اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864827/مزایده-ملک-کاربری-کشا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864827/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864843/مناقصه-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864868/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865352/استعلام-کمپرسور-2-1'>استعلام  کمپرسور 2/1 / استعلام, استعلام  کمپرسور 2/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865347/استعلام-تقطیر-کننده-(کندانسور-آبی)'>استعلام تقطیر کننده (کندانسور آبی)   / استعلام, استعلام تقطیر کننده (کندانسور آبی)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865365/استعلام-تعمیر-رینگ-و-پیستون-و-ساخت-رینگ-مناسب'>استعلام تعمیر رینگ و پیستون و ساخت رینگ مناسب / استعلام تعمیر رینگ و پیستون و ساخت رینگ مناسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865346/استعلام-پوتین-ایمنی'>استعلام پوتین ایمنی / استعلام, استعلام پوتین ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865338/مناقصه-نگهداری-پارک-موضوعی-مناسبتی'>مناقصه نگهداری پارک موضوعی مناسبتی / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری پارک موضوعی مناسبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865351/مناقصه-تعمیر-و-سرویس-موتورهای-ACفشار-قوی-و-DCشمشی--و--'>مناقصه تعمیر و سرویس موتورهای ACفشار قوی و DCشمشی ، و... / مناقصه تعمیر و سرویس موتورهای ACفشار قوی و DCشمشی ، و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864839/مزایده-ملک-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865355/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-نقشه-برداری-در-کلیه-سطوح-فولاد-مبارکه-و-فولاد-سبا'>مناقصه انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در کلیه سطوح فولاد مبارکه و فولاد سبا / مناقصه انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در کلیه سطوح فولاد مبارکه و فولاد سبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865298/استعلام-خرید-باطری-12-ولت-120-آمپر-ساعت'>استعلام خرید باطری 12 ولت 120 آمپر ساعت / استعلام خرید باطری 12 ولت 120 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865306/مناقصه-خرید-انواع-تیر-بتونِی-15-متری-H'>مناقصه  خرید انواع تیر بتونِی 15 متری H / مناقصه  خرید انواع تیر بتونِی 15 متری H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865318/مناقصه-احداث-1992-متر-شبكه-روشنایی-معابر-شهرستان-بانه--'>مناقصه احداث 1992 متر شبكه روشنایی معابر شهرستان بانه ... / مناقصه احداث 1992 متر شبكه روشنایی معابر شهرستان بانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865418/مناقصه-خرید-deluge-valve'>مناقصه خرید deluge valve / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید deluge valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865289/مناقصه-عملیات-مهندسی-طراحی-خرید'>مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865293/مناقصه-خرید-کابل-پروژه-شیرین-سازی'>مناقصه خرید کابل پروژه شیرین سازی / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه خرید کابل پروژه شیرین سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865387/فراخوان-مشارکت-شرکت-های-ممیزی-سیستم-مدیریت-کیفیت-در-حوزه-تجهیزات-پزشکی'>فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی / فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864957/مناقصه-تنظیم-اسناد-اجاره-با-متصرفین-رقبات-موقوفات---'>مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ... / مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865323/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-های-توزیع-برق--'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864844/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگوری-18-من-محلی'>مزایده یک قطعه باغ انگوری 18 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگوری 18 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865409/ابطال-فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-6-دستگاه-پمپ-سانداین'>ابطال فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین / ابطال فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865348/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-یک-کیلومتر-خط-تغذیه'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865339/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865287/فراخوان-مناقصه-درب-و-فرم-کامپزیت'>فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865281/فراخوان-مناقصه-سیستم-یونیت'>فراخوان مناقصه  سیستم یونیت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیستم یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865301/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-136-بی-بی-حکیمه'>مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864847/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-555-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 555.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 555.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864841/مزایده-ششدانگ-پلاک-188-فرعی-مساحت-265متر'>مزایده ششدانگ پلاک 188 فرعی مساحت 265متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 188 فرعی مساحت 265متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864873/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865023/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده فروش  یک دستگاه خودروی سواری زانتیا  / آگهی مزایده , مزایده فروش  یک دستگاه خودروی سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864849/مزایده-ملک-مشاع-بخش-12-یزد-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش 12 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864835/مناقصه-واگذاری-رفع-سد-معبر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  رفع سد معبر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  رفع سد معبر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864869/مزایده-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده دستگاه کولر گازی / مزایده دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864860/مزایده-ششدانگ-اعیان-با-پلاک-ثبتی-مساحت-237-80متر'>مزایده ششدانگ اعیان با پلاک ثبتی مساحت 237.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان با پلاک ثبتی مساحت 237.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865011/مزایده-یک-دستگاه-سواری-آردی-مدل-80-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 80- مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 80-مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864877/مزایده-3-5-ساعت-آب-چاه-و-زمین-مرحله-دوم'>مزایده 3.5 ساعت آب چاه و زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده 3.5 ساعت آب چاه و زمین مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864858/مزایده-ملک-به-متراژ-هفتاد-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به متراژ هفتاد و دو متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به متراژ هفتاد و دو متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864857/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864909/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدودا-500متر'>مزایده یک قطعه زمین حدودا 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدودا 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864910/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864897/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-زیر-کشت-نهال-250متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زیر کشت نهال 250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زیر کشت نهال 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864891/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-157-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 157 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 157 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865107/مناقصه-عملیات-کنترل-جمعیت-حیوانات-موذی-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864895/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-سی-و-یک-فرعی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره سی و یک فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره سی و یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864851/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-منزل-مسکونی-و-دو-عدد-دستگاه-نمک-کوب'>مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی و دو عدد دستگاه نمک کوب / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی و دو عدد دستگاه نمک کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864853/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-114-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864923/مزایده-فروش-خودرو-پراید-تیپ-SE131-مرحله-دوم'>مزایده فروش خودرو پراید تیپ SE131 مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید تیپ SE131 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864878/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی  / مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864881/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مساحت-115-5-و-115-4متر'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 115.5 و 115.4متر  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 115.5 و 115.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864879/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864890/مزایده-یک-دستگاه-رول-باز-کن-ورق-فلزی--یک-دستگاه-قیچی-گیوتین---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه رول باز کن ورق فلزی ، یک دستگاه قیچی گیوتین....- نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه رول باز کن ورق فلزی ، یک دستگاه قیچی گیوتین....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864883/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-ابزار-تیزکن'>مزایده یک دستگاه سنگ ابزار تیزکن / مزایده یک دستگاه سنگ ابزار تیزکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865122/مزایده-مجموعه-بازی-پارک-شادی-شهر-مراغه'>مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه   / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864850/تجدید-مناقصه-عمومی-برون-سپاری-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864865/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-ابنیه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864845/مناقصه-احداث-ساختمان-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمان خدماتی نوبت دوم  / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه  احداث ساختمان خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864848/مناقصه-انواع-غلاف-آلومینیومی'>مناقصه انواع غلاف آلومینیومی  / آگهی مناقصه, مناقصه انواع غلاف آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864840/مناقصه-مطالعات-طرح-جامع-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'> مناقصه مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864842/مناقصه-انجام-تعمیرات-دو-دستگاه-Pony-Base--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865128/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید  / آگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864833/مزایده-اجاره-مغازه-های-موجود-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه های موجود  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه های موجود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864852/مزایده-فروش-تعداد-36-دستگاه-خودرو-و-تعداد-27-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو و تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو و تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864831/مناقصه-انجام-خدمات-بهداری-و-اورژانس-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864995/اصلاحیه-مناقصه-فاز-اول-پیاده-سازی-سامانه-های-پرداخت-الکترونیک'>اصلاحیه مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک / اصلاحیه, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865094/مناقصه-اجرای-ترمیم-فرش-موزاییک-پیادرو'>مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865038/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاده خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865045/مناقصه-اجرای-باقیمانده-عملیات-ساخت-اسکلت-بتنی-ساختمان-های-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865086/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 700متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865099/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-توونان-رودخانه-ای'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای  / مناقصه عمومی ,مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865080/مزایده-سهم-الارث-دو-دوازدهم-از-سه-دانگ-یکباب-انباری-نوبت-اول'>مزایده سهم الارث دو دوازدهم از سه دانگ یکباب انباری نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث دو دوازدهم از سه دانگ یکباب انباری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865049/مزایده-مازاد-اول-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-732-12متر'>مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 732.12متر / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 732.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865052/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-255-40متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 255.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 255.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865055/مزایده-دو-قطعه-زمین-273-و-294متر'>مزایده دو قطعه زمین 273 و 294متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 273 و 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865046/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-مسکونی-53-20متر'>مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی 53.20متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی 53.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865027/فراخوان-اپراتوری-تلفنخانه--دپوی-بی-سیم-و-دیسچر-نوبت-دوم'>فراخوان  اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865042/مناقصه-پروژه-آبرسانی-چین-تهلیان'>مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865050/مناقصه-ساخت-مدرسه-شماره-چهار-مسکن-مهر'>مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865040/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--تجدید'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865095/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-211-2متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 211.2متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 211.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865093/مزایده-ملک-به-مساحت-263-متر-بخش-دو'>مزایده ملک به مساحت 263 متر بخش دو / مزایده,مزایده ملک به مساحت 263 متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865088/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865089/مزایده-یک-قطعه-باغچه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865090/مزایده-ششدانگ-ساختمان-گاوداری-پلاک-511-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 511 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 511 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865033/مناقصه-تجهیز-چاه-آب-ناحیه-صنعتی'>مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865025/مناقصه-اجرای-پروژه-لایروبی-و-تکمیل-دیواره-سازی'>مناقصه اجرای پروژه لایروبی و تکمیل دیواره سازی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه لایروبی و تکمیل دیواره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865034/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-(بدون-سرقفلی)---'>مزایده یکباب مغازه تجاری (بدون سرقفلی) .... / خلاصه آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب مغازه تجاری (بدون سرقفلی) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865066/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-و-مشجر-197-7متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور و مشجر 197.7متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور و مشجر 197.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865069/مزایده-پلاک-558-و-559-و-560-فرعی'>مزایده پلاک 558 و 559 و 560 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 558 و 559 و 560 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865072/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-50-متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865056/مناقصه-زیرسازی-و-احداث-ابنیه-فنی-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865075/مزایده-پلاک-ثبتی-66-فرعی-از-2346-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 66 فرعی از 2346 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 66 فرعی از 2346 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865079/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-47-19متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 47.19متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 47.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865057/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-2371-104-بخش-ده'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2371.104 بخش ده / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2371.104 بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865059/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-28-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 28  اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 28  اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865098/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-اپارتمان-نیمه-کاره'>مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان نیمه کاره  / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865016/مناقصه-خرید-طراحی-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865103/مزایده-تعداد-218-عدد-انواع-شلوار-زنانه-کشی--'>مزایده تعداد 218 عدد انواع شلوار زنانه کشی.... / مزایده, مزایده تعداد 218 عدد انواع شلوار زنانه کشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865100/مزایده-واگذاری-به-اجاره-معادن-زغالسنگ-کک-شو'>مزایده واگذاری به اجاره معادن زغالسنگ کک شو / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره معادن زغالسنگ کک شو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865020/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-تک-منظوره-CNG'>تجدید مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG / آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865030/مناقصه-تعمیرات-گاردریل-محورهای-پردیس-شمیرانات--'>مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865054/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865070/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-محوطه-پارکینگ'>اصلاحیه مزایده واگذاری محوطه پارکینگ   / اصلاحیه , مزایده واگذاری محوطه پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865084/اصلاحیه-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه ,فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865060/فراخوان-درزگیری-و-لکه-گیری-محور-اراک-نوبت-دوم'>فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865031/مزایده-واگذاری-غرف'>مزایده واگذاری غرف / مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865035/مناقصه-احداث-و-بازسازی-ابنیه-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865024/تجدید-مناقصه-تامین-خودرو--چاپ-دوم'>تجدید مناقصه تامین خودرو-  چاپ دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865106/مزایده-فروش-دارائیهای-شرکت-شامل-پنج-پروانه-بهره-برداری-معادن-زغالسنگ'>مزایده فروش دارائیهای شرکت شامل پنج پروانه بهره برداری معادن زغالسنگ  / مزایده, مزایده فروش دارائیهای شرکت شامل پنج پروانه بهره برداری معادن زغالسنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865013/مزایده-فروش-تعداد-27-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865022/مناقصه-21000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865097/اصلاحیه-فراخوان-5-قلم-تجهیزات-کنترل-فشار-سرچاهی'>اصلاحیه فراخوان 5 قلم تجهیزات کنترل فشار سرچاهی  / اصلاحیه, فراخوان 5 قلم تجهیزات کنترل فشار سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865041/مزایده-دو-باب-مغازه-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه اموال منقول و  غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال منقول و  غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865010/فراخوان-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان-(بیمه-تکمیلی)-پرسنل-نوبت-دوم'>فراخوان  بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865014/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-راهدارخانه-قائمشهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865009/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-595-50متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 595.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 595.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865028/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865004/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-53-77متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 53.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 53.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864825/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-5258-فرعی-از-69-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5258 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5258 فرعی از 69 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865113/مزایده-فروش-یک-واحد-دستگاه-قیچی-آهن-بر-و--'>مزایده فروش  یک واحد دستگاه قیچی آهن بر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یک واحد دستگاه قیچی آهن بر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865019/مناقصه-اجرای-سیستم-F--G-تاسیسات-رشت--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات رشت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات رشت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865130/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-273-66متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865037/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865043/مزایده-واگذاری-تعداد-7-قطعه-زمین-تفکیکی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین تفکیکی نوبت سوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین تفکیکی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865007/مزایده-گاو-صندوق--'>مزایده گاو صندوق ... / آگهی مزایده، مزایده گاو صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865021/مزایده-زمینی-به-مساحت-500متر'>مزایده زمینی به مساحت 500متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865032/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-15-45مترمربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 15.45مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 15.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865000/مناقصه-تالار-و-هتل-شهرداری--نوبت-نهم'>مناقصه تالار و هتل شهرداری - نوبت نهم  / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه تالار و هتل شهرداری- نوبت نهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864996/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و---نوبت-دوم-96-3-18'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم 96.3.18 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865003/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-ROA'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ROA  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ROA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865091/مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-تلمبه-خانه-های-سایتهای-C-B-طرح-آبرسانی-تجدید'>مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی-تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865029/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865062/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-135-7متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864994/مناقصه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-توزیع-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865012/مناقصه-انجام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی--تجدید'>مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865063/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-75-متر-و-13-سانتی-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 75 متر و 13 سانتی متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 75 متر و 13 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865104/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-94-14مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 94.14مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 94.14مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865018/مزایده-خودروی-پژو-405-مشکی'>مزایده خودروی پژو 405 مشکی / مزایده خودروی پژو 405 مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865058/مزایده-تعداد-160-عدد-کت'>مزایده تعداد 160 عدد کت / مزایده تعداد 160 عدد کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865068/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865285/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بهکو'>مزایده یک دستگاه بیل بهکو   / مزایده یک دستگاه بیل بهکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865108/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-صد-و-سی-هفت-متر-و-15-دسیمتر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و سی هفت متر و 15 دسیمتر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و سی هفت متر و 15 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865001/مناقصه-عملیات-نصب-و-تعویض-کنتورها-و-رگلاتورهای-گاز-خانگی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتورهای گاز خانگی- نوبت دوم  / مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتورهای گاز خانگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865008/مزایده-خودروی-کامیون-باری-چوبی'>مزایده خودروی کامیون باری چوبی / مزایده خودروی کامیون باری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864993/مناقصه-خرید-ادوات-F--G-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  ادوات F & G- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  ادوات F & G- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864975/مناقصه-تهیه-چراغ-خیابانی-LED---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864973/مناقصه-عمومی-شرکتهای-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864979/مزایده-یک-یخچال-ایستاده-6-درب-الکترو'>مزایده یک یخچال ایستاده 6 درب الکترو  / مزایده,مزایده یک یخچال ایستاده 6 درب الکترو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864998/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری--حفاظتی-منابع-طبیعی-و-آبخیزداری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865116/مزایده-20-من-باغ-انگوری'>مزایده 20 من باغ انگوری / مزایده,مزایده 20 من باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864980/مزایده-اپارتمان-مساحت-شصت-متر-قدمت-15-سال'>مزایده اپارتمان مساحت شصت متر قدمت 15 سال / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت شصت متر قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864982/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-83-متر-و-نود-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83 متر و نود دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83 متر و نود دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864977/مزایده-ششدانگ-پلاک-863-فرعی-از-بیست-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 863 فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 863 فرعی از بیست اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864964/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864968/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سمت-غربی-و-دو-باب-مغازه-ان-170-33متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سمت غربی و دو باب مغازه ان 170.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سمت غربی و دو باب مغازه ان 170.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864970/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-احداثی-مساحت-120-متر'>مزایده ششدانگ قطعه زمین احداثی مساحت 120 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین احداثی مساحت 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864958/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865006/مزایده-مخزن-وان-شستشوی-محصول-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده مخزن وان شستشوی محصول کشاورزی مرحله دوم  / مزایده,مزایده مخزن وان شستشوی محصول کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864966/مزایده-املاک-شامل-زمین-مزروعی-شالیزاری-و-باغ-مرحله-اول'>مزایده املاک شامل زمین مزروعی شالیزاری و باغ مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین مزروعی شالیزاری و باغ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865082/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864989/مناقصه-طرح-قرارداد-فروش-وپشتیبانی-از-طریق-مرکز-پاسخگویی-2020---'>مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... / مناقصه دومرحله ای , مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864959/فراخوان-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی---نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...- نوبت دوم  / فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864967/مناقصه-تجهیزات-اداری-و-آموزشی'>مناقصه  تجهیزات اداری و آموزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تجهیزات اداری و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864981/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864987/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-هوایی-فلزی'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864988/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-1000-متر-مکعبی'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن  1000 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن  1000 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864992/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-284-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 284.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 284.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864974/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864963/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865076/تجدید-مناقصه-کتبی-جهت-تامین-نیروی-انسانی-به-صورت-حجمی--چاپ-دوم'>تجدید مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی - چاپ دوم  / مناقصه کتبی , تجدید مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864985/مناقصه-پروژه-اجرای-سیل-کت-امولسیونی-FOG-SEAL--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864990/مزایده-واگذاری-یک-باب-اتاقک'>مزایده واگذاری یک باب اتاقک / مزایده , مزایده واگذاری یک باب اتاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864955/مناقصه-حمل-مصالح-از-مجتمع-تولیدی-صفه--'>مناقصه حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه... / آگهی مناقصه، مناقصه حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864942/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-15-کیلومتر-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم   / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی  , تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864945/مناقصه-عمومی-اپراتوری-مرکز-تلفن-و-تحویل-بی-سیم--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم - نوبت دوم   / مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864976/فراخوان-مناقصه-طرح-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن--'>فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن.... / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864984/فراخوان-انتخاب-مشاور-واجد-شرایط-برای-انجام-مطالعات'>فراخوان انتخاب مشاور واجد شرایط برای انجام مطالعات  / آگهی فراخوان مشاور، فراخوان انتخاب مشاور واجد شرایط برای انجام مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864991/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-فاز-2-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان انجام عملیات اجرایی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان انجام عملیات اجرایی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864978/مزایده-فروش-دستگاه-پمپ-باد-و-پمپ-آب--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه پمپ باد و پمپ آب - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه پمپ باد و پمپ آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865064/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864965/مزایده-آهن-آلات-سایبان-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده آهن آلات سایبان پارکینگ- نوبت دوم / مزایده آهن آلات سایبان پارکینگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864972/مزایده-روسری-ساتن'>مزایده روسری ساتن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده روسری ساتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864943/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-ساختمانی'>مناقصه  تعمیرات اساسی و ساختمانی / مناقصه, مناقصه  تعمیرات اساسی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864938/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-مسیر-پروژه'>مناقصه  عملیات خاکبرداری مسیر پروژه  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات خاکبرداری مسیر پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864951/مناقصه-عملیات-سفتکاری-از-قبیل-تکمیل-اسکلت-فلزی-و--'>مناقصه عملیات سفتکاری از قبیل تکمیل اسکلت فلزی و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات سفتکاری از قبیل تکمیل اسکلت فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864956/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه  واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865110/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مناطق-2-و-شانزده'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مناطق 2 و شانزده  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مناطق 2 و شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864960/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چیلر-نو--96-03-18'>مزایده فروش یک دستگاه چیلر نو - 96.03.18 / مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه چیلر نو - 96.03.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865005/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865074/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-پوشش-سقف-جایگاه-زباله-و-عملیات-خاکبرداری-تجدید'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری- تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865015/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو / مزایده, مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865036/مزایده-یکباب-مغازه-دو-بر-مساحت-23-متر'>مزایده یکباب مغازه دو بر مساحت 23 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو بر مساحت 23 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864935/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین'>مزایده واگذاری بخشی از زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864939/مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی---'>مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864929/مناقصه-خرید-طراحی-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاقهای-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864948/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-321متر'>مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 321متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 321متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864953/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-295-33متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 295.33متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 295.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864986/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت  / اصلاحیه ، مناقصه عمومی بهسازی و زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864941/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-235-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865061/مناقصه-خرید-24090-متر-کابل-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 24090 متر کابل 20 کیلوولت / مناقصه عمومی دومرحله‌ای,مناقصه خرید 24090 متر کابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864911/مناقصه-خرید-انواع-کیسه-قندی-و-شکری-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  انواع کیسه قندی و شکری و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  انواع کیسه قندی و شکری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864921/مناقصه-عملیات-دمونتاژ-مونتاژ-تراش-پیش-تراش-و--'>مناقصه عملیات دمونتاژ، مونتاژ، تراش، پیش تراش و...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات دمونتاژ، مونتاژ، تراش، پیش تراش و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864914/فراخوان-مناقصه-P-F-AIR-STARTING-COMP-NEUEN-HAUSER-GERMANY--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه P/F:AIR STARTING COMP. NEUEN HAUSER GERMANY - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F:AIR STARTING COMP. NEUEN HAUSER GERMANY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864913/مزایده-پلاک-ثبتی-74-فرعی-از-6452-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 74 فرعی از 6452 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 74 فرعی از 6452 بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864907/فراخوان-انجام-عملیات-سرویس-دهی-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات سرویس دهی ماموریتهای درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / انجام عملیات سرویس دهی ماموریتهای درون شهری و برون شهری مدیران و کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864916/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102-08متر-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 102.08متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 102.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864919/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-ششصد-و-شصت-و-یک-متر-و-بیست-دسیمتر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت ششصد و شصت و یک متر و بیست دسیمتر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت ششصد و شصت و یک متر و بیست دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864944/فراخوان-مناقصه-عملیات-تامین-خروج-منصوبات-درون-چاهی-اولیه--'>فراخوان مناقصه عملیات تامین، خروج منصوبات درون چاهی  اولیه... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات تامین، خروج منصوبات درون چاهی  اولیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864946/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864900/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864904/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی / مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864934/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864952/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864961/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864894/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری اداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865017/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-ملک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین ملک شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین ملک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864918/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده,مزایده  بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864937/مزایده-دو-تن-محموله-پلت-مصطلح-غلات'>مزایده دو تن محموله پلت مصطلح غلات  / مزایده دو تن محموله پلت مصطلح غلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865101/مزایده-ششدانگ-پلاک-614-11-بخش-یک-گلپایگان'>مزایده ششدانگ پلاک 614.11 بخش یک گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 614.11 بخش یک گلپایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864886/آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجدید'>آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864999/مزایده-فروش-تعداد-شش-دستگاه-واحد-آپارتمانی'>مزایده فروش تعداد شش دستگاه واحد آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش تعداد شش دستگاه واحد آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864971/اصلاحیه-مناقصه-ایجاد-و-واگذاری-بستر-فیبر-نوری-ادارات'>اصلاحیه مناقصه ایجاد و واگذاری بستر فیبر نوری ادارات / اصلاحیه , مناقصه ایجاد و واگذاری بستر فیبر نوری ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864915/مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده'> مزایده فروش ماشین آلات فرسوده  / آگهی مزایده,  مزایده فروش ماشین آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864905/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864925/مزایده-اماکن-ورزشی--تجدید'>مزایده اماکن ورزشی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اماکن ورزشی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864936/مزایده-اراضی-و-خودرو'>مزایده اراضی و خودرو / مزایده,مزایده اراضی و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864940/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-14237-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 14237.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 14237.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864932/مناقصه-اجرای-سیستم-F--G-تاسیسات-رامسر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم F & G تاسیسات رامسر- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات رامسر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865112/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-4-دستگاه-مینی-بوس'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865114/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864997/فراخوان-خرید-تجهیزات'>فراخوان خرید تجهیزات / آگهی فراخوان دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864922/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-استان-گلستان'>مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان  / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864927/مزایده-اپارتمان-شش-طبقه-روی-پیلوت-مساحت-کل-120-متر'>مزایده اپارتمان شش طبقه روی پیلوت مساحت کل 120 متر / مزایده,مزایده اپارتمان شش طبقه روی پیلوت مساحت کل 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864931/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-41-98متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 41.98متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 41.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864933/مزایده-قطعه-672-مساحت-عرصه-1635متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه 672 مساحت عرصه 1635متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه 672 مساحت عرصه 1635متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864889/تجدید-سوم-مناقصه-آسفالت-حفاظتی-و--نوبت-دوم'>تجدید سوم مناقصه آسفالت حفاظتی و ...نوبت دوم  / تجدید سوم مناقصه, تجدید سوم مناقصه آسفالت حفاظتی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864901/آگهی-مناقصه-عملیات-اورهال-واحدهای-دو-و-پنج-نیروگاه-سیکل'>آگهی مناقصه عملیات اورهال واحدهای دو و پنج نیروگاه سیکل / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات اورهال واحدهای دو و پنج نیروگاه سیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864912/آگهی-مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-شهید-بابانظر---'>آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی شهید بابانظر..... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری سالن ورزشی شهید بابانظر......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865071/مناقصه-عملیات-پلسازی-و-راهسازی'>مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864920/آگهی-مناقصه-عملیات-سفت-کاری-و-نازک-کاری-مجموعه-آبی-بانوان'>آگهی مناقصه عملیات سفت کاری و نازک کاری مجموعه آبی بانوان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات سفت کاری و نازک کاری مجموعه آبی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864930/مناقصه-نگهداری-پارکهای-موضوعی'>مناقصه نگهداری پارکهای موضوعی / مناقصه , مناقصه نگهداری پارکهای موضوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864949/مزایده-فروش-چرای-300-هکتار-دیمه-زار'>مزایده فروش چرای 300 هکتار دیمه زار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چرای 300 هکتار دیمه زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864954/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-شهید-کامیاب'>فراخوان مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید کامیاب / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید کامیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864969/مزایده-فروش-سردرختی-هلو-و-شلیل-و-انواع-آلو-باغات'>مزایده فروش سردرختی هلو و شلیل و انواع آلو باغات  / مزایده , مزایده فروش سردرختی هلو و شلیل و انواع آلو باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864983/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-مازاد-سند-مشاع-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مازاد سند مشاع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مازاد سند مشاع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865117/مناقصه-خرید-لوازم--نصب-و-اجرای-طرح-آبیاری-قطره-ای'>مناقصه خرید لوازم ، نصب و اجرای طرح آبیاری قطره ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم ، نصب و اجرای طرح آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864926/مزایده-دستگاه-شوتینگ-ماسه--'>مزایده دستگاه شوتینگ ماسه... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه شوتینگ ماسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864906/مناقصه-احداث-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-باقیمانده----نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اراضی باقیمانده ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اراضی باقیمانده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864962/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-14-متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 14 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 14 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865026/مزایده-ملک-شماره-510-و-ثبت-45535-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 510 و ثبت 45535 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 510 و ثبت 45535 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865077/مزایده-سیم-های-مسی-اسقاط'>مزایده سیم های مسی اسقاط / آگهی مزایده عمومی، مزایده سیم های مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865449/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع-ساختمان'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع ساختمان  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865463/استعلام-تجهیز-سالن-جلسات'>استعلام تجهیز سالن جلسات / استعلام, استعلام تجهیز سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865484/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جعبه-های-کمک-های-اولیه'>استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه  / استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865466/استعلام-یخچال-10-فوت-درب-ام-دستگیره-ام-امرسان'>استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان  / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865474/استعلام-منبع-تغذیه-رایانه-w480'>استعلام منبع تغذیه رایانه w480 / استعلام, استعلام منبع تغذیه رایانه w480</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865492/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-خیاطی-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865425/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-کشاورزی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865427/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-جوشکاری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865451/استعلام-رول-برچسب-3-5-هزارتایی'>استعلام رول برچسب 3*5 هزارتایی / استعلام رول برچسب 3*5 هزارتایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865053/مناقصه-بخشی-از-امور-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از امور حمل و نقل  -نوبت دوم  / مناقصه بخشی از امور حمل و نقل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865432/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-درودگری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای درودگری / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865423/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-برق'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865448/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-اتو-مکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتو مکانیک  / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتو مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865461/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات--آبگرمکن-و-پکیج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865470/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865478/استعلام-ریبون-وکس'>استعلام ریبون وکس  / استعلام , استعلام ریبون وکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865424/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865436/استعلام-لیبل-پرینتر'>استعلام لیبل پرینتر  / استعلام لیبل پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865473/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام تهیه یک دستگاه ذخیره ساز  / استعلام تهیه یک دستگاه ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865065/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-زیرگذر-خیابان-امیریه-مرحله-سوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه  مرحله سوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865486/استعلام-صندلی-مدیریت-و--'>استعلام صندلی مدیریت و .. / استعلام صندلی مدیریت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865493/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-کامپیوتر-ها-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی  / استعلام ,استعلام پشتیبانی و نگهداری از کامپیوتر ها و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865469/استعلام-تله-متری'>استعلام تله متری / استعلام ,استعلام تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865420/استعلام-مبلمان-اداری-و-جلو-مبلی'>استعلام مبلمان اداری و جلو مبلی   / استعلام ، استعلام مبلمان اداری و جلو مبلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865439/استعلام-روکش-آسفالت-محور-شهرآباد'>استعلام روکش آسفالت محور شهرآباد   / استعلام، استعلام روکش آسفالت محور شهرآباد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865471/استعلام-تهیه-ماژول-CISCO-HWIC-1GE-SFP---'>استعلام  تهیه ماژول CISCO HWIC-1GE- SFP  ... / استعلام .استعلام  تهیه ماژول CISCO HWIC-1GE- SFP  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865488/استعلام-بوته-کنی-و-علف-زنی'>استعلام بوته کنی و علف زنی / استعلام بوته کنی و علف زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865431/استعلام-آگهی-مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-سرنشین-خودروهای-سبک-نیمه-سنگین-سنگین'>استعلام آگهی مناقصه بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروهای سبک ,نیمه سنگین,سنگین / استعلام,استعلام آگهی مناقصه بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروهای سبک ,نیمه سنگین,سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865442/استعلام-رول(کاغذ)-پرینتر-حرارتی-79-میلیمتری'>استعلام رول(کاغذ) پرینتر حرارتی 79 میلیمتری / استعلام,استعلام رول(کاغذ) پرینتر حرارتی 79 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865087/فراخوان-خرید-تجهیزات-کمک-بازرسی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات کمک بازرسی  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید تجهیزات کمک بازرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865408/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام، استعلام  خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865417/استعلام-خرید-تیر-سیمانی'>استعلام خرید تیر سیمانی  / استعلام , استعلام خرید تیر سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865404/استعلام-خرید-66-دستگاه-رایانه'>استعلام  خرید 66 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام  خرید 66 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865433/استعلام-اجرای-دو-مورد-دیوار-برگشتی-بتنی-پل'>استعلام  اجرای دو مورد دیوار برگشتی بتنی پل  / استعلام, استعلام  اجرای دو مورد دیوار برگشتی بتنی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865400/استعلام-رطوبت-سنج-دیجیتالی--'>استعلام رطوبت سنج دیجیتالی... / استعلام رطوبت سنج دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865411/استعلام-شیشه-دو-جداره-رفلکس-رنگی'>استعلام شیشه دو جداره رفلکس رنگی  / استعلام, استعلام شیشه دو جداره رفلکس رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865421/استعلام-اجرای-ساختمان'>استعلام اجرای ساختمان / استعلام, استعلام اجرای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865447/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-امور-دفتری-بایگانی--'>استعلام واگذاری امور خدماتی امور دفتری بایگانی... / استعلام واگذاری امور خدماتی امور دفتری بایگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865422/استعلام-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-بایگانی-واحدهای-ثبتی-جاجرم--'>استعلام اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی واحدهای ثبتی جاجرم,... / استعلام,استعلام اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی واحدهای ثبتی جاجرم,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865412/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-راهدارخانه-ها'>استعلام تعمیرات ساختمان های راهدارخانه ها  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان های راهدارخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865048/آگهی-تامین-زغال-سنگ'>آگهی تامین زغال سنگ / آگهی، آگهی تامین زغال سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865403/استعلام-آمپرمتر-تابلویی-و--'>استعلام آمپرمتر تابلویی و ...  / استعلام , استعلام آمپرمتر تابلویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865395/استعلام-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام پرینتر و اسکنر  / استعلام , استعلام پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865406/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات  / استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865446/استعلام-خرید-تابلوی-عمومی-200-و-400-آمپر--'>استعلام خرید تابلوی عمومی 200 و 400 آمپر ... / استعلام, استعلام خرید تابلوی عمومی 200 و 400 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865482/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865472/استعلام-خرید--نصب-و-اجرا-ع-پشتیبانی-ایستگاه-خودکار-هواشناسی-فرودگاهی'>استعلام خرید , نصب و اجرا ع پشتیبانی ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاهی  / استعلام, استعلام خرید , نصب و اجرا ع پشتیبانی ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865459/استعلام-جوشکاری-کامل-ساختمان-دو-طبقه'>استعلام جوشکاری کامل ساختمان دو طبقه / استعلام, استعلام جوشکاری کامل ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865475/استعلام-یک-دستگاه-مسیریاب--'>استعلام یک دستگاه مسیریاب ... / استعلام, استعلام یک دستگاه مسیریاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865455/استعلام-کامپیوتر-all-in-one--'>استعلام کامپیوتر all in one ... / استعلام، استعلام کامپیوتر all in one ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865105/مناقصه-اجرای-فنس-و-ساختمان-نگهبانی--'>مناقصه اجرای فنس و ساختمان نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای فنس و ساختمان نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865437/استعلام-کابل-برق-خود-نگهدار-25--35--16-50--3'>استعلام کابل برق خود نگهدار 25 + 35 + 16+ 50 * 3 / استعلام، استعلام کابل برق خود نگهدار 25 + 35 + 16+ 50 * 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865489/استعلام-آب-معدنی-واتا-و--'>استعلام آب معدنی واتا و ...  / استعلام آب معدنی واتا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865443/استعلام-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف / استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865452/استعلام-ملزومات-مصرفی-چاپخانه'>استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه  / استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865468/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس  / استعلام جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865477/استعلام-شارژ-و-پشتیبانی-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی  / استعلام ، استعلام شارژ و پشتیبانی کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865416/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمای-و-گرمایی'>استعلام  کولر گازی اسپیلت سرمای و گرمایی  / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپیلت سرمای و گرمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865426/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865440/انواع-کولر-گازی-اسپیلت'>انواع کولر گازی اسپیلت / استعلام انواع کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865397/استعلام-باسکول-200-کیلویی'>استعلام باسکول 200 کیلویی  / استعلام, استعلام باسکول 200 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864924/مزایده-یک-دستگاه-تراش-دستی'>مزایده یک دستگاه تراش دستی / مزایده یک دستگاه تراش دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865085/مناقصه-خرید-و-نصب-انواع-بانک-خازن-ثابت'>مناقصه خرید و نصب انواع بانک خازن ثابت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب انواع بانک خازن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865380/استعلام-ملزومات-مصرفی-چاپخانه'>استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه / استعلام , استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865389/استعلام-100-رول-تسمه-جهت-دستگاه-تسمه-کش-برقی'>استعلام 100 رول تسمه جهت دستگاه تسمه کش برقی / استعلام, استعلام 100 رول تسمه جهت دستگاه تسمه کش برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865401/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-24000-سامسونگ'>استعلام کولر گازی سرمایشی 24000 سامسونگ / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی 24000 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865456/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865481/استعلام-اتصالات-چدنی-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات / استعلام, استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865490/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-و-پشتیبانی-آسانسور-8-نفره-چهار-طبقه'>استعلام خرید نصب راه اندازی و پشتیبانی آسانسور 8 نفره چهار طبقه / استعلام خرید نصب راه اندازی و پشتیبانی آسانسور 8 نفره چهار طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865485/استعلام-کیت-hiv-دیاپرو'>استعلام کیت hiv دیاپرو / استعلام , استعلام کیت hiv دیاپرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865092/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865479/استعلام-کیس-و--'>استعلام کیس و ... / استعلام کیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865445/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-یگان-حفاظت'>استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865464/استعلام-کامپیوتر-لب-تاپ-ایسوز'>استعلام کامپیوتر لب تاپ ایسوز / استعلام کامپیوتر لب تاپ ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865458/استعلام-بیمه-تکمیلی-درمان-برای-500-نفر'>استعلام بیمه تکمیلی درمان برای 500 نفر / استعلام بیمه تکمیلی درمان برای 500 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865435/استعلام-کولر-آبی-7000'>استعلام کولر آبی 7000 / استعلام, استعلام کولر آبی 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865434/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله / استعلام سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865444/استعلام-دمنده-اطفا-حریق-بنزینی'>استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی  / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865454/استعلام-آبسردکن-3-شیر'>استعلام آبسردکن 3 شیر / استعلام آبسردکن 3 شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865465/استعلام-لپ-تاب--دیتا-پروژکتور-پرده-دیتا-پروژکتور'>استعلام لپ تاب ، دیتا پروژکتور پرده دیتا پروژکتور / استعلام لپ تاب ، دیتا پروژکتور پرده دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865476/استعلام-UTM-سخت-افزاری-(فایروال)'>استعلام  UTM سخت افزاری (فایروال)  / استعلام  UTM سخت افزاری (فایروال) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865487/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران-و-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران و ساخت جاده و راه آهن  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران و ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865450/استعلام-باطری-سرب-اسیدی'>استعلام باطری سرب اسیدی / استعلام باطری سرب اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865462/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی'>استعلام گوشت ران گوسفندی / استعلام گوشت ران گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865491/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان / استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865483/استعلام-تبلت-8-اینچSAMSUNG-GALEXY-TAB-A-مشکیSM-T355--مموری-4-گیگ-SAN-DISK'>استعلام تبلت 8 اینچSAMSUNG GALEXY TAB A مشکیSM-T355-   مموری 4 گیگ SAN DISK / استعلام,استعلام تبلت 8 اینچSAMSUNG GALEXY TAB A مشکیSM-T355-   مموری 4 گیگ SAN DISK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865460/استعلام-جلد-کارت-عابربانک-دو-کارتی-و---'>استعلام جلد کارت عابربانک دو کارتی و .... / استعلام,استعلام جلد کارت عابربانک دو کارتی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865430/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی   / استعلام ، استعلام تلویزیون ال ای دی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865453/استعلام-قرآن-کریم-خط-عثمان-طاها---'>استعلام قرآن کریم خط عثمان طاها .... / استعلام,  استعلام قرآن کریم خط عثمان طاها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865480/استعلام-اجرای-عملیات-آرشیو-الکترونیک'>استعلام اجرای عملیات آرشیو الکترونیک  / استعلام ، استعلام اجرای عملیات آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865495/اطلاعیه-مناقصه-عمومی-اصلاح-ظرفیت-ایستگاه-210000-مترمکعب'>اطلاعیه مناقصه عمومی اصلاح ظرفیت ایستگاه 210000 مترمکعب / اطلاعیه مناقصه ,  مناقصه عمومی اصلاح ظرفیت ایستگاه 210000 مترمکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865067/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-از-انبارهای-کالا-و-سوخت'>فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865467/استعلام-روغن'>استعلام روغن  / استعلام , استعلام روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865438/استعلام-مانیتور-صنعتی-21-به-بالا-تا-24-NEC'>استعلام مانیتور صنعتی 21 به بالا تا 24 NEC  / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 21 به بالا تا 24 NEC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865399/مناقصه-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان-مهاباد'>مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد  / آگهی مناقصه,مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865428/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-کلینیک-بعثت'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک بعثت  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک بعثت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865457/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی-بیمارستان-امام-خمینی-ره-پیرانشهر'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره پیرانشهر  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره پیرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865073/مناقصه-احداث-پایگاه-سلامت-الوند-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پایگاه سلامت الوند نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه احداث پایگاه سلامت الوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865494/مناقصه-واگذاری-خدمات-بخش-اورژانس--'>مناقصه واگذاری خدمات بخش اورژانس... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات بخش اورژانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865429/مناقصه-خدمات-اجاره-کیوسک-بانکی'>مناقصه خدمات اجاره کیوسک بانکی  / مناقصه خدمات اجاره کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865414/مناقصه-احداث-مسیر-دسترسی-به-سایت-های-مسکن-مهر'>مناقصه احداث مسیر دسترسی به سایت های مسکن مهر  / مناقصه احداث مسیر دسترسی به سایت های مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865402/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>تجدید مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ / مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865405/مناقصه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865047/مناقصه-حمل--بارگیری--شستشو--اتوکشی--تحویل-البسه-و---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865410/استعلام-اسپلیت-دایکین-2-تناژ'>استعلام اسپلیت دایکین 2 تناژ  / استعلام , استعلام اسپلیت دایکین 2 تناژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865386/استعلام-شارژر-48-ولتی-میکروپروسسوری'>استعلام شارژر 48 ولتی میکروپروسسوری / استعلام,استعلام  شارژر 48 ولتی میکروپروسسوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865392/استعلام-میز-کارمندی-و-صندلی-و--'>استعلام میز کارمندی و صندلی و... / استعلام, استعلام میز کارمندی و صندلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865396/استعلام-دستگاه-واکس-زن-برقی-تمام-اتوماتیک-مدل-RV4B'>استعلام دستگاه واکس زن برقی تمام اتوماتیک مدل RV4B  / استعلام ، استعلام دستگاه واکس زن برقی تمام اتوماتیک مدل RV4B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865407/استعلام-دستگاه-رسوب-شکن-الکترومغناطیسی'>استعلام دستگاه رسوب شکن الکترومغناطیسی / استعلام, استعلام دستگاه رسوب شکن الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865044/مناقصه-تعریض-محور-آبسرد--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعریض محور آبسرد... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعریض محور آبسرد... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865311/فراخوان-​مناقصه-تعمير-و-نگهداری-تجهيزات-علائم-الکتريکی'>فراخوان ​مناقصه تعمير و نگهداری تجهيزات علائم الکتريکی / فراخوان ​مناقصه , فراخوان ​مناقصه تعمير و نگهداری تجهيزات علائم الکتريکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865344/مناقصه-تعمير-و-نگهداری-تجهيزات-ارتباطی-اداره-کل-راه-آهن-قم'>مناقصه تعمير و نگهداری تجهيزات ارتباطی اداره کل راه آهن قم   / مناقصه تعمير و نگهداری تجهيزات ارتباطی اداره کل راه آهن قم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865051/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865390/تجدید-فراخوان-احداث-مسیر-دسترسی-به-سایت-مسکن-مهر'>تجدید فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865413/مناقصه-جذب-سرمایه-گذاری-تکمیل-مراحل-اکتشاف-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معادن'>مناقصه جذب سرمایه گذاری تکمیل مراحل اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن  / مناقصه جذب سرمایه گذاری تکمیل مراحل اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865419/مزایده-فروش-اقلام-نو--مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط / مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865415/مزایده-تعداد-71-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگين--‌ماشين-آلات-راهسازی'>مزایده تعداد 71 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگين ، ‌ماشين آلات راهسازی  / مزایده کتبی , مزایده تعداد 71 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگين ، ‌ماشين آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864830/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-82-8مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.8مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864876/مزایده-پلاستیک-زباله'>مزایده پلاستیک زباله / مزایده, مزایده پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865358/مناقصه-امور-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-از-ساختمانهای-اداری-و-تاسیسات-و-سدها'>مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختمانهای اداری و تاسیسات و سدها / مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختمانهای اداری و تاسیسات و سدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865119/مزایده-ملک-به-مساحت-209-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 209 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 209 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865356/فراخوان-برون-سپاری-عملیات-بهره-برداری-تعمیر-ونگهداری'>فراخوان برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر ونگهداری  / فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای,فراخوان برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر ونگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865124/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864872/مزایده-ژنراتور'>مزایده ژنراتور  / مزایده, مزایده ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865357/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-25-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه 25 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه 25 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864892/مناقصه-ممیزی-املاک-منطقه-(1)-شهر-قم'>مناقصه ممیزی املاک منطقه (1) شهر قم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ممیزی املاک منطقه (1) شهر قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864947/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864859/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864862/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-وسایل-نقلیه-جهت-انجام-سرویس-های-تشریفاتی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین وسایل نقلیه جهت انجام سرویس های تشریفاتی / آگهی مناقصه عمومی  تامین وسایل نقلیه جهت انجام سرویس های تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864824/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-صد-و-چهل-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک صد و چهل و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک صد و چهل و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864908/مزایده-فروش-4-پلاک-ثبتی-کاربری-مسکونی-96-3-18'>مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی 96.3.18 / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865102/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865160/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه میوه و تره بار - نوبت دوم  / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه میوه و تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865156/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات'>مناقصه انجام امور تنظیفات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865183/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-هشت-متر'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت هشت متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865205/مزایده-زمین-و-منزل-مسکونی-1000-و-400متر'>مزایده زمین و منزل مسکونی 1000 و 400متر / مزایده,مزایده زمین و منزل مسکونی 1000 و 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865142/مزایده-چهار-راس-گاو'>مزایده چهار راس گاو / مزایده,مزایده چهار راس گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865149/مزایده-کایت-سقف-کمباین-نیوهلند'>مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند / مزایده,مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865154/مزایده-پژو-آردی'>مزایده پژو آردی / مزایده,مزایده پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865177/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت نود متر نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت نود متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865162/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-105-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 105 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864899/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-75-09متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 75.09متر  / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 75.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865158/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206  / مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865153/مزایده-یک-عدد-خودرو-سواری'>مزایده یک عدد خودرو سواری / مزایده یک عدد خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865145/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865164/مزایده-ششدانگ-باغ-قطعه-18-بخش-7-تبریز'>مزایده ششدانگ باغ قطعه 18 بخش 7 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ باغ قطعه 18 بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865148/فراخوان-احداث-پارک-فرهنگ-شهر-دالکی'>فراخوان احداث پارک فرهنگ شهر دالکی  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث پارک فرهنگ شهر دالکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865136/فراخوان-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی واگذاری امور خدماتی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری امور خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865178/فراخوان-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-بازاریابی-و-چاپ-تمبر-شخصی'>فراخوان عمومی واگذاری امور مربوط به بازاریابی و چاپ تمبر شخصی / فراخوان عمومی واگذاری امور مربوط به بازاریابی و چاپ تمبر شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865166/مزایده-مرحله-اول-اجاره-استخر-سرپوشیده-سیفیه--تالار-باران'> مزایده مرحله اول اجاره استخر سرپوشیده سیفیه ، تالار باران / مزایده ،  مزایده مرحله اول اجاره استخر سرپوشیده سیفیه ، تالار باران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864903/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250-متر-تجدید'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر تجدید / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865140/مزایده-ششدانگ-پلاک-1179-147-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1179.147 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1179.147 اصلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865141/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-355-28متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 355.28متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 355.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865150/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان-ها-96-3-18'>مناقصه اجرای آسفالت خیابان ها 96.3.18 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت خیابان ها 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865143/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865236/مزایده-سی-دو-نیم-سهم-از-ششدانگ-ملک-بخش-شش-اهواز'>مزایده سی دو نیم سهم از ششدانگ ملک بخش شش اهواز  / مزایده,مزایده سی دو نیم سهم از ششدانگ ملک بخش شش اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865133/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساختمان-اداری-و-جایگاه-VIP-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی ساختمان اداری و جایگاه VIP  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی ساختمان اداری و جایگاه VIP  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865147/مزایده-فروش-تعدادی-پلاکهای-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی پلاکهای تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاکهای تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865152/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-دهق'>مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865157/مزایده-واگذاری-پارکینگ-وسائط-نقلیه-سبک-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864888/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865163/مزایده-فروش-10-دستگاه-پرس-دستی'>مزایده فروش 10 دستگاه پرس دستی  / مزایده، مزایده فروش 10 دستگاه پرس دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865138/مزایده-یک-دیو-سنگ'>مزایده یک دیو سنگ / مزایده , مزایده یک دیو سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865135/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865171/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-دوم-مساحت-86-61متر'>مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 86.61متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 86.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865175/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-174-80متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 174.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 174.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865132/مناقصه-خرید-آسفالت-در-محدوده-ناحیه-یک--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک - مرحله دوم نوبت دوم   / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865125/مناقصه-اجرای-اسکلت-پایانه-مسافربری-لار-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله دوم  چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار - مرحله دوم  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865139/مزایده-فروش-ده-واحد-از-مجتمع-تجاری-شهرداری'>مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری  / مزایده,مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865134/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-منزل-مسکونی-261-78متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه منزل مسکونی 261.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه منزل مسکونی 261.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865146/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-350متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864884/مزایده-انواع-پیراهن-مردانه'>مزایده انواع پیراهن مردانه  / مزایده , مزایده انواع پیراهن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865129/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-مهر-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ طبقاتی مهر-نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ طبقاتی مهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865131/مزایده-پارکینگ-روباز-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ روباز- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ روباز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865168/مزایده-فروش-10-رقبه-تملیکی'>مزایده فروش 10 رقبه تملیکی / مزایده,مزایده فروش 10 رقبه تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865137/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سایپا-(نیسان)-آبی-رنگ'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سایپا (نیسان) آبی رنگ  / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سایپا (نیسان) آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865165/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-سهم-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی سهم شهرداری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی سهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865123/فراخوان-مناقصه-اجرای-سیسم-ارتینگ-و-صاعقه-گیر-انبار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای سیسم ارتینگ و صاعقه گیر انبار- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای سیسم ارتینگ و صاعقه گیر انبار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865174/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865144/مناقصه-عملیات-اجرای-عبور-از-تقاطع-های-منطقه'>مناقصه عملیات اجرای عبور از تقاطع های منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرای عبور از تقاطع های منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864880/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-به-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ سفید روغنی  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865161/مزایده-واگذاری-غرف'>مزایده واگذاری غرف / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865109/مزایده-محور-کامل-خودرو-سواری-پراید'>مزایده محور کامل خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده محور کامل خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865118/مناقصه-پیمانکار-ذوب-ورق-روی-و-ریخته-گری--'>مناقصه پیمانکار ذوب ورق روی و ریخته گری.... / مناقصه, مناقصه پیمانکار ذوب ورق روی و ریخته گری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865151/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-159-8مترمربع'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 159.8مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 159.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865081/مناقصه-قرارداد-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی-پشتیبانی-(فنی-مالی-خدماتی)-نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865121/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864874/مزایده-23-قلم-مانتو-به-تعداد-150-عدد'>مزایده 23 قلم مانتو به تعداد 150 عدد  / مزایده 23 قلم مانتو به تعداد 150 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865155/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-238-95متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 238.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 238.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865115/مناقصه-اجرای-جدول-کانیوو'>مناقصه اجرای جدول کانیوو  / آگهی مزایده , مناقصه اجرای جدول کانیوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865127/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-مخزن-ایستاده-آهنی'>مزایده تعداد سه دستگاه مخزن ایستاده آهنی / مزایده تعداد سه دستگاه مخزن ایستاده آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865120/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865111/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-معمولی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 معمولی / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865096/مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری-خاکریزی-تسطیح-و-دیوارکشی'>مناقصه انجام عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و دیوارکشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865039/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رنو'>مزایده یک دستگاه خودرو رنو  / مزایده  , مزایده یک دستگاه خودرو رنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865159/مزایده-اپارتمان-مسکونی-قدیمی-ساز-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مسکونی قدیمی ساز دو خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی قدیمی ساز دو خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865078/مزایده-فروش-کلر-بوک--اتود-سه-لیوان-نقره-ای--روان-نویس-CBS----نوبت-دوم'>مزایده فروش کلر بوک ، اتود سه لیوان نقره ای ، روان نویس CBS ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کلر بوک ، اتود سه لیوان نقره ای ، روان نویس CBS....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864855/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865083/تجدید-مناقصه-تهیه-اقلام-موردنیاز-و-اجرای-زیرساخت-سامانه-نظارت-تصویری'>تجدید مناقصه تهیه اقلام موردنیاز و اجرای زیرساخت سامانه نظارت تصویری  / آگهی مناقصه ,  تجدید مناقصه تهیه اقلام موردنیاز و اجرای زیرساخت سامانه نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865197/مزایده-خودروی-ایسوزو-مدل-90'>مزایده خودروی ایسوزو مدل 90  / آگهی مزایده , مزایده خودروی ایسوزو مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865211/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-74-66متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 74.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 74.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865203/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-350-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865201/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مکسونی-اعیان-147-متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مکسونی اعیان 147 متر   / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مکسونی اعیان 147 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865198/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-104-71متر'>مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه 104.71متر   / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه 104.71متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865282/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-مساحت-234-73متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 234.73متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 234.73متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865272/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-280-68متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 280.68متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 280.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865276/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-پلاک-28-فرعی'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه پلاک 28 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه پلاک 28 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865278/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-عرصه-188متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان عرصه 188متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان عرصه 188متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864856/مناقصه-عملیات-پشتیبانی-و-خدمات-نیروی-انسانی-در-قالب-کارمزدی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی نوبت دوم  /  آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865212/مزایده-تعداد-4-دستگاه-تراکتور'>مزایده تعداد 4 دستگاه تراکتور   / مزایده ، مزایده تعداد 4 دستگاه تراکتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865200/مزایده-فروش-ساختمان-قدیمی-مسکونی-عرصه-296-92متر'>مزایده فروش ساختمان قدیمی مسکونی عرصه 296.92متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان قدیمی مسکونی عرصه 296.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865215/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم-داخل-استان'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865255/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-274-6متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 274.6متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 274.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865188/مزایده-اجاره-فضای-لوازم-بازی'>مزایده اجاره فضای لوازم بازی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای لوازم بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865192/فراخوان-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-و-تکمیل-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ-تجدید'>فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاه های پمپاژ تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاه های پمپاژ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865208/مزایده-مدیریت-و-امکانات-مسجد-راه-کربلا-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و امکانات مسجد راه کربلا نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت و امکانات مسجد راه کربلا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865218/فراخوان-مناقصه-موزاییک-فرش'>فراخوان مناقصه موزاییک فرش  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه موزاییک فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864871/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865217/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-واحد-مسکونی'>مزایده املاک شامل زمین و واحد مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865185/مزایده-کانکس-آبی-رنگ--تانک-آب-ساخته-شده'>مزایده کانکس آبی رنگ ، تانک آب ساخته شده / مزایده,مزایده کانکس آبی رنگ ، تانک آب ساخته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865213/مزایده-0-12-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-عرصه-360متر'>مزایده 0.12 یک دانگ از ششدانگ منزل عرصه 360متر / مزایده,مزایده 0.12 یک دانگ از ششدانگ منزل عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865182/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئن-زانتیا-SX'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865187/مناقصه-عملیات-اجرایی-کارهای-باقی-مانده-پروژه-احداث-پل'>مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده پروژه احداث پل  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده پروژه احداث پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865194/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865219/مزایده-واگذاری-پنج-واحد-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری پنج واحد جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پنج واحد جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864832/مزایده-واحدهای-درآمدزدایی--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واحدهای درآمدزدایی - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزدایی مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864928/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شعبه'>اصلاحیه مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه / اصلاحیه , مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865202/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-اصلاح-کفسازی-و-نمای-سکوهای-مسافربری'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات اصلاح کفسازی و نمای سکوهای مسافربری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ا نتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات اصلاح کفسازی و نمای سکوهای مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865210/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-شجاع-و-سیلگرد'>مناقصه خدمات عمومی محدوده شجاع و سیلگرد  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی محدوده شجاع و سیلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865214/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-بیارجمند-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری بیارجمند- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری بیارجمند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865221/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-پارک-کوهستان'>مناقصه خدمات عمومی محدوده پارک کوهستان / مناقصه عمومی , مناقصه محدوده پارک کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865253/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش املاک و مستغلات و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865180/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-لکه-گیری-سطح-شهر'>مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865224/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-های-جنب-ترمینال-روستایی'>مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865222/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-به-مساحت-306-71متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی به مساحت 306.71متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی به مساحت 306.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865196/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-22-000-متر-مربع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 22.000 متر مربع  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 22.000 متر مربع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865179/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-بلوار-رسالت'>مناقصه خدمات عمومی محدوده بلوار رسالت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی محدوده بلوار رسالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865189/مناقصه-ساخت-دو-دستگاه-قالب-بطری-B-S'>مناقصه ساخت دو دستگاه قالب بطری B+S  / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت دو دستگاه قالب بطری B+S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865181/مزایده-یکباب-خانه-بخش-ده-تبریز'>مزایده یکباب خانه بخش ده تبریز / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش ده تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865206/مناقصه-جدول-گذاری-ضلع-شمالی-چایکنار--'>مناقصه جدول گذاری ضلع شمالی چایکنار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدول گذاری ضلع شمالی چایکنار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865248/مزایده-اجاره-دو-ساله-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره دو ساله واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو ساله واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864863/حراج-حضوری-فروش-محصولات-سردرختی-بهاره'>حراج حضوری فروش محصولات سردرختی بهاره / حراج حضوری، حراج حضوری فروش محصولات سردرختی بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865193/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 15 فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 15 فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865172/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-مدل-220'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 220 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865176/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865191/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-دو-خوابه-103-9متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه 103.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه 103.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865167/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865173/مناقصه-ادامه-ساخت-و-ساز-96-3-18'>مناقصه ادامه ساخت و ساز 96.3.18 / آگهی مناقصه , مناقصه ادامه ساخت و ساز 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865190/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-زمین-محصور-9965-19متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و زمین محصور 9965.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و زمین محصور 9965.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865186/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-2966مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2966مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2966مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865209/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت هشتاد متر / مزایده,زایده یکباب مغازه مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864861/مزایده-زمینی-به-ابعاد-5638مترمربع'>مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865204/مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی-پارک-شهروند-ترکان'>مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک شهروند ترکان  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک شهروند ترکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865199/مزایده-واگذاری-جایگاه-پمپ-بنزین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865195/مزایده-اجاره-ده-واحد-غرفه-واقع-در-مسیر-پیاده-راه-سلامت-چمران-جنوبی'>مزایده اجاره ده واحد غرفه واقع در مسیر پیاده راه سلامت چمران جنوبی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره ده واحد غرفه واقع در مسیر پیاده راه سلامت چمران جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865169/تجدید-مزایده-جایگاه-کوثر-واقع-در-بولوار-امام-علی-ع'>تجدید مزایده جایگاه کوثر واقع در بولوار امام علی ع  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده جایگاه کوثر واقع در بولوار امام علی ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865231/اصلاحیه-فراخوان-مزایده-حضوری-غرفه-تنقلات-و-نوشیدنی-پارک'>اصلاحیه فراخوان مزایده حضوری غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک / اصلاحیه, اصلاحیه مزایده حضوری (حراج) غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865216/مزایده-اجاره-محلها'>مزایده اجاره محلها / آگهی فراخوان مزایده حراج حضوری,فراخوان اجاره محلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865170/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-نهر-اعظم'>مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865226/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865232/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-166متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 166متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 166متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865223/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864898/مزایده-تاورکرین'>مزایده تاورکرین  / مزایده تاورکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865228/مزایده-نسبت-به-واگذاری-اجاره-ماهیانه-کارخانه-سنگ-شکن-نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865266/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865246/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین--نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865310/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-از-جمله-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865277/مزایده-واگذاری-مدیریت-امور-بهشت-فاطمیه-(س)--تجدید'>مزایده واگذاری مدیریت امور بهشت فاطمیه (س) - تجدید / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت امور بهشت فاطمیه (س) -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865258/مزایده-اجاره-22-باب-مغازه'>مزایده  اجاره 22 باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده  اجاره 22 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865326/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865243/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-حدود-800-دستگاه-اتوبوس--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865234/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864866/مزایده-میزان1-7756-دانگ-از-کل-ششدانگ-ملک-نوبت-اول'>مزایده میزان1.7756 دانگ از کل ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده میزان1.7756 دانگ از کل ششدانگ ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865238/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865241/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-های-مجموعه-بازی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب دستگاه های مجموعه بازی  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب دستگاه های مجموعه بازی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865267/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-142متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 142متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865295/مزایده-Smart-cruise-Amplifier--'>مزایده Smart cruise- Amplifier...  / آگهی مزایده, مزایده Smart cruise- Amplifier... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865261/تجدید-مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-چشمه-آب-رکن-آباد-فاز-یک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات محوطه سازی چشمه آب رکن آباد فاز یک  -  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات محوطه سازی چشمه آب رکن آباد فاز یک  -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865263/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پروژه-قندیلی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی   نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864846/مناقصه-عملیات-برداشت-محصولات-کشاورزی-حدود-1500-هکتار'>مناقصه عملیات برداشت محصولات کشاورزی حدود 1500 هکتار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات برداشت محصولات کشاورزی حدود 1500 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865269/مزایده-فضایی-جهت-اغذیه-فروشی---نوبت-دوم'>مزایده فضایی جهت اغذیه فروشی  -  نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فضایی جهت اغذیه فروشی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865256/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865251/جذب-پیمانکار-بازاریابی-و-پشتیبانی-دستگاههای-کارتخوان'>جذب پیمانکار  بازاریابی و پشتیبانی دستگاههای کارتخوان / آگهی جذب پیمانکار , جذب پیمانکار  بازاریابی و پشتیبانی دستگاههای کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865275/جذب-پیمانکار-بازاریابی-و-پشتیبانی-دستگاه-های-کارتخوان'>جذب پیمانکار بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان / آگهی جذب پیمانکار , جذب پیمانکار  بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865283/جذب-پیمانکار-بازاریابی-و-پشتیبانی-دستگاه-های-کارتخوان-در-استان-آذربایجان-غربی--'>جذب پیمانکار بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان در استان آذربایجان غربی....  / آگهی جذب پیمانکار , جذب پیمانکار بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان در استان آذربایجان غربی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864834/تجدید-مناقصه-عملیات-جوشکاری-و-برشکاری-فیت-آپ-رنگ'>تجدید مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری، فیت آپ، رنگ / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری، فیت آپ، رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865309/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865271/مناقصه-عملیات-خرید-بتن-آماده-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات خرید بتن آماده- نوبت دوم- چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید بتن آماده- نوبت دوم- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865291/مزایده-واگذاری-فروش-زمین-96-3-18'>مزایده واگذاری فروش زمین 96.3.18 / مزایده,مزایده واگذاری فروش زمین 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865284/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-تعمیرات-شبکه-آبیاری'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865273/استعلام-حفاظت-و-حراست-شهرک-صنعتی-خمینی-شهر'>استعلام  حفاظت و حراست شهرک صنعتی خمینی شهر / آگهی استعلام  , استعلام  حفاظت و حراست شهرک صنعتی خمینی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865262/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-1827متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ملک مسکونی 1827متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ملک مسکونی 1827متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865242/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-زیباسازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات تعمیرات و زیباسازی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات تعمیرات و زیباسازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865245/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-مغازه-زمین-و-دفتر-کار'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865239/استعلام-عملیات-زیرسازی-و-لکه-گیری-آسفالت-بصورت-هندسی-و--'>استعلام عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت بصورت هندسی و ... / استعلام, استعلام عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت بصورت هندسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865247/مزایده-واگذاری-رستوران-و-کترینگ-نگارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان- نوبت دوم  / مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865249/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-سرپوشیده-موسسه-ایثار-اصفهان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان- نوبت دوم  / مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865252/مزایده-امتیاز-نصب-بهره-برداری-و-نگهداشت-فضای-تبلیغاتی-چاپ-دوم'>مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی- چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865322/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865264/مناقصه-خرید-آسفالت-در-محدوده-ناحیه-یک-به-صورت-مکانیزه-چاپ-دوم'>مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک به صورت مکانیزه- چاپ دوم   / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک به صورت مکانیزه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865268/مناقصه-عملیات-زیرسازی-ضلع-شرقی-بلوار-خلیج-فارس-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی ضلع شرقی بلوار خلیج فارس- مرحله اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی ضلع شرقی بلوار خلیج فارس-چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864829/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-کار-(امداد-خودرو)'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند کار (امداد خودرو)  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سمند کار (امداد خودرو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865316/مزایده-4-دانگ-منزل-مسکونی-283-متر-عرصه-نوبت-سوم'>مزایده 4 دانگ منزل مسکونی 283 متر عرصه نوبت سوم / مزایده,مزایده 4 دانگ منزل مسکونی 283 متر عرصه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865296/مزایده-ملک-مورد-تنازع-ششدانگ-زمین-مساحت-230-20متر'>مزایده ملک مورد تنازع ششدانگ زمین مساحت 230.20متر  / مزایده,مزایده ملک مورد تنازع ششدانگ زمین مساحت 230.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865237/مناقصه-خرید-دستگاه-UPS-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید دستگاه UPS  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه  خرید دستگاه UPS  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865233/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-رفیوژ-وسط-رمپ-ورودی-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و رفیوژ وسط رمپ ورودی خروجی نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و رفیوژ وسط رمپ ورودی خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865225/مناقصه-احداث-ساختمان-موتورخانه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان موتورخانه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان موتورخانه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865303/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-هرکدام-219-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت هرکدام 219 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت هرکدام 219 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865220/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-اجرای-دو-دهانه-زیرگذر-ماشین-رو--نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  اجرای دو دهانه زیرگذر ماشین رو - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی اجرای دو دهانه زیرگذر ماشین رو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864828/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-سرایداری-خوابگاههای-اداره-کل-راه-آهن--نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن  -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864854/آگهی-فروش-دام'>آگهی فروش دام / آگهی فروش، آگهی فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865229/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-9-دستگاه-گذرگاه-هم-سطح--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  ایمن سازی 9 دستگاه گذرگاه هم سطح - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی  ایمن سازی 9 دستگاه گذرگاه هم سطح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865244/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-شهرستان-های-خراسان-شمالی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان های خراسان شمالی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان های خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865184/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-شهرکهای-صنعتی-فاز-1-و-2-و-3'>مناقصه خدمات عمومی محدوده شهرکهای صنعتی فاز 1 و 2 و 3  / مناقصه ,خدمات عمومی مناقصه محدوده شهرکهای صنعتی فاز 1 و 2 و 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864867/مزایده-منزل-مسکونی-آپارتمانی-به-مساحت-81-08متر'>مزایده منزل مسکونی آپارتمانی به مساحت 81.08متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی آپارتمانی به مساحت 81.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865257/مناقصه-طراحی-و-نظارت-و-اجرای-ساختمان-برج-فرازان'>مناقصه طراحی و نظارت و اجرای ساختمان برج فرازان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی و نظارت و اجرای ساختمان برج فرازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865260/مناقصه-جدول-گذاری-و-اصلاح-مسیر-هدایت-آبهای-سطحی--'>مناقصه جدول گذاری و اصلاح مسیر هدایت آبهای سطحی ... / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری و اصلاح مسیر هدایت آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865279/مزایده-مذبح-بقعه-متبرکه-امام-زاده-سید-محمد-ع-نوجه-مهر-جلفا'>مزایده مذبح بقعه متبرکه امام زاده سید محمد ع نوجه مهر جلفا  / مزایده مذبح بقعه متبرکه امام زاده سید محمد ع نوجه مهر جلفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865207/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-شهرستانهای-پاکدشت--ورامین---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865250/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-نه-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865280/مزایده-فضاهای-تحت-مدیریت-شامل-سالن-های-ورزشی-ولایت-اندیشه-و--'>مزایده فضاهای تحت مدیریت شامل سالن های ورزشی ولایت اندیشه و ...  / آگهی مزایده، مزایده فضاهای تحت مدیریت شامل سالن های ورزشی ولایت اندیشه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864882/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-تحت-تملک'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک / اصلاحیه آگهی مناقصه, اصلاحیه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865235/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-چند-منظوره-بحران-در-گلکار--'>مناقصه پروژه احداث سالن چند منظوره بحران در گلکار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث سالن چند منظوره بحران در گلکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865313/مزایده-زمینی-به-مساحت-1750متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت 1750متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 1750متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865230/مزایده-اجاره-باسکول-شهرداری-واقع-در-میدان-خشکبار-(سبزه)--نوبت-دوم'>مزایده اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خشکبار (سبزه)  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خشکبار (سبزه)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865227/تجدید-مزایده-بوفه-های-پارکها-و-ورودیه-خودرو-و-پارکنیگ'>تجدید مزایده بوفه  های پارکها و ورودیه خودرو و پارکنیگ  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بوفه  های پارکها و ورودیه خودرو و پارکنیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865286/تجدید-مزایده-بوفه-های-موجود-در-پارکها'>تجدید مزایده بوفه  های موجود در پارکها  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بوفه  های موجود در پارکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865270/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-96-3-18'>مناقصه واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر 96.3.18 / آگهی مناقصه ,  مناقصه واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر  96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864893/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-نسب-یک-باب-دکه-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865254/مناقصه-پروژه-بهینه-سازی-مصرف-سوخت-گرمکن-های-ایستگاه-های-C-G-S--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های C.G.S - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  پروژه بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های C.G.S - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865265/مناقصه-خرید-پکیج-تصفیه-آب'>مناقصه خرید پکیج تصفیه آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865331/مزایده-فروش-تعداد-17-قطعه-از-اراضی-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 17 قطعه از اراضی شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 قطعه از اراضی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865324/مناقصه-مرمت-و-لایه-روبی-تعدادی-از-قنوات-شهرستان'>مناقصه مرمت و لایه روبی تعدادی از قنوات شهرستان / آگهی مناقصه ,مناقصه مرمت و لایه روبی تعدادی از قنوات شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865300/تجدید-مزایده-واگذاری-مجموعه-تالارهای-مجلل'>تجدید مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل / تجدید مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865370/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمینهای-خود-به-صورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865388/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-بازیافت-و-تفکیک-زباله'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار بازیافت و تفکیک زباله / آگهی فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار بازیافت و تفکیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864950/اصلاحیه-فراخوان-تامین-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-هیدرومکانیکال-و-الکترویکال'>اصلاحیه فراخوان تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین، حمل،  نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865374/مناقصه-حسابرسی-96-3-18'>مناقصه حسابرسی 96.3.18 / مناقصه , مناقصه حسابرسی96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865364/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-263-28متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 263.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 263.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865259/مزایده-اجاره-پنجاه-هکتار-از-اراضی-مزارعه-دوساری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پنجاه هکتار از اراضی مزارعه دوساری - نوبت دوم / مزایده اجاره پنجاه هکتار از اراضی مزارعه دوساری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865274/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865342/تجدید-مزایده-واگذاری-شبکه-تاکسی-بیسیم-133'>تجدید مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133  / اگهی تجدید ,تجدید مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865288/تجدید-مزایده-واگذاری-مجموعه-تالارهای-مجلل-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864875/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-واحدهای-تعمیراتی-(کارگاه-مرکزی-برق-فشار-قوی-تهویه-و-تبرید)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه واحدهای تعمیراتی (کارگاه مرکزی، برق فشار قوی، تهویه و تبرید)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه واحدهای تعمیراتی (کارگاه مرکزی، برق فشار قوی، تهویه و تبرید)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865378/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-156-فرعی-از-474-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 156 فرعی از 474 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 156 فرعی از 474 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865394/اصلاحیه-مناقصه-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی'>اصلاحیه مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی / اصلاحیه, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864887/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865002/اصلاحیه-مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-جنگل-کاری'>اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری / مناقصه , اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864864/مزایده-واگذاری-برخی-از-غرف-آزاد-و-مشارکتی-تجدید'>مزایده واگذاری برخی از غرف آزاد و مشارکتی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری برخی از غرف آزاد و مشارکتی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864826/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-ایستگاه-های-مسافری--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری  -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864870/تمدید-مناقصه-خرید-تعداد-180-000-عدد-دستمال-چسبی--'>تمدید مناقصه  خرید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی ... / تمدید مناقصه عمومی,  تمدید مناقصه  خرید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865367/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865375/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام, استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865369/استعلام-خرید-کولرهای-گازی-اسپلیت'>استعلام خرید کولرهای گازی اسپلیت / استعلام خرید کولرهای گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865360/استعلام-سری-چدنی-منهول-چدن-بتن-الیاف-یا-چدن-بتن-پلیمر'>استعلام سری چدنی منهول چدن بتن الیاف یا چدن بتن پلیمر  / استعلام,استعلام سری چدنی منهول چدن بتن الیاف یا چدن بتن پلیمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865305/استعلام-برق-رسانی-مجتمع-سد-کنگیر'>استعلام برق رسانی مجتمع سد کنگیر  / استعلام، استعلام برق رسانی مجتمع سد کنگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865297/استعلام-دستگاه-دمنده-جهت-اطفاء-حریق'>استعلام دستگاه دمنده جهت اطفاء حریق  / استعلام ، استعلام دستگاه دمنده جهت اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865292/استعلام-دستگاه-مولتی-پارامترپرتابل-و-ضدآب'>استعلام دستگاه مولتی پارامترپرتابل و ضدآب / استعلام, استعلام دستگاه مولتی پارامترپرتابل و ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865379/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865372/استعلام-رفراکتومتر-رومیزی'>استعلام رفراکتومتر رومیزی / استعلام رفراکتومتر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865329/استعلام-لیسانس-نصب-و-به-روزرسانی---'>استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی  ... / استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865334/استعلام-بیست-عدد-کاتریج-طرح-05-و--'>استعلام بیست عدد کاتریج طرح 05 و ... / استعلام, استعلام بیست عدد کاتریج طرح 05 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865337/استعلام-ست-اندازه-گیری-اسانس-روغنی'>استعلام ست اندازه گیری اسانس روغنی  / استعلام , استعلام ست اندازه گیری اسانس روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865366/استعلام-ست-ویلیامز'>استعلام ست ویلیامز / استعلام ست ویلیامز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865340/استعلام--ده-دستگاه-تلویزیون-43UH65200GI-ال-جی'>استعلام   ده دستگاه تلویزیون 43UH65200GI ال جی  / استعلام   ده دستگاه تلویزیون 43UH65200GI ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865353/استعلام-200-بسته-چای-داخلی-لاهیجان'>استعلام 200 بسته چای داخلی لاهیجان  / استعلام 200 بسته چای داخلی لاهیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865376/استعلام-تعمیرات-مدارس-شهرستان-بندرعباس'>استعلام  تعمیرات مدارس شهرستان بندرعباس / استعلام , استعلام   تعمیرات مدارس شهرستان بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865441/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام , استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865321/استعلام-رم-رایانه-ظرفیت-8gb'>استعلام رم رایانه ظرفیت 8gb / استعلام رم رایانه ظرفیت 8gb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865382/استعلام-تابلو-برق-چنچور-400-آمپر'>استعلام  تابلو برق چنچور 400 آمپر / استعلام  تابلو برق چنچور 400 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865126/مزایده-فروش-املاک-باغی-و-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک باغی و زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک باغی و زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865377/استعلام-مقوای-250-گرمی'>استعلام  مقوای 250 گرمی  / استعلام , استعلام مقوای 250 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865333/استعلام-سطل-زباله-گالوانیزه'>استعلام سطل زباله گالوانیزه / استعلام سطل زباله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865327/استعلام-کازیه-دو-طبقه-چوبی'>استعلام  کازیه دو طبقه چوبی  / استعلام کازیه دو طبقه چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865304/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865349/استعلام-برداشت-اطلاعات-حفاظتی'>استعلام برداشت اطلاعات حفاظتی / استعلام, استعلام برداشت اطلاعات حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865341/استعلام-تعمیر-دستگاه-الایزر-ریدر'>استعلام تعمیر دستگاه الایزر ریدر  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه الایزر ریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865335/استعلام-تبلت-مایکروسافت-مدل-suface-pro4-a'>استعلام تبلت مایکروسافت مدل suface pro4+a / استعلام, استعلام تبلت مایکروسافت مدل suface pro4+a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864837/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865361/استعلام-گودبرداری-ساختمان-جدید-دیوان-محاسبات'>استعلام گودبرداری ساختمان جدید دیوان محاسبات / استعلام، استعلام گودبرداری ساختمان جدید دیوان محاسبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865312/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-گرمایشی-مدرسه-صدیقه-کبری'>استعلام اجرای پروژه سیستم گرمایشی مدرسه صدیقه کبری / استعلام اجرای پروژه سیستم گرمایشی مدرسه صدیقه کبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865328/استعلام-تعمیر-پورساپلای'>استعلام تعمیر پورساپلای  / استعلام, استعلام تعمیر پورساپلای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865320/استعلام-رایانه-ALL-IN-ONE'>استعلام رایانه ALL IN ONE / استعلام , استعلام رایانه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865315/استعلام-کولر-گازی-36000-اینورتر'>استعلام کولر گازی 36000 اینورتر  / استعلام ،استعلام کولر گازی 36000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865325/استعلام-تعمیر-دستگاه-هجیلنت'>استعلام تعمیر دستگاه هجیلنت  / استعلام، استعلام تعمیر دستگاه هجیلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865373/استعلام-قفسه-کتاب'>استعلام قفسه کتاب / استعلام قفسه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865363/استعلام-تعمیر-دستگاه-real-time-rg-3000-برند-corbet-svdhg20534'>استعلام تعمیر دستگاه real time rg-3000 برند corbet svdhg20534 / استعلام تعمیر دستگاه real time rg-3000 برند corbet svdhg20534</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865359/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام ، استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865383/استعلام-تعمیر-دستگاه-آب-مقطرگیری-millipore'>استعلام تعمیر دستگاه آب مقطرگیری millipore / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه آب مقطرگیری millipore</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864902/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-با-ظرفیت-2-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک با ظرفیت 2 تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک با ظرفیت 2 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865371/استعلام-کیت-کامل-انشعاب-فاضلاب'>استعلام کیت کامل انشعاب فاضلاب / استعلام, استعلام کیت کامل انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865350/استعلام-فعالیتهای-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیتهای سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865343/استعلام-دستگاه-آبسرد-کن-و-آبگرم-کن-و---'>استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و .... / استعلام, استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865381/استعلام-برپایی-و-انجام-امور-اجرایی-غرفه-طب-سنتی--'>استعلام برپایی و انجام امور اجرایی غرفه طب سنتی ... / استعلام, استعلام برپایی و انجام امور اجرایی غرفه طب سنتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865384/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-ال-جی'>استعلام کولر گازی ایستاده ال جی  / استعلام، استعلام کولر گازی ایستاده ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865336/استعلام-دستگاه-چند-کاره-فکس-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر  / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865385/استعلام-فروش--نصب-و-اجرای-612-متر-PVC-روکش-دار'>استعلام  فروش ، نصب و اجرای 612 متر PVC روکش دار  / استعلام, استعلام  فروش ، نصب و اجرای 612 متر PVC روکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865345/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه'>استعلام کولر گازی دو تکه  / استعلام , استعلام کولر گازی دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865391/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام, استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864896/مزایده-فروش-یکدستگاه-پاستوریزاسیون-مدل-0067'>مزایده فروش یکدستگاه پاستوریزاسیون مدل 0067  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پاستوریزاسیون مدل 0067 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865317/استعلام-نصب-تاتامی'>استعلام نصب تاتامی / استعلام, استعلام نصب تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865290/استعلام-لوازم-کامپیوتر-(مموری)-سه-پایه-دوربین--'>استعلام لوازم کامپیوتر (مموری) سه پایه دوربین... / استعلام لوازم کامپیوتر (مموری) سه پایه دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865302/استعلام-دمنده'>استعلام دمنده / استعلام دمنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865294/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-رایانه-مرکز-شهید-امان-الهی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای رایانه مرکز شهید امان الهی / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای رایانه مرکز شهید امان الهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864917/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-دامپ-تراک-یوکلید-(ولوو)'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون دامپ تراک یوکلید (ولوو)  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون دامپ تراک یوکلید (ولوو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865398/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-برق'>استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاههای برق / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865368/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتو-مکانیک--'>استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک .. / استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865354/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز'>استعلام  ابزارآلات مورد نیاز کارگاههای مرکز  / استعلام  ابزارآلات مورد نیاز کارگاههای مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865393/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاههای-صنایع-ساختمان-و-جوشکاری'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاههای صنایع ساختمان و جوشکاری  / استعلام, استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاههای صنایع ساختمان و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865362/استعلام-خدمات-نقشه-برداری-شرکت-عمران-شهر-جدید-صدرا'>استعلام خدمات نقشه برداری شرکت عمران شهر جدید صدرا  / استعلام ,استعلام خدمات نقشه برداری شرکت عمران شهر جدید صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865308/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864836/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865314/استعلام-وسایل-بهداشتی-و-تنظیف-مورد-نیاز'>استعلام  وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز  / استعلام  وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865240/مزایده-یک-قطعه-باغ-2500-متری'>مزایده یک قطعه باغ 2500 متری  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 2500 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864838/مزایده-یک-واحد-پمپ-بنزین-و-منزل-مسکونی-و-خودرو'>مزایده یک واحد پمپ بنزین و منزل مسکونی و خودرو / مزایده,مزایده یک واحد پمپ بنزین و منزل مسکونی و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864885/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری'>مزایده فروش یکدستگاه سواری / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865330/مناقصه-خرید-انواع-مقره'>مناقصه خرید انواع مقره / مناقصه، مناقصه خرید انواع مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865319/مناقصه-کنتور-تکفاز-با-ملحقات-(عمرانی)'>مناقصه کنتور تکفاز با ملحقات (عمرانی)   / مناقصه عمومی، مناقصه کنتور تکفاز با ملحقات (عمرانی)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865307/استعلام-كولر-اسپیلت'>استعلام كولر اسپیلت   / استعلام، استعلام كولر اسپیلت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865299/استعلام-PC-Adapter'>استعلام PC Adapter  / استعلام، استعلام PC Adapter </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت: 11:46