 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957319/مزایده-یکباب-خانه-پلاک-شماره-405-فرعی'>مزایده یکباب خانه پلاک شماره 405 فرعی / مزایده,مزایده یکباب خانه پلاک شماره 405 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957320/مزایده-فروش-کارخانه--و-تجهیزات-و-ماشین-الات-کارخانه'>مزایده فروش کارخانه - و تجهیزات و ماشین الات کارخانه / مزایده, مزایده فروش کارخانه - و تجهیزات و ماشین الات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957321/مزایده-پلاک-ثبت-شده-1849-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 1849 فرعی بخش چهار یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 1849 فرعی بخش چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957325/مزایده-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده 5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957332/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بخش-4-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957333/مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی-مستعمل-و-خارج-از-رده-و-اسقاطی'>مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957335/مزایده-ششدانگ-ملک-65-67متر'>مزایده ششدانگ ملک 65.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 65.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957341/مزایده-پانزده-دستگاه-خودروهای-واحد-نقلیه-(سبک-و-سنگین)'>مزایده پانزده دستگاه خودروهای واحد نقلیه (سبک و سنگین) / مزایده عمومی, مزایده پانزده دستگاه خودروهای واحد نقلیه (سبک و سنگین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957352/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-و-مالکیت-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957358/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-زراعی-دیم'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین زراعی دیم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957363/مزایده-راه-اندازی-دفترخدمات-نوسازی'>مزایده راه اندازی دفترخدمات نوسازی / آگهی مزایده, مزایده راه اندازی دفترخدمات نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957367/مزایده-8-49-حبه-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده 8.49 حبه یکباب منزل مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده 8.49 حبه یکباب منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957376/مزایده-یک-واحد-آپارتمان--یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک واحد آپارتمان ، یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان ، یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957378/مزایده-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-دو-عباس-اباد'>مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو عباس اباد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو عباس اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957384/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بخش-هشت-یزد'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957386/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-309-28'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 309.28 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 309.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957390/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-189-47متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 189.47متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 189.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957395/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-390-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 390 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 390 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957399/مزایده-میزان-60-82-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-منزل-مسکونی'>مزایده میزان 60.82 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی  / مزایده,مزایده میزان 60.82 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957403/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده4568-پرونده-1-941004'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده4568 پرونده 1.941004  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 4568 پرونده 1.941004 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957404/مزایده-پلاک-ثبتی-2828-بخش-یک-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی 2828 بخش یک بوشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2828 بخش یک بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957409/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-721-03متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 721.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 721.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957411/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957413/مزایده-فروش-68-385-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ'>مزایده فروش 68/385 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ / مزایده,مزایده فروش 68/385 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957416/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-تحت-پلاک-ثبتی-3544-306'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی تحت پلاک ثبتی 3544/306 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی تحت پلاک ثبتی 3544/306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957534/استعلام-پمپ-شناور-293-8'>استعلام پمپ شناور 293/8  / استعلام, استعلام پمپ شناور 293/8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957535/استعلام-دستگاه-vhf-handset'>استعلام دستگاه vhf handset  / استعلام ,استعلام دستگاه vhf handset </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957536/استعلام-الکل'>استعلام الکل  / استعلام ,استعلام الکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957538/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-مداربسته'>استعلام خرید و نصب سیستم مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید و نصب سیستم مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957539/استعلام-دانسیته-سوئیچ'>استعلام  دانسیته سوئیچ / استعلام, استعلام  دانسیته سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957540/استعلام-کامپیوتر-سخت-افزار-لب-تاپ-مدل-hp-15-ay'>استعلام کامپیوتر سخت افزار لب تاپ مدل hp 15 ay / استعلام, استعلام کامپیوتر سخت افزار لب تاپ مدل hp 15 ay</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957541/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-بابانظر'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بابانظر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بابانظر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957542/استعلام-کانکس-موتورخانه96-7-26'>استعلام  کانکس موتورخانه96.7.26 / استعلام  کانکس موتورخانه 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957543/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-دستگاه-کلرزنی'>استعلام  تهیه، حمل و نصب دستگاه کلرزنی / استعلام, استعلام  تهیه، حمل و نصب دستگاه کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957544/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-لوازم-یدکی-جهت-نیروگاه-شازند'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی جهت نیروگاه شازند  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی جهت نیروگاه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957545/استعلام-خرید-2-دستگاه-ترمینال-سرور'>استعلام خرید 2 دستگاه ترمینال سرور / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه ترمینال سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957547/استعلام-عملیات-توسعه-جنگل-با-نهال-همراه-با-آبیاری'>استعلام عملیات توسعه جنگل با نهال همراه با آبیاری / استعلام,  استعلام عملیات توسعه جنگل با نهال همراه با آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957548/استعلام-یک-دستگاه-سرور-DL560-G9-96-7-26'>استعلام یک دستگاه سرور DL560 G9 96.7.26 / استعلام ,استعلام یک دستگاه سرور DL560 G9 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957549/استعلام-کمربند-استیل'>استعلام کمربند استیل  / استعلام,استعلام کمربند استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957550/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957551/استعلام-طراحی-نقشه-های-چهارگانه'>استعلام طراحی نقشه های چهارگانه / استعلام , استعلام طراحی نقشه های چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957552/استعلام-پرشر-سوئیچ'>استعلام پرشر سوئیچ / استعلام پرشر سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957553/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام ,استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957554/استعلام-سانتریفیوژ-یخچالدار'>استعلام سانتریفیوژ یخچالدار / استعلام ,استعلام سانتریفیوژ یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957555/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-شهرستان-میناب'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین شهرستان میناب / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین شهرستان میناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957556/استعلام-اجرای-دیوارکشی-توسط-گچ-برگ-کناف'>استعلام اجرای دیوارکشی توسط گچ برگ کناف / استعلام ، استعلام اجرای دیوارکشی توسط گچ برگ کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957557/استعلام-گوشت-گوسفندی'>استعلام گوشت گوسفندی / استعلام ,استعلام گوشت گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957558/استعلام-کیت-سنجش-توبرکولین'>استعلام کیت سنجش توبرکولین  / استعلام, استعلام کیت سنجش توبرکولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957559/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل'>استعلام تهیه و نصب گاردریل  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957560/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-خلج'>استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای خلج  / استعلام , استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای خلج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957561/استعلام-آبرسانی-سیار-در-مناطق-عشایری'>استعلام آبرسانی سیار در مناطق عشایری / استعلام ,استعلام آبرسانی سیار در مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957562/استعلام-تهیه-و-اجرای-پسیو-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای پسیو شبکه / استعلام , استعلام تهیه و اجرای پسیو شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957563/استعلام-فعالیتهای-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی / استعلام ,استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957564/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957565/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-بیسیم-96-7-26'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  96.7.26 / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957566/استعلام-پارچه-کت-و-شلوار-راه-راه'>استعلام پارچه کت و شلوار راه راه / استعلام، استعلام پارچه کت و شلوار راه راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957567/استعلام-تست-هیدرواستاتیک-و-ضخامت-سنجی'>استعلام تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی  / استعلام ، استعلام تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957568/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-خلج'>استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای خلج  / استعلام , استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای خلج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957569/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--20-عدد'>استعلام لوازم آزمایشگاهی - 20 عدد / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی - 20 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957570/استعلام-اسید'>استعلام اسید / استعلام, استعلام اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957571/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957572/استعلام-خرید-کارت-خام-شناسایی-مددجویان'>استعلام خرید کارت خام شناسایی مددجویان / استعلام , استعلام خرید کارت خام شناسایی مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957573/استعلام-بازسازی-و-تعمیر-6-دستگاه-اتوکلاو'>استعلام بازسازی و تعمیر 6 دستگاه اتوکلاو  / استعلام، استعلام بازسازی و تعمیر 6 دستگاه اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957574/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام,استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957575/استعلام-مواد'>استعلام مواد / استعلام, استعلام مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957576/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-برق-فشار-متوسط-هوایی-حدود-720-متر'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال برق فشار متوسط هوایی حدود 720 متر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط انتقال برق فشار متوسط هوایی حدود 720 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957418/مزایده-فروش-4-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 4 دانگ مشاع از شش دانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 4 دانگ مشاع از شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957423/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-715-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 715.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 715.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957426/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957429/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2051-215-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2051.215 بخش دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2051.215 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957431/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957434/مزایده-400-سهم-از-800-سهم-مشاع-از-6244-سهم-از-دو-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 400 سهم از 800 سهم مشاع از 6244 سهم از دو دانگ مشاع  از ملک / مزایده,مزایده 400 سهم از 800 سهم مشاع از 6244 سهم از دو دانگ مشاع  از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957437/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-310-20-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 310.20 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 310.20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957440/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-ساختمان-5-طبقه'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 ساختمان 5 طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 ساختمان 5 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957444/مزایده-ششدانگ-اعیان-یک-باب-منزل-به-مساحت-239-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 239/50 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 239/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957447/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-420متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 420متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957451/مزایده-ملک-به-مساحت-139-69-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 139/69 مترمربع  / مزایده،مزایده ملک به مساحت 139/69 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957455/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت-مفید-176-25متر'>مزایده ملک آپارتمان مساحت مفید 176.25متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت مفید 176.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957458/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-180-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 180 مترمربع / مزایده،مزایده ملک به مساحت عرصه 180 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957461/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه  / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957466/مزایده-2-دانگ-و-421-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 2 دانگ و 421/8 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده،مزایده 2 دانگ و 421/8 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957476/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش ششدانگ ملکی / مزایده،مزایده فروش ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957477/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1730-47متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1730.47متر / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1730.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957486/مزایده-ملک-و-یک-قطعه-زمین-خالصه-نوبت-پنجم'>مزایده ملک و یک قطعه زمین خالصه نوبت پنجم / مزایده،مزایده ملک و یک قطعه زمین خالصه نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957487/مزایده-عرصه-ملک-به-مساحت-حدودی-105-مترمربع'>مزایده عرصه ملک به مساحت حدودی 105 مترمربع / مزایده،مزایده عرصه ملک به مساحت حدودی 105 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957496/مزایده-آپارتمان-مساحت-178-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 178.4متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 178.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957500/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-144-25-متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 144/25 متر / مزایده،مزایده آپارتمان به مساحت 144/25 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957501/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-انگور-زمین-زراعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ انگور.زمین زراعی  / مزایده،مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ انگور.زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957509/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-یک-باب-کشتارگاه-مرغ'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب کشتارگاه مرغ  / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب کشتارگاه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957510/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-252-60متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252.60متر / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957519/مزایده-منزل-مسکونی-وسعت-142-متر'>مزایده منزل مسکونی وسعت 142 متر / مزایده،مزایده منزل مسکونی وسعت 142 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957524/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957531/مزایده-ششدانگ-پلاک-3779-222-مساحت-271متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3779/222 مساحت 271متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 3779/222 مساحت 271متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957537/مزایده-فروش-یکباب-دفتر-کار-و-آپارتمان-49-و-103متر'>مزایده فروش یکباب دفتر کار و آپارتمان 49 و 103متر  / مزایده،مزایده فروش یکباب دفتر کار و آپارتمان 49 و 103متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957546/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمینهای-تجمیع-شده'>مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده / مزایده،مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957584/مزایده-استخر-شنای'>مزایده استخر شنای  / اگهی مزایده , مزایده استخر شنای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957595/مزایده-زمین-چمن-مصنوعی-شهید-بشارت'>مزایده زمین چمن مصنوعی شهید بشارت / مزایده زمین چمن مصنوعی شهید بشارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957600/مزایده-استخر-شنای-گلستان'>مزایده استخر شنای  گلستان / اگهی مزایده , مزایده استخر شنای  گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957607/فراخوان-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-موسسه-قرانی'>فراخوان واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث موسسه قرانی  / فراخوان , فراخوان واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث موسسه قرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957609/مزایده-استخر-شنای-شهدا'>مزایده استخر شنای شهدا / اگهی مزایده , مزایده استخر شنای شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957614/مزایده-سالن-ورزشی-کوثر'>مزایده سالن ورزشی کوثر / اگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957577/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957578/استعلام-تعمیرات-موردی-تاسیسات-و-موتورخانه-شعب-استان'> استعلام تعمیرات موردی تاسیسات و موتورخانه شعب استان / استعلام , استعلام تعمیرات موردی تاسیسات و موتورخانه شعب استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957579/استعلام-درب-امنیتی-ضد-سرقت'>استعلام درب امنیتی ضد سرقت / استعلام, استعلام درب امنیتی ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957580/استعلام-کانورتر-و--'>استعلام کانورتر و... / استعلام ، استعلام کانورتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957581/استعلام-قلم-هوشمند-به-همراه-کتاب-قرآن'>استعلام قلم هوشمند به همراه کتاب قرآن / استعلام, استعلام قلم هوشمند به همراه کتاب قرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957582/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957583/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957585/استعلام--اجرای-آسفالت-معابر-روستای-دربند'>استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای دربند / استعلام , استعلام   اجرای آسفالت معابر روستای دربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957586/استعلام-میز-ناهار-خوری--'>استعلام میز ناهار خوری.... / استعلام ، استعلام میز ناهار خوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957587/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه / استعلام , استعلام دمپایی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957588/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-مسکونی'>مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957589/استعلام-بیسکوئیت-و-آبنبات'>استعلام بیسکوئیت و آبنبات / استعلام, استعلام بیسکوئیت و آبنبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957590/استعلام-غشاء-پلیمری'>استعلام غشاء پلیمری  / استعلام، استعلام غشاء پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957591/استعلام-تابلو-سافت-11-کیلووات'>استعلام تابلو سافت 11 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو سافت 11 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957592/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-32-و-42-اینچ'>استعلام تلویزیون LED سایز 32 و 42 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 32 و 42 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957593/تمدید-مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شهرستان'>تمدید مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان  / تمدید مناقصه , مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957594/استعلام-کامپیوتر-نوت-بوک'>استعلام کامپیوتر نوت بوک  / استعلام, استعلام کامپیوتر نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957596/استعلام-کتابخانه'>استعلام کتابخانه / استعلام, استعلام کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957597/استعلام-میز-جلو-مبلی'>استعلام میز جلو مبلی / استعلام,استعلام میز جلو مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957598/استعلام-خرید-سیستم-کولینگ-داخلی'>استعلام خرید سیستم کولینگ داخلی / استعلام, استعلام خرید سیستم کولینگ داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957599/استعلام-دستگیره-65cm'>استعلام  دستگیره 65cm / استعلام , استعلام  دستگیره 65cm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957601/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی / استعلام ,استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957602/استعلام-تهیه-نقشه-utm--'>استعلام تهیه نقشه utm ... / استعلام, استعلام تهیه نقشه utm ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957603/مناقصه-خدمات-امداد-تعمیرات-گازبانی-و---996-7-26'>مناقصه خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی و ... 996.7.26 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی و ... 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957604/استعلام-صندلی-گردان-تیراژه-مدل-3000-پشت-بلند'>استعلام صندلی گردان تیراژه مدل 3000 پشت بلند / استعلام, استعلام صندلی گردان تیراژه مدل 3000 پشت بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957605/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام, استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957606/استعلام-انواع-کابینت-سانترال-و-تلفن-رومیزی'>استعلام انواع کابینت سانترال و تلفن رومیزی / استعلام , استعلام انواع کابینت سانترال و تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957608/مناقصه-انجام-فعایتهای-مرتبط-با-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات-و-اپراتورهای-دوربین-های-مدار-بسته'>مناقصه انجام فعایتهای مرتبط با حفاظت از اماکن و تاسیسات و اپراتورهای دوربین های مدار بسته     / مناقصه , مناقصه انجام فعایتهای مرتبط با حفاظت از اماکن و تاسیسات و اپراتورهای دوربین های مدار بسته    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957610/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام ,استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957611/آگهی-ارزيابی-کيفی--مطالعات-تعيين-حد-بستر-و-حريم-و-مرحله-اول-ساماندهی'>آگهی ارزيابی کيفی   مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهی     / آگهی ارزيابی کيفی ،آگهی ارزيابی کيفی  مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهی      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957612/مناقصه-انجام-عملیات-بررسی-جامع-بازار-خط-سیر--نقشه-برداری--'>مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر ، نقشه برداری ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر ، نقشه برداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957613/استعلام-صندلی-حمام-تاشو'>استعلام صندلی حمام تاشو  / استعلام , استعلام صندلی حمام تاشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957615/فراخوان-واگذاری-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت'>فراخوان واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت / فراخوان , فراخوان واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957616/استعلام-خرید-اقلام-لوازم-بهداشتی-برای-واحد-توانبخشی'>استعلام خرید اقلام لوازم بهداشتی برای واحد توانبخشی / استعلام, استعلام خرید اقلام لوازم بهداشتی برای واحد توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957617/استعلام-اسپکولوم-بینی'>استعلام اسپکولوم بینی / استعلام استعلام اسپکولوم بینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957618/مناقصه-فراخوان-شناسایی-شرکت-های-دارای-توان-و-صلاحیت-ارزیابی-کیفی-منابع'>مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های دارای توان و صلاحیت ارزیابی کیفی منابع / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های دارای توان و صلاحیت ارزیابی کیفی منابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957619/مناقصه-مدیریت-طرح-ساخت-بیمارستان-های-بزرگ-از-محل-منابع-فاینانس'>مناقصه مدیریت طرح ساخت بیمارستان های بزرگ از محل منابع فاینانس     / مناقصه , مناقصه مدیریت طرح ساخت بیمارستان های بزرگ از محل منابع فاینانس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957620/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-٬طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه واگذاری امور تهیه ٬طبخ و توزیع غذای پرسنل  / مناقصه واگذاری امور تهیه ٬طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957621/مناقصه-28-کيلومتر-شبکه-پراکنده-فولادی'>مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی  / مناقصه, مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957622/استعلام-PVDM3-128'>استعلام PVDM3-128 / استعلام ، استعلام PVDM3-128</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/957623/مناقصه-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-وتامین-آب--'>مناقصه تعمیرات،بازسازی شبکه و تاسیسات وتامین آب... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات،بازسازی شبکه و تاسیسات وتامین آب...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت: 11:28