اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951303/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نص... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951303/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-تست-و-تحویل-بارج-های-پانتون-های-فاز-(2)'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2) / مناقصه، مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951304/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951306/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951312/مناقصه-خدمات-حریم-بانی-از-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951315/فراخوان-chock-valve-complete-assy---نوبت-دوم'>فراخوان  chock valve complete assy   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان  chock valve complete assy  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951318/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-راه-با-بتن-غلتکی'>مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951320/مناقصه-تعمیر-و-نوسازی-آسانسورهای-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951322/مناقصه-کنترل-قطعات-برون-سپاری-ماشین-کاری-پیمان-سپاری-خدمات-آبکاری---'>مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری .... / مناقصه, مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951326/مناقصه-تامین-Delfin-Convection-Coils--نوبت-دوم'>مناقصه تامین Delfin Convection Coils   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Delfin Convection Coils  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951328/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبخیزداری-نوبت-دوم'> مناقصه  اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه,  مناقصه  اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951330/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP-OES-مدل-agilent-5110-تجدید'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951331/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده----نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده ...  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه   گازرسانی به حفره های پراکنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951338/مناقصه-خرید-15-قلم-از-قطعات-مربوط-به-دستگاه-ریچ-استاکر-Linde-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951343/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستا'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستا / مناقصه, مناقصه پروژه گازرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951345/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951347/مناقصه-برق-رسانی-به-فنس-شمالی-پالایشگاه-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951349/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951350/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راهها-(-تجدید-خط-کشی-)---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951351/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-ثابت-واحدهای-آب-و-برق-و-بخار-و-مخازن-سقف-ثابت-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951356/مناقصه-خرید-تعداد-چهل-و-سه-عدد-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951357/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساخت-ابنیه-و---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم / مناقصه , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951358/ارزیابی-کیفی-خرید-چهار-دستگاه-سنجش-تراکم-استخوان--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951361/فراخوان-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-vsat--نوبت-دوم'>فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای vsat  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951364/مناقصه-خرید-12-نوع-یراق-آلات-پلی-آمید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951365/مناقصه-تهیه-5-000-000-کارت-مغناطیسی-عابر-بانک-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951367/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-تحویل-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951370/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-مغزه-گیری-اکتشافی'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951371/مناقصه-خرید-کنتور---'>مناقصه خرید کنتور  ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951374/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951376/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-شفت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951378/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-واحدهای-پالایش-منطقه-1-و2'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951379/مناقصه-خدمات-بهداشت--ایمنی-و-محیط-زیست-HSE-و-اطفاء-حریق'>مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951381/مناقصه-احداث-سد-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951382/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-واحد-تبدیل-کانالیستی-CRI--'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951383/مناقصه-خرید-ابزارآلات-و-تجهیزات-آزمایشگاه-الکترونیک'>مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951386/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-بلوار-سیدرضی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951389/مناقصه-globe--ball--gatev-alve-نوبت-دوم'>مناقصه globe , ball & gatev alve نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصهglobe , ball & gatev alve نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951390/مناقصه-خریداری-تعداد-محدودی-لباس-پرواز-خلبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951391/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951395/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951397/مناقصه-خرید-10263-کیلوگرم-سیم-مسی-50---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951399/فراخوان-سیستم-اعلام-حریق'>فراخوان سیستم اعلام حریق / فراخوان مناقصه، فراخوان سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951400/مناقصه-خرید-نه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951401/مناقصه-چیدمان-انواع-شیرهای-استیل-و-لیوانی-در-بسته-بندی-ثانویه-و--'> مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951402/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951407/تجدید-مناقصه-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-شهدای-پخش-تبریز'>تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز  / ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951411/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951412/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-در-محدوده-عملیاتی'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951413/مناقصه-خرید-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951414/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-گلوله-آسیاب-سیمان'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951415/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951416/فراخوان-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-دوران-ساخت-سایت-انرژی-بر--نوبت-دوم'>فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951417/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-کلیه-مصالح-ابزار-ماشین-آلات-و-اجرای-عملیات-احداث-تونل--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ...  / مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951418/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-در-بافت-فرسوده--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951419/مناقصه-قرائت-کنتور-پخش-قبوض-و---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951420/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951422/مناقصه-اجرای-سیویل-و-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-96-7-19'>مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951423/مناقصه-ELECTRO-PUMP-INJECTION-PLUNGER-METERING-PUMP----نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951424/فراخوان-پیمانکار-طبقه-منهای-یک-عرصه-نوبت-سوم'>فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951425/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت--96-7-19'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951426/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان'>فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951428/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951431/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951432/فراخوان-اجرای-باقیمانده-عملیات-ساختمانی--تاسیسات-برقی-و--'>فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ... / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951433/مناقصه-خرید-1-قلم-HEAT-EXCHENGER-TUBES---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951435/مناقصه-تهیه-تجهیزات--احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیم-کشی'>مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951436/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-پیشنهاد-سرمایه-ای-گذاری-جهت-مشارکت'>فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت / فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951438/مناقصه-واگذاری-ری-تیوپ-کامل-بویلر-35-تنی-ساخت-BONO-ایتالیا'>مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951442/فراخوان-DIVER-LAUNCH--RECOVERY-SYSTEM-LARS---نوبت-دوم'>فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951443/مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز'>مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951444/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب'>مناقصه خرید ست انشعاب آب  / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951446/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-گندم-تجدید'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951447/فراخوان-مناقصه-عملیات-طراحی--تهیه-و-تدارکات-و-ساخت-دو-باب-سوله'>فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951448/ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951451/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تعمیر-اساسی-کولینگ-تاور-پروسسی-تمدید'>فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید / تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951452/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951454/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تیوب-باندل'>مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951458/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951461/تجدید-فراخوان-واگذاری-مدیریت-امور-اجرایی-آزمایشگاه-شیر-و-تغذیه-دام'>تجدید فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام  / تجدید عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951462/مناقصه-خرید-وسایل-بازی'>مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951464/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-سیستم-اسکادای-تجدید-نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951465/مناقصه-واگذاری-مقدار-5500-مترمربع-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه واگذاری  مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری  مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951466/مناقصه-خرید-تایم-سرور'>مناقصه خرید تایم سرور / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تایم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951467/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-محور--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951468/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابراتی-شبکه-رادیویی'>مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی یگان حفاظت منابع آبزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951470/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-روشنایی-مسیرهای-دسترسی-سایت-انرژی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951472/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951474/مناقصه-تهیه-مصالح-مورد-نیاز-و-انجام-کارهای-فلزی--'>مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951477/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951480/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ...تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951482/مناقصه-احداث-انبار-خدمات-رفاهی--ساختمان'>مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951484/مناقصه-بین-المللی-تامین-20-قلاده-سگ-موادیاب'>مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951487/فراخوان-واگذاری-خرید-100-کیلومتر-کابل-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951488/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--نوبت-دوم'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم   / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951490/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی-و-اصلاح-و-بهینه-خطوط-فشار-متوسط-هوایی--'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951491/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951494/مناقصه-آسفالت-خیابان-منتهی-به-دانشگاه-آزاد-اسلامی-عملیات-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951503/فراخوان-مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-ابنیه--تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-موزه'>فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951505/مناقصه-عمومی-خرید-ملک'>مناقصه عمومی خرید ملک  / مناقصه عمومی خرید ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951507/فراخوان-تکمیل-آموزشگاه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم  / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951509/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-عمومی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951510/مناقصه-تامین-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57--نوبت-دوم'>مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57  -نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951511/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم)--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951512/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق-(کابل-مسی-کابل-خودنگهدار-سیم-آلومینیوم)-و--'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951513/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951514/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951516/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951517/فراخوان-عمومی-مشارکت-احداث-مجتمع-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951518/مناقصه-coiled-tubing-reel-نوبت-دوم'>مناقصه coiled tubing reel- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  coiled tubing reel- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951519/مناقصه-احداث-زمین-چمن-فوتسال-و-والیبال-نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951522/مناقصه-تعمیر-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951524/فراخوان-احداث-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان  احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, ممناقصه احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951525/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951526/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون--نوبت-دوم-چاپ-سوم'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951527/مناقصه-احداث-کانال-بتونی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951529/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-فشارشکن--نوبت-دوم'>مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951530/نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-و-تهیه-تامین-و-توزیع-غذا-در-رستوران-نوبت-دوم'>نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم  / مناقصه, نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951533/مناقصه-البسه-ورزش-همگانی-نوبت-دوم'>مناقصه البسه ورزش همگانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه البسه ورزشی همگانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951537/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR-و--تجدید--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  و ...تجدید - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951538/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پهنای باند اینترنت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951539/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13400'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951541/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و-تعمیراتی--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951542/مناقصه-طرح-سامانه-تامین-و-انتقال-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب  نوبت دوم / مناقصه بین المللی , مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951545/مناقصه-احداث-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری--'>مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951546/مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید--تجدید-96-07-19'>مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951547/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-پست-های-برق-و-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور... / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951548/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-ودال-بتنی'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951551/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-ای-و-تنظیفات-عمومی'>مناقصه  خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951552/خرید-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات---نوبت-دوم'>خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم / مناقصه, خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951554/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-حوضچه-شیر-و-نقاط-اندازه-گیری-و-دریچه-هواکش'>اصلاحیه مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951558/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--96-07-19'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - 96.07.19 / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951559/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951560/خرید-یک-دستگاه-تراش-عمودی-آسیایی-(کاراسل-و-یک-دستگاه-بورینگ---نوبت-اول'>خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت اول / مناقصه, خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951561/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-6-دستگاه-تلویزیون---نوبت-دوم'>فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951562/ارزیابی-پیمانکار-تامین-کیس-گوشی-تلفن-voip-نوبت-دوم'>ارزیابی پیمانکار تامین کیس گوشی تلفن voip نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار , تامین کیس گوشی تلفن voip نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951563/مناقصه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-در-مناطق-سه-گانه-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951564/ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-و---تجدید'>ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال و ... تجدید / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (تجدید) ، ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951568/مناقصه-تکمیل-جداول-و-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-و--'>مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951569/استعلام-تهیه-غذا-و-پذیرایی-سایت-ستاد'>استعلام تهیه غذا و پذیرایی, سایت ستاد  / استعلام,استعلام تهیه غذا و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951573/استعلام-خرید-کاغذ-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کاغذ, سامانه ستاد  / استعلام,استعلام خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951577/مناقصه-خرید-مقره-سیلیکونی-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره سیلیکونی خطوط انتقال و فوق توزیع ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقره سیلیکونی خطوط انتقال و فوق توزیع... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951579/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951580/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951581/فراخوان-فشرده-سازی-گاز-طبیعی-در-ایستگاه-C-N-G-(مادر)-واقع-در-شهرستان-نائین---نوبت-دوم'>فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951582/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951583/مناقصه-تجدید-تهیه--تامین-و-حمل-تعداد-12-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تجدید تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951585/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951586/استعلام-تهیه-و-تعویض-پوسته-اکسل-لیفتراک-سه-تن-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951588/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951589/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951592/مناقصه-پروژه-احداث-منبع-زمینی-بتنی-2000-مترمکعبی-شهرک-صنعتی--'>مناقصه پروژه احداث منبع زمینی بتنی 2000 مترمکعبی شهرک صنعتی... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث منبع زمینی بتنی 2000 مترمکعبی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951593/مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-سیم-بانی-و-اپراتوری-تلفن-و--'>مناقصه مقاطعه کاری مربوط به سیم بانی و اپراتوری تلفن و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری مربوط به سیم بانی و اپراتوری تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951596/مناقصه-خرید-یک-قلم-HEAT-EXCHENGER-TUBES-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک قلم HEAT EXCHENGER TUBES نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید یک قلم HEAT EXCHENGER TUBES نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951597/مناقصه-خرید-و-کاشت-درخت-در-سطح-منطقه-16--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و کاشت درخت در سطح منطقه 16 - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید و کاشت درخت در سطح منطقه 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951598/مناقصه-تکمیل-عملیات-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-96-7-19'>مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی 96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951600/مناقصه-خرید-کف-پوش-گرانولی-زمین-بازی-کودکان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951601/مناقصه-پروژه-اجرای-کانیو-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای کانیو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای کانیو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951607/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-کفپوش'>مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951609/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگویی-به-مشترکین-و-مرکز-پیام-امداد-(سامانه-194)--'>مناقصه  انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز پیام امداد (سامانه 194) ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز پیام امداد (سامانه 194) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951611/مناقصه-واگذاری-اصلاح-و-احداث-و-برکناری-شبکه-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای، مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951617/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951619/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951620/فراخوان-مناقصه-خدمات-راهبری-استخرها-و-فرهنگسرا-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951623/تجدید-مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO'>تجدید مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951628/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه-عمیق-آب-شرب'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951631/فراخوان-انجام-امور-بازرگانی-ادارات-کل-مناطق-راه-آهن-شامل-(ناظر-تخلیه-و-بارگیری-و--'>فراخوان انجام امور بازرگانی ادارات کل مناطق راه آهن شامل (ناظر تخلیه و بارگیری و ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, فراخوان انجام امور بازرگانی ادارات کل مناطق راه آهن شامل (ناظر تخلیه و بارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951633/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم )  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951634/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-پشتیبانی-از-تجهیزات-رایانه-ای'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951636/مناقصه-احداث-بند-خاکی-و-سازه-و-کف-بند-سنگ-ملات---نوبت-اول'>مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت اول / مناقصه, مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951639/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها--تجدید'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951642/فراخوان-تدقیق-مطالعات-مدیریت-یکپارچه-مناطق-ساحلی'>فراخوان تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  / فراخوان خدمات مشاوره, فراخوان خدمات مشاوره تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951643/مناقصه-انجام-عملیات-2-400-000-مورد-قرائت-کنتور'>مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951644/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه'>مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951645/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--'>مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951651/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-تولید-جدول-پرسی--وبیره-و--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ... / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951654/مناقصه-احداث-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث خیابان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951655/سمینار-حضور-موفق-و-موثر-در-مناقصات96-7-19'>سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات96.7.19 / سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951656/مناقصه-خرید-30-میلیون-متر-سیم-روکش-دار-تک-رشته'>مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم روکش دار تک رشته  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم روکش دار تک رشته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951663/مناقصه-عملیات-اجرایی-لایروبی-ونگهداری-کانال-های-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اجرایی لایروبی ونگهداری کانال های سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لایروبی ونگهداری کانال های سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951667/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-لکه-گیری----نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951669/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی تجدید، تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951671/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل-و-ایمن-سازی-سرحفاظ---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951672/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951674/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-پروژه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح---'>فراخوان انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غیر همسطح .... / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور، فراخوان انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غیر همسطح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951676/مناقصه-تامین-CRA-TUBING--نوبت-دوم'>مناقصه تامین CRA TUBING  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین CRA TUBING  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951683/مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب-نوبت-اول'>مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951685/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-یک-پروژه'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951691/فراخوان-احداث-مرکز-خدمات-حمایتی---'>فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی ....  / فراخوان , فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951693/مناقصه-خرید-نمک-قلع'>مناقصه خرید نمک قلع / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نمک قلع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951704/مناقصه-انجام-پروژه-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-تمدید'> مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951707/مناقصه-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه پروژه های عمرانی  / مناقصه, مناقصه پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951709/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت  / اصلاحیه مناقصه, فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951712/مناقصه-امور-غذایی-بیمارستان'>مناقصه امور غذایی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور غذایی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951718/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-برداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951724/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-برداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951726/مناقصه-استخراج--خردایش-و-دانه-بندی-و-بارگیری-سنگ-آهک-معدن-دربند'>مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند / اگهی مناقصه , مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951727/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-جهت-واحدهای-مختلف--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف...تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951730/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت اول / مناصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951733/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951734/فراخوان-استعلام-واگذاری-حجمی-لاندری'> فراخوان استعلام واگذاری حجمی لاندری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری حجمی لاندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951738/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951739/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-امور-مشاوره-تغذیه'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951741/مناقصه-واگذاری-پروژه-پخش-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951748/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951750/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-پارک-کوهستانی'>مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951755/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951758/آگهی-دعوت-حسابرس-و-بازرس-قانونی'>آگهی دعوت حسابرس و بازرس قانونی / آگهی، آگهی دعوت حسابرس و بازرس قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951760/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-قسمت-B-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951761/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  -نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951763/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951767/مناقصه-تامین-لوازم--قطعات-و-ساخت-1-عدد-تانک-گاز-50-تنی-CO2-و--'>مناقصه تامین لوازم ، قطعات و ساخت 1 عدد تانک گاز 50 تنی CO2 و.... / مناقصه , مناقصه تامین لوازم ، قطعات و ساخت 1 عدد تانک گاز 50 تنی CO2 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951769/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951774/مناقصه-اجرای-اصلاحات-هندسی-معابر'>مناقصه اجرای اصلاحات هندسی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اصلاحات هندسی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951776/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-برای-پروژه-های-نیمه-تمام-به-صورت-مشارکتی'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های نیمه تمام به صورت مشارکتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های نیمه تمام به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951777/تمدید-مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر'>تمدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر  / تمدید فراخوان, مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951778/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951786/مناقصه-فراخوان-فعالیت-های-اجرایی-پروژه'>مناقصه فراخوان فعالیت های اجرایی پروژه  / مناقصه، مناقصه فراخوان فعالیت های اجرایی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951787/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-برقی'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951792/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل'>مناقصه خرید 300000 متر کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 300000 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951795/مناقصه-واگذاری-اقلام-غذایی-مورد-نیاز'>مناقصه واگذاری  اقلام غذایی مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  اقلام غذایی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951802/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-زیرسازی-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951803/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-نرده-های-جان-پناه-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح  / ​آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951804/تجدید-مناقصه-دوربین-مداربسته'>تجدید مناقصه دوربین مداربسته  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951805/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951811/فراخوان-جشنواره-ادبی-دفاع-مقدس'>فراخوان جشنواره ادبی دفاع مقدس  / فراخوان جشنواره ادبی دفاع مقدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951818/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-جذبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951822/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951823/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951824/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-گاز'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه گاز  / مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951833/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  -نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951834/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-خیابان--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951838/مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-پایه-های-سیمانی-فرسوده'>مناقصه اجرای عملیات تعویض پایه های سیمانی فرسوده / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تعویض پایه های سیمانی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951840/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951844/مناقصه-تعمیرات-پلهای-بزرگ---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پلهای بزرگ .... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پلهای بزرگ .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951847/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوارچینی'>مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی  / مناقصه ,مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951848/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951853/فراخوان-خرید-1500-دستگاه-بخاری-گازسوز-هرمتیک-استاندارد---نوبت-دوم'>فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951857/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951861/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-بخش-نازک-کاری-و-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951866/مناقصه-تامین-خدمات-۴۳-دستگاه-خودرو-استیجاری'>مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951868/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951870/فراخوان-تامین-61-دستگاه-وانت-عملیاتی-دو-کابین---نوبت-دوم'>فراخوان تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان  تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951881/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-شهرک--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951884/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951892/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای-لامیان-تویسرکان'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951895/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-ثابت-واحدهای-آب-و-برق-و-بخار-و-مخازن'>اصلاحیه مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951897/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951901/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام, استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951905/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-24-ساعته-محدوده-فیزیکی'>مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951906/استعلام-خرید-نیم-پوتین-ایمنی'>استعلام خرید نیم پوتین ایمنی  / استعلام,استعلام خرید نیم پوتین ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951907/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی'>مناقصه خرید اقلام گیاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951908/مناقصه-تجهیزات-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951912/استعلام-باطری-اسیدی-استارتری'>استعلام  باطری اسیدی استارتری / استعلام , استعلام باطری اسیدی استارتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951915/استعلام-اتصال-فلنج-دار-110-با-مشخصات-PN-10'>استعلام اتصال فلنج دار 110- با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام اتصال فلنج دار 110- با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951918/استعلام-بها-ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام بها ساندویچ پانل سقفی  / استعلام بها ساندویچ پانل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951920/استعلام-خرید-تیغه'>استعلام خرید تیغه  / استعلام ,استعلام خرید تیغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951921/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی-150'>استعلام  واشر تخت لاستیکی 150 / استعلام, استعلام  واشر تخت لاستیکی 150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951925/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام, استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951926/استعلام-خرید-ضدیخ'>استعلام خرید ضدیخ  / استعلام ,استعلام خرید ضدیخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951927/استعلام-مفصل-فیبر-نوری'>استعلام مفصل فیبر نوری / استعلام بهاء, استعلام مفصل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951929/استعلام-سمینار-ضرورت-های-فنی-و-اقتصادی-تدوین-نقشه'>استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی تدوین نقشه  / استعلام,استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی تدوین نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951930/استعلام-رابط-پلی-اتیلن-90-با-مشخصات-PN-10'>استعلام رابط پلی اتیلن 90 با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام رابط پلی اتیلن 90 با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951931/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام ,استعلام خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951932/استعلام-الزامات-طراحی-بسته-های-آموزش-مدیران'>استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران  / استعلام,استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951933/استعلام-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام'>استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام / استعلام ، استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951934/مناقصه-پروژه-های-تکمیل-دبیرستان-دبستان-مرکز-آموزشی--'>مناقصه پروژه های تکمیل دبیرستان، دبستان، مرکز آموزشی ...  / مناقصه, مناقصه پروژه های تکمیل دبیرستان، دبستان، مرکز آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951935/استعلام-رابط-پلی-اتیلن-110-با-مشخصات-PN-10'>استعلام رابط پلی اتیلن 110 با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام رابط پلی اتیلن 110 با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951937/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام ,استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951939/استعلام-طراحی-استراتژی-آموزش-و-توسعه-سازمان'>استعلام طراحی استراتژی آموزش و توسعه سازمان   / استعلام,استعلام طراحی استراتژی آموزش و توسعه سازمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951941/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره  / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951943/استعلام-سنگ-تراورتن-عباس-آباد-سفید-بدون-موج'>استعلام سنگ تراورتن عباس آباد سفید بدون موج  / استعلام, استعلام سنگ تراورتن عباس آباد سفید بدون موج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951946/استعلام-38-دست-شنل-بارانی'>استعلام 38 دست شنل بارانی / استعلام,استعلام 38 دست شنل بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951947/استعلام-پوشک-ساده-در-اندازه-های-مختلف'>استعلام پوشک ساده در اندازه های مختلف / استعلام, استعلام پوشک ساده در اندازه های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951948/مناقصه-احداث-دیوار-حائل--آسفالت-و---'>مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و .... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951950/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-کارخانه'>مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951952/استعلام-یک-دستگاه-رله-حفاظتی-دیستانس'>استعلام یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس / استعلام  یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951953/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951956/استعلام-500-عدد-ساکت-آی-بال-120-کیلونیوتن--پین-16'>استعلام 500 عدد ساکت آی بال 120 کیلونیوتن / پین 16 / استعلام   500 عدد ساکت آی بال 120 کیلونیوتن / پین 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951958/استعلام-تلفن-رومیزی-با-سیم---'>استعلام تلفن رومیزی با سیم .... / استعلام ،استعلام تلفن رومیزی با سیم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951959/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-آزادی-قصرشیرین-96-07-19'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین -96.07.19 / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951960/استعلام-تعمیرات-و-تعویض-قطعات-موتورخانه-و-تاسیسات'>استعلام تعمیرات و تعویض قطعات موتورخانه و تاسیسات / استعلام, اسعلام تعمیرات و تعویض قطعات موتورخانه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951962/استعلام-پوشک-کامل-بزرگسال'>استعلام  پوشک کامل بزرگسال / استعلام, استعلام  پوشک کامل بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951963/استعلام-طراحی-نقشه-های-چهارگانه'>استعلام طراحی نقشه های چهارگانه / استعلام, استعلام طراحی نقشه های چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951964/مناقصه-طراحی-٬-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ / اگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951965/استعلام-خرید-کلرسنج-دیجیتالی'>استعلام خرید کلرسنج دیجیتالی / استعلام,استعلام خرید کلرسنج دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951967/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات / مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951968/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-لاله'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951969/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951970/استعلام-خرید-کاور-عایقی-سیلیکونی-ضد-پرنده'>استعلام خرید کاور عایقی سیلیکونی ضد پرنده / استعلام,استعلام خرید کاور عایقی سیلیکونی ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951973/استعلام-مبل-اداری-تک-نفره'>استعلام مبل اداری تک نفره  / استعلام,استعلام مبل اداری تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951974/مناقصه-راهبری--تعمیر--حفظ-و-نگهداری-از-تاسیسات-برق-و-روشنایی'>مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951976/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه-تصویری-ایستگاه-230-نشاط-(فولادشهر)'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه تصویری ایستگاه 230 نشاط (فولادشهر) / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه تصویری ایستگاه 230 نشاط (فولادشهر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951978/استعلام-کارت-pri-برای-سوئیچ-مایتل'>استعلام کارت pri برای سوئیچ مایتل / استعلام , استعلام کارت pri برای سوئیچ مایتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951979/استعلام-خرید-کابل-شبکه'>استعلام خرید کابل شبکه / استعلام, استعلام خرید کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951981/استعلام-خرید-20412-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 20412 کیلوگرم لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید 20412 کیلوگرم لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951982/استعلام-راه-بند-الکترومکانیک'>استعلام راه بند الکترومکانیک  / استعلام,استعلام راه بند الکترومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951983/مناقصه-خرید-500-تن-سیم-هادی-کرلو'>مناقصه خرید 500 تن سیم هادی کرلو / مناقصه, مناقصه خرید 500 تن سیم هادی کرلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951985/استعلام-5-ردیف-مغزی-مهره-برنجی'>استعلام  5 ردیف مغزی مهره برنجی / استعلام, استعلام  5 ردیف مغزی مهره برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951986/مناقصه-اجرای-تاسیسات-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای تاسیسات اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951987/مناقصات-خرید-انواع-برج-های-انتقال-نیرو'>مناقصات خرید انواع برج های انتقال نیرو / مناقصات محدود، مناقصات خرید انواع برج های انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951991/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951992/استعلام-کنسول-کنفرانس'>استعلام کنسول کنفرانس / استعلام,استعلام کنسول کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951994/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951995/استعلام-سنسور-پروکسی'>استعلام سنسور پروکسی / استعلام, استعلام سنسور پروکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951997/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی  / مناقصه, استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951998/استعلام-خرید-500-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951999/استعلام-تجهیزات-جانبی-رایانه'>استعلام تجهیزات جانبی رایانه / استعلام,استعلام تجهیزات جانبی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952001/استعلام-آمپلی-فایر-و--'>استعلام  آمپلی فایر و .. / استعلام, استعلام  آمپلی فایر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952002/استعلام-پمپ-گرانفوس-F-120-40-یو-پی-اس-با-گارانتی-اصلی'>استعلام پمپ گرانفوس F-120-40 یو پی اس با گارانتی اصلی / استعلام,استعلام پمپ گرانفوس F-120-40 یو پی اس با گارانتی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952005/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام , استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952006/استعلام-MANUAL-GATE-VALVE'>استعلام MANUAL GATE VALVE  / استعلام, استعلام MANUAL GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952007/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-و-پزشكی'>مناقصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشكی  / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشكی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952008/استعلام-150-عدد-اتصالات-باطری-قلع-اندود'>استعلام 150 عدد اتصالات باطری قلع اندود / استعلام,استعلام 150 عدد اتصالات باطری قلع اندود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952011/مناقصه-اجرای-عملیات-تسطیح-و-حصارکشی-زمین-محل-احداث-کارخانه-آهک-اهر'>مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین محل احداث کارخانه آهک اهر / مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین محل احداث کارخانه آهک اهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952012/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت  / مناقصه ,مناقصه تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952014/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952016/استعلام-پمپ-پرکننده-گریس-گان-گریس-پمپ-دستی-و-گریس-متر'>استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952017/استعلام-بها-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب / استعلام بها , استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952018/استعلام-پمپ-روغن-بشکه-ای-و--'>استعلام پمپ روغن بشکه ای و ... / استعلام, استعلام پمپ روغن بشکه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952021/استعلام-آنالیزور-آب-online'>استعلام آنالیزور آب online / استعلام,استعلام آنالیزور آب online</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952022/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952023/استعلام-درپوش-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن-پمپ-روغن-دستی-و-شلنگ-فلکسیبل'>استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل / استعلام, استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952024/مناقصه-شناسایی-اشخاص-فعال-در-زمینه-خدمات-لجور'>مناقصه شناسایی اشخاص فعال در زمینه خدمات لجور  / مناقصه ,مناقصه شناسایی اشخاص فعال در زمینه خدمات لجور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952025/استعلام-رله-حفاظتی-OVER-CURRENT-DIRECTIONAL-EARTH-FAULT'>استعلام رله حفاظتی OVER CURRENT, DIRECTIONAL EARTH FAULT / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام رله حفاظتی OVER CURRENT, DIRECTIONAL EARTH FAULT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952026/استعلام-درپوش-پلاستیکی-محافظ-نازل-گریس-خور'>استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952028/استعلام-کارتریج-درجه-یک'>استعلام کارتریج درجه یک / استعلام , استعلام  کارترج درجه یک HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952029/مناقصه-طراحی--ساخت-و-بهره-برداری-پروژه-پارکینگ-مسطح-سیتادیوم'>مناقصه طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم  / مناقصه, مناقصه  طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952031/مناقصه-اطلاع-رسانی-خرید-دستگاه-ایرشاور'>مناقصه اطلاع رسانی خرید دستگاه ایرشاور / مناقصه مناقصه اطلاع رسانی خرید دستگاه ایرشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952033/اصلاحیه-فراخوان-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-سایت-صنعتی---'>اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی .... / اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952034/استعلام-کارتریج-درجه-یکHP-1200'>استعلام کارتریج درجه یکHP 1200 / استعلام , استعلام  کارترج درجه یک HP 1200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952037/استعلام-مخلوط-گاز'>استعلام مخلوط گاز  / استعلام مخلوط گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952038/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / فراخوان یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952039/فراخوان-خدمات-کارگری-انبارهای-مجتمع-پتروشیمی-فجر--مرحله-دوم'>فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر - مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952040/استعلام-تبدیل-شبکه-20-کیلوولت-هوائی-به-زمینی'>استعلام تبدیل شبکه 20 کیلوولت هوائی به زمینی / استعلام,استعلام تبدیل شبکه 20 کیلوولت هوائی به زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952041/استعلام-بست-دو-تکه-چهار-اینچ-و--'>استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ... / استعلام, استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952044/استعلام-آموزش-هیدرولیک-پایه-و-پیشرفته'>استعلام آموزش هیدرولیک پایه و پیشرفته  / استعلام , استعلام آموزش هیدرولیک پایه و پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952045/مناقصه-خرید-باند-و-گاز'>مناقصه خرید باند و گاز / مناقصه ,مناقصه خرید باند و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952047/استعلام-خاکبرداری-ترانشه-صلع-جنوبی--'>استعلام خاکبرداری ترانشه صلع جنوبی ... / استعلام, استعلام خاکبرداری ترانشه صلع جنوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952049/استعلام-دبی-سنج-فلومتر-التراسونیک'>استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک  / استعلام ، استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952052/استعلام-بهاء-خرید-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>استعلام بهاء خرید دو دستگاه جرثقیل سقفی / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952054/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه / استعلام ، استعلام احداث ساختمان موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952055/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952056/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-پایگاه-اورژانس'>مناقصه تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952057/فراخوان-پروژه-بهسازی-ترمینال-یک-و-دو-فرودگاه'>فراخوان پروژه بهسازی ترمینال یک و دو فرودگاه  / فراخوان , فراخوان پروژه بهسازی ترمینال یک و دو فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952058/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-گیربکس-اسکروپمپ-لجن-برگشتی-مدول-4-1'>فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی مدول 4-1 / مناقصه, فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی مدول 4-1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952062/فراخوان-خرید-10-تن-پلیمر-کاتیونی-پودری'>فراخوان خرید 10 تن پلیمر کاتیونی پودری  / فراخوان خرید 10 تن پلیمر کاتیونی پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952063/مناقصه-بکارگیری-خاور-کمپرسی-جهت-اداره-فضای-سبز'>مناقصه بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز / مناقصه, مناقصه بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952064/استعلام-درب-شیشه-برقی'>استعلام درب شیشه برقی / استعلام,استعلام  درب شیشه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952065/استعلام-SERVER-HP'>استعلام SERVER HP / استعلام,استعلام SERVER HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952066/استعلام-COOLER-SPLIT-و--'>استعلام COOLER SPLIT و... / استعلام,استعلام COOLER SPLIT و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952068/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-نیسان-بار--نوبت-دوم'>استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار  - نوبت دوم / استعلام ، استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952070/فراخوان-خرید-18-عدد-بلت-دستگاه-های-بلت-فیلتر-پرس-و-بلت-تیکنر-واحد-آبگیری'>فراخوان خرید 18 عدد بلت دستگاه های بلت فیلتر پرس و بلت تیکنر واحد آبگیری  / مناقصه, فراخوان خرید 18 عدد بلت دستگاه های بلت فیلتر پرس و بلت تیکنر واحد آبگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952072/مناقصه-اجرای-عملیات-لایروبی-چاه-های-جذبی-و--'>مناقصه اجرای عملیات لایروبی چاه های جذبی و ...  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لایروبی چاه های جذبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952073/استعلام-چاپ-برچسب-اموال'>استعلام چاپ برچسب اموال / استعلام,استعلام چاپ برچسب اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952074/استعلام-اقلام-عمومی-برقی-و--'>استعلام اقلام عمومی برقی و... / استعلام,استعلام اقلام عمومی برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952075/اصلاحیه-مناقصه-گریس-پمپ-هوایی-فشار-قوی'>اصلاحیه مناقصه گریس پمپ هوایی فشار قوی  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه گریس پمپ هوایی فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952076/استعلام-power-plexy23-system'>استعلام power plexy23 system / استعلام,استعلام power plexy23 system</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952079/استعلام-خرید-مانیتور-صنعتی'>استعلام خرید مانیتور صنعتی  / استعلام,استعلام خرید مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952080/استعلام-چای-دو-غزال-ساده'>استعلام چای دو غزال ساده / استعلام,استعلام  چای دو غزال ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952081/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-توسعه-ترمینال-داخلی-فرودگاه-مشهد'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد / آگهی مناقصه ,آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952083/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های-سطح-منطقه-3'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه 3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952084/استعلام-کفی-قفسه-بایگانی'>استعلام کفی قفسه بایگانی  / استعلام,استعلام کفی قفسه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952086/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی'>استعلام کاغذ تحریر معمولی  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952087/استعلام-پروژکتور-با-عدسی'>استعلام پروژکتور با عدسی  / استعلام , استعلام پروژکتور با عدسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952088/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن-سرماآفرین'>استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین / استعلام, استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952089/استعلام-یک-عدد-دیگ-آبگرم-هفت-پره-مربوط-به-موتورخانه-با-نصب'>استعلام یک عدد دیگ آبگرم هفت پره مربوط به موتورخانه با نصب / استعلام, استعلام یک عدد دیگ آبگرم هفت پره مربوط به موتورخانه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952090/استعلام-لوازم-اداری-برای-واحد-حقوقی-و-املاک-دفتر-مرکزی'>استعلام لوازم اداری برای واحد حقوقی و املاک دفتر مرکزی / استعلام , استعلام لوازم اداری برای واحد حقوقی و املاک دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952091/استعلام-خرید-مقدار-57600-کیلوگرم-کلر-مایع'>استعلام خرید مقدار 57600 کیلوگرم کلر مایع / استعلام، استعلام خرید مقدار 57600 کیلوگرم کلر مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952092/استعلام-کمپرسور-پیستونی-و--'>استعلام کمپرسور پیستونی و ... / استعلام,استعلام کمپرسور پیستونی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952093/استعلام-کیسه-کلستومی-یکبار-مصرف'>استعلام کیسه کلستومی یکبار مصرف / استعلام, استعلام کیسه کلستومی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952094/استعلام-چسب-حصیری-رولی-15-سانتی'>استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی / استعلام, استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952095/استعلام-دراشیت-(زیرانداز-بیمار)'>استعلام دراشیت (زیرانداز بیمار) / استعلام, استعلام  دراشیت (زیرانداز بیمار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952096/استعلام-خرید-و-چاپ-3-000-000-برگ-رمز-محرمانه--'>استعلام خرید و چاپ 3.000.000 برگ رمز محرمانه... / استعلام , استعلام خرید و چاپ 3.000.000 برگ رمز محرمانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952097/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952098/استعلام-کلرزن-قطره-ای-با-رگلاتور-شناور'>استعلام کلرزن قطره ای با رگلاتور شناور / استعلام ,استعلام  کلرزن قطره ای با رگلاتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952099/استعلام-سرامیک-مالیبو'>استعلام سرامیک مالیبو / استعلام ,استعلام سرامیک مالیبو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952100/استعلام-تجهیزات-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستانی / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952101/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952102/استعلام-گوی-ایمنی'>استعلام گوی ایمنی  / استعلام,استعلام گوی ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952103/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی / مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952104/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-نیروی-انسانی-به-تعداد-27-نفر'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی انسانی به تعداد 27 نفر / مناقصه, مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی انسانی به تعداد 27 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952105/استعلام-پاکت-ملخی-با-کاغذ'>استعلام پاکت ملخی با کاغذ / استعلام, استعلام پاکت ملخی با کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952106/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-کشی-گاز'>استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952107/استعلام-کارتریج-1300'>استعلام کارتریج 1300 / استعلام, استعلام کارتریج 1300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952108/استعلام-قیمت-یک-متر-مربع-اپوکسی-همراه-با-نصب'>استعلام قیمت یک متر مربع اپوکسی همراه با نصب  / استعلام , استعلام قیمت یک متر مربع اپوکسی همراه با نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952109/استعلام-دستکش-استریل-جراحی-معمولی'>استعلام دستکش استریل جراحی معمولی / استعلام, استعلام  دستکش استریل جراحی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952110/استعلام-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام سیستم مانیتورینگ  / استعلام ،سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952111/استعلام-آرموراد'>استعلام آرموراد / استعلام,استعلام آرموراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952112/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952113/استعلام-لوله-آزمایشگاهی-16-100'>استعلام لوله آزمایشگاهی 16*100 / استعلام ,استعلام لوله آزمایشگاهی 16*100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952114/استعلام-مقوا-گلاسه'>استعلام مقوا گلاسه / استعلام,استعلام مقوا گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952115/استعلام-بیسیم-دستی-و-خودرویی'>استعلام بیسیم دستی و خودرویی  / استعلام ، بیسیم دستی و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952116/استعلام-دستگاه-ضبط-و-ذخیره-سازی-و-بازبینی-دوربینهای-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی و بازبینی دوربینهای مداربسته / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی و بازبینی دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952117/استعلام-کلمب-دو-راهی-سیم-لینکس-آلومینیومی'>استعلام کلمب دو راهی سیم لینکس آلومینیومی  / استعلام,استعلام کلمب دو راهی سیم لینکس آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952119/استعلام-MCCB-و--'>استعلام MCCB  و ...  / استعلام, استعلام MCCB  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952120/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-ایستگاه'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه  / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952122/استعلام-جمع-آوری-دیزل-ژنراتور-با-متعلقات'>استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور با متعلقات  / استعلام , استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952124/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین'>مناقصه خرید قطعات یدکی توربین / مناقصه خرید قطعات یدکی توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952125/استعلام-هیدروکلریناتور-بدون-پکیج'>استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج / استعلام,استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952126/استعلام-کلمب-آویز-آرموراد'>استعلام کلمب آویز آرموراد / استعلام,استعلام کلمب آویز آرموراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952128/استعلام-پیمانکار-جهت-اجرای-بانک-ملت'>استعلام پیمانکار جهت اجرای بانک ملت  / استعلام, استعلام پیمانکار جهت اجرای بانک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952129/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952130/استعلام-اجرای-کنسول-میز-مدیریت-شبکه-سیستم-های-انتقال'>استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال  / استعلام,استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952131/استعلام-باطری-9-آمپر-اتمی-12-ولت'>استعلام باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت  / استعلام، استعلام  باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952132/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952133/استعلام-لوله-دستگاه-کک-راکتیویته'>استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته   / استعلام , استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952134/استعلام-خرید-دو-دستگاه-منبع-تغذیه-AC-BEL-کامپیوتر'>استعلام خرید دو دستگاه منبع تغذیه AC BEL کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه منبع تغذیه AC BEL کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952135/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952136/استعلام-کنسرو-قلیه-ماهی'>استعلام کنسرو قلیه ماهی  / استعلام کنسرو قلیه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952137/استعلام-شیv-صنعتی-آبرسانی-شهری-و-کشاورزی'>استعلام شیv صنعتی آبرسانی شهری و کشاورزی  / استعلام,استعلام شیv صنعتی آبرسانی شهری و کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952138/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952139/استعلام-خرید-10-دستگاه-مبدل-ADAM-مدل-4541'>استعلام خرید 10 دستگاه مبدل ADAM مدل 4541  / استعلام , استعلام خرید 10 دستگاه مبدل ADAM مدل 4541 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952140/استعلام-میز-مطالعه-کتابخانه'>استعلام میز مطالعه کتابخانه  / استعلام , استعلام میز مطالعه کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952141/استعلام-خرید-3-دستگاه-کیس'>استعلام خرید 3 دستگاه کیس / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952142/استعلام-heater-space-ms5-1hz4-1-110-v-250v'>استعلام  heater space -ms5  1hz4.1 -110 v- 250v / استعلام,استعلام heater space -ms5  1hz4.1 -110 v- 250v</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952143/استعلام-300-حلقه-چسب-جهت-شیرازه-دسته-چک'>استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک / استعلام، استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952144/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها / مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952145/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-ورزشی-و-البسه-مربیان'>استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952146/استعلام-خرید-8-دستگاه-مبدل-ADAM-مدل-4520'>استعلام خرید 8 دستگاه مبدل ADAM مدل 4520  / استعلام , استعلام خرید 8 دستگاه مبدل ADAM مدل 4520 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952147/استعلام-خرید-2-دستگاه-برد-کامپیوتر-صنعتی'>استعلام خرید 2 دستگاه برد کامپیوتر صنعتی / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه برد کامپیوتر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952148/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات  / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952149/استعلام-پارچه-کت-و-شلوار-و-پارچه-تترون'>استعلام پارچه کت و شلوار و پارچه تترون / استعلام,استعلام پارچه کت و شلوار و پارچه تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952150/استعلام-اینترنت'>استعلام اینترنت  / استعلام,استعلام اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952151/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور'>استعلام آرام بند در آسانسور / استعلام , استعلام آرام بند در آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952152/استعلام-کاغذ-70-100'>استعلام کاغذ 70*100  / استعلام, استعلام کاغذ 70*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952153/استعلام-آب-ژاول-۷۰۰۰-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول ۷۰۰۰ کیلوگرم  / استعلام,استعلام آب ژاول ۷۰۰۰ کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952154/استعلام-خرید-لوازم-حفاظتی-پست-های-انتقال'>استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال / استعلام, استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952155/استعلام-تعویض-ترانسفورماتورهای-پست-63-20-کیلوولت-کوهپایه'>استعلام تعویض ترانسفورماتورهای پست 63/20 کیلوولت کوهپایه / استعلام,استعلام تعویض ترانسفورماتورهای پست 63/20 کیلوولت کوهپایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952156/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی و ...  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952157/مناقصه-خرید-227-دستگاه-انواع-تابلو-اختصاصی'>مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی  / مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952158/قطعات-موتور-لیفتراک-مدل-DV1794'>قطعات موتور لیفتراک مدل DV1794 / استعلام, استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952159/استعلام-سطل-زباله-660-لیتری-فلزی-چرخدار-درب-دار'>استعلام سطل زباله 660 لیتری فلزی چرخدار درب دار  / استعلام,استعلام سطل زباله 660 لیتری فلزی چرخدار درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952160/استعلام-قطعات-فلزی-جهت-تولید-نرده'>استعلام قطعات فلزی جهت تولید نرده / استعلام، استعلام قطعات فلزی جهت تولید نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952161/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان / استعلام,استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952162/استعلام-دستگاه-کپی-زیراکس'>استعلام دستگاه کپی زیراکس / استعلام,استعلام دستگاه کپی زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952163/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952164/استعلام-کره-۱۰-گرمی-گیاهی'>استعلام کره ۱۰ گرمی گیاهی  / استعلام, استعلام کره ۱۰ گرمی گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952165/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952166/استعلام-ثبت-نام-و-پالایش-بیکاران-شهرستان-نورآباد'>استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان نورآباد / استعلام,استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952167/مناقصه-اجرای-تغییر-دکوراسیون-اتاق-فرمان-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی'>مناقصه  اجرای تغییر دکوراسیون اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی / مناقصه  اجرای تغییر دکوراسیون اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952168/استعلام-گریس-جکهای-بالابر-BENOLIT-MP3'>استعلام گریس جکهای بالابر BENOLIT MP3 / استعلام گریس جکهای بالابر BENOLIT MP3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952169/استعلام-اسکنر-مدل-DR-C120'>استعلام اسکنر مدل DR-C120  / استعلام,استعلام اسکنر مدل DR-C120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952170/استعلام-مجموعه-مودم-و-منبع-تغذیه-و-نشانگر-خطای-شبکه'>استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه  / استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952171/استعلام-آرموراد-سیم-لینکس'>استعلام آرموراد سیم لینکس / استعلام, استعلام آرموراد سیم لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952172/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-گیشه-MDF-شعبه-بلوار-فاطمیه-اراک'>استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF شعبه بلوار فاطمیه اراک / استعلام,استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF شعبه بلوار فاطمیه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952174/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام,استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952175/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952176/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت  / استعلام, استعلام یخچال 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952177/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام  لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952179/استعلام-انجام-معاینات-سلامت-شغلی-ادواری-طب-کار-96-07-19'>استعلام انجام معاینات سلامت شغلی ادواری طب کار-96.07.19 / استعلام,استعلام انجام معاینات سلامت شغلی ادواری طب کار- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952180/استعلام-ساخت-بنا-و-ساماندهی-جهت-گلزار-شهدا'>استعلام ساخت بنا  و ساماندهی جهت گلزار شهدا / استعلام, استعلام ساخت بنا  و ساماندهی جهت گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952181/استعلام-اسکنر-I3250-و-چاپگر-HP2035'>استعلام اسکنر I3250 و چاپگر HP2035 / استعلام اسکنر I3250 و چاپگر HP2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952182/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام,استعلام هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952183/استعلام-سدیم-هیدروکسید'>استعلام سدیم هیدروکسید  / استعلام , استعلام سدیم هیدروکسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952184/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952185/استعلام-لیتیوم-بروماید'>استعلام لیتیوم بروماید  / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952186/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952187/استعلام-تخم-مرغ-درست'>استعلام تخم مرغ درست  / استعلام,استعلام تخم مرغ درست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952188/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952189/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی-انژکتوری'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی انژکتوری / استعلام, استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952190/استعلام-100-عدد-پک-بهداشتی'>استعلام 100 عدد پک بهداشتی / استعلام , استعلام 100 عدد پک بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952191/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952192/استعلام-145-عدد-صندلی-کارمندی'>استعلام 145 عدد صندلی کارمندی  / استعلام 145 عدد صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952193/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-و--'>استعلام خرید فیلتر شنی و ...  / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952194/استعلام-برد-قطعه-کاربرد-مبدل-ولتاژ-dc-dc-راک-کنترلر--'>استعلام برد قطعه کاربرد مبدل ولتاژ dc/dc راک کنترلر ... / استعلام, استعلام برد قطعه کاربرد مبدل ولتاژ dc/dc راک کنترلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952195/استعلام-کاتریج-درجه-یک-canon-737'>استعلام کاتریج درجه یک canon 737 / استعلام , استعلام کاتریج درجه یک canon 737</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952196/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952197/استعلام-مایکروفر'>استعلام مایکروفر  / استعلام , استعلام مایکروفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952198/استعلام-خرید-حمل-دستگاه-هوادم-شبکه-فاضلاب'>استعلام خرید، حمل دستگاه هوادم شبکه فاضلاب / استعلام ، استعلام خرید، حمل دستگاه هوادم شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952199/استعلام-ثبت-نام-و-پالایش-بیکاران-شهرستان-الشتر'>استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان الشتر / استعلام,استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952200/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952201/استعلام-فراخوان-مناقصه-برون-سپاری-مدیریت-مرکز'>استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز  / استعلام , استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952202/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952203/استعلام-سرجی-سل'>استعلام سرجی سل / استعلام,استعلام سرجی سل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952204/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام درب ضد سرقت / استعلام,استعلام درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952205/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952206/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام,استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952207/استعلام-اجرای-رمپ-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی'>استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدماتی و رفاهی / استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952208/استعلام-دستگاه-OPG-دو-سنسور---'>استعلام دستگاه OPG دو سنسور .... / استعلام ، استعلام دستگاه OPG دو سنسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952209/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی / استعلام، استعلام اجرای برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952210/استعلام-جمع-آوری-باطری'>استعلام جمع آوری باطری  / استعلام, استعلام جمع آوری باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952211/استعلام-قند-سفید-شکسته-در-بسته-های-5-تا-10-کیلویی'>استعلام قند سفید شکسته در بسته های 5 تا 10 کیلویی / استعلام , استعلام قند سفید شکسته در بسته های 5 تا 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952212/استعلام-80-متر-کابل-25-3-افشان-مسی'>استعلام  80 متر کابل 25*3 افشان مسی / استعلام , استعلام  80 متر کابل 25*3 افشان مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952213/استعلام-خرید-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام خرید وسایل آزمایشگاهی / استعلام خرید وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952214/استعلام-سطل-زباله-درب-دار'>استعلام سطل زباله درب دار  / استعلام , استعلام سطل زباله درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952215/استعلام-رابط-کاپنو-گراف'>استعلام رابط کاپنو گراف / استعلام,استعلام رابط کاپنو گراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952216/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب-چوب-پنبه-حصیر-و-مواد-حصیربافی'>استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه، حصیر و مواد حصیربافی / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه، حصیر و مواد حصیربافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952217/استعلام-کفش-و-مقنعه-و-مانتو-و-شلوار-زنانه'>استعلام کفش و مقنعه و مانتو و شلوار زنانه / استعلام , استعلام کفش و مقنعه و مانتو و شلوار زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952218/استعلام-بیرینگ-CC-W33-C4-24032--'>استعلام بیرینگ CC/W33-C4 24032... / استعلام, استعلام بیرینگ CC/W33-C4 24032...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952219/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام،استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952220/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952221/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده-سطوح'>استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح / استعلام ، استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952222/استعلام-یک-دستگاه-هیترجت-دوگانه-سوز'>استعلام  یک دستگاه هیترجت دوگانه سوز / استعلام ، استعلام  یک دستگاه هیترجت دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952223/استعلام-خدمات-مشاوره-و-مطالعه-و-تهیه-طرح-هادی'>استعلام خدمات مشاوره و مطالعه و تهیه طرح هادی  / استعلام , استعلام خدمات مشاوره و مطالعه و تهیه طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952224/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب / استعلام ,استعلام سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952225/استعلام-زنجیر-چرخ-لودر-کوماتسو'>استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو / استعلام , استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952226/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952227/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-سراب-نیلوفر'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951301/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هشت-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951302/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری سالن بدنسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951305/مزایده-تمامی-ششدانگ-ساختمان-396-32متر'>مزایده تمامی ششدانگ ساختمان 396.32متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ ساختمان 396.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951307/مزایده-باغ-و-عمارت-مساحت-2472متر'>مزایده باغ و عمارت مساحت 2472متر / مزایده,مزایده باغ و عمارت مساحت 2472متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951308/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-310متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951309/مزایده-650متر-از-زمین-کشاورزی'>مزایده 650متر از زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده 650متر از زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951310/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951311/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4500متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951313/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951314/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-اعیان-130متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت اعیان 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت اعیان 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951317/مزایده-واگذاری-دو-مغازه-حجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو مغازه حجاری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو مغازه حجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951319/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-147متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 147متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 147متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951321/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-29-و-30-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 29 و 30 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 29 و 30 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951323/مزایده-سواری-پژو-GLX405'>مزایده سواری پژو GLX405  / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو GLX405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951324/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951325/مزایده-نوبت-دوم-ششدانگ-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده نوبت دوم ششدانگ یک باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده نوبت دوم ششدانگ یک باب مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951327/مزایده-پلاک-ثبتی-1510-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1510 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1510 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951329/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951332/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951333/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-220متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951334/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن--'>مزایده یک دستگاه خشک کن... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خشک کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951335/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-صیفی-کاری-300متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته صیفی کاری 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته صیفی کاری 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951336/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-145-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 145 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 145 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951337/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951339/مزایده-16-عدد-موبایل'>مزایده 16 عدد موبایل / مزایده,مزایده 16 عدد موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951340/مزایده-دستگاه-ماشین-جوش-کاری-و----نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ماشین جوش کاری و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه ماشین جوش کاری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951341/مزایده-فروش-تیرآهن-و-ایرانیت'>مزایده فروش تیرآهن و ایرانیت / آگهی مزایده ، مزایده فروش تیرآهن و ایرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951342/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-28667متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951344/مزایده-فروش-لپ-تاپ-اچ-پی--چرخ-گوشت--بخاری-گازی-ایران-شرق--نوبت-دوم'>مزایده فروش لپ تاپ اچ پی - چرخ گوشت - بخاری گازی ایران شرق... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لپ تاپ اچ پی - چرخ گوشت - بخاری گازی ایران شرق.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951346/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-مغازه-تجاری-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-194-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 194.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 194.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951352/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی---نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951353/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-168متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 168متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951354/مزایده-سند-مالکیت-اعیانی-ششدانگ-زمین-146-30متر'>مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951355/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-3787متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 3787متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 3787متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951359/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951360/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951362/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951363/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-154-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 154.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 154.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951366/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951368/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-613-10متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 613.10متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 613.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951369/مزایده-فروش-خودرو-سمند-مدل-1387'>مزایده فروش خودرو سمند مدل 1387 / مزایده , مزایده فروش خودرو سمند مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951372/مزایده-3-355-دانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده 3.355 دانگ عرصه و اعیان مساحت شصت و سه متر  / مزایده,مزایده 3.355 دانگ عرصه و اعیان مساحت شصت و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951373/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید به رنگ سفید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951375/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه عرصه 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه عرصه 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951377/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغ-کیوی'>مزایده فروش محصول سردرختی باغ کیوی / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغ کیوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951380/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951384/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951385/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-250متر'>مزایده ملک زراعی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951387/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951388/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951392/مزایده-تعداد-763-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 763 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی  / مزایده, مزایده تعداد 763 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-177متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951394/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-ایسوزو'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951396/مزایده-اجاره-مغازه-عینک-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه عینک فروشی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه عینک فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951398/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-521-60متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 521.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 521.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951403/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951404/مزایده-زمین-175-سهم-برابر-175مترمربع'>مزایده زمین 175 سهم برابر 175مترمربع / مزایده,مزایده زمین 175 سهم برابر 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951405/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد-96-7-19'>مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد 96.7.19 / مزایده  , مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951406/مزایده-کانکس-پمپ-ات-و-اتو-پرس-و-دیگ-بخار-و-دستگاه-تصفیه-آب-و-مخزن-آب-و--'>مزایده کانکس، پمپ ات و اتو پرس و دیگ بخار و دستگاه تصفیه آب و مخزن آب  و...  / مزایده, مزایده کانکس، پمپ ات و اتو پرس و دیگ بخار و دستگاه تصفیه آب و مخزن آب  و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951408/تجدید-مزایده-اجاره-یکساله-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951409/مزایده-فروش-1-میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیتی'>مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951410/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951421/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951427/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951429/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951430/مزایده-پاره-ای-از-اقلام-(تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-)'>مزایده پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی )  / مزایده ،  پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951434/مزایده-چهار-دستگاه-موتورسیکلت-احسان'>مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت احسان  / آگهی مزایده،  مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت احسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951437/مزایده-سه-دانگ-از-ساختمان-مسکونی-448-58متر'>مزایده سه دانگ از ساختمان مسکونی 448.58متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ساختمان مسکونی 448.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951439/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده , مزایده اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951440/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951441/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشجویی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده انتشارات دانشجویی - نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده انتشارات دانشجویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951445/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951449/مزایده-اجاره-واگذاری-تعدادی-از-مستغلات-(-مغازه-)'>مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه )  / اگهی مزایده , مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951450/مزایده-752-7-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951453/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا-تیپ-توسان'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا تیپ توسان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری هیوندا تیپ توسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951455/اگهی-مزایده-سواری-زانتیا'>اگهی مزایده سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951456/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951457/مزایده-عمومی-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده عمومی بوفه های دانشجویی / مزایده ، مزایده عمومی بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951459/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-87-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951460/مزایده-50-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / مزایده, مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951463/مزایده-ملک-شماره-14-253-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 14/253 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 14/253 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951469/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-311متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951471/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-از-املاک-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951473/مزایده-سیزده-عدد-درب-ضد-سرقت-سفید-رنگ-و--'>مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ  و ...  / آگهی مزایده,مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951475/مزایده-25-دستگاه-خودرو-سبک-3-دستگاه-سنگین-و--'>مزایده 25 دستگاه خودرو سبک، 3 دستگاه سنگین و ... / مزایده, مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951476/مزایده-فروش-ششدانگ-5-قطعه-زمین'>مزایده فروش ششدانگ 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 5 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951478/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951479/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-350-لیتری-و---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و.... نوبت دوم  / مزایده, مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951481/مزایده-ملک-مسکونی-قطعه-265-تفکیکی'>مزایده ملک مسکونی قطعه 265 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مسکونی قطعه 265 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951483/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09121344698'>مزایده تلفن همراه به شماره 09121344698  / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره 09121344698 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951485/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951486/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پارکینگ-بزرگ-اربعین--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951489/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پایانه-برکت-شهرداری-مهران--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران - نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951492/مزایده-تعداد-7425-عدد-بلبرینگ--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ - نوبت دوم  / مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951493/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-6-75متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.75متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951495/مزایده-فروش-لوله-سیمانی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله سیمانی و ...- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لوله سیمانی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951496/مزایده-لیزر-جراحی-و-پزشکی-پرتابل-برای-استفاده-سطحی'>مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951497/مزایده-واگذاری-اجاره-3-باب-از-مغازه-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 3 باب از مغازه های تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره 3 باب از مغازه های تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951498/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-622متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 622متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 622متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951499/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه / مزایده , مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951500/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس   / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951501/مزایده-ششدانگ-پلاک-370-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951502/مزایده-تعداد-6-تخته-فرش'>مزایده تعداد 6 تخته فرش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 6 تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951504/مزایده-یک-راس-گاومیش-ماده-شیری'>مزایده یک راس گاومیش ماده شیری  / مزایده,مزایده یک راس گاومیش ماده شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951506/مزایده-کامیونت-نیسان-یخچالدار'>مزایده کامیونت نیسان یخچالدار / آگهی مزایده، مزایده کامیونت نیسان یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-225متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 225متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951515/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / مزایده , مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951520/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-106-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 106.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 106.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951521/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مزدا-مدل-1388'>مزایده فروش خودرو سواری مزدا مدل 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری مزدا مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-147-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951531/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-خودروی-سواری-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری و ....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951532/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش تبریز  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951534/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-hwl65--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65  - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951535/مورد-مزایده-فروش-یخچال-آزمایش--اتو-ناسیونال--چراغ-قوه---'>مورد مزایده فروش یخچال آزمایش ، اتو ناسیونال ، چراغ قوه .... / آگهی مزایده اموال , مورد مزایده فروش یخچال آزمایش ، اتو ناسیونال ، چراغ قوه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951536/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951540/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-58-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 58.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 58.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951543/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-جی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام جی / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951544/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-396-06متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 396.06متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 396.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951549/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-تولیدی'>مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951550/مزایده-یک-ست-کامپیوتر-و--'>مزایده یک ست کامپیوتر و...  / مزایده,مزایده یک ست کامپیوتر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951553/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951555/مزایده-فروش-انواع-فرش-و-گلیم-فرش-ماشینی--پشتی-ماشینی---نوبت-دوم'> مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش ماشینی ، پشتی ماشینی.... نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش ماشینی ، پشتی ماشینی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951556/مزایده-تعداد-32-دستگاه-کامیونت-های-خود'>مزایده تعداد 32 دستگاه کامیونت های خود / آگهی مزایده  , مزایده تعداد 32 دستگاه کامیونت های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951557/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-خدماتی'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951565/مزایده-بهره-برداری-از-بازارهای-روز-کوثر-5-و-8-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951566/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951567/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تعدادی غرفه / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951570/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مگان-2000-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000 مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951571/مزایده-فروش-مواد-پلیمری-آسیابی--خودرو--اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش مواد پلیمری آسیابی ، خودرو ، اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش مواد پلیمری آسیابی ، خودرو ، اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951572/مزایده-جمع-آوری-و-حمل-و-نقل-پسماندهای-خشک-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951574/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-54-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951575/مزایده-اجاره-مجموعه-تعمیرگاهی-و-کارواش'>مزایده اجاره مجموعه تعمیرگاهی و کارواش / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه تعمیرگاهی و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951576/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-دو-قلو-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو  مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951578/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951587/مزایده-ملک-بخش-دو-ثبتی-علی-آباد-کتول'>مزایده ملک بخش دو ثبتی علی آباد کتول / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبتی علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951590/مزایده-فروش-اتوبوس-اسقاطی'>مزایده فروش اتوبوس اسقاطی / آگهی فروش اتوبوس اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951591/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-79متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 79متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 79متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951594/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-342متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 342متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 342متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951595/اگهی-مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>اگهی مزایده دستگاه تزریق پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951599/مزایده-پنج-هزار-تن-لحن-ضایعات-نفتی'>مزایده پنج هزار تن لحن ضایعات نفتی / مزایده,مزایده پنج هزار تن لحن ضایعات نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951602/مزایده-فروش-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-به-شماره-پلاک-های-1311--'>مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاک های 1311... / آگهی مزایده، مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاک های 1311...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951603/مزایده-پژو-206-مدل-96'>مزایده پژو 206 مدل 96  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده پژو 206 مدل 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951604/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-112-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 112 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 112 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951605/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951606/مزایده-فروش-تمام-لوازم-اداری'>مزایده فروش تمام لوازم اداری / آگهی مزایده , مزایده فروش تمام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951608/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-109-85متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.85متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951610/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-باغ-مسکونی-آموزشی'>مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951612/مزایده-فروش-کاتالیست-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش کاتالیست مستعمل... نوبت دوم / مزایده عمومی ، مزایده فروش کاتالیست مستعمل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951613/مزایده-یک-دستگاه-دینام-سه-فاز-جیبی'>مزایده یک دستگاه دینام سه فاز جیبی  / مزایده, مزایده یک دستگاه دینام سه فاز جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951614/مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مستعمل-الکتریکی--الکترونیکی-و-کامپیوتر'>مزایده فروش اقلام و تجهیزات مستعمل  الکتریکی ، الکترونیکی و کامپیوتر / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام و تجهیزات مستعمل  الکتریکی ، الکترونیکی و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951615/مزایده-فروش-اراضی-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951616/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی-و-دپوی-آهکی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951618/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-اجاره-کیوسک'>مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک / آگهی مزایده ,مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951621/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-948-20متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 948.20متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 948.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951622/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی-شرکت--'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شرکت ... / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951624/مزایده-یک-قطعه-زمین-ابی-و-دو-قطعه-زمین-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین ابی و دو قطعه زمین دیمی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ابی و دو قطعه زمین دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951625/مزایده-دستگاه-آسیاب-خاک-با-دهنه-70-و-یک-دستگاه-والس-با-دهنه-80'>مزایده دستگاه آسیاب خاک با دهنه 70  و  یک دستگاه والس با دهنه 80 / مزایده, مزایده دستگاه آسیاب خاک با دهنه 70  و  یک دستگاه والس با دهنه 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951626/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شرکت-تولید-رینگ'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951627/مزایده-یک-واحد-بنای-مسکونی-نود-متر'>مزایده یک واحد بنای مسکونی نود متر / مزایده,مزایده یک واحد بنای مسکونی نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951629/مزایده15-تخته-فرش-12-متری'>مزایده15 تخته فرش 12 متری  / مزایده,مزایده 15 تخته فرش 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951630/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-مجموعه-های-پرسی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951632/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6718-57متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6718.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6718.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951635/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-242-70متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951637/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951638/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951640/مزایده-دستگاه-خشک-کن-و-چربی-گیر'>مزایده دستگاه خشک کن و چربی گیر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خشک کن و چربی گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951641/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت نه سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951646/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951647/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی-5660'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 5660 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 5660</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951648/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951649/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجموعه-ورزشی-مهرورزان-تجدید'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951650/مزایده-2-5-هکتار-زمین-آبی-زراعی'>مزایده 2/5 هکتار زمین آبی زراعی  / مزایده,مزایده 2/5 هکتار زمین آبی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951652/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951653/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-اسقاط'>مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط  / آگهی فراخوان برگزاری مزایده , مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951657/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951658/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-برج-به-مساحت-6-دانگ'>مزایده یک قطعه باغ و برج به مساحت 6 دانگ / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و برج به مساحت 6 دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951659/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951660/مزایده-بوفه-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مزایده بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی / مزایده, مزایده بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951661/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951662/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-133-60-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 133/60 مترمربع  / مزایده، مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 133/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951664/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951665/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون مدل 1380 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951666/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-76-85-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 76/85 مترمربع / مزایده،مزایده آپارتمان به مساحت 76/85 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951668/مزایده-ملک-به-مساحت-345-مترمربع-واقع-فلکه-سوم'>مزایده ملک به مساحت 345 مترمربع واقع فلکه سوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 345 مترمربع واقع فلکه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951670/مزایده-فریزر-صندوقی-دیگ-گاز-میز-نهارخوری-صندلی-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فریزر صندوقی، دیگ، گاز، میز نهارخوری، صندلی، ماشین لباسشویی و...  / مزایده, مزایده فریزر صندوقی، دیگ، گاز، میز نهارخوری، صندلی، ماشین لباسشویی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951673/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی-مدل-81'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو مزدا / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951677/مزایده-دستگاه-پرکن-و--'>مزایده دستگاه پرکن  و ... / مزایده ,مزایده دستگاه پرکن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951678/مزایده-زمین-مساحت-8700مترمربع'>مزایده زمین مساحت 8700مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 8700مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951679/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-203-98متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 203.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 203.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951680/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951681/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / مزایده, مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951682/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-82-73متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 82.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 82.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951684/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-62-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951686/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951687/مزایده-خودرو-لیفان'>مزایده خودرو لیفان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951688/مزایده-یک-باب-منزل-یکهزار-و-سیصد-و-شصت-و-یک-فرعی'>مزایده یک باب منزل یکهزار و سیصد و شصت و یک فرعی  / مزایده,مزایده یک باب منزل یکهزار و سیصد و شصت و یک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951690/مزایده-فروش-انواع-مگنت-سپراتور-به-همراه-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951692/مزایده-تعداد-19-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--'>مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951694/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-60-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 60/15 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 60/15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951695/مزایده-پلاک-ثبتی-2397-34100-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 2397/34100 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2397/34100 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951696/مزایده-فروش-کت-و-دامن-مشکی-کرپ--انواع-پیراهن-کوتاه--'>مزایده فروش کت و دامن مشکی کرپ ، انواع پیراهن کوتاه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کت و دامن مشکی کرپ ، انواع پیراهن کوتاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951697/مزایده-ملک-مشاعی-ثبتی-بیست-و-نه-فرعی'>مزایده ملک مشاعی ثبتی بیست و نه فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاعی ثبتی بیست و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951698/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجتمع-پذیرایی-بوستان--تجدید'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951699/مزایده-مغازه-به-مساحت-اعیانی-53-64-مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت اعیانی 53/64 مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت اعیانی 53/64 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951700/مزایده-کمباین-کشاورزی-نیکان'>مزایده کمباین کشاورزی نیکان / مزایده,مزایده کمباین کشاورزی نیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951701/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-373-فرعی-از-سنگ-شش-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 373 فرعی از سنگ شش اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 373 فرعی از سنگ شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951702/مزایده-ملک-به-متراژ-1700-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 1700 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 1700 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951703/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-1376-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 1376 نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 1376 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951705/مزایده-آپارتمان-مساحت-172-98متر'>مزایده آپارتمان مساحت 172.98متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 172.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951706/مزایده-ملک-مساحت-89-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 89.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951708/مزایده-ملک-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ملک قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951710/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951711/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-42543-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42543 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42543 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951713/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی / آگهی فروش , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951714/مزایده-دستگاه-DWR-مگاویژن---'>مزایده دستگاه DWR مگاویژن .... / مزایده, مزایده دستگاه DWR مگاویژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951715/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951716/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951717/مزایده-آپارتمان-قدمت-5-ساله'>مزایده آپارتمان قدمت 5 ساله / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 5 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951719/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-پلاک-1407'>مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 1407 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 1407</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951720/مزایده-مقداری-از-محصولات-و-برخی-اقلام-مازاد'>مزایده مقداری از محصولات و برخی اقلام مازاد  / آگهی مزایده,مزایده  مقداری از محصولات و برخی اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951721/مزایده-ملک-مساحت-143-75متر'>مزایده ملک مساحت 143.75متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 143.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951722/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951723/مزایده-شیردوش--'>مزایده شیردوش.... / مزایده, مزایده شیردوش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951725/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-857-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 857 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 857 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951728/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه--'>مزایده دو خط تلفن همراه ... / مزایده, مزایده دو خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951729/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-و--'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ و... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لپ تاپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951731/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-19-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 19 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 19 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951732/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951735/مزایده-فروش-یکباب-انبار-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951736/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-330-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 330 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 330 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951737/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-کاپرا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951740/مزایده-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده وانت نیسان یخچالدار  / آگهی مزایده، مزایده وانت نیسان یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951742/مزایده-فروش-ششدانگ-کلیه-حقوق-مکتسبه-یکباب-انبار'>مزایده فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه یکباب انبار  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه یکباب انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951743/مزایده-انواع-مختلف-مبل-و-فرش'>مزایده انواع مختلف مبل و فرش  / مزایده,مزایده انواع مختلف مبل و فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951744/مزایده-سه-قطعه-ملک-بخش-سه-و-هشت-اهواز'>مزایده سه قطعه ملک بخش سه و هشت اهواز / مزایده,مزایده سه قطعه ملک بخش سه و هشت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951745/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-50000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951746/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951747/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951749/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-سی-و-شش-متر'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای سی و شش متر / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای سی و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951751/مزایده-فروش-انواع-یخچال'>مزایده فروش انواع یخچال  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951752/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-تقریبی-51-60-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت تقریبی 51/60 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت تقریبی 51/60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951753/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-عرصه-چهل-و-سه-متر'>مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه چهل و سه متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه چهل و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951754/مزایده-یخچال-و-مانیتور-و--'>مزایده یخچال و مانیتور و ... / مزایده ,مزایده یخچال و مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951756/مزایده-323-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده 323 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک  / مزایده,مزایده 323 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951757/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-غرفه-65'>مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه 65  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه 65 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951759/مزایده-405-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 405/4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 405/4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951762/مزایده-خودرو-و--'>مزایده خودرو و ... / آگهی مزایده ,مزایده خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951764/مزایده-یک-دستگاه-دو-سر-برش-پروفیل'>مزایده یک دستگاه دو سر برش پروفیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه دو سر برش پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951765/مزایده-یک-دانگ-و-595-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 595/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 595/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951766/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-3-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951768/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-553-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 553 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 553 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951770/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5043'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5043 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5043</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951771/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-654-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 654 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 654 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951772/مزایده-یک-دستگاه-لمینت-PVC--'>مزایده یک دستگاه لمینت PVC... / مزایده , مزایده یک دستگاه لمینت PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951773/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-متراژ-76-47'>مزایده یک واحد آپارتمان به متراژ 76/47 / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به متراژ 76/47</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951775/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-504-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 504 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 504 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951779/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951780/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-از-مجتمع-10-واحدی'>مزایده یک واحد آپارتمان از مجتمع 10 واحدی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان از مجتمع 10 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951781/مزایده-شلوار-و-پیراهن'>مزایده شلوار و پیراهن  / آگهی مزایده ,مزایده شلوار و پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951782/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951783/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-121-68-متر-مربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 121/68 متر مربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 121/68 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951784/مزایده-واگذاری-اجاره-مانژ-سوارکاری--تابلو-و-استندهای-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951785/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / آگهی مزایده ,مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951788/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار  / مزایده , اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951789/مزایده-ملک-به-عرصه-6011-4-مترمربع'>مزایده ملک به عرصه 6011/4 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به عرصه 6011/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951790/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-از-موقوفات-امیر-حسنخائی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی از موقوفات امیر حسنخائی / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی از موقوفات امیر حسنخائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951791/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1565-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1565.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1565.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951793/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951794/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی -نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی -نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951796/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط-(باطری)'>مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری)  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951797/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951798/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-1253-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 1253 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 1253 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951799/مزایده-اجاره-پارکینگها'>مزایده اجاره پارکینگها / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951800/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-النترا-مدل-2015'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا مدل 2015 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا مدل 2015</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951801/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-سه-طبقه-عرصه-95-00-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه عرصه 95.00 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه عرصه 95.00 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951806/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951807/مزایده-مجموعه-دامداری'>مزایده مجموعه دامداری / آگهی مزایده، مزایده مجموعه دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951808/مزایده-شلوار-کتان-و--'>مزایده شلوار کتان و... / مزایده ,مزایده شلوار کتان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951809/مزایده-فروش-اقلام-ضایعات'>مزایده فروش اقلام ضایعات / مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951810/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-390متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 390متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 390متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951812/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مبذور-7-5-من-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین به مبذور 7/5 من مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مبذور 7/5 من مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951813/مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-سما'>مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما / آگهی مزایده، مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951814/مزایده-پلاک-ثبتی-48-7372-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 48/7372 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/7372 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951815/مزایده-واگذاری-فضای-مناسب-جهت-تهیه-و-عرضه-سبزیجات'>مزایده واگذاری فضای مناسب جهت تهیه و عرضه سبزیجات / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فضای مناسب جهت تهیه و عرضه سبزیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951816/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-با-کاربری-مسکونی-به-متراژ-3200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم با کاربری مسکونی به متراژ 3200 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم با کاربری مسکونی به متراژ 3200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951817/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه'>مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951819/مزایده-ملک-قدمت-چهار-ساله'>مزایده ملک قدمت چهار ساله / مزایده,مزایده ملک قدمت چهار ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951820/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / آگهی مزایده، مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951821/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-102-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 102 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 102 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951825/اصلاحیه-مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6'>اصلاحیه مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  / اصلاحیه مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951826/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-33-18متر'>مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951827/مزایده-واگذاری-غرفه-غذای-آماده'>مزایده واگذاری غرفه غذای آماده  / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه غذای آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951828/مزایده-زمین-های-کشاورزی'>مزایده زمین های کشاورزی  / آگهی مزایده , مزایده زمین های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951829/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-تجدید'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951830/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951831/مزایده130-مترمربع-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد'>مزایده130 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد / مزایده,مزایده130 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951832/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2547-55-186-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2547/55/186 به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2547/55/186 به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951835/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951836/مزایده-فروش-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-کارگاه'>مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه / مزایده,مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951837/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-قابل-واگذاری'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای قابل واگذاری  / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از فضاهای قابل واگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951839/مزایده-فروش-انواع-دستگیره-کمد-و-کابینت-اطلس-شرق-همراه-با-پیچ'>مزایده فروش انواع دستگیره کمد و کابینت اطلس شرق همراه با پیچ  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع دستگیره کمد و کابینت اطلس شرق همراه با پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951841/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-منزل-قدمت25-سال'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل قدمت25 سال  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل قدمت25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951842/مزایده-وسایل-فلزی-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده وسایل فلزی و آهن آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده وسایل فلزی و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951843/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و-یک-دستگاه-لیفتراک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951845/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-5-واحدی'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی 5 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی 5 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951846/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11824-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11824 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11824 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951849/مزایده-یک-باب-آپارتمان-طبقه-چهارم-جنوبی-به-مساحت-89-20-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت 89/20 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت 89/20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951850/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951851/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-48-20متر'>مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی 48.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی 48.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951852/مزایده-مقدار-تقریبی-50-تن-قرقره-فلزی'>مزایده مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی  / اگهی مزایده , مزایده مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951854/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-31-من'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 من / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951855/مزایده-یک-دستگاه-وسیله-نقلیه-نیسان-سایپا'>مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه نیسان سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه نیسان سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951856/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-قابل-فروش'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو قابل فروش / آگهی مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو قابل فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951858/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-و-قطعه-زمین-نوبت-دوم-96-7-19'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم 96.7.19 / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951859/اگهی-مزایده-دستگاه-پراید'>اگهی مزایده دستگاه پراید  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951860/مزایده-ملک-به-مساحت-302-5متر'>مزایده ملک به مساحت 302.5متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 302.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951862/مزایده-ذرت-704-سینگا-کراس'>مزایده ذرت 704 سینگا کراس / مزایده, مزایده ذرت 704 سینگا کراس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951863/مزایده-ششدانگ-عمارت-1474-12متر'>مزایده ششدانگ عمارت 1474.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت 1474.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951864/مزایده200-مترمربع-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد'>مزایده200 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد / مزایده,مزایده 200 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951865/مزایده-تعدادی-پالت-پلاستیکی-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951867/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951869/مزایده-روغن-های-ضایعاتی-مازاد-برنیاز'>مزایده روغن های ضایعاتی مازاد برنیاز  / اگهی مزایده , مزایده روغن های ضایعاتی مازاد برنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951871/مزایده-فروش-دو-دستگاه-برداشت-کدونو-با-مخزن-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه برداشت کدونو با مخزن نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه برداشت کدونو با مخزن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951872/مزایده-ملک-قطعه-تفکیکی-شماره-یازده-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه تفکیکی شماره یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه تفکیکی شماره یازده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951873/مزایده-فروش-انواع-کارتن-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع کارتن ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع کارتن ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951874/مزایده-ملک-مساحت-15000متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 15000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 15000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951875/مزایده-ششدانگ-خانه-سرا-عرصه-95متر'>مزایده ششدانگ خانه سرا عرصه 95متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه سرا عرصه 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951876/مزایده-6-دانگ-ملک-تجاری-146-5-مترمربع'>مزایده 6 دانگ ملک تجاری 146/5 مترمربع  / مزایده,مزایده 6 دانگ ملک تجاری 146/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951877/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-سواری-405-مدل-84'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو سواری 405 مدل 84  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو سواری 405 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951878/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951879/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-79-46-مترمریع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/46 مترمریع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/46 مترمریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951880/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-21610-فرعی'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 21610 فرعی / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 21610 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951882/مزایده-فروش-انواع-نایلون-و-مشمع-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951883/مزایده-واگذاری-سوله-و-محوطه-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده , مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951885/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-یک-واحد-صنعتی-به-مساحت-7000-مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد صنعتی به مساحت 7000 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد صنعتی به مساحت 7000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951886/مزایده-دستگاه-ریتارد--'>مزایده دستگاه ریتارد ... / مزایده, مزایده دستگاه ریتارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951887/تجدید-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره یک واحد تجاری  / تجدید خلاصه آگهی مزایده,مزایده اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951888/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951889/مزایده-فروش-انواع-نایلون-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع نایلون ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951890/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشجر-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951891/مزایده-وسایل-برقی-لوازم-خانگی-مواد-و-فلزات---نوبت-دوم'>مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951893/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر'>مزایده ششدانگ زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951894/مزایده-انواع-کاشی-دیواری-و--'>مزایده انواع کاشی دیواری و ... / مزایده ,مزایده انواع کاشی دیواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951896/مزایده-تعدادی-از-اقلام-ضایعات-پلاستیکی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعدادی از اقلام ضایعات پلاستیکی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از اقلام ضایعات پلاستیکی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951898/مزایده-ششدانگ-ملک-پرونده-950456'>مزایده ششدانگ ملک پرونده 950456  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پرونده 950456 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951899/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش هفت گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش هفت گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951900/تمدید-مزایده-فروش-تعداد-21-خط-تلفن-ثابت-رند'>تمدید مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند / تمدیدیه آگهی مزایده عمومی محلی، تمدید مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951902/مزایده-یک-قطعه-زمین-شمالی-به-مساحت-197-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین شمالی به مساحت 197 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شمالی به مساحت 197 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951903/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-184-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 184.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 184.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951904/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-راکد-و-مازاد-کارخانه'>مزایده فروش تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951909/مزایده-قطعه-زمینی-شالیزاری-مساحت-3500متر'>مزایده قطعه زمینی شالیزاری مساحت 3500متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی شالیزاری مساحت 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951910/مزایده-پلاک-ثبتی-57-فرعی-از-3153-به-مساحت-زمین-126-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از 3153 به مساحت زمین 126 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از 3153 به مساحت زمین 126 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951911/اصلاحیه-مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-نود-متر'>اصلاحیه مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951913/مزایده-واگذاری-تعداد-یکدستگاه-کامیون-ایسوزو-8-تنی-سردخانه-دار---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار.... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951914/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-نسقی-25000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نسقی 25000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نسقی 25000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951916/مزایده-ملک-مشاعی-دارای-350-سهم-مشاع'>مزایده ملک مشاعی دارای 350 سهم مشاع / مزایده,مزایده ملک مشاعی دارای 350 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951917/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قدمت-سیزده-سال'>مزایده یک واحد مسکونی قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951919/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1256-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1256.30متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1256.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951922/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-اتومبیل'>مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951923/مزایده-یک-دستگاه-خاک-ورز'>مزایده یک دستگاه خاک ورز  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خاک ورز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951924/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951928/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-5943-139-دو-طبقه'>مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951936/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>اصلاحیه فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری / اصلاحیه فراخوان,فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951938/مزایده-پلاک-ثبتی-6133-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6133 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6133 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951940/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-کارگاه-موزاییک-سازی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کارگاه موزاییک سازی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کارگاه موزاییک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951942/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-197-51-مترمربع-قدیمی'>مزایده فروش ملک به مساحت 197/51 مترمربع قدیمی / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 197/51 مترمربع قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951944/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-و-1-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی و 1 دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی و 1 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951945/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-تجاری-به-مساحت-120-88-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری به مساحت 120/88 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری به مساحت 120/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951949/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-هشت-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی بخش هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش هشت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951951/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951954/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951955/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصور-به-مساحت-418-24-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 418/24 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 418/24 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951957/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-433-14متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951961/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-143-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 143/75 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 143/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951966/مزایده-ششدانگ-مالکیت-پلاکهای-ثبتی-تجدید'>مزایده ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951971/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3076040-68-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3076040/68 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3076040/68 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951972/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-476مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951975/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-160مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951977/مزایده-ملک-واقع-در-نازی-آباد'>مزایده ملک واقع در نازی آباد  / مزایده,مزایده ملک واقع در نازی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951980/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-5001-92متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی 5001.92متر / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی 5001.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951984/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951988/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-370-65متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 370.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 370.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951989/مزایده-ملک-به-مساحت-172-98-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 172/98 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 172/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951990/مزایده-ششدانگ-کارخانه-مساحت-2025متر'>مزایده ششدانگ کارخانه مساحت 2025متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه مساحت 2025متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951993/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1063-فرعی-از-107-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی از 107 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی از 107 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951996/مزایده-40-7-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-ششدانگ-یک-آپارتمان'>مزایده 40/7 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ یک آپارتمان  / مزایده,مزایده 40/7 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ یک آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952000/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-5-سال-ساخت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952003/مزایده-فروش-زمینی-به-مساحت-16-72مترمربع'>مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952004/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952009/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-48-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952010/مزایده-فروش-پیچ-دوسه--پیچ-چرخ-عقب--پیچ-چرخ-چپ--'>مزایده فروش پیچ دوسه ، پیچ چرخ عقب ، پیچ چرخ چپ.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیچ دوسه ، پیچ چرخ عقب ، پیچ چرخ چپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952013/مزایده-واگذاری-اجاره-طبقه-همکف-یک-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-595متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 595متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 595متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952019/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بمساحت-324-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بمساحت 324 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بمساحت 324 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952027/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-21-66متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 21.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 21.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952030/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952032/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952035/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-207-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 207/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 207/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952036/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952042/مزایده-فروش-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952043/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952046/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952048/فروش-محصولات-اتیلن-گلایکول'>فروش محصولات اتیلن گلایکول  / مزایده, فروش محصولات اتیلن گلایکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952050/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-21-65-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 21/65 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 21/65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952051/مزایده-2-سهم-از15-سهم-پلاک-84-35-قطعه-4-بخش-هفت'>مزایده 2 سهم از15 سهم پلاک 84/35 قطعه 4 بخش هفت / مزایده,مزایده 2 سهم از15 سهم پلاک 84/35 قطعه 4 بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952053/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952059/مزایده-مغازه-مساحت-54-88متر'>مزایده مغازه مساحت 54.88متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 54.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952060/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952061/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-و-اعیان-950-66-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه و اعیان 950.66 مترمربع / مزایده,,مزایده ملک به مساحت عرصه و اعیان 950.66 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952067/اگهی-مزایده-کامیون-کشنده-میکسر'>اگهی مزایده کامیون کشنده میکسر  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کامیون کشنده میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952069/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-کلاسه-960052'>مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052  / مزایده,مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952071/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-و-یکباب-واحد-اداری-در-ساختمان-نه-طبقه'>مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952077/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نانوایی-دوار-در-روستای-عباس-آباد'>مزایده فروش یک دستگاه نانوایی دوار در روستای عباس آباد / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه نانوایی دوار در روستای عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952078/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-کوره-آجرپزی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952082/مزایده-واگذاری-422-8-هکتار-از-مزارع-بخش-های-نه-گانه-زراعت-و-امور-باغبانی'>مزایده واگذاری 422/8 هکتار از مزارع  بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی / مزایده ، واگذاری 8/422 هکتار از مزارع  بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952118/مزایده-موازی-64-14-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-عرصه-117متر'>مزایده موازی 64.14 سهم از یکصد سهم پلاک عرصه 117متر / مزایده,,مزایده موازی 64.14 سهم از یکصد سهم پلاک عرصه 117متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952121/مزایده-آپارتمان-کلاسه-960093-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان کلاسه 960093 نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان کلاسه 960093 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952123/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-با-مساحت-91-16-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 91/16 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 91/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952127/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-03متر'>مزایده آپارتمان مساحت 62.03متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952173/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952178/مزایده-واگذاری-ششدانگ-قطعه-زمین-315-50متر'>مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952228/استعلام-خرید-استوانه-ایمنی-پلی-یورتان'>استعلام خرید استوانه ایمنی پلی یورتان  / استعلام ، استعلام خرید استوانه ایمنی پلی یورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952229/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952230/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-آزمایشگاهی'>استعلام خرید خدمات مشاوره آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام خرید خدمات مشاوره آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952231/استعلام-اکو'>استعلام اکو / استعلام , استعلام اکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952232/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / استعلام, استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952233/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952234/استعلام-دستگاه-UTM'>استعلام دستگاه UTM / استعلام، استعلام دستگاه UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952235/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام , استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952236/استعلام-دوخت-لباس-فرم-کارکنان-گمرک-سهلان'>استعلام دوخت لباس فرم کارکنان گمرک سهلان / استعلام , استعلام دوخت لباس فرم کارکنان گمرک سهلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952237/استعلام-تامین-بارگیری-و-حمل-چهار-دستگاه-برج-دو-مداره'>استعلام  تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره / استعلام ، استعلام  تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952238/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-تقاطع-غیر-همسطح'>استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح / استعلام،استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952239/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه     / استعلام، استعلام تخریب و آماده سازی محوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952240/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-و-عرضی'>استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی / استعلام ، استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952241/استعلام-درخواست-چهار-فقره-لوازم-یدکی-بلدزر'>استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر  / استعلام, استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952242/استعلام-برنج-دانه-بلند-یگانه'>استعلام برنج دانه بلند یگانه  / استعلام ، استعلام برنج دانه بلند یگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952243/استعلام-باتری-12-ولت-200-امپر-ساعت-سیلد'>استعلام باتری 12 ولت 200 امپر ساعت سیلد  / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 200 امپر ساعت سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952244/استعلام-چسب-کاغذی-1-25CM-مخصوص-رینوپلاستی'>استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی / استعلام ، استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952245/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952246/استعلام-آب-ژاول'>استعلام آب ژاول  / استعلام , استعلام آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952247/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-جنرال-60000'>استعلام کولر گازی ایستاده جنرال 60000 / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده جنرال 60000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952248/استعلام-ژلفوم-جهت-بند-اوردن-خونریزی'>استعلام ژلفوم جهت بند اوردن خونریزی / استعلام ، استعلام ژلفوم جهت بند اوردن خونریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952249/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-a4'>استعلام کاغذ کپی مکس a4 / استعلام, استعلام کاغذ کپی مکس a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952250/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی  / استعلام , استعلام تحلیل و آزمایش فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952251/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952252/استعلام-درب-امنیتی-ضد-سرقت'>استعلام درب امنیتی ضد سرقت / استعلام, استعلام درب امنیتی ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952253/استعلام-صندلی-معاینه-پزشکی-و--'>استعلام صندلی معاینه پزشکی و .. / استعلام ,استعلام صندلی معاینه پزشکی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952254/استعلام-سرویس-و-نگهداری-موتورخانه-و-تاسیسات'>استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه و تاسیسات / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952255/استعلام-دیزل-ژنراتور-KVA-400'>استعلام دیزل ژنراتور KVA 400  / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952256/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام , استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952257/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952258/استعلام-کاتریج-مارک-تارا'>استعلام کاتریج مارک تارا  / استعلام, استعلام کاتریج مارک تارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952259/استعلام-خرید-20-عدد-DC-PDU'>استعلام خرید 20 عدد DC PDU  / استعلام ,استعلام خرید 20 عدد DC PDU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952260/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-گری-55000-با-گارانتی'>استعلام کولر گازی ایستاده گری 55000 با گارانتی / استعلام, استعلام  کولر گازی ایستاده گری 55000 با گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952261/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952262/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام, استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952263/مناقصه-تهیه-تابلو-و-علائم-ایمنی-راه-مطابق-استاندارد-سازمان-راهداری'>مناقصه تهیه تابلو و علائم ایمنی راه مطابق استاندارد سازمان راهداری  / مناقصه , مناقصه تهیه تابلو و علائم ایمنی راه مطابق استاندارد سازمان راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952264/استعلام-مقره'>استعلام مقره / استعلام , استعلام مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952265/استعلام-نایلون-سبز-مخصوص-گلخانه'>استعلام نایلون سبز مخصوص گلخانه  / استعلام، استعلام نایلون سبز مخصوص گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952266/استعلام-خرید-فن-کویل-سقفی'> استعلام خرید فن کویل سقفی  / استعلام , استعلام خرید فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952267/استعلام-دستگاه-سیخ-شوی-تکفاز-ایرانی'>استعلام دستگاه سیخ شوی تکفاز ایرانی / استعلام, استعلام دستگاه سیخ شوی تکفاز ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952268/استعلام-کاغذ-70-100'>استعلام کاغذ 70*100  / استعلام, استعلام کاغذ 70*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952269/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-gps-انلاین-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید و نصب و نگهداری gps انلاین جهت ماشین آلات  / استعلام ، استعلام خرید و نصب و نگهداری gps انلاین جهت ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952270/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952271/استعلام-طراحی-و-نصب-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام طراحی و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی / استعلام, استعلام طراحی و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952272/استعلام-قفسه-دو-طرفه-کتابخانه-راش'>استعلام قفسه دو طرفه کتابخانه راش  / استعلام ، استعلام قفسه دو طرفه کتابخانه راش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952273/مناقصه-ترمیم-دیواره-بین-قیف-سنگ-و--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و....نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و....نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 26 آذر 1396 ساعت: 11:30