اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952275/مناقصه-واتر-جت-فشار-ق... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952275/مناقصه-واتر-جت-فشار-قوی-نوبت-دوم'>مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952278/مناقصه-احداث-بند-خاکی-و-سازه-و-کف-بند-سنگ-ملات---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952281/مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952282/مناقصه-رفت-و-روب-معابر-و-حمل-زباله-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952285/اعلامیه-تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-دو-و-سه'>اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952286/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952288/اعلامیه-تمدید-و-اصلاحیه-نگهداری-فضای-سبز-محوطه-حرم--'>اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم... / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952291/مناقصه-خرید-اقلام-تاسیسات-مکانیکی-پروژه-مسکونی'>مناقصه خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی  / مناقصه ،مناقصه  خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952293/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952297/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-ساخت-30-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952298/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952300/مناقصه-خرید-تعداد-400-عدد-صندلی-آموزشی'>مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952308/مناقصه-تیغه-چاقوی-آسیاب-MO40'>مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952309/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-خدمات-مربوط-به-شستشوی-بدنه--داخل-شویی'>آگهی مناقصه عمومی  انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952310/مناقصه-بهروسازی-و-آسفالت-بلوار'>مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952311/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-محور-گناوه-گوره--بی-بی-حکیمه'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه  / آگهی مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه حدفاصل سه راهی گوره - شول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952314/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل-دیواری-و-سقفی'>مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952315/مناقصه-بین-المللی-تامین-20-قلاده-سگ-موادیاب-نوبت-دوم'>مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952318/مناقصه-تخریب--تهیه-مصالح-و-اجرای-کفسازی-سردخانه-جدید'>مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952319/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952322/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی-و-اصلاح-و-بهینه-خطوط-فشار-متوسط-هوایی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952323/مناقصه-مبدل-حرارتی-نوبت-دوم'>مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952326/تجدید-فراخوان-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952327/مناقصه-نگهداری-شبکه-انتقال-(کابل-و-هوایی)'>مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952329/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952330/مناقصه-خرید-45-تن-مواد-ضد-رسوب-و-بازدارنده-خوردگی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952331/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-مجریان-احداث-استخر'>فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952333/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ست انشعاب آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952334/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952335/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952336/مناقصه-وکیوم-کاتالیست--نوبت-دوم'>مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952337/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مرکز-و-پایگاه-های-سلامت'>مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت / مناقصه ، مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952339/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه-عمیق-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952341/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نیرورسانی-به-چاه-شماره-3---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952343/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952344/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-آبیاری-سنترپیوت'>مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952346/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مرکز-و-پایگاه-های-سلامت-تحت-پوشش'>مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش / مناقصه ، مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952347/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-مقابله-و-پاکسازی-آلودگی-نفتی'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952348/مناقصه-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-عملیات-نما'>مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952354/ارزیابی-کیفی-خرید-24-مترمکعب-جاذب--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا , ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952355/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-بازسازی-هشت-دستگاه-شاسی-و--'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952357/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952358/فراخوان-مناقصه-انجام-مطالعات-مهندسی-مرحله-اول-و-دوم-طراحی-سیستم-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952359/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-عیب-یاب-کابل-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952361/فراخوان-rod-hollow--copper-alloy---نوبت-دوم'>فراخوان rod hollow , copper alloy ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان rod hollow , copper alloy... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952362/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر---'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952365/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-فاضلاب-در-سطح-شهر-با-نصب-و-جابجایی-انشعابات-مربوطه-و--'>مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ... / مناقصه, مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952366/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952367/مناقصه-4-دستگاه-اواپراتور-آمونیاکی-2-فن-با-لوله-های-استیل-و'>مناقصه  4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952369/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952372/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی-بیرونی-و-piping-کولینگ-تاور--'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952375/اطلاعیه-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی-جامع-شهرداری'>اطلاعیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری  / اطلاعیه مناقصه عمومی, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952376/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952379/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952381/اصلاحیه-مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)'>اصلاحیه مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952384/فراخوان-مناقصه-CORROSSION-MONITORING-SYSTEM-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952386/همایش-زعیم-ذوفنون'>همایش زعیم ذوفنون / همایش زعیم ذوفنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952387/مناقصه-احداث-بلوار---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952388/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگوئی-به-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین   نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952390/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952391/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952395/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری-در-گلزار-شهدای-بهشت-سکینه-(س)'>مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952397/مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو--'>مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952400/خرید-227-دستگاه-انواع-تابلو'>خرید 227 دستگاه انواع تابلو  / مناقصه, خرید 227 دستگاه انواع تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952401/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952405/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952406/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952409/مناقصه-انجام-امور-پرستاری-بیمارستان'>مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952412/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-دزفول'>مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول / اگهی فراخوان , مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952415/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری'>مناقصه  پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952417/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952420/مناقصه-سرویس-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952421/فراخوان-خرید-و-نصب-سیستم-های-دوربین-مداربسته'>فراخوان  خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته / اگهی فراخوان, فراخوان خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952425/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952426/استعلام-لوبیا-قرمز--سایت-ستاد'>استعلام لوبیا قرمز , سایت ستاد / استعلام,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952427/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-شهرک--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952431/استعلام-ویلچر-بزرگسال-سامانه-ستاد'>استعلام ویلچر بزرگسال, سامانه ستاد / استعلام,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952432/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952436/استعلام-۱۰-عدد-بند-و-کوسن-و-آجر-یوگا-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952440/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و-تعمیراتی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952442/مناقصه-جدولگذاری-بلوار-معلم-فاز-دوم'>مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952446/فراخوان-انجام-خدمات-موزع-و-کارگر-انبار-و-راننده-لیفتراک'>فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک / فراخوان ارزیابی  , فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952458/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952460/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-حمل-و-نقل-داخلی-و-درون-شهری'>مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری / مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952461/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-و-قسمتی-از-شبکه-توزیع-آب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952462/اصلاحیه-فراخوان-پیمانکار-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ستاد-و-انبار-کالا'>اصلاحیه فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا  / اصلاحیه، فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952465/مناقصه-واگذاری-پروژه-خاکبرداری'>مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952470/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952474/فراخوان-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت-(برون-شهری)-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952475/مناقصه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-معابر'>مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر  / آگهی مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952478/آگهی-مناقصه-احداث-معابر-داخلی-شهرک-صنعتی'>آگهی مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952480/فراخوان-اجرای-شبکه-گاز-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی'>فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952481/استعلام-تیرآهن-بال-پهن'>استعلام تیرآهن بال پهن / مناقصه, استعلام تیرآهن بال پهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952489/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه  / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952495/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای-لامیان-تویسرکان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952496/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل  / مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952498/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-زیرسازی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952499/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952502/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952505/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952506/اولین-همایش-تحلیل-مسائل-و-تامین-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی / اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952510/طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-دانشگاه-اراک'>طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک / مناقصه, طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952512/آگهی-استعلام-خرید-دستگاه-زیراکس'>آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس  / آگهی استعلام بها، آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952522/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952523/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-گابیون'>استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون / استعلام ،استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952526/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام , استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952528/استعلام-روغن-مایع-آفتاب-یا-بهشهر-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952529/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تولید-سالیانه-۵۰-هزار-تن-کارنالیت-و--'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... / مناقصه ,مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952530/استعلام-هدایت-سنج-و-محلول-های-استاندارد'>استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد / استعلام , استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952531/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952534/استعلام-مخلوط-گاز-کالیبراسیو'>استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو / استعلام , استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952535/مناقصه-پالت-وجعبه'>مناقصه پالت وجعبه / اگهی مناقصه , مناقصه پالت و جعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952536/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-اکتشاف-محدوده-پلی-متال'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال  / مناقصه ,مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952537/استعلام-ادویه-و--'>استعلام ادویه و ...  / استعلام، استعلام ادویه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952540/استعلام-4-ردیف-اتصال-جوشی'>استعلام 4 ردیف اتصال جوشی / مناقصه, استعلام 4 ردیف اتصال جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952542/استعلام-کفش-ورزشی-مردانه'>استعلام کفش ورزشی مردانه  / استعلام, استعلام کفش ورزشی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952543/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-در-مراحل-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معدن'>مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن  / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952546/مناقصه-واگذاری-راهبری-سرویس-های-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952549/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952553/استعلام-تن-ماهی-شیلتون-180-گرم-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو  / استعلام، استعلام  تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952555/تجدید-استعلام-خرید-دو-دستگاه-اسپیلت'>تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت / مناقصه, تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952559/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-و-نگهداری-راه-های-استان'>مناقصه عمومی ایمن سازی و نگهداری راه های استان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و نگهداری راه های استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952560/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-چاه-با-تجهیزات-شناو'>استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو / استعلام، استعلام  تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952562/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اندازه-گیری-ظرفیت-خازنی-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952563/مناقصه-احداث-پارک-غدیر-اکرمیه-و--'>مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952564/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952567/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-های-استان'>مناقصه خط کشی سرد راه های استان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد راه های استان با ارزیابی کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952571/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-بهسازی-تابلوهای-اطلاعاتی-و-اخطاری-و---'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و .... / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی و مسیرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952574/مناقصه-جدول-گذاری-قسمتی-از-بلوار-امام-حسین'>مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952577/فراخوان-روکش-و-بهسازی-راه-روستایی-پاتاوه-بهرام-بیگی'>فراخوان روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی  / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952578/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-اتاقک-عابر-بانک-و-اجرای-حصار-زمین'>استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین / استعلام, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952579/استعلام-دیسک-هارد-متال'>استعلام دیسک هارد متال  / استعلام, استعلام دیسک هارد متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952581/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه / استعلام , استعلام قند حبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952582/فراخوان-یدکی-دیگهای-بخار-و-سلکتورهای-دستی'>فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952587/مناقصه-خرید-کیس-کامپیوتر'>مناقصه خرید کیس کامپیوتر / مناقصه, مناقصه خرید کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952590/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952592/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-پایانه-مسافربری-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952593/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام ،استعلام تشک مواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952599/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952600/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952602/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952604/فراخوان-خرید-تعدادی-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور-تجدید'>فراخوان خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952610/مناقصه-عملیات-آسفالت-کوچه-های-روستا'>مناقصه عملیات آسفالت کوچه های روستا   / مناقصه ، مناقصه عملیات آسفالت کوچه های روستا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952617/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۱۰-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952619/تجدید-آگهی-فراخوان-انجام-امور-تبلیغاتی-و-حسب-رعایت-سیمای-شهری'>تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری / مناقصه, تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952622/مناقصه-اجرای-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات خودرویی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای خدمات خودرویی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952628/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952630/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952636/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952638/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام, استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952643/استعلام-سیلندر-پنوماتیک'>استعلام سیلندر پنوماتیک  / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952646/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و... / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952648/مناقصه-عملیات-فاز-چهارم-محوطه-سازی-سایت-بیوکمپوست'>مناقصه عملیات فاز چهارم محوطه سازی سایت بیوکمپوست / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات فاز چهارم محوطه سازی سایت بیوکمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952651/مناقصه-مرحله-ای-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه مرحله ای درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه مرحله ای درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952654/مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت / مناقصه ,مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952655/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-سطح-شهر'> مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952656/فراخوان-جمع-آوری-و-نصب-ادوات-حصارچاه-و-كیكاف'>فراخوان جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف / فراخوان  جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952658/مناقصه-روکش-و-بهسازی-راه'>مناقصه روکش و بهسازی راه  / مناقصه ,مناقصه روکش و بهسازی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952661/مناقصه-خرید-کلید-سکسیونر-گازی-هوایی'>مناقصه خرید کلید سکسیونر گازی هوایی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید کلید سکسیونر گازی هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952668/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز'> مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952674/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952675/مناقصه-تامین-تعداد-150-حلقه-تایر'>مناقصه  تامین تعداد 150 حلقه تایر / مناقصه, مناقصه  تامین تعداد 150 حلقه تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952676/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952680/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-قسمت-B-تجدید---دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید ... دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید ... دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952682/استعلام-50-عدد-ذغال--'>استعلام 50 عدد ذغال... / استعلام، استعلام 50 عدد ذغال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952684/مناقصه-نهالکاری-و-آبیاری-و-مراقبت'>مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت  / مناقصه ,مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952691/استعلام-خرید-لوازم-یدکی'>استعلام خرید لوازم یدکی  / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952692/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-پارک-کوهستانی---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952694/استعلام-2-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-یک-فیلتر--'>استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ... / استعلام، استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952695/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-محور-فیروزآباد-و-تکمیل-رینگ-خط-تغذیه-الشتر'>فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر / آگهی فراخوان پیمانکار،فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952696/استعلام-فعالیت-های-خلاق--هنر-و-سرگمی'>استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی  / استعلام,استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952699/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952700/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952701/استعلام-مواد-گندزدا'>استعلام مواد گندزدا / استعلام, استعلام مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952703/استعلام-2-عدد-کوپلینگ-نر-و-ماده--'>استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده... / استعلام، استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952704/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاه-TBS-و--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952705/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952706/استعلام-خرید-لاستیک-خودروهای-سبک-و-کامیونت'>استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت / استعلام ,استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952708/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی  / استعلام,استعلام کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952709/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام, استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952711/استعلام-خرید-و-پخش-آسفالت-بلوار-ورودی-شهرک'>استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک / استعلام,استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952712/استعلام-تعداد-55-دستگاه-باتری-2v-350ah-شارژ-شده'>استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده  / استعلام , استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952713/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'> استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952714/استعلام-خرید-لاستیک-دستگاههای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین  / استعلام ,استعلام  خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952715/فراخوان-تامین-و-تعمیر-قطعات-و-تجهیزات-مکانیزمهای-ثابت-و-متحرک'>فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک  / آگهی فراخوان‌ عمومی ,فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952716/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-عملیات-تخلیه-بارگیری'>آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات تخلیه،بارگیری / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات تخلیه،بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952719/استعلام-مجموعه-آویز-وتلشکی-و-کابین-جرثقیل-نورد'>استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد / استعلام ,استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952720/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما-یک-دستگاه-و-یخچال-بانک-خون-دو-دستگاه'>استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه  / استعلام, استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952721/استعلام-1800-لیتر-روغن-موبیل--'>استعلام 1800 لیتر روغن موبیل... / استعلام، استعلام 1800 لیتر روغن موبیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952723/استعلام-پانزده-ردیف-قطعات-زیمنس-و-تاچ-اسکرین'>استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین  / استعلام ,استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952726/استعلام-کاشی-چسب-کاشی-سرویس-بهداشتی-و-لوازم-جانبی'>استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی / استعلام, استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952727/استعلام-نبشی-و-ناودانی-فولادی'>استعلام نبشی و ناودانی فولادی  / استعلام,استعلام نبشی و ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952729/استعلام-خرید-روانکار-و-ضد-یخ'>استعلام خرید روانکار و ضد یخ  / استعلام ,استعلام خرید روانکار و ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952730/استعلام-2-عدد-کلید-لوکال-دو-وضعیتی-کامل'> استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل  / استعلام ، استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952732/فراخوان-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستاهای-محور-حاسین'>فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور حاسین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور حاسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952733/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-طورگیر-شهرستان-خنداب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952734/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منازل-کارگری'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952735/استعلام-4-دست-تیغه-پلاتین-ثابت-و-متحرک-کنتاکتور'>استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور  / استعلام ، استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952736/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952737/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-عملیات-اجرایی-موزه-هنرهای-معاصر'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی موزه هنرهای معاصر / مناقصه, مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی موزه هنرهای معاصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952739/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952740/استعلام-1-عدد-پولی--1-شیار-مربوط-به-شفت-موتور-فن-SF-کولر'> استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر  / استعلام ، استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952741/استعلام-عملیات-احداث-انبار'>استعلام عملیات احداث انبار  / استعلام , استعلام عملیات احداث انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952742/استعلام-دیگ-فولادی-حرارت-مرکزی'>استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی  / استعلام,استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952743/مناقصه-(I-B-O-P-(TOP-DRIVE-MH--'>مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952744/استعلام-خرید-چراغهای-روشنایی'>استعلام خرید چراغهای روشنایی / استعلام ,استعلام خرید چراغهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952745/فراخوان-ارزیابی-کیفی-یک-مرحله-ای-و-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبستان-سه-کلاسه'>فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی تکمیل دبستان سه کلاسه / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی تکمیل دبستان سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952747/استعلام-2-عدد-پولی-4-شیار-قطر-خارجی-200Q-قطر-داخلی-Q40'>استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40 / استعلام ، استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952748/مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-و--'>مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952749/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952750/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبستان'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبستان / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952752/استعلام-برگزاری-آزمون-علمی-دوره-اول-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952753/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-احداث-مرکز-آموزشی-اوتیسم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث مرکز آموزشی اوتیسم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث مرکز آموزشی اوتیسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952754/مناقصه-مرمت-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیز'>مناقصه مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیز / مناقصه عمومی مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952756/استعلام-کیف-خلبانی-سناتور'> استعلام کیف خلبانی سناتور / استعلام , استعلام کیف خلبانی سناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952757/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبیرستان'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبیرستان  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952758/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-عمومی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952759/استعلام-ریبون-تک-رنگ-QB10'>استعلام ریبون تک رنگ QB10 / استعلام, استعلام ریبون تک رنگ QB10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952761/استعلام-روتر-شبکه-سیسکو'>استعلام روتر شبکه سیسکو / استعلام,استعلام روتر شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952763/فراخوان-خرید-اقلام-مانیتورینگ--'>فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ... / تجدید فراخوان آگهی، فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952764/استعلام-چاپگر-حرارتی-رایانه'>استعلام چاپگر حرارتی رایانه  / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952765/استعلام-خرید-تجهیزات-مبلمان-شهری-و-پارکی'>استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952767/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952768/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952769/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952770/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-سنته-وگل-تپه'>مناقصه  اجرای آسفالت روستاهای سنته وگل تپه     / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای آسفالت روستاهای سنته وگل تپه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952771/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952773/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952774/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952775/مناقصه-گازرسانی-به-19-روستاهای--'>مناقصه گازرسانی به 19 روستاهای... / فراخوان، مناقصه گازرسانی به 19 روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952776/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-گلچشمه'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952778/استعلام-ست-کارتریج-رنگی'>استعلام ست کارتریج رنگی  / استعلام ,استعلام ست کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952779/استعلام-سیلندر-گاز'>استعلام سیلندر گاز / استعلام, استعلام سیلندر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952781/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-تقاطع-غیرهمسطح'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952782/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-باباريزوباينجوب'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای باباريزوباينجوب     / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت روستاهای باباريزوباينجوب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952783/استعلام-پوشک-کامل-کودکان'>استعلام پوشک کامل کودکان / استعلام,استعلام پوشک کامل کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952785/استعلام-طرح-و-اجرای-اگوی-ساختمان-مرکزی'>استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی / استعلام , استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952786/فراخوان-پشتیبانی-نگهداری-و-ساماندهی-تهیه-تجهیزات-و-اتصال-14-تابلو-به-سامانه-مدیریت-جامع'>فراخوان پشتیبانی، نگهداری و ساماندهی، تهیه تجهیزات و اتصال 14 تابلو به سامانه مدیریت جامع / مناقصه, فراخوان پشتیبانی، نگهداری و ساماندهی، تهیه تجهیزات و اتصال 14 تابلو به سامانه مدیریت جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952788/استعلام-قواره-چادر-مشکی'>استعلام قواره چادر مشکی  / استعلام ,استعلام قواره چادر مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952789/استعلام-یونیت-درام-فاکس'>استعلام یونیت درام فاکس  / استعلام,استعلام یونیت درام فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952790/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی-شامل-پیچ-کورتیکال-و--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952792/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952793/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952794/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952795/مناقصه-اجرای-درزگيری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای درزگيری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای درزگيری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952797/استعلام-بهسازی-اتاق-pap-ایستگاه-ماکرویو-شهرستان-استارا'>استعلام بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا  / استعلام,استعلام  بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952798/استعلام-اسیلوسکپ'>استعلام اسیلوسکپ  / استعلام ,استعلام اسیلوسکپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952799/اگهی-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور'>اگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  / اگهی مناقصه ,  لکه گیری و روکش آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952801/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952802/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952803/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ  / استعلام، استعلام ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952805/مناقصه--اجرای-آسفالت-روستاهای-ساوجی-وبایوه'>مناقصه   اجرای آسفالت روستاهای ساوجی وبایوه     / آگهی مناقصه ,مناقصه   اجرای آسفالت روستاهای ساوجی وبایوه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952806/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952808/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام, استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952809/استعلام-اجرا-و-تامین-برق-رسانی-به-مرکز-جامع-خدمات-سلامت--'>استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ... / استعلام, استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952810/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-سقف-و-دیوار'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سقف و دیوار  / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سقف و دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952812/مناقصه-احداث-روشنایی-نقطه-ای-در-محل-تقاطع-های-پرتصادف'>مناقصه احداث روشنایی نقطه ای در محل تقاطع های پرتصادف  / مناقصه ,مناقصه احداث روشنایی نقطه ای در محل تقاطع های پرتصادف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952813/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی  / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952814/استعلام-الکتروپمپ-شناور-شهرستان-قروه'>استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952815/تمدید-استعلام-قیمت-برداشت-مختصات-مکانی-و-توصیفی-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>تمدید استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب  / تمدید استعلام , استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952816/مناقصه-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیرات بازسازی شبکه و تاسیسات  / استعلام ,مناقصه تعمیرات بازسازی شبکه و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952817/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن  / استعلام , استعلام خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952821/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی  / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952823/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952824/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-آزمایشگاهی-پروژه-ای'>استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952826/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی-شهرستان-های--'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های... / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952829/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(تجدید-خط-کشی)'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) / مناقصه, مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952830/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-پنجم-)'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت پنجم ) / مناقصه عمومی , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت پنجم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952831/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی-شهرستان-های--'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های... / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952832/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  / استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952834/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-مسکن-مهر'>مناقصه احداث راه دسترسی مسکن  مهر  / مناقصه ,مناقصه احداث راه دسترسی مسکن  مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952836/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952837/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952838/استعلام-لوله-250-فولادی-پی-ان-10-درزجوش'>استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش / استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952839/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952841/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(تجدید-خط-کشی)'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) / مناقصه, مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952842/استعلام-انواع-لوله-فولادی'>استعلام انواع لوله فولادی  / استعلام انواع لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952843/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش-استیل--'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952844/استعلام-کانکس-خودپرداز'>استعلام کانکس خودپرداز / استعلام,استعلام کانکس خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952845/استعلام-تامین-نیروی-پزشک-عمومی-پرستار-و-روانشناس'>استعلام تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس / استعلام, تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952846/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-سبدلو-ساوان-و-ننور'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای سبدلو، ساوان و ننور / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت روستاهای سبدلو، ساوان و ننور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952847/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952848/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام ، استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952849/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-گوهر-آباد'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952850/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ،استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952852/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-تراب'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952853/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-زنگی-چقا-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952854/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-پیرحیاتی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952855/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-طهنه-سفلی-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952856/استعلام-قیمت-واگذاری-حجمی-داروخانه-های-شبانه-روزی'>استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی / استعلام قیمت, استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952857/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-بزگدار'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952858/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-سیمینه-ماهیدشت'>استعلام  محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952859/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952860/استعلام-پایگاه-سلامت-اجتماعی-ویژه-شهرستان'>استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان / استعلام,استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952861/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام, استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952862/استعلام-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام محوطه سازی دبستان  / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952864/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952865/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952866/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952867/استعلام-طراحی-و-ساخت-دکوراسیون-نمایشگاه'>استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه / استعلام,استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952274/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد / مزایده,,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952276/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-20-فوت--'>مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت... / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952277/مزایده-5-دانگ-و-680-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 5 دانگ و 680.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,,مزایده 5 دانگ و 680.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952279/تجدید-مزایده-فروش-تراکتور-با-دکل-جرثقیل-و---'>تجدید مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...-  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952280/مزایده-144-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 144.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,,مزایده 144.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952283/مزایده-848-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-بخش-نه-250متر'>مزایده 848.8 هزارم یک دانگ مشاع بخش نه 250متر  / مزایده,,مزایده 848.8 هزارم یک دانگ مشاع بخش نه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952284/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-یکباب-منزل-بخش-نه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب منزل بخش نه  / مزایده,,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب منزل بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952287/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-490مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952289/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-زمین-طلق'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان زمین طلق / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان زمین طلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952290/مزایده-ملک-بصورت-منزل-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952292/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-مساحت-144متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مساحت 144متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مساحت 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952294/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952295/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک--تجدید'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ...تجدید  / مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952296/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-بخش-یک-سبزوار'>مزایده یکباب مغازه تجاری بخش یک سبزوار / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری بخش یک سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952299/مزایده-ششدانگ-مغازه-پلاک-ثبتی20933-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی20933 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی20933 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952301/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952302/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده  اموال اسقاط و مازاد  / فراخوان مزایده, مزایده  اموال اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952303/تمدید-مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره)-مکان-مجموعه-پذیرایی-مفاخر'>تمدید مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر / آگهی تمدید مهلت شرکت در مزایده، تمدید مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952304/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952305/مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--96-7-20'>مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... 96.7.20 / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... 96.7.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952306/آگهی-مزایده-صندلی-رستوران-میز-نهارخوری-و--'>آگهی مزایده صندلی رستوران، میز نهارخوری و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده صندلی رستوران، میز نهارخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952307/مزایده-واگذاری-تعداد-5-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 5 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952312/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-158-4531'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/4531 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/4531</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952313/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952316/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-142-15'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 142/15 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 142/15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952317/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ایکس-ویژن'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ایکس ویژن  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952320/مزایده-2-و-یک-پانزدهم-سهم-مشاع-از-20-سهم-بخش-دو'>مزایده 2 و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم بخش دو / مزایده,مزایده 2 و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952321/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا  / آگهی مزایده مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952324/مزایده-فروش-دو-واحد-از-برج-های-مسکونی-خورشید'>مزایده فروش دو واحد از برج های مسکونی خورشید / مزایده,مزایده فروش دو واحد از برج های مسکونی خورشید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952325/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-و-اعیان-یک-باب-خانه-و--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید و اعیان یک باب خانه و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید و اعیان یک باب خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952328/مزایده-آپارتمان-مساحت-121متر'>مزایده آپارتمان مساحت 121متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 121متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952338/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1345متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1345متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1345متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952340/مزایده-کفش-با-مارک-PAPANOAL--'>مزایده کفش با مارک PAPANOAL... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کفش با مارک PAPANOAL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952342/مزایده-ششدانگ-زمین-جنگلی-مساحت-3237متر'>مزایده ششدانگ زمین جنگلی مساحت 3237متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جنگلی مساحت 3237متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952345/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-7255-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 7255 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 7255 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952349/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مکانیزه-78303-44متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مکانیزه 78303.44متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مکانیزه 78303.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952350/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تجاری----نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952351/مزایده-فروش-زمین-و-تجهیزات-و-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده فروش زمین و تجهیزات و ماشین آلات نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده فروش زمین و تجهیزات و ماشین آلات نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952352/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-50-59متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952353/مزایده-جا-لیوانی-جا-صابونی-ظرف-چند-منظوره-جای-مجله-سبد-کنج-سبد-مفتولی-جا-کارتی'>مزایده جا لیوانی، جا صابونی، ظرف چند منظوره، جای مجله، سبد کنج، سبد مفتولی، جا کارتی / مزایده, مزایده جا لیوانی، جا صابونی، ظرف چند منظوره، جای مجله، سبد کنج، سبد مفتولی، جا کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952356/مزایده-اموال-غیرمنقول-به-شماره-پلاک-ثبتی-20971-فرعی'>مزایده اموال غیرمنقول به شماره پلاک ثبتی 20971 فرعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول به شماره پلاک ثبتی 20971 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952360/مزایده-انواع-جرثقیل-جعبه-های-حاوی-جرثقیل-های-مونتاژ-نشده-و---نوبت-دوم'>مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و  ...نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952363/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت'>مزایده فروش یک دستگاه وانت / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952364/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-382-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 382.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 382.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952368/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952370/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-605متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952371/مزایده-اجاره-طبقه-فوقانی-پاساژ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی ، مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952373/مزایده-پلاک-27-اصلی-بخش-14-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک 27 اصلی بخش 14 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک 27 اصلی بخش 14 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952374/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده یک دستگاه اره فلکه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اره فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952377/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-1994-فرعی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 1994 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 1994 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952378/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-اسقاط-و---'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی اسقاط و .... / مزایده ، مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی اسقاط و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952380/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5741-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5741 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5741 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952382/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952383/مزایده-فروش-پارچه-نوبت-دوم'>مزایده فروش پارچه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952385/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-و-دکاکین'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه و دکاکین / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه و دکاکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952389/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-240-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952392/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط - نوبت دوم  / آگهی فراخوان برگزاری مزایده , مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952393/مزایده-10-عدد-دوربین-آی-ام-پی'>مزایده 10 عدد دوربین آی ام پی / مزایده، مزایده 10 عدد دوربین آی ام پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952394/مزایده-مزرعه-و-قنات-دره-سفید-پلاک-58-اصلی'>مزایده مزرعه و قنات دره سفید پلاک 58 اصلی / مزایده,مزایده مزرعه و قنات دره سفید پلاک 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952396/مزایده-مجموعه-از-آهن-آلات-و--'>مزایده مجموعه از آهن آلات و ... / مزایده ,مزایده مجموعه از آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952398/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم  / مزایده , مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952399/مزایده-فروش-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952402/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و-آلومینیومی-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952403/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952404/مزایده-فروش-املاک-عرصه-660-315-200متر'>مزایده فروش املاک عرصه 660-315-200متر   / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 660-315-200متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952407/مزایده-دستگاه-پیراشکی-فر---بار-دوم'>مزایده دستگاه پیراشکی فر ....بار دوم  / مزایده,مزایده دستگاه پیراشکی فر ، سینی صنایع دستی نقره ای و طلایی بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952408/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده،  مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952410/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-148-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 148.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 148.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952411/مزایده-واگذاری-(اجاره)-کلیه-امور-ترمینال-مسافربری'>مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952413/مزایده-ششدانگ-پلاک-575-فرعی-264متر'>مزایده ششدانگ پلاک 575 فرعی 264متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 575 فرعی 264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952414/مزایده-1362-جلد-کتاب'>مزایده 1362 جلد کتاب  / آگهی مزایده, مزایده 1362 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952416/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952418/مزایده-فروش-اتومبیل-های-مازاد-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش اتومبیل های مازاد تعداد 3 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش اتومبیل های مازاد تعداد 3 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952419/مزایده-145-هکتار-اراضی-زراعی-آبی-جهت-کشت-محصولات-گوجه-فرنگی-یا-هندوانه'>مزایده 145 هکتار اراضی زراعی آبی جهت کشت محصولات گوجه فرنگی یا هندوانه  / مزایده, مزایده 145 هکتار اراضی زراعی آبی جهت کشت محصولات گوجه فرنگی یا هندوانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952422/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952423/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-کویر-125'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت کویر 125  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت کویر 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952424/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952428/مزایده-فروش-یکباب-سردخانه-صنعتی-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش یکباب سردخانه صنعتی و ماشین آلات و تاسیسات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکباب سردخانه صنعتی و ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952429/یک-دستگاه-هواساز-قدیمی'>یک دستگاه هواساز قدیمی / مزایده, یک دستگاه هواساز قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952430/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952433/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-زانتیا-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا مدل 1389 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952434/مزایده-دستگاه-اره-موتوری-برقی--'>مزایده دستگاه اره موتوری برقی.... / مزایده, مزایده دستگاه اره موتوری برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952435/مزایده-فروش-22-پلاک-با-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 22 پلاک با کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 22 پلاک با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952437/مزایده-یکقطعه-باغ-عرصه-1000متر'>مزایده یکقطعه باغ عرصه 1000متر / مزایده,مزایده یکقطعه باغ عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952438/مزایده-خط-کارکرده-کد-5-عادی-همراه-اول'>مزایده خط کارکرده کد 5 عادی همراه اول  / آگهی مزایده, مزایده خط کارکرده کد 5 عادی همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952439/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیسک-36-پره-پشت-تراکتوری'>مزایده فروش یکدستگاه دیسک 36 پره پشت تراکتوری / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیسک 36 پره پشت تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952441/مزایده-اجاره-ساختمان-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952443/مزایده-یک-دستگاه-کرایوسکوپ'>مزایده یک دستگاه کرایوسکوپ  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کرایوسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952444/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کلوچه-زن-بک-ردیفه-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952445/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فلز-بر-تمام-اتوماتیک-و--'> مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ... / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952447/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-2-باب-سوله-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952448/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-8-طبقه'>مزایده آپارتمان مسکونی در 8 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در 8 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952449/مزایده-یک-دستگاه-هدشالی-یک-دستگاه-هد-برداشت-شالی-یک-دستگاه-هد-برداشت-گندم'>مزایده یک دستگاه هدشالی، یک دستگاه هد برداشت شالی، یک دستگاه هد برداشت گندم  / مزایده, مزایده یک دستگاه هدشالی، یک دستگاه هد برداشت شالی، یک دستگاه هد برداشت گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952450/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-ام-وی-ام-110'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی ام وی ام 110 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی ام وی ام 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952451/مزایده-یک-دستگاه-پراید-هاچ-بک-تیپ-سی-دی'> مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک تیپ سی دی / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک تیپ سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952452/مزایده-4-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده 4 قطعه زمین مرحله اول / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952453/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952454/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952455/مزایده-فروش-دستگاه-لمینت-با-کلیه-متعلقات'>مزایده فروش دستگاه لمینت با کلیه متعلقات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه لمینت با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952456/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-خاتم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952457/مزایده-پلاک-16215-و-سه-دانگ-پلاک-2025-فرعی'>مزایده پلاک 16215 و سه دانگ پلاک 2025 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک 16215 و سه دانگ پلاک 2025 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952459/بوفه-میز-تلویزیون-بخاری-گازی-فرش-ماکروفر-سماور---'>بوفه، میز تلویزیون، بخاری گازی، فرش، ماکروفر، سماور، ....  / مزایده, بوفه، میز تلویزیون، بخاری گازی، فرش، ماکروفر، سماور، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952463/مزایده-فروش-قیچی-KRUPP-(دستگاه-برش-ورق)--کمپرسور-باد'>مزایده فروش قیچی KRUPP (دستگاه برش ورق) ، کمپرسور باد  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قیچی KRUPP (دستگاه برش ورق) ، کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952464/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952466/مزایده-فروش-مقدار-6280-کیلوگرم-برنج'>مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952467/مزایده-فروش-کنتور-تکفاز-فاز-الکترونیکی'>مزایده فروش کنتور تکفاز فاز الکترونیکی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کنتور تکفاز فاز الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952468/مزایده-آپارتمان-108-54متر'>مزایده آپارتمان 108.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان 108.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952469/مزایده-60-962-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 60.962 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 60.962 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952471/مزایده-67-07-سهم-مشاع-از-481-سهم-مشاع'>مزایده 67.07 سهم مشاع از 481 سهم مشاع  / مزایده,مزایده 67.07 سهم مشاع از 481 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952472/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک-ساختمان-اداری'>اصلاحیه مزایده فروش ملک ساختمان اداری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952473/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-44-فرعی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 44 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 44 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952476/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-ترانس-مارک-ایران-ترانسفو-و--'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952477/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-200-کاوا-به-همراه-دیزل-ولوو---'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا به همراه دیزل ولوو .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا به همراه دیزل ولوو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952479/مزایده-ملک-مسکونی-قدمت-40-تا-42-سال'>مزایده ملک مسکونی قدمت 40 تا 42 سال  / مزایده,مزایده ملک مسکونی قدمت 40 تا 42 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952482/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-551متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 551متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 551متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952483/مزایده-یک-دستگاه-تراش-تیپ-300-روسی'>مزایده یک دستگاه تراش تیپ 300 روسی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش تیپ 300 روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952484/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-یونیکورن'>مزایده فروش چهار دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز یونیکورن  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش چهار دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز یونیکورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952485/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-206-نوک-مدادی'>مزایده اتومبیل سواری پژو 206 نوک مدادی  / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پژو 206 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952486/مزایده-1-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-6613-فرعی'>مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 6613 فرعی  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 6613 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952487/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-و-مجتمع-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952488/مزایده-تعداد-6913-عدد-ریکا-یک-کیلوئی'> مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی  / مزایده, مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952490/مزایده-سواری-پراید-دوگانه-سوز-مدل-1382-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید دوگانه سوز مدل 1382 به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید دوگانه سوز مدل 1382 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952491/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-1600'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان 1600  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952492/مزایده-ملک-مساحت-35مترمربع'>مزایده ملک مساحت 35مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 35مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952493/مزایده-پراید-سواری-هاچ-بک-تکسوز'>مزایده پراید سواری هاچ بک تکسوز  / مزایده, مزایده پراید سواری هاچ بک تکسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952494/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952497/مزایده-خودروی-سواری-سمند-ایکس-7-مدل-1384-رنگ-مشکی-متالیک'>مزایده خودروی سواری سمند ایکس 7 مدل 1384 رنگ مشکی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری سمند ایکس 7 مدل 1384 رنگ مشکی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952500/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-مدل-1380'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو مدل 1380  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو مدل 1380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952501/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952503/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952504/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-217-16-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217/16 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952507/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952508/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952509/مزایده--25-شاخه-شمش-فولادی-ریختگی-افقی-نوبت-دوم'>مزایده   25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی نوبت دوم  / مزایده,مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952511/مزایده-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952513/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-هیدرولیک-با-تابلوی-برق-و-یونیت-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه فیلتر هیدرولیک با تابلوی برق و یونیت هیدرولیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فیلتر هیدرولیک با تابلوی برق و یونیت هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952514/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-1800-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1800 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1800 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952515/مزایده-سواری-پراید-مدل-1385-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پراید مدل 1385 رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 1385 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952516/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه وانت پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952517/مزایده-فروش-دوو-سی-ال-او-مدل-78'>مزایده فروش دوو سی ال او مدل 78  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دوو سی ال او مدل 78 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952519/مزایده-27-قلم-مواد-شیمیایی-ضایعاتی'>مزایده 27 قلم مواد شیمیایی ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده 27 قلم مواد شیمیایی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952520/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952521/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952524/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-گاز-آمونیاک-عایق-بندی-شده-و--'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952525/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-پنچ-لاین-پنیر-خامنه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنچ لاین پنیر خامنه ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنچ لاین پنیر خامنه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952527/مزایده-ملک-طبقه-دوم-ساختمان-3-5-طبقه'>مزایده ملک طبقه دوم ساختمان 3.5 طبقه / مزایده,مزایده ملک طبقه دوم ساختمان 3.5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952532/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-307-38-مترمربع'>مزایده قطعه زمین زراعی به مساحت 307.38 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی به مساحت 307.38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952533/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-964-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 964.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 964.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952538/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952539/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-160-60-و-137-60متر-نوبت-دوم'>مزایده دو واحد اپارتمان 160.60 و 137.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان 160.60 و 137.60متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952541/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-58-66متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.66متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952544/مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952545/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-111-32-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت حدود 111/32 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 111/32 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952547/مزایده-400-عدد-انواع-کاپشن-و-شلوار-و--'>مزایده 400 عدد انواع کاپشن و شلوار و ... / آگهی مزایده, مزایده 400 عدد انواع کاپشن و شلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952548/مزایده-ششدانگ-پلاک-1274-فرعی-از-4150-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی از 4150 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی از 4150 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952550/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-3108-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت حدود 3108 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 3108 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952551/مزایده-کابل-مسی-افشان'>مزایده کابل مسی افشان  / اگهی مزایده , مزایده کابل مسی افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952552/مزایده-ششدانگ-پلاک-1404-فرعی-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک 1404 فرعی سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1404 فرعی سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952554/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-اعم-از-سنگین-و-سبک-و--'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی اعم از سنگین و سبک و ... / آگهی مزایده, مزایده  آهن آلات ضایعاتی اعم از سنگین و سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952556/مزایده-30-واحد-آپارتمان'>مزایده 30 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 30 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952557/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1392-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 1392 رنگ نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید مدل 1392 رنگ نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952558/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952561/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-قطعه-73-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه قطعه 73 تفکیکی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه قطعه 73 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952565/مزایده-فروش-ملک-مشاع-بمساحت-853121-مترمربع'>مزایده فروش ملک مشاع بمساحت 853121 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع بمساحت 853121 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952566/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>اگهی مزایده یک دستگاه کامیون بنز  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952568/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-در-مراحل-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معدن'>مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن  / مزایده ,مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952569/مزایده-آپارتمان-مساحت-106-6متر'>مزایده آپارتمان مساحت 106.6متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 106.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952570/مزایده-اجاره-مجموعه-آبگرم'>مزایده اجاره مجموعه آبگرم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952572/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952573/مزایده-تعدادی-فرش-ماشینی-نو'>مزایده تعدادی فرش ماشینی نو / اگهی مزایده , مزایده تعدادی فرش ماشینی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952576/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-74-متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 74 متر   / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 74 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952580/مزایده-یک-واحد-از-آپارتمان-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده یک واحد از آپارتمان با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده یک واحد از آپارتمان با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952583/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-88-92-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 88/92 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 88/92 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952584/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952585/اگهی-مزایده-تخته-فرش-ماشینی'>اگهی مزایده  تخته فرش ماشینی  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952586/مزایده-ملک-عرصه-330-14متر'>مزایده ملک عرصه 330.14متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 330.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952588/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-و-قطعه-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت چهارم / مزایده ,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952589/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952591/مزایده-سهام-و-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده سهام و یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده سهام و یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952594/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952595/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2654-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2654 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2654 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952596/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-مشاع-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک باب ملک مسکونی مشاع به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی مشاع به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952597/مزایده-اجاره-پارکینگها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952598/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 82 / مزایده, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952601/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952603/مزایده-سه-دانگ-پلاک-واقع-در-خیابان-عاشوری'>مزایده سه دانگ پلاک واقع در خیابان عاشوری   / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک واقع در خیابان عاشوری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952605/مزایده-تلویزیون-LCD--مانیتور-رایانه-LG-و--'>مزایده تلویزیون LCD - مانیتور رایانه LG  و ... / مزایده اموال منقول, مزایده تلویزیون LCD - مانیتور رایانه LG  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952606/مزایده-سه-دستگاه-موتور-بنز-خاور--نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه موتور بنز خاور  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده  سه دستگاه موتور بنز خاور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952607/مزایده-مازاد-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده مازاد ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952608/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952609/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ یک باب منزل  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952611/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1388-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952612/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-170-59متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 170.59متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 170.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952613/مزایده-سواری-هیوندا-مدل-2009-برنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری هیوندا مدل 2009 برنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده سواری هیوندا مدل 2009 برنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952614/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ یک باب منزل  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952615/مزایده-یک-قطعه-ملک-تجاری-مشاع-کاربری-نانوایی--مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952616/مزایده-اجاره-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952618/تجدید-اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی-نوبت-دوم'>تجدید اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی- نوبت دوم  / اگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952620/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952621/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  چاپ دوم / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952623/فراخوان-اجاره-بها-رستوران-کافه-سرآسیاب'>فراخوان اجاره بها رستوران کافه سرآسیاب  / فراخوان اجاره بها رستوران کافه سرآسیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952624/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-سیصد-متر-مربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر مربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952625/مزایده-واگذاری-ورزشگاه-سالن-سرپوشیده--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952626/مزایده-اجاره-99-فضای-تبلیغاتی-پشت-کیوسکهای-مطبوعاتی'>مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952627/مزایده-ملک-مساحت-440-96متر'>مزایده ملک مساحت 440.96متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 440.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952629/مزایده-فروش-واگذاری-تعداد-8-واحد-بوفه-از-بوفه-های-پادگان---نوبت-دوم'>مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان ... نوبت دوم / مزایده ،مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952631/مزایده-۴-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده ۴ دستگاه مینی بوس  / مزایده ,مزایده ۴ دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952632/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-زنجان'>مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952633/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 4000 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 4000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952634/مزایده-واگذاری-تبلیغات-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952635/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول ـ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952637/مزایده-29-300-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-گاوداری'>مزایده 29.300 شعیر مشاع از سه دانگ گاوداری  / مزایده,مزایده 29.300 شعیر مشاع از سه دانگ گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952639/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952640/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی... چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952641/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-306-88-مترمربع'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 306/88 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 306/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952642/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-169-3متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 169.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 169.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952644/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG--چاپ-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG...چاپ دوم  / تجدید آگهی مزایده ,تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952645/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-360-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 360 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 360 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952647/مزایده-زمین-مساحت-400متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 400متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 400متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952649/مزایده-بنا-احداثی-نیمه-کاره-در-زمینی-مساحت-200متر'>مزایده بنا احداثی نیمه کاره در زمینی مساحت 200متر / مزایده,مزایده بنا احداثی نیمه کاره در زمینی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952650/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-پلاک-ثبت-شده'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952652/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-پلاک-ثبت-شده-6-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده 6 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده 6 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952653/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-136-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 136.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 136.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952657/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-مربوط-به-5-دستگاه-پل-هوایی'>مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به 5 دستگاه پل هوایی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به 5 دستگاه پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952659/مزایده-موازی-8-هکتار-زمین-زراعی-بخش-شانزده'>مزایده موازی 8 هکتار زمین زراعی بخش شانزده / مزایده,مزایده موازی 8 هکتار زمین زراعی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952660/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان انقلاب / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952662/مزایده-هفت-دستگاه-خودرو'>مزایده هفت دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده هفت دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952663/مزایده-تعدادی-یخچال-و--'>مزایده تعدادی یخچال و ... / مزایده ,مزایده تعدادی یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952664/مزایده-پراید-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید سواری سیستم سایپا تیپ جی تی ایکس / مزایده, مزایده پراید سواری سیستم سایپا تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952665/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-201متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع عرصه 201متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 201متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952666/مزایده-یک-باب-خانه-ویلایی-به-مساحت-حدود-315-مترمربع'>مزایده یک باب خانه ویلایی به مساحت حدود 315 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب خانه ویلایی به مساحت حدود 315 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952667/مزایده-فرش-ماشینی-و---'>مزایده فرش ماشینی و .... / مزایده ,مزایده فرش ماشینی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952669/مزایده-هزار-عدد-گردگیر-پلوس-پراید-تسمه-تایم-پژو-تسمه-دینام'>مزایده هزار عدد گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم پژو، تسمه دینام / مزایده, مزایده هزار عدد گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم پژو، تسمه دینام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952670/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952671/مزایده-تعداد-حدود-115000-قطعه-مرغ-تخمگذار'>مزایده تعداد حدود 115000 قطعه مرغ تخمگذار  / آگهی مزایده,مزایده تعداد حدود 115000 قطعه مرغ تخمگذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952672/مزایده-شش-دانگ-یک-واحد-ساختمان'>مزایده شش دانگ یک واحد ساختمان  / مزایده،مزایده شش دانگ یک واحد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952673/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952677/مزایده-املاک-شامل-4-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل 4 قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل 4 قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952678/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزمزایده مزایده فروش املاک کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952679/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-مارک-نیکا'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن مارک نیکا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سنگ شکن مارک نیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952681/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952683/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-437-87-و-294-40متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل 437.87 و 294.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل 437.87 و 294.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952685/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-230متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952686/مزایده-فروش-6-966-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 6.966 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده،مزایده فروش 6.966 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952687/مزایده-فروش-کت-و-شلوار-از-جنس-الیاف-مصنوعی'>مزایده فروش کت و شلوار از جنس الیاف مصنوعی / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش کت و شلوار از جنس الیاف مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952688/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو / مزایده, مزایده چهار دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952689/مزایده-5-874-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 5.874 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 5.874 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952690/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-102-78-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/78 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952693/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952697/مزایده-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952698/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-73-61متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت 73.61متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت 73.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952702/مزایده-6-دانگ-یک-باب-کارگاه-بلوک-زنی-به-مساحت-5610-مترمربع'>مزایده 6 دانگ یک باب کارگاه بلوک زنی به مساحت 5610 مترمربع  / مزایده,مزایده 6 دانگ یک باب کارگاه بلوک زنی به مساحت 5610 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952707/مزایده-2-576-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.576 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.576 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952710/مزایده-مزرعه-معادل-9-9-هکتار'>مزایده مزرعه معادل 9.9 هکتار  / مزایده,مزایده مزرعه معادل 9.9 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952717/مزایده-زمین-پلاک-2044-فرعی-از-71-اصلی'>مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی  / مزایده,مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952718/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام--تجدید'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام  - تجدید / تجدید مزایده ، مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952722/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-168-25متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952724/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952725/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-استخر-سرپوشیده-تجدید'>مزایده بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده- تجدید / آگـهـی تجدید مزایـده عمومی , مزایده بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952728/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-نود-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952731/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952738/مزایده-پلاک-508-41-قطعه-دو-بخش-هفت-فارس'>مزایده پلاک 508/41 قطعه دو بخش هفت فارس / مزایده,مزایده پلاک 508/41 قطعه دو بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952746/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین-مسکونی-و-یک-پلاک-زمین-تجاری-تجدید'>مزایده فروش 4 پلاک زمین مسکونی و یک پلاک زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین مسکونی و یک پلاک زمین تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952751/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-دو-گلپایگان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش دو گلپایگان  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش دو گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952755/مزایده-پلاک-ثبتی-177-فرعی-از-چهار-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی از چهار اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی از چهار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952760/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-بخش-4-اصفهان'>مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش 4 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش 4 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952762/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-طبقه-اول-مجتمع-دو-واحدی'>مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول مجتمع دو واحدی / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول مجتمع دو واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952766/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952772/مزایده-ملک-مشاعی-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-708-2'>مزایده ملک مشاعی ششدانگ به پلاک ثبتی 708/2  / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ به پلاک ثبتی 708/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952777/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-199-8-و-154-24متر'>مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952780/مزایده-فروش-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952784/مزایده-یکباب-ساختمان-با-سقف-شیروانی'>مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952787/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی'> مزایده اجاره داروخانه سرپایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952791/مزایده-یک-دستگاه-ملک-عرصه-155متر'>مزایده یک دستگاه ملک عرصه 155متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک عرصه 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952800/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی'> مزایده اجاره داروخانه سرپایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952804/مزایده-یک-واحد-به-علاوه-462-8-هزارم-تمامیت-واحد-دیگر-از-دو-واحد'>مزایده یک واحد به علاوه 462/8 هزارم تمامیت واحد دیگر از دو واحد / مزایده,مزایده یک واحد به علاوه 462/8 هزارم تمامیت واحد دیگر از دو واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952807/مزایده-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952811/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و .. / مزایده,مزایده یخچال و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952818/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-40-16متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 40.16متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 40.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952819/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط'>مزایده فروش اقلام اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952820/مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952822/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه-و--'>مزایده یک دستگاه اره فلکه و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه اره فلکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952825/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-320متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 320متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952827/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952828/مزایده-مجموعه-5-طبقه-تجاری-اداری'>مزایده مجموعه 5 طبقه تجاری اداری / مزایده,مزایده مجموعه 5 طبقه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952833/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952835/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-263-12متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 263.12متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 263.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952840/مزایده-29-960-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 29.960 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 29.960 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952851/مزایده-فروش-۸۰۰۰-م-م-شن-و-ماسه-در-طرح-مخزن-تغذیه-مصنوعی'>مزایده فروش ۸۰۰۰ م.م شن و ماسه در طرح مخزن تغذیه مصنوعی  / مزایده, مزایده فروش ۸۰۰۰ م.م شن و ماسه در طرح مخزن تغذیه مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952863/مزایده-جرثقیل-خودرو-آسیاب-و-انواع-بشکه-ها-و--'>مزایده جرثقیل، خودرو، آسیاب  و انواع بشکه ها و ...  / مزایده, مزایده جرثقیل، خودرو، آسیاب  و انواع بشکه ها و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952868/استعلام-احداث-300-مترمکعب-عملیات-گابیونی--'>استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی.... / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952869/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت / مناقصه, مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952870/استعلام-عملیات-تعمیر-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952871/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-ترجان-تموغه-و-قلعه-کهنه'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای ترجان، تموغه و قلعه کهنه / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت روستاهای ترجان، تموغه و قلعه کهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952872/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952873/استعلام-باطری-لیفتراک'>استعلام باطری لیفتراک  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952874/استعلام-احداث-300-مترمکعب-سازه-سنگ-و-گابیون'>استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952875/استعلام-احداث-1000-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام, استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952876/استعلام-احداث-500-مترمکعب-عملیات-گابیونی'>استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی / استعلام ، استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952877/استعلام-تعمیر-تابلو-برق-مشعل-و-سیم-کشی'>استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی  / استعلام ,استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952878/استعلام-تامین-غذای-پرسنل-گمرک-اهواز'>استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز / استعلام, استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952879/استعلام-کیف-کارت-بانکی-با-آرم-بانک'>استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک / استعلام ، استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952880/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952881/فراخوان-جذب-نیروی-کمک-پرستار-(شرکتی)'>فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی) / مناقصه, فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952882/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام,استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952883/مزایده-مقدار-140-قصب-از-اراضی-طهماسب-آباد'>مزایده مقدار 140 قصب از اراضی طهماسب آباد / مزایده,مزایده مقدار 140 قصب از اراضی طهماسب آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952884/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952885/استعلام-بایگانی-ریلی-دوسری'>استعلام بایگانی ریلی دوسری / استعلام ، استعلام بایگانی ریلی دوسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952886/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952887/استعلام-حلب-روغن-نیمه-جامد'>استعلام حلب روغن نیمه جامد  / استعلام,استعلام حلب روغن نیمه جامد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952888/استعلام-خرید-لایسنس-node32'>استعلام خرید لایسنس node32  / استعلام, استعلام خرید لایسنس node32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952889/استعلام-محلول-ضد-عفونی-سولارسیت'>استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت  / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952890/استعلام-تاسیسات-ساختمانی-دانشکده-و--'>استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ... / استعلام,استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952891/استعلام-دربازکن-اتوماتیک'>استعلام دربازکن اتوماتیک / استعلام, استعلام دربازکن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952892/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونه-2000-برگی'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952893/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952894/فراخوان-استعلام-خرید-دستگاه-کپی'>فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952895/استعلام-سرور-hp-dl-380-g9'>استعلام سرور hp dl 380 g9  / استعلام سرور hp dl 380 g9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952896/استعلام-برنج-سفید-دانه-بلند'>استعلام برنج سفید دانه بلند / استعلام,استعلام برنج سفید دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952897/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS  / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952898/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ-و--'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ...  / استعلام, استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952899/استعلام-انجام-تست-بینایی-سنجی'>استعلام انجام تست بینایی سنجی  / استعلام, استعلام انجام تست بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952900/استعلام-کفپوش-لاستیکی-و-تابلو-خروج'>استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج / استعلام ,استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952901/استعلام-دوربین-5-مگاپیکسلی'> استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی / استعلام , استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952902/استعلام-دستگاه-چندکاره-دیجیتال-و--'>استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ... / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952903/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست / استعلام,استعلام گوشت گوساله ران و سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952904/استعلام-کارتریج-canon--مخصوص-پرینتر-3-کاره'>استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره  / استعلام  ، استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952905/استعلام-چاپ-و-صحافی-4-رنگ-بولتن-در-قطع-A4'>استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4 / استعلام, استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952906/استعلام-کاغذ-A4-رنگی'>استعلام کاغذ A4 رنگی  / استعلام , استعلام کاغذ A4 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952907/استعلام-اقلام-داروخانه-ای'>استعلام اقلام داروخانه ای / استعلام, استعلام اقلام داروخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952908/فراخوان-استعلام-خرید-کالا'>فراخوان استعلام خرید کالا / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952909/استعلام-خاکبرداری-با-هر-وسیله-مکانیکی'>استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی  / استعلام , استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952910/استعلام-پیچ-ساچمه-ای-و--'>استعلام پیچ ساچمه ای و .. / استعلام , استعلام پیچ ساچمه ای و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952911/استعلام-بررسی-اکتشافی-پتانسیل-معدنی'> استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی / استعلام , استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952912/استعلام-خرید-سوئیچ-سیسکو'>استعلام  خرید سوئیچ سیسکو / استعلام  خرید سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952913/استعلام-تست-و-تنظیم-عملکرد-فشار-کلیه-سفتی-والوها-در-نیروگاه'>استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه / استعلام ,استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952914/استعلام-خرید-تعداد-65-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952915/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952916/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952917/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-PC'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952918/استعلام-خرید-سردخانه'> استعلام خرید سردخانه  / استعلام , استعلام خرید سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952919/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952920/استعلام-رنگ-پلاستیک-ماتکس'>استعلام رنگ پلاستیک ماتکس  / استعلام,استعلام رنگ پلاستیک ماتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952921/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952922/استعلام-پله-تمام-استنلس-استیل'>استعلام پله تمام استنلس استیل  / استعلام , استعلام پله تمام استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952923/استعلام-کارتریج-رایانه-نواری'>استعلام کارتریج رایانه نواری / استعلام , استعلام کارتریج رایانه نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952924/استعلام-مشاوره-چرخه-مدیریت-بهره-وری'>استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری / استعلام,استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952925/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952926/استعلام-کاغذ-Paper-one-A4'>استعلام کاغذ Paper one A4  / استعلام, استعلام کاغذ Paper one A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952927/استعلام-کود-حیوانی'>استعلام کود حیوانی  / استعلام، استعلام کود حیوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952928/استعلام-قیمت-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-و-طراحی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام, استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952929/استعلام-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته  / استعلام , استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952930/مناقصه-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری ل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952931/استعلام-کتاب-تدابیر-طب-سنتی'> استعلام کتاب تدابیر طب سنتی / استعلام,  استعلام کتاب تدابیر طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952932/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی  / استعلام ,استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952933/استعلام-power-electronics'>استعلام power electronics  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952934/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی / استعلام ، استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952935/استعلام-تولید-آماده-سازی-و-طراحی-90-صفحه-محتوا-بشرح-پیوست'>استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست  / استعلام, استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952936/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952937/استعلام-بل-بریکر-36-کیلوولت'>استعلام بل بریکر 36 کیلوولت  / استعلام, استعلام بل بریکر 36 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952938/استعلام-24-عدد-باطری'> استعلام 24 عدد باطری  / استعلام, استعلام 24 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952939/استعلام-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن'>استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن  / استعلام , استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952940/استعلام-خرید-ورق-کرکره-ای-فایبرگلاس'>استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس  / استعلام, استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952941/استعلام-40-دست-لباس-گرم-جنس-نخی-مارک-Reebok'>استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok  / استعلام, استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952942/استعلام-اجرای-بخشی-از-شبکه-روشنایی-معابر-ناحیه-صنعتی'>استعلام اجرای بخشی از شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی / استعلام  , استعلام اجرای بخشی از شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952943/استعلام-یک-دستگاه-کوره-هوای-گرم-گازی'>استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی  / استعلام, استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952944/استعلام-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام دو دستگاه فایروال  / استعلام , استعلام دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952945/استعلام-ادامه-کانال-کشاورزی'>استعلام ادامه کانال کشاورزی  / استعلام,استعلام ادامه کانال کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952946/استعلام-کارت-شارژر-تایپ'> استعلام کارت شارژر تایپ / استعلام, استعلام کارت شارژر تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952947/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول-سازی-گروه-28'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28 / استعلام, استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952948/استعلام-بازدید-سرویس-و-در-صورت-نیاز-تعویض-قطعات-معیوب'>استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب / استعلام,استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952949/استعلام-تکمیل-کانال-شریف-آباد-هیرگان'>استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان / استعلام ، استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952950/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی-و--'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ... / استعلام, استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952951/استعلام-رله-فیندر-125-48-ولت-10-آمپر-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی / استعلام, استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952952/استعلام-قفسه-و-رک-فلزی'>استعلام قفسه و رک فلزی / استعلام,استعلام قفسه و رک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952953/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن'>استعلام لوازم مرکز تلفن  / استعلام,استعلام لوازم مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952954/استعلام-دستگاه-فیبر-نوری-و-متعلقات'>استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات  / استعلام ، استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952955/استعلام-بکس-KOKEN-و--'>استعلام بکس KOKEN  و ...  / استعلام, استعلام بکس KOKEN  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952956/استعلام-غشاء-ممبران'>استعلام غشاء ممبران / استعلام,استعلام غشاء ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952957/استعلام-KSONIK-MICRO-U1trasonic-level-transmitter-ABB'>استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB  / استعلام , استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952958/مناقصه-انتخاب-روانشناس-صنعتی-یا-بالینی'>مناقصه انتخاب روانشناس صنعتی یا بالینی  / مناقصه, مناقصه انتخاب روانشناس صنعتی یا بالینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952959/استعلام-لاستیک-لیفتراک'>استعلام لاستیک لیفتراک  / استعلام,استعلام لاستیک لیفتراک </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 23 تاريخ : دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت: 11:22