اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955767/مناقصه-پروژه-احداث-شب... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955767/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-17-روستای----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955768/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955772/مناقصه-تامین-سی-و-پنج-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955777/مناقصه-فلورین-80-درصد'>مناقصه فلورین 80 درصد  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه فلورین 80 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955779/مناقصه-خرید-کنتور-ارتقاء-یافته-G6--G10---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه  خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955785/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-حسین-آباد-گاران'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955786/مناقصه-خریداری-شیر-ایمنی-خط-خروجی-کمپرسور-گازی-و--'>مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955788/تجدید-مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955789/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-شیرآلات-و-اتصالات-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955791/فراخوان-PLEUGER-SUBMERSIBLE-ELECTRICAL-PUMP--نوبت-دوم'>فراخوان  PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP  -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955796/مناقصه-احداث-ترانسفورماتورها-جهت-رفع-فولباری-ترانس-های-موجود-و-شبکه-مورد-نیاز----نوبت-دوم'>مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955798/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955799/تجدید-مناقصه-خرید-9-دستگاه-ماشین-زیرکوب--'>تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب .. / مناقصه , تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955800/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری  نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار  ,مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955802/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955803/فراخوان-فراخوان-عملیات-تکمیلی-ابنیه--تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-موزه-هنرهای-معاصر'>فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر  / فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955804/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروزه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955805/مناقصه-طبخ-سرو-وتوزیع-غذای-نیمروزی-نوبت-دوم'>مناقصه طبخ، سرو  وتوزیع غذای نیمروزی  نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه طبخ، سرو  وتوزیع غذای نیمروزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955806/فراخوان-آماده-سازی--باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی-معدن'>فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955808/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان-نوبت-دوم'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955809/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-ساخت-مخزن-بتنی-آب'>تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955810/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955815/فراخوان-ساماندهی-و-ارائه-خدمات-سرویس-مدارس'>فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس / فراخوان , فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955817/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حسابداری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955818/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی-محورها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955819/مناقصه-جهت-عملیات-زیرسازی-و-سنگ-فرش-معابر--مرحله-سوم'>مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر -  مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955823/مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خدمات پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955826/مناقصه-عملیات-حمل-دستگاه-حفاری-پروژه-خط-2-قطار-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955831/فراخوان-احداث-و-تجهیز-جایگاه-سوخت-مسقف-بنزین-به-صورت-مشارکتی-BOT'>فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT  / فراخوان ,فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955832/فراخوان-الکتروپمپ-گلایکول-یونیت-کامل-نوبت-دوم'>فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955833/فراخوان-تامین-مالی-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955834/آگهی-مناقصه-ارزیابی-کیفی-مشاور-96-3'>آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3  / مناقصه, آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955835/مناقصه-خرید-فرم-های-مورد-نیاز-بیمارستان'>مناقصه خرید  فرم های مورد نیاز بیمارستان / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید  فرم های مورد نیاز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955838/مناقصه-بهره-برداری-از-واحدهای-صافکاری-نقاشی-آپاراتی-رادیاتورسازی--'>مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی... / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955839/فراخوان-کاهش-تولید-زباله-تفکیک-از-مبدا--نوبت-دوم'>فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955844/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتورهای-قدرت-و-کمکی--زمین'>تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955849/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955853/استعلام-بهاء-سرویس-و-نگهداری-لندری-تجهیزات-رختشویخانه'>استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه  / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955856/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-مراکز-انتقال-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955860/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-و-فضای-سبز-کل--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955861/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-ملحقات-RTU'>مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955863/مناقصه-احداث-بوستان-هرمی-بافت'>مناقصه  احداث بوستان هرمی بافت  / آگهی مناقصه , مناقصه  احداث بوستان هرمی بافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955867/مناقصه-خرید-حدود-400-000-سبد-پلاستیکی-جای-میوه-مجدد'>مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955873/مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانس-جریان-400-کیلو-ولت-با-بهره-گیری'>مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری  / مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955875/مناقصه-تهیه--حمل--تخلیه--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایش-سالن-ژیمناستیک'>مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955876/مناقصه-اجرای-عملیات-تولید-جدول-پرسی--وبیره-و--96-7-25'>مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ...96.7.25 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ... 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955877/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی'>مناقصه تکمیل راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955878/مناقصه-خرید-18-دستگاه-ماشین-آبفشان-خطی-(لینیر)'>مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955880/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-کارخانه-تغلیظ--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955881/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری-کارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955882/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-چاه-کل-دق-فینو'>مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955885/مناقصه-انجام-امور-بیمه--درمان-تکمیلی-پرسنل-شرکت'>مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955888/مناقصه-نصب-و-اجرای-مخزن-هوایی-فلزی-منطقه-ویژه-اقتصادی--نوبت-سوم'>مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955889/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-میکسر'>مناقصه خرید یک دستگاه میکسر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه میکسرمناقصه خرید یک دستگاه میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955893/مناقصه-واگذاری-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری-از-یک-دستگاه-باسکول'>مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول  / مناقصه , مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955894/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-راههای-دسترسی-به-چاههای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم  / آگهی فراخوان، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955896/مناقصه-عملیات-تهیه--ساخت--حمل--نصب--راه-اندازی-آزمایش-و-بهره-برداری-آزمایشی-تجهیزات-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955902/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-و-مسی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955904/مناقصه-تامین-تجهیزات-هواووی-ADSL-DSLAM--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955905/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-5-دستگاه-اکسیژن-ساز'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955907/مناقصه-حمل-مواد-اولیه-موردنیاز'>مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز / مناقصه ، مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955908/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-داخلی-آبرسانی'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955909/مناقصه-تهیه-پکیج-انشعاب-آب-(لوازم-انشعاب-آب-و-کنتور)--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور)  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و شناسایی مناقصه گران, مناقصه  تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955911/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955914/مناقصه-خرید-سامانه-جامع-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955916/تجدید-ارزیابی-کیفی-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و---(نوبت-دوم)'>تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم) / فراخوان ، تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955918/استعلام-بکارگیری-پزشک-متخصص-طب-کار'>استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار  / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955919/مناقصه-احداث-پروژه-طرح-توسعه-ایستگاه-32-سازمان'>مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان  / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955921/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955923/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خودروهای-آتش-نشانی'>مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955924/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955928/مناقصه-خرید-23-قلم-مواد-غذایی'>مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955929/مناقصه-خرید-3000-متر-لوله-چدن-داکتیل-ضدزلزله'>مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله  / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955930/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955931/مناقصه-PARTS-FOR-CENTRIFUGAL-COMPRESSOR-نوبت-دوم'>مناقصه  PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه   PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955933/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پست-سیار'>مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955935/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب  / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955937/مناقصه-خرید-15-قلم-از-اقلام-مواد-غذایی--'>مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955938/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-حوزه-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955942/مناقصه-خرید-کابل-و--'>مناقصه خرید کابل و ... / مناقصه های عمومی, مناقصه خرید کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955943/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-ماشین-آلات'>آگهی مناقصه  عمومی خرید ماشین آلات  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  عمومی خرید ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955948/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955952/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-و-سنگین-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955956/مناقصه-9-دستگاه-پمپ-andrtiz-و-پروانه-های-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه  9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955962/استعلام-لوازم-یدکی-بلدوزر-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955964/مناقصه-جداسازی--جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-صنعتی-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955966/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-موردنیاز-شبکه'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955969/فراخوان-مشاوران-جهت-مدیریت-طرح-ساخت-بیمارستانهای-بزرگ-نوبت-دوم'>فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مشاوران , فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955971/استعلام-کیسه-زباله-و---سایت-ستاد'>استعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955975/تجدید-فراخوان-تامین-زیرساخت-CND-و-فضای-ذخیره-سازی-ابری'>تجدید فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955978/استعلام-یک-خودرو-جهت-سرویس--سامانه-ستاد'>استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955979/مناقصه-فروش--شارژ-و-توزیع-کارت-بلیت-الکترونیک-سازمان-نوبت-دوم'>مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955981/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اندازه-گیری-ظرفیت-خازنی-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955987/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-رفسنجان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955994/مناقصه-واگذاری-امور-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955995/مناقصه-طراحی-سامانه-سیستم-اطلاعات-جغرافیایی-GIS-تحت-وب--'>مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ... / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956001/تجدید-مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی'>تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی  / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956002/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956005/مناقصه-کلیه-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-به-همراه-اثاثیه-و-لوازم-مربوط'>مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط  / مناقصه, مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956007/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956009/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956012/مناقصه-واگذاری-بخش-دندانپزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956013/مناقصه-اجرای-سیستم-برق-و-ابزار-دقیق-(بدون-متریال)'>مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956018/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مراکز-روستایی-شهرستان-های-ملایر-کبودرآهنگ-و-رزن'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956021/مناقصه-تعداد-سه-3-دستگاه-کوئل-مسی'>مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956023/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-پذیرایی-سه-وعده-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956024/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-ساختمان-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956025/مناقصه-خرید-پانزده-15-تن-میلگرد-برنجی'>مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956027/مناقصه-عملیات-نشت-یابی-از-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956029/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا-استان-البرز-در-منطقه-2---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956030/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956036/مناقصه-محوطه-سازی-و-بتن-ریزی'>مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956039/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محموله-ها--خدمات-نظافت'>مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت  / آگهی مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956041/مناقصه-عملیات-راهبری-و-هدایت-سامانه-ارتباط-مردمی'>مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956042/تجدید-فراخوان-طرح-و-ساخت-جهت-احداث-واحدهای-7-و-8-تصفیه-خانه'>تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956043/مناقصه-خرید--حمل--نظارت-بر-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-جذبی'>مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956044/فراخوان-دوم-ارزیابی-کیفی-تجدید-مناقصه-خرید-3-دستگاه-ماشین-سوزنکوب'>فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب / مناقصه, فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956049/مناقصه-خرید-یراق-آلات-سیم-هادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956050/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-پارک-جنگلی'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956051/مناقصه-فراخوان-پیمانکاران-مجرب-ساختمانی'>مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی / مناقصه, مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956056/فراخوان-انتخاب-پیمانکاران-برگزارکننده-هفدهمین-همایش-روز-ملی'>فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی / فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956057/مناقصه-نصب-1500-انشعاب-شهر-و-روستاهای----نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956059/مناقصه-foxboro--masoneilan-نوبت-دوم'>مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956060/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956062/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-نظارت-بر-اجرای-عملیات-های-اجرایی-بازسازی-و-احداث-انهار'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956065/مناقصه-منو-آمونیوم-فسفات-و--'>مناقصه منو آمونیوم فسفات و ... / مناقصه , مناقصه منو آمونیوم فسفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956067/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-نساء--بندکوه-و-نارمند'>مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956068/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956071/فراخوان-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه-قلی-تپه-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956073/فراخوان-بازسازی-17-دستگاه-hvac-های-مجتمع'>فراخوان  بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع  / فراخوان مناقصه  , فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956074/فراخوان-خرید-284-600-کیلومتر-سیم-محافظ-opgw--'>فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... / فراخوان , فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956075/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956078/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-ماشاری--درگیران'>مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956081/مناقصه-ارایه-خدمات-آتش-نشانی-در-شهرک-صنعتی-قنوات'>مناقصه ارایه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات  / آگهی مناقصه , مناقصه ارایه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956086/مناقصه-واگذاری-پروژه-ساخت-پایانه-مسافربری'>مناقصه واگذاری پروژه ساخت پایانه مسافربری / مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه ساخت پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956091/مناقصه-تهیه--خرید-و-نصب-پوشش-دیوارهای-اطراف'>مناقصه تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف / آگهی مناقصه , مناقصه  تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956093/مناقصه-اجرای-کامل-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-شهرداری'>مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956096/مناقصه-خرید-6-دستگاه-دیزل-ژنراتور-40-KVA-با-متعلقات-طبق-LOM-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات طبق LOM تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات طبق LOM تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956098/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات-96-7-25'>تجدید فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  96.7.25 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  تجدید نوبت اول 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956099/مناقصه-اجرای-کفپوش-محوطه-و-آبنمای-ساختمان'>مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956102/فراخوان-نهالکاری--آبیاری-و-مراقبت-مناطق-بیابانی-نوبت-دوم'>فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی نوبت دوم  / فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956104/مناقصه-اجرای-شبکه-آب-خام-فضای-سبز-شهری'>مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956106/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-محوطه-های-عمومی-و-بتن-ریزی-و-جدول-کاری'>مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956112/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-اسکلت-ساختمانهای-اصلی--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956113/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-پست-230-کیلوولت-شاهرود'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی پست 230 کیلوولت شاهرود / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه های دسترسی پست 230 کیلوولت شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956116/مناقصه-احداث-پمپ-بنزین-و-مجموعه-وابسته-به-آن--مرحله-دوم'>مناقصه  احداث پمپ بنزین و مجموعه وابسته به آن - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  احداث پمپ بنزین و مجموعه وابسته به آن - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956118/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی--'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956120/مناقصه-واگذاری-نگهداری-با-مصالح-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه دو مرحله‌ ای,مناقصه واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956121/اگهی-مناقصه-حمل-11000-تن-چغندر-قند-مزارع'>اگهی مناقصه حمل 11000 تن چغندر قند مزارع / اگهی مناقصه , مناقصه  حمل 11000 تن چغندر قند مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956122/آگهی-مناقصه-عمومی-مدیریت-اجرای-طرح-مطالعاتی-کوهورت'>آگهی مناقصه عمومی مدیریت اجرای طرح مطالعاتی کوهورت  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی مدیریت اجرای طرح مطالعاتی کوهورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956123/تجدید-فرآیند-ارجاع-عمومی-ساخت-750-عدد-باکس-پالت--نوبت-دوم'>تجدید فرآیند ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت - نوبت دوم / آگهی تجدید فرایند ارجاع عمومی، تجدید فرآیند ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956131/مناقصه-انجام-عملیات-تخریب-و-دیوارکشی-حیاط-های-شمالی-خیابان-شهید-کاظمی'>مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان شهید کاظمی  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان شهید کاظمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956136/تجدید-مناقصه-استخراج-و-بارگیری-و-باطله-برداری-سنگ-آهن'>تجدید مناقصه  استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه  استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956141/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-سایزهای-32-تا-315-میلیمتر-و-اتصالات'>مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات  / مناقصه ، مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956144/مناقصه-عملیات-بوجاری-و-پاکت-گیری-و-پارت-چینی---سویا-96-7-25'>مناقصه عملیات بوجاری و پاکت گیری و پارت چینی.... سویا 96.7.25 / مناقصه, مناقصه عملیات بوجاری و پاکت گیری و پارت چینی.... سویا  96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956146/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956148/مناقصه-عملیات-خشک-کردن-حدود-310-تن-محصول-بذری-سویا---'>مناقصه عملیات خشک کردن حدود 310 تن محصول بذری سویا  ... / مناقصه عملیات خشک کردن حدود 310 تن محصول بذری سویا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956149/فراخوان-مشارکت-در-32-هکتار-اراضی-پسته-کاری'>فراخوان مشارکت در 32 هکتار اراضی پسته کاری  / مناقصه, فراخوان مشارکت در 32 هکتار اراضی پسته کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956153/مناقصه-واگذاری-کارهای-حجمی'>مناقصه واگذاری کارهای حجمی  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956154/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-خالصی-96-7-25'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی 96.7.25 / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی تجدید نوبت اول 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956156/مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و-تعویض-کنتور-آب'>مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب / مناقصه عمومی ,مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956158/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-خیری-صدرای-بناب--'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956159/مناقصه-تامین-خدمات-۴۳-دستگاه-خودرو-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری -نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956161/مناقصه-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-لنگرود-96-7-25'>مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود 96.7.25 / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت اول 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956165/مناقصه-ساخت-و-تجهیز-و-بهره-برداری-از-واحد-فنی-و-آزمایشگاهی---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956169/مناقصه-بیمه-تکمیلی'>مناقصه بیمه تکمیلی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956170/مناقصه-اجرای-20-000-مترمربع-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956171/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-شهرداری'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956174/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-ناحیه-4-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956177/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956178/مناقصه-احداث-4-باب-مخزن-آب-در-روستاهای-زلزله-زده-شهرستان-ورزقان--'>مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان.... / مناقصه ، مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956180/مناقصه-عملیات-تخریب-درزهای-انبساط-آسیب-دیده---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تخریب درزهای انبساط آسیب دیده ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخریب درزهای انبساط آسیب دیده ... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956181/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-معابر-سطح-صفر-تقاطع-غیر-همسطح-نوبت-دوم'> مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر سطح صفر تقاطع غیر همسطح- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر سطح صفر تقاطع غیر همسطح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956189/مناقصه-خاطره-نگاری-والدین-معظم-شهدا'>مناقصه خاطره نگاری والدین معظم شهدا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خاطره نگاری والدین معظم شهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956192/مناقصه-عایق-بندی-پشت-بام-منازل-نوع-بی-شهر-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه عایق بندی پشت بام منازل نوع بی شهر نفت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عایق بندی پشت بام منازل نوع بی شهر نفت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956194/مناقصه-حراست-کارخانه-کود-آلی-96-07-25'>مناقصه حراست کارخانه کود آلی- 96.07.25 / آگهی مناقصه , مناقصه حراست کارخانه کود آلی- 96.07.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956197/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصهف مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956199/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل-شمالی-رودخانه---نوبت-دوم'>مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956200/فراخوان-خط-انتقال--ایستگاه-پمپاژ-اتاقک-سرچاهی'>فراخوان خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956203/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-از-جمله-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نظافت-معابر-شهری-و-'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و.. / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956204/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-خیابان----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956206/مناقصه-عملیات-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر چاپ دوم / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956207/مناقصه-نگهداری-اردوگاه-آسیب-دیدگان-اجتماعی'>مناقصه نگهداری اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی  / مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956211/اصلاحیه-فراخوان-انجام-خدمات-انباردار-و-بازبین-انبار-کالا'>اصلاحیه فراخوان انجام خدمات انباردار و بازبین انبار کالا  / اصلاحیه ,فراخوان انجام خدمات انباردار و بازبین انبار کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956214/فراخوان-عایق-بندی-پشت-بام-منازل-نوع-سی-شهرک-نفت-نوبت-دوم'>فراخوان عایق بندی پشت بام منازل نوع سی شهرک نفت  نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان عایق بندی پشت بام منازل نوع سی شهرک نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956215/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-و-طناب-بندی-در-انبارهای-عملیات-مدیریت-تدارکات-و-امور-کالا-در-آغاجاری'>مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت تدارکات و امور کالا در آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت تدارکات و امور کالا در آغاجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956216/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956217/مناقصه-پروژه-ی-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه  پروژه ی جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه ی جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956221/استعلام-قیمت-واگذاری-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان-امام-محمد-باقر-(ع)-قیروکارزین'>استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956225/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت / آگهی مناقصه محدود، مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956227/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-واحد-تبدیل-کانالیستی-CRI'>اصلاحیه فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI / اصلاحیه فراخوان , فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956231/مناقصه-آبیاری-مزارع-تحت-پوشش'>مناقصه آبیاری مزارع تحت پوشش / مناقصه , مناقصه آبیاری مزارع تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956234/همایش-بین-المللی-معرفی-فرصت-های-سرمایه-گذاری-در-حوزه-راه-و-شهرسازی'>همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی / همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956235/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956237/مناقصه-تکمیل-زمین-ورزشی-محله-ای'>مناقصه تکمیل زمین ورزشی محله ای / مناقصه, مناقصه تکمیل زمین ورزشی محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956239/چهاردهمین-کنفرانس-بین-المللی-روابط-عمومی-ایران'>چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران / چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956244/فراخوان-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-فرعی'>فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر فرعی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956245/مناقصه-تامین-نگهبانی-از-اماکن-منازل-ادارات-و-تاسیسات-شرکت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و تاسیسات شرکت ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و تاسیسات شرکت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956246/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت ا ول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956248/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی ، کادر خدماتی ، عمرانی و اداری  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی ، کادر خدماتی ، عمرانی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956249/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه'>مناقصه اجرای خط تغذیه  / مناقصه ,مناقصه اجرای خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956259/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری-سازمان'> مناقصه تامین نیروی انسانی ، کادر خدماتی ، عمرانی و اداری سازمان / آگهی مناقصه ,   مناقصه تامین نیروی انسانی ، کادر خدماتی ، عمرانی و اداری سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956260/اصلاحیه-مناقصه-تامین-738-نفر-نیروی-انسانی-96-7-25'>اصلاحیه مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی 96.7.25 / اصلاحیه اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956262/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-بهره-برداری-ایستگاه-های-پمپاژ-تاسیسات-و--(مرحله-سوم--نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات و... (مرحله سوم - نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات و... (مرحله سوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956264/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه گازرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956266/اصلاحیه-مناقصه-تامین-114-نفر-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی-96-7-25'>اصلاحیه مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی 96.7.25 / اصلاحیه اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی نوبت اول 96.7.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956267/دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری'>دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری / دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956268/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-و-بکارگیری-نیروهای-انسانی'>تجدید فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری نیروهای انسانی / آگهی فراخوان تجدید  مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری نیروهای انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956270/آگهی-مناقصه-عمومی-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-محیط-بیمارستان'>آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت محیط بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت محیط بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956277/مناقصه-عملیات-دیوارگذاری-سنگی-حاشیه-رودخانه-خشک---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات دیوارگذاری سنگی حاشیه رودخانه خشک ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات دیوارگذاری سنگی حاشیه رودخانه خشک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956279/فراخوان-بارگیری-و-حمل-حدود-35000-متر-مکعب-نخاله--'>فراخوان بارگیری و حمل حدود 35000 متر مکعب نخاله ... / فراخوان ,فراخوان بارگیری و حمل حدود 35000 متر مکعب نخاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956284/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956285/خلاصه-آگهی-مناقصه-تولید-نهال-های-جنگلی---نوبت-دوم'>خلاصه آگهی مناقصه تولید نهال های جنگلی ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه، خلاصه آگهی مناقصه تولید نهال های جنگلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956289/مناقصه-مدیریت-تعداد-5-واحد-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-و-سالن-نمایش-تابعه'>مناقصه مدیریت تعداد 5 واحد مجتمع فرهنگی و هنری و سالن نمایش تابعه  / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت تعداد 5 واحد مجتمع فرهنگی و هنری و سالن نمایش تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956290/دعوت-به-همکاری-انجام-پروژه-ممیزی-املاک-اصناف-معابر-و-GIS'>دعوت به همکاری انجام پروژه ممیزی املاک، اصناف، معابر و GIS  / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری انجام پروژه ممیزی املاک، اصناف، معابر و GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956292/مناقصه-پروژه-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-(آسفالت-پیاده-روسازی-جدول-گذاری)'>مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهری (آسفالت، پیاده روسازی، جدول گذاری)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه بهبود عبور و مرور شهری (آسفالت، پیاده روسازی، جدول گذاری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956295/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-7-باب-منزل-سه-اتاقه-کوچک'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 7 باب منزل سه اتاقه کوچک / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 7 باب منزل سه اتاقه کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956296/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-۷-دستگاه-آسانسور-و--'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956299/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-در-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956300/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956302/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا-96-7-25'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا  96.7.25 / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا نوبت اول 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956306/اصلاحیه-فراخوان-استعلام-عمومی-تعمیر-سرویس-تنظیم-و-تامین-قطعات-تعداد-48-دستگاه-کپی'>اصلاحیه فراخوان استعلام عمومی تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات تعداد 48 دستگاه کپی  / اصلاحیه استعلام عمومی , فراخوان استعلام عمومی تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات تعداد 48 دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956307/مناقصه-خرید-کامپیوتر'>مناقصه خرید کامپیوتر  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956308/استعلام-بها-آیتمی-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام بها آیتمی مواد آزمایشگاهی  / برگ استعلام بها آیتمی مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956309/مناقصه-خدمات-مربوط-به-کفن-و-دفن-اموات'>مناقصه  خدمات مربوط به کفن و دفن اموات  / مناقصه  خدمات مربوط به کفن و دفن اموات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956311/استعلام-خرید-مقره-اتکایی-سرکابل-حرارتی-هوایی'>استعلام خرید مقره اتکایی سرکابل حرارتی هوایی  / استعلام ، استعلام خرید مقره اتکایی سرکابل حرارتی هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956312/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام ,استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956314/کنفرانس-ملی-پژوهش-های-بنیادی-در-عمران--معماری-و-شهرسازی'>کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران ، معماری و شهرسازی / کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران ، معماری و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956315/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-میز-دوار'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956316/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر--'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر ... / اگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956317/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-دیواره-بتنی-پیش-ساخته-پایه-دار-کشویی-دهانه'>استعلام خرید و حمل و نصب دیواره بتنی پیش ساخته پایه دار کشویی دهانه  / استعلام, استعلام خرید و حمل و نصب دیواره بتنی پیش ساخته پایه دار کشویی دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956319/استعلام-اتوسکوپ-افتالموسکوپ--'>استعلام اتوسکوپ، افتالموسکوپ... / استعلام , استعلام اتوسکوپ، افتالموسکوپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956320/مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-۴-دستگاه-گراس-هپر'>مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر / مناقصه ,مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956321/استعلام-دستمزد-اجرای-تعمیرات-شبکه'>استعلام دستمزد اجرای تعمیرات شبکه  / استعلام ، استعلام دستمزد اجرای تعمیرات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956322/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-نفت--گاز--پالایش-و-پتروشیمی'>ششمین کنفرانس بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی / ششمین کنفرانس بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956323/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956324/استعلام-حمل-محموله-دارویی-و-تجهیزات-پزشکی'>استعلام حمل محموله دارویی و تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام حمل محموله دارویی و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956325/استعلام-تعمیرات-ساختمان-قانون-تردد-مهمانسرای---'>استعلام تعمیرات ساختمان قانون تردد مهمانسرای .... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان قانون تردد مهمانسرای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956327/استعلام-خرید-انواع-کفش-پوتین-ایمنی'>استعلام خرید انواع کفش پوتین ایمنی / استعلام ،استعلام خرید انواع کفش پوتین ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956328/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956329/استعلام-کاغذ-a4-و--'>استعلام کاغذ a4 و ... / استعلام, استعلام کاغذ a4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956330/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-5-دستگاه-منزل-سی-تایپ-قدیم-و-جدید'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 5 دستگاه منزل سی تایپ قدیم و جدید  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 5 دستگاه منزل سی تایپ قدیم و جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956331/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-امور-برق-شهرستان-خوانسار'>مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان خوانسار  / مناقصه , مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان خوانسار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956332/استعلام-چراغ-مهتابی-مازی-نور'>استعلام چراغ مهتابی مازی نور / استعلام ,استعلام چراغ مهتابی مازی نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956333/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام ,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956334/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-ژنراتور'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956335/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مدل-بالای-1390-جهت-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956336/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداشت-و-انبارش'>مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956337/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خط فشار متوسط  / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خط فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956338/کنفرانس-ملی-رهیافت-های-نو-در-مهندسی-عمران-و-معماری'>کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری / کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956339/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور  / استعلام, استعلام نگهداری دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956341/استعلام-پک-جراحی-یکبار-مصرف'>استعلام پک جراحی یکبار مصرف / استعلام، استعلام پک جراحی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956342/مناقصه-خرید-برج-های-مشبک-و-مقره-اتکائی-خط-چهار-مداره-230-و-63-کیلوولت--'>مناقصه خرید برج های مشبک و مقره اتکائی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت ... / مناقصه , مناقصه خرید برج های مشبک و مقره اتکائی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956343/استعلام-COBIT'>استعلام COBIT / استعلام , استعلام COBIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956345/استعلام-addinol-ساخت-شرکت-addiflon-oxs-400-گریس--96-07-25'>استعلام  addinol  ساخت شرکت  addiflon oxs 400 گریس - 96.07.25 / استعلام, استعلام  addinol  ساخت شرکت  addiflon oxs 400 گریس - 96.07.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956347/استعلام-سانتریفیوژ-مارک-Hettich'>استعلام سانتریفیوژ مارک Hettich / استعلام، استعلام سانتریفیوژ مارک Hettich</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956348/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دهی-خطوط-لوله-گاز-و-تاسیسات'>مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956350/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مودم---'>استعلام خرید یک دستگاه مودم .... / استعلام ، استعلام خرید یک دستگاه مودم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956351/استعلام-شارژ-گاز-استیلن-12-پوندی-آزمایشگاهی--96-07-25'>استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی - 96.07.25 / استعلام , استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی - 96.07.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956352/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-یک-وعده-پس-شام'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956353/استعلام-فیش-نری-و-مادگی-شش-کنتاکتی-A-380V-125'>استعلام فیش نری و مادگی شش کنتاکتی A-380V  125 / استعلام , استعلام فیش نری و مادگی شش کنتاکتی A-380V  125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956355/استعلام-دستمال-توالت-دوبل-مارک-خانواده'>استعلام دستمال توالت دوبل مارک خانواده / استعلام,استعلام دستمال توالت دوبل مارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956356/استعلام-دستگاه-آون-صنعتی'>استعلام دستگاه آون صنعتی / استعلام, استعلام دستگاه آون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956357/سومین-کنفرانس-ملی-روانشناسی-و-علوم-رفتاری'>سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری / سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956358/استعلام-خرید-فیلتر-کارتریج-MURISENGO'>استعلام خرید فیلتر کارتریج MURISENGO / استعلام خرید فیلتر کارتریج MURISENGO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956361/استعلام-مجموعه-گیربکس-محرک-وان-چدن'>استعلام مجموعه گیربکس محرک وان چدن  / استعلام , استعلام مجموعه گیربکس محرک وان چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956362/مناقصه-طراحی--تهیه--نصب--اجرا-و-راه-اندازی-پمپ-خانه-آتش-نشانی'>مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب ، اجرا و راه اندازی پمپ خانه آتش نشانی  / مناقصه, مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب ، اجرا و راه اندازی پمپ خانه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956363/استعلام-ناودانی-و-تیرآهن-فولادی'>استعلام ناودانی و تیرآهن فولادی  / استعلام , استعلام ناودانی و تیرآهن فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956365/استعلام-هفتاد-ردیف-فیلتر'>استعلام هفتاد ردیف فیلتر / استعلام, استعلام هفتاد ردیف فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956366/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه / فراخوان ، مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956368/استعلام-خرید-انواع-میله-ارت-مسی-با-انگشتی-اتمایز'>استعلام خرید انواع میله ارت مسی با انگشتی اتمایز / استعلام, استعلام خرید انواع میله ارت مسی با انگشتی اتمایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956369/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات / مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956370/استعلام-یکصد-و-هفده-ردیف-انواع-فیلتر-ماشین-آلات'>استعلام یکصد و هفده ردیف  انواع فیلتر ماشین آلات / استعلام , استعلام یکصد و هفده ردیف  انواع فیلتر ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956371/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-در-مطالعات-زبان'>پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان  / پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956373/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-مهمانسرای-بی-بی-حکیمه-2'>مناقصه  تهیه طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای بی بی حکیمه 2  / فراخوان یک مرحله ای ,مناقصه  تهیه طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای بی بی حکیمه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956374/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-نوآوری-های-اخیر-در-شیمی'>پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی / پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956376/مناقصه-خرید-P-F-NIKKISO-AIR-COMPRESSOR'>مناقصه خرید P/F NIKKISO AIR COMPRESSOR / مناقصه خرید P/F NIKKISO AIR COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956377/آگهی-فراخوان-تجهیزات-آزمایشگاهی'>آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی  / آگهی فراخوان,آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956379/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-397-شمال--'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال... / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956381/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956382/استعلام-خرید-هادی-آلومینیومی-روکش-دار-سه-لایه-96-7-25'>استعلام خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه 96.7.25 / استعلام,استعلام خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956383/سومین-کنفرانس-ملی-علوم-انسانی'>سومین کنفرانس ملی علوم انسانی / سومین کنفرانس ملی علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956384/استعلام-وسایل-نطافتی'>استعلام وسایل نطافتی / استعلام,استعلام وسایل نطافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956386/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956387/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه-مدل-WS-C2960S-48FPD-L'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل WS-C2960S-48FPD-L / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل WS-C2960S-48FPD-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956388/کنفرانس-ملی-علوم-مهندسی'>کنفرانس ملی علوم مهندسی / کنفرانس ملی علوم مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956389/استعلام-تهیه-دفترچه-محاسبات-سیستم-گرمایشی-مامور-سرای'>استعلام تهیه دفترچه محاسبات سیستم گرمایشی مامور سرای / استعلام، استعلام تهیه دفترچه محاسبات سیستم گرمایشی مامور سرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956390/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956391/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-جنوب-اهواز'>فراخوان مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه افراخوان مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956393/استعلام-فن-اگزاست'>استعلام فن اگزاست / استعلام, استعلام فن اگزاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956394/استعلام-جی-پی-اس-GPS-با-کیف-و-شارژر-و-نرم-افزار-راه-اندازی'>استعلام جی پی اس GPS با کیف و شارژر و نرم افزار راه اندازی / استعلام , استعلام جی پی اس GPS با کیف و شارژر و نرم افزار راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956396/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956397/استعلام-قیمت-اجاره-بیلبورد'>استعلام قیمت اجاره بیلبورد / استعلام,استعلام قیمت اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956398/استعلام-خرید-1000-عدد-لامپ-کم-مصرف-40-وات'>استعلام خرید 1000 عدد لامپ کم مصرف 40 وات  / استعلام خرید 1000 عدد لامپ کم مصرف 40 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956399/استعلام-خرید-یک-ست-باطری'>استعلام خرید یک ست باطری  / استعلام, استعلام خرید یک ست باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956401/اولین-کنفرانس-ملی-پیشرفت-های-اخیر-در-مهندسی-و-علوم-نوین'>اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین / اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956402/استعلام-50-عدد-ذغال--'>استعلام 50 عدد ذغال... / استعلام، استعلام 50 عدد ذغال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956403/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و شبکه توزیع گاز / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و شبکه توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956404/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956406/استعلام-کولر-گازی-اوجنرال-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اوجنرال اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اوجنرال اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956407/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956408/استعلام-اورکت-کلاه-دار'>استعلام اورکت کلاه دار  / استعلام, استعلام اورکت کلاه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956409/همایش-ملی-رهیافت-های-نو-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>همایش ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر / همایش ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956410/استعلام-خرید-200-عدد-طول-افزای-قابل-تنظیم'>استعلام  خرید 200 عدد طول افزای قابل تنظیم / استعلام, استعلام  خرید 200 عدد طول افزای قابل تنظیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956411/استعلام-قطعات-دکل-۶۳-کیلو-ولت'>استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت  / استعلام,استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956413/استعلام-خرید-راک-و-اشپیل-96-7-25'>استعلام خرید راک و اشپیل 96.7.25 / استعلام , استعلام خرید راک و اشپیل 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956414/استعلام-قند-450-گرمی'>استعلام قند 450 گرمی / استعلام , استعلام قند 450 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956415/استعلام-دو-آیتم-باطری-آسانسور-و--'> استعلام دو آیتم باطری آسانسور و ... / استعلام,   استعلام دو آیتم باطری آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956416/کنفرانس-ملی-علوم-انسانی'> کنفرانس ملی علوم انسانی /  کنفرانس ملی علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956417/احداث1000متر-شبکه-روشنايی-معابر-مستقل-زمينی-بلوار-کمربندی2-و-احداث992متر-روشنايی'>احداث1000متر شبکه روشنايی معابر مستقل زمينی بلوار کمربندی2 و احداث992متر روشنايی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث1000متر شبکه روشنايی معابر مستقل زمينی بلوار کمربندی2 و احداث992متر روشنايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956418/استعلام-جمع-آوری-تیرهای-سیمانی'>استعلام  جمع آوری تیرهای سیمانی  / استعلام , استعلام  جمع آوری تیرهای سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-299-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 299 فرعی از سی اصلی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 299 فرعی از سی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955769/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-مساحت-81-13متر'>مزایده دو دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 81.13متر / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 81.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955770/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-625-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 625.50متر  / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 625.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955771/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-زمینی-به-مساحت-437-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی به مساحت 437.50متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی به مساحت 437.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955773/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و شش متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955774/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-200-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 200 مترمربع  نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری زمینی به مساحت 200 مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955775/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون رنگ سفید روغنی / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کامیون رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955776/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-105-متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی زیربنای 105 متر / مزایده،مزایده سه دانگ منزل مسکونی زیربنای 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955778/مزایده-ششدانگ-پلاک-شش-هزار-و-سیصد-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955780/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-145-14متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر / مزایده،مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955781/مزایده-ملک-مساحت-84-51مترمربع'>مزایده ملک مساحت 84.51مترمربع  / مزایده،مزایده ملک مساحت 84.51مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955782/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-نود-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه نود متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955783/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی-مخصوص-عملیات-منبتکاری'>مزایده یک دستگاه سی ان سی مخصوص عملیات منبتکاری / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه سی ان سی مخصوص عملیات منبتکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955784/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-مغازه'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی مغازه  / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955787/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری کشاورزی / مزایده،مزایده یک قطعه زمین کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955790/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955792/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-140متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 140متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955793/مزایده-حضوری-کمپرسی-(بنز)--'>مزایده حضوری کمپرسی (بنز)    ... / آگهی مزایده حضوری (حراج)، مزایده حضوری کمپرسی (بنز)    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955794/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-58-59متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955795/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955797/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز-منطقه-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز منطقه گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز منطقه گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955801/مزایده-ششدانگ-پلاک-318-فرعی-از-3609-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 318 فرعی از 3609 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 318 فرعی از 3609 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955807/مزایده-1-ممیز-5-دهم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1 ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1 ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955811/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-131-86متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 131.86متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 131.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955812/مزایده-دو-باب-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده دو باب ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955813/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-(با-کاربری-فروش-تجهیزات-آتش-نشانی-)'>تجدید مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی ) / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955814/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-28-1191متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 28.1191متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 28.1191متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955816/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملک-مسکونی-و-خانه-سرا'>مزایده یک قطعه زمین.ملک مسکونی و خانه سرا  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین.ملک مسکونی و خانه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955820/مزایده-ششدانگ-پلاک-19-فرعی-از-بیست-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی از بیست اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955821/مزایده-فروش-138-460-کیلوگرم-ورق-آهنی'>مزایده فروش 138.460 کیلوگرم ورق آهنی / مزایده , مزایده فروش 138.460 کیلوگرم ورق آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955822/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955824/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-شماره-پلاک-1385-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 1385 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک 1385 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955825/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-پژو-roa'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پژو roa  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پژو roa </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955827/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-دو-سنندج'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955828/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-از-نوع-پرکینز-مستعمل--'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور از نوع پرکینز مستعمل.... / آگهی مزایده و فروش مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور از نوع پرکینز مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955829/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955830/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955836/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-فروشگاه-درب-1'>فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری فروشگاه درب 1  / فراخوان ,فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری فروشگاه درب 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955837/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-108-52متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955840/مزایده-واگذاری-استیجاری-تعداد-14-واحد-تجاری-مجتمع-مرحله-دوم--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری استیجاری تعداد 14 واحد تجاری مجتمع مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری تعداد 14 واحد تجاری مجتمع مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955841/مزایده-آپارتمان-مسکونی-123-15متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 123.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 123.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955842/مزایده-اقلام-فرسوده-خود-96-7-25'>مزایده اقلام فرسوده خود 96.7.25 / مزایده , مزایده اقلام فرسوده خود  مرحله اول  96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955843/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-123متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 123متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 123متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955845/مزایده-واگذاری-استیجاری-مغازه-جنب-سرویس-بهداشتی--96-07-25'> مزایده واگذاری استیجاری مغازه جنب سرویس بهداشتی - 96.07.25 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری مغازه جنب سرویس بهداشتی- 96.07.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955846/مزایده-دستگاه-برش-پروفیل-های-upvc---مرحله-دوم'>مزایده دستگاه برش پروفیل های upvc ....مرحله دوم  / مزایده, مزایده دستگاه برش پروفیل های upvc ....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955847/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955848/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955850/مزایده-یک-دستگاه-نوار-چسبان-pvc'>مزایده یک دستگاه نوار چسبان pvc  / مزایده, مزایده یک دستگاه نوار چسبان pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955851/مزایده-فروش-تانکر-20-هزار-لیتری-و-آهن-آلات'>مزایده فروش تانکر 20 هزار لیتری و آهن آلات  / مزایده , مزایده فروش تانکر 20 هزار لیتری و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955852/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-91-14متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 91.14متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 91.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955854/مزایده-پلاک-ثبتی-4585-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 4585 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4585 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955855/مزایده-فروش-خودروهای-فرسوده-و-اقلام-فرسوده'>مزایده فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955857/مزایده-ششدانگ-پلاک-109-215-بخش-هشت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 109/215 بخش هشت اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 109/215 بخش هشت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955858/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-سیار-دائمی'>مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955859/مزایده-انواع-کاپشن--انواع-شال-و-روسری'>مزایده انواع کاپشن - انواع شال و روسری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده انواع کاپشن - انواع شال و روسری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955862/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بخش-دو'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش دو / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955864/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955865/مزایده-میوه-نارنج-درختان-سطح-شهر--96-07-25'>مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر - 96.07.25 / آگهی مزایده, مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر - 96.07.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955866/مزایده-کانتینر-آبی-رنگ'>مزایده کانتینر آبی رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کانتینر آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955868/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955869/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده حضوری فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955870/مزایده-سه-مدل-عینک-طبی-آفتابی'>مزایده سه مدل عینک طبی آفتابی / آگهی مزایده  , مزایده سه مدل عینک طبی آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955871/مزایده-روزنامه-باطله-ضایعاتی'>مزایده روزنامه باطله ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده روزنامه باطله ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955872/مزایده-پلاک-ثبتی-428-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955874/مزایده-میلگرد'>مزایده میلگرد / آگهی مزایده، مزایده میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955879/مزایده-پلاک-912-فرعی-مساحت-220متر'>مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220متر  / مزایده,مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955883/مزایده-پلاک-ثبتی-54-فرعی-از-47-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی از 47 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی از 47 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955884/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-207i-بنزین-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 207i بنزین سوز  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 207i بنزین سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955886/مزایده-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین  نوبت دوم  / آگهی مزایده محلی , مزایده اجاره زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955887/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-زمینی-مساحت-54متر'>مزایده آپارتمان مسکونی در زمینی مساحت 54متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در زمینی مساحت 54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955890/مزایده-فروش-دام-و-خودرو'>مزایده فروش دام و خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش دام و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955891/مزایده-زمین-مسکونی-با-موقعیت-تجاری-مساحت-300متر'>مزایده زمین مسکونی با موقعیت تجاری مساحت 300متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی با موقعیت تجاری مساحت 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955892/مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  نوبت دوم  / آگهی  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955895/مزایده-یکباب-گاراژ-540متر'>مزایده یکباب گاراژ 540متر / مزایده,مزایده یکباب گاراژ 540متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955897/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش-نوبت-دوم'> تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش نوبت دوم / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955898/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-گناباد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک گناباد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک گناباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955899/مزایده-یک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده یک تن کنسانتره سنگ آهن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک تن کنسانتره سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955900/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-نه-قم'>مزایده زمین کشاورزی بخش نه قم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش نه قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955901/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-غرفه-سمپلینگ-و--'>مزایده بهره برداری از یک باب غرفه سمپلینگ و ... / مزایده ، مزایده بهره برداری از یک باب غرفه سمپلینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955903/مزایده-کولر-پنجره-یی-1800-تی-سی-ال--لباسشویی'>مزایده کولر پنجره یی 1800 تی سی ال - لباسشویی  / مزایده , مزایده کولر پنجره یی 1800 تی سی ال - لباسشویی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955906/مزایده-کاشت-داشت-برداشت-محصولات-زراعی'>مزایده کاشت، داشت، برداشت محصولات زراعی / آگهی مزایده (مزارعه), مزایده کاشت، داشت، برداشت محصولات زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955910/فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-جهت-استقرار-فعالیت-گل-فروشی-و----نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت گل فروشی و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت گل فروشی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955912/مزایده-فریزر-ترازوی-دیجیتال--یخچال-ویترینی-نوبت-دوم'>مزایده فریزر- ترازوی دیجیتال - یخچال ویترینی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فریزر- ترازوی دیجیتال - یخچال ویترینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955913/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955915/مزایده-ملک-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955917/مزایده-یک-قطعه-باغ-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده یک قطعه باغ قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده یک قطعه باغ قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955920/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-102متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 102متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 102متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955922/مزایده-ملک-خانه-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ملک خانه مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955925/مزایده-ششدانگ-به-شماره-ملک-4012-فرعی'>مزایده ششدانگ به شماره ملک 4012 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره ملک 4012 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955926/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده فروش  تعداد 9 دستگاه خودروی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955927/مزایده-املاک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده املاک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده املاک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955932/مزایده-ملک-مساحت-198-5متر'>مزایده ملک مساحت 198.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 198.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955934/تجدید-مزایده-تعداد-19-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--96-7-25'>تجدید مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ...96.7.25 / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... تجدید 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955936/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955939/مزایده-پلاک-ثبتی-954-فرعی-از-نود-و-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 954 فرعی از نود و دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 954 فرعی از نود و دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955940/مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده'>مزایده اجاره استخر سرپوشیده  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955941/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955944/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سواری'> مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955945/مزایده-یکدستگاه-تاور-6046'>مزایده یکدستگاه تاور 6046  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه تاور 6046 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955946/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-82-17متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 82.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 82.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955947/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-مجموعه-شب-بازار'>مزایده مدیریت و بهره برداری مجموعه شب بازار / آگهی مزایده عمومی,مزایده  مدیریت و بهره برداری مجموعه شب بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955949/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-کشاورزی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین کشاورزی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955950/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955951/مزایده-تعداد-یکصد-و-بیست-شاخه-تیر-آهن-سه-نبش'>مزایده تعداد یکصد و بیست شاخه تیر آهن سه نبش / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد یکصد و بیست شاخه تیر آهن سه نبش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955953/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955954/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-204-05متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 204.05متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 204.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955955/مزایده-ورق-استنلس-استیل-304L-بلژیکی'>مزایده  ورق استنلس استیل 304L بلژیکی / مزایده , مزایده  ورق استنلس استیل 304L بلژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955957/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات  / مزایده, مزایده آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955958/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-هیوندا-تیپ-سانتافه'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری هیوندا تیپ سانتافه  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه خودروی سواری هیوندا تیپ سانتافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955959/مزایده-سهم-الارث-مشاع-از-یک-باب-منزل-مسکونی-و--'>مزایده سهم الارث مشاع از یک باب منزل مسکونی و ... / مزایده,مزایده سهم الارث مشاع از یک باب منزل مسکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955960/مزایده-فروش-ضایعات-براده-(پلیسه)'>مزایده فروش ضایعات براده (پلیسه)  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات براده (پلیسه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955961/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-و-نیم-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک و نیم هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک و نیم هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955963/مزایده-اجاره-بوفه-دانشجویی'>مزایده اجاره بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955965/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955967/مزایده-دو-دستگاه-جوش-CO2-مدل-دستگاه-های-PARSMIGSP501W--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W - نوبت دوم  / مزایده , مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955968/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955970/مزایده-دراور-چوبی-جاکفشی-چوبی--'>مزایده دراور چوبی، جاکفشی چوبی... / آگهی مزایده, مزایده دراور چوبی، جاکفشی چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955972/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تجهیزات-و-ساختمانهای-ساندویچ-پانل--'>مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانهای ساندویچ پانل... / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانهای ساندویچ پانل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955973/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955974/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1378'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1378  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955976/تجدید-مزایده-محل-بوفه-های-دانشجویی-96-7-25'>تجدید مزایده محل بوفه های دانشجویی 96.7.25 / تجدید مزایده عمومی دو مرحله ای , تجدید مزایده محل بوفه های دانشجویی 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955977/مزایده-تعداد-300-مترمربع-سرامیک-کادوس'>مزایده تعداد 300 مترمربع سرامیک کادوس / مزایده, مزایده تعداد 300 مترمربع سرامیک کادوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955980/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-9006-94متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی 9006.94متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی 9006.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955982/مزایده-تعداد-145-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 145 کارتن پودر رختشویی / مزایده,مزایده تعداد 145 کارتن پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955983/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955984/مزایده-اتومبیل-سانگ-یانگ-مدل-کایرون-و--'>مزایده اتومبیل سانگ یانگ مدل کایرون و ... / مزایده, مزایده اتومبیل سانگ یانگ مدل کایرون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955985/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو / مزایده اموال منقول، مزایده لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955986/مزایده-اجاره-اراضی-زراعی-و-باغی-خود'>مزایده اجاره اراضی زراعی و باغی خود / مزایده , مزایده اجاره اراضی زراعی و باغی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955988/مزایده-نه-دهم-دانگ-از-پلاک-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده نه دهم دانگ از پلاک ثبتی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده نه دهم دانگ از پلاک ثبتی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955989/مزایده-کارتریج-سوپر-هیوندای-لودر-757---'>مزایده کارتریج سوپر هیوندای لودر 757 .... / مزایده,مزایده کارتریج سوپر هیوندای لودر 757 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955990/مزایده-خانه-قدیمی-مساحت-132متر'>مزایده خانه قدیمی مساحت 132متر / مزایده,مزایده خانه قدیمی مساحت 132متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955991/مزایده-یک-دستگاه-فکس-مستعمل--'>مزایده یک دستگاه فکس مستعمل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه فکس مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955992/مزایده-یکباب-خانه-و-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه و دو باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه و دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955993/آگهی-اجاره-فضای-آشپزخانه-با-تجهیزات-و-امکانات'>آگهی اجاره فضای آشپزخانه با تجهیزات و امکانات / آگهی ، آگهی اجاره فضای آشپزخانه با تجهیزات و امکانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955996/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-بخش-4-تبریز'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی بخش 4 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی بخش 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955997/مزایده-یک-دستگاه-مینی-ام-دی-اف--'>مزایده یک دستگاه مینی ام دی اف... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه مینی ام دی اف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955998/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-به-پلاک-ثبتی-9766-6364-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 9766/6364 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 9766/6364 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955999/اگهی-مزایده-تعداد-2دستگاه-سواری'>اگهی مزایده تعداد 2دستگاه سواری / اگهی مزایده , مزایده  تعداد 2دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956000/مزایده-کوره-آجرپزی-چاه-آب-دستگاه-پرس-آجرزنی-باسکول-پنجاه-تنی-و--'>مزایده کوره آجرپزی، چاه آب، دستگاه پرس آجرزنی، باسکول پنجاه تنی و...  / مزایده اموال منقول, مزایده کوره آجرپزی، چاه آب، دستگاه پرس آجرزنی، باسکول پنجاه تنی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956003/مزایده-فروش-سی-و-دو-باب-واحد-تجاری-اداری'>مزایده فروش سی و دو باب واحد تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش سی و دو باب واحد تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956004/مزایده-فروش-هیوندای-سانتافه-مدل-2013'>مزایده فروش هیوندای سانتافه مدل 2013 / مزایده ، مزایده فروش هیوندای سانتافه مدل 2013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956006/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956008/مزایده-ملک'>مزایده ملک / مزایده,مزایده ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956010/مزایده-واگذاری-اجاره-فروشگاه'>مزایده واگذاری اجاره فروشگاه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956011/مزایده-ششدانگ-مسکونی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956014/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956015/مزایده-آهن-آلات-دست-دوم'>مزایده آهن آلات دست دوم  / مزایده، مزایده آهن آلات دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956016/مزایده-واگذاری-محیط-کارخانه-بصورت-مشارکت-در-تولید-یا-اجاره'>مزایده واگذاری محیط کارخانه بصورت مشارکت در تولید یا اجاره  / مزایده, مزایده واگذاری محیط کارخانه بصورت مشارکت در تولید یا اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956017/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-524متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 524متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 524متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956019/مزایده-یک-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده  یک باب مغازه از رقبات تجاری نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده  یک باب مغازه از رقبات تجاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956020/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956022/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956026/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مغازه-مساحت-21-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت 21 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت 21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956028/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-286-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 286.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 286.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956031/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-173-42متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 173.42متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 173.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956032/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-منافع-تابلوها-بیلبوردها--'>مزایده واگذاری بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها... / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای، مزایده واگذاری بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956033/مزایده-خودرو-آردی-آی-مدل-1385'>مزایده خودرو آردی آی مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده خودرو آردی آی مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956034/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956035/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید--ضایعات-کارتن--فوم-بسته-بندی-و--'>مزایده فروش ضایعات خط تولید ، ضایعات کارتن ، فوم بسته بندی و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش ضایعات خط تولید ، ضایعات کارتن ، فوم بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956037/مزایده-4-سهم-از-شش-سهم-از-ششدانگ-به-استثنای-ثمن-اعیانی-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 سهم از شش سهم از ششدانگ به استثنای ثمن اعیانی از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 4 سهم از شش سهم از ششدانگ به استثنای ثمن اعیانی از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956038/مزایده-ضایعات-تولیدی-ایران-خودرو'>مزایده ضایعات تولیدی ایران خودرو  / آگهی مزایده, مزایده ضایعات تولیدی ایران خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956040/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956045/مزایده-حراج-دیزل-ژنراتور-کاترپیلار-و--'>مزایده حراج دیزل ژنراتور کاترپیلار و ... / آگهی حراج حضوری ، مزایده حراج دیزل ژنراتور کاترپیلار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956046/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-سالن-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-فدک-اردبیل-96-7-25'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل 96.7.25 / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان واگذاری سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل نوبت اول 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956047/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956048/مزایده25000-هزار-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده25000 هزار متر لوله 16 میلیمتر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده25000 هزار متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956052/مزایده-آپارتمان-بخش-یک-تبریز'>مزایده آپارتمان بخش یک تبریز / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یک تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956053/مزایده-فروش-جرثقیل-سقفی-5-و-10-تنی-و--'>مزایده فروش جرثقیل سقفی 5 و 10 تنی و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش جرثقیل سقفی 5 و 10 تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956054/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-se-131'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا se-131 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا se-131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956055/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مجموعه-ورزشی-صدری-13-آبان'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی صدری 13 آبان / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی صدری 13 آبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956058/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956061/مزایده-پلاک-ثبتی-20360-از-2-17181-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 20360 از 2/17181  اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 20360 از 2/17181  اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956063/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956064/مزایده-خودرو-پژو'>مزایده خودرو پژو / آگهی مزایده اموال، مزایده خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956066/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-مساحت-107-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی مساحت 107.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی مساحت 107.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956069/مزایده-صندلی-پایه-فلزی-روکش-فوم--'>مزایده صندلی پایه فلزی روکش فوم.... / اگهی مزایده , مزایده صندلی پایه فلزی روکش فوم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956070/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-171متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 171متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 171متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956072/مزایده-واگذاری-امتیاز-اجاره-بوفه-محوطه-پارک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز اجاره بوفه محوطه پارک- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امتیاز اجاره بوفه محوطه پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956076/مزایده-فروش-تعداد-حدود-800-حلقه-لاستیک-تریلی-و--'>مزایده فروش تعداد حدود 800 حلقه لاستیک تریلی و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد حدود 800 حلقه لاستیک تریلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956077/مزایده-ششدانگ-ساختمان-1052متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 1052متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 1052متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956079/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-227-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 227 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 227 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956080/مزایده-یک-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک رشته خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک رشته خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956082/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-106متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956083/مزایده-دو-باب-دکه-نوبت-سوم'>مزایده دو باب دکه- نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده دو باب دکه- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956084/مزایده-فروش-ضایعات-آجر-و-بتن-نسوز'>مزایده فروش ضایعات آجر و بتن نسوز  / مزایده , مزایده فروش ضایعات آجر و بتن نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956085/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-آبی-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان آبی مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو نیسان آبی مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956087/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-کل-سیصد-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت کل سیصد متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت کل سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956088/مزایده-فروش-انواع-تانکر--لوله-پنج-لایه-پنج-کلاف---'>مزایده فروش انواع تانکر ، لوله پنج لایه پنج کلاف .... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع تانکر ، لوله پنج لایه پنج کلاف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956089/مزایده-یک-دستگاه-تولید-فیلتر-هوای-پیو--ده-هزار-عدد-فیلتر-هوای-پراید'>مزایده یک دستگاه تولید فیلتر هوای پیو ، ده هزار عدد فیلتر هوای پراید  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تولید فیلتر هوای پیو ، ده هزار عدد فیلتر هوای پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956090/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956092/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956094/مزایده-یکدستگاه-فیلتر-پرکن-دبه'>مزایده یکدستگاه فیلتر پرکن دبه  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه فیلتر پرکن دبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956095/مزایده-اجاره-یکساله-واحدهای-تجاری-جدیدالاحداث'> مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری جدیدالاحداث / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956097/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-77متر'>مزایده آپارتمان مساحت 76.77متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956100/مزایده-حضوری-6-دستگاه-ماشین-آلات-و-خودروهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده حضوری 6 دستگاه ماشین آلات و خودروهای شهرداری نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده حضوری 6 دستگاه ماشین آلات و خودروهای شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956101/مزایده-فروش-ساختمانها-و-زمینهای-بلااستفاده-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956103/مزایده-آپارتمان-مساحت-177-75متر-بخش-نه'>مزایده آپارتمان مساحت 177.75متر بخش نه   / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 177.75متر بخش نه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956105/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-12-تهران'>مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران  / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956107/مزایده-تاسیسات-و-ماشین-آلات'>مزایده تاسیسات و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده تاسیسات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956108/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-105مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 105مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 105مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956109/مزایده-دستگاه-بدنسازی---'>مزایده دستگاه بدنسازی .... / مزایده, مزایده دستگاه بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956110/مزایده-واگذاری-اجاره-املاک-و-مدارس-بلا-استفاده-روستاهای-بخش-مرکزی'>مزایده واگذاری اجاره املاک و مدارس بلا استفاده روستاهای بخش مرکزی  / مز ایده , مزایده واگذاری اجاره املاک و مدارس بلا استفاده روستاهای بخش مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956111/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956114/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-420-و-412متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 420 و 412متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 420 و 412متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956115/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-مسکونی-عرصه-356مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی عرصه 356مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی عرصه 356مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956117/مزایده-آهن-آلات--کمد-بایگانی--'>مزایده آهن آلات - کمد بایگانی.... / مزایده اموال منقول, مزایده آهن آلات - کمد بایگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956119/مزایده-فروش-ملک-کاربری-آموزشی-عرصه-4205متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر  نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956124/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-پیکان-دوگانه-سوز--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956125/مزایده-650-متر-سنگ-مرمریت'>مزایده 650 متر سنگ مرمریت  / مزایده , مزایده  650 متر سنگ مرمریت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956126/مزایده-فروش-36-واحد-از-منزل-تحت-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده فروش 36 واحد از منزل تحت مالکیت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 36 واحد از منزل تحت مالکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956127/مزایده-سه-دستگاه-خودروی-وانت-و-سواری'>مزایده سه دستگاه خودروی وانت و سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده سه دستگاه خودروی وانت و سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956128/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-73-12متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی تجاری مساحت 73.12متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی تجاری مساحت 73.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956129/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-84-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956130/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956132/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-شمالی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956133/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بهره-برداری-سالیانه-رودخانه-ارمند'>تجدید مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956134/مزایده-فروش-دو-دستگاه-سبزه-پاک-کنی-96-7-25'>مزایده فروش دو دستگاه سبزه پاک کنی 96.7.25 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه سبزه پاک کنی 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956135/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956137/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956138/مزایده-اقلام-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده اقلام مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956139/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956140/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-دنا-مدل-1394'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 1394 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956142/مزایده-آپارتمان-مساحت-242متر'>مزایده آپارتمان مساحت 242متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 242متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956143/مزایده-ملک-بخش-یازده-حوزه-ثبتی-کن-تهران-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یازده حوزه ثبتی کن تهران نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یازده حوزه ثبتی کن تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956145/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و یک متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956147/مزایده-قطعه-شماره-50-مساحت-مفید-79متر'>مزایده قطعه شماره 50 مساحت مفید 79متر  / مزایده,مزایده قطعه شماره 50 مساحت مفید 79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956150/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956151/مزایده-واگذاری-انجام-تبلیغات-بر-روی-پل-عابر'>مزایده واگذاری انجام تبلیغات بر روی پل عابر  / مزایده ,مزایده واگذاری انجام تبلیغات بر روی پل عابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956152/مزایده-آهن-آلات-و-لوله-پلاستیکی'>مزایده آهن آلات و لوله پلاستیکی  / آگهی مزایده,  مزایده آهن آلات و لوله پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956155/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا-النترا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا النترا / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا النترا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956157/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده عمومی ,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956160/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956162/مزایده-پلاک-ثبتی-490-فرعی-از-143-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 490 فرعی از 143 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 490 فرعی از 143 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956163/مزایده-واگذاری-راه-اندازی-یک-باب-فست-فود'>مزایده واگذاری  راه اندازی یک باب فست فود  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری  راه اندازی یک باب فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956164/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی-واقع-در-مجتمع-اصلی-واحد-و--'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی واقع در مجتمع اصلی واحد و... / مزایده,مزایده واگذاری بوفه دانشجویی واقع در مجتمع اصلی واحد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956166/مزایده-ششدانگ-مغازه-شیرینی-فروشی'>مزایده ششدانگ مغازه شیرینی فروشی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه شیرینی فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956167/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری--محل-استقرار-وسایل-بازی-و-غرفه-های-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956168/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-50000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50000متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956172/مزایده-واگذاری-یک-واحد-رستوران'>مزایده واگذاری یک واحد رستوران  / مزایده ,مزایده واگذاری یک واحد رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956173/مزایده-ساختمان-مشتمل-بر-دو-طبقه-مسکونی-و-یکباب-مغازه'>مزایده ساختمان مشتمل بر دو طبقه مسکونی و یکباب مغازه / مزایده,مزایده ساختمان مشتمل بر دو طبقه مسکونی و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956175/مزایده-اداره-و-حفاظت-مجموعه-پارکینگ-کامیون-های-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956176/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956179/مزایده-یک-قطعه-زمین-احداثی'>مزایده یک قطعه زمین احداثی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956182/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری'>مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری  / مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956183/مزایده-یک-قطعه-باغ-مثمر-مساحت-1830متر'>مزایده یک قطعه باغ مثمر مساحت 1830متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مثمر مساحت 1830متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956184/مزایده-یک-دستگاه-مویون-زن-درب'>مزایده یک دستگاه مویون زن درب  / مزایده,مزایده یک دستگاه مویون زن درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956185/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-240متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 240متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956186/مزایده-طراحی-ساخت-نصب-بهره-برداری-و---به-صورت-BOLT'>مزایده طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و ... به صورت BOLT  / آگهی مزایده عمومی, مزایده طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و ... به صورت BOLT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956187/مزایده-فروش-املاک-شامل-اپارتمان-مسکونی-خدماتی'>مزایده فروش املاک شامل اپارتمان مسکونی خدماتی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل اپارتمان مسکونی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956188/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اموال مازاد و اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956190/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-زمین-بازی-کودکان'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956191/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-101-10098-و-113-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 101-10098 و 113 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 101-10098 و 113 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956193/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-هفت-زنجان'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956195/مزایده-فروش-ششدانگ-یکباب-منزل-و-لیست-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ یکباب منزل و لیست تجهیزات و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یکباب منزل و لیست تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956196/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-930-140متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 930.140متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 930.140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956198/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-سفید-رنگ-مدل-1374'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 سفید رنگ مدل 1374 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 سفید رنگ مدل 1374</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956201/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956202/مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956205/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-141-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956208/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-دو-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه  CNG نوبت دوم / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956209/مزایده-لوازم-برقی'>مزایده لوازم برقی  / آگهی مزایده اموال مازاد بر نیاز , مزایده لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956210/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956212/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی-غیرآبستن-و-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956213/مزایده-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از سالن آمفی تئاتر / مزایده عمومی , مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956218/مزایده-اجاره-باسکول-ارمغان-سبز'>مزایده اجاره باسکول ارمغان سبز  / مزایده , مزایده اجاره باسکول ارمغان سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956219/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-28-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 28 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956220/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-کاوه---96-7-25'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ،... 96.7.25 / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ،... 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956222/مزایده-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی / مزایده عمومی , مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956223/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-138-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 138.30متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 138.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956224/مزایده-دو-دستگاه-دریل-رادیال-روسی'>مزایده دو دستگاه دریل رادیال روسی  / مزایده, مزایده دو دستگاه دریل رادیال روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956226/مزایده-5-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-بخش-سی-و-شش'>مزایده 5 دانگ از ششدانگ مغازه بخش سی و شش  / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ مغازه بخش سی و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956228/مزایده-دستگاه-کشت-سیب-زمینی-مدل-92--'>مزایده دستگاه کشت سیب زمینی مدل 92... / مزایده , مزایده دستگاه کشت سیب زمینی مدل 92...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956229/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-زمین-چمن-مصنوعی-کوی-گلستان'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956230/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-کاربری-باغی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی کاربری باغی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کاربری باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956232/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده فروش خودرو کامیون کشنده ایویکو  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو کامیون کشنده ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956233/مزایده-ششدانگ-پلاک-154-فرعی-از-13-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 154 فرعی از 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 154 فرعی از 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956236/مزایده-ژیلت-مردانه-بافت-زنانه--'>مزایده ژیلت مردانه، بافت زنانه... / آگهی مزایده اموال، مزایده ژیلت مردانه، بافت زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956238/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-31-13متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 31.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 31.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956240/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-مدل-1392'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1392  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956241/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-و-یک-دستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده فروش یک دست مبل و یک دستگاه تلویزیون و ... / مزایده,مزایده فروش یک دست مبل و یک دستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956242/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956243/مزایده-یکباب-خانه-4-خوابه'>مزایده یکباب خانه 4 خوابه  / مزایده,مزایده یکباب خانه 4 خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956247/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-مدل-1389-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مدل 1389 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مدل 1389 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956250/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-کارگاهی'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956251/مزایده-97-قلم-انواع-بدلیجات-و-غیره'>مزایده 97 قلم انواع بدلیجات و غیره / آگهی مزایده، مزایده 97 قلم انواع بدلیجات و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956252/مزایده-داروخانه-سرپایی-شبانه-روزی-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-دکتر-چمران'>مزایده داروخانه سرپایی شبانه روزی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران / مزایده داروخانه سرپایی شبانه روزی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956253/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956254/مزایده-املاک-و-اراضی-عرصه-25941متر'>مزایده املاک و اراضی عرصه 25941متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی عرصه 25941متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956255/مزایده-یک-دستگاه-لودر-و-دو-دستگاه-کفی-تریلر'>مزایده یک دستگاه لودر و دو دستگاه کفی تریلر  / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر و دو دستگاه کفی تریلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956256/مزایده-اجاره-1-باب-نانوایی-بربری'>مزایده اجاره 1 باب نانوایی بربری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 1 باب نانوایی بربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956257/مزایده-سواری-سمند-سفید-رنگ'>مزایده سواری سمند سفید رنگ / مزایده , مزایده سواری سمند سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956258/مزایده-فروش-یک-پلاک-ثبتی-و-یک-دستگاه-لودر'>مزایده فروش یک پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956261/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-345متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 345متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 345متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956263/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده ملک مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956265/مزایده-یک-واحد-گاوداری-نوبت-اول'>مزایده یک واحد گاوداری نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956269/مزایده-دو-خودروی-سواری-سبک'>مزایده دو خودروی سواری سبک  / مزایده, مزایده دو خودروی سواری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956271/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-260-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 260 مترمربع  - نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری زمینی به مساحت 260 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956272/مزایده-خودرو-سواری-هیوندا-سوناتا'>مزایده خودرو سواری هیوندا سوناتا  / مزایده،مزایده خودرو سواری هیوندا سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956273/مزایده-30-74-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-از-دو-دانگ-از-ششدانگ-تعمیرگاه'>مزایده 30.74 حبه مشاع از 72 حبه مشاع از دو دانگ از ششدانگ تعمیرگاه / مزایده,مزایده 30.74 حبه مشاع از 72 حبه مشاع از دو دانگ از ششدانگ تعمیرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956274/فراخوان-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956275/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956276/آگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-دفتر-ناوگان-مسافربری--چاپ-اول-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری - چاپ اول نوبت دوم  / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری- چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956278/مزایده-منزل-مسکونی-و-تجاری-سه-طبقه-277-78متر'>مزایده منزل مسکونی و تجاری سه طبقه 277.78متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و تجاری سه طبقه 277.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956280/مزایده-یک-راس-گوسفند'>مزایده یک راس گوسفند  / مزایده،مزایده یک راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956281/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-پژوه-405-مدل-89-و-وانت-پیکان-مدل-87'>مزایده دو دستگاه خودرو، پژوه 405 مدل 89 و وانت پیکان مدل 87 / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو، پژوه 405 مدل 89 و وانت پیکان مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956282/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956283/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-95-78متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 95.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 95.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956286/مزایده-واگذاری-مجموعه-آرایشگاه-96-07-25'>مزایده واگذاری مجموعه آرایشگاه- 96.07.25 / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجموعه آرایشگاه- 96.07.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956287/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 88 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956288/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-186-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 186.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 186.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956291/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین'>مزایده فروش 7 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956293/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری مسکونی آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956294/مزایده-خودروی-سواری-تیپ-ماکسیما'>مزایده خودروی سواری تیپ ماکسیما  / مزایده، مزایده خودروی سواری تیپ ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-و-زمین-محصور'>مزایده ششدانگ آپارتمان و زمین محصور  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان و زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-مینی-بوس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو مینی بوس و ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956301/اطلاعیه-واگذاری-املاک-و-مدارس-بلااستفاده'>اطلاعیه واگذاری املاک و مدارس بلااستفاده / اطلاعیه ،اطلاعیه  واگذاری املاک و مدارس بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956303/مزایده-فروش-املاک-تملیکی'>مزایده فروش املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956304/مزایده-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-فرهنگی-رفاهی'>مزایده جهت بهره برداری از مجموعه فرهنگی رفاهی  / آگهی مزایده ,مزایده جهت بهره برداری از مجموعه فرهنگی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956305/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956310/مزایده-پلاک-ثبتی-3480-فرعی-از-2301-از-90-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 3480 فرعی از 2301 از 90 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3480 فرعی از 2301 از 90 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956313/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956318/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-2-فرعی-145-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 2 فرعی 145.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2 فرعی 145.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956326/مزایده-فروش-شیت-پایل-های-مازاد'>مزایده فروش شیت پایل های مازاد / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش شیت پایل های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956340/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین زراعی تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956344/مزایده-ششدانگ-زمین-بیاض'>مزایده ششدانگ زمین بیاض / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بیاض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956346/مزایده-احشام'>مزایده احشام / مزایده ,مزایده  احشام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956349/مزایده-زمین-مساحت-270متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 270متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 270متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956354/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1038متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1038متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1038متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956359/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956360/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956364/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-و-هفت-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه و هفت هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه و هفت هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956367/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-781-11متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 781/11متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 781/11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956372/مزایده-500-هزارم-تمامیت-یک-قطعه-زمین'>مزایده 500 هزارم تمامیت یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 500 هزارم تمامیت یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956375/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956378/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ یک واحد منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956380/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-پلاک-هشت-فرعی'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی اپارتمان پلاک هشت فرعی / مزایده,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی اپارتمان پلاک هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956385/مزایده-0-385-صدم-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 0.385 صدم دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 0.385 صدم دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956392/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-38-93متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 38.93متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 38.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956395/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-شش-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956400/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956405/مزایده-واگذاری-اپارتمان-مسکونی-97متر'>مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی 97متر  / مزایده,مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی 97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956412/مزایده-پلاک-ثبتی-49-اصلی-از-726-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 49 اصلی از 726 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 49 اصلی از 726 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956419/مزایده-آپارتمان-مساحت-149-21متر'>مزایده آپارتمان مساحت 149.21متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 149.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956420/استعلام-تلویزیون-رنگی-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی / استعلام , استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956421/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام, استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956422/استعلام-پودر-ماشین-لباسشویی-صابون--'>استعلام پودر ماشین لباسشویی، صابون ... / استعلام, استعلام پودر ماشین لباسشویی، صابون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956423/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-213مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956424/استعلام-خرید-انواع-کابلشو-96-7-25'>استعلام خرید انواع کابلشو 96.7.25 / استعلام , استعلام خرید انواع کابلشو 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956425/همایش-مهندسی-کامپیوتر-و-نرم-افزار'>همایش مهندسی کامپیوتر و نرم افزار  / همایش مهندسی کامپیوتر و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956426/استعلام-اسپلیتر-قطعه-تجهیزات-شبکه'>استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956427/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام,استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956428/استعلام-خرید-کابل-ADSS-نوع-SM'>استعلام خرید کابل ADSS نوع SM / استعلام, استعلام خرید کابل ADSS نوع SM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956429/استعلام-لباس-کار-دوتکه-در-سايزهای-مختلف'>استعلام لباس کار دوتکه در سايزهای مختلف / آگهی استعلام ,استعلام لباس کار دوتکه در سايزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956430/استعلام-سیستم-های-کامپیوتری-واحد-مالی'>استعلام سیستم های کامپیوتری واحد مالی / استعلام, استعلام سیستم های کامپیوتری واحد مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956431/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بدون-آب-و-زمین-آبی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی بدون آب و زمین آبی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بدون آب و زمین آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956432/استعلام-تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی-B-C-و-کلید-MCCB63A-سه-پل'>استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و کلید MCCB63A سه پل  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و کلید MCCB63A سه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956433/استعلام-درب-اتوماتیک-ریلی-جمع-آوری-و-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام درب اتوماتیک ریلی جمع آوری و خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام درب اتوماتیک ریلی جمع آوری و خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956434/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956435/مناقصه-نگهداری-شبکه-فاضلاب'>مناقصه  نگهداری شبکه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956436/مزایده-ملک-در-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-37-5متر'>مزایده ملک در ساختمان دو طبقه عرصه 37.5متر  / مزایده,مزایده ملک در ساختمان دو طبقه عرصه 37.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956437/استعلام-صندلی-مدیریتی-و--'> استعلام صندلی مدیریتی و ... / استعلام,    استعلام صندلی مدیریتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956438/استعلام-تهیه-و-جابه-جایی-پارتیشن-دو-جداره-بلند'>استعلام تهیه و جابه جایی  پارتیشن دو جداره بلند  / استعلام, استعلام تهیه و جابه جایی  پارتیشن دو جداره بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956439/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام کمد بایگانی ریلی  / استعلام ,استعلام کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956440/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی-منطقه'>اصلاحیه مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956441/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام,استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956442/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر-(بیمارستان-شهید-مطهری-مرودشت)'>فراخوان استعلام  انجام امور چاپ و تکثیر (بیمارستان شهید مطهری مرودشت) / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  انجام امور چاپ و تکثیر (بیمارستان شهید مطهری مرودشت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956443/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-188-92متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 188.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 188.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956444/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956445/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956446/استعلام-پکیج-زمینی-تری-اس-مدل-پارس'>استعلام پکیج زمینی تری اس مدل پارس / استعلام, استعلام پکیج زمینی تری اس مدل پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956447/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-شیر-کنترلی-SAMSON'>استعلام تعمیر و بازسازی شیر کنترلی SAMSON / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی شیر کنترلی SAMSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956448/استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>استعلام اجاره مکان بوفه / استعلام,استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956449/استعلام-ماژول-کلید'>استعلام ماژول کلید / استعلام , استعلام ماژول کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956450/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956451/مزایده-زمین-قطعه-128-تفکیکی'>مزایده زمین قطعه 128 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین قطعه 128 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956452/استعلام-تعویض-چراغهای-مهتابی'>استعلام تعویض چراغهای مهتابی / استعلام ,استعلام تعویض چراغهای مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956453/استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>استعلام واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / استعلام,استعلام واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956454/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ  / استعلام,استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956455/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه ICP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956456/استعلام-مادر-برد-و-هارد-اینترنال'>استعلام مادر برد و هارد اینترنال / استعلام, استعلام مادر برد و هارد اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956457/مزایده-فروش-شارع-متروکه-مساحت-50-31متر'>مزایده فروش شارع متروکه مساحت 50.31متر / مزایده,مزایده فروش شارع متروکه مساحت 50.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956458/استعلام-یک-دستگاه-کانکس-نگهبانی'>استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی / استعلام, استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956459/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956460/استعلام-بازسازی-اتاق-باتری-و-UPS-مرکز-SC1'>استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1  / استعلام، استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956461/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956462/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956463/مزایده-پلاک-ثبتی-407-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 407 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 407 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956464/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام  لوله و اتصالات / استعلام,استعلام  لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956465/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا نوبت دوم  / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956466/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956467/استعلام-پیش-بند-چرمی-و--'>استعلام پیش بند چرمی و ... / استعلام ,استعلام پیش بند چرمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956468/استعلام-کیس-کامپیوتر-96-7-25'>استعلام کیس کامپیوتر  96.7.25 / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر  96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956469/استعلام-الکتروموتور-و-پمپ'>استعلام الکتروموتور و پمپ / استعلام , استعلام الکتروموتور و پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956470/استعلام-لب-تاپ-15-اینچ-96-7-25'>استعلام  لب تاپ 15 اینچ  96.7.25 / استعلام,استعلام  لب تاپ 15 اینچ 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956471/استعلام-ساخت-و-نصب-درپوش-بتونی-مسلح'>استعلام ساخت و نصب درپوش بتونی مسلح / استعلام,استعلام ساخت و نصب درپوش بتونی مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956472/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956473/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام، استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956474/استعلام-در-اتوماتیک-شیشه-ای-آلومینیومی'>استعلام در اتوماتیک شیشه ای آلومینیومی / استعلام, استعلام در اتوماتیک شیشه ای آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956475/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956476/استعلام-رزین-جهت-سختی-گیر-دستگاه-دیگ-بخار-تاسیسات'>استعلام رزین جهت سختی گیر دستگاه دیگ بخار تاسیسات / استعلام ,استعلام رزین جهت سختی گیر دستگاه دیگ بخار تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956477/مزایده-یک-قطعه-باغ-8850متر'>مزایده یک قطعه باغ 8850متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 8850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956478/استعلام--تعداد-یک-عدد-پره-جهت-موتورخانه-شرکت-شوفاژ-کار'>استعلام   تعداد یک عدد پره جهت موتورخانه شرکت شوفاژ کار / استعلام,استعلام  تعداد یک عدد پره جهت موتورخانه شرکت شوفاژ کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956479/استعلام-ماژول-DS300-SAN-SWITCH-brocade'>استعلام  ماژول DS300-SAN SWITCH brocade / استعلام ، استعلام  ماژول DS300-SAN SWITCH brocade</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956480/استعلام​-​ترموکوپل-مرجع-فلکسیبل'>استعلام​ ​ترموکوپل مرجع فلکسیبل / استعلام , استعلام ​​ترموکوپل مرجع فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956481/مزایده-ملک-و-زمین-مساحت-1000-و-200متر'>مزایده ملک و زمین مساحت 1000 و 200متر  / مزایده,مزایده ملک و زمین مساحت 1000 و 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956482/استعلام-کابل-20-کیلو-ولت'>استعلام کابل 20 کیلو ولت  / استعلام,استعلام کابل 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956483/استعلام-تابلو-جهت-نمای-گالوانیزه'>استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه / استعلام,استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956484/استعلام​-محیط-های-دمایی'>استعلام​ محیط های دمایی / استعلام , استعلام ​محیط های دمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956485/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب / مناقصه ,مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956486/فراخوان-تایپ-گزارش-خدمات-سونوگرافی--اتاق-عمل--آزمایشگاه-و-رادیولوژی'>فراخوان تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه و رادیولوژی  / فراخوان استعلام, فراخوان تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه و رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956487/استعلام-کامپیوتر-نوت-بوک'>استعلام کامپیوتر نوت بوک  / استعلام, استعلام کامپیوتر نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956488/استعلام​-آنتراسیت-گرید-2'>استعلام​ آنتراسیت گرید 2 / استعلام , استعلام ​​آنتراسیت گرید 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956489/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-250متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956490/استعلام-اسپلیت-سرمایشی-12000-ایرانی'>استعلام اسپلیت سرمایشی 12000 ایرانی / استعلام,استعلام اسپلیت سرمایشی 12000 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956491/استعلام-گابیون-بندی'>استعلام گابیون بندی / استعلام,استعلام گابیون بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956492/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-بیمارستان-شهدای-عشایر'>مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان شهدای عشایر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان شهدای عشایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956493/مزایده-ششدانگ-پلاک-164-فرعی-1388-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک 164 فرعی 1388.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 164 فرعی 1388.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956494/استعلام-سیستم-اطفا-حریق-به-همراه-گاز-co2'>استعلام  سیستم اطفا حریق به همراه گاز co2 / استعلام,استعلام  سیستم اطفا حریق به همراه گاز co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956495/مزایده-انواع-موتور-آب-هوندا-و--'>مزایده انواع موتور آب هوندا و ... / مزایده ,مزایده انواع موتور آب هوندا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956496/استعلام-چیلر-جذبی'>استعلام چیلر جذبی / استعلام , استعلام چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956497/استعلام-ساخت-باتری-خانه--'>استعلام ساخت باتری خانه .. / استعلام,استعلام ساخت باتری خانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956498/استعلام-لاستیک-سواری'>استعلام لاستیک سواری  / استعلام , استعلام لاستیک سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956499/استعلام-ساخت-ماکت'>استعلام ساخت ماکت / استعلام,استعلام ساخت ماکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956500/استعلام-دستگاه-بدنسازی--'>استعلام دستگاه بدنسازی... / استعلام, استعلام دستگاه بدنسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956501/استعلام-ساخت-سایبان-موتوری'>استعلام ساخت سایبان موتوری / استعلام,استعلام ساخت سایبان موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956502/استعلام-خرید-روغن-هیدرولیک'>استعلام خرید روغن هیدرولیک / استعلام ،استعلام خرید روغن هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956503/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوا-HOWDEN'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN / مناقصه دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956504/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام,استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956505/مزایده-پلاک-شماره-دو-فرعی-مساحت-257-متر'>مزایده پلاک شماره دو فرعی مساحت 257 متر / مزایده,مزایده پلاک شماره دو فرعی مساحت 257 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956506/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام  ساخت و نصب درب ضد سرقت  / استعلام, استعلام  ساخت و نصب درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956507/مناقصه-کنتور-معمولی'>مناقصه کنتور معمولی  / مناقصه ,مناقصه کنتور معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956508/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-هر-یک-40متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هر یک 40متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هر یک 40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956509/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال.... / استعلام, استعلام فایروال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956510/استعلام-بروشور-تبلیغاتی--'>استعلام  بروشور تبلیغاتی... / استعلام, استعلام  بروشور تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956511/استعلام-هارد-دیسک-لپ-تاپ-سامسونگ'>استعلام هارد دیسک لپ تاپ سامسونگ / استعلام,استعلام هارد دیسک لپ تاپ سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956512/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1104-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1104.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1104.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956513/مزایده-آلومینیوم-و-استیل-ضایعاتی-و--'>مزایده آلومینیوم و استیل ضایعاتی و ... / مزایده ,مزایده آلومینیوم و استیل ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956514/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام,استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956515/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956516/استعلام-خرید-سنگ'>استعلام خرید سنگ  / استعلام, استعلام خرید سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956517/مزایده-ششدانگ-پلاک-هشتصد-و-پنجاه-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک هشتصد و پنجاه و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک هشتصد و پنجاه و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956518/استعلام-تسطیح-اراضی'>استعلام تسطیح اراضی / استعلام,استعلام تسطیح اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956519/مناقصه-مراقبت-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ  / مناقصه ,مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956520/استعلام-دستمال-کاغذی-محصولات-بهداشتی'>استعلام دستمال کاغذی محصولات بهداشتی / استعلام ،استعلام  دستمال کاغذی محصولات بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956521/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی-(توپ-فوتبال-فوتسال-و--'>استعلام خرید لوازم ورزشی (توپ فوتبال، فوتسال و ... / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی (توپ فوتبال، فوتسال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956522/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-طبقه-هفتم-و-دهم'>مزایده دو واحد اپارتمان طبقه هفتم و دهم  / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان طبقه هفتم و دهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956523/استعلام-PLUS-COPY-BOARD'>استعلام PLUS COPY BOARD / استعلام,استعلام PLUS COPY BOARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956524/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزار-lan-accounting-sigma'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار lan accounting sigma  / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار lan accounting sigma </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956525/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956526/استعلام-خرید-روغن-موتور'>استعلام خرید روغن موتور / استعلام ،استعلام خرید روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956527/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-142-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 142.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 142.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956529/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات'>استعلام خرید روغن ماشین آلات / استعلام ،استعلام خرید روغن ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956530/استعلام-دوش-تلفنی-و-شیر-مخلوط--'>استعلام دوش تلفنی و شیر مخلوط ...  / استعلام, استعلام دوش تلفنی و شیر مخلوط ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956531/استعلام-دستگاه-UTM-با-لایسنس-مربوطه'>استعلام  دستگاه UTM با لایسنس مربوطه  / استعلام , استعلام  دستگاه UTM با لایسنس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956532/استعلام-باطری-خشک-12-ولت-60-آمپر'>استعلام باطری خشک 12 ولت 60 آمپر  / استعلام, استعلام باطری خشک 12 ولت 60 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956533/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-584-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/584 قدمت ده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155/584 قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956534/استعلام-باطری-150-امپر-خشک'>استعلام باطری 150 امپر خشک / استعلام, استعلام باطری 150 امپر خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956535/استعلام-دریچه-چدنی-منهول-فاضلاب-60-60'>استعلام دریچه چدنی منهول فاضلاب 60*60 / استعلام دریچه چدنی منهول فاضلاب 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956536/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956537/استعلام-دستگاه-پرده-هوای-گرم-و--'>استعلام دستگاه پرده هوای گرم و ... / استعلام ,استعلام دستگاه پرده هوای گرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956538/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات--127-بشکه'>استعلام خرید روغن ماشین آلات - 127 بشکه / استعلام ،استعلام خرید روغن ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956539/استعلام-GSM-Modem-Wavecom-fastrack-m1306b'>استعلام GSM Modem Wavecom fastrack m1306b / استعلام, استعلام GSM Modem Wavecom fastrack m1306b</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956540/مزایده-ششدانگ-پلاک-12-1998-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 12/1998 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12/1998 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956541/استعلام-آسانسور-از-نوع-کششی'>استعلام آسانسور از نوع کششی / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956542/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام  تبلت سامسونگ / استعلام, استعلام  تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956543/استعلام-مایع-دست'>استعلام مایع دست  / استعلام, استعلام مایع دست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956544/استعلام-آسانسور-از-نوع-کششی-(مسافربر-و-باربر)'>استعلام آسانسور از نوع کششی (مسافربر و باربر) / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی (مسافربر و باربر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956545/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956546/استعلام-HDD500GB-Asus-و-RAM-MiniPC'>استعلام HDD500GB Asus و RAM MiniPC / استعلام, استعلام HDD500GB Asus و RAM MiniPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956547/مزایده-تمامی-ششدانگ-خانه-مساحت-199-88متر'>مزایده تمامی ششدانگ خانه مساحت 199.88متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ خانه مساحت 199.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956548/استعلام-عسل-تک-نفره'>استعلام عسل تک نفره / استعلام, استعلام عسل تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956549/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام ,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956550/استعلام-نصب-دیوار-کاذب-سالن'>استعلام نصب دیوار کاذب سالن  / استعلام  ، استعلام نصب دیوار کاذب سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956551/استعلام-خرید-9-قلم-تجهیزات-ارتوپدی-فنی'>استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی / استعلام, استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956552/استعلام-نوار-تست-استریلیزاسیون'>استعلام نوار تست استریلیزاسیون / استعلام,استعلام نوار تست استریلیزاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956553/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام, استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956554/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956555/استعلام-کک-زغال-سنگ-صنعتی'>استعلام کک زغال سنگ صنعتی / استعلام , استعلام کک زغال سنگ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956556/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956557/استعلام-لگراند'>استعلام لگراند  / استعلام,استعلام لگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956558/آگهی-مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956559/استعلام-تست-اتوکلاو-پست-بر-چسب-دارمرغوب'>استعلام تست اتوکلاو پست بر چسب دارمرغوب / استعلام, استعلام  تست اتوکلاو پست بر چسب دارمرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956560/استعلام-دستگاه-OPG-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956561/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956562/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956563/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956564/استعلام-سرور-شبکه'>استعلام سرور شبکه  / استعلام ,استعلام سرور شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956565/استعلام-کیت-PSA-کاست-آزمایشگاه'>استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه  / استعلام, استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956566/استعلام-باتری-لیتیوم-تکسل'>استعلام باتری لیتیوم تکسل / استعلام, استعلام باتری لیتیوم تکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956567/استعلام-فن-حلزونی'>استعلام فن حلزونی  / استعلام , استعلام فن حلزونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956568/استعلام-تعداد-1500-عدد-کیک-تی-تاپ'>استعلام  تعداد 1500 عدد کیک تی تاپ / آگهی استعلام, استعلام تعداد 1500 عدد کیک تی تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956569/استعلام-کفکش-دو-اینچ'>استعلام کفکش دو اینچ / استعلام ,استعلام کفکش دو اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956570/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام  محصولات کشاورزی  / استعلام , استعلام  محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956571/استعلام-پلی-آلومینیوم-کلراید-96-7-25'>استعلام پلی آلومینیوم کلراید  96.7.25 / استعلام , استعلام پلی آلومینیوم کلراید 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956572/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS / استعلام ,استعلام دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956573/استعلام-دستگاه-واکس-زن-تمام-اتوماتیک-5-برس'>استعلام  دستگاه واکس زن تمام اتوماتیک 5 برس / استعلام, استعلام  دستگاه واکس زن تمام اتوماتیک 5 برس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956574/استعلام-خدمات-پشتیبانی-فنی-نگهداری-سیستم'>استعلام خدمات پشتیبانی فنی نگهداری سیستم  / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی فنی نگهداری سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956575/استعلام-خرید-تجهیزات-برج-خنک-کن'>استعلام خرید تجهیزات برج خنک کن  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956576/مزایده-املاک-و-اموال-منقول'>مزایده املاک و اموال منقول / مزایده,مزایده املاک و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956577/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956578/استعلام-کلر-گرانول-خلوص-96-7-25'>استعلام کلر گرانول خلوص 96.7.25 / استعلام , استعلام کلر گرانول خلوص 96.7.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956579/استعلام-جرثقیل-مخصوص-مولینه'>استعلام جرثقیل مخصوص مولینه / استعلام, استعلام جرثقیل مخصوص مولینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956580/استعلام-سنسور-آب-پکیچ'>استعلام سنسور آب پکیچ  / استعلام,استعلام سنسور آب پکیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956581/استعلام-ترمومتر-مانومتر'>استعلام ترمومتر مانومتر  / استعلام, استعلام ترمومتر مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956582/استعلام-روکش-حرارتی'>استعلام روکش حرارتی / استعلام , استعلام روکش حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956583/استعلام-شکار-و-تله-گذاری-در-فعالیت-های-خدماتی-وابسته'>استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته  / استعلام, استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956584/استعلام-ضد-یخ-از-مواد-معدنی'>استعلام ضد یخ از مواد معدنی / استعلام , استعلام ضد یخ از مواد معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956585/استعلام-دورشمار-مولینه'>استعلام دورشمار مولینه / استعلام, استعلام دورشمار مولینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956586/استعلام-افزایش-ظرفیت-حوضچه'>استعلام افزایش ظرفیت حوضچه  / استعلام ,استعلام افزایش ظرفیت حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956587/استعلام-توری-فلزی'>استعلام  توری فلزی / استعلام,استعلام  توری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956588/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-گاز'>استعلام اجرای شبکه توزیع گاز  / استعلام, استعلام اجرای شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956589/استعلام-مولینه-و-متعلقات'>استعلام مولینه و متعلقات  / استعلام, استعلام مولینه و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956590/استعلام-آنتی-ویروس-کسپراسکای'>استعلام آنتی ویروس کسپراسکای / استعلام , استعلام آنتی ویروس کسپراسکای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956591/استعلام-تکثیر-سه-حلقه-DVD'>استعلام تکثیر سه حلقه DVD  / آگهی استعلام, استعلام تکثیر سه حلقه DVD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956592/استعلام-برون-سپاری-پشتیبانی-و-نگهداری-و-نگهداشت-تجهیزات-رایانه-ای-و-شبکه'>استعلام برون سپاری پشتیبانی و نگهداری و نگهداشت تجهیزات رایانه ای و شبکه / استعلام ,استعلام برون سپاری پشتیبانی و نگهداری و نگهداشت تجهیزات رایانه ای و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956593/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-رادیویی-بی-سیم'>استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956594/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956595/استعلام-خرید-فلومتر'>استعلام خرید فلومتر / استعلام, استعلام خرید فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956596/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956597/استعلام-نرم-افزار-بودجه-ریزی-عملاتی'>استعلام نرم افزار بودجه ریزی عملاتی / استعلام , استعلام نرم افزار بودجه ریزی عملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956598/استعلام-تعویض-تعمیر-و-رفع-عیب-تجهیزات-هوایی'>استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی / استعلام، استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956599/استعلام-باتری-استارتر'>استعلام باتری استارتر / استعلام ,استعلام باتری استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956600/استعلام-تابلو-سافت'>استعلام تابلو سافت / استعلام, استعلام تابلو سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956601/استعلام-بخاری-گازسوز'>استعلام بخاری گازسوز  / استعلام ,استعلام بخاری گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956602/استعلام-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق-و-اندازه-گیری'>استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956603/استعلام-50-000-کیلوگرم-خمیر-الیاف-کوتاه-پهن-برگ'>استعلام 50.000 کیلوگرم خمیر الیاف کوتاه پهن برگ  / استعلام, استعلام 50.000 کیلوگرم خمیر الیاف کوتاه پهن برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956604/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956605/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956606/استعلام-خرید-پرینتر-402DN-HP'>استعلام خرید پرینتر 402DN HP / استعلام, استعلام خرید پرینتر 402DN HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956607/استعلام-خرید-پروفیل-قوطی'>استعلام خرید پروفیل قوطی / استعلام, استعلام خرید پروفیل قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956608/فراخوان-تکمیل-کارگاه-مدرسه-شهید-رجائی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان تکمیل کارگاه مدرسه شهید رجائی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / فراخوان, فراخوان تکمیل کارگاه مدرسه شهید رجائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956609/استعلام-خرید-2-دستگاه-رله-BAY-CONTROLLER'>استعلام خرید 2 دستگاه رله BAY CONTROLLER / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه رله BAY CONTROLLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956610/استعلام-عمل-تسطیح-محل-چاه-و-جاده-دسترسی'>استعلام  عمل تسطیح محل چاه و جاده دسترسی / استعلام, استعلام  عمل تسطیح محل چاه و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956611/استعلام-نصب-ترانس-برق-با-هر-قدرتی'>استعلام نصب ترانس برق با هر قدرتی  / استعلام,استعلام نصب ترانس برق با هر قدرتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956612/استعلام-کاغذ-گلاسه-60-90'>استعلام کاغذ گلاسه 60*90 / استعلام, استعلام کاغذ گلاسه 60*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956613/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی-80-گرمی'>استعلام  کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی / استعلام, استعلام  کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956614/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956615/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور  / استعلام، استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956616/استعلام-دستگاه-آب-شیرین-کن'>استعلام دستگاه آب شیرین کن  / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956617/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956618/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام,استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956619/استعلام-دتکتور-آتش-نشانی-آدرس-پذیر-CO---'>استعلام دتکتور آتش نشانی آدرس پذیر CO .... / استعلام, استعلام دتکتور آتش نشانی آدرس پذیر CO ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956620/استعلام-برچسب-پشت-چسبدار-تبلیغاتی'>استعلام برچسب پشت چسبدار تبلیغاتی / استعلام, استعلام برچسب پشت چسبدار تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956621/استعلام-اجرای-فنس'>استعلام اجرای فنس / استعلام , استعلام اجرای فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956622/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956623/استعلام-تعمیرات-مربوط-به-بخشهای-مختلف-بیمارستان'>استعلام تعمیرات مربوط به بخشهای مختلف بیمارستان / استعلام تعمیرات مربوط به بخشهای مختلف بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956624/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-درجه-یک-و-تینر-و-گلاسپید'>استعلام خرید رنگ ترافیکی درجه یک و تینر و گلاسپید / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی درجه یک و تینر و گلاسپید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956625/استعلام-لوله-کشی-آب-ایستگاه'>استعلام لوله کشی آب ایستگاه / استعلام , استعلام لوله کشی آب ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956626/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه خدمات حفاظتی و نگهبانی / مناقصه ,مناقصه خدمات حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956627/استعلام-تامین-برق-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام  تامین برق ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام  تامین برق ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956628/استعلام-تعداد-دو-دستگاه-سرور-و-یک-دستگاه-استورج'>استعلام تعداد دو دستگاه سرور و یک دستگاه استورج / استعلام، استعلام دو دستگاه سرور و یک دستگاه استورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956629/استعلام-تبلت-ایسوس'>استعلام تبلت ایسوس / استعلام, استعلام تبلت ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956630/استعلام-ساخت-رنگ-آمیزی-و-نصب-هندریلهای-گیت-های-گذرنامه-پایانه-مرزی'>استعلام ساخت رنگ آمیزی و نصب هندریلهای گیت های گذرنامه پایانه مرزی / استعلام, استعلام ساخت رنگ آمیزی و نصب هندریلهای گیت های گذرنامه پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956631/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-جهت-فعالیت-تخلیه-و-بارگیری'>مزایده واگذاری اجاره زمین جهت فعالیت تخلیه و بارگیری  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره زمین جهت فعالیت تخلیه و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956632/استعلام-کمد-بایگانی-5-طبقه-جنس-فلزی---'>استعلام کمد بایگانی 5 طبقه جنس فلزی .... / استعلام ، استعلام کمد بایگانی 5 طبقه جنس فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956633/استعلام-خرید-و-نصب-درب-و-پنجره-U-P-V-C'>استعلام خرید و نصب درب و پنجره U.P.V.C  / استعلام , استعلام خرید و نصب درب و پنجره U.P.V.C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956634/استعلام-روغن-حلب-16-کیلو'>استعلام روغن حلب 16 کیلو / استعلام, استعلام روغن حلب 16 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956635/استعلام-خرید-دوربین-و-دستگاه-nvr'>استعلام خرید دوربین و دستگاه nvr / استعلام ,استعلام خرید دوربین و دستگاه nvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956636/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956637/استعلام-ایمن-سازی-و-تکمیل-حفاظ-میانی-نقاط-دارای-روشنایی'>استعلام ایمن سازی و تکمیل حفاظ میانی نقاط دارای روشنایی / استعلام, استعلام ایمن سازی و تکمیل حفاظ میانی نقاط دارای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956638/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی / استعلام, استعلام کاغذ رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956639/استعلام-نقاشی'>استعلام نقاشی  / استعلام, استعلام نقاشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956640/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956641/مناقصه-L-B-V'>مناقصه L.B.V   / آگهی مناقصه, مناقصه L.B.V  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956642/استعلام-کابل-تراول-24-رشته-مجهز'>استعلام کابل تراول 24 رشته مجهز / استعلام ، استعلام کابل تراول 24 رشته مجهز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956643/استعلام-پمپ-وکیوم-سانترال-مرکزی'>استعلام پمپ وکیوم سانترال مرکزی  / استعلام,استعلام پمپ وکیوم سانترال مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956644/مزایده-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اقلام مازاد  / مزایده  ,مزایده فروش اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956645/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام,  استعلام تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956646/استعلام-کاغذ-گلاسه-100-70'>استعلام کاغذ گلاسه 100*70  / استعلام, استعلام کاغذ گلاسه 100*70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956647/استعلام-محلول-ضدعفونی'>استعلام محلول ضدعفونی  / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956648/مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-شلمچه'>مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه  / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956649/استعلام-فراخوان-مناقصه-برون-سپاری-مدیریت-مرکز'>استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز  / استعلام , استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956650/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام,استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956651/استعلام-ارت-پرتابل-132-کیلوولت-با-استیک'>استعلام ارت پرتابل 132 کیلوولت با استیک  / استعلام , استعلام ارت پرتابل 132 کیلوولت با استیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956652/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-و-ارائه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-شبکه--'>مناقصه بهره برداری و نگهداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال شبکه ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه بهره برداری و نگهداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956653/استعلام-خرید-پاسپورت-خوان'>استعلام خرید پاسپورت خوان / استعلام، استعلام خرید پاسپورت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956654/مناقصه-خرید-حمل--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-کامل-۱۰-دستگاه-آسانسور-و--'>مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی و آموزش کامل ۱۰ دستگاه آسانسور و ... / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی و آموزش کامل ۱۰ دستگاه آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956655/مزایده-پلاک-ثبتی-3272-اراضی-دارستان-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی 3272 اراضی دارستان تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3272 اراضی دارستان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956656/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سالانه-تابلوهای-پیام-متغیر-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری سالانه تابلوهای پیام متغیر و ...  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سالانه تابلوهای پیام متغیر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956657/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-6510-25'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 6510/25 / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 6510/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956658/استعلام-اجرای-هندریل'>استعلام اجرای هندریل  / استعلام, استعلام اجرای هندریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956659/استعلام-استامپ-آبی---'>استعلام استامپ آبی  .... / استعلام ، استعلام استامپ آبی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956660/مزایده-فروش-۱میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیتی--'>مزایده فروش ۱میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی ... / مزایده , مزایده فروش ۱میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956661/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-اداری-مشترکین-و-بهره-برداری--'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری مشترکین و بهره برداری ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956662/استعلام-تهیه-لوازم-الکتریکی--برقی-و-صوتی-تصویری'>استعلام تهیه لوازم الکتریکی ، برقی و صوتی تصویری / استعلام, استعلام تهیه لوازم الکتریکی ، برقی و صوتی تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956663/استعلام-فراخوان-مجری-طرحهای-مشاوره-ژنتیک'>استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956664/استعلام-آبغوره-ظرف-بیست-لیتری'>استعلام آبغوره ظرف بیست لیتری / استعلام, استعلام آبغوره ظرف بیست لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956665/فراخوان-خرید-و-اجرای-خطوط-فرعی-فاضلاب-محدوده-ایستگاه-پمپاژ-شماره-۹-گنبد'>فراخوان خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ شماره ۹ گنبد  / فراخوان , فراخوان خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ شماره ۹ گنبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956666/مناقصه-تامین-دو-دستگاه-لوله-مغزی-سیار'>مناقصه تامین دو دستگاه لوله مغزی سیار / مناقصه ,مناقصه تامین دو دستگاه لوله مغزی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956667/استعلام-لاستیک-پیکاپ'>استعلام لاستیک پیکاپ  / استعلام لاستیک پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956668/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-احسان-کانی'>استعلام  تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی / استعلام, تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956669/استعلام-بازسازی-225-عدد-سکه-یادبود-بانک-مسکن'>استعلام بازسازی 225 عدد سکه یادبود بانک مسکن / استعلام, استعلام  بازسازی 225 عدد سکه یادبود بانک مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956670/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956671/مزایده-۲-خودروی-سواری'>مزایده ۲ خودروی سواری / مزایده,مزایده ۲ خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956672/استعلام-1000-عدد-سرسوزن-تزریق-پزشکی'>استعلام 1000 عدد سرسوزن تزریق پزشکی  / استعلام, استعلام 1000 عدد سرسوزن تزریق پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956673/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-و-آسفالت-راه-روستایی-کماسی-کلکشوند'>مناقصه عملیات اجرایی احداث و آسفالت راه روستایی کماسی کلکشوند     / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث و آسفالت راه روستایی کماسی کلکشوند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956674/استعلام-جابه-جایی-پست-سیار'>استعلام جابه جایی پست سیار  / استعلام , استعلام جابه جایی پست سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956675/استعلام-آبلیمو-درجه-یک-ظرف-بیست-لیتری'>استعلام آبلیمو درجه یک ظرف بیست لیتری / استعلام, استعلام آبلیمو درجه یک ظرف بیست لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956676/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام، استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956677/استعلام-روتر-مودم-apn'>استعلام روتر مودم apn  / استعلام, استعلام روتر مودم apn </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956678/استعلام-کاغذ-نخودی-80-گرمی-60-90'>استعلام کاغذ نخودی 80 گرمی 60*90 / استعلام, استعلام کاغذ نخودی 80 گرمی 60*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956679/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-جاده-دسترسی-برج-مراقبت-فرودگاه'>استعلام بهسازی و آسفالت جاده دسترسی برج مراقبت فرودگاه / استعلام, استعلام بهسازی و آسفالت جاده دسترسی برج مراقبت فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956680/استعلام-فرش-دستبافت'>استعلام فرش دستبافت / استعلام,استعلام فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956681/مناقصه-گازرسانی-به-۳-روستای-محور-ماراکان-شهرستان-خوی'>مناقصه گازرسانی به ۳ روستای محور ماراکان شهرستان خوی     / مناقصه , مناقصه گازرسانی به ۳ روستای محور ماراکان شهرستان خوی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956682/فراخوان-ارائه-راهکارهای-کاهش-تصادفات'>فراخوان ارائه راهکارهای کاهش تصادفات / فراخوان , فراخوان ارائه راهکارهای کاهش تصادفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/956683/استعلام-لوله-آبرسانی-96-7-25'>استعلام لوله آبرسانی 96.7.25 / استعلام, استعلام لوله آبرسانی 96.7.25</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 11:26