اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.13 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946954/مناقصه-خرید-کیف-لوازم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.13 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946954/مناقصه-خرید-کیف-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیمار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946956/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-ساخت-و-تجهیز-دانشکده--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده   نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946958/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946959/مناقصه-اجرای-سیویل-و-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی'>مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946961/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاوران-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946962/فراخوان-خدمات-جابجایی-مامورین-سیر-و-حرکت-بوسیله-خودروی-سواری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946964/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر    - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر    - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946965/فراخوان-اجرای-پروژه-عمرانی-شهرستان-گلبهار'>فراخوان اجرای پروژه عمرانی شهرستان گلبهار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  اجرای پروژه عمرانی شهرستان گلبهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946966/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-اراضی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946968/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت--'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946977/مناقصه-بهسازی-بوستان'>مناقصه بهسازی بوستان / آگهی مناقصه عمده,مناقصه بهسازی بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946978/مناقصه-solar-combustion-gas-turbine--driven-compressor---نوبت-دوم'>مناقصه solar combustion gas turbine - driven compressor ... نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه  solar combustion gas turbine - driven compressor .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946979/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-شهرداری-یزد'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرداری یزد   / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرداری یزد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946982/مناقصه-انواع-چراغ-خیابانی'>مناقصه انواع چراغ خیابانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946983/مناقصه-انجام-تمامی-عملیات-مربوط-به-عبور-از-رودخانه'>مناقصه انجام تمامی عملیات مربوط به عبور از رودخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام تمامی عملیات مربوط به عبور از رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946988/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی-و-تعمیرات-خطوط-انتقال'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946993/فراخوان-انتخاب-مشاور---نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان انتخاب مشاور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946995/ارزیابی-کیفی-فراخوان-عمومی-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور خدمات ایستگاهی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور خدمات ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946999/مناقصه-خرید-انواع-شیرآلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع شیرآلات...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع شیرآلات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947000/مناقصه-عملیات-آسفالت'>مناقصه عملیات آسفالت / مناقصه ,مناقصه عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947002/مناقصه-زنده-گیری-و-معدوم-سازی-سگهای-ولگرد'>مناقصه زنده گیری و معدوم سازی سگهای ولگرد / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زنده گیری و معدوم سازی سگهای ولگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947003/فراخوان-مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947006/مناقصه-واگذاری-عملیات-تست-و-بازرسی-و-اصلاحات-بعد-از-تست-و-اصلاحات-روتین--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947008/مناقصه-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی، مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947009/مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947011/مناقصه-خرید-600-000-کیلوگرم-قطعات-ریخته-گری--'>مناقصه خرید 600.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 600.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947012/فراخون-مناقصه-خرید-ورق-پالونک---نوبت-دوم'>فراخون مناقصه خرید ورق پالونک.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای , فراخون مناقصه خرید ورق پالونک....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947014/مناقصه-اجرای-نمای-نیروگاه'>مناقصه اجرای نمای نیروگاه / مناقصه, مناقصه اجرای نمای نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947017/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-سایت-ستاد'>استعلام شیرآلات و اتصالات, سایت ستاد / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947019/مناقصه-خرید-35-تن-جو-و-25-تن-کود-دی-آمونیوم-فسفات'>مناقصه خرید 35 تن جو و 25 تن کود دی آمونیوم فسفات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 تن جو و 25 تن کود دی آمونیوم فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947020/مناقصه-ساخت-2000-قطعه-قبر-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت 2000 قطعه قبر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت 2000 قطعه قبر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947025/استعلام-سوئیچ-شبکه--سامانه-ستاد'>استعلام سوئیچ شبکه , سامانه ستاد / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947026/اصلاحیه-مناقصه-خرید-شیر-آلات-توپی'>اصلاحیه مناقصه خرید شیر آلات توپی / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید شیر آلات توپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947029/استعلام-تن-ماهی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تن ماهی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام تن ماهی, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947030/تجدید-مناقصه-شناسایی-مشاور'>تجدید مناقصه شناسایی مشاور / مناقصه, تجدید مناقصه شناسایی مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947031/مناقصه-خرید-چوب-آلات-معدنی'>مناقصه خرید چوب آلات معدنی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب آلات معدنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947032/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حوزه-فاضلاب-گیر-D-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947034/مناقصه-احداث-چمن-ورزشگاه---'>مناقصه احداث چمن ورزشگاه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث چمن ورزشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947036/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947037/اصلاحیه-مناقصه-تجهیز--راه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-واحد-آزمایشگاه'>اصلاحیه مناقصه تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947039/مناقصه-خرید-1000-تن-چسب-مایع-اوره-فرمالدئید'>مناقصه خرید 1000 تن چسب مایع اوره فرمالدئید / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید 1000 تن چسب مایع اوره فرمالدئید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947040/مناقصه-خرید-10عدد-عمق-سنج-و-وزن-سنج-دیجیتال--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947043/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-راهبردی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی...نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947045/مناقصه-تکمیل-سایت-انتقال-پسماند-منطقه-3-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  تجدید ... نوبت دوم / مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947047/مناقصه-احداث-پل-طاقی-بتنی-بلوطستان-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل طاقی بتنی بلوطستان  و...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث پل طاقی بتنی بلوطستان  و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947049/تجدید-مناقصه-تامین-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947050/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-چکش-تخریب--قلم-های-مخصوص--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان چکش تخریب - قلم های مخصوص ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان چکش تخریب - قلم های مخصوص ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947052/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947054/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947055/مناقصه-گودبرداری-فونداسیون-و-لوله-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947060/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-سطح-شهر'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947062/مناقصه-خدمات-جاری-و-پشتیبانی-در-روابط-عمومی-و-امور-پیمان-ها---نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات جاری و پشتیبانی در روابط عمومی و امور پیمان ها ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات جاری و پشتیبانی در روابط عمومی و امور پیمان ها ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947063/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاههای-تقلیل-فشار-TBS--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947065/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947068/مناقصه-تامین-و-طبخ-روزانه-حدود-2500-پرس-غذا'>مناقصه تامین و طبخ روزانه حدود 2500 پرس غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و طبخ روزانه حدود 2500 پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947069/مناقصه-بهره-برداری-از-شبکه-سنجش-منابع-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947070/مناقصه-حمل-و-نقل-اقلام-دخانی-توتونی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947073/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-و-GIS-سطح-شهر-منطقه-دو-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر منطقه دو تجدید ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر منطقه دو تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947080/مناقصه-انجام-عملیات-هرس-باردهی---'>مناقصه انجام عملیات هرس باردهی .... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات هرس باردهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947084/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947085/فراخوان-ایجاد-دفاتر-تسهیل-گری-بافت-فرسوده'>فراخوان ایجاد دفاتر تسهیل گری بافت فرسوده / فراخوان,فراخوان ایجاد دفاتر تسهیل گری بافت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947090/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947091/مناقصه-احداث-بلوار'>مناقصه احداث بلوار  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947095/مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی-جامع-شهرداری'>مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947100/تجدید-فراخوان-پیمانکار-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ستاد-و-انبار-کالا--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار،  تجدید فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947101/مناقصه-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی-و-مخازن-و--'>مناقصه اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947103/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه قیرپاشی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پروژه قیرپاشی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947104/مناقصه-خرید-150-000-متر-کابل-خود-نگهدار--'>مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار... / مناقصه ,مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947107/فراخوان-مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کات-اوت-فیوز-پلیمری-100-آمپر-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر  تجدید  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947110/تجدید-مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک-اداره-گاز'>تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز  / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947114/مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-شرب-تجدید-نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب- تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب- تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947115/مناقصه-اجرای-پروژه-های-برق-رسانی-ـ-پرسنل-خدمات-مشترکین-و--'>مناقصه اجرای پروژه های برق رسانی ـ پرسنل خدمات مشترکین و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های برق رسانی ـ پرسنل خدمات مشترکین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947116/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947118/مناقصه-پوشش-کانل-کوی-ایثار---نوبت-دوم'>مناقصه پوشش کانل کوی ایثار.... نوبت دوم / مناقصه پوشش کانل کوی ایثار.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947122/مناقصه-جدولگذاری-خیابانهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947123/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947126/مناقصه-عملیات-حفاری-سه-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-دورانی---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفاری سه حلقه چاه عمیق به روش دورانی ... نوبت دوم / مناقصه  عملیات حفاری سه حلقه چاه عمیق به روش دورانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947129/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهر--تجدید'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر... تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947131/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947136/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-sng-روی-خودروی-سازمان-تجدید-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات سیستم sng روی خودروی سازمان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات سیستم sng روی خودروی سازمان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947139/فراخوان-تجدید-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>فراخوان تجدید اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان تجدید اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947140/مناقصه-واگذاری-بیمه-اموال-و-دارائی-های-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه اموال و دارائی های شرکت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه اموال و دارائی های شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947143/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیت-120-کیلو-نیوتنی-و-اسپیسرهای-بین-فازی-63-کیلوولت--'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلو نیوتنی و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلوولت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلو نیوتنی و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947145/مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان'>مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947147/فراخوان-آسفالت-خیابان-اصلی-و-معابر-فرعی-شهر'>فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان آسفالت خیابان اصلی و معابر فرعی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947148/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پیش-بیمارستانی-اورژانس-115'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947149/مناقصه-تامین-مصالح-سنگ-شکن'>مناقصه تامین مصالح سنگ شکن  / مناقصه ,مناقصه تامین مصالح سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947152/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاههای-شرکتی-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947154/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-منطقه-کرمانشاه'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947156/اصلاحیه-مناقصه-انجام-کلیه-امور-اداری-و-پشتیبانی-واحدهای-مختلف'>اصلاحیه مناقصه انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی واحدهای مختلف / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی واحدهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947158/مناقصه-تنظیف-شستشو-و-گردگیری-کلیه-فضاهای-فعال'>مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال  / آگهی مناقصه ,مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947161/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیت-120-کیلو-نیوتنی-و-اسپیسرهای-بین-فازی-63-کیلوولت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلو نیوتنی و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلوولت ... نوبت دوم / مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلو نیوتنی و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلوولت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947163/آگهی-مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری-در-بیمارستانها'>آگهی مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947164/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-تصدیگری-حوزه-های-تخصصی'>مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947166/سمینار-بین-المللی-تامین-مالی-نفت-و-نیرو'>سمینار بین المللی تامین مالی نفت و نیرو / سمینار بین المللی تامین مالی نفت و نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947167/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان تهیه لیست کوتاه  / فراخوان تهیه لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947170/مناقصه-واگذاری-امورات-118-سایت-ها--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947178/مناقصه-عملیات-اجرای-فوگ-سیل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947190/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947191/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-مالی-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب--'>مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب ... / مناقصه ، مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947192/فراخوان-طراحی-معماری-سردرب-ورودی-و-خروجی-اتوبوس-های-پایانه-مسافربری'>فراخوان طراحی معماری سردرب ورودی و خروجی اتوبوس های پایانه مسافربری  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان طراحی معماری سردرب ورودی و خروجی اتوبوس های پایانه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947194/مناقصه-کاهش-تلفات-و-حذف-انشعابات-غیرمجاز-از-طریق-تبدیل-سیم-مسی-(تغییرات)'>مناقصه کاهش تلفات و حذف انشعابات غیرمجاز از طریق تبدیل سیم مسی (تغییرات) / تغییرات در مناقصه عمومی , مناقصه کاهش تلفات و حذف انشعابات غیرمجاز از طریق تبدیل سیم مسی (تغییرات)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947195/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-پروژه'>مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت پروژه  / آگهی مناقصه ,شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش سهامی خاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947199/مناقصه-اجرای-کانال-کشی-دو-دستگاه-ایرواشر'>مناقصه اجرای کانال کشی دو دستگاه ایرواشر / مناقصه ,مناقصه اجرای کانال کشی دو دستگاه ایرواشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947201/مناقصه-پشتیبانی-دستگاههای-تردد-شمار-در-82-محور-مواصلاتی'>مناقصه پشتیبانی دستگاههای تردد شمار در 82 محور مواصلاتی / آگهی مناقصه عمومی مناقصه پشتیبانی دستگاههای تردد شمار در 82 محور مواصلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947203/مناقصه-عملیات-اجرای-فوگ-سیل-محور--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل محور...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل محور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947204/استعلام-گیربكس-محرک-دریچه-هوای'>استعلام  گیربكس محرک دریچه هوای / استعلام , استعلام  گیربكس محرک دریچه هوای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947205/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-کامپیوتر---نوبت-اول'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر ... نوبت اول / مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947207/فراخوان-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>فراخوان امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / فراخوان مناقصه, فراخوان  امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947208/مناقصه-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57'>مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57 / مناقصه ، مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947211/استعلام-وی-بال-والو-استیل'>استعلام  وی بال والو استیل   / استعلام , استعلام   وی بال والو استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947212/مناقصه-شستشو--سمپاشی--ویدئومتری--عملیات-امداد'> مناقصه شستشو ، سمپاشی ، ویدئومتری ، عملیات امداد / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه شستشو ، سمپاشی ، ویدئومتری ، عملیات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947213/مناقصه-اجرای-کفپوش-و-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری--تجدید'>مناقصه  اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه  اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947214/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-مالی-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب---نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947218/استعلام-تعمیر-بالشتک-مسی'>استعلام تعمیر بالشتک مسی   / استعلام ، استعلام تعمیر بالشتک مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947220/تجدید-مناقصه-بازدید-و-تعمیرات-روتین-و-غیر-روتین-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال-شرق'>تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال شرق / تجدید آگهی مناقصه ,  تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947229/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-و-کف-پوش-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری و کف پوش معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری و کف پوش معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947232/تجدید-مناقصه-بازدید-و-تعمیرات-روتین-و-غیر-روتین-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال-غرب-و-مرکز'>تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال غرب و مرکز / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال غرب و مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947240/مناقصه-استخراج-و-بارگیری-و-باطله-برداری-سنگ-آهن'>مناقصه  استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن  / آگهی مناقصه, مناقصه  استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947243/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-حوزه-استحفاظی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947244/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-تعمیر-و-یا-تعویض-قطعات--'>مناقصه تامین خدمات سرویس، تعمیر و یا تعویض قطعات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات سرویس، تعمیر و یا تعویض قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947252/آگهی-مجدد-ارزیابی-قطعات-یدکی-شیرآلات'>آگهی مجدد  ارزیابی قطعات یدکی شیرآلات / آگهی مجدد,آگهی مجدد ارزیابی قطعات یدکی شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947258/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-24-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستا'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 24 کیلومتر شبکه توزیع روستا / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 24 کیلومتر شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947262/مناقصه-تامین-خدمات-مربوط-به-سرویس-روغن--شستشوی-خودروهای-شرکتی---'>مناقصه تامین خدمات مربوط به سرویس روغن ، شستشوی خودروهای شرکتی .... / مناقصه تامین خدمات مربوط به سرویس روغن ، شستشوی خودروهای شرکتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947264/استعلام-خرید-3-دستگاه-تابلو-فشار-ضعیف-و-4-دستگاه-درایو'> استعلام خرید 3 دستگاه تابلو فشار ضعیف و 4 دستگاه درایو  / استعلام,  استعلام خرید 3 دستگاه تابلو فشار ضعیف و 4 دستگاه درایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947265/استعلام-یکدستگاه-لپ-تاپ-به-همراه-2-عدد-فلاش-16-گیگابایت'>استعلام یکدستگاه لپ تاپ به همراه 2 عدد فلاش 16 گیگابایت / استعلام ، استعلام یکدستگاه لپ تاپ به همراه 2 عدد فلاش 16 گیگابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947267/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی-تیرهای-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947269/استعلام-خرید-دو-دستگاه-اسپلیت'>استعلام خرید دو دستگاه اسپلیت / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947270/مناقصه-تامین-خدمات-اسکان-غذا-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان   / مناقصه ، تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان شرکت درجزیره خارگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947272/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی--سامانه-ستاد'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی , سامانه ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947273/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947275/استعلام-خرید-رنگ-اپوکسی-فنولیک'>استعلام خرید رنگ اپوکسی فنولیک / استعلام, استعلام خرید رنگ اپوکسی فنولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947276/استعلام-3-ردیف-زانو-جوشی'>استعلام  3 ردیف زانو جوشی / استعلام, استعلام  3 ردیف زانو جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947277/مناقصه-نگهداری-ایستگاه-عوارضی-جمال-احمد'>مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد / آگهی منقاصه  ،مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947279/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-پیربزپسین-دره-بجنورد---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری پیربزپسین دره بجنورد.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری پیربزپسین دره بجنورد.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947280/استعلام-مربای-هویج-تک-نفره--'>استعلام مربای هویج تک نفره ... / استعلام، استعلام مربای هویج تک نفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947281/استعلام-۵۸-ردیف-پیچ-و-مهره-و--'>استعلام ۵۸ ردیف پیچ و مهره و ... / استعلام,استعلام ۵۸ ردیف پیچ و مهره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947283/مناقصه-انجام-کارهای-خدمات-شهری-از-قبیل-جمع-آوری-دفع-زباله-شهر-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری دفع زباله شهر و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری دفع زباله شهر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947284/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-گرم-معابر'>مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947285/مناقصه-خرید-پتو-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پتو نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید پتو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947286/استعلام-نصب-پمپ-شافت-و-غلاف'>استعلام نصب پمپ شافت و غلاف  / استعلام, استعلام  نصب پمپ شافت و غلاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947289/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-بهره-برداری-از-معادن-سنگ-آهن'>مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری از معادن سنگ آهن  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری از معادن سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947291/مناقصه-coiled-tubing-reel'>مناقصه coiled tubing reel / آگهی مناقصه ,مناقصه coiled tubing reel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947296/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-ایمنی-برای-معادن-تحت-پوشش'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش  / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947297/استعلام-یک-دستگاه-نوار-قلب-6-کاناله'>استعلام یک دستگاه نوار قلب 6 کاناله / استعلام, استعلام یک دستگاه نوار قلب 6 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947298/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-F'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  منطقه محدوده F  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  منطقه محدوده F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947299/استعلام-surface-pro4-e-cpu'>استعلام surface pro4-e cpu  / استعلام, استعلام surface pro4-e cpu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947301/فراخوان-اجرای-خط-تغذیه-تقویتی-شهرک-صنعتی'>فراخوان اجرای خط تغذیه تقویتی شهرک صنعتی  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجرای خط تغذیه تقویتی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947302/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>مناقصه اجرای شبکه داخلی گاز / مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947305/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-خورخور--طاویران-کرمانشاه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی خورخور - طاویران کرمانشاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی خورخور - طاویران کرمانشاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947306/تجدید-فراخوان-اجرای-پروژه-مسکونی-10-واحدی'>تجدید فراخوان اجرای پروژه مسکونی 10 واحدی / آگهی تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار , تجدید فراخوان اجرای پروژه مسکونی 10 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947307/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-اجرای-عملیات-قفسه-بندی-انبار-قطعات-یدکی-ناحیه-فولادسازی'>مناقصه تهیه و نصب و اجرای عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی ناحیه فولادسازی  / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب و اجرای عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی ناحیه فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947308/استعلام-4-دستگاه-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام 4 دستگاه سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام 4 دستگاه سرنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947310/استعلام-نصب-تابلو-ترانسهای-فاقد-تابلو'>استعلام نصب تابلو ترانسهای فاقد تابلو / استعلام,استعلام نصب تابلو ترانسهای فاقد تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947312/استعلام-تریستور'>استعلام تریستور  / استعلام , استعلام تریستور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947313/استعلام-لوله-ای-بیرونی-و-درونی-دستگاه-کک-راکتیویته'>استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته  / استعلام , استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947315/مناقصه-اجرای-تعمیرات-ضروری-تامین-پیش-نیازهای-بخش-ابنیه-و-انجام-اقدامات-لازم'>مناقصه اجرای تعمیرات ضروری، تامین پیش نیازهای بخش ابنیه و انجام اقدامات لازم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای تعمیرات ضروری، تامین پیش نیازهای بخش ابنیه و انجام اقدامات لازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947316/مناقصه-احداث-۱۴۵۷-متر-حفاری-و-لوله-گذاری-جهت-مسکن-مهر'>مناقصه احداث ۱۴۵۷ متر حفاری و لوله گذاری جهت مسکن مهر  / مناقصه ,مناقصه احداث ۱۴۵۷ متر حفاری و لوله گذاری جهت مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947317/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نقشه-برداری'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947318/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام , استعلام ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947320/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947321/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام, استعلام  لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947323/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946951/مزایده-مرغداری-مساحت-عرصه-1200متر'>مزایده مرغداری مساحت عرصه 1200متر  / مزایده,مزایده مرغداری مساحت عرصه 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946952/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری-دفتر-کار-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.دفتر کار.آپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.دفتر کار.آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946953/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-160-90متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 160.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 160.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946955/مزایده-17-5-سهم-مشاع-از-64-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 17.5 سهم مشاع از 64 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 17.5 سهم مشاع از 64 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946957/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946960/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-208مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 208مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 208مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946963/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-107-89متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 107.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 107.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946967/مزایده-713-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 713 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 713 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946969/مزایده-ملک-مساحت114-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت114.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت114.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946970/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-77متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946971/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946972/مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--'>مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946973/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-102-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946974/مزایده-مقدار-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-مسی'>مزایده  مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی / مزایده ، مزایده  مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946975/مزایده-اجاره-محل-بوفه'>مزایده اجاره محل بوفه / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946976/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946980/مزایده-اموال-شامل-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل منزل مسکونی.مغازه تجاری نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال شامل منزل مسکونی.مغازه تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946981/مزایده-تعداد-تقریبی-57000-قطعه-مرغ'>مزایده  تعداد تقریبی 57000 قطعه مرغ  / آگهی مزایده,مزایده  تعداد تقریبی 57000 قطعه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946984/مزایده-بوق-معمولی-بوق-بنزی-بیست-باطری-جفتی-'>مزایده بوق معمولی، بوق بنزی، بیست باطری جفتی.. / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده بوق معمولی، بوق بنزی، بیست باطری جفتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946985/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-264متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 264متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 264متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946986/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-296متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 296متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946987/مزایده-135-عدد-پالتوی-زنانه--13-عدد-پالتوی-مردانه'>مزایده 135 عدد پالتوی زنانه ، 13 عدد پالتوی مردانه  / مزایده,مزایده 135 عدد پالتوی زنانه ، 13 عدد پالتوی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946989/مزایده-یک-دستگاه-دینام-جوشکاری'>مزایده یک دستگاه دینام جوشکاری  / مزایده,مزایده یک دستگاه دینام جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946990/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-پلانت'>مزایده یک دستگاه بچینگ پلانت  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه بچینگ پلانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946991/مزایده-فروش-تعداد-48-دستگاه-خودرو--تعداد-73-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 48 دستگاه خودرو ، تعداد 73 دستگاه موتورسیکلت  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 48 دستگاه خودرو ، تعداد 73 دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946992/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946994/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946996/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم / مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946997/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودروی سمند ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946998/مزایده-موجودی-های-راکد'>مزایده موجودی های راکد  / مزایده, مزایده موجودی های راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947001/مزایده-اجاره-چاه'>مزایده اجاره چاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947004/مزایده-اقلام-ضایعات-تولید'>مزایده اقلام ضایعات تولید  / مزایده اقلام ضایعات تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947005/مزایده-ملک-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-6300-و-6000متر'>مزایده ملک دو قطعه زمین کشاورزی 6300 و 6000متر  / مزایده,مزایده ملک دو قطعه زمین کشاورزی 6300 و 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947007/مزایده-واحدهای-تجاری-شهرک'> مزایده واحدهای تجاری شهرک / مزایده,  مزایده واحدهای تجاری شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947010/مزایده-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-هفتاد-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای هفتاد و شش متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای هفتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947013/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947015/مزایده-ساختمان-مساحت-154-35متر'>مزایده ساختمان مساحت 154.35متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 154.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947016/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-2-باب-سوله-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947018/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-ثبت-دو-فرعی'>مزایده یکباب مغازه به شماره ثبت دو فرعی  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره ثبت دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947021/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-335متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 335متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 335متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947022/مزایده-فروش-حدودا-2000-لیتر-روغن-زیتون-و-3-تن-خرمای-زاهدان'>مزایده فروش حدودا 2000 لیتر روغن زیتون و 3 تن خرمای زاهدان / آگهی مزایده , مزایده فروش حدودا 2000 لیتر روغن زیتون و 3 تن خرمای زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947023/مزایده-اجاره-طبقه-فوقانی-پاساژ'>مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ / آگهی مزایده کتبی ، مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947024/مزایده-اجاره-فروشگاه-مرکز-ملاصدرا--تجدید-نوبت-دوم'> مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده,  مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947027/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947028/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-باغ-مشتمل-بر-کارخانه-برنج-کوبی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغ مشتمل بر کارخانه برنج کوبی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغ مشتمل بر کارخانه برنج کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947033/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-319-40متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 319.40متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 319.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947035/مزایده-چیپس-تولیدی'>مزایده چیپس تولیدی  / مزایده,مزایده چیپس تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947038/مزایده-عرصه-و-اعیانی-و-نیم-دانگ-مشاع-از-خانه'>مزایده عرصه و اعیانی و نیم دانگ مشاع از خانه  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی و نیم دانگ مشاع از خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947041/مزایده-یک-عدد-تانکر-فرمان-طراحی'>مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی  / مزایده,مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947042/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-کشاورزی'>مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947044/مزایده-تمامت-ششدانگ-سه-باب-عمارت'>مزایده تمامت ششدانگ سه باب عمارت / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ سه باب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947046/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-2660متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 2660متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 2660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947048/مزایده-مجموع-4850-تن-گراویل'>مزایده مجموع 4850 تن گراویل / مزایده,مزایده مجموع 4850 تن گراویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947051/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-سالن'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از سالن  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947053/مزایده-یکقطعه-زمین-مسکونی-مساحت-160متر'>مزایده یکقطعه زمین مسکونی مساحت 160متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مسکونی مساحت 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947056/مزایده-خودرو-پژو-آردی-سبز-رنگ-یشمی'>مزایده خودرو پژو آردی سبز رنگ یشمی / آگهی مزایده,مزایده خودرو پژو آردی سبز رنگ یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947057/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947058/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری---نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947059/تصحیح-مزایده-واگذاری-استیجاری-تعدادی-از-اماکن'>تصحیح مزایده واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن / تصحیح مزایده عمومی , مزایده واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947061/مزایده-ششدانگ-پلاک-2678-38-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 2678/38 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2678/38 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947064/مزایده-تعداد-90-عدد-پمپ-بنزین-خودرو'>مزایده تعداد 90 عدد پمپ بنزین خودرو  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 90 عدد پمپ بنزین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947066/مزایده-اموال-توقیفی-شامل-زمین-شالیزاری-و-خشکه'>مزایده اموال توقیفی شامل زمین شالیزاری و خشکه / مزایده,مزایده اموال توقیفی شامل زمین شالیزاری و خشکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947067/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947071/مزایده-فروش-6-پلاک-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 6 پلاک زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 6 پلاک زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947072/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947074/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مشکی-متالیک-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مشکی متالیک مدل 1382 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس مشکی متالیک مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947075/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947076/مزایده-اقلام-ضایعاتی---نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947077/فروش-تعداد-محدودی-خودروی-سمند'> فروش تعداد محدودی خودروی سمند  / فروش ,فروش تعداد محدودی خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947078/مزایده-فروش-یکدستگاه-تلفن-فکس-و-یکدستگاه-اسکنر'>مزایده فروش یکدستگاه تلفن فکس و یکدستگاه اسکنر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تلفن فکس و یکدستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947079/مزایده-ملک-به-مساحت-سی-و-شش-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت سی و شش متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت سی و شش متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947081/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-12-15متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 12.15متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 12.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947082/مزایده-فروش-خودرو-سمند-مدل-90'>مزایده فروش خودرو سمند مدل 90  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سمند مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947083/اگهی-مزایده-اجاره-30-محل-از-اماکن-جهت-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>اگهی مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / مزایده , اگهی مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947086/مزایده-ملک-دارای-پلاک-ثبتی-412-و-413-غیرمنقول'>مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 412 و 413 غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 412 و 413 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947087/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-فروند-یدک-کش'>مزایده فروش ششدانگ یک فروند یدک کش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ششدانگ یک فروند یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947088/مزایده-دستگاه-چاپ-هایدلبرگ-SM-74-1-و--نوبت-چهارم'>مزایده دستگاه چاپ هایدلبرگ SM-74-1 و....نوبت چهارم / مزایده, مزایده دستگاه چاپ هایدلبرگ SM-74-1 و....نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947089/مزایده-181218-متر-زمین-کشاورزی-آبی-و-دیم'>مزایده 181218 متر زمین کشاورزی آبی و دیم  / مزایده,مزایده 181218 متر زمین کشاورزی آبی و دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947092/مزایده-عرصه-اعیان-تجهیزات-و-ماشین-آلات-اثاثیه--'>مزایده عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثیه ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947093/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947094/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947096/مزایده-سواری-پژو-پارس-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947097/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-763-80متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 763.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 763.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947098/مزایده-یک-دستگاه-صفحه-تراش--'>مزایده یک دستگاه صفحه تراش ... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه صفحه تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947099/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-اسقاط'>مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو اسقاط / مزایده , مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947102/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-4مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947105/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-اداری--تجاری-فرهنگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره واحدهای اداری - تجاری- فرهنگی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره واحدهای اداری - تجاری- فرهنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947106/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-88-63761-مفروز'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 88/63761 مفروز / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 88/63761 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947108/مزایده-یک-دستگاه-کیورینگ---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه کیورینگ ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه کیورینگ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947109/مزایده-فروش-88-عدد-کود-آهن-یک-کیلوگرمی-پودری'>مزایده فروش 88 عدد کود آهن یک کیلوگرمی پودری / آگهی مزایده , مزایده فروش 88 عدد کود آهن یک کیلوگرمی پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947111/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947112/مزایده-ملک-ساختمان-در-دو-طبقه-بصورت-زیرزمین-و-همکف'>مزایده ملک ساختمان در دو طبقه بصورت زیرزمین و همکف  / مزایده,مزایده ملک ساختمان در دو طبقه بصورت زیرزمین و همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947113/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله--'>مزایده دستگاه نوار نقاله.... / مزایده, مزایده دستگاه نوار نقاله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947117/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک اردبیل  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947119/مزایده-فروش-اموال-منقول-(لوازم-کامپیوتری-و-ملزومات)---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال منقول (لوازم کامپیوتری و ملزومات) ... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال منقول (لوازم کامپیوتری و ملزومات) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947120/مزایده-خودرو-سواری-206-صندوق-دار--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری 206 صندوق دار  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری 206 صندوق دار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947121/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-بنای-کل-217-5متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947124/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-105-3مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 105.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 105.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947125/مزایده-یک-عدد-پمپ-فرمان-ولو-و----مرحله-دوم'>مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ... - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947127/مزایده-ملک-مساحت-167-11متر'>مزایده ملک مساحت 167.11متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 167.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947128/مزایده-فروش-یک-واحد-مرغداری-و-متعلقات'>مزایده فروش یک واحد مرغداری و متعلقات / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یک واحد مرغداری و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947130/مزایده-100-سیر-مشاع-از-240-سیر-زمین'>مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین / مزایده,مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947132/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دو-ثبت-قم'>مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت قم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947133/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-پالس'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پالس  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پالس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947134/مزایده-ششدانگ-باغ-انگور-بخش-14-مراغه'>مزایده ششدانگ باغ انگور بخش 14 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ باغ انگور بخش 14 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947135/مزایده-واگذاری-به-اجاره--یک-قطعه-زمین-با-کشاورزی'>مزایده واگذاری به اجاره   یک قطعه زمین با کشاورزی  / آگهی فراخوان عمومی, مزایده واگذاری به اجاره   یک قطعه زمین با کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947137/مزایده-ملک-روستای-سعدآباد'>مزایده ملک روستای سعدآباد  / مزایده,مزایده ملک روستای سعدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947138/مزایده-1400-سهم'>مزایده 1400 سهم  / مزایده, مزایده 1400 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947141/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-1089متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1089متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1089متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947142/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-22-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 22 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 22 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947144/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947146/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-403-55متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 403.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 403.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947150/مزایده-خدمات-درمانی-سرپایی-بیمارستان'>مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان / آگهی مزایده، مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947151/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947153/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-لوازم-و-دستگاه-ها'>مزایده عرصه و اعیان و لوازم و دستگاه ها / مزایده, مزایده عرصه و اعیان و لوازم و دستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947155/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-25040متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 25040متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 25040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947157/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-شاهرود'>مزایده سرقفلی مغازه بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947159/مزایده-حراج-حضوری-اموال-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده حراج حضوری اموال مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده حراج حضوری, مزایده حراج حضوری اموال مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947160/مزایده-ملک-بصورت-زمین-بخش-دوشاهرود'>مزایده ملک بصورت زمین بخش دوشاهرود  / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین بخش دوشاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947162/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-257-93متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 257.93متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 257.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947165/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-مساحت-652متر'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 652متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 652متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947168/مزایده-واگذاری-چندین-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری چندین قطعه زمین / مزایده، مزایده واگذاری چندین قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947169/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947171/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-247-62متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 247/62متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 247/62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947172/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947173/تجدید-آگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری-مرند--مرحله-سوم'>تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - مرحله سوم / تجدید آگهی مزایده , تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947174/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-سوپرمارکت'>مزایده واگذاری به اجاره محل سوپرمارکت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947175/مزایده-پارچه-پیراهنی'>مزایده پارچه پیراهنی / مزایده ,مزایده پارچه پیراهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947176/مزایده-فروش-محصول-پسته'>مزایده فروش محصول پسته / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947177/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-65-532متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 65.532متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 65.532متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947179/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947180/مزایده-اجاق-گاز--'>مزایده اجاق گاز... / آگهی مزایده، مزایده اجاق گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947181/مزایده-واگذاری-ضایعات-مربوط-به-تخته-(جعبه-و-پالت)-آهن-آلات-کارتن-و---'>مزایده واگذاری ضایعات مربوط به تخته (جعبه و پالت)، آهن آلات، کارتن و .... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ضایعات مربوط به تخته (جعبه و پالت)، آهن آلات، کارتن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947182/مزایده-ملک-مسکونی-164-4متر'>مزایده ملک مسکونی 164.4متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی 164.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947183/مزایده-فروش-29-قلم-کالای-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده فروش 29 قلم کالای اسقاطی و مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش 29 قلم کالای اسقاطی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947184/مزایده-بوفه-و-اتاق-تکثیر'>مزایده بوفه و اتاق تکثیر / آگهی مزایده,مزایده  بوفه و اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947185/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-175-70متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 175.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 175.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947186/مزایده-تلویزیون-و--'>مزایده تلویزیون و ... / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947187/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4000متر---نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947188/مزایده-فروش-گریدر-زردرنگ'>مزایده فروش گریدر زردرنگ  / آگهی مزایده، مزایده فروش گریدر زردرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947189/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-محل-غرفه-عینک'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  محل غرفه عینک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  محل غرفه عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947193/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1360مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1360مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1360مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947196/مزایده-ساختمان-قدیمی-2-5-طبقه-مسکونی'>مزایده ساختمان قدیمی 2.5 طبقه مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی 2.5 طبقه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947197/مزایده-فروش-تعداد-هفت-دستگاه-اتومبیل-و-دو-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد هفت دستگاه اتومبیل و دو دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده,مزایده  فروش تعداد هفت دستگاه اتومبیل و دو دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947198/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-146-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 146.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 146.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947200/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947202/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947206/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-11-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 11 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947209/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947210/مزایده-تعداد-۴۸۰-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی-و--'>مزایده تعداد ۴۸۰ دستگاه موتورسیکلت اوراقی و ... / مزایده ,مزایده تعداد ۴۸۰ دستگاه موتورسیکلت اوراقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947324/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام، استعلام فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947325/استعلام-اسید-فسفریک'>استعلام اسید فسفریک / استعلام, استعلام اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947326/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947328/استعلام-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام سرنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947329/استعلام-خرید-دو-دستگاه-server'>استعلام خرید دو دستگاه server / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947330/استعلام-انواع-پیچ-آلن-و-واشر'>استعلام انواع پیچ آلن و واشر / استعلام انواع پیچ آلن و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947331/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-پراکنده--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ...تجدید  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947333/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی'> استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947335/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-ماسه-شسته-با-دانه-بندی-04--'>تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947336/فراخوان-تهیه-نقشه-های-برق--'>فراخوان تهیه نقشه های برق... / آگهی فراخوان، فراخوان تهیه نقشه های برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947337/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب-منطقه-5-قرارداد-باز'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 قرارداد باز  / استعلام , استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 قرارداد باز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947338/استعلام-خرید-130-عدد-واکسن-آنفولانزا-هلندی-INFLUVAC'> استعلام خرید 130 عدد واکسن آنفولانزا هلندی INFLUVAC / استعلام , استعلام خرید 130 عدد واکسن آنفولانزا هلندی INFLUVAC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947340/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-حفاظتی-طرح-جنگلداری-بخش-دو'>مناقصه واگذاری مدیریتی حفاظتی طرح جنگلداری بخش دو  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریتی حفاظتی طرح جنگلداری بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947341/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی.... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947343/استعلام-قند-شکسته-(بسته-بندی)'>استعلام قند شکسته (بسته بندی) / استعلام, استعلام قند شکسته (بسته بندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947346/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-به-کارخانه-آسفالت-تجدید'>مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947347/استعلام-توسعه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه-شش'>استعلام توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش / استعلام , استعلام توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947348/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی'>تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947349/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-کرکره-تمام-چوب'>استعلام تهیه و نصب پرده کرکره تمام چوب / استعلام , استعلام تهیه و نصب پرده کرکره تمام چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947351/مناقصه-واگذاری-طرح-مدیریت-جنگل-های-شمال-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری طرح مدیریت جنگل های شمال  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری طرح مدیریت جنگل های شمال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947352/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-ایستگاه-کوه-نوا'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه کوه نوا / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه کوه نوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947353/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-پیاده-روسازی'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی  / مناقصه ,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947355/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی-و-الکتریکی'>استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکتریکی / استعلام , استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947356/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-۱۱-دستگاه-هواساز'>استعلام خرید و راه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز / استعلام,استعلام خرید و راه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947358/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-تجهیزات-تغذیه-و-نیرو'>استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه و نیرو  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه و نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947359/استعلام-اقلام-چاپی-مربوط-به-طرح-تنبلی-چشم'>استعلام اقلام چاپی مربوط به طرح تنبلی چشم  / استعلام, استعلام اقلام چاپی مربوط به طرح تنبلی چشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947363/استعلام-شیلنگ-سیلکون-زره-دار'>استعلام شیلنگ سیلکون زره دار /  استعلام, استعلام شیلنگ سیلکون زره دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947364/استعلام-خرید-اقلام-صبحانه'>استعلام خرید اقلام صبحانه  / استعلام، استعلام اقلام صبحانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947365/استعلام-لاستیک-توپر-و-تیوپ-لیفتراک-و--'>استعلام لاستیک توپر و تیوپ لیفتراک و ... / استعلام, استعلام لاستیک توپر و تیوپ لیفتراک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947366/استعلام-مبدل-شبکه-صنعتی'>استعلام مبدل شبکه صنعتی  / استعلام,استعلام مبدل شبکه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947368/استعلام-انجام-معاینات-سلامت-شغلی'>استعلام انجام معاینات سلامت شغلی / استعلام , استعلام انجام معاینات سلامت شغلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947369/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947371/استعلام-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام سرنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947372/استعلام-چاپ-طراحی-کپی'>استعلام چاپ طراحی کپی  / استعلام,استعلام چاپ طراحی کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947373/استعلام-کاپشن-و-شلوار-بلند-بادگیر-دو-لایه-ضد-آب'>استعلام کاپشن و شلوار بلند بادگیر دو لایه ضد آب / استعلام بها، استعلام کاپشن و شلوار بلند بادگیر دو لایه ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947376/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-گیاهی'>استعلام لیوان یکبار مصرف گیاهی / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947378/استعلام-hpe-msa-800-gb-12-g-sas-mixed'>استعلام hpe msa 800 gb 12 g sas mixed  / استعلام,استعلام hpe msa 800 gb 12 g sas mixed </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947379/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947380/استعلام-منبع-تغذیه-قطعه-رایانه'>استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه / استعلام , استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947381/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-تامین-جا'>استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا  / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947382/استعلام-اقلام-تراش-با-برند-maykestag-اورجینال-اتریش-و--'>استعلام اقلام تراش با برند maykestag اورجینال اتریش و ... / استعلام, استعلام اقلام تراش با برند maykestag اورجینال اتریش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947383/استعلام-اجرای-کنسول-میز-مدیریت-شبکه-سیستم-های-انتقال'>استعلام  اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال / استعلام , استعلام  اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947384/استعلام-احداث-شیرخانه-شرق'>استعلام احداث شیرخانه شرق / استعلام , استعلام احداث شیرخانه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947385/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ--مارک-کاموزی'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ - مارک کاموزی / استعلام , استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ - مارک کاموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947386/استعلام-مجموعه-کامل-جهت-راه-اندازی-سیستم-تزریق-آب-ژاول'>استعلام مجموعه کامل جهت راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول  / استعلام,استعلام مجموعه کامل جهت راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947388/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947389/استعلام-قیمت-برداشت-مختصات-مکانی-و-توصیفی-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-در-20-شهر'>استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب در 20 شهر / استعلام قیمت, استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب در 20 شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947392/استعلام-نصب-ایزوگام-درجه-یک-ایرانی--'>استعلام نصب ایزوگام درجه یک ایرانی ... / استعلام , استعلام نصب ایزوگام درجه یک ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947395/استعلام-​ساخت-سوئیت-و-نگهبانی-منازل-مسکونی'>استعلام ​ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی / استعلام , استعلام ​ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947397/مناقصه-واگذاری-خرید-و-ریسندگی-کارمزدی-نخ'>مناقصه واگذاری خرید و ریسندگی کارمزدی نخ  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید و ریسندگی کارمزدی نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947401/استعلام-خرید-6-عدد-صندلی-مدل-103-ایده-آل-صنعت'>استعلام  خرید 6 عدد صندلی مدل 103 ایده آل صنعت / استعلام , استعلام  خرید 6 عدد صندلی مدل 103 ایده آل صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947403/مناقصه-انجام-15000-متر-عملیات-حفاری-مغزه-گیری'>مناقصه انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947406/مناقصه-اجاره-کشت-یکساله'>مناقصه اجاره کشت یکساله / مناقصه, مناقصه اجاره کشت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947409/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-13-000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947412/استعلام-میله-پرچم-10-متری-با-فوندانسیون'>استعلام  میله پرچم 10 متری با فوندانسیون  / استعلام , استعلام   میله پرچم 10 متری با فوندانسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947415/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-اصلاح-شبکه-جهت-تکمیل-زونبندی'>مناقصه عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه جهت تکمیل زونبندی / مناقصه, مناقصه عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه جهت تکمیل زونبندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947418/مناقصه-واگذاری-محل-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-پزشکی'>مناقصه واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی  / مناقصه واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947419/مناقصه-خرید-۳۰-دستگاه-پایانه-راه-دور'>مناقصه خرید ۳۰ دستگاه پایانه راه دور  / مناقصه ,مناقصه خرید ۳۰ دستگاه پایانه راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947420/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش سالن نوبت دوم  / مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش سالن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947424/استعلام-3-آیتم-سوکت-شیر-برقی--'>استعلام 3 آیتم سوکت شیر برقی... / استعلام , استعلام 3 آیتم سوکت شیر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947429/استعلام-شیلنگ-فنری-مارک-MISUMI-و--'>استعلام شیلنگ فنری مارک MISUMI و ... / استعلام, استعلام شیلنگ فنری مارک MISUMI و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947431/مناقصه-خرید-لباس-عملیاتی-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947434/مناقصه-عملیات-راهداری--انجام-امور-حفاظت-و-صیانت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهداری ، انجام امور حفاظت و صیانت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات راهداری ، انجام امور حفاظت و صیانت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947437/مناقصه-تهیه-طرح-جامع-مدیریت-پسماند--چاپ-دوم'>مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند - چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947438/اگهی-مناقصه-اجرای-تعمیرات-ضروری-ساختمان-اداری'>اگهی مناقصه اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری  / اگهی مناقصه اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947440/فراخوان-طرح-تفکیک-از-مبدا-چاپ-دوم'> فراخوان طرح تفکیک از مبدا- چاپ دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان طرح تفکیک از مبدا- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947441/استعلام-پشتیبانی-سرویس-ارتقاء-و-نگهداری-بانکهای-اطلاعاتی-و--'>استعلام پشتیبانی سرویس ارتقاء و نگهداری بانکهای اطلاعاتی و ... / استعلام,استعلام پشتیبانی سرویس ارتقاء و نگهداری بانکهای اطلاعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947443/استعلام-کاغذ-a4-و-کاغذ-تذهیب'>استعلام کاغذ a4 و کاغذ تذهیب / استعلام, استعلام  کاغذ a4 و کاغذ تذهیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947445/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-1500-دستگاه-اتوبوس-های'>مناقصه بیمه شخص ثالث 1500 دستگاه اتوبوس های / آگهی مناقصه ,مناقصه بیمه شخص ثالث 1500 دستگاه اتوبوس های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947447/مناقصه-اجرای-تعریض-بلوار-ورودی'>مناقصه اجرای تعریض بلوار ورودی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تعریض بلوار ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947448/استعلام-کیت-کلر-سنج-چشمی'>استعلام کیت کلر سنج چشمی / استعلام,استعلام کیت کلر سنج چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947449/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky-endpoint-security-for-business-select'>استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947450/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-مسکن-مهر'>استعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر / استعلامواستعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947452/مناقصه-خرید-خدمات-به-صورت-حجمی'>مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947453/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری---نوبت-اول'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت اول / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947454/مناقصه-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947456/ارزیابی-کیفی-ساخت-و-تحویل-تعداد-۱۲۰۰۰۰-عدد-کفشک-ترمز-چدنی-فسفردار'>ارزیابی کیفی ساخت و تحویل تعداد ۱۲۰۰۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی فسفردار / ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی ساخت و تحویل تعداد ۱۲۰۰۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی فسفردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947458/فراخوان-خرید-ماست-و-پنیر'>فراخوان خرید ماست و پنیر / فراخوان , فراخوان خرید ماست و پنیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947460/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-سید-شهاب'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سید شهاب / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سید شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947462/مناقصه-احداث-خانه-های-بهداشت'>مناقصه احداث خانه های بهداشت  / مناقصه ,مناقصه احداث خانه های بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947463/مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947466/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947467/مناقصه-احداث-خانه-های-بهداشت'>مناقصه احداث خانه های بهداشت  / مناقصه ,مناقصه احداث خانه های بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947468/استعلام-ظروف'> استعلام ظروف / استعلام ، استعلام ظروف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947469/استعلام-پروتز-ارتوپدی-مفصل-زانو'>استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو / استعلام , استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947470/فراخوان-عملیات-راهبری-سیلوی-استیجاری-یکصد-هزار-تنی-گندمداران'>فراخوان عملیات راهبری سیلوی استیجاری یکصد هزار تنی گندمداران  / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات راهبری سیلوی استیجاری یکصد هزار تنی گندمداران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947471/فراخوان-عملیات-اجرائی-بهبود-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان عملیات اجرائی بهبود شبکه اصلی آبیاری و زهکشی / فراخوان, فراخوان عملیات اجرائی بهبود شبکه اصلی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947472/مناقصه-احداث-خانه-های-بهداشت'>مناقصه احداث خانه های بهداشت  / مناقصه ,مناقصه احداث خانه های بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947473/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947474/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حوزه-فاضلاب-گیرزون'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیرزون / مناقصه ، مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیرزون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947475/استعلام-ماسه-شکسته'>استعلام ماسه شکسته  / استعلام , استعلام ماسه شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947476/استعلام-8-قلم-کابل-با-مارک-کابل-متال--'>استعلام 8 قلم کابل با مارک کابل متال.... / استعلام, استعلام 8 قلم کابل با مارک کابل متال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947477/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-نقشه-برداری'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت نقشه برداری  / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947479/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت / استعلام گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947480/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-ریلی-مجتمع-بندری'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947481/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل / مناقصه ,مناقصه خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947482/استعلام-کمد-MDF-درب-شیشه-ای'>استعلام کمد MDF درب شیشه ای / استعلام , استعلام کمد MDF درب شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947483/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینزپاور-700KVA--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 700KVA ... / مناقصه، مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 700KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947485/استعلام-تهیه--تامین--نصب-و-راه-اندازی-شبکه-و-کابل-کشی'>استعلام تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی شبکه و کابل کشی  / استعلام, استعلام تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی شبکه و کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947486/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام,استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947487/استعلام-عملیات-احداث-انبار'>استعلام عملیات احداث انبار  / استعلام , استعلام عملیات احداث انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947488/آگهی-تامین-نیروی-انسانی'>آگهی تامین نیروی انسانی / آگهی ، آگهی تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947490/استعلام-خرید-بیس-0-25-جهت-زیرسازی-محور-بارزو'>استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی محور بارزو / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی محور بارزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947491/مناقصه-کیف-های-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران'>مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران  / آگهی مناقصه ,مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947492/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947494/فراخوان-عملیات-تکمیلی-ابنیه-٬-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-و-محوطه-سازی-پروژه-تالار'>فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ٬ تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و محوطه سازی پروژه تالار  / فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ٬ تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و محوطه سازی پروژه تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947495/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947497/استعلام-ترولی-استیل'>استعلام ترولی استیل / استعلام, استعلام ترولی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947498/استعلام-پارتیشن-دوجداره-(مارک-جلیس)'>استعلام پارتیشن دوجداره (مارک جلیس)  / استعلام , استعلام پارتیشن دوجداره (مارک جلیس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947499/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-آبنمای-سازمان'>استعلام تعمیر و تجهیز آبنمای سازمان / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز آبنمای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947500/مناقصه-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی امور نقلیه ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات خودرویی امور نقلیه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947501/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام, استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947502/استعلام-کمد-استیل-و-فایل'>استعلام کمد استیل و فایل / استعلام, استعلام کمد استیل و فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947504/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه'>استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه / استعلام ، استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947505/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگویی-به-مشترکین-و-مرکز-امداد-(سامانه-۱۹۴)-و--'>مناقصه انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز امداد (سامانه ۱۹۴)  و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز امداد (سامانه ۱۹۴)  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947506/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947508/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان-شرکت-برق-منطقه-ای-فارس-حوزه-بوشهر'>استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس حوزه بوشهر  / استعلام, استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس حوزه بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947509/استعلام-لوازم-ماشینهای-اداری'>استعلام لوازم ماشینهای اداری  / استعلام, استعلام لوازم ماشینهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947510/استعلام-نیمکت-چدنی'>استعلام نیمکت چدنی / استعلام، استعلام نیمکت چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947511/استعلام-صندوق-صدقات'>استعلام صندوق صدقات  / استعلام , استعلام صندوق صدقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947513/استعلام-آموزش-قالیبافی'>استعلام  آموزش قالیبافی / استعلام ، استعلام  آموزش قالیبافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947514/مناقصه-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه--'>مناقصه خدمات خودرویی امور نقلیه ... / مناقصه ,مناقصه خدمات خودرویی امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947515/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947516/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو  / استعلام , استعلام کابل و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947518/استعلام-دستگاه-چهار-کاره-کانن'>استعلام دستگاه چهار کاره کانن  / استعلام ، استعلام دستگاه چهار کاره کانن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947519/استعلام-پادری'>استعلام پادری / استعلام، استعلام پادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947520/استعلام-لوله-فولادی-مشبک-زانو-فولادی-90-شیر-فلکه-110-و-غیره'>استعلام لوله فولادی مشبک- زانو فولادی 90- شیر فلکه 110 و غیره  / استعلام,استعلام لوله فولادی مشبک- زانو فولادی 90- شیر فلکه 110 و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947521/استعلام-پکیج-تزریق-مواد-شیمیایی-مجهز-به-مخزن-180-لیتری-و--'>استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی مجهز به مخزن 180 لیتری و ... / استعلام, استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی مجهز به مخزن 180 لیتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947522/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-فاز-دوم'>استعلام لوله گذاری فاضلاب فاز دوم / استعلام , استعلام لوله گذاری فاضلاب فاز دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947524/استعلام-پیاز'>استعلام پیاز / استعلام, استعلام پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947525/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه-دانشگاه'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه  / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947526/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947527/استعلام-مسواک-انگشتی'>استعلام مسواک انگشتی  / استعلام , استعلام مسواک انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947528/استعلام-خرید-تعداد-25-عدد-شیر-دی-ان-100-و--'>استعلام  خرید تعداد 25 عدد شیر دی ان 100 و ... / استعلام, استعلام  خرید تعداد 25 عدد شیر دی ان 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947529/استعلام-کارتریج-پرینتر-رنگی'>استعلام  کارتریج پرینتر رنگی / استعلام,استعلام  کارتریج پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947530/استعلام-لب-تاب-ایسوس'>استعلام لب تاب ایسوس  / استعلام ، استعلام لب تاب ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947532/استعلام-1700-دست-کاپشن-شلوار'>استعلام 1700 دست کاپشن شلوار  / استعلام , استعلام 1700 دست کاپشن شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947534/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947535/استعلام-لوله-مانسمان-4-اینچ-با-ضخامت-6-میلی-متر'>استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر / استعلامف استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947536/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947537/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED / استعلام، استعلام لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947538/استعلام-لیوان-گیاهی'>استعلام لیوان گیاهی  / استعلام, استعلام لیوان گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947541/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و---96-07-13'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و ....96.07.13 / ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و ....96.07.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947542/استعلام-یخچال-15-فوت'>استعلام یخچال 15 فوت / استعلام , استعلام یخچال 15 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947543/استعلام-سنسور-اکسیژن-مربوط-به-گاز-آنالایزر'>استعلام سنسور اکسیژن مربوط به گاز آنالایزر / استعلام,استعلام سنسور اکسیژن مربوط به گاز آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947544/استعلام-خرید-رم-کامپیوتر-5-عدد-و-رم-سرور'>استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور  / استعلام, استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947545/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام, استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947546/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947549/استعلام-فیلتر-y-شکل'>استعلام فیلتر y شکل / استعلام,استعلام فیلتر y شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947551/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-50-فشار-10-اتمسفر-pe100-و--'>استعلام  لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 اتمسفر pe100 و ... / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 اتمسفر pe100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947553/استعلام-11-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 11 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام 11 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947554/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947555/استعلام-طراحی--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947556/استعلام-قفل-الکترونیکی-مدل-یوکا'>استعلام قفل الکترونیکی مدل یوکا / استعلام, استعلام قفل الکترونیکی مدل یوکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947557/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--نوبت-اول'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947558/استعلام-تابلو-سافت-استارت-75-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947559/استعلام-تجهیزات-نور-پردازی-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام تجهیزات نور پردازی عکاسی و فیلمبرداری / استعلام , استعلام تجهیزات نور پردازی عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947561/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4  / استعلام, استعلام کاغذ 80 گرمی A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947563/مناقصه-عملیات-اجرای-فوگ-سیل-محور'>مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل محور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947564/مناقصه-رنگ-آمیزی-منبع-آب-دکل-های-مخابراتی-و---'>مناقصه رنگ آمیزی منبع آب، دکل های مخابراتی و .... / مناقصه ,مناقصه رنگ آمیزی منبع آب، دکل های مخابراتی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947565/استعلام-میکروفون-بی-سیم-بدنی'>استعلام میکروفون بی سیم بدنی  / استعلام , استعلام میکروفون بی سیم بدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947567/استعلام-خرید-نرم-افزار-نظام'>استعلام خرید نرم افزار نظام  / استعلام، استعلام خرید نرم افزار نظام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947568/استعلام-خرید-کاپشن-و-شلوار-ورزشی-کرونومتر'>استعلام خرید کاپشن و شلوار ورزشی، کرونومتر / استعلام, استعلام خرید کاپشن و شلوار ورزشی، کرونومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947569/استعلام-۶-عدد-دوربین-ثابت-مداربسته'>استعلام ۶ عدد دوربین ثابت مداربسته  / استعلام,استعلام ۶ عدد دوربین ثابت مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947570/استعلام-دوربین-فیلم-برداری--'>استعلام دوربین فیلم برداری.... / استعلام , استعلام دوربین فیلم برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947571/استعلام-انکوباتور-یخچال-دار'>استعلام انکوباتور یخچال دار / استعلام ,استعلام انکوباتور یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947572/استعلام-نمک-جهت-راهداری-زمستانی'>استعلام نمک جهت راهداری زمستانی  / استعلام,استعلام نمک جهت راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947573/مناقصه-CRA-TUBING'>مناقصه CRA TUBING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه CRA TUBING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947574/استعلام-کاپشن-دوپوش-کوهنوردی'>استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی  / استعلام, استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947575/استعلام-درب-امنیتی-ضد-سرقت'>استعلام درب امنیتی ضد سرقت / استعلام,استعلام درب امنیتی ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947576/استعلام-تمدید-یکساله-اعتبار-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید یکساله اعتبار لایسنس آنتی ویروس / استعلام، استعلام تمدید یکساله اعتبار لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947577/استعلام-اتصالات-چدنی-و-اتصالات-شیرآلات-آب-منطقه-ای'>استعلام  اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای / استعلام , استعلام  اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947578/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل-آبی-تک-کمپرسور'>استعلام پکیج یونیت با کویل آبی تک کمپرسور / استعلام, استعلام پکیج یونیت با کویل آبی تک کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947579/خرید-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز--'> خرید اسکنر، چاپگر، کارت پرواز ...  / مناقصه, خرید اسکنر، چاپگر، کارت پرواز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947580/استعلام-پوشک-محافظ-بزرگسال'>استعلام پوشک محافظ بزرگسال  / استعلام،استعلام پوشک محافظ بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947581/استعلام-یک-دستگاه-ضبط-دوربین-مداربسته'>استعلام یک دستگاه ضبط دوربین مداربسته / استعلام, استعلام یک دستگاه ضبط دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947215/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-299-65متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 299.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 299.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947216/تجدید-مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس-سطح-شهر'>تجدید مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947217/مزایده-یکباب-مرغداری-نوبت-اول'>مزایده یکباب مرغداری نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مرغداری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947219/مزایده-تعدادی-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده تعدادی اموال مازاد و اسقاطی / مزایده تعدادی اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947221/مزایده-فروش-ملک-وخودرو-سواری-پژو-روآ'>مزایده فروش ملک وخودرو سواری پژو روآ / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک وخودرو سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947222/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947223/مزایده-اجاره-یکدستگاه-کانکس-تجدید'>مزایده اجاره یکدستگاه کانکس تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره یکدستگاه کانکس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947224/مزایده-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>مزایده فروش و واگذاری محدوده معدنی / مزایده فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947225/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندا-آزرا-3300'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا آزرا 3300  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا آزرا 3300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947226/مزایده-100-سهم-از-100-سهم-معادل-ساختمان'>مزایده 100 سهم از 100 سهم معادل ساختمان  / مزایده,مزایده 100 سهم از 100 سهم معادل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947227/مزایده-یک-باب-مرغداری-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده یک باب مرغداری به مساحت 4000 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مرغداری به مساحت 4000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947228/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به رنگ نقره ای / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947230/مزایده-فروش-زمین-مساحت-204متر'>مزایده فروش زمین مساحت 204متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 204متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947231/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی فروش زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فراخوان عمومی فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947233/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-289-30متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 289.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 289.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947234/مزایده-دستگاه-برش-mdf--'>مزایده دستگاه برش mdf .. / مزایده, مزایده دستگاه برش mdf ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947235/مزایده-ششدانگ-اعیان-مغازه-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان مغازه قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مغازه قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947236/مزایده-یک-محدوده-معدنی-کرومیت'>مزایده یک محدوده معدنی کرومیت  / مزایده یک محدوده معدنی کرومیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947237/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بخش-نه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش نه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947238/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-کپی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل دستگاه کپی... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل دستگاه کپی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947239/مزایده-فروش-کیسه-گچ-40-کیلویی'>مزایده فروش کیسه گچ 40 کیلویی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کیسه گچ 40 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947241/مزایده-یک-دستگاه-پژو-جی-ال-ایکس-405'>مزایده یک دستگاه پژو جی ال ایکس 405  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو جی ال ایکس 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947242/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-80-57متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 80.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 80.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947245/مزایده-فروش-زمین-فروشی-مساحت-915-24متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین فروشی مساحت 915.24متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین فروشی مساحت 915.24متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947246/مزایده-دو-دستگاه-کانتینر-حمل-کالا-و--'>مزایده دو دستگاه کانتینر حمل کالا  و... / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه کانتینر حمل کالا  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947247/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-405-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری 405 پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری 405 پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947248/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947249/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-1-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره  تعداد 1 باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره  تعداد 6 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947250/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947251/اصلاحیه-آگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری-مرند'>اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند  / اصلاحیه آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947253/مزایده-ششدانگ-گاوداری-مساحت-کل-1005متر'>مزایده ششدانگ گاوداری مساحت کل 1005متر  / مزایده,مزایده ششدانگ گاوداری مساحت کل 1005متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947254/مزایده-اجاره-فضای-محصور-به-متراژ-140-مترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و-گردشگری-تجدید'>مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری  تجدید  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947255/تجدید-مزایده-محل-جهت-اجاره-ترامپولین'>تجدید مزایده محل جهت اجاره ترامپولین  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده محل جهت اجاره ترامپولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947256/استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-بیمارستان'> استعلام قیمت واگذاری بوفه بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی ,  استعلام قیمت واگذاری بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947257/مزایده-امتیاز-تلفن-سیار'>مزایده امتیاز تلفن سیار / آگهی مزایده, مزایده امتیاز تلفن سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947259/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-40-باب-از-مغازه-ها'>مزایده فروش سرقفلی تعداد 40 باب از مغازه ها / مزایده,ممزایده فروش سرقفلی تعداد 40 باب از مغازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947260/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-کمپ'>تجدید مزایده واگذاری محل کمپ  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده واگذاری محل کمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947261/مزایده-تعداد-861-دستگاه-انواع-موتور-سیکلت-اوراقی'>مزایده تعداد 861 دستگاه انواع موتور سیکلت اوراقی / آگهی حراج حضوری,مزایده تعداد 861 دستگاه انواع موتور سیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947263/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-980متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 980متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 980متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947266/حراج-محل-استقرار-دستگاه-کشتی-کودک----نوبت-دوم'>حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ... - نوبت دوم  / آگهی حراج ,حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947268/مزایده-یک-درب-باغ-قسمتی-از-مستثنیات-پلاک-ثبتی-9928'>مزایده یک درب باغ قسمتی از مستثنیات پلاک ثبتی 9928 / مزایده,مزایده یک درب باغ قسمتی از مستثنیات پلاک ثبتی 9928</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-86-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 86.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 86.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947274/مزایده44-کارتن-24-تایی-تن-ماهی'>مزایده44 کارتن 24 تایی تن ماهی / مزایده,مزایده 44 کارتن 24 تایی تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947278/مزایده-ششدانگ-سند-ملک-مساحت-53-43متر'>مزایده ششدانگ سند ملک مساحت 53.43متر / مزایده,ممزایده ششدانگ سند ملک مساحت 53.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947282/مزایده-عمارت-مسکونی-عرصه-102مترمربع'>مزایده عمارت مسکونی عرصه 102مترمربع  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی عرصه 102مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947287/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1170-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1170 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1170 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947288/مزایده-اجاره-4-واحد-تجاری-خدماتی-جهت-امور-حمل-و-نقل-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی جهت امور حمل و نقل و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی جهت امور حمل و نقل و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947290/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-284-10متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 284.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 284.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947292/مزایده-دستگاه-پرس-هیدرولیک-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه پرس هیدرولیک- مرحله دوم  / مزایده دستگاه پرس هیدرولیک- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947293/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-های-فروشگاهی-باباامان-تجدید'>آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان تجدید  / مزایده ، آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-143-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 143.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 143.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947295/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947300/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-78متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 78متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947303/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند-سون-تجدید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون تجدید  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947304/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947309/مزایده-فروش-ده-مورد-املاک'>مزایده فروش ده مورد املاک / مزایده ,مزایده فروش ده مورد املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947311/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-مرحله-اول'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم مرحله اول / مزایده ,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947314/مزایده-4-87-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.87 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 4.87 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947319/مزایده-ملک-به-مساحت-504-84متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 504.84متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 504.84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947322/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-5-کرمان'>مزایده ششدانگ باغ بخش 5 کرمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ بخش 5 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947327/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947332/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت-177متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 177متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 177متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947334/مزایده-ششدانگ-خانه-تحت-پلاک-3150-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک 3150 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک 3150 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947339/مزایده-ساخت-و-نصب-و-بهره-برداری-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>مزایده ساخت و نصب و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ساخت و نصب و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947342/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-7-5008-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 7.5008 هکتار  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 7.5008 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947344/مزایده-فروش-خودرو-(اسقاطی)-از-قبیل-پراید-صبا-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو (اسقاطی) از قبیل پراید صبا و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو (اسقاطی) از قبیل پراید صبا و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947345/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-201-04مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 201.04مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 201.04مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947350/مزایده-ملک-شماره-21-اصلی-مرحله-اول'>مزایده ملک شماره 21 اصلی مرحله اول / مزایده ,مزایده ملک شماره 21 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947354/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-15متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.15متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947357/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 3000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947360/مزایده-خط-تلفن-09123989025---'>مزایده خط تلفن 09123989025 .... / مزایده ,مزایده خط تلفن 09123989025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947361/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد--نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947362/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-364-50متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 364.50متر  / مزایده ,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 364.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947367/مزایده-زمین-مساحت-38000متر-تجدید'>مزایده زمین مساحت 38000متر تجدید / مزایده ,مزایده زمین مساحت 38000متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947370/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-187-68متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 187.68متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 187.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947374/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-297-74متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 297.74متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 297.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947375/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ریو-مدل-1364'>مزایده یک دستگاه خودرو ریو مدل 1364 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو ریو مدل 1364</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947377/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947387/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاهی-با-مساحت-109-20-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی با مساحت 109/20 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی با مساحت 109/20 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947390/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-80'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 80  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947391/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947393/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947394/مزایده-فروش-خودروی-405-(برون-شهری)'>مزایده فروش خودروی 405 (برون شهری)  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش خودروی 405 (برون شهری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947396/مزایده-واگذاری-خدمات-پرستاری'>مزایده واگذاری خدمات پرستاری  / مزایده ,مزایده واگذاری خدمات پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947398/مزایده-قطعه-زمین-شماره-425-عرصه-1536-22متر'>مزایده قطعه زمین شماره 425 عرصه 1536.22متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین شماره 425 عرصه 1536.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947399/مزایده-دستگاه-سبدشور-چیلر-و-خط-ریل---نوبت-اول'>مزایده دستگاه سبدشور، چیلر و خط ریل ... نوبت اول / مزایده, دستگاه سبدشور، چیلر و خط ریل ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947400/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-ده-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره ده فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947402/مزایده-اجاره-واگذاری-پارکینگ-روباز'>مزایده اجاره واگذاری پارکینگ روباز / مزایده ,مزایده اجاره واگذاری پارکینگ روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947404/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-پانصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947405/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947407/مزایده-فروش-شمش-برنج'>مزایده فروش شمش برنج / مزایده, مزایده فروش شمش برنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947408/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-23-مزرعه-گلستان'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 23 مزرعه گلستان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اصلی 23 مزرعه گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947410/مزایده-شمش-آهن'>مزایده شمش آهن / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شمش آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947411/مزایده-54-40-سهم-مشاع-از-136-سهم-از-2475-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 54.40 سهم مشاع از 136 سهم از 2475 سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 54.40 سهم مشاع از 136 سهم از 2475 سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947413/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-192-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 192.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 192.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947414/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-ذرت-علوفه-ای--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947416/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-520-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 520.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 520.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947417/مزایده-اجاره-واحد-شماره-7-و-8-با-هم-مجتمع-تجاری-و--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد شماره 7 و 8 با هم مجتمع تجاری و .. نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد شماره 7 و 8 با هم مجتمع تجاری و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947421/اصلاحیه-مزایده-اجاره-یکباب-دفتر-اداری'>اصلاحیه مزایده اجاره یکباب دفتر اداری / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب دفتر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947422/مزایده-16-من-باغ-انگوری'>مزایده 16 من باغ انگوری / مزایده,مزایده 16 من باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947423/مزایده-واگذاری-محل-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-پزشکی'>مزایده واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی  / مزایده واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947425/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه-چاپ-اول'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  چاپ اول  / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947426/مزایده-پروژه-احاله-مدیریت-و-بهره-برداری-ایستگاه-تولید-بذور-مرتعی-نوبت-دوم'>مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947427/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-همگی-از-پلاکهای-زمین'>مزایده فروش تعدادی از املاک همگی از پلاکهای زمین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک همگی از پلاکهای زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947428/مزایده-یک-دستگاه-کوره-گازسوز---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره گازسوز ... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه کوره گازسوز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947430/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری -نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947432/مزایده-فروش-3-دستگاه-کولر-آبی-7500-نو'>مزایده فروش 3 دستگاه کولر آبی 7500 نو  / مزایده اموال منقول, مزایده فروش 3 دستگاه کولر آبی 7500 نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947433/مزایده-ششدانگ-خانه-با-قدمت-بالغ-بر-40-سال'>مزایده ششدانگ خانه با قدمت بالغ بر 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با قدمت بالغ بر 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947435/مزایده-3-دستگاه-بافندگی-زاور-s400-مستعمل'>مزایده 3 دستگاه بافندگی زاور s400 مستعمل / آگهی مزایده , مزایده 3 دستگاه بافندگی زاور s400 مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947436/مزایده-واگذاری-سه-باب-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری سه باب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری سه باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947439/مزایده-واگذاری-ورزشگاه-سالن-سرپوشیده--نوبت-اول'>مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت اول / مزایده, مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947442/مزایده-5-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده 5 دهنه مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده 5 دهنه مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947444/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-اول-نوبت-اول'>مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول نوبت اول / مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947446/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-192-32متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 192.32متر  / مزایده,ممزایده فروش زمین مسکونی مساحت 192.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947451/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-55-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 55.80متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 55.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947455/مزایده-واگذاری-اداره-و-ارایه-خدمات-درمانگاه-دندانپزشکی'>مزایده واگذاری اداره و ارایه خدمات درمانگاه دندانپزشکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اداره و ارایه خدمات درمانگاه دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947457/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-هشت-ساله'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت هشت ساله / مزایده,ممزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت هشت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947459/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947461/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-307-90متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 307.90متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 307.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947464/مزایده-اجاره-مدرسه-روستای-ورگنبد--'>مزایده اجاره مدرسه روستای ورگنبد...  / مزایده اجاره مدرسه روستای ورگنبد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947465/مزایده-فروش-زمین-فروشی-مساحت-915-24متر'>مزایده فروش زمین فروشی مساحت 915.24متر  / مزایده,مزایده فروش زمین فروشی مساحت 915.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947478/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-84متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 84متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947484/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-2194-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 2194 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 2194 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947489/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-78-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 78.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 78.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947493/مزایده-یکباب-باغ-ویلا'>مزایده یکباب باغ ویلا / مزایده,مزایده یکباب باغ ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947496/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947503/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-46887متر'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 46887متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 46887متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947507/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزمزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947512/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-92-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 92 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 92 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947517/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947523/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 87.92متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947531/مزایده-سه-پلاک-مورد-وثیقه'>مزایده سه پلاک مورد وثیقه  / مزایده,مزایده سه پلاک مورد وثیقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947533/مزایده-نیم-دانگ-پلاک-60-262-قطعه-سه'>مزایده نیم دانگ پلاک 60/262 قطعه سه  / مزایده,مزایده نیم دانگ پلاک 60/262 قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947539/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت38-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت38.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت38.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947540/مزایده-تعداد-حدود-۶۰۰-قلم-از-اقلام-صنعتی'>مزایده تعداد حدود ۶۰۰ قلم از اقلام صنعتی  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد حدود ۶۰۰ قلم از اقلام صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947547/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1466650متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1466650متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1466650متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947548/فراخوان-مزایده-یکدستگاه-آپارتمان-اداری-تجدید'>فراخوان مزایده یکدستگاه آپارتمان اداری تجدید / تجدید فراخوان مزایده , فراخوان مزایده یکدستگاه آپارتمان اداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947550/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947552/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-38-37متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 38.37متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 38.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947560/مزایده-ششدانگ-ملکی-249-80متر'>مزایده ششدانگ ملکی 249.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی 249.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947562/مزایده-38-777-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 38.777 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 38.777 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947566/مزایده-ملک-مشاع-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 4 ثبت اصفهان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 1 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:38