اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954839/مناقصه-پیگرانی-هوشمند... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954839/مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خط-لوله-چهارم-نوبت-دوم'>مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954840/مناقصه-عملیات-مالچپارشی-و-نهالکاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مالچپارشی و نهالکاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مالچپارشی و نهالکاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954841/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-شهرستان-شوشتر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی شهرستان شوشتر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نیرورسانی شهرستان شوشتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954842/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-و-مغزه-گیری'>تجدید مناقصه عملیات حفاری و مغزه گیری / فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات حفاری و مغزه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954845/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالهای-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954847/مناقصه-مدیریت-امور-گرمخانه-ویژه-آقایان'>مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954848/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-سفتکاری-نازک-کاری-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده، سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات باقیمانده، سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954850/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-سنندج'>مناقصه  غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954857/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-ساختمان-ستاد'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954858/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954859/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-مراغه'>آگهی ارزیابی کیفی  عملیات امور جاری انبار نفت مراغه / ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی  عملیات امور جاری انبار نفت مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954861/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات'>ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات  / فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954862/مناقصه-تامین-فیلم-شرینگ-مجتمع'>مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954863/مناقصه-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه-های---نوبت-دوم'>مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954866/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-خاموشی-های-شبکه-های-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954869/مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-خط-انتقال-و-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954870/مناقصه-احداث-ترانسفورماتورها-جهت-رفع-فولباری-ترانس-های-موجود-و-شبکه-مورد-نیاز--'>مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954871/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری'>مناقصه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954873/مناقصه-انجام-خدمات-جمع-آوری--حمل-و-دفع-فاضلاب-پیکره-های-مختلف-تجدید'>مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954875/مناقصه-ساخت-1500-عدد-مخزن-نگهداری-پسمان-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954878/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-هتل'>مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل   / مناقصه ، مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954880/مناقصه-P-F-ELECTROCOTALYTIC-ELECTROLYZER-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954881/مناقصه-دو-دستگاه-ماشین-پاکت-زنی'>مناقصه دو دستگاه ماشین پاکت زنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه ماشین پاکت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954883/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله---نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954884/مناقصه-خرید-P-F-IMO-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F IMO- نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید P/F IMO- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954885/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تولید-سالیانه-۵۰-هزار-تن-کارنالیت-و---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954886/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-و-مجریان-محصولات-GFRC'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و مجریان محصولات GFRC / فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و مجریان محصولات GFRC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954887/مناقصه-انتخاب-بیمه-گر-به-منظور-بیمه-عمر-و-پس-انداز-کارکنان-شرکت'>مناقصه انتخاب بیمه گر به منظور بیمه عمر و پس انداز کارکنان شرکت / مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب بیمه گر به منظور بیمه عمر و پس انداز کارکنان شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954889/مناقصه-مقدار-3000-سه-هزار-تن-آهک-هیدراته'>مناقصه مقدار 3000 سه هزار تن آهک هیدراته  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 3000 سه هزار تن آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954890/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله-دنا-و-غرب-مرکز-ناحیه-سهند--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954891/مناقصه-تعدادی-جعبه-فلزی'>مناقصه تعدادی جعبه فلزی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعدادی جعبه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954892/مناقصه-خرید-2-ست-یاتاقان-CPE-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 2 ست یاتاقان  CPE نوبت دوم  / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید 2 ست یاتاقان CPE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954893/مناقصه-احداث-چمن-مصنوعی-مجموعه-شهر-سالم'>مناقصه احداث چمن مصنوعی مجموعه شهر سالم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث چمن مصنوعی مجموعه شهر سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954894/مناقصه-خرید-تجهیزات-پایش-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید تجهیزات پایش  نوبت دوم  / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات پایش نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954895/مناقصه-بشکه-فلزی-220-لیتری-با-پوشش-EPOXYPHENOLIC--'>مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954897/مناقصه-حفر-و-تجهیز-یک-حلقه-چاه-(قسمت-ششم-)--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954898/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-نیروی-انسانی-خود'>فراخوان خدمات پیمانکاری نیروی انسانی خود   / فراخوان, فراخوان خدمات پیمانکاری نیروی انسانی خود  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954899/مناقصه-خدمات-فضای-سبز-پارک'>مناقصه خدمات فضای سبز پارک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954901/مناقصه-تهیه-و-تدارکات-تجهیزات-شامل-سیم-محافظ-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954903/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-ابنیه-تاسیسات-عمومی-برق-و-مکانیک-و-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تاسیسات عمومی برق و مکانیک و محوطه سازی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران, مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تاسیسات عمومی برق و مکانیک و محوطه سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954905/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-مقاوم-سازی-چهار-دستگاه-مخزن'> فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954907/مناقصه-ممیزی-املاک-منطقه-(2)-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954908/فراخوان-خرید-لوله-22-و-30-اینچ-نوبت-دوم'> فراخوان خرید لوله 22 و 30 اینچ  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان خرید لوله 22 و 30 اینچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954913/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-تهیه-و-نصب-وراه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954914/مناقصه-خرید-تعداد-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954915/مناقصه-دو-دستگاه-ماموگرافی--'>مناقصه دو دستگاه ماموگرافی....  / آگهی مناقصه ، مناقصه دو دستگاه ماموگرافی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954918/مناقصه-خرید-کیسه-50-کیلویی'>مناقصه خرید کیسه 50 کیلویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کیسه 50 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954919/مناقصه-نظافت-ترمینالها-اماکن-و-ساختمانها-و--نوبت-دوم'>مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954920/مناقصه-مقدار-15-تن-رزین-اپوکسی-و-هاردنر'>مناقصه مقدار 15 تن رزین اپوکسی و هاردنر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 15 تن رزین اپوکسی و هاردنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954921/مناقصه-23500-تن-سنگ-سیلیس--نوبت-دوم'> مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس - نوبت دوم  / مناقصه،  مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954923/تجدید-مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی-و-عمر-و-حوادث'>تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث  / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای , تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954924/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-کارخانه-تغلیظ'>مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954928/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری-کارخانه'>مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954929/مناقصه-کلیه-عملیات-پوششی-قطعات-(آنادایز--گالوانیزه--کرومات-و--)'>مناقصه کلیه عملیات پوششی قطعات (آنادایز ، گالوانیزه ، کرومات و...)  / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه عملیات پوششی قطعات (آنادایز ، گالوانیزه ، کرومات و...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954931/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954937/تجدید-مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-شهرکهای-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954943/مناقصه-عملیات-بهسازی-معابر--ترمیم-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه عملیات بهسازی معابر - ترمیم و جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه عملیات بهسازی معابر - ترمیم و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954944/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل-پروژه-عمرانی'>مناقصه خرید ساندویچ پانل پروژه عمرانی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ساندویچ پانل پروژه عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954946/مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح--ساخت-و-نصب-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی.... / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954951/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی-محورها'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954953/مناقصه-خریداری-500-تن-روغن-پارافینیک-96-7-24'>مناقصه خریداری 500 تن روغن پارافینیک 96.7.24 / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 500 تن روغن پارافینیک  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954954/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-بهسازی-راههای-دسترسی-به-چاههای--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای... / آگهی فراخوان، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954955/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-امور-پشتیبانی-طرحهای-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954956/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا-استان-البرز-در-منطقه-2'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954958/مناقصه-خرید-انواع-پایه-بتنی-چهارگوش-مسلح--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع پایه بتنی چهارگوش مسلح - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   خرید انواع پایه بتنی چهارگوش مسلح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954961/مناقصه-خرید-2-دستگاه-تانک-30-تنی'>مناقصه خرید 2 دستگاه تانک 30 تنی / مناقصه , مناقصه خرید 2 دستگاه تانک 30 تنی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954962/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته--'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954963/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-هوشمند'>مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954964/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-کنتور-هوشمند--'>مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954971/فراخوان-طراحی-و-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>فراخوان طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  / فراخوان , فراخوان طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954974/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954975/فراخوان-اداره-امور-تاسیسات-و-عملیات-انبار-نفت'>فراخوان اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954976/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954978/فراخوان-مناقصه-تامین-نیرو-جهت-انجام-خدمات-فنی-و-جانبی-مهندسی-طرحها'> فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرحها / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرحها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954979/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-شیرآلات-و-اتصالات-و--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954981/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی-نقاط-پراکنده--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954983/تجدید-ارزیابی-کیفی-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و---'>تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... / فراخوان ، تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954984/مناقصه-احداث-8-دستگاه-پست-هوایی-برق-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954986/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-20394-شماره-ای'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 20394 شماره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 20394 شماره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954987/تجدید-مناقصه-سیستم-تحت-وب-یکپارچه-جامع-کد-گذاری-کل-کشور'>تجدید مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954989/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-امکان-سنجی-و-مقدماتی----نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی ... - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954991/مناقصه-تخم-مرغ--'>مناقصه تخم مرغ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخم مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954994/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-از-پست-400-کیلوولت-شهید-لشکری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954995/مناقصه-انجام-عملیات-جاروکشی-و-نظافت-سطح-شهر-(محله-های-پنجگانه)-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه) و ..نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه) و .نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954998/مناقصه-کلید-سکسیونر-هوایی-گازی-قابل-قطع-زیربار-630-آمپر-مورد-نیاز-شبکه'>مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955000/مناقصه-انواع-جعبه-مقوایی'>مناقصه انواع جعبه مقوایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انواع جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955002/تجدید-مناقصه-تکمیل-سوله-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل سوله ورزشی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل سوله ورزشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955003/مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955004/مناقصه-اجاره-خودرو-سبک-با-راننده-تجدید'>مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955005/ارزیابی-کیفی-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-برق'>ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955007/فراخوان-تولید-شمع-بتنی-40-40'>فراخوان  تولید شمع بتنی 40*40 / فراخوان تولید شمع بتنی 40*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955010/تجدید-مناقصه-خرید-قطعه-موتورهای-گاز-سوز-INGERSOLL-RAND'>تجدید مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955013/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-اجرا-سازه-و-تجهیزات-هیدرومکانیکی-دریچه-های-استاپ--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955015/مناقصه-واگذاری-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حمل'>مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955020/اصلاحیه-فراخوان-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>اصلاحیه فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه  / اصلاحیه فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955021/مناقصه-انجام-فعالیت-های-مربوط-به-افزایش-فضای-رستوران-های-سالن-بدنه-4-و-6'>مناقصه انجام فعالیت های مربوط به افزایش فضای رستوران های سالن بدنه 4 و 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیت های مربوط به افزایش فضای رستوران های سالن بدنه 4 و 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955023/فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-تجدید'>فراخوان مناقصه امور تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان مناقصه امور تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955024/آگهی-استعلام-ارزیابی-مشاور-خدمات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-ساماندهی-سردرب-شرقی'>آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی / آگهی استعلام ارزیابی،آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955025/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-صالحیه---نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر صالحیه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر صالحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955031/مناقصه-احداث-شبکه-مخابرات-شهرک-های-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955032/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-بهینه-سازی-سیستم-ارتینگ-39-ایستگاه-حفاظت-کاتدی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ 39 ایستگاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ 39 ایستگاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955033/مناقصه-خرید-گلوله-فورج'>مناقصه خرید گلوله فورج  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید گلوله فورج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955034/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی--اجرای-حوضچه-شیرآلات-و---'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955035/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-ادارات--اماکن-و---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955041/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ،  فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955042/مناقصه-تعمیرات-پارکینگ-اداره-ترابری'>مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955044/مناقصه-خدمات-احداث-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه خدمات احداث و نگهداشت فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات احداث و نگهداشت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955048/مناقصه-انجام-خدمات-پیمانکاری-(-فعالیتهای-اداری-و-پشتیبانی)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی) نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955049/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و--'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز و ... / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955052/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955054/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-ماشاری--درگیران'>مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955056/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-نیروگاه-حرارتی-تمدید'>مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی- تمدید / آگهی تمدید مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955060/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-پل-بزرگ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی پل بزرگ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه عملیات اجرایی پل بزرگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955061/همایش-معرفی-توانمندی-سازمان-گسترش-و-نوسازی-صنایع-ایران'>همایش معرفی توانمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / همایش معرفی توانمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955063/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-نسا-بندکو-و-نارمند'>مناقصه تکمیل راه روستایی نسا، بندکو و نارمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی نسا، بندکو و نارمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955064/فراخوان-الکتروپمپ-گلایکول-یونیت-کامل'>فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل     / فراخوان ,  مناقصه الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955067/مناقصه-خرید-لباس-پرسنل-حراست'>مناقصه خرید لباس پرسنل حراست / آگهی مناقصه عمومی خرید لباس پرسنل حراست نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955070/مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955071/واسپاری-نگهداری-تاسیسات'>واسپاری نگهداری تاسیسات  / واسپاری نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955075/فراخوان-مشاوران-جهت-مدیریت-طرح-ساخت-بیمارستانهای-بزرگ'>فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ / آگهی فراخوان مشاوران , فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955078/مناقصه-اجرای-رابیتس-کاری-همراه-با-اندود-سیمانی'>مناقصه اجرای رابیتس کاری همراه با اندود سیمانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای رابیتس کاری همراه با اندود سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955079/مناقصه-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955081/مناقصه-خرید-و-اجرای-خطوط-فرعی-فاضلاب-تجدید'>مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه  خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955082/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-دکل-مخابراتی-و-لینک-رادیویی'>اصلاحیه مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955084/آگهی-تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-روستا'>آگهی تجدید مناقصه پروژه زیرسازی  آسفالت و جدول گذاری روستا / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی  آسفالت و جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955086/استعلام-کابل-RG11-کواکسیال-۷۵-اهم--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955090/مناقصه-خریداری-کنتور-مورد-نیاز-شبکه'>مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955091/مناقصه-تعمیرات-زیرآبی'>مناقصه تعمیرات زیرآبی / آگهی مناقصه,مناقصه تعمیرات زیرآبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955092/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن-انواع-نهاده-های-مبدا-انبار'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955096/استعلام-ریل-نگهدارنده--سامانه-ستاد'>استعلام ریل نگهدارنده , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ریل نگهدارنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955102/استعلام-یخچال-فریزر--سایت-ستاد'>استعلام یخچال فریزر , سایت ستاد  / استعلام ,استعلام یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955106/مناقصه-پروژه-واگذاری-بهسازی-و-تعریض-جاده'>مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده  / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955108/تجدید-مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی---نوبت-اول-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت اول مرحله دوم  / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955113/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-تجاری-و-اداری-سازمان-خدمات-موتوری'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955116/تجدید-مناقصه-توسعه-و-طراحی-و-اجرای-اتاق-سرور-پالایشگاه'>تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه  / تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955122/تجدید-مناقصه-طراحی-تولید-سامانه-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد-پیاده-سازی-و--'>تجدید مناقصه طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955124/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-8-قلم-انواع-لوله-GRB53A'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 قلم انواع لوله GRB53A  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 قلم انواع لوله GRB53A  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955125/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروزه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955127/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حسابداری--'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955129/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن---96-7-18'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن ... 96/7/18 / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن ... 96/7/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955130/مناقصه-خرید-یراق-آلات-سیم-هادی--'>مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955131/جشنواره-رستوران-محبوب-مازندران'>جشنواره رستوران محبوب مازندران / جشنواره رستوران محبوب مازندران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955133/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-تعدادی-از-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی تعدادی از معابر روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت ریزی تعدادی از معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955143/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955144/مناقصه-تکمیل-آسفالت-محور-گچ-علیا-شهرستان-راور-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955148/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955151/مناقصه-عملیات-اجرای-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955160/فراخوان-عملیات-حفاظت-جنگل-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات حفاظت جنگل نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عملیات حفاظت جنگل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955164/فراخوان-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز-شماره-26-و-27-و-28-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 26 و 27 و 28 نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 26 و 27 و 28 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955165/مناقصه-خرید-رنگ-دو-جزیی-پلاستیک-سرد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رنگ دو جزیی پلاستیک سرد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رنگ دو جزیی پلاستیک سرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955168/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم روشنایی معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم روشنایی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955171/مناقصه-واگذاری-توزیع-قلک-های'>مناقصه واگذاری توزیع قلک های  / مناقصه ، مناقصه واگذاری توزیع قلک های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955175/مناقصه-اجرای-پروژه-ارتقاء-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق'>مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955178/فراخوان-کلیه-امور-تعمیرات-عمرانی-اعم-از-کلی-و-جزیی'> فراخوان کلیه امور تعمیرات عمرانی اعم از کلی و جزیی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان کلیه امور تعمیرات عمرانی اعم از کلی و جزیی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955183/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-بهره-برداری-ایستگاه-های-پمپاژ-تاسیسات-و--(مرحله-سوم--نوبت-اول)'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات و... (مرحله سوم - نوبت اول) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955186/مناقصه-نهالکاری-و-آبیاری-و-مراقبت--نوبت-دوم'>مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955189/فراخوان-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-به-طول-تقریبی-25000-متر-و-نصب-250-انشعاب-پلی-اتیلن-PC'>فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان به طول تقریبی 25000 متر و نصب 250 انشعاب پلی اتیلن PC   / مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان به طول تقریبی 25000 متر و نصب 250 انشعاب پلی اتیلن PC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955197/تجدید-مناقصه-پشتیبانی-تجهیزات-و-سرویس-های-سایت-مرکزی-و-سایت-های-ستادی'>تجدید مناقصه پشتیبانی تجهیزات و سرویس های سایت مرکزی و سایت های ستادی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پشتیبانی تجهیزات و سرویس های سایت مرکزی و سایت های ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955202/مناقصه-تعویض-مقره-های-سرامیکی---'>مناقصه تعویض مقره های سرامیکی .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعویض مقره های سرامیکی با مقره های سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955204/مناقصه-خرید-تابلو-راهنمایی-و-انتظامی'>مناقصه خرید تابلو راهنمایی و انتظامی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تابلو راهنمایی و انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955210/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955212/مناقصه-پروژه-اجرای-جدول-کانیو-کنار-و-نهر-معابر-عمومی'>مناقصه پروژه اجرای جدول کانیو کنار و نهر معابر عمومی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای جدول کانیو کنار و نهر معابر عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955213/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955219/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوائی-عابر-پیاده'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوائی عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوائی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955220/مناقصه-خرید-تابلو-راهنمایی-و-انتظامی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تابلو راهنمایی و انتظامی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تابلو راهنمایی و انتظامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955224/مناقصه-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمکزدایی-تلمبه-خانه-گوره-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه گوره نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه گوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955226/مناقصه-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمکزدایی-تلمبه-خانه--'>مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955229/مناقصه-عملیات-ساماندهی-ضلع-شمالی-و-غربی-پارک-لاله---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی ضلع شمالی و غربی پارک لاله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی ضلع شمالی و غربی پارک لاله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955231/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-ج-ناحیه-سه'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955233/مناقصه-بازسازی-جوی-کانال-های-بلوار-ابوذر---'>مناقصه بازسازی جوی کانال های بلوار ابوذر ....  / مناقصه بازسازی جوی کانال های بلوار ابوذر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955236/مناقصه-اجاره-خودرو-با-راننده---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره خودرو با راننده ... نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجاره خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955237/مناقصه-ادامه-دیوار-چینی-چهاربلوک-از-فاز-3'>مناقصه ادامه دیوار چینی چهاربلوک از فاز 3  / مناقصه , مناقصه ادامه دیوار چینی چهاربلوک از فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955239/مناقصه-تکمیل-شبکه-آبیاری-مکانیکی-سطح-منطقه-فاز-یک'>مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955241/استعلام-خرید-ALSTOM'>استعلام خرید ALSTOM  / استعلام , استعلام خرید ALSTOM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955246/تجدید-مناقصه-حمل-و-انتقال-پسماند-انباشته-در-سکوی-موقت-زباله'>تجدید مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955247/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-برگشمار'>مناقصه  خرید دو دستگاه برگشمار  / مناقصه, مناقصه  خرید دو دستگاه برگشمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955250/استعلام-پلاستیک-رول'>استعلام  پلاستیک رول / استعلام,استعلام پلاستیک رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955251/استعلام-بوشینگ-خازنی-OIL-AIR'>استعلام بوشینگ خازنی OIL-AIR  / استعلام,استعلام بوشینگ خازنی OIL-AIR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955254/هشتمین-اجلاسیه-منطقه-ای-جامعه-مدرسین'>هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین / هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955257/مناقصه-عملیات-دیوارگذاری-سنگی-حاشیه-رودخانه-خشک'>مناقصه عملیات دیوارگذاری سنگی حاشیه رودخانه خشک  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات دیوارگذاری سنگی حاشیه رودخانه خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955259/​مناقصه-واگذاری-انجام-امور-تنظیفاتی-و-حمل-زباله-و-تامین-نیروی-فنی'>​مناقصه  واگذاری انجام امور تنظیفاتی و حمل زباله و تامین نیروی فنی  / ​مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری انجام امور تنظیفاتی و حمل زباله و تامین نیروی فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955263/استعلام-نصب-دکل-و-گراند'>استعلام نصب دکل و گراند / استعلام , استعلام نصب دکل و گراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955264/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-و-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955265/فراخوان-عایق-بندی-پشت-بام-منازل-نوع-سی-شهرک-نفت'>فراخوان عایق بندی پشت بام منازل نوع سی شهرک نفت  / فراخوان ,فراخوان عایق بندی پشت بام منازل نوع سی شهرک نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955266/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-کامل-ورود-و-خروج-خط-132-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات احداث کامل ورود و خروج خط 132 کیلوولت  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات احداث کامل ورود و خروج خط 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955268/استعلام-خاک-اره'>استعلام  خاک اره   / استعلام,استعلام خاک اره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955270/مناقصه-خرید-کمپرسور-18000-پیستونی'>مناقصه خرید کمپرسور 18000 پیستونی / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور 18000 پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955271/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام  فن کویل سقفی / استعلام, استعلام  فن کویل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955272/مناقصه-پیگیری-قضایی-چکهای-بلامحل'>مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955273/استعلام-جاروبرقی-1800-وات-پارس-خزر'>استعلام جاروبرقی 1800 وات پارس خزر  / استعلام , استعلام جاروبرقی 1800 وات پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955275/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-160-تن-سیم-هادی-لینکس-ACSR-و---'> فراخوان ارزیابی کیفی خرید 160 تن سیم هادی لینکس ACSR و  .... / ​مناقصه  فراخوان ارزیابی کیفی خرید 160 تن سیم هادی لینکس ACSR و محافظ مغزی کاناری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955277/تجدید-استعلام-بالا-آوردن-سکو-کافو-نوری-بدون-ایجاد-قطعی--'>تجدید استعلام  بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی... / تجدید استعلام,استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955279/فراخوان-اجرای-مخزن-2000-مترمکعبی'>فراخوان  اجرای مخزن 2000 مترمکعبی / فراخوان , ،فراخوان  اجرای مخزن 2000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955280/ارزیابی-کیفی-خرید-170-تن-سیم-هادی-لینکس---'>ارزیابی کیفی خرید 170 تن سیم هادی لینکس .... / فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خرید 170 تن سیم هادی لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955281/استعلام-تلویزیون-24-اینچ-برند-ایکس-ویژن-یا-ال-جی-یا-برند-ایرانی'> استعلام تلویزیون 24 اینچ برند ایکس ویژن یا ال جی یا برند ایرانی / استعلام , استعلام تلویزیون 24 اینچ برند ایکس ویژن یا ال جی یا برند ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955282/استعلام-خرید-ملزومات-پکیج-و-اجرای-سیستم-گرمایشی'>استعلام خرید ملزومات پکیج و اجرای سیستم گرمایشی / استعلام,استعلام خرید ملزومات پکیج و اجرای سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955283/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-کانالی-۱۴۴-و-۷۲-کر'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری کانالی ۱۴۴ و ۷۲ کر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری کانالی ۱۴۴ و ۷۲ کر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955284/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیر-8-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 8 دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 8 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955286/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-45-عدد-محافظ-اوت'>استعلام تهیه مصالح و اجرای 45 عدد محافظ اوت / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای 45 عدد محافظ اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955287/مناقصه-اجرای-عملیات-مبارزه-با-موش'>مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955289/استعلام-قطعات-لکومویوهای-چینی-و-آلمانی'>استعلام قطعات لکومویوهای چینی و آلمانی / استعلام, استعلام قطعات لکومویوهای چینی و آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955290/استعلام-خرید-ظرف-یکبار-مصرف-غذا'>استعلام خرید ظرف یکبار مصرف غذا  / استعلام , استعلام خرید ظرف یکبار مصرف غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955291/استعلام-لوله-9ml-ژل-دار'>استعلام لوله 9ml ژل دار  / استعلام ، لوله 9ml ژل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955292/استعلام-گیت-راه-بند-هوشمند-پروانه-ای-تمام-اتوماتیک'>استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955294/استعلام-نصب-38-عددد-onu-مراکز-مخابرانی'>استعلام نصب 38 عددد onu مراکز مخابرانی / استعلام,استعلام نصب 38 عددد onu مراکز مخابرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955295/استعلام-خرید-FILTER-ELEMENT'>استعلام خرید FILTER ELEMENT  / استعلام، استعلام خرید FILTER ELEMENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955296/استعلام-لوله-9ml-ژل-دار-از-کمپانی-GRAINER'>استعلام لوله 9ml ژل دار از کمپانی GRAINER   / استعلام ، لوله 9ml ژل دار از کمپانی GRAINER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955300/فراخوان-مناقصه-خرید-170-تن-سیم-هادی-لینکس-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 170 تن سیم هادی لینکس و ...نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 170 تن سیم هادی لینکس و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955301/فراخوان-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی'>فراخوان اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی  / فراخوان اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955302/استعلام-خرید-5200-لیتر-ضد-یخ'>استعلام خرید 5200 لیتر ضد یخ   / استعلام,استعلام خرید 5200 لیتر ضد یخ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955303/مناقصه-یک-مرحله-ای-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>مناقصه یک مرحله ای عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب  / مناقصه, مناقصه یک مرحله ای عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955305/استعلام-باتوم-تونفا-و--'>استعلام باتوم تونفا و ... / استعلام, استعلام باتوم تونفا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955306/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-48-عدد-محافظ-اوت-دور-بی-تی-اس'>استعلام تهیه مصالح و اجرای 48 عدد محافظ اوت دور بی تی اس  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای 48 عدد محافظ اوت دور بی تی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955308/استعلام-انواع-فیلتر-لکوموتیو'>استعلام انواع فیلتر لکوموتیو / استعلام, استعلام انواع فیلتر لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955309/فراخوان-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی-شهرستان-کرمانشاه'>فراخوان اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی شهرستان کرمانشاه  / فراخوان اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی شهرستان کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955312/استعلام-خرید-16-ردیف-مواد-شیمیایی'>استعلام خرید 16 ردیف مواد شیمیایی   / استعلام,استعلام خرید 16 ردیف مواد شیمیایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955314/استعلام-کتاب-نامه-شش-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی'>استعلام کتاب نامه شش توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی / استعلام, استعلام کتاب نامه شش توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955320/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955321/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات'>مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز و ساخت  و نصب انشعابات / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز و ساخت  و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955322/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی  / استعلام, استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955323/مناقصه-ادامه-گچ-و-خاک-و-سفید-کاری-چهار-بلوک'>مناقصه ادامه گچ و خاک و سفید کاری چهار بلوک / مناقصه ,مناقصه ادامه گچ و خاک و سفید کاری چهار بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955327/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955328/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز-شماره-1---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 1 ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 1 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955329/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و تنظیفات اداری - نوبت  دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات و تنظیفات اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955330/مناقصه-اجرای-دیوار-چینی'>مناقصه اجرای دیوار چینی  / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955331/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-بارگیری-و-صفافی-کیسه-گیری-مواد-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی  نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955332/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۱۰-دستگاه-منزل-بلوکی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955335/مناقصه-آسفالت-معابر-کوچه-ها---نوبت-اول'>مناقصه آسفالت معابر کوچه ها ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر کوچه ها ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955337/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-واگذاری-انجام-امور-تایپ-گزارش'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری انجام امور تایپ گزارش / فراخوان ,فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری انجام امور تایپ گزارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955338/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955339/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-دو-جزیی-و-پرسپکتیو-عابر-پیاده'>مناقصه خرید و اجرای رنگ دو جزیی و پرسپکتیو عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای رنگ دو جزیی و پرسپکتیو عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955340/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955341/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری-شهرهای-دزفول-ایذه-و---روستاهای-تابعه'>فراخوان مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهرهای دزفول، ایذه و ... روستاهای تابعه / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهرهای دزفول، ایذه و ... روستاهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955342/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و-تنظیفات-تجدید'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955344/مناقصه-واگذاری-عملیات-آماده-سازی-جدول-و-دیوار-کشی-در-اراضی'>مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، جدول و دیوار کشی در اراضی  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، جدول و دیوار کشی در اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955345/خلاصه-آگهی-مناقصه-تولید-نهال-های-جنگلی'>خلاصه آگهی مناقصه تولید نهال های جنگلی  / خلاصه آگهی مناقصه، خلاصه آگهی مناقصه تولید نهال های جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955347/فراخوان-مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سیستم-های-عامل-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سیستم های عامل نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سیستم های عامل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955349/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-سبک-جهت-سرویس-های-اداری-و-خدمات-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب نوبت دوم  / مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955350/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-خدماتی-بوستان-بانوان-و-ترافیک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955351/مناقصه-کلیه-فعالیت-های-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-ـ-جمع-آوری-زباله-و-فضای-سبز--نوبت-سوم-96-7-24'>مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت سوم 96.7.24 / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت سوم  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955353/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-کنتور-فهام-کشاورزی-و--'>مناقصه اجرای عملیات نصب کنتور فهام کشاورزی و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نصب کنتور فهام کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955354/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955355/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مسکن-مهر-غم-تسلی-کنگاور-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955358/استعلام-نمک-غیر-خوراکی'>استعلام نمک غیر خوراکی     / استعلام بها، استعلام نمک غیر خوراکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955359/فراخوان-مناقصه-بازرسی-و-کنترل-ریسک-های-اسیب-رسان-به-مقاوم-سازی-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955360/مناقصه-عایق-بندی-پشت-بام-منازل-نوع-بی-شهر-نفت'>مناقصه عایق بندی پشت بام منازل نوع بی شهر نفت / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عایق بندی پشت بام منازل نوع بی شهر  نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955361/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-اداره-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955366/استعلام-پیراهن-جلیقه-شلوار'>استعلام پیراهن جلیقه شلوار  / استعلام ,استعلام پیراهن جلیقه شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955369/تجدید-فراخوان-مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-موزه'>تجدید فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه /  فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955370/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بند-سنگ-و-ملاتی'>فراخوان مناقصه تکمیل بند سنگ و ملاتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل بند سنگ و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955372/استعلام-لباس-کار-دو-تیکه-طرح-بوفالو'>استعلام لباس کار دو تیکه طرح بوفالو / استعلام ,استعلام لباس کار دو تیکه طرح بوفالو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955375/استعلام-لباسکار-کفش-مردانه'>استعلام لباسکار کفش مردانه / استعلام ,استعلام لباسکار کفش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955376/آگهی-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی جذب سرمایه گذار / آگهی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955377/تجدید-آگهی-مناقصه-کارگیری-تعدادی-محدودی-از-نیروهای-خدماتی-96-7-24'>تجدید آگهی مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی 96.7.24 / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی تجدید 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955379/استعلام-پارتیشن'>استعلام  پارتیشن / استعلام, استعلام  پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955381/فراخوان-انجام-خدمات-انباردار-و-بازبین-انبار-کالا---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات انباردار و بازبین انبار کالا ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات انباردار و بازبین انبار کالا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955382/مناقصه-خرید-400-شلوار-پارچه-ای-از-جنس-مقدم'>مناقصه خرید 400 شلوار پارچه ای از جنس مقدم / مناقصه، مناقصه خرید 400 شلوار پارچه ای از جنس مقدم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955383/فراخوان-نهالکاری--آبیاری-و-مراقبت-مناطق-بیابانی'>فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی / فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955385/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی-روستاهای-سطح-استان'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاهای سطح استان  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاهای سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955389/استعلام-احداث-پست-63-20-کیلوولت'>استعلام احداث پست 63.20 کیلوولت  / استعلام ,استعلام احداث پست 63.20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955391/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955392/استعلام-لایسنس-یک-ساله'>استعلام  لایسنس یک ساله / استعلام, استعلام  لایسنس یک ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955393/آگهی-مناقصه-عمومی-(نوبت-اول)-زیرسازی-وجدولگذاری-معابر-مركز-شهر'>آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول): زیرسازی وجدولگذاری معابر مركز شهر  / مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول): زیرسازی وجدولگذاری معابر مركز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955394/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه  / فراخوان, مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955396/سومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-استان-بوشهر'>سومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان بوشهر   / سومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان بوشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955398/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-پروژه-ساحل-سازی-شمالی-رودخانه-کارون'>اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه ساحل سازی شمالی رودخانه کارون  / مناقصه, اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه ساحل سازی شمالی رودخانه کارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955399/استعلام-مایع-شیشه-شور-بطری-پت-0-5-لیتری-شبنم'>استعلام مایع شیشه شور بطری پت 0.5 لیتری شبنم  / استعلام، استعلام مایع شیشه شور بطری پت 0.5 لیتری شبنم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955400/استعلام-خرید-WOOD-WARD-GOVERNOR-COMPLETE'>استعلام خرید WOOD WARD GOVERNOR COMPLETE / استعلام، استعلام خرید WOOD WARD GOVERNOR COMPLETE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955401/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955402/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-تهویه-carrier-96-7-24'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه carrier 96.7.24 / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه carrier 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955404/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب .... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955405/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-شهرستان-ملایر'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ شهرستان ملایر  / مناقصه,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ شهرستان ملایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955410/استعلام-مایع-جرم-گیر'>استعلام مایع جرم گیر / استعلام، استعلام مایع جرم گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955411/استعلام-​​بلوک-پکینگ'>استعلام ​​بلوک پکینگ / استعلام ​​بلوک پکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955412/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل-شمالی-رودخانه--'>مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955413/مناقصه-احداث-سد-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه احداث سد و تاسیسات وابسته  / مناقصه ,مناقصه احداث سد و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955414/مناقصه-globe-ball-gate-valve'>مناقصه globe,ball&gate valve / مناقصه , مناقصه globe,ball&gate valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955416/مناقصه-کار-تعویض-50-درصدی-باندل-های-RH1a'>مناقصه کار تعویض 50 درصدی باندل های RH1a / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کار تعویض 50 درصدی باندل های RH1a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955418/استعلام-نگهداری-و-تعمیر-ژنراتور-ساختمان'>استعلام نگهداری و تعمیر ژنراتور ساختمان / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیر ژنراتور ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955419/مناقصه-احداث-بند-خاکی'>مناقصه احداث بند خاکی  / مناقصه ,مناقصه احداث بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955426/فراخوان-به-روزرسانی-محتوای-فیلم-ها-و-سریال-ها-در-برنامه-لنز'>فراخوان به روزرسانی محتوای فیلم ها و سریال ها در برنامه لنز  / فراخوان , فراخوان به روزرسانی محتوای فیلم ها و سریال ها در برنامه لنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955428/استعلام-پرینتر-مدل-HP-LASERJET-PRO-400-M401-DN'>استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO 400 M401 DN / استعلام , استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO 400 M401 DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955429/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955430/استعلام-اسکنر-کنون-مدل-LIDE-120'>استعلام اسکنر کنون مدل LIDE 120 / استعلام , استعلام اسکنر کنون مدل LIDE 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955431/استعلام-عملیات-ساخت-حمل-و-نصب-یک-عدد-تابلو-چلنیوم'>استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم / استعلام, استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955432/استعلام-ست-تختخواب-و-کمد-پاتختی-و-میز-آرایش'>استعلام ست تختخواب و کمد پاتختی و میز آرایش / استعلام,استعلام ست تختخواب و کمد پاتختی و میز آرایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955434/استعلام-پروتئین-ـ-ماهی-شیر'>استعلام پروتئین ـ ماهی شیر / استعلام ,استعلام پروتئین ـ ماهی شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955435/استعلام-تلفن-پاناسونیک-مدل-KX-TGD312'>استعلام تلفن پاناسونیک مدل KX-TGD312 / استعلام , استعلام  تلفن پاناسونیک مدل KX-TGD312</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955436/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955438/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه----نوبت-دوم'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955440/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام , استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955442/استعلام-دتکتور-دودی-حرارتی-و--'>استعلام دتکتور دودی حرارتی و ... / استعلام , استعلام دتکتور دودی حرارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955443/استعلام-رادیاتورپره-ای-مدل-کال-240-پره'>استعلام رادیاتورپره ای مدل کال 240 پره / استعلام ،استعلام رادیاتورپره ای مدل کال 240 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955444/استعلام-کتابخانه-اداری-زوکن-خور-تمام-طبقه-جنس-MDF'>استعلام کتابخانه اداری زوکن خور تمام طبقه جنس MDF  / استعلام,استعلام کتابخانه اداری زوکن خور تمام طبقه جنس MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955446/استعلام-سولفات-آلومینیوم'>استعلام سولفات آلومینیوم / استعلام، استعلام سولفات آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955447/استعلام-فلاسک'>استعلام فلاسک / استعلام , استعلام فلاسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955449/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات'> استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955450/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی     / استعلام، استعلام تولید سایر تجهیزات برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955451/استعلام-ست-لوازم-التحریر'>استعلام ست لوازم التحریر / استعلام,استعلام ست لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955453/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955454/استعلام-نصب-گیت-کنترل-تردد'>استعلام نصب گیت کنترل تردد  / استعلام, استعلام نصب گیت کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955455/استعلام-خرید-لب-تاپ-HP-450'>استعلام خرید لب تاپ HP 450  / استعلام ،استعلام خرید لب تاپ HP 450 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955456/استعلام-خرید-لوازم-حفاظتی-پست-های-انتقال'>استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال / استعلام, استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955458/استعلام-تعمیرات-5-دستگاه-بویه-چراغهایی-دریایی'>استعلام تعمیرات 5 دستگاه بویه چراغهایی دریایی / استعلام، استعلام تعمیرات 5 دستگاه بویه چراغهایی دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955459/استعلام-هل-و-دارچین'>استعلام هل و دارچین  / استعلام ,استعلام هل و دارچین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955460/استعلام-سوئیچ-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ شبکه رایانه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955461/استعلام-استعلام-خرید-راهبند-و--'>استعلام ,استعلام خرید راهبند و.... / استعلام ,استعلام خرید راهبند و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955463/استعلام-سوکت-صنعتی'>استعلام سوکت صنعتی / استعلام, استعلام  سوکت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955464/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955466/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-سطوح-و-تجهیزات-نانوسیل-دی-6'>استعلام محلول ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات نانوسیل دی 6  / استعلام ،استعلام محلول ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات نانوسیل دی 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955467/استعلام-فلاسک'>استعلام فلاسک / استعلام , استعلام فلاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955468/استعلام-استعلام-خرید-درب-ضد-سرقت-و--'>استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و.... / استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955470/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-۲-عدد-دیگ-آب-داغ'>استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ  / استعلام ,استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955471/استعلام-عملیات-اصلاح-خیابان-ورودی-شهرک-صنعتی-سوسنگرد'>استعلام عملیات اصلاح خیابان ورودی شهرک صنعتی سوسنگرد  / استعلام, استعلام عملیات اصلاح خیابان ورودی شهرک صنعتی سوسنگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955472/استعلام-مانیتور-LED--'>استعلام مانیتور LED ... / استعلام, استعلام مانیتور LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955475/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955476/استعلام-بنفشه'>استعلام بنفشه  / استعلام ,استعلام بنفشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955477/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل / استعلام ، استعلام کیس رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955478/استعلام-بها-تعویض--تست--نصب-تنظیم-ادارات-موسسات-و-بانکها'>استعلام بها تعویض - تست - نصب تنظیم ادارات موسسات و بانکها / استعلام,استعلام  استعلام بها تعویض - تست - نصب تنظیم ادارات موسسات و بانکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955479/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-مخلوط'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط  / استعلام، استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955480/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955482/استعلام-گز'>استعلام گز  / استعلام,استعلام گز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955483/استعلام-تجهیزات-مصرفی-اجرای-شبکه'>استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه  / استعلام, استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955484/استعلام-اثاثه-اداری'>استعلام اثاثه اداری  / استعلام, استعلام اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955485/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'> استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام , استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955487/استعلام-محصولات-ارایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات ارایشی و بهداشتی / استعلام ،استعلام محصولات ارایشی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955488/استعلام-کیت-تشخیص-آنتی-ژن-تب-برفکی-(ایسلر)'>استعلام کیت تشخیص آنتی ژن تب برفکی (ایسلر) / استعلام, استعلام کیت تشخیص آنتی ژن تب برفکی (ایسلر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955489/استعلام-ارسال-ده-میلیون-پیامک'>استعلام ارسال ده میلیون پیامک / استعلام, استعلام ارسال ده میلیون پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955490/استعلام-آبمیوه'>استعلام آبمیوه  / استعلام ,استعلام آبمیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955491/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955492/استعلام-سرویس-و-شارژ-یک-مجموعه'>استعلام  سرویس و شارژ یک مجموعه  / استعلام, استعلام سرویس و شارژ یک مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955493/استعلام-کیت-EBV-تشخیص-آنتی-بادی-IGM'>استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی IGM / استعلام, استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی IGM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955495/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955496/استعلام-اجرای-کامل-اتاقک-های-نگهبانی'>استعلام اجرای کامل اتاقک های نگهبانی  / استعلام,استعلام اجرای کامل اتاقک های نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955497/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی-شامل-پیچ-کورتیکال-و--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955498/استعلام-میکروفن-مخصوص-سامانه-سوییچینگ-SITTI'>استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI / استعلام, استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955499/استعلام-تامین-پرینتر-مدل-EPSON-LQ-2190'>استعلام تامین پرینتر مدل EPSON LQ 2190 / استعلام, استعلام تامین پرینتر مدل EPSON LQ 2190</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955500/استعلام-دستمال-حوله-ای'>استعلام دستمال حوله ای  / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955501/استعلام-200-کارتن--کاغذ-بهم-پیوسته'>استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته / استعلام, استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955502/استعلام-بررسی-وضعیت-قراردادهای-غیر-فعال-و-راکد-درون-شهرکها'>استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها / استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955503/استعلام-کاور-سیلیکونی-کلمب-آویزی--کاور-سیلیکونی-جمپر-کششی'>استعلام کاور سیلیکونی کلمب آویزی - کاور سیلیکونی جمپر کششی / استعلام , استعلام کاور سیلیکونی کلمب آویزی - کاور سیلیکونی جمپر کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955504/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو     / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955506/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام,استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955507/استعلام-دستگاه-الایزا-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی / استعلام, استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955508/استعلام-کیت-PSA-کاست-آزمایشگاه'>استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه  / استعلام, استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955509/استعلام-بی-سیم-icom'>استعلام بی سیم icom / استعلام، استعلام بی سیم دستی icom</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955510/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955511/استعلام-network-cabel-cat6-sftp'>استعلام network cabel cat6 sftp / استعلام ,استعلام network cabel cat6 sftp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955512/استعلام-200-کارتن--کاغذ-بهم-پیوسته-132-ستونی'>استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته- 132 ستونی  / استعلام, استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته- 132 ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955513/استعلام-عملیات-قطعی-فیبر-نوری-جاسک'>استعلام عملیات قطعی فیبر نوری جاسک  / استعلام, استعلام عملیات قطعی فیبر نوری جاسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955515/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور  / استعلام ، خرید و نصب یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955516/استعلام-حمل-۲۰۰۰-تن-سویا-از-مجتمع'>استعلام حمل ۲۰۰۰ تن سویا از مجتمع  / استعلام استعلام حمل ۲۰۰۰ تن سویا از مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955517/استعلام-خرید-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید سیستم بایگانی ریلی / استعلام , استعلام خرید سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955518/استعلام-شلوار-فرم'>استعلام شلوار فرم  / استعلام , استعلام شلوار فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955519/استعلام-انجام-اورهال-تپ-چنجرهای-63-کیلوولت-مدل-MR'>استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR  / استعلام, استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955520/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق  / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955522/استعلام-hp-lto-2-ultrium-data'>استعلام hp lto-2 ultrium data / استعلام ,استعلام hp lto-2 ultrium data</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955523/استعلام-عملیات-فن-بازار-منطقه-ای'>استعلام عملیات فن بازار منطقه ای  / استعلام ، استعلام عملیات فن بازار منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955524/استعلام-تعداد-1600-رول-رسید-مشتری-حرارتی-وینکور-400-متری'>استعلام تعداد 1600 رول رسید مشتری حرارتی وینکور 400 متری / استعلام, استعلام تعداد 1600 رول رسید مشتری حرارتی وینکور 400 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955525/استعلام-خدمات-مورد-نیاز-لوله-کشی-شوفاژ'>استعلام خدمات مورد نیاز لوله کشی شوفاژ  / استعلام ,استعلام خدمات مورد نیاز لوله کشی شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955526/استعلام-دستگاه-OPG-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955527/استعلام-خرید-1-دستگاه-سیستم'>استعلام خرید 1 دستگاه سیستم  / استعلام , استعلام خرید 1 دستگاه سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955528/استعلام-انجام-لوله-کشی-و-نصب-پمپ'>استعلام انجام لوله کشی و نصب پمپ  / استعلام ,استعلام انجام لوله کشی و نصب پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955529/استعلام-لوازم-تنظیفات'>استعلام لوازم تنظیفات  / استعلام , استعلام لوازم تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955530/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955531/استعلام-50-عدد-کاتریج-ایرانی-3350'>استعلام 50 عدد  کاتریج ایرانی 3350 / استعلام, استعلام 50 عدد  کاتریج ایرانی 3350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955532/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت و اینترنت / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت و اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955534/استعلام-blank-panel-1unit'>استعلام blank panel 1unit / استعلام ,استعلام blank panel 1unit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955535/استعلام-کالای-رطوبتی-و-خدمات-تخریب-و-آماده-سازی-و-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام کالای رطوبتی و خدمات تخریب و آماده سازی و سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام کالای رطوبتی و خدمات تخریب و آماده سازی و سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955536/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955537/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-دیوار-و-پارکینگ-محوطه-مرکز-پی-سی-میاندوآب'>استعلام بازسازی و نوسازی دیوار و پارکینگ محوطه مرکز پی سی میاندوآب / استعلام , استعلام بازسازی و نوسازی دیوار و پارکینگ محوطه مرکز پی سی میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955538/استعلام-دوربین-اسپیددام-96-7-24'>استعلام دوربین اسپیددام 96.7.24 / استعلام دوربین اسپیددام 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955540/استعلام-دمونتاژ-دو-عدد-کانکس'>استعلام دمونتاژ دو عدد کانکس  / استعلام ,استعلام دمونتاژ دو عدد کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955541/استعلام-بازسازی-فونداسیون-دکل-مخابراتی'>استعلام بازسازی فونداسیون دکل مخابراتی / استعلام , استعلام بازسازی فونداسیون دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955542/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955543/استعلام-چراغ-خیابانی-LED'>استعلام  چراغ خیابانی LED / استعلام, استعلام  چراغ خیابانی LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955544/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام, استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955546/استعلام-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام  آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955547/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت  / استعلام ,استعلام تین کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955548/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-دوره-اول-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه / آگهی استعلام, استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955549/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو     / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955550/استعلام-سوکت-تلفن-مدل-BS001'>استعلام سوکت تلفن مدل BS001  / استعلام , استعلام سوکت تلفن مدل BS001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955552/استعلام-نمایشگر-داخل-کابین'>استعلام نمایشگر داخل کابین  / استعلام ,استعلام نمایشگر داخل کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955553/استعلام-پروژه-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام پروژه تعمیرات و بهسازی ساختمان  / استعلام , استعلام پروژه تعمیرات و بهسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955554/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-طراحی-نیروگاه-برق-فتوولتائیک-متصل-به-شبکه'>استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955555/استعلام-تکرار-کننده-رادیویی--'>استعلام تکرار کننده رادیویی... / استعلام , استعلام تکرار کننده رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955556/استعلام-پکیج-شوفاژ'>استعلام پکیج شوفاژ / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955558/استعلام-SERVER-HP-و--'>استعلام SERVER HP و ... / استعلام, استعلام SERVER HP و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955559/استعلام-جعبه-خالی-جواهرات'>استعلام جعبه خالی جواهرات / استعلام ,استعلام جعبه خالی جواهرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955560/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955561/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-مرکز-PC'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکز PC  / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکز PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955562/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955563/استعلام-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام کامپیوتر all in one  / استعلام, استعلام کامپیوتر all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955564/استعلام-فن-حلزونی'>استعلام فن حلزونی  / استعلام , استعلام فن حلزونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955565/استعلام-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن'>استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن  / استعلام , استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955566/استعلام-پمپ-روغن-بشکه-ای-و--'>استعلام پمپ روغن بشکه ای و ... / استعلام, استعلام پمپ روغن بشکه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955567/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی-در-سالن-مخابرات'>استعلام انجام امور تاسیساتی در سالن مخابرات / استعلام , استعلام انجام امور تاسیساتی در سالن مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955569/مناقصه-تامین-و-اجرای-عملیات-گازرسانی-فشار-قوی'>مناقصه تامین و اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی  / مناقصه,تامین و اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955570/استعلام-درپوش-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن-پمپ-روغن-دستی-و-شلنگ-فلکسیبل'>استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل / استعلام, استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955571/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / آگهی استعلام, استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955573/استعلام-بهاء-گوه-خشتی-سرند'>استعلام بهاء  گوه خشتی سرند   / استعلام بهاء , استعلام بهاء  گوه خشتی سرند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955574/استعلام-دستگاه-تسمه-کش-نیمه-اتوماتیک'>استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک  / استعلام,استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955575/استعلام-بشقاب-میناکاری-شده'>استعلام بشقاب میناکاری شده / استعلام , استعلام  بشقاب میناکاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955576/استعلام​-اسکراپر-درام-مگنت-سه-پراتور-96-7-24'>استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور 96.7.24 / استعلام,استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955577/استعلام-پمپ-پرکننده-گریس-گان-گریس-پمپ-دستی-و-گریس-متر'>استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955579/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / آگهی استعلام, استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955580/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول / استعلام , استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955581/مناقصه-تامین-و-اجرای-عملیات-گازرسانی-فشار-قوی-و-احداث-کمپ-مسکونی'>مناقصه تامین و اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی و احداث کمپ مسکونی / مناقصه,مناقصه تامین و اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی و احداث کمپ مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955582/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام, استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955584/استعلام-درپوش-پلاستیکی-محافظ-نازل-گریس-خور'>استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955585/استعلام-لاستیک-تیوپلس'>استعلام لاستیک تیوپلس / استعلام بها , استعلام لاستیک تیوپلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955586/استعلام-برد-الکترونیکی-رله-و-کارت-کنترلی--'>استعلام برد الکترونیکی, رله و کارت کنترلی... / استعلام, استعلام برد الکترونیکی, رله و کارت کنترلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955587/استعلام-خرید-اجاق-برقی-کولر-گازی'>استعلام خرید اجاق برقی، کولر گازی / استعلام، استعلام خرید اجاق برقی، کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955589/استعلام-انجام-عملیات-دیوارکشی-پست'>استعلام انجام عملیات دیوارکشی پست  / استعلام، استعلام انجام عملیات دیوارکشی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955590/استعلام-گسکت-گرافیتی-بدون-رینگ--96-07-24'>استعلام گسکت گرافیتی بدون رینگ - 96.07.24 / استعلام,استعلام گسکت گرافیتی بدون رینگ- 96.07.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955591/استعلام-تهیه-اثاثیه'>استعلام تهیه اثاثیه  / آگهی استعلام, استعلام تهیه اثاثیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955593/استعلام-گلند-آرمراد-فلزی'>استعلام گلند آرمراد فلزی / استعلام , استعلام گلند آرمراد فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955594/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955595/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک  / استعلام , استعلام کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955597/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955598/استعلام-Temperature-amot-control-valve-complete-3way-valve-type-4BFBB'>استعلام Temperature amot control valve complete 3way valve-type:4BFBB / استعلام , استعلام Temperature amot control valve complete 3way valve-type:4BFBB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955599/استعلام-بهاء-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-جامع-و-هوشمند-نظارت-بر-اجرای-PM'>استعلام بهاء تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM  / فراخوان عمومی, استعلام بهاء تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955601/استعلام-شیشه-سکوریت-نورافکن'>استعلام شیشه سکوریت نورافکن  / استعلام,استعلام شیشه سکوریت نورافکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955602/استعلام-کیف-سلامت-بیمار'>استعلام کیف سلامت بیمار  / استعلام، استعلام کیف سلامت بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955604/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار / استعلام، استعلام لاستیک با تیوپ و نوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955605/استعلام-کانکس-bts-مخابراتی'>استعلام کانکس bts مخابراتی / استعلام, استعلام کانکس bts مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955606/استعلام-پاور-power-رایانه-380'>استعلام  پاور power رایانه 380 / استعلام , استعلام  پاور power رایانه 380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955607/استعلام-رولبرینگ'>استعلام رولبرینگ / استعلام بها ,استعلام رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955608/استعلام-خرید-خدمات-جهت-کابلکشی-'>استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی.. / استعلام , استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955609/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام , استعلام  دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955610/استعلام-خرید-سوئیچ-سیسکو'>استعلام خرید سوئیچ سیسکو  / استعلام, استعلام خرید سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955612/استعلام-20-عدد-راک-با-کلیه-متعلقات--'>استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات ... / استعلام , استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955614/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955615/استعلام-sodium-metaperiodate'>استعلام sodium metaperiodate / استعلام , استعلام sodium metaperiodate</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955616/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام  لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955618/استعلام-ICHROM-S-AUREUS'>استعلام  ICHROM S.AUREUS / استعلام , استعلام ICHROM S.AUREUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955620/استعلام-خرید-خدمات-جهت-کابلکشی-'>استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی.. / استعلام , استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955621/استعلام-دیگ-آبگرم-فولادی-ساحل-صنعت'>استعلام  دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت / استعلام, استعلام  دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955623/استعلام-رومیزی-ترمه'>استعلام  رومیزی ترمه  / استعلام ,استعلام رومیزی ترمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955625/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور-HP'>استعلام خرید یکدستگاه سرور HP  / استعلام خرید یکدستگاه سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955626/استعلامichrom-salmonella'>استعلامichrom  salmonella / استعلام , استعلام ichrom  salmonella</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955627/فراخوان-مناقصه-پروژه-طراحی--مهندسی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-Fire--GAS-Detection--'> فراخوان مناقصه پروژه طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم Fire & GAS Detection.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم Fire & GAS Detection....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955629/استعلام-زونکن'>استعلام  زونکن / استعلام , استعلام  زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955630/استعلام-فلنج-THICKNESS=10mm--'>استعلام فلنج THICKNESS=10mm...      / استعلام, استعلام فلنج THICKNESS=10mm...     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955632/استعلام-تهیه-و-آماده-سازی-میز-کار-آزمایشگاهی'>استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955633/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفته-تحصیلی-دوره-فنی-و-حرفه-ای-و-کار-و-دانش'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفته تحصیلی دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش  / آگهی استعلام, استعلام برگزاری آزمون پیشرفته تحصیلی دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955637/استعلام-مانیتور-کیبورد'>استعلام مانیتور- کیبورد  / استعلام, استعلام مانیتور- کیبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955638/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-پراتیک'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک  / استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955640/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-فونداسیون-های-معیوب--'>استعلام اصلاح و بهینه سازی فونداسیون های معیوب... / استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی فونداسیون های معیوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955642/استعلام-خرید-فوری-چای-سبز-ایرانی'>استعلام خرید فوری چای سبز ایرانی / آگهی استعلام, استعلام خرید فوری چای سبز ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955643/استعلام-خرید-میکروکووت--'>استعلام خرید میکروکووت ... / استعلام ,استعلام  خرید میکروکووت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955646/استعلام-واگذاری-رختشویخانه'>استعلام واگذاری رختشویخانه / استعلام، استعلام واگذاری رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955648/استعلام-نخ-جراحی'>استعلام نخ جراحی  / استعلام ،استعلام نخ جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955649/استعلام-بیرینگ-MW33-C4-24024-و--'>استعلام بیرینگ MW33.C4 24024 و ... / استعلام, استعلام بیرینگ MW33.C4 24024 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955651/استعلام-ماژول-مدل-C6509-E-FAN'>استعلام ماژول مدل C6509-E-FAN / استعلام , استعلام ماژول مدل C6509-E-FAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955652/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-کاغذی'>استعلام  لیوان یک بار مصرف کاغذی  / آگهی استعلام, استعلام  لیوان یک بار مصرف کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955658/مناقصه-ماسک-تنفسی-سوپاپ-دارکربن-اکتیو-با-قابلیت-فیلتراسیون-کلاس-FFP3'>مناقصه  ماسک تنفسی سوپاپ دارکربن اکتیو با قابلیت فیلتراسیون کلاس FFP3 / مناقصه, مناقصه  ماسک تنفسی سوپاپ دارکربن اکتیو با قابلیت فیلتراسیون کلاس FFP3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955659/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-مسیر-تردد-از-خیابان-اصلی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت مسیر تردد از خیابان اصلی / اگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت مسیر تردد از خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955660/مناقصه-پشتیبانی-سایت'>مناقصه پشتیبانی سایت / آگهی مناقصه، مناقصه پشتیبانی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955662/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن / فراخوان خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955663/استعلام-30-شاخه-لوله-بدون-درز'>استعلام 30 شاخه لوله بدون درز / استعلام ،استعلام 30 شاخه لوله بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955664/استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955666/مناقصه-خرید-نرم-افزار-جامع-کد-پستی'>مناقصه خرید نرم افزار جامع کد پستی     / آگهی مناقصه، مناقصه خرید نرم افزار جامع کد پستی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955670/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی-کیلومتر۱۴-تا-۱۸'>مناقصه  تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی کیلومتر۱۴ تا ۱۸ / آگهی مناقصه, مناقصه  تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی کیلومتر۱۴ تا ۱۸</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955671/مناقصه-اجرای-درزگیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای درزگیری و روکش آسفالت / مناقصه اجرای درزگیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955674/مناقصه-تامین-غذای-همایش-ها-سمینارها-و-جلسات--'>مناقصه تامین غذای همایش ها، سمینارها و جلسات... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین غذای همایش ها، سمینارها و جلسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955675/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955676/فراخوان-بررسی-ظرفیت-های-جذب-سرمایه-گذار-خارجی'>فراخوان بررسی ظرفیت های جذب سرمایه گذار خارجی  / فراخوان , فراخوان بررسی ظرفیت های جذب سرمایه گذار خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955677/مناقصه-گاز-رسانی'>مناقصه گاز رسانی / آگهی مناقصه, مناقصه گاز رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955678/استعلام-عدس'>استعلام عدس / استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955681/استعلام-300-000-جلد-کارت-بانکی'>استعلام 300.000 جلد کارت بانکی / استعلام ,استعلام 300.000 جلد کارت بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955682/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955683/خرید-برج-های-مشبک-و-مقره-اتکائی-خط-چهارمداره-230-و-63-کیلوولت'>خرید برج های مشبک و مقره اتکائی خط چهارمداره 230 و 63 کیلوولت / فراخوان مناقصه, خرید برج های مشبک و مقره اتکائی خط چهارمداره 230 و 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955684/مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه‌اندازی-منوریل‌های-کارخانه-تغلیظ'>مناقصه طراحی،خرید،نصب و راه‌اندازی منوریل‌های کارخانه تغلیظ  / اگهی مناقصه , مناقصه طراحی،خرید،نصب و راه‌اندازی منوریل‌های کارخانه تغلیظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955687/استعلام-هیتر-فن-دار-640W-انرژی'>استعلام هیتر فن دار 640W انرژی / استعلام, استعلام هیتر فن دار 640W انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955688/استعلام-ارائه-خدمات-گفتار-درمانی'>استعلام ارائه خدمات گفتار درمانی  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات گفتار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955689/اصلاحیه-مناقصه-خرید-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955690/استعلام-خدمات-کار-درمانی'>استعلام خدمات کار درمانی  / استعلام استعلام خدمات کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955691/استعلام-نخود'>استعلام نخود / استعلام, استعلام نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955693/استعلام-البسه-ورزشی'>استعلام  البسه ورزشی / استعلام , استعلام البسه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955694/استعلام-اجرای-کفپوش'>استعلام اجرای کفپوش / استعلام , استعلام اجرای کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955695/استعلام-باطری-12-ولت'>استعلام باطری 12 ولت / استعلام,استعلام باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955696/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-دانشجویان'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و دانشجویان / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955697/استعلام-اگزاست-فن'>استعلام  اگزاست فن / استعلام, استعلام  اگزاست فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955698/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام ، استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955699/اصلاحیه-مناقصه-خرید-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار-نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار- نوبت سوم  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955700/استعلام-دستگاه-چند-کاره-و--'>استعلام دستگاه چند کاره و ... / استعلام ,استعلام دستگاه چند کاره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955701/استعلام-سانترال-تلفن'>استعلام سانترال تلفن / استعلام, استعلام سانترال تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955702/استعلام-تعمیرات-اساسی-اسلام-اباد-و-حمیل'>استعلام  تعمیرات اساسی اسلام اباد و حمیل / استعلام ,استعلام  تعمیرات اساسی اسلام اباد و حمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955703/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-زنگی-چقا-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955704/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی  / استعلام ,استعلام دیوارکشی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955705/استعلام-65-عدد-تابلوی-آهنی'>استعلام 65 عدد تابلوی آهنی  / استعلام , استعلام 65 عدد تابلوی آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955706/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955707/استعلام-جهت-نصب-و-راه-اندازی-اتاق-سرور'>استعلام جهت نصب و راه اندازی اتاق سرور / استعلام , استعلام جهت نصب و راه اندازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955708/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام ,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955709/استعلام-یک-دستگاه-ups-رک-تاور'>استعلام  یک دستگاه ups رک تاور  / استعلام,استعلام  یک دستگاه ups رک تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955710/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ  / استعلام, استعلام پمپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955711/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام ،استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955712/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-پیرحیاتی--96-7-24'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی - 96.7.24 / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی - 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955713/استعلام-کارت-Desfire4k-کارت-PVC--'>استعلام کارت Desfire4k- کارت PVC... / استعلام،استعلام کارت Desfire4k- کارت PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955714/استعلام-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد-و-حمیل'>استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام  تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955715/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام ، استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955717/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه-قطر-۲۰'>استعلام خرید لوله ۵ لایه قطر ۲۰  / استعلام ,استعلام خرید لوله ۵ لایه قطر ۲۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955718/استعلام-ارائه-خدمات-شنوایی-شناسایی'>استعلام ارائه خدمات شنوایی شناسایی  / استعلام, استعلام ارائه خدمات شنوایی شناسایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955719/استعلام-12-حلقه-لاستیک'>استعلام 12 حلقه لاستیک  / استعلام , استعلام 12 حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955720/مناقصه-گازرسانی-به-7-محور'>مناقصه گازرسانی به 7 محور / مناقصه گازرسانی به 7 محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955721/استعلام-خرید-سی-تن-برنج-تایلندی-افتخار'>استعلام خرید سی تن برنج تایلندی افتخار  / استعلام , استعلام خرید سی تن برنج تایلندی افتخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954843/مزایده-فروش-حدودا-مقدار-3500-تن-تفاله-پرک-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدودا مقدار 3500 تن تفاله پرک تولیدی -نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدودا مقدار 3500 تن تفاله پرک تولیدی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954844/مزایده-لایمستون-تراورتن-شکلاتی-موجدار--(نوبت-دوم)'>مزایده لایمستون- تراورتن شکلاتی موجدار... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده لایمستون- تراورتن شکلاتی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954846/مزایده-70-سهم-از-200-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 70 سهم از 200 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 70 سهم از 200 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954849/مزایده-آپارتمان-اداری-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان اداری قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان اداری قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954851/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-شماره-44053-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 44053 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 44053 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954852/مزایده-فروش-دمپایی-مردانه-زنانه-و-بچه-گانه-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش دمپایی مردانه- زنانه و بچه گانه و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دمپایی مردانه- زنانه و بچه گانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954853/فراخوان-فروش-روغن-خام-آفتابگردان'>فراخوان فروش روغن خام آفتابگردان / آگهی مزایده ، فراخوان فروش روغن خام آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954854/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-2167-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 2167 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 2167 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954855/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 200 مترمربع  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری زمینی به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954856/مزایده-مقدار-21-22-سهم-مشاع-از-200-سهم-مشاع-پلاک-اموال-غیرمنقول'>مزایده مقدار 21.22 سهم مشاع از 200 سهم مشاع پلاک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده مقدار 21.22 سهم مشاع از 200 سهم مشاع پلاک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954860/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954864/مزایده-ملک-بخش-سه-سنندج-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه سنندج نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش سه سنندج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954865/مزایده-پلاک-4236-فرعی-از-2044-اصلی'>مزایده پلاک 4236 فرعی از 2044 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 4236 فرعی از 2044 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954867/مزایده-فروش-گردوی-خشک'>مزایده فروش گردوی خشک  / آگهی مزایده ، مزایده فروش گردوی خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954868/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-مشهد'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954872/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954874/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-15095-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 15095 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 15095 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954876/مزایده-فروش-و-واگذاری-سه-دانگ-از-زمین-پلاک-2090-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954877/مزایده-اجاره-غرف-شماره-20-و-21'>مزایده  اجاره غرف شماره 20 و 21  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره غرف شماره 20 و 21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954879/مزایده-سند-ششدانگ-پلاک-333-فرعی-151-اصلی'>مزایده سند ششدانگ پلاک 333 فرعی 151 اصلی / مزایده,مزایده سند ششدانگ پلاک 333 فرعی 151 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954882/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-ششم-49-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 49.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 49.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954888/مزایده-ملک-مشاع-ساختمان-دو-طبقه-کلنگی'>مزایده ملک مشاع ساختمان دو طبقه کلنگی / مزایده,مزایده ملک مشاع ساختمان دو طبقه کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954896/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه ... نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره دوباب مغازه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954900/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-زیربنای-77-02متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی زیربنای 77.02متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی زیربنای 77.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954902/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954904/مزایده-پلاک-21-فرعی-از-1690-اصلی'>مزایده پلاک 21 فرعی از 1690 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 21 فرعی از 1690 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954906/مزایده-فروش-دام-مازاد'> مزایده فروش دام مازاد  / آگهی مزایده ،  مزایده فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954909/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-247-26متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 247.26متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 247.26متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954910/مزایده-15-دستگاه-کامیون-کشنده---'>مزایده 15 دستگاه کامیون کشنده .... / آگهی مزایده, مزایده 15 دستگاه کامیون کشنده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954911/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954912/مزایده-واگذاری-محل-آشپزخانه-رستوران-و-عرضه-غذا-به-مشتریان-و-مراجعین-فروشگاه'>مزایده واگذاری محل آشپزخانه، رستوران و عرضه غذا به مشتریان و مراجعین فروشگاه  / مزایده , مزایده واگذاری محل آشپزخانه، رستوران و عرضه غذا به مشتریان و مراجعین فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954916/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-7-24'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.7.24 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954917/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-اکتشاف-محدوده-پلی-متال'>مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال  / مزایده عمومی , مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954922/مزایده-پلاک-ثبتی-4577-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 4577 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4577 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954925/مزایده-شاسی-مینی-بوس-با-موتور'>مزایده شاسی مینی بوس با موتور  / مزایده, مزایده 134شاسی مینی بوس با موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954926/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-14-45مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک مشاع مساحت 14.45مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 14.45مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954927/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد تجاری ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری واحد تجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954930/مزایده-مال-مشاعی-پلاک-981-ناحیه-سه-خرمشهر'>مزایده مال مشاعی پلاک 981 ناحیه سه خرمشهر / مزایده,مزایده مال مشاعی پلاک 981 ناحیه سه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954932/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-تولیدی-و-غیرتولیدی-و-مخازن-گاز-مایع'>مزایده فروش انواع ضایعات تولیدی و غیرتولیدی و مخازن گاز مایع  / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع ضایعات تولیدی و غیرتولیدی و مخازن گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954933/مزایده-ملک-مساحت-230مترمربع'>مزایده ملک مساحت 230مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 230مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954934/مزایده-فروش-تعداد-50-کیسه-کیلوگرمی-کود-میکرومعدنی'>مزایده فروش تعداد 50 کیسه کیلوگرمی کود میکرومعدنی / مزایده,مزایده فروش تعداد 50 کیسه کیلوگرمی کود میکرومعدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954935/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مشاعی-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاعی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاعی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954936/مزایده-تعداد-2265-عدد-هشداردهنده-حیوانات-وحشی'>مزایده تعداد 2265 عدد هشداردهنده حیوانات وحشی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 2265 عدد هشداردهنده حیوانات وحشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954938/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-برق'>مزایده یک دستگاه ژنراتور برق  / مزایده یک دستگاه ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954939/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-41-42-و-64-بازار-گل-و-گیاه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات 41-42 و 64 بازار گل و گیاه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از غرفات 41-42 و 64 بازار گل و گیاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954940/مزایده-ده-دستگاه-رکتی-فایر-500-آمپر'>مزایده ده دستگاه رکتی فایر 500 آمپر / مزایده,مزایده ده دستگاه رکتی فایر 500 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954941/مزایده-فروش-انبار-نگهداری-کالا-مساحت-5467-5متر'>مزایده فروش انبار نگهداری کالا مساحت 5467/5متر / مزایده,مزایده فروش انبار نگهداری کالا مساحت 5467/5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954942/فراخوان-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازار-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954945/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک   / مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954947/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1390  / مزایده, مزایده یک اتومبیل خودروی سواری مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954948/مزایده-یکدستگاه-لباسشویی-7-کیلویی-ال-جی'>مزایده یکدستگاه لباسشویی 7 کیلویی ال جی  / مزایده, مزایده یکدستگاه لباسشویی 7 کیلویی ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954949/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-1100متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 1100متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 1100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954950/تجدید-مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مزایده,مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954952/مزایده-ملک-مساحت-500متر-قدمت-بنا-24-سال'>مزایده ملک مساحت 500متر قدمت بنا 24 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 500متر قدمت بنا 24 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954957/مزایده-ملک-ساختمان-سه-و-نیم-طبقه'>مزایده ملک ساختمان سه و نیم طبقه  / مزایده,مزایده ملک ساختمان سه و نیم طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954959/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954960/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اموال-اسقاط'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اموال اسقاط / مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اموال اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954965/مزایده-پلاک-ثبتی-شصت-و-یک-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شصت و یک فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شصت و یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954966/مزایده-لوازم-موتورسیکلت'>مزایده لوازم موتورسیکلت  / مزایده, مزایده لوازم موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954967/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-490متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 490متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 490متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954968/مزایده-پلاک-ثبتی-94-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954969/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید--یکدستگاه-اجاق-گاز-فردار---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر ساید بای ساید - یکدستگاه اجاق گاز فردار .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر ساید بای ساید - یکدستگاه اجاق گاز فردار .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954970/مزایده-سند-مالکیت-یک-قطعه-زمین-312-50متر'>مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین 312.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین 312.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954972/مزایده-پمپ-باد-فن-کوره-والس-نرم-کننده-گل-تسمه-نوار-نقاله-گاری-و--'>مزایده پمپ باد، فن کوره، والس نرم کننده گل، تسمه نوار نقاله، گاری و...  / مزایده, مزایده پمپ باد، فن کوره، والس نرم کننده گل، تسمه نوار نقاله، گاری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954973/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954977/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین مازاد / مزایده , مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954980/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی-نوبت-پنجم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت پنجم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954982/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954985/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-البرز-و-کیش'>مزایده فروش املاک استان تهران البرز و کیش  / مزایده,مزایده فروش املاک استان تهران البرز و کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954988/مزایده-فروش-ملک-عرصه-462متر-کاربری-اداری-96-7-24'>مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری 96.7.24 / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954990/مزایده-واگذاری-زمین-های-زراعی'>مزایده واگذاری زمین های زراعی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954992/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-ملک-83-فرعی'>مزایده نیم دانگ مشاع ملک 83 فرعی / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع ملک 83 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954993/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-84'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 84 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 84</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954996/مزایده-یک-خط-به-شماره-09121254249'>مزایده یک خط به شماره 09121254249  / مزایده,مزایده یک خط به شماره 09121254249 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954997/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-181متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 181متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 181متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/954999/مزایده-فروش-دستگاه-برش-سنگ-ابزاری--سنگ-های-انگشتی-و--'>مزایده فروش دستگاه برش سنگ ابزاری ، سنگ های انگشتی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه برش سنگ ابزاری ، سنگ های انگشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955001/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-65-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 65.80متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 65.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955006/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-362-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 362.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 362.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955008/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955009/مزایده-تخریب-انبار-و-فروش-آهن-آلات'>مزایده تخریب انبار و فروش آهن آلات  / مزایده,  مزایده تخریب انبار و فروش آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955011/مزایده-فروش-کاپشن-چرم-پسرانه--کت-تک-پسرانه--کت-و-شلوار-پسرانه-مخمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش کاپشن چرم پسرانه ، کت تک پسرانه ، کت و شلوار پسرانه مخمل  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کاپشن چرم پسرانه ، کت تک پسرانه ، کت و شلوار پسرانه مخمل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955012/اصلاحیه-مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955014/مزایده-فروش-فرش-12-متری-و--'>مزایده فروش فرش 12 متری و ... / مزایده , مزایده فروش فرش 12 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955016/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-276متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 276متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955017/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955018/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک مدل 84  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955019/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-229-5متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 229.5متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 229.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955022/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد / آگهی مزایده,مزایده خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955026/مزایده-ملک-مساحت-653-22متر'>مزایده ملک مساحت 653.22متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 653.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955027/مزایده-دستگاه-آیفون-تصویری-سوزکی'>مزایده دستگاه آیفون تصویری سوزکی  / مزایده , مزایده دستگاه آیفون تصویری سوزکی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955028/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-استیجاری-تعداد-14-واحد-تجاری-مجتمع'>اصلاحیه مزایده واگذاری استیجاری تعداد 14 واحد تجاری مجتمع  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری تعداد 14 واحد تجاری مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955029/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-خط-پردازش-پسماند-تجدید'>آگهی مزایده عمومی  بهره‌برداری از خط پردازش پسماند تجدید  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پردازش پسماند تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955030/مزایده-خدمات-کارواش'>مزایده خدمات کارواش / آگهی مزایده , مزایده خدمات کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955036/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955037/مزایده-مقدار-12-شعیر-مشاع-از-24-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-زمین'>مزایده مقدار 12 شعیر مشاع از 24 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین  / مزایده,مزایده مقدار 12 شعیر مشاع از 24 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955038/مزایده-یک-دستگاه-دربند-قوطی-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه دربند قوطی اتوماتیک  / مزایده,مزایده یک دستگاه دربند قوطی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955039/مزایده-فروش-اموال-و-اجناس-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل / مزایده,مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955040/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-سه'>مزایده ششدانگ عمارت بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955043/مزایده-فروش-30-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده ، مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955045/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-360متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 360متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955046/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-مایعات--یک-دستگاه-پاستوریزاتور'>مزایده یک دستگاه پرکن مایعات ، یک دستگاه پاستوریزاتور  / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن مایعات ، یک دستگاه پاستوریزاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955047/مزایده-منزل-مسکونی-262-07متر'>مزایده منزل مسکونی 262.07متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 262.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955050/مزایده-توقیف-یک-دستگاه-آسیاب-ضایعات-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده توقیف یک دستگاه آسیاب ضایعات پلاستیک نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول,مزایده توقیف یک دستگاه آسیاب ضایعات پلاستیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955051/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955053/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955055/مزایده-فروش-بیل-مکانیکی-هپکو-912'>مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو 912  / مزایده , مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو 912 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955057/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955058/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-بی-ام-و'>مزایده یک دستگاه خودروی بی ام و  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی بی ام و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955059/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-61-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 61.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 61.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955062/مزایده-پلاک-مساحت-دویست-و-بیست-متر'>مزایده پلاک مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده پلاک مساحت دویست و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955065/مزایده-یک-دستگاه-لباسشویی--یک-دستگاه-ظرفشویی'>مزایده یک دستگاه لباسشویی ، یک دستگاه ظرفشویی / مزایده,مزایده یک دستگاه لباسشویی ، یک دستگاه ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955066/مزایده-ششدانگ-پلاک-4173-3728-138-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 4173/3728/138 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4173/3728/138 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955068/مزایده-فروش-مقداری-سیم-مهار'>مزایده فروش مقداری سیم مهار / مزایده, مزایده فروش مقداری سیم مهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955069/اصلاحیه-مزایده-فروش-یکباب-انبار-کاربری-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955072/مزایده-اراضی-مربوطه-در-سه-قطعه-زراعی-دیم'>مزایده اراضی مربوطه در سه قطعه زراعی دیم / مزایده,مزایده اراضی مربوطه در سه قطعه زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955073/مزایده-واگذاری-تعداد-6-واحد-کیوسک-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری تعداد 6 واحد کیوسک مواد غذایی / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 6 واحد کیوسک مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955074/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-فرهنگی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955076/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-اتوبوس-اویکو-زامیاد-96-7-24'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه اتوبوس اویکو زامیاد 96.7.24 / مزایده ، مزایده فروش تعداد 5 دستگاه اتوبوس اویکو زامیاد  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955077/مزایده-ششدانگ-مغازه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955080/مزایده-اقلام-مازاد-برق-و-ابزار-دقیق'>مزایده اقلام مازاد برق و ابزار دقیق / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955083/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955085/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-پترله-ماهیچه-گیری-و--'>مزایده فروش انواع دستگاه پترله ماهیچه گیری و ... / مزایده, مزایده فروش انواع دستگاه پترله ماهیچه گیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955087/مزایده-یکباب-خانه-کل-زیربنا-همکف-صد-و-شصت-متر'>مزایده یکباب خانه کل زیربنا همکف صد و شصت متر / مزایده,مزایده یکباب خانه کل زیربنا همکف صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955088/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955089/تمدید-مزایده-مقادیری-ضایعات'>تمدید مزایده مقادیری ضایعات / تمدید آگهی مزایده, مزایده مقادیری ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955093/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسو-بادساخت'>مزایده یک دستگاه کمپرسو بادساخت / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسو بادساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955094/مزایده-یک-دستگاه-مبل-نه-نفره-تمام-استیل-به-همراه-میز-نهارخوری'>مزایده یک دستگاه مبل نه نفره تمام استیل به همراه میز نهارخوری  / مزایده, مزایده یک دستگاه مبل نه نفره تمام استیل به همراه میز نهارخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955095/مزایده-فروش-انواع-ژنراتور---'>مزایده فروش انواع ژنراتور .... / آگهی مزایده ,مزایده فروش انواع ژنراتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955097/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955098/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-از-قبیل-پژو-405-و--'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955099/مزایده-فروش-ماشین-آلات-اموال-و-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955100/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر'>مزایده تعدادی گوساله قطع شیر / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله قطع شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955101/مزایده-اجاره-مغازه-شماره-یک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه شماره یک... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره مغازه شماره یک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955103/مزایده-فروش-املاک-مازاد-اجاره-به-شرط-تملیک'>مزایده فروش املاک مازاد اجاره به شرط تملیک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد اجاره به شرط تملیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955104/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-ای-اف-سون'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ای اف سون  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سمند ای اف سون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955105/مزایده-اموال-منقول-فرسوده-و-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955107/مزایده-املاک-شامل-منزل-محوطه-و-مسکونی-زمین'>مزایده املاک شامل منزل.محوطه و مسکونی.زمین  / مزایده,مزایده املاک شامل منزل.محوطه و مسکونی.زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955109/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-کافه-رستوران-پارک-ابن-سینا'>تجدید مزایده اجاره یک باب کافه رستوران پارک ابن سینا  / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب کافه رستوران پارک ابن سینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955110/مزایده-ملک-قدمت-بالای-سه-سال'>مزایده ملک قدمت بالای سه سال  / مزایده,مزایده ملک قدمت بالای سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955111/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-کابین-ناوگان-پروازی'>اصلاحیه مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی     / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955112/مزایده-یک-دستگاه-خش-کن-نئوپان--'>مزایده یک دستگاه خش کن نئوپان ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خش کن نئوپان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955114/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955115/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-189متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 189متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 189متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955117/مزایده-آپارتمان-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955118/مزایده-فروش-حدود-710-تن-از-انواع-خرما-تجدید'>مزایده  فروش حدود 710 تن از انواع خرما  تجدید  / آگهی مزایده, مزایده  فروش حدود 710 تن از انواع خرما  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955119/مزایده-فروش-بذرکار-چغندر-قند-نوبت-دوم'>مزایده فروش بذرکار چغندر قند نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش بذرکار چغندر قند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955120/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-180-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 180 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 180 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955121/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955123/آگهی-مزایده-فروش-محصول-سیب-زمینی'>آگهی مزایده فروش محصول سیب زمینی  / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش محصول سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955126/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک همدان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955128/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955132/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-260-مترمربع'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 260 مترمربع  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری زمینی به مساحت 260 مترمربع  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955134/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-114-78متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 114.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 114.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955135/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-و-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده واگذاری جایگاه CNG و یک دستگاه پژو پارس مدل 93 / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG و یک دستگاه پژو پارس مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955136/مزایده-ملک-بخش-دو-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955137/مزایده-فروش-تعداد-176-قلم-اموال-منقول'>مزایده فروش تعداد 176 قلم اموال منقول  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 176 قلم اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955138/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955139/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-اقامتی-مبله-و-مجهز'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای اقامتی مبله و مجهز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای اقامتی مبله و مجهز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955140/مزایده-ماده-معدنی-تراورتن-لیمویی'>مزایده ماده معدنی تراورتن لیمویی / آگهی مزایده فروش اموال، مزایده ماده معدنی تراورتن لیمویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955141/مزایده-یک-دستگاه-برش-جک-پنوماتیکی-یک-دستگاه-دو-سر-پروفیل'>مزایده یک دستگاه برش، جک پنوماتیکی، یک دستگاه دو سر پروفیل  / مزایده, مزایده یک دستگاه برش، جک پنوماتیکی، یک دستگاه دو سر پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955142/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-149-80متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 149.80متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 149.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955145/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955146/مزایده-فروش-زمین-مساحت-200-و-246-35متر'>مزایده فروش زمین مساحت 200 و 246.35متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 200 و 246.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955147/مزایده-کمپرسور-رطوبت-گیر-کمپرسورها--'>مزایده کمپرسور، رطوبت گیر کمپرسورها... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کمپرسور، رطوبت گیر کمپرسورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955149/مزایده-اجاره-رقبات-موقوفات-شامل-یک-درب-باغ-پسته-ای'>مزایده اجاره رقبات موقوفات شامل یک درب باغ پسته ای  / مزایده,مزایده اجاره رقبات موقوفات شامل یک درب باغ پسته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955150/مزایده-فروش-یک-رقبه-ملک-مساحت-678متر'>مزایده فروش یک رقبه ملک مساحت 678متر / مزایده,مزایده فروش یک رقبه ملک مساحت 678متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955152/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-بنزینی-صبا-GTX'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید بنزینی صبا GTX  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید بنزینی صبا GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955153/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-126-23متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی 126.23متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی 126.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955154/مزایده-یک-دستگاه-پراید-رنگ-یشمی'>مزایده یک دستگاه پراید رنگ یشمی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پراید رنگ یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955155/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوکلاو-و--'>مزایده فروش یک دستگاه اتوکلاو و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتوکلاو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955156/مزایده-ملک-شماره-6596-فروعات-209-و-210'>مزایده ملک شماره 6596 فروعات 209 و 210  / مزایده,مزایده ملک شماره 6596 فروعات 209 و 210 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955157/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955158/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-181-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955159/مزایده-فروش-اکسترودر--دستگاه-ترموفرمینگ-و--'>مزایده فروش  اکسترودر - دستگاه ترموفرمینگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  اکسترودر - دستگاه ترموفرمینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955161/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-جی-ال-ایکس-پژو'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی جی ال ایکس پژو / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی جی ال ایکس پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955162/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-137-12908'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 137/12908  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 137/12908 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955163/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955166/مزایده-ساختمان-عرصه-صد-و-دو-متر'>مزایده ساختمان عرصه صد و دو متر / مزایده,مزایده ساختمان عرصه صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955167/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-هفت-تبریز'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش هفت تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش هفت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955169/مزایده-فروش-یک-عدد-دلر-پایه-دار-و--'>مزایده فروش یک عدد دلر پایه دار و ... / مزایده , مزایده فروش یک عدد دلر پایه دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955170/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-163متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 163متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 163متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955172/مزایده-ششدانگ-مغازه-نوساز-مساحت-10-93متر'>مزایده ششدانگ مغازه نوساز مساحت 10.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه نوساز مساحت 10.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955173/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده فروش یک  دستگاه تراکتور  / مزایده , مزایده فروش یک  دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955174/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد-برنیاز-و-آهن-آلات-و--'>مزایده اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و.... / آگهی مزایده عمومی ,  اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955176/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955177/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955179/مزایده-تعداد-550-حلب-روغن'>مزایده تعداد 550 حلب روغن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 550 حلب روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955180/اگهی-مزایده-گل-و-گیاه'>اگهی مزایده گل و گیاه  / اگهی مزایده , مزایده گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955181/مزایده-ملک-مساحت-325-5متر'>مزایده ملک مساحت 325.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 325.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955182/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955184/مزایده-وانت-پیکان--'>مزایده وانت پیکان.... / مزایده وانت پیکان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955185/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-25-80متر-نوبت-چهارم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 25.80متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 25.80متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955187/مزایده-اجاق-گاز-کابینتی--هود-به-مارک-رکسینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاق گاز کابینتی ، هود به مارک رکسینی نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاق گاز کابینتی ، هود به مارک رکسینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955188/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مساحت-593-9متر'>مزایده یک قطعه عرصه مساحت 593.9متر / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه مساحت 593.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955190/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-شامل-آهن-آلات--آلومینیوم-و-اموال-منقول'>مزایده فروش اموال اسقاطی شامل آهن آلات ، آلومینیوم و اموال منقول / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی شامل آهن آلات ، آلومینیوم و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955191/مزایده-قطعه-22-تفکیکی-به-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده قطعه 22 تفکیکی به پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده قطعه 22 تفکیکی به پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955192/مزایده-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ تراورتن  / مزایده,مزایده سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955193/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955194/مزایده-آپارتمان-مسکونی-123-25متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 123.25متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 123.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955195/مزایده-یک-واحد-تجاری-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یک واحد تجاری عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955196/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-باری-کاویان'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری کاویان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری کاویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955198/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-هشتاد-و-چهار-متر-و-دوازده-صدم-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و چهار متر و دوازده صدم متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و چهار متر و دوازده صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955199/مزایده-سالن-های-ورزشی-امام-علی-(ع)'>مزایده سالن های ورزشی امام علی (ع)  / مزایده, مزایده سالن های ورزشی امام علی (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955200/مزایده-فروش-تعداد-31-قطعه-مسکونی-و-یک-قطعه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 31 قطعه مسکونی و یک قطعه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 31 قطعه مسکونی و یک قطعه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955201/اگهی-مزایده-هود--تصفیه-آب-خانگی'>اگهی مزایده هود - تصفیه آب خانگی / اگهی مزایده , مزایده هود - تصفیه آب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955203/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-رول-روکش-هایگلاس-pvc-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 عدد رول روکش هایگلاس pvc  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 10 عدد رول روکش هایگلاس pvc  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955205/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یکباب واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955206/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان'> مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955207/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-268متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 268متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 268متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955208/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 84 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 84</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955209/مزایده-دستگاه-پژو-206'>مزایده دستگاه پژو 206  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955211/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955214/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-208-9متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.9متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955215/مزایده-خودروهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده خودروهای مازاد - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده خودروهای مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955216/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-چیلر-(آب-سرد-کن)'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه چیلر (آب سرد کن) / مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه چیلر (آب سرد کن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955217/مناقصه-پروژه-30-هزار-متر-مربع-آسفالت-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه 30 هزار متر مربع آسفالت معابر سطح شهر  ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه 30 هزار متر مربع آسفالت معابر سطح شهر  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955218/مزایده-دو-هکتار-از-اراضی-زراعی'>مزایده دو هکتار از اراضی زراعی / مزایده,مزایده دو هکتار از اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955221/فراخوان-واگذاری-داروخانه-کلینیک-ویژه-دانشگاه'> فراخوان واگذاری داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه / آگهی فراخوان,  فراخوان واگذاری داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955222/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوج-مدل-2010'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوج مدل 2010  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوج مدل 2010 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955223/مزایده-فروش-ضایعات-و-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی  / مزایده ، مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955225/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-لوگان-L90-مدل-90'>مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان L90 مدل 90  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان L90 مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955227/مزایده-تعداد-7-عدد-درب-ضد-سرقت'>مزایده تعداد 7 عدد درب ضد سرقت  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 7 عدد درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955228/مزایده-امتیاز-موسسه-حمل-و-نقل-جاده-ای-مسافربری-شماره-17-پیک-صبای-کاشمر-بدون-ملزومات'>مزایده امتیاز موسسه حمل و نقل جاده ای مسافربری شماره 17 پیک صبای کاشمر بدون ملزومات  / مزایده , مزایده امتیاز موسسه حمل و نقل جاده ای مسافربری شماره 17 پیک صبای کاشمر بدون ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955230/مزایده-واگذاری-استیجاری-تاکسی-تلفنی-ترمینال-شهر-سبز--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال شهر سبز - نوبت دوم / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال شهر سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955232/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955234/مزایده-واگذاری-تصدی-واحد-بوفه-و-محوطه-پارکینگ'>مزایده واگذاری تصدی واحد بوفه و محوطه پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تصدی واحد بوفه و محوطه پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955235/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-زمینی-مساحت-468-75متر'>مزایده ساختمان مسکونی در زمینی مساحت 468.75متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در زمینی مساحت 468.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955238/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فروشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال فروشگاهی نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال فروشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955240/مزایده-یک-قطعه-باغ-شهری-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ شهری مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ شهری مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955242/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-147-66متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147/66متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147/66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955243/مزایده-اجاره-دکه-شماره-7-پارک-شهر'>مزایده  اجاره دکه شماره 7 پارک شهر  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره دکه شماره 7 پارک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955244/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-اس-دی-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 اس دی صندوق دار   / مزایده , مز ایده یک دستگاه سواری پژو 206 اس دی صندوق دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955245/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-41-8067-اصلی'>مزایده آپارتمان به پلاک 41/8067 اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک 41/8067 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955248/مزایده-پلاک-دو-فرعی-از-437-اصلی-15متر'>مزایده پلاک دو فرعی از 437 اصلی 15متر  / مزایده,مزایده پلاک دو فرعی از 437 اصلی 15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955249/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955252/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-کابین-ناوگان-پروازی'>اصلاحیه مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی     / اصلاحیه مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955253/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955255/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955256/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955258/مزایده-تعداد-735-خودکار-فلزی-چروک-و-640-عدد-روان-نویس-مدل-007'>مزایده تعداد 735 خودکار فلزی چروک و 640 عدد روان نویس مدل 007  / مزایده, مزایده تعداد 735 خودکار فلزی چروک و 640 عدد روان نویس مدل 007 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955260/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955261/مزایده-فروش-اراضی-املاک-و-فضاهای-بلااستفاده'>مزایده فروش اراضی املاک و فضاهای بلااستفاده  / مزایده,مزایده فروش اراضی املاک و فضاهای بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955262/مزایده-اجاره-یک-واحد-صنعتی-به-مساحت-4000-متر-مربع'>مزایده اجاره یک واحد صنعتی به مساحت 4000 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره یک واحد صنعتی به مساحت 4000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955267/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-327متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 327متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 327متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955269/مزایده-ششدانگ-پلاک-شش-هزار-و-سیصد-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955274/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955276/مزایده-یخچال-ویترینی-فریزر-چرخ-گوشت-دریل-اره-برقی-میزان-پیش-خوان-استیل-ترازو-باسکول'>مزایده یخچال ویترینی، فریزر، چرخ گوشت، دریل، اره برقی، میزان پیش خوان استیل، ترازو، باسکول  / مزایده, مزایده یخچال ویترینی، فریزر، چرخ گوشت، دریل، اره برقی، میزان پیش خوان استیل، ترازو، باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955278/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955285/مزایده-سرقفلی-مغازه-دو-دهانه'>مزایده سرقفلی مغازه دو دهانه / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه دو دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955288/مزایده-ملک-قطعه-بیست-و-یک-تفکیکی-مشاع'>مزایده ملک قطعه بیست و یک تفکیکی مشاع / مزایده,مزایده ملک قطعه بیست و یک تفکیکی مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955293/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک قولنامه ای  / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه14-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه14 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه14 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955298/مزایده-سه-دانگ-و-219-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 219.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 219.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955299/مزایده-فروش-آهن-آلات-قراضه--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات قراضه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات قراضه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955304/مزایده-مجموعه-ویلای-شماره-4-نوبت-دوم'>مزایده مجموعه ویلای شماره 4- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده مجموعه ویلای شماره 4- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955307/مزایده-ملک-74-فرعی-از-بیست-و-نه-اصلی'>مزایده ملک 74 فرعی از بیست و نه اصلی / مزایده,مزایده ملک 74 فرعی از بیست و نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955310/مزایده-مقداری-ضایعات-آهن---'>مزایده مقداری ضایعات آهن .... / مزایده ، مزایده مقداری ضایعات آهن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955311/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955313/مزایده-یکباب-غرفه-پوشاک--نوبت-دوم'>مزایده یکباب غرفه پوشاک - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یکباب غرفه پوشاک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955315/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-234-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 234 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 234 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955316/مزایده-یک-دستگاه-تویوتا-وانت'>مزایده یک دستگاه تویوتا وانت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تویوتا وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955317/مزایده-اجاره-ملک-متعلق-به-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ملک متعلق به شهرداری  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره ملک متعلق به شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955318/مزایده-تعداد-یکباب-غرفه-پوشاک-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یکباب غرفه پوشاک  نوبت دوم / مزایده, مزایده تعداد یکباب غرفه پوشاک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955319/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه-و-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان سه خوابه و دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان سه خوابه و دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955324/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955325/مزایده-ششدانگ-پلاک-382-فرعی-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 382 فرعی قدمت 20 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 382 فرعی قدمت 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955326/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955333/مزایده-کمک-فنر-پشت-چرخ--'>مزایده  کمک فنر پشت چرخ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  کمک فنر پشت چرخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955334/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده املاک و مستغلات  / مزایده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955336/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-دو-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد-تجدید'>مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد تجدید  / مزایده,مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955343/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-مدل-56'>مزایده یک دستگاه کامیون مدل 56 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون مدل 56</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955346/مزایده-ششدانگ-طبقه-دوم-یک-واحد-مسکونی-در-ساختمان-سه-طبقه'>مزایده ششدانگ طبقه دوم یک واحد مسکونی در ساختمان سه طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه دوم یک واحد مسکونی در ساختمان سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955348/مزایده-بیلبوردهای-5-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مزایده بیلبوردهای 5 ایستگاه آتش نشانی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده بیلبوردهای 5 ایستگاه آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955352/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-05مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 92.05مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.05مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955356/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955357/مزایده-واگذاری-دو-لنگ-ملک-مزروعی-از-موقوفه-خداوردی'>مزایده واگذاری دو لنگ ملک مزروعی از موقوفه خداوردی / مزایده واگذاری دو لنگ ملک مزروعی از موقوفه خداوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955362/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-باغ-گردو-به-همراه-اشجار-و-محوطه-یونجه-زار-و--'>مزایده واگذاری یک قطعه باغ گردو به همراه اشجار و محوطه یونجه زار و ... / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه باغ گردو به همراه اشجار و محوطه یونجه زار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955363/مزایده-تعداد-سهام-839-078'>مزایده تعداد سهام 839/078  / مزایده , مزایده تعداد سهام 839/078 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955364/مزایده-اموال-شامل-واحد-مسکونی-و-زمین-کشاورزی-نوبت-سوم'>مزایده اموال شامل واحد مسکونی و زمین کشاورزی نوبت سوم / مزایده,مزایده اموال شامل واحد مسکونی و زمین کشاورزی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955365/مزایده-مواد-غذایی-و-شوینده-نوبت-دوم'>مزایده مواد غذایی و شوینده  نوبت دوم  / مزایده , مزایده مواد غذایی و شوینده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955367/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده,مزایده  اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955368/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955371/مزایده-واگذاری-دو-واحد-آپارتمان-79-6-و-77-5متر'>مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان 79.6 و 77.5متر / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان 79.6 و 77.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955373/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-ماشین-سانگ-یانگ'>مزایده فروش لوازم یدکی ماشین سانگ یانگ / مزایده,مزایده فروش لوازم یدکی ماشین سانگ یانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955374/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-160متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955378/مزایده-5-دانگ-و-سه-حبه-از-منزل-مسکونی'>مزایده 5 دانگ و سه حبه از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 5 دانگ و سه حبه از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955380/مزایده-فروش-دوربین-نقشه-برداری'>مزایده فروش دوربین نقشه برداری  / مزایده,مزایده فروش دوربین نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955384/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-117متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 117متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 117متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955386/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده  اجاره زمین / آگهی مزایده , مزایده  اجاره زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955387/مناقصه-طرح-کارت-پارک-سطح-شهر-96-7-24'>مناقصه طرح کارت پارک سطح شهر 96.7.24 / آگهی مزایده , مزایده طرح کارت پارک سطح شهر  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955388/مزایده-6-047-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 6.047 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 6.047 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955390/مزایده-24-61-سهم-مشاع-از-صد-سهم-سهام-یکباب-خانه'>مزایده 24.61 سهم مشاع از صد سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده 24.61 سهم مشاع از صد سهم سهام یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955395/مزایده-فروش-مزرعه-پرورش-ماهی-قزل-آلای'>مزایده فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلای  / مزایده,مزایده فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955397/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-919-بخش-بیست-و-سه-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 919 بخش بیست و سه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 919 بخش بیست و سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955403/مزایده-آپارتمان-مساحت-86-55متر'>مزایده آپارتمان مساحت 86.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 86.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955406/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-شش-قطعه-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل شش قطعه زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل شش قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955407/مزایده-سنگ-انگشتی'>مزایده سنگ انگشتی  / اگهی مزایده , مزایده سنگ انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955408/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-تعداد-1-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 1 دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده عمومی، آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 1 دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955409/مزایده-مغازه-مساحت-49-10متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 49.10متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 49.10متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955415/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-165متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 165متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955417/مزایده-ملک-مساحت-79-45متر'>مزایده ملک مساحت 79.45متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 79.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955420/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-غیر-محصور'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی غیر محصور / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی غیر محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955421/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-501-47متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 501.47متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 501.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955422/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاکهای-ثبتی-یازده-فرعی'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاکهای ثبتی یازده فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی تحت پلاکهای ثبتی یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955423/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955424/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-رسانی---نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی ... نوبت دوم - چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی ... نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955425/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-زمین-به-مساحت-194-مترمربع'>مزایده دو پلاک ثبتی زمین به مساحت 194 مترمربع / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی زمین به مساحت 194 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955427/مزایده-سه-قطعه-ملک'>مزایده سه قطعه ملک / مزایده,مزایده سه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955433/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955437/اگهی-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-پارک-بعثت'>اگهی مزایده بهره برداری از پارکینگ پارک بعثت  / اگهی مزایده ,  مزایده بهره برداری از پارکینگ پارک بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955439/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955441/مزایده-یکباب-سوله-به-مساحت-555متر'>مزایده یکباب سوله به مساحت 555متر  / مزایده,مزایده یکباب سوله به مساحت 555متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955445/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-مساحت-93-54متر'>مزایده سه دانگ از آپارتمان مساحت 93.54متر / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان مساحت 93.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955448/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-85-64متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 85.64متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 85.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955452/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-2450متر'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت 2450متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت 2450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955457/مزایده-املاک-مشاع-مشتمل-بر-4-قطعه-باغ'>مزایده املاک مشاع مشتمل بر 4 قطعه باغ  / مزایده,مزایده املاک مشاع مشتمل بر 4 قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955462/مزایده-پلاک-ثبتی-صد-و-سه-فرعی-بخش-شش-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی صد و سه فرعی بخش شش تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی صد و سه فرعی بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955465/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955469/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955473/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-152-7متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955474/استعلام-اجاره-بیلبورد'>استعلام اجاره بیلبورد / استعلام,استعلام اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955481/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-59-95متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.95متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955486/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-خدماتی-80-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی خدماتی 80.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی خدماتی 80.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955494/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-102متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 102متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955505/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-به-مساحت-125-1متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب به مساحت 125.1متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب به مساحت 125.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955514/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مجموع-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-انباری'>مزایده دو دانگ مشاع از مجموع ششدانگ زمین مشتمل بر انباری / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مجموع ششدانگ زمین مشتمل بر انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955521/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2329-بخش-یک'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2329 بخش یک  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2329 بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955533/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955539/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-اپارتمان-152-90متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 152.90متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 152.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955545/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955551/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-خانه-و-محوطه-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین و خانه و محوطه نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و خانه و محوطه نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955557/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955568/مزایده-زمین-و-واحد-مسکونی'>مزایده زمین و واحد مسکونی / مزایده,مزایده زمین و واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955572/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-نه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت نه هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت نه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955578/مزایده-مغازه-به-مساحت-27-27متر'>مزایده مغازه به مساحت 27.27متر  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 27.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955583/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1260-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 1260 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 1260 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955588/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-شصت-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955592/مزایده-یکباب-ساختمان-5-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955596/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-مساحت-186-88متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 186.88متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 186.88متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955600/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-75-787متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 75.787متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 75.787متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955603/مزایده-ساختمان-مساحت-61-75متر'>مزایده ساختمان مساحت 61.75متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 61.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955611/مزایده-زمین-باکاربری-کشاورزی-به-مساحت-حدود-1150-مترمربع'>مزایده زمین باکاربری کشاورزی به مساحت حدود 1150 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین باکاربری کشاورزی به مساحت حدود 1150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955613/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قولنامه-ای'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قولنامه ای / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955617/مزایده-یک-باب-مغازه-در-ضلع-شمال-شرق'>مزایده یک باب مغازه در ضلع شمال شرق / مزایده,مزایده یک باب مغازه در ضلع شمال شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955619/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-97-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 97.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 97.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955622/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-301متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 301متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 301متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955624/مزایده-یک-باب-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده یک باب ساختمان نیمه کاره / مزایده,مزایده یک باب ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955628/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955631/مزایده-فروش-یک-دانگ-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش یک دانگ حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده فروش یک دانگ حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955634/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-82-7متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955635/مزایده-فروش-4-153-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 4/153 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده،مزایده فروش 4/153 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955636/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مسکونی-قدمت-ده-ساله'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955639/مزایده-فروش-شش-دانگ-ملکی-به-مساحت-122-99-مترمربع'>مزایده فروش شش دانگ ملکی به مساحت 122/99 مترمربع / مزایده،مزایده فروش شش دانگ ملکی به مساحت 122/99 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955641/مزایده-ملک-مساحت-279-22متر'>مزایده ملک مساحت 279.22متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 279.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955644/مزایده-پلاک-ثبتی-اموال-منقول'>مزایده پلاک ثبتی اموال منقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955645/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-215-مترمربع'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی به مساحت 215 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی به مساحت 215 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955647/مزایده-ملک-مشاع-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955650/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-عرصه-333-38-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 333/38 مترمربع / مزایده،مزایده یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 333/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955653/مزایده-دو-قطعه-ملک-و-سواری-سوزوکی'>مزایده دو قطعه ملک و سواری سوزوکی / مزایده,مزایده دو قطعه ملک و سواری سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955654/مزایده-فروش-13-476-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 13/476 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده،مزایده فروش 13/476 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955655/مزایده-فروش-30-هزار-تن-گوگرد-گرانول-صادراتی'>مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی  / مزایده, مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955656/مزایده-یک-دستگاه-همرن-برقی-شن-و-سیمان-و-دستگاه-بلوک-زنی--'>مزایده یک دستگاه همرن برقی شن و سیمان و دستگاه بلوک زنی ... / مزایده یک دستگاه همرن برقی شن و سیمان و دستگاه بلوک زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955657/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955661/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین اموال منقول نوبت اول / مزایده،مزایده دو قطعه زمین اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955665/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-پنجاه-و-هفت-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت پنجاه و هفت هکتار  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت پنجاه و هفت هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955667/مزایده-ملکی-به-مساحت-257-مترمربع'>مزایده ملکی به مساحت 257 مترمربع / مزایده،مزایده ملکی به مساحت 257 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955668/مزایده-اجاره-سه-غرفه'>مزایده اجاره سه غرفه  / مزایده ,مزایده اجاره سه غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955672/فراخوان-مزایده-انجام-راهبری-سنگ-آهک---'>فراخوان مزایده انجام راهبری سنگ آهک  ... / فراخوان مزایده انجام راهبری سنگ آهک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955673/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-640-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 640 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 640 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955679/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-5-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش 5 قزوین نوبت دوم  / مزایده،مزایده ششدانگ ملک بخش 5 قزوین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955680/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک  / مزایده،مزایده فروش ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955685/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-62-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 62.69متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان 62.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955686/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-151-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/50 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955692/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-7637-فرعی'>مزایده فروش پلاک ثبتی 7637 فرعی / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 7637 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955716/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-با-قابلیت-احداث-بنا-تجاری-اداری'>اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری مسکونی با قابلیت احداث بنا تجاری اداری  / اصلاحیه ,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی با قابلیت احداث بنا تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955722/استعلام-گوشت-ران-و-سینه'>استعلام گوشت ران و سینه / استعلام، استعلام گوشت ران و سینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955723/استعلام-لوبیا-قرمز-96-7-24'>استعلام  لوبیا قرمز 96.7.24 / استعلام ، لوبیا قرمز 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955724/استعلام-MODEM-4G-D-LINK-DWR-925'>استعلام MODEM 4G D-LINK DWR 925 / استعلام, استعلام MODEM 4G D-LINK DWR 925 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955725/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955726/تجدید-استعلام-اصلاح-شبکه-آبیاری-گلخانه'> تجدید استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه  / استعلام,  تجدید استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955727/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-تراب--96-7-24'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب - 96.7.24  / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب - 96.7.24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955728/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-hp'>استعلام یک دستگاه پرینتر hp / استعلام, استعلام یک دستگاه پرینتر hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955729/استعلام-لپه-ایرانی-96-7-24'>استعلام لپه ایرانی  96.7.24 / استعلام ، لپه ایرانی  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955730/استعلام-رک-دیواری'>استعلام رک دیواری  / استعلام ، استعلام رک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955731/استعلام-باطری-خشک-مخصوص-UPS'>استعلام باطری خشک مخصوص UPS  / استعلام، استعلام باطری خشک مخصوص UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955732/استعلام-ساخت-اتاقک-جهت-نصب-یک-دستگاه-خودپرداز'>استعلام ساخت اتاقک جهت نصب یک دستگاه خودپرداز / استعلام, استعلام ساخت اتاقک جهت نصب یک دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955733/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلوی-حروفی-از-جنس-چنلیوم'>استعلام ساخت و نصب تابلوی حروفی از جنس چنلیوم / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلوی حروفی از جنس چنلیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955734/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه'>استعلام اکسس پوینت شبکه  / استعلام ,استعلام اکسس پوینت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955735/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-طهنه-سفلی-ناحیه-2-96-7-24'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2  96.7.24 / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955736/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام, استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955737/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-جهت-پرسنل'>مناقصه احداث ساختمان اداری جهت پرسنل / اگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری جهت پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955738/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955739/استعلام-پمپ-تزریق-موتوردار'>استعلام پمپ تزریق موتوردار  / استعلام, استعلام پمپ تزریق موتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955740/استعلام-خرید-500-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955741/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-حاجی-علیان-ناحیه-2-96-7-24'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای حاجی علیان ناحیه 2  96.7.24 / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای حاجی علیان ناحیه 2  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955742/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955743/استعلام-خرید-دیوارپوش-پی-وی-سی-96-7-24'>استعلام خرید دیوارپوش پی وی سی 96.7.24 / استعلام, استعلام خرید دیوارپوش پی وی سی 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955744/استعلام-کاغذ-چاپگر-100-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955745/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS / استعلام ,استعلام دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955746/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-کامپیوترها'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از کامپیوترها  / استعلام،استعلام پشتیبانی و نگهداری از کامپیوترها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955747/استعلام-چراغ-چشمک-زن-دو-خانه-برقی'>استعلام  چراغ چشمک زن دو خانه برقی / استعلام, استعلام  چراغ چشمک زن دو خانه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955748/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-گوهرآباد--96-7-24'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهرآباد - 96.7.24 / استعلام,استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهرآباد - 96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955749/استعلام-خرید-قطعات-و-ماژولهای-ساختمان-هوشمند'>استعلام خرید قطعات و ماژولهای ساختمان هوشمند / استعلام , استعلام خرید قطعات و ماژولهای ساختمان هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955750/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955751/استعلام-1000-عدد-تب-سنج-دیجیتال'>استعلام 1000 عدد تب سنج دیجیتال / استعلام, استعلام 1000 عدد تب سنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955752/استعلام-تهیه-1500-تن-نمک-و-4000-تن-ماسه'>استعلام تهیه 1500 تن نمک و 4000 تن ماسه  / استعلام تهیه 1500 تن نمک و 4000 تن ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955753/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955754/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955755/استعلام-D3122F-3--D3-2S10-1800-55'>استعلام D3122F*3 - D3-2S10-1800*55 / استعلام , استعلام D3122F*3 - D3-2S10-1800*55</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955756/استعلام-دیگ-چدنی-300-(10-پره)-مدل-شرکت-شوفاژ-کار'>استعلام دیگ چدنی 300 (10 پره) مدل شرکت شوفاژ کار / استعلام دیگ چدنی 300 (10 پره) مدل شرکت شوفاژ کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955757/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید / استعلام لوبیا سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955758/استعلام-برنج-ایرانی-طارم'>استعلام برنج ایرانی طارم  / استعلام، استعلام برنج ایرانی طارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955759/مزایده-منزل-مسکونی'>مزایده منزل مسکونی / مزایده،مزایده منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955760/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام ,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955761/استعلام-دستگاه-ونتیلاتور'>استعلام دستگاه ونتیلاتور / استعلام ,استعلام دستگاه ونتیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955762/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام , استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955763/استعلام-GALAXY-TAB-A-(2016)-WITH-S-PEN-SM-P585'>استعلام GALAXY TAB A (2016) WITH S PEN SM-P585 / استعلام , استعلام GALAXY TAB A (2016) WITH S PEN SM-P585</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955764/استعلام-تبلت-96-7-24'>استعلام تبلت 96.7.24 / استعلام ,استعلام تبلت  96.7.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/955765/استعلام-خرید-دوربین-96-7-24'>استعلام خرید دوربین 96.7.24 / استعلام,استعلام خرید دوربین 96.7.24</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 11:29