اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.12 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946026/تجدید-فراخوان-تعویض-س... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.12 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946026/تجدید-فراخوان-تعویض-سامانه-های-کلرزنی-گازی-تاسیسات-خود----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946027/ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-شبکه-دوم-تغذیه-کوره-بینک-و-کلاستر---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر... - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946030/مناقصه-سیستم-راک-تغذیه-یکپارچه-PCR--نوبت-دوم'>مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946031/مناقصه-قطعات-موتور-PAXMAN-مدل-12YJCM'>مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM   / مناقصه, مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946033/مناقصه-احداث-زمین-چمن-فوتسال-و-والیبال'>مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال / مناقصه عمومی نسبت به احداث زمین چمن فوتسال و والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946034/مناقصه-پشتیبانی-دو-سالانه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات---نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946035/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار   / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946037/مناقصه-احداث-کانال-بتونی'>مناقصه احداث کانال بتونی / مناقصه , مناقصه احداث کانال بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946041/مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-تله-متری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946042/مناقصه-واگذاری-عملیات-تست-و-بازرسی-و-اصلاحات-بعد-از-تست-و-اصلاحات-روتین--'>مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946044/مناقصه-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-انبوه-سازی-مسکونی'>مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی / مناقصه, مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946046/مناقصه-احداث-سازه-آبگیر-شامل-اجرای-انحراف-رودخانه-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946047/مناقصه-حفاری-تونل-با-مقطعی-به-مساحت-48-مترمربع---نوبت-سوم'>مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946049/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-رسمی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946051/مناقصه-فراخوان-اجرای-20160-متر-شبکه-60-psi-پلی-اتیلن-جهت-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان  اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946053/مناقصه-طراحی--ساخت--رنگ-آمیزی--اجرای-فونداسیون--حمل-و-نصب-6-باب-سالن-های-گاوداری'>مناقصه طراحی ، ساخت ، رنگ آمیزی ، اجرای فونداسیون ، حمل و نصب 6 باب سالن های گاوداری / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت ، رنگ آمیزی ، اجرای فونداسیون ، حمل و نصب 6 باب سالن های گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946058/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-پایگاه-اطلاع-رسانی'>مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946060/مناقصه-انجام-خدمات-نیروهای-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946061/استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصات-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-منطقه-ذوالفقاری--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری  - نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات،استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946064/فراخوان-تهیه--خرید--ساخت--حمل-و-نصب-کلیه-تجهیزات-مکانیکی-و-برقی-و---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946065/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946067/مناقصه-رینگ-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه رینگ شبکه - نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه رینگ شبکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946071/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946073/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبود-معابر'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946075/آگهی-مناقصه-تعویض-کلاس-13-کیلومتر-از-خط-لوله-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946078/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-دو-حلقه-چاه-در-میانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946079/مناقصه-حفاری-چاه-شرب-آهکی-مجتمع-اینچه-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946081/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-دیسپاچینگ-و-مخابرات-شبکه-تحت-مدیریت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946085/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-یک-حلقه-چاه'>مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946086/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-بخش-غیر-دولتی-به-منظور-احداث-پروژه-نیروگاه-کوچک--'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946089/مناقصه-واگذاری-انبارداری-(شامل-تحویل-گیری-محصولات-بسته-بندی-شده-به-صورت-پالت'>مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946094/مناقصه-عملیات-تکمیلی-کارهای-باقیمانده-طرح-بهسازی-محل-دفن-پسماند--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946095/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946098/فراخوان-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار'>فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946099/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946100/مناقصه-خرید-و-برونسپاری-انواع-قطعات-مکانیکی'>مناقصه خرید و برونسپاری انواع قطعات مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید و برونسپاری انواع قطعات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946101/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی--'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946104/مناقصه-موتورهای-درون-چاهی--نوبت-دوم'>مناقصه موتورهای درون چاهی -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946105/مناقصه-خرید-10عدد-عمق-سنج-و-وزن-سنج-دیجیتال-96-7-12'>مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال  96.7.12 / مناقصه , مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال   96.7.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946106/مناقصه-گوشت-قرمز-منجمد-برزیلی'>مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  گوشت قرمز منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946109/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-زیتون-کارمندی-فاز-سه-بخش-اول-در-حوزه-عملیاتی---نوبت-اول'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی زیتون کارمندی فاز سه بخش اول در حوزه عملیاتی ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی زیتون کارمندی فاز سه بخش اول در حوزه عملیاتی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946112/فراخوان-خدمات-جابجایی-مامورین-سیر-و-حرکت-بوسیله-خودروی-سواری-تجدید'>فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946113/ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-سد-و-نیروگاه-کارون-2'>ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 / آگهی بین المللی ارزیابی کیفی سرمایه گذار، ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946118/ابطال-مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>ابطال مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / آگهی ابطال مناقصه,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946119/فراخوان-مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-در-هوشمندسازی'>فراخوان مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در هوشمندسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در هوشمندسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946122/مناقصه-مونتاژ-کامل-قطعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مناقصه مونتاژ کامل قطعات فلزی و غیر فلزی / مناقصه عمومی ، مناقصه مونتاژ کامل قطعات فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946127/مناقصه-تکمیل-عملیات-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946128/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-تجدید'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946129/مناقصه-خرید-حدود-400-000-سبد-پلاستیکی-جای-میوه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946131/اصلاحیه-مناقصه-آذین-بندی-میادین-و-معابر-ناحیه'>اصلاحیه مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946132/مناقصه-خرید-آسانسور-کارگاهی'>مناقصه خرید آسانسور کارگاهی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آسانسور کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946133/مناقصه-خشن-تراشی-شیرهای-سرچاهی'>مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946134/مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946135/مناقصه-پروژه-اجرای-کانیو'>مناقصه پروژه اجرای کانیو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946136/اصلاحیه-مناقصه-احداث-دیوار-حائل'>اصلاحیه مناقصه احداث دیوار حائل / اصلاحیه فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946140/مناقصه-جدول-کشی-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946142/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-مدیریت--راهبری-و-نظارت-بر-امور-برنامه-ریزی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946143/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-فاز-6'>مناقصه توسعه و احداث شهری فاز 6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث شهری فاز 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946144/مناقصه-بیمه-نامه-های-آتش-سوزی'>مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946145/مناقصه-تعدادی-کانتینر-40-و-20-فوتی'>مناقصه  تعدادی کانتینر 40 و 20 فوتی / آگهی مناقصه,مناقصه تعدادی کانتینر 40 و 20 فوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946147/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-شفت'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946149/مناقصه-امور-بازسازی-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه امور بازسازی بیمارستان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه امور بازسازی بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946150/مناقصه-خرید-آهن-اسفنجی-و-فروآلیاژها'>مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946151/مناقصه-خرید-1-قلم-HEAT-EXCHENGER-TUBES'>مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES / مناقصه,مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946153/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-شش-گانه--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946154/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-500متر-مکعبی-بتنی---نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. - نوبت چهارم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946157/مناقصه-خرید-دوازه-دستگاه-پکیج-سرمایشی-یکپارچه'>مناقصه خرید دوازه دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه / آگهی مناقصه  , مناقصه خرید دوازه دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946158/فراخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946159/فراخوان-مناقصه-خدمات-اداری-منشی-گری-کارگری-بهره-برداری--مرحله-سوم'>فراخوان مناقصه خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله سوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946162/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نیرورسانی-به-چاه-شماره-3'>مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946164/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-بخش-خدمات-امور-نگهبانی-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946165/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-و---مرحله-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری  و ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری  و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946167/فراخوان-تجدید-آگهی-خرید-تجهیزات-BACK-UP-گیری-سیستم-های-کامپیوتری--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم  / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946170/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات--ارائه-خدمات-روزمره-منازل-و-اماکن-و--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946171/مناقصه-طبخ-غذای-پرسنل-شیفت-مرکز-کنترل-کشیک-و-مهمانان--تجدیدنوبت-دوم'>مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدیدنوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عومی , مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدیدنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946172/فراخوان-عملیات-کابل-کشی-هوایی-ADSS'>فراخوان عملیات کابل کشی هوایی ADSS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان عملیات کابل کشی هوایی ADSS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946173/مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی-و-نظافت-بخشهای-بیمارستان-17-شهریور-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور -نوبت دوم / مناقصه،مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946174/مناقصه-احداث-و-بهسازی-راه-های-دسترسی-اراضی-تجدید'>مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946176/استعلام-تجهیزات-رادیویی-سایت-ستاد'>استعلام تجهیزات رادیویی, سایت ستاد / استعلام,استعلام تجهیزات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946180/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946181/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946182/مناقصه-خرید-انواع-شیرآلات'>مناقصه خرید انواع شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946183/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--سامانه-ستاد'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور , سامانه ستاد / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946184/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-شبکه-bts-های'>مناقصه  انجام عملیات نگهداری شبکه bts های / آگهی مناقصه ,مناقصه  انجام عملیات نگهداری شبکه bts های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946186/مناقصه-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946187/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946189/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری-(EM-PM)-ابنیه-و--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946191/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام فیلتر کیسه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946193/مناقصه-راهبری-شناور-ایران-آبنگار'>مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946194/مناقصه-تکمیل-سایت-انتقال-پسماند-منطقه-3-تجدید'>مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946195/مناقصه-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-بوژی-و-تراکشن-کارخانجات-تعمیرات-لکوموتیو-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو- نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946196/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-فشارشکن'>مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946198/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-منطقه'>مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946200/مناقصه-ارزیابی-کیفی-پروژه-توپک-رانی-هوشمند-خط-لوله-زیردریایی-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946202/مناقصه-fire-proofing-تجهیزات-استراکچرها'>مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946203/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-26713'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 26713   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 26713  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946204/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-مرحله-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان مرحله دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946205/مناقصه-احداث-کارخانه-هیپ-لیچینگ-سونگون'>مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946207/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946212/مناقصه-سلف-سرویس--آشپزخانه-و-سردخانه'>مناقصه سلف سرویس ، آشپزخانه و سردخانه  / اگهی مناقصه , مناقصه سلف سرویس ، آشپزخانه و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946213/ابطال-مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>ابطال مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / ابطال مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946214/مناقصه-احداث-و-تجهیز-پارک-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946215/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946218/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946221/مناقصه-گودبرداری-فونداسیون-و-لوله-گذاری'>مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946225/مناقصه-قرارداد-تعمیر--سرویس-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سردخانه'>مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه / مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946226/مناقصه-خرید-تجهیزات-گیج-حافظه-دار-سرچاهی---نوبت-اول'>مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی .... نوبت اول / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی .... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946227/مناقصه-قرارداد-تعمیر--سرویس-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مجتمع'>مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع / مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946228/مناقصه-مدیریت-راهبری-باغچه-آرایی--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946230/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946232/مناقصه-خرید-تعداد-20-120-عدد-ابزار-برشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946233/مناقصه-مجدد-شیر-ایمنی-درون-چاهی-CTR'>مناقصه مجدد شیر ایمنی درون چاهی CTR   / آگهی مجدد  ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه شیر ایمنی درون چاهی CTR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946234/مناقصه-انجام-خدمات-امور-شهری-مناطق-سه-گانه-جزیره-زیبای-کیش'>مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946236/مناقصه-خرید-90-000-متر-مربع-الیاف-کولار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946237/مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946238/مناقصه-احداث-رادیه-و-برید-تعمیرات-و-تعویض-آبروها-و-پل-های-کوچک--'>مناقصه  احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آبروها و پل های کوچک ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه  احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آبروها و پل های کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946239/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-واحد-تاسیسات-و-واحد-موتوری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی واحد تاسیسات و واحد موتوری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی واحد تاسیسات و واحد موتوری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946240/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری--توسعه-و-حفاظت-جنگل-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946242/تجدید-مناقصه-سرویس-های-آمد-و-رفت-دانشجویی'>تجدید مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946246/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه--'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946248/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946249/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک-صنعتی-شهدای-محموداباد-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی شهدای محموداباد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی شهدای محموداباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946251/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-چیلر-تراکمی-با-کندانسور-هوایی'>تجدید مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946252/مناقصه-تامین-نیروی-واحد-حراست-و-مخابرات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946254/مناقصه-تجدید-عملیات-انجام-امور-خدمات-شهری-از-قبیل-رفت-و-روب'>مناقصه تجدید عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب  / مناقصه, مناقصه تجدید عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946255/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-و-فضای-سبز-کل--نوبت-اول-چاپ-دوم'>آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946259/مناقصه-حمل-و-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946261/فراخوان-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-عرصه-و-منهای-آن--نوبت-دوم'>فراخوان  تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان  تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946262/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-بازرسی-سازمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و بازرسی سازمان - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و بازرسی سازمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946265/مناقصه-پروژه-اجرای-روکش-معابر-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946266/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ،... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946267/تامین-خدمات-سازندگی-و-جوشکاری---نوبت-دوم'>تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946271/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ-مخازن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن .... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946275/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--تجدید'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946276/دعوت-به-همکاری-پیمانکار-ذیصلاح-برای-اجرا-و-تجهیز-مجموعه-آبی'>دعوت به همکاری پیمانکار ذیصلاح برای اجرا و تجهیز مجموعه آبی  / دعوت به همکاری، دعوت به همکاری پیمانکار ذیصلاح برای اجرا و تجهیز مجموعه آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946278/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946279/مناقصه-رفت-و-روب-معابر-و-حمل-زباله-شهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946281/مناقصه-خرید-قیر'>مناقصه خرید قیر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946283/مناقصه-انجام-خدمات-نامه-رسانی-ساختمانهای-حوزه-ستادی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نامه رسانی ساختمانهای حوزه ستادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات نامه رسانی ساختمانهای حوزه ستادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946284/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946287/فراخوان-اجرای-پروژه-عمرانی-شهرستان-گلبهار'>فراخوان اجرای پروژه عمرانی شهرستان گلبهار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  اجرای پروژه عمرانی شهرستان گلبهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946290/مناقصه-زیرسازی-بلوار-45-متری'>مناقصه زیرسازی بلوار 45 متری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی بلوار 45 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946291/مناقصه-خرید-کیف-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیمار'>مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946292/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن-انواع-نهاده-های-مبدا-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946293/مناقصه-خرید-8-دستگاه-سکسیونرهای-قدرت-400-کیلوولت'>مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946294/مناقصه-خریداری-قطعات-موتور-ایزوتا'>مناقصه خریداری قطعات موتور ایزوتا  / مناقصه , مناقصه خریداری قطعات موتور ایزوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946295/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-بلوار-سیدرضی'>تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946301/مناقصه-عملیات-حفاری-سه-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-دورانی'>مناقصه  عملیات حفاری سه حلقه چاه عمیق به روش دورانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفاری سه حلقه چاه عمیق به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946302/مناقصه-بتن-با-مقاومت-25-مگا-پاسکال-مورد-نیاز-پروژه-ساخت-اتاق-عمل'>مناقصه بتن با مقاومت 25 مگا پاسکال مورد نیاز پروژه ساخت اتاق عمل  / فراخوان مناقصه , مناقصه بتن با مقاومت 25 مگا پاسکال مورد نیاز پروژه ساخت اتاق عمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946305/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-6-دستگاه-تلویزیون---نوبت-اول'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946306/ابطال-مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>ابطال مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / ابطال مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946308/مناقصه-میلگرد-مورد-نیاز-پروژه-ساخت-اتاق-عمل'>مناقصه میلگرد مورد نیاز پروژه ساخت اتاق عمل  / فراخوان مناقصه , مناقصه میلگرد مورد نیاز پروژه ساخت اتاق عمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946309/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946310/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز'> مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946315/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-HEAT-SHRINKABLE-INSULATION-و---96-07-12'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ... 96.07.12 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ... 96.07.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946316/تمدید-مناقصه-EPC-F-خط-2-قطار-شهری'>تمدید مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری / تمدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946318/مناقصه-عملیات-کنترل-جمعیت-حیوانات-موذی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946329/مناقصه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-در-مناطق-سه-گانه-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه مرحله  دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه مرحله  دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946331/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946332/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-مرکز-رفاهی-خانه-معلم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی مرکز رفاهی خانه معلم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی مرکز رفاهی خانه معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946336/مناقصه-عملیات-حفظ--نگهداری-و-تعمیرات-در-بخش-های-مختلف-ساختمانی-و---نوبت-دوم'> مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمانی و ... نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946340/مناقصه-خرید-انواع-پایه-های-سیمانی'>مناقصه خرید انواع پایه های سیمانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع پایه های سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946341/مناقصه-بهره-برداری-از-شبکه-سنجش-منابع-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی-تجدید'>مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946343/مناقصه-دو-دستگاه-موتور-MTU400012VM90-با-کلیه-سامانه-های-کنترلی'>مناقصه دو دستگاه موتور MTU400012VM90 با کلیه سامانه های کنترلی / مناقصه , مناقصه دو دستگاه موتور MTU400012VM90 با کلیه سامانه های کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946345/سمینار-کاربردی-و-تخصصی-دیجیتال-مارکتینگ-96-7-12'>سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ 96.7.12 / سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ 96.7.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946346/مناقصه-خرید-حمل-و-تحویل-مقدار-800-هشتصد-متر-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید، حمل و تحویل مقدار 800 هشتصد متر لوله چدن داکتیل / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، حمل و تحویل مقدار 800 هشتصد متر لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946347/مناقصه-اجرای-طرح-کابلکشی-خاکی-مسی-و-فیبر-نوری-و-مفصلبندی'>مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946348/مناقصه-خرید-لباس-عملیاتی-آتش-نشانی--96-07-11'>مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی - 96.07.11 / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی -96.07.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946350/مناقصه-پشتیبانی-تعداد-144-دستگاه-سورتر-اسکناس-GLORY'>مناقصه پشتیبانی تعداد 144 دستگاه سورتر اسکناس GLORY / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی تعداد 144 دستگاه سورتر اسکناس GLORY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946351/مناقصه-کلیه-عملیات-شامل-خرید-مصالح-ساختمانی-و--'>مناقصه کلیه عملیات شامل خرید مصالح ساختمانی و ... / آگهی مناقصه، مناقصه کلیه عملیات شامل خرید مصالح ساختمانی و ساخت و نصب سازه های فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946352/سمینار-حضور-موفق-و-موثر-در-مناقصات'>سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات / سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946355/مناقصه-برون-سپاری-قسمتی-از-خدمات-آزمایشگاه--اتاق-عمل--تجدید'>مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946362/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-رختشویخانه-و-تلفنخانه'>مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946363/مناقصه-خرید-حمل-و-تحویل-3200-متر-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید، حمل و تحویل 3200 متر لوله پلی اتیلن ... / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، حمل و تحویل 3200 متر لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946364/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت--نصب-و-اجرای-1000-انشعاب-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح ساخت ، نصب و اجرای 1000 انشعاب پراکنده- نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح ساخت ، نصب و اجرای 1000 انشعاب پراکنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946365/مناقصه-تکمیل-ساختمان-آتش-نشان'>مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشان / آگهی مناقصه,مناقصه  تکمیل ساختمان آتش نشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946368/تجدید-مناقصه-خرید-و-تعویض-سیستم-حفاظت-ژنراتور-و-ترانس-نیروگاه-بخار'>تجدید مناقصه خرید و تعویض سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس نیروگاه بخار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و تعویض سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس نیروگاه بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946372/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خروج-یا-نصب-الکتروپمپ-120-حلقه-چاه-آب-شرب---96-7-12'>تجدید مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب .... 96.7.12 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب .... 96.7.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946373/ششمین-همایش-و-نمایشگاه-سالانه-فرصتهای-سرمایه-گذاری-در-معدن'>ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن  / ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946377/مناقصه-واگذاری-بیمه-اموال-و-دارائی-های-شرکت'>مناقصه واگذاری بیمه اموال و دارائی های شرکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه اموال و دارائی های شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946380/اصلاحیه-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت'>اصلاحیه مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946382/مناقصه-احداث-پل-طاقی-بتنی-بلوطستان-و--'>مناقصه احداث پل طاقی بتنی بلوطستان  و... / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث پل طاقی بتنی بلوطستان  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946388/مناقصه-دیوارکشی-و-پوشش-رودخانه-و--'>مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946392/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946394/مناقصه-خرید-4000-تن-کود-مرغی'>مناقصه خرید 4000 تن کود مرغی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4000 تن کود مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946397/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-موزائیک-فرش-و-کانال-سنگی-سطح-شهر-مومن-آباد'>مناقصه نسبت به واگذاری پروژه جدول گذاری، موزائیک فرش و کانال سنگی سطح شهر مومن آباد / آگهی مناقصه,مناقصه نسبت به واگذاری پروژه جدول گذاری، موزائیک فرش و کانال سنگی سطح شهر مومن آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946398/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-عمومی-شهر'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946401/مناقصه-تامین-یکصد-و-ده-عدد-باتری-و-ساپورت---نوبت-اول'>مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946407/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-مرکز-آموزش-هتلداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946410/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946415/تجدید-فراخوان-احداث-خط-انتقال-پمپاژ-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946417/مناقصه-جهت-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-ساختمان-ستاره'>مناقصه جهت تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان ستاره / مناقصه ،مناقصه جهت تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان ستاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946418/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946423/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946424/مناقصه-خرید-سن-استورج-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946426/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر داخلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه   اجرای زیرسازی و آسفالت معابر داخلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946427/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946428/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم-توپکا-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید-مجدد'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد / آگهی تجدید مجدد مناقصه , مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946429/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946430/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده-فلزی'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده فلزی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946435/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ... - نوبت دوم  / مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946437/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاغل-گروه-بهداشتی-دانشکده-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشت-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات مشاغل گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مشاغل گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946440/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-پشتیبانی-QSAN-F600Q--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی QSAN F600Q - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی QSAN F600Q - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946441/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران / مناقصه, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946443/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946446/مناقصه-پیمانکاری-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر--تخلیه-کانالها-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر ، تخلیه کانالها و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر ، تخلیه کانالها و ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946448/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-پارک-رود-نهر'>مناقصه اجرای عملیات احداث پارک رود نهر / مناقصه ,  مناقصه اجرای عملیات احداث پارک رود نهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946458/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946462/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار---نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار ... نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946464/مناقصه-واگذاری-پروژه-پخش-آسفالت-معابر'>مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946467/مناقصه-مرکز-کپی-و-انتشارات-دانشجویی'>مناقصه مرکز کپی و انتشارات دانشجویی / مناقصه ،  مناقصه مرکز کپی و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946468/مناقصه-احداث-بندهای-خاکی-تراکمی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای خاکی تراکمی... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث بندهای خاکی تراکمی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946473/مناقصه-مشارکت-در-احداث-بهره-برداری-در-طرح-ها-و--نوبت-سوم'>مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ...نوبت سوم / آگهی فراخوان ,مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946478/فراخوان-ارائه-خدمات-بیمه-ای-به-کارکنان'>فراخوان ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان  / مناقصه, فراخوان ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946482/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946484/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-لکه-گیری--'>مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946485/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-خاکی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946487/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946492/مناقصه-عملیات-اجرای-فاز-دو-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای فاز دو پارک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946493/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-پروژه-سنگفرش-و-جدول-گذاری-مرحله-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946494/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-پیربزپسین-دره-بجنورد--'>مناقصه عملیات آبخیزداری پیربزپسین دره بجنورد.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری پیربزپسین دره بجنورد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946496/مناقصه-انجام-اداری-دفتری-و-مالی-ساختمان-های-غیر-ستادی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام اداری، دفتری و مالی ساختمان های غیر ستادی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام اداری، دفتری و مالی ساختمان های غیر ستادی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946497/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-پراکنده--تجدید'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ...تجدید  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946501/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-سری-16-گانه-طرح-جنگلداری---نوبت-اول'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946508/استعلام-میز-استیل'>استعلام میز استیل  / استعلام,استعلام میز استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946509/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات-و-تعمیرات-در-محدوده-اداره-توزیع-برق'>مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده اداره توزیع برق / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده اداره توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946510/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-ریزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946511/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-خیابان-فرهانی-و--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی خیابان فرهانی و ... / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی خیابان فرهانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946512/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-جنوب---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946513/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946515/مناقصه-انجام-خدمات-امور-جاری-خرید'>مناقصه انجام خدمات امور جاری خرید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور جاری خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946516/تجدید-مناقصه-راهبری-و-مراقیت--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات--'>تجدید مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946519/مناقصه-عملیات-مشترکین-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مشترکین منطقه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مشترکین منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946520/مناقصه-جابجایی-شبکه-آب'>مناقصه جابجایی شبکه آب  / مناقصه, مناقصه جابجایی شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946526/مناقصه-حمل-شهری-حدود-100-هزار-تن-ذرت-از-ایستگاه-های-ذرت-نوبت-دوم'>مناقصه حمل شهری حدود 100 هزار تن ذرت از ایستگاه های ذرت نوبت دوم  / آگهی فرایند ارجاع کار, مناقصه حمل شهری حدود 100 هزار تن ذرت از ایستگاه های ذرت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946527/مناقصه-واگذاری-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946528/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-میدان'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی میدان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946529/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-برق-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات برق  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام خدمات تعمیرات برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946532/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-نظافت-سرایداری-نگهبانی--'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات، نظافت، سرایداری، نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات، نظافت، سرایداری، نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946536/مناقصه-واگذاری-طرح-مدیریت-جنگل-های-شمال'>مناقصه واگذاری طرح مدیریت جنگل های شمال  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری طرح مدیریت جنگل های شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946538/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-نوبت-سوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946539/مناقصه-واگذاری-امورات-118-سایت-ها--'>مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946540/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و--'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946542/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-احداث-و-بهسازی-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث و بهسازی فضای سبز... نوبت دوم / مناقصه عمومی,  تجدید ناقصه عمومی عملیات احداث و بهسازی فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946543/مناقصه-همسان-سازی-درب-منهولها'>مناقصه همسان سازی درب منهولها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی درب منهولها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946546/مناقصه-روکش-آسفالت-حد-فاصل-روستای-بردیه-تا-پل-سابله-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا پل سابله -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا پل سابله -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946547/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-دفتری-و-مالی-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946551/مناقصه-خدمات-تهیه-و-تامین-۹-دستگاه-لجن-کش-صنعتی'>مناقصه خدمات تهیه و تامین ۹ دستگاه لجن کش صنعتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تهیه و تامین ۹ دستگاه لجن کش صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946557/فراخوان-مناقصه-احداث-بوستان--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه احداث بوستان... نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث بوستان... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946558/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-پست-400-کیلوولت-مهر-شازند'>استعلام سیستم اعلام حریق پست 400 کیلوولت مهر شازند / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق پست 400 کیلوولت مهر شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946559/مناقصه-جهت-تکمیل-پروژه-ساختمان-اداری-اجرای-نمای-اصلی'>مناقصه جهت تکمیل پروژه ساختمان اداری اجرای نمای اصلی / آگهی مناقصه ، مناقصه جهت تکمیل پروژه ساختمان اداری اجرای نمای اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946562/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-کارگاهی--پنجرگیری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه کارگاهی ، پنجرگیری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه کارگاهی ، پنجرگیری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946563/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-۴-دستگاه-میکسر-فلوبوستر'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه میکسر فلوبوستر / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه میکسر فلوبوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946565/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-1-سانت'>استعلام چسب ضد حساسیت 1 سانت / استعلام , استعلام چسب ضد حساسیت 1 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946567/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی--'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946569/استعلام-کارت-صدا-و-کارت-تغذیه'>استعلام کارت صدا و کارت تغذیه / استعلام,استعلام کارت صدا و کارت تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946573/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-جنوب--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946575/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-مرند'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مرند   / مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مرند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946577/استعلام-آنژیوکت-سویا'>استعلام آنژیوکت سویا / استعلام , استعلام آنژیوکت سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946578/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-آخر-آسفالت'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی آخر آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی آخر آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946579/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-حصیر-آباد'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی حصیر آباد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  اصلاح و بهینه سازی حصیر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946580/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-10-باب-منازل-کارمندی-چوبی--نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946584/استعلام-سوند-فولی-سویا'>استعلام سوند فولی سویا / استعلام , استعلام سوند فولی سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946586/مناقصه-عملیات-تفکیک-و-انهدام-قطعات-داغی-برگشتی'>مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی برگشتی  / مزایده، مزایده عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی برگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946587/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-هفده-باب-منازل-کارگری-نوبت-دوم'> مناقصه تعمیرات انتقالی هفده باب منازل کارگری- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,  مناقصه تعمیرات انتقالی هفده باب منازل کارگری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946588/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946590/استعلام-سیستم-اعلام-اقساط-معقو-4-خط-شامل-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام سیستم اعلام اقساط معقو 4 خط شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام ,استعلام سیستم اعلام اقساط معقو 4 خط شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946591/مناقصه-خرید-پتو'>مناقصه خرید پتو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید پتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946592/استعلام-تهیه-سیستم-های-مورد-نیاز-تجمیع-مانیتورینگ'>استعلام تهیه سیستم های مورد نیاز تجمیع مانیتورینگ / استعلام تهیه سیستم های مورد نیاز تجمیع مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946593/مناقصه-عملیات-راهداری--انجام-امور-حفاظت-و-صیانت'>مناقصه عملیات راهداری ، انجام امور حفاظت و صیانت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات راهداری ، انجام امور حفاظت و صیانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946594/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-نیسان-بار'>استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار   / استعلام ، استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946596/استعلام-عسل-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام عسل مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام,استعلام عسل مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946599/مناقصه-باقیمانده-عملیات-اجرایی-ساختمان-پلیس-راه'>مناقصه  باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان پلیس راه / مناقصه, مناقصه  باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946600/استعلام-پودر-رخت-شویی'>استعلام پودر رخت شویی / استعلام , استعلام پودر رخت شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946603/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام, استعلام ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946604/استعلام-چسب-کوپلینگ'>استعلام چسب کوپلینگ / استعلام,استعلام چسب کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946606/استعلام-چرخ-دنده-۴-پارچه-و--'>استعلام چرخ دنده ۴ پارچه و .. / استعلام,استعلام چرخ دنده ۴ پارچه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946609/مناقصه-واگذاری-مراقبت-ها-و-خدمات-اولیه-سلامت'>مناقصه واگذاری مراقبت ها و خدمات اولیه سلامت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مراقبت ها و خدمات اولیه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946610/استعلام-شامپو-تخم-مرغی-داروگر-وزن-220-گرمی'>استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220 گرمی  / استعلام , استعلام  شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946614/استعلام-لوله'>استعلام لوله  / استعلام,استعلام لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946615/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946618/استعلام-فیلتر-روغن-کمپرسور-بخار'>استعلام فیلتر روغن کمپرسور بخار / استعلام,استعلام فیلتر روغن کمپرسور بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946619/استعلام-شیر-و-اتصالات'>استعلام شیر و اتصالات / استعلام, استعلام شیر و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946620/تجدید-مناقصه-آبرسانی-فضای-سبز'>تجدید مناقصه آبرسانی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946621/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه-نظارت-تصویری'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946623/فراخوان-بازسازی--آب-بندی-و-نسوزکاری-حوضچه-سوزا-A'>فراخوان بازسازی ، آب بندی و نسوزکاری حوضچه سوزا A / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان بازسازی ، آب بندی و نسوزکاری حوضچه سوزا A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946624/استعلام-ملزومات-اداری-(خودکار-سوزن-منگنه-و--)'>استعلام ملزومات اداری (خودکار، سوزن منگنه و ...) / استعلام ,استعلام ملزومات اداری (خودکار، سوزن منگنه و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946625/استعلام-پکینگ-گرافیتی-حلقه-ای-گرافویل'>استعلام پکینگ گرافیتی حلقه ای گرافویل  / استعلام,استعلام پکینگ گرافیتی حلقه ای گرافویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946626/استعلام-سر-سیلندر-جرثقیل-A300'>استعلام سر سیلندر جرثقیل A300   / استعلام، استعلام سر سیلندر جرثقیل A300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946628/مناقصه-تهیه-مواد-پخت-و-توزیع-غذا-جهت-پرسنل-شرکت'>مناقصه تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946629/استعلام-VIBRATION-CONVERTOR'>استعلام VIBRATION CONVERTOR / استعلام, استعلام VIBRATION CONVERTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946630/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام  کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946631/استعلام-پتو'>استعلام پتو  / استعلام،استعلام پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946632/استعلام-رولبرینگ'>استعلام رولبرینگ / استعلام بها ,استعلام رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946635/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-سیار-63-20-کیلوولت-پست'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست  / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946637/استعلام-رولیک-انحراف-گیر---'>استعلام رولیک انحراف گیر .... / استعلام, استعلام رولیک انحراف گیر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946638/مناقصه-تامین-تجهیزات-احداث-و-راه-اندازی-نیروگاه-های-خورشیدی'>مناقصه  تامین تجهیزات، احداث، و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی / مناقصه, مناقصه  تامین تجهیزات، احداث، و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946639/استعلام-منبع-تغذیه-ترانس-دیوسرها'>استعلام منبع تغذیه ترانس دیوسرها / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946641/مناقصه-تعمیر-دستگاه-وترون'>مناقصه تعمیر دستگاه وترون / آگهی مناقصه مناقصه تعمیر دستگاه وترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946643/مناقصه-انجام-عملیات-در-زمینه-مشاوره--نظارفت-فنی--ایمنی-و-مالی-بر-کلیه-فرآیندهای-بهره-برداری-شرکت'>مناقصه انجام عملیات در زمینه مشاوره ، نظارفت فنی ، ایمنی و مالی بر کلیه فرآیندهای بهره برداری شرکت / مناقصه , مناقصه انجام عملیات در زمینه مشاوره ، نظارفت فنی ، ایمنی و مالی بر کلیه فرآیندهای بهره برداری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946644/استعلام-مش-سرند-سازه-s202'>استعلام مش سرند سازه s202  / استعلام , استعلام مش سرند سازه s202  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946645/استعلام-عایق-با-مقطع-استوانه-ای'>استعلام عایق با مقطع استوانه ای  / استعلام, استعلام عایق با مقطع استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946648/خرید-مقره-های-کامپوزیت-خط-چهارمداره-230-و-63-کیلوولت--'>خرید مقره های کامپوزیت خط چهارمداره 230 و  63 کیلوولت... / مناقصه، خرید مقره های کامپوزیت خط چهارمداره 230 و  63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946649/استعلام-انجام-تست-نوار-قلب'>استعلام انجام تست نوار قلب  / استعلام, استعلام انجام تست نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946650/مناقصه-فایر-کیت-آتش-نشانی'>مناقصه فایر کیت آتش نشانی / اگهی مناقصه , مناقصه فایر کیت آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946652/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول / استعلام, استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946654/مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری--'>مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946655/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-نقطه-شبنم-و--'>استعلام دستگاه اندازه گیری نقطه شبنم و ... / استعلام,استعلام دستگاه اندازه گیری نقطه شبنم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946657/استعلام-اثاثه-و-لوازم-مورد-نیاز-نگهبانی-مراکز'>استعلام اثاثه و لوازم مورد نیاز نگهبانی مراکز / استعلام , استعلام اثاثه و لوازم مورد نیاز نگهبانی مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946658/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-یک-کرمانشاه-و--'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک کرمانشاه و... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک کرمانشاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946659/مناقصه-اجرای-سیستم-توزین-و-دیتا-ترانسفر-مربوط-به-دو-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه اجرای سیستم توزین و دیتا ترانسفر مربوط به دو دستگاه جرثقیل / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای سیستم توزین و دیتا ترانسفر مربوط به دو دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946660/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946662/استعلام-طراحی-و-ساخت-کویل-یا-سلف-سیم-پیچ-مولتی'>استعلام طراحی و ساخت کویل یا سلف سیم پیچ مولتی / استعلام, استعلام طراحی و ساخت کویل یا سلف سیم پیچ مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946663/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946664/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-هفده-باب-منازل-کارگری'> مناقصه تعمیرات انتقالی هفده باب منازل کارگری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,  مناقصه تعمیرات انتقالی هفده باب منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946666/مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946668/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946669/استعلام-مانیتور-19-اینچ-ایرانی'>استعلام مانیتور 19 اینچ ایرانی  / استعلام, استعلام مانیتور 19 اینچ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946670/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیرمجاز-در-حاشیه-محورهای-تحت-پوشش'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز در حاشیه محورهای تحت پوشش  / استعلام,استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز در حاشیه محورهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946671/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946673/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, استعلام سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946674/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946675/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کامپیوتر-بدون-کیس'>استعلام تعداد 10 دستگاه کامپیوتر بدون کیس / استعلام , استعلام تعداد 10 دستگاه کامپیوتر بدون کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946677/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-200-مترمکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946679/استعلامmoveable-main-contact'>استعلامmoveable main contact  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام moveable main contact  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946680/استعلام-انجام-پروژه-آسانسور-مجتمع'>استعلام انجام پروژه آسانسور مجتمع / استعلام,استعلام انجام پروژه آسانسور مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946681/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونی-خط-دار-70-گرمی'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی خط دار 70 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی خط دار 70 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946682/استعلام-تعمیر-و-تهیه-لوازم-و-مصالح-و-اجرای-آبنما'>استعلام تعمیر و تهیه لوازم و مصالح و اجرای آبنما / استعلام تعمیر و تهیه لوازم و مصالح و اجرای آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946683/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946684/استعلام-چاپ-دفاتر-کلاسی'>استعلام چاپ دفاتر کلاسی  / استعلام,استعلام چاپ دفاتر کلاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946686/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946687/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946688/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946689/مناقصه-عملیات-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--'>مناقصه عملیات طراحی، نصب و راه اندازی و انتقال دانش فنی... / فراخوان ارزیابی کیف، مناقصه عملیات طراحی، نصب و راه اندازی و انتقال دانش فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946690/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو-824-430-مترمکعب'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو 824.430 مترمکعب / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو 824.430 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946692/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946693/مناقصه-تابلوهای-کنترل'>مناقصه تابلوهای کنترل / اگهی مناقصه , مناقصه تابلوهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946694/استعلام-موتور-برق-دیزلی'> استعلام موتور برق دیزلی / استعلام , استعلام موتور برق دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946695/استعلام-تهیه-و-تعویض-درب-کابین-و-طبقات-اسانسور'>استعلام  تهیه و تعویض درب کابین و طبقات اسانسور  / استعلام , استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات اسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946696/استعلام-کاغذ-چاپگر-100-ستونی-خط-دار-70-گرمی'>استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی خط دار 70 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی خط دار 70 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946697/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق  / استعلام,استعلام جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946698/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سامانه-ذخیره-سازی-اطلاعات'>استعلام خرید یک دستگاه سامانه ذخیره سازی اطلاعات / استعلام، خرید یک دستگاه سامانه ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946699/استعلام-دنده-چهار-گیربکس-و-شافت-اصلی-گیربکس'>استعلام  دنده چهار گیربکس و شافت اصلی گیربکس / استعلام, استعلام  دنده چهار گیربکس و شافت اصلی گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946701/استعلام-احداث-خط-انتقال-1-470-متر'>استعلام احداث خط انتقال 1.470 متر / استعلام, استعلام احداث خط انتقال 1.470 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946702/استعلام-خرید-۵۱-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید ۵۱ دستگاه ترانس جریان  / استعلام,استعلام خرید ۵۱ دستگاه ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946703/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو-691-235-مترمکعب'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو 691.235 مترمکعب / استعلام  فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو 691.235 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946704/استعلام-دیگ-آبگرم-شعله-مستقیم'> استعلام دیگ آبگرم شعله مستقیم / استعلام , استعلام دیگ آبگرم شعله مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946706/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946707/مناقصه-آسفالت-روستاهای--'>مناقصه آسفالت روستاهای... / مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946708/استعلام-رسید-مشتری-خودپردازGRG'>استعلام رسید مشتری خودپردازGRG / استعلام,استعلام رسید مشتری خودپردازGRG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946709/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره'> استعلام درب و پنجره دو جداره / استعلام , استعلام درب و پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946711/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946713/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام، استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946714/استعلام-موتور-کاترپیلار-DLAT3306'> استعلام موتور کاترپیلار DLAT3306 / استعلام ,  استعلام موتور کاترپیلار DLAT3306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946715/استعلام-مستند-سازی-برای-اجلاس-و-همایش'>استعلام مستند سازی برای اجلاس و همایش  / استعلام,استعلام مستند سازی برای اجلاس و همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946716/آگهی-مناقصه-پشتیبانی-دستگاههای-تردد-شمار'>آگهی مناقصه  پشتیبانی دستگاههای تردد شمار / آگهی مناقصه   ،آگهی مناقصه  پشتیبانی دستگاههای تردد شمار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946717/استعلام-اجاره-دوربین'>استعلام  اجاره دوربین  / استعلام,استعلام  اجاره دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946718/مناقصه-آسفالت-معابر-روستاهای--'>مناقصه آسفالت معابر روستاهای... / مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت معابر روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946719/استعلام-ریبون-YMCK-و-فیلم-مخصوص-چاپگرهای-XID-و-رول-امنیتی-و-کارت-خام'>استعلام ریبون YMCK و فیلم مخصوص چاپگرهای XID و رول امنیتی و کارت خام  / استعلام,استعلام ریبون YMCK و فیلم مخصوص چاپگرهای XID و رول امنیتی و کارت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946721/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن-PE80'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن PE80 / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946723/مناقصه-ساخت-حمل-و-نصب-۲۳۰۰-مترمربع-تالو'>مناقصه ساخت حمل و نصب ۲۳۰۰ مترمربع تالو     / مناقصه , مناقصه ساخت حمل و نصب ۲۳۰۰ مترمربع تالو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946724/استعلام-سرنگ-سها'>استعلام سرنگ سها  / استعلام , استعلام سرنگ سها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946725/آگهی-مناقصه-مواد-تعلیق-شکن'>آگهی مناقصه مواد تعلیق شکن         / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه مواد تعلیق شکن       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946726/استعلام-کاغذ-A4-ایرانی'>استعلام کاغذ A4 ایرانی / استعلام, استعلام کاغذ A4  ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946727/استعلام-تلفن-سانترال-پاناسونیک'>استعلام تلفن سانترال پاناسونیک  / استعلام,استعلام تلفن سانترال پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946728/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام  کاغذ A4  / استعلام, استعلام  کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946729/استعلام-خرید-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام خرید لوازم آتش نشانی / استعلام , استعلام خرید لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946730/مناقصه-اجرای-فایبر-مت-همراه-با-آسفالت-گرم-و-اسکراپ'>مناقصه اجرای فایبر مت همراه با آسفالت گرم و اسکراپ / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای فایبر مت همراه با آسفالت گرم و اسکراپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946731/استعلام-ایمن-سازی-تثبت-و-لق-گیری-ترانشه-های-سنگی'>استعلام ایمن سازی، تثبت و لق گیری ترانشه های سنگی / استعلام, استعلام ایمن سازی، تثبت و لق گیری ترانشه های سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946732/استعلام-محلول-شستشوی-اندوسکوپ-شور'>استعلام محلول شستشوی اندوسکوپ شور / استعلام,استعلام محلول شستشوی اندوسکوپ شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946733/مناقصه-طراحی-٬-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ / اگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946735/استعلام-صندلی-لیو-و-میز-اداری'>استعلام صندلی لیو و میز اداری  / استعلام,استعلام صندلی لیو و میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946736/استعلام-سرم-نرمال-سالین-9-'>استعلام سرم نرمال سالین 9%  / استعلام, استعلام سرم نرمال سالین 9% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946737/آگهی-مناقصه-خرید-۲۵۰۰۰۰۰-کیلو-گرم-حلال-آروماتیکی'> آگهی مناقصه  خرید ۲۵۰۰۰۰۰ کیلو گرم حلال آروماتیکی /  آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  خرید ۲۵۰۰۰۰۰ کیلو گرم حلال آروماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946739/استعلام-اسپری-باسیلول'>استعلام اسپری باسیلول / استعلام , استعلام اسپری باسیلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946741/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام ,استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946742/استعلام-خرید-۷-دستگاه-رله-دیفرانسیل-نوع-آلستوم'>استعلام خرید ۷ دستگاه رله دیفرانسیل نوع آلستوم / استعلام,استعلام خرید ۷ دستگاه رله دیفرانسیل نوع آلستوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946743/آگهی-مناقصه-خرید-مقدار-۵۷۹۷-متر-لوله-فاضلابی'> آگهی مناقصه خرید مقدار ۵۷۹۷ متر لوله فاضلابی /  آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  خرید مقدار ۵۷۹۷ متر لوله فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946744/اگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>اگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از خط انتقال آب  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946745/استعلام-رسید-مشتری-خودپرداز-ncr-چاپ-دار-۲۴۰-متری'>استعلام رسید مشتری خودپرداز ncr چاپ دار ۲۴۰ متری   / استعلام, استعلام رسید مشتری خودپرداز ncr چاپ دار ۲۴۰ متری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946747/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946749/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده---'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده ....  / استعلام,استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946750/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946751/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام، استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946752/استعلام-ظروف-آشپزخانه'> استعلام ظروف آشپزخانه / استعلام , استعلام ظروف آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946755/مناقصه-تامین-تجهیزات-وکالاهای-اختصاصی-وتهیه-مصالح-و-گازرسانی'>مناقصه تامین تجهیزات وکالاهای اختصاصی وتهیه مصالح و گازرسانی / اگهی مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات وکالاهای اختصاصی وتهیه مصالح و گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946756/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946757/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی / استعلام، استعلام فیلتر بین کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946758/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946760/استعلام-ماکت-آموزشی'>استعلام ماکت آموزشی / استعلام , استعلام ماکت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946761/مناقصه-تجهیزات-و-مصالح-اختصاصی'>مناقصه تجهیزات و مصالح اختصاصی / اگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و مصالح اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946762/استعلام-خرید-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام  خرید و شارژ کپسول های آتش نشانی  / استعلام, استعلام  خرید و شارژ کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946764/استعلام-خرید-کالا-و-خدمات-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی  / استعلام,استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946765/دعوتنامه-تهیه٬طبخ-٬سرو-و-توزیع-غذای-پارس-دو'>دعوتنامه تهیه٬طبخ ٬سرو و توزیع غذای پارس دو    / دعوتنامه تهیه٬طبخ ٬سرو و توزیع غذای پارس دو   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946768/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946769/استعلام-کانکس-ساندویچ-پنل'>استعلام کانکس ساندویچ پنل / استعلام، استعلام کانکس ساندویچ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946771/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946772/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946773/دعوتنامه-تامین-۴-قلم-شیر-ایمنی-تخلیه'>دعوتنامه تامین ۴ قلم شیر ایمنی تخلیه     / دعوتنامه تامین ۴ قلم شیر ایمنی تخلیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946775/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام, استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946777/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946778/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946780/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946781/دعوتنامه-ساخت-۵-قلم-گیج'>دعوتنامه ساخت ۵ قلم گیج / دعوتنامه ساخت ۵ قلم گیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946782/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946784/استعلام-چای-نیم-کیلویی-محفل--'>استعلام چای نیم کیلویی محفل... / استعلام، استعلام چای نیم کیلویی محفل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946786/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام, استعلام برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946787/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946791/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946792/استعلام-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام, استعلام تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946793/استعلام-کفی-40-90-ورق'>استعلام کفی 40*90 ورق / استعلام,استعلام کفی 40*90 ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946796/استعلام-تلفن-گوشی'>استعلام تلفن گوشی  / استعلام , استعلام تلفن گوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946797/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946798/فراخوان-نظارت-برامور-غذایی-آشپزخانه-ها'>فراخوان نظارت برامور غذایی آشپزخانه ها / فراخوان نظارت برامور غذایی آشپزخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946799/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946800/استعلام-خرید-۹-دستگاه-تلویزیون'>استعلام خرید ۹ دستگاه تلویزیون  / استعلام,استعلام خرید ۹ دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946801/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم  / استعلام ,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946803/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفاظت-فیزیکی-شهر-جدید-مجلسی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946804/دعوتنامه-ساخت-۲-قلم-قطعات-یدکی-توربین-سولزر'>دعوتنامه ساخت ۲ قلم قطعات یدکی توربین سولزر    / دعوتنامه ساخت ۲ قلم قطعات یدکی توربین سولزر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946806/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946808/استعلام-کاغذ-بویین'>استعلام کاغذ بویین / استعلام,استعلام کاغذ بویین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946809/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-محوطه-و-ساختمان-ایستگاه-وزنه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه و ساختمان ایستگاه وزنه / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه و ساختمان ایستگاه وزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946811/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946812/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946814/استعلام-دی-اتیل-اتر'>استعلام دی اتیل اتر  / استعلام,استعلام دی اتیل اتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946815/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F5-سه-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 سه کیسه ای / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 سه کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946816/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946817/استعلام-گوشی-تک-خطه'>استعلام گوشی تک خطه  / استعلام , استعلام گوشی تکه خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946818/استعلام-رادیاتور-و-سیستم-سرمایش'>استعلام رادیاتور و سیستم سرمایش / استعلام, استعلام رادیاتور و سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946820/استعلام-اینتر-لاک-دو-درب-دارای-سیستم-اکسس-کنترل'>استعلام اینتر لاک دو درب دارای سیستم اکسس کنترل  / استعلام , استعلام اینتر لاک دو درب دارای سیستم اکسس کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946821/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام,استعلام چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946822/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-اراضی-۱۰-۵-هکتاری-شادگان'>مناقصه  پروژه آماده سازی اراضی ۱۰/۵ هکتاری شادگان     / فراخوان مناقصه، مناقصه  پروژه آماده سازی اراضی ۱۰/۵ هکتاری شادگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946823/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-ایستگاه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ایستگاه / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946824/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید چهار دستگاه رایانه / استعلام, استعلام  خرید چهار دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946825/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946826/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946827/استعلام-ست-مبلمان'>استعلام ست مبلمان  / استعلام, استعلام ست مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946828/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946829/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-انبار'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات انبار / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946831/استعلام-پمپ-لجن-کش-پنتاکس'>استعلام پمپ لجن کش پنتاکس  / استعلام, استعلام پمپ لجن کش پنتاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946832/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای'> استعلام فشارسنج عقربه ای / استعلام , استعلام فشارسنج عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946833/استعلام-دستگاه-امن-ساز-شبکه'>استعلام دستگاه امن ساز شبکه  / استعلام,استعلام دستگاه امن ساز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946834/استعلام-اینتر-لاک-دو-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینتر لاک دو درب قفل زبانه ای  / استعلام , استعلام اینتر لاک دو درب قفل زبانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946835/اسعلام-خرید-ملزومات-بهداشتی'>اسعلام خرید ملزومات بهداشتی  / استعلام,اسعلام خرید ملزومات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946838/فراخوان-خدمات-خودرویی-تامین-وسیله-نقلیه'>فراخوان خدمات خودرویی تامین وسیله نقلیه  / فراخوان, فراخوان خدمات خودرویی تامین وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946839/استعلام-سیستم-پیچ-بیمارستانی'> استعلام سیستم پیچ بیمارستانی  / استعلام , استعلام سیستم پیچ بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946840/استعلام-اینتر-لاک-دو-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینتر لاک دو درب قفل زبانه ای  / استعلام , استعلام اینتر لاک دو درب قفل زبانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946841/استعلام-هارد-دیسک-scsi'>استعلام هارد دیسک scsi  / استعلام ,استعلام هارد دیسک scsi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946842/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام,استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946843/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-اندازی-جک-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب، راه اندازی جک اتوماتیک  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب، راه اندازی جک اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946846/استعلام-اینتر-لاک-لوگو-5-درب'>استعلام اینتر لاک لوگو 5 درب  / استعلام , اینتر لاک لوگو 5 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946847/استعلام-کمد-استیل-8-سلولی'>استعلام کمد استیل 8 سلولی / استعلام، استعلام کمد استیل 8 سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946848/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946850/استعلام-کاپشن-نگهبانی'>استعلام کاپشن نگهبانی / استعلام, استعلام کاپشن نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946851/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام , استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946852/استعلام-ارائه-یک-دستگاه-خودرو-کمکدار'>استعلام ارائه یک دستگاه خودرو کمکدار / استعلام ,استعلام  ارائه یک دستگاه خودرو کمکدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946853/استعلام-یک-عدد-پول-شمار-ایستاده'>استعلام یک عدد پول شمار ایستاده / استعلام,استعلام یک عدد پول شمار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946854/استعلام-تامین-و-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تامین و خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام، استعلام تامین و خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946856/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-استوه'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استوه / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946857/استعلام-تونر-دستگاه-کپی'>استعلام تونر دستگاه کپی  / استعلام ,استعلام تونر دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946859/استعلام-تهیه-و-نصب-مانیتور-لمسی'>استعلام تهیه و نصب مانیتور لمسی / استعلام, استعلام  تهیه و نصب مانیتور لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946860/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی'> فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946861/استعلام-کفی'>استعلام کفی  / استعلام, استعلام کفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946862/استعلام-رک-42-یونیت'>استعلام رک 42 یونیت  / استعلام، استعلام رک 42 یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946863/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946864/استعلام-اصلاح-ارت-دکلهای-خطوط'>استعلام اصلاح ارت دکلهای خطوط  / استعلام, استعلام اصلاح ارت دکلهای خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946866/استعلام-دیوارکوب-پی-وی-سی'>استعلام دیوارکوب پی وی سی / استعلام, استعلام دیوارکوب پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946867/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام , استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946868/استعلام-پنجره-نما-به-میزان-600-متر-مربع-جنس-پروفیل--'>استعلام پنجره نما به میزان 600 متر مربع جنس پروفیل... / استعلام، استعلام پنجره نما به میزان 600 متر مربع جنس پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946869/استعلام-فراخوان-بخش-غیر-دولتی-مجری-طرحهای-مشاوره-ژنتیک'>استعلام فراخوان بخش غیر دولتی مجری طرحهای مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام فراخوان بخش غیر دولتی مجری طرحهای مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946870/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام ,استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946871/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه'>فراخوان  ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه  / فراخوان , فراخوان  ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946872/استعلام-مقوای-سفید-گلاسه-مرغوب'>استعلام مقوای سفید گلاسه مرغوب / استعلام, استعلام مقوای سفید گلاسه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946873/فراخوان-تامین-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت-دانشگاه-ایلام'>فراخوان تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه ایلام / فراخوان تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946875/استعلام-میز-جلو-مبل'>استعلام میز جلو مبل / استعلام, استعلام میز جلو مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946876/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-اکنلو'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای اکنلو  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای اکنلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946877/استعلام-میز-تلویزیون'>استعلام میز تلویزیون / استعلام, استعلام میز تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946878/استعلام-بیمه-حوادث-6000-نفر-تعهدات-فوت'>استعلام بیمه حوادث 6000 نفر تعهدات فوت / استعلام ، استعلام بیمه حوادث 6000 نفر تعهدات فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946879/مناقصه-خرید-تجهیزات-کلاسی--آموزشی'>مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946880/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله  / استعلام, استعلام سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946881/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-آقبلاق-آقداق'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای آقبلاق آقداق  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای آقبلاق آقداق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946882/استعلام-کاشی-دیواری'>استعلام کاشی دیواری / استعلام، استعلام کاشی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946883/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-رضوانکده'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای رضوانکده / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای رضوانکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946884/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس / استعلام , استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946885/استعلام-5-عدد-صندلی-مدیریتی'>استعلام 5 عدد صندلی مدیریتی / استعلام, استعلام 5 عدد صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946886/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946025/مزایده-فروش-22-قطعه-زمین-از-زمین-های-شهرداری'>مزایده فروش 22 قطعه زمین از زمین های شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 22 قطعه زمین از زمین های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946028/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-661-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946029/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-به-پلاکهای-ثبتی-6777-1974-1973-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به پلاکهای ثبتی 6777-1974-1973 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به پلاکهای ثبتی 6777-1974-1973 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946032/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946036/مزایده-فروش-7-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946038/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-خودروی-سواری-و---'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری و .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946039/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-1308-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 1308 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 1308 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946040/مزایده-5-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده 5 قطعه زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946043/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-213-2مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 213.2مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 213.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946045/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-228متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 228متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 228متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946048/مزایده-سه-دانگ-زمین-مسکونی-مساحت-162-95متر'>مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر  / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946050/مزایده-پلاک-ثبتی-8024-فرعی-از-831-فرعی-از-57-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی از 831 فرعی از 57 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی از 831 فرعی از 57 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946052/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-100-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 100.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 100.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946054/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-55-36متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 55.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 55.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946055/مزایده-مقدار-4-97-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-56-22متر'>مزایده مقدار 4.97 دانگ مشاع از آپارتمان 56.22متر  / مزایده,مزایده مقدار 4.97 دانگ مشاع از آپارتمان 56.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946056/مزایده-فروش-فرش--پشتی-فوم--میز-غذاخوری-چوبی-چهار-نفره--'>مزایده فروش فرش ، پشتی فوم ، میز غذاخوری چوبی چهار نفره.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ، پشتی فوم ، میز غذاخوری چوبی چهار نفره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946057/مزایده-پنج-عدد-لوستر-برنجی-برنزی'>مزایده پنج عدد لوستر برنجی- برنزی / مزایده, مزایده پنج عدد لوستر برنجی- برنزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946059/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-43-و-5434-و-9909-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره 43 و 5434 و 9909 بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 43 و 5434 و 9909 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946062/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-برلیان-مدل-1395-پارس-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری برلیان مدل 1395 پارس خودرو  / فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری برلیان مدل 1395 پارس خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946063/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-12-واحد-تجاری-و-مسکونی'>مزایده واگذاری به اجاره  تعداد 12 واحد تجاری و مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تعداد 12 واحد تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946066/مزایده-آپارتمان-در-دو-طبقه'>مزایده آپارتمان در دو طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946068/مزایده-پلاک-ثبتی-428-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946069/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-174-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 174.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 174.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946070/مزایده-فروش-یکعدد-میز-کنفرانس-با-روکش-ام-دی-اف--'>مزایده فروش یکعدد میز کنفرانس با روکش ام دی اف.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد میز کنفرانس با روکش ام دی اف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946072/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه   / مزایده, مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09121144821 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946074/مزایده-آپارتمان-مساحت-95-متر-و-70-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت 95 متر و 70 دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 95 متر و 70 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946076/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-تجدید-نوبت-ششم'>مزایده فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی تجدید نوبت ششم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی تجدید نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946077/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10350متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10350متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10350متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946080/مزایده-8-سهم-مشاع-از192-سهم-مشاع-اراضی'>مزایده 8 سهم مشاع از192 سهم مشاع اراضی / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از192 سهم مشاع اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946082/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-123-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 123.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 123.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946083/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پارکینگ-بزرگ-اربعین'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946084/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946087/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پایانه-برکت-شهرداری-مهران'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران  / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946088/مزایده-آپارتمان-تحت-پلاک-ثبتی-10475-41-اصلی'>مزایده آپارتمان تحت پلاک ثبتی 10475/41 اصلی  / مزایده,مزایده آپارتمان تحت پلاک ثبتی 10475/41 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946090/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات مازاد / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946091/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-32-03متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 32.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 32.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946092/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946093/تولید-و-تامین-قطعات-تراکتورسازی'>تولید و تامین قطعات تراکتورسازی  / مزایده, تولید و تامین قطعات تراکتورسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946096/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946097/مزایده-کول-پد-گرین-تری--هدست-هویت---'>مزایده کول پد گرین تری - هدست هویت .... / مزایده, مزایده کول پد گرین تری - هدست هویت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946102/مزایده-سه-قطعه-زمین-هر-کدام-دویست-متر'>مزایده سه قطعه زمین هر کدام دویست متر / مزایده,مزایده سه قطعه زمین هر کدام دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946103/مزایده-مواد-آسیایی-مخلوط--'>مزایده مواد آسیایی مخلوط... / آگهی مزایده، مزایده مواد آسیایی مخلوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946107/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه زمین ...-  نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین ...-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946108/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین'>مزایده فروش 7 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946110/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-262-31متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 262.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 262.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946111/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سوناتا-سیستم-هیوندای'>مزایده یک دستگاه خودرو سوناتا سیستم هیوندای / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سوناتا سیستم هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946114/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946115/مزایده-15-طاقه-پارچه-بنگالی-کاربنی'>مزایده 15 طاقه پارچه بنگالی کاربنی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده 15 طاقه پارچه بنگالی کاربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946116/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946117/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1677متر-و-قطعه-27-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946120/مزایده-تعداد-14-بندیل-چهارتایی-پروفیل-سفید-70-میانی-ثابت-و--'>مزایده تعداد 14 بندیل چهارتایی پروفیل سفید 70 میانی ثابت و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 14 بندیل چهارتایی پروفیل سفید 70 میانی ثابت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946121/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-پلاک-105-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 105 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 105 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946123/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-از-قبیل-هشت-لاکنی-و--'>مزایده فروش تعدادی دستگاه از قبیل هشت لاکنی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دستگاه از قبیل هشت لاکنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946124/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-hwl65'>مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65   / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946125/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946126/مزایده-یکباب-واحد-آپارتمان-و-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یکباب واحد آپارتمان و یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده یکباب واحد آپارتمان و یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946130/مزایده-فروش-6-پلاک-زمین-تجاری'>مزایده فروش 6 پلاک زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش 6 پلاک زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946137/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946138/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-پلاک-2620-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی پلاک 2620 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی پلاک 2620 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946139/مزایده-حدود-300-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده حدود 300 تن آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده حدود 300 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946141/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت شصت و سه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت شصت و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946146/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>مزایده اجاره یک باب ساختمان  / مزایده, مزایده اجاره یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946148/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-368-11متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 368.11متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 368.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946152/مزایده-اجاره-فروشگاه-مرکز-ملاصدرا--تجدید'> مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - تجدید / آگهی تجدید مزایده,  مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946155/مزایده-اقلام-مازاد-ساختمانی-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده  اقلام مازاد ساختمانی و اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اقلام مازاد ساختمانی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946156/مزایده-ملک-مشاعی-3183-اصلی'>مزایده ملک مشاعی 3183 اصلی  / مزایده,مزایده ملک مشاعی 3183 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946160/مزایده-مغازه-مساحت-35-14مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 35.14مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت 35.14مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946161/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-1019متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 1019متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 1019متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946163/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو'>مزایده فروش تعدادی خودرو / آگهی مزایده,مزایده مزایده فروش تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946166/مزایده-اموال-منقول-کاغذ-رول'>مزایده اموال منقول کاغذ رول / مزایده, مزایده اموال منقول کاغذ رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946168/مزایده-اجاره-بهاء-2-باب-غرفه-تجدید--نوبت-چهارم'>مزایده اجاره بهاء 2 باب غرفه تجدید - نوبت چهارم / تجدید مزایده , مزایده اجاره بهاء 2 باب غرفه تجدید - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946169/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-یک-ملایر'>مزایده یکباب آپارتمان بخش یک ملایر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946175/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-75-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 75 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946177/مزایده-سی-و-هفت-سهم-مشاع-از-صد-سهم-زمین'>مزایده سی و هفت سهم مشاع از صد سهم زمین / مزایده,مزایده سی و هفت سهم مشاع از صد سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946178/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946179/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تیبا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی تیبا... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی تیبا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946185/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946188/مزایده-میز-مدیریتی--'>مزایده میز مدیریتی.... / مزایده, مزایده میز مدیریتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946190/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-498-58متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 498.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 498.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946192/مزایده-خودرو-ریو'>مزایده خودرو ریو  / مزایده, مزایده خودرو ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946197/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون.... / مزایده, مزایده تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946199/مزایده-استفاده-و-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-شنای'>مزایده استفاده و بهره برداری از مجموعه استخر شنای / آگهی مزایده , مزایده استفاده و بهره برداری از مجموعه استخر شنای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946201/مزایده-بهره-برداری-از-بازارهای-روز-کوثر-5-و-8'>مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946206/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946208/مزایده-فروش-کاتالیست-مستعمل--'>مزایده فروش کاتالیست مستعمل... / مزایده عمومی، مزایده فروش کاتالیست مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946209/مزایده-یکباب-دفتر-اداری'>مزایده یکباب دفتر اداری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب دفتر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946210/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تویوتا-کرولا-GLI-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری تویوتا کرولا GLI به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه سواری تویوتا کرولا GLI به رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946211/مزایده-فروش-اموال-منقول-و-غیر-منقول-کارخانه-خانه-سازی-همدان--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946216/مزایده-نوبت-اول-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده نوبت اول اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده ,مزایده نوبت اول اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946217/مزایده-واگذاری-استیجاری-تعدادی-از-اماکن'>مزایده واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استیجاری تعدادی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946219/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات نوبت دوم  / مزایده  , مزایده فروش ضایعات آهن آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946220/مزایده-اجاره-جمع-آوری-عوارض-ذبح-دام-های-سبک-و-سنگین-در-کشتارگاه-تجدید'>مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946222/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-اتوماتیک'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس اتوماتیک  / مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946223/مزایده-تعداد-200-عدد-لامپ-کم-مصرف--تعداد-50-عدد-چراغ-پس-ویق-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 200 عدد لامپ کم مصرف ، تعداد 50 عدد چراغ پس ویق- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 200 عدد لامپ کم مصرف ، تعداد 50 عدد چراغ پس ویق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946224/فراخوان-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-درمانگاه-فولاد-نوبت-سوم'>فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت سوم / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946229/مزایده-عرضه-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده عرضه جایگاه سوخت نوبت دوم  / خلاصه آگهی ، مزایده عرضه جایگاه سوخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946231/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1390'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946235/مزایده-هشت-قطعه-زمین-شالیراز'>مزایده هشت قطعه زمین شالیراز  / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین شالیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946241/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-209-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946243/مزایده-دو-سیر-مشاع-از-14-سهم-پلاک-114-اصلی'>مزایده دو سیر مشاع از 14 سهم پلاک 114 اصلی / مزایده,مزایده دو سیر مشاع از 14 سهم پلاک 114 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946244/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-دو-طبقه-همکف-به-مساحت-127-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه دو طبقه همکف به مساحت 127 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه دو طبقه همکف به مساحت 127 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946245/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-تبلیغات-محیطی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از تبلیغات محیطی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری حق بهره برداری از تبلیغات محیطی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946247/مزایده-قطعه-اول-تفکیکی-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946250/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-525-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 525 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 525 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946253/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-155-00متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 155.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 155.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946256/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946257/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-294-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 294.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 294.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946258/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-107-45-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 107/45 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 107/45 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946260/مزایده-یک-واحد-از-مجتمع-مسکونی-در-سه-طبقه'>مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی در سه طبقه / مزایده,مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی در سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946263/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-199-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946264/مزایده-یک-قطعه-پلاک-ثبتی-بشماره-83'>مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بشماره 83 / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بشماره 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946268/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946269/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-520متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 520متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 520متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946270/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-باغ-مشجر'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه باغ مشجر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه باغ مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946272/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-318-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 318.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 318.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946273/مزایده-ملک-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946274/مزایده-سه-دانگ-تاکسی-سمند'>مزایده سه دانگ تاکسی سمند / مزایده, مزایده سه دانگ تاکسی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946277/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946280/فراخوان-مزایده-فروش-انواع-پایه-چوبی-اسقاط-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946282/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-137متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 137متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 137متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946285/مزایده-فروش-298-هزارم-از-دو-سهم-مشاع'>مزایده فروش 298 هزارم از دو سهم مشاع  / مزایده,مزایده فروش 298 هزارم از دو سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946286/مزایده-سوله-با-زمین-زیربنای-430متر'>مزایده سوله با زمین زیربنای 430متر  / مزایده,مزایده سوله با زمین زیربنای 430متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946288/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1906-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1906 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1906 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946289/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-198-86-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/86 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/86 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946296/مزایده-فروش-ملک-ساختمان-اداری-مساحت-588-73متر'>مزایده فروش ملک ساختمان اداری مساحت 588.73متر / مزایده,مزایده فروش ملک ساختمان اداری مساحت 588.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946297/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-و-پنجاه-متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و پنجاه متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو آردی / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946299/مزایده-فروش-2500-کیلوگرم-بابت-کوکتل-چهار-رنگ'>مزایده فروش 2500 کیلوگرم بابت کوکتل چهار رنگ  / مزایده , مزایده فروش 2500 کیلوگرم بابت کوکتل چهار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946300/مزایده-چهارنیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-یک-باب-خانه'>مزایده چهارنیم دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب خانه  / مزایده,مزایده چهارنیم دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946303/مزایده-دستگاه-صندوق-فروشگاهی--'>مزایده دستگاه صندوق فروشگاهی.... / مزایده, مزایده دستگاه صندوق فروشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946304/مزایده-فروش-یک-عدد-کانتین-طول-9-متر'>مزایده فروش یک عدد کانتین طول 9 متر / مزایده , مزایده فروش یک عدد کانتین طول 9 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946307/مزایده-پلاک-529-فرعی-به-مساحت-594-مترمربع'>مزایده پلاک 529 فرعی به مساحت 594 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک 529 فرعی به مساحت 594 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946311/مزایده-ملک-مساحت-150مترمربع'>مزایده ملک مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946312/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-148-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946313/مزایده-فروش-پنجاه-تن-کارتن-اسنک-ساده-نمکی-و--'>مزایده فروش پنجاه تن کارتن اسنک ساده نمکی و ... / مزایده , مزایده فروش پنجاه تن کارتن اسنک ساده نمکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946314/مزایده-4-دانگ-منزل-مسکونی-مرحله-سوم'>مزایده 4 دانگ منزل مسکونی مرحله سوم / مزایده,مزایده 4 دانگ منزل مسکونی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946317/مزایده-41-28-سهم-مشاع-از-ملکی'>مزایده 41.28 سهم مشاع از ملکی / مزایده,مزایده 41.28 سهم مشاع از ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946319/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-630-30-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 630/30 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 630/30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946320/تجدید-مزایده-اجاره-یکساله-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946321/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تابلو--بیلبوردها-و-جایگاه-ثابت-پشت-بام-میدان-مسلم---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم ... نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم مرحله اول ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946322/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946323/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-ضایعات'>مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946324/مزایده-یک-عدد-کامیون-ایسوزو-سفید-مدل-89'>مزایده یک عدد کامیون ایسوزو سفید مدل 89  / مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد کامیون ایسوزو سفید مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946325/مزایده-یکباب-خانه-دو-طبقه-به-مساحت-194-40-مترمربع'>مزایده یکباب خانه دو طبقه به مساحت 194/40 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه دو طبقه به مساحت 194/40 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946326/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی  / مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946327/مزایده31-قلم-انواع-لوازم-منزل-و-غیره-در-تعداد-مختلف'>مزایده31 قلم انواع لوازم منزل و غیره در تعداد مختلف  / مزایده 31 قلم انواع لوازم منزل و غیره در تعداد مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946328/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-هشتصد-و-پانزده-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هشتصد و پانزده مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هشتصد و پانزده مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946330/مزایده-واگذاری-تعداد-16-قطعه-از-قطعات-بخش-پنج'>مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946333/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383 / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946334/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946335/مزایده-532-قطعه-هشت-به-مساحت-4258-67-مترمربع'>مزایده 532 قطعه هشت به مساحت 4258/67 مترمربع / مزایده,مزایده 532 قطعه هشت به مساحت 4258/67 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946337/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-گندم-کاری'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی گندم کاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی گندم کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946338/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین--'>مزایده فروش یک قطعه زمین.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک قطعه زمین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946339/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-7000-متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 7000 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 7000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946342/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-یدکی-خودرو--نوبت-اول'>مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی خودرو... نوبت اول / مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی خودرو... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946344/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-18-فرعی-98-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 18 فرعی 98.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 18 فرعی 98.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946349/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-2070-و-2633متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 2070 و 2633متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 2070 و 2633متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946353/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-همکف-22-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه همکف 22.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه همکف 22.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946354/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946356/مزایده-یکباب-اعیانی-ساختمان-دو-طبقه-مسکونی-زیربنای150متر'>مزایده یکباب اعیانی ساختمان دو طبقه مسکونی زیربنای150متر  / مزایده,مزایده یکباب اعیانی ساختمان دو طبقه مسکونی زیربنای150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946357/مزایده-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه- نوبت دوم  / مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946358/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-پارک-لاله-ابرند-آباد'>تجدید مزایده اجاره مغازه پارک لاله ابرند آباد / آگهی مزایده ، تجدید مزایده اجاره مغازه پارک لاله ابرند آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946359/مزایده-فروش-پارچه-کالیته---نوبت-اول'>مزایده فروش پارچه کالیته ... نوبت اول / مزایده, مزایده فروش پارچه کالیته ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946360/مزایده-ملک-با-قدمت-بیست-ساله'>مزایده ملک با قدمت بیست ساله  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946361/مزایده-حدود-15-تن-شمش-فولادی'>مزایده حدود 15 تن شمش فولادی  / آگهی مزایده، مزایده حدود 15 تن شمش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946366/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-297-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 297 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 297 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946367/اگهی-مزایده-دریل-مگنت--کمپرسور--نوبت-دوم'>اگهی مزایده دریل مگنت - کمپرسور - نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دریل مگنت - کمپرسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946369/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-79-109متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946370/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-وحدت'>مزایده اجاره سالن ورزشی وحدت / مزایده,مزایده اجاره سالن ورزشی وحدت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946371/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-نه-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت نه متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946374/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946375/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-137-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946376/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اوزون-با-متعلقات--نوبت-اول'>مزایده فروش یک دستگاه اوزون با متعلقات... نوبت اول / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اوزون با متعلقات... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946378/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-288-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 288.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 288.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946379/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946381/مزایده-فروش-حدود-70-000-قالب-آجر-سفال-قرمز-7-سانتی-نوبت-دوم'> مزایده فروش حدود 70.000 قالب آجر سفال قرمز 7 سانتی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش حدود 70.000 قالب آجر سفال قرمز 7 سانتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946383/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-89-77متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946384/مزایده-دو-دستگاه-لنت-چوبی-بخاری--یک-دستگاه-رنده-چوب-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه لنت چوبی بخاری ، یک دستگاه رنده چوب نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دستگاه لنت چوبی بخاری ، یک دستگاه رنده چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946385/مزایده-فروش-خودرو-و-ملک-مسکونی'>مزایده فروش خودرو و ملک مسکونی / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو و ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946386/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-شماره-19360-فرعی'>مزایده ششدانگ اپارتمان به شماره 19360 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به شماره 19360 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946387/مزایده-فروش-یکدستگاه-ادوات-خاکورزی-کشاورزی-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه ادوات خاکورزی کشاورزی تجدید  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ادوات خاکورزی کشاورزی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946389/مزایده-ششدانگ-پلاک-هزار-و-دویست-و-پنجاه-و-پنج-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک هزار و دویست و پنجاه و پنج فرعی / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک هزار و دویست و پنجاه و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946390/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دوازده-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946391/مزایده-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946393/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946395/مزایده-واگذاری-محل-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری محل تاکسی سرویس / مزایده,مزایده واگذاری محل تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946396/اگهی-مزایده-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>اگهی مزایده لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946399/مزایده-تعداد-هشت-عدد-کولر-اسپیلت--مرحله-دوم'>مزایده تعداد هشت عدد کولر اسپیلت - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال توقیفی، مزایده تعداد هشت عدد کولر اسپیلت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946400/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-166متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 166متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 166متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946402/مزایده-ملک-به-مساحت-92-52مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 92.52مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 92.52مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946403/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-فیات-سواری-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندا'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو فیات سواری و یک دستگاه مینی بوس هیوندا  / مزایده فروش دو دستگاه خودرو فیات سواری و یک دستگاه مینی بوس هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946404/مزایده-عرصه-و-اعیان-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی-به-مساحت-30-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان با کاربری تجاری و مسکونی به مساحت 30 مترمربع  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان با کاربری تجاری و مسکونی به مساحت 30 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946405/مزایده-مس-ضایعاتی-و--'>مزایده مس ضایعاتی و ... / آگهی مزایده ,مزایده مس ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946406/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-15-92متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 15.92متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 15.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946408/مزایده-اپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده اپارتمان مساحت صد و ده متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946409/مزایده-سواری-پژو-405-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پژو 405 به رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو 405 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946411/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-2229متر-و-یکباب-ساختمان'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2229متر و یکباب ساختمان / مزایده,زایده یک قطعه زمین کشاورزی 2229متر و یکباب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946412/مزایده-برداشت-9-هکتار-گیاهان-دارویی'>مزایده برداشت 9 هکتار گیاهان دارویی  / مزایده برداشت 9 هکتار گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946413/مزایده-یک-دستگاه-کولر--'>مزایده یک دستگاه کولر ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946414/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ریو-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو مدل 86 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946416/مزایده-یکباب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-2-17700'>مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی 2/17700  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی 2/17700 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946419/مزایده-یکباب-ساختمان-و-یک-قطعه-قلمه-زار'>مزایده یکباب ساختمان و یک قطعه قلمه زار / مزایده,مزایده یکباب ساختمان و یک قطعه قلمه زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946420/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946421/مزایده-مزایده-یک-کوره-القایی-حدود-250-کیلووات--مرحله-سوم'>مزایده مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات - مرحله سوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات- مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946422/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-31-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 31.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 31.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946425/مزایده-ملک-مساحت-126-74متر'>مزایده ملک مساحت 126.74متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 126.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946431/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-بوفه'>تجدید مزایده واگذاری یک باب بوفه  / مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری یک باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946432/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-996-فرعی-بخش-5-قوچان'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 996 فرعی بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 996 فرعی بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946433/مزایده-فروش-اموال-منقول-(لوازم-کامپیوتری-و-ملزومات)'>مزایده فروش اموال منقول (لوازم کامپیوتری و ملزومات)  / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال منقول (لوازم کامپیوتری و ملزومات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946434/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-ابی-و-دیمه-زار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین ابی و دیمه زار  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین ابی و دیمه زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946436/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-کارخانه-شالیکوبی'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه شالیکوبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه شالیکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946438/مزایده-فروش-300-رول-10-متری-ایزوگام-مارک-جوشن-و-سپهر--'>مزایده فروش 300 رول 10 متری ایزوگام مارک جوشن و سپهر.... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش 300 رول 10 متری ایزوگام مارک جوشن و سپهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946439/مزایده-باغ-صنوبر-مساحت-852متر'>مزایده باغ صنوبر مساحت 852متر / مزایده,مزایده باغ صنوبر مساحت 852متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946442/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه-9100متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه 9100متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه 9100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946444/آگهی-مزایده-اجاره-خوابگاه'>آگهی مزایده اجاره خوابگاه  / آگهی مزایده,آگهی مزایده اجاره خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946445/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946447/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-606-70متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 606.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 606.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946449/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-قطعه-547-95متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مساحت قطعه 547/95متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مساحت قطعه 547/95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946450/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-اول-نوبت-اول'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت اول / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946451/مزایده-فروش-محصول-لیمو-ترش-باغ-مرکبات'>مزایده فروش محصول لیمو ترش باغ مرکبات / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول لیمو ترش باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946452/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1390  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946453/مزایده-یکباب-منزل-بخش-ده-مشهد'>مزایده یکباب منزل بخش ده مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946454/مزایده-محل-مرکز-کپی-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده محل مرکز کپی و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده محل مرکز کپی و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946455/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-132'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946456/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-183-20مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 183.20مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 183.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946457/مزایده-فروش-واگذاری-تعداد-8-واحد-بوفه-از-بوفه-های-پادگان'>مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان / مزایده ،مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946459/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946460/مزایده-ملک-به-مساحت-458-5متر'>مزایده ملک به مساحت 458.5متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 458.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946461/حراج-محل-استقرار-دستگاه-کشتی-کودک--'>حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ... / آگهی حراج ,حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946463/مزایده-غرفه-های-هتل-بین-المللی-لاله'>مزایده غرفه های هتل بین المللی لاله / آگهی مزاید، مزایده غرفه های هتل بین المللی لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946465/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-کاربری-زراعی-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946466/مزایده-واحدهای-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واحدهای مسکونی و تجاری / آگهی مزایده، مزایده واحدهای مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946469/مزایده-تعداد-۵۰۰-نبشی'>مزایده تعداد ۵۰۰ نبشی  / مزایده ,مزایده تعداد ۵۰۰ نبشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946470/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دریل-و--'>مزایده فروش یک دستگاه دریل و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه دریل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946471/مزایده-دوباب-واحد-تجاری-36-15متر'>مزایده دوباب واحد تجاری 36.15متر / مزایده,مزایده دوباب واحد تجاری 36.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946472/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو--مرحله-پنجم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو - مرحله پنجم / آگهی مزایده عمومی،مزایده فروش یک دستگاه خودرو - مرحله پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946474/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-کپی'>مزایده اجاره محل دستگاه کپی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946475/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی55-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی55 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی55 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946476/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-XUV-Pars-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو XUV/Pars مدل 1392  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو XUV/Pars مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946477/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت اول / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946479/مزایده-کلیه-قطعات-و-لوازم-موجود-در-انبار-و--'>مزایده کلیه قطعات و لوازم موجود در انبار و... / مزایده ,مزایده کلیه قطعات و لوازم موجود در انبار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946480/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سواری-سایپا-132'>مزایده یک دستگاه پراید سواری سایپا 132 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پراید سواری سایپا 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946481/مزایده-تعداد-3-دستگاه-از-خودروهای-قابل-تبدیل'>مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای قابل تبدیل  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  تعداد 3 دستگاه از خودروهای قابل تبدیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946483/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946486/مزایده-سنگ-طولی-شکلاتی-تراورتن'>مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن / آگهی مزایده، مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946488/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946489/مزایده-زمین-قولنامه-ای-متراژ95-47متر'>مزایده زمین قولنامه ای متراژ95.47متر  / مزایده,مزایده زمین قولنامه ای متراژ95.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946490/مزایده-2700-سهم-از-سهام-شرکت-تولیدی-کام-صبا--مرحله-دوم'>مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا  - مرحله دوم  / مزایده,مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946491/مزایده-لوله-پلی-اتیلن-گازی'>مزایده لوله پلی اتیلن گازی / آگهی مزایده ,مزایده لوله پلی اتیلن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946495/مزایده-ملک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946498/مزایده-چهار-دست-قالب-تزریق-پلاستیک-اسباب-بازی-تراکتور'>مزایده چهار دست قالب تزریق پلاستیک اسباب بازی تراکتور  / آگهی مزایده ,مزایده چهار دست قالب تزریق پلاستیک اسباب بازی تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946499/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-239-20متر'>مزایده سه دانگ از ملک مسکونی مساحت عرصه 239.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک مسکونی مساحت عرصه 239.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946500/مزایده-یک-دستگاه-وانت-وینگل'>مزایده یک دستگاه وانت وینگل / مزایده یک دستگاه وانت وینگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946502/مزایده-ششدانگ-پلاک-33-فرعی-مساحت-22845متر'>مزایده ششدانگ پلاک 33 فرعی مساحت 22845متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 33 فرعی مساحت 22845متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946503/مزایده-واگذاری-اجاره-بهاء-2-کیوسک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره بهاء 2 کیوسک نوبت دوم / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره بهاء 2 کیوسک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946504/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-107-92متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 107.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 107.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946505/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946506/مزایده-فروش-خودرو-(اسقاطی)-از-قبیل-پراید-صبا-و--'>مزایده فروش خودرو (اسقاطی) از قبیل پراید صبا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو (اسقاطی) از قبیل پراید صبا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946507/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی16-فرعی-بخش-سی-و-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی16 فرعی بخش سی و دو کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی16 فرعی بخش سی و دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946514/مزایده-4-قطعه-زمین'>مزایده 4 قطعه زمین  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946517/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-206'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946518/مزایده-ششدانگ-یک-دهنه-مغازه-24-20متر'>مزایده ششدانگ یک دهنه مغازه 24.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دهنه مغازه 24.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946521/مزایده-فروش-قطعه-زمین-هایی-به-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش قطعه زمین هایی به پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین هایی به پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946522/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946523/تجدید-مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-مجتمع-گل'>تجدید مزایده یک باب مغازه واقع در مجتمع گل / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده یک باب مغازه واقع در مجتمع گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946524/حراج-فروش-۲۳۶-متر-کابل'>حراج فروش ۲۳۶ متر کابل / آگهی حراج عمومی, حراج فروش ۲۳۶ متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946525/مزایده-فروش-املاک-عرصه-161-205-566متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 161-205-566متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 161-205-566متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946530/مزایده-خودروی-سواری-پراید-سفید-رنگ'>مزایده خودروی سواری پراید سفید رنگ / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946531/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی-به-مساحت-16-هکتار'>مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946533/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-اجاره-کیوسک'>مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک / آگهی مزایده ,مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946534/مزایده-فروش-انواع-رادیاتور-شوفاژ--فرمان-پاور--فرمان-بتونیر----نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع رادیاتور شوفاژ ، فرمان پاور ، فرمان بتونیر.... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع رادیاتور شوفاژ ، فرمان پاور ، فرمان بتونیر.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946535/مزایده-تعداد-1-پلاک-کاربری-مسکونی-و-سه-پلاک-تجاری'>مزایده تعداد 1 پلاک کاربری مسکونی و سه پلاک تجاری  / مزایده,مزایده تعداد 1 پلاک کاربری مسکونی و سه پلاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946537/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946541/مزایده-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-273-59متر'>مزایده یک قطعه پلاک زمین مسکونی 273.59متر  / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک زمین مسکونی 273.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946544/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946545/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946548/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-187مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 187مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 187مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946549/مزایده-فروش-سواری-پژو-405'>مزایده فروش سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946550/مزایده-اموال-اسقاط-اداری-و-تجهیزات-پزشکی'>مزایده اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946552/مزایده-ششدانگ-پلاک-1442-و-1444-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1442 و 1444 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1442 و 1444 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946553/مزایده-تعداد-هشت-دست-قالب-تزریق-پلاستیک'>مزایده تعداد هشت دست قالب تزریق پلاستیک  / مزایده ،مزایده تعداد هشت دست قالب تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946554/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند-سون'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946555/مزایده-مقادیری-از-آهن-آلات'>مزایده مقادیری از آهن آلات  / مزایده مقادیری از آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946556/مزایده-فروش-پلاکهای-مسکونی'>مزایده فروش پلاکهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش پلاکهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946560/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند-سون'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946561/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت129-54متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت129.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت129.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946564/مزایده-تلویزیون-شهری-واقع-در-میدان-شهرداری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده تلویزیون شهری واقع در میدان شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون شهری واقع در میدان شهرداری - مرحله دوم نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946566/مزایده-ششدانگ-زمین-نسقی-از-پلاک-24-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین نسقی از پلاک 24 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نسقی از پلاک 24 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946568/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946570/مزایده-واگذاری-تعدادی-محدودی-باقی-مانده-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده واگذاری تعدادی محدودی باقی مانده از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی محدودی باقی مانده از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946571/مزایده-اجاره-غرفات'>مزایده اجاره غرفات / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946572/مزایده-اجاره-7-عدد-استرابورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده  اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946574/مزایده-دستگاه-اره-نواری-ساخت-ایران-مدل-1392'>مزایده دستگاه اره نواری ساخت ایران مدل 1392 / مزایده,مزایده دستگاه اره نواری ساخت ایران مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946576/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-99-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 99 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 99 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946581/مزایده-فروش-زمین-های-هفت-هکتاری'>مزایده فروش زمین های هفت هکتاری / مزایده,مزایده فروش زمین های هفت هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946582/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده دستگاه خودرو سواری پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946583/مزایده-ملک-مساحت-343-90متر'>مزایده ملک مساحت 343.90متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 343.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946585/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-مساحت-25-4-و-23-88متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 25.4 و 23.88متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 25.4 و 23.88متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946589/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-خودرو'>اصلاحیه مزایده واگذاری خودرو  / اصلاحیه مزایده حضوری, مزایده واگذاری خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946595/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-49متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 49متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946597/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1930متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946598/مزایده-عرصه-ملک-و-ماشین-آلات-تولید-و-تکمیل-کارخانه-و--'>مزایده عرصه ملک و ماشین آلات تولید و تکمیل کارخانه و ... / مزایده ,مزایده عرصه ملک و ماشین آلات تولید و تکمیل کارخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946601/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946602/مزایده-سه-پلاک-ثبتی-به-شماره-4893-و-1801-و-1662-فرعی'>مزایده سه پلاک ثبتی به شماره 4893 و 1801 و 1662 فرعی / مزایده,مزایده سه پلاک ثبتی به شماره 4893 و 1801 و 1662 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946605/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946607/مزایده-انواع-قطعات-الکتریکال-ضایعاتی--'>مزایده  انواع قطعات الکتریکال ضایعاتی ... / مزایده، مزایده  انواع قطعات الکتریکال ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946608/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946611/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی-پرس-شده--'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی پرس شده... / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی پرس شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946612/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946613/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946616/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده انواع کارتن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946617/مزایده-فروش-یکباب-انبار-کاربری-تجاری'>مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946622/مزایده-یکباب-خانه-و-زمین-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده یکباب خانه و زمین و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده یکباب خانه و زمین و سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946627/مزایده-واگذاری-به-اجاره-11-قطعه-زمین-زراعی-1-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری به اجاره 11 قطعه زمین زراعی، 1 قطعه باغ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 11 قطعه زمین زراعی، 1 قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946633/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین188-و-180متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین188 و 180متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین188 و 180متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946634/مزایده-سه-دستگاه-اتومبیل'>مزایده سه دستگاه اتومبیل  / مزایده ,مزایده سه دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946636/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-105متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 105متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946640/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946642/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-408متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 408متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 408متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946646/مزایده-خدمات-چاپ-تکثیر-دانشکده'>مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده  / مزایده ,مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946647/مزایده-آپارتمان-مساحت-157-74متر'>مزایده آپارتمان مساحت 157.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 157.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946651/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-150مترمربع'>مزایده خانه مسکونی مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946653/مزایده-فروش-ملک-و-دستگاهها-و-ماشین-آلات-شرکت-شکلات-سازی-صدرا'>مزایده فروش  ملک و دستگاهها و ماشین آلات شرکت شکلات سازی صدرا  / آگهی مزایده, مزایده فروش  ملک و دستگاهها و ماشین آلات شرکت شکلات سازی صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946656/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-159-12متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 159.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 159.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946661/مزایده-ملک-نیمه-پشتی-از-مغازه-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده ملک نیمه پشتی از مغازه با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ملک نیمه پشتی از مغازه با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946665/مزایده-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده بوفه های دانشجویی / اگهی مزایده , دانشگاه یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946667/مزایده-ملک-مشاعی-قطعه-سه-و-چهار-از-پلاک-412-و-413'>مزایده ملک مشاعی قطعه سه و چهار از پلاک 412 و 413 / مزایده,مزایده ملک مشاعی قطعه سه و چهار از پلاک 412 و 413</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946672/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-166-87متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 166.87متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 166.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946676/مزایده-ضایعات-تولید-و-اقلام-راکد'>مزایده ضایعات تولید و اقلام راکد / مزایده, مزایده ضایعات تولید و اقلام راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946678/مزایده-خانه-مسکونی-مفروزه-به-مساحت-264متر'>مزایده خانه مسکونی مفروزه به مساحت 264متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مفروزه به مساحت 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946685/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-260متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946691/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2588-فرعی-بخش-چهار'>مزایده پلاکهای ثبتی 2588 فرعی بخش چهار / مزایده,ممزایده پلاکهای ثبتی 2588 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946700/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-454مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 454مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 454مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946705/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946710/مزایده-موازی-539-29-سهم-مشاع-از-598-12-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 539.29 سهم مشاع از 598.12 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 539.29 سهم مشاع از 598.12 سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946712/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946720/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر / استعلام, استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946722/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-275متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 275متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 275متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946734/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-208-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 208.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 208.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946738/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-ملکی-مساحت-18مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه ملکی مساحت 18مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه ملکی مساحت 18مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946740/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هفت-فارس'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946746/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-76-03متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946748/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-73-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946753/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-521-38'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 521/38   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 521/38  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946754/مزایده-ملک-مساحت-203متر'>مزایده ملک مساحت 203متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 203متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946759/مزایده-پلاک-ثبتی-2469-5-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 2469/5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2469/5 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946763/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-198مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی مساحت 198مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی مساحت 198مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946766/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-سه-تهران'>مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان بخش سه تهران / مزایده,ممزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946767/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-چمن-ملی'>مزایده ششدانگ یک قطعه چمن ملی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه چمن ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946770/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-88-7متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 88.7متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 88.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946774/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-167-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946776/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باقیمانده-2717'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 2717 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 2717</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946779/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-85مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946783/مزایده-یکباب-مغازه-نانوایی-و-ساختمان-فوقانی-آن-در-زمین-375متر'>مزایده یکباب مغازه نانوایی و ساختمان فوقانی آن در زمین 375متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه نانوایی و ساختمان فوقانی آن در زمین 375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946785/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946788/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-75-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 75.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 75.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946789/آگهی-مزایده-املاک-تخلیه-شده'>آگهی مزایده املاک تخلیه شده  / مزایده,آگهی مزایده املاک تخلیه شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946790/مزایده-پلاک-ثبتی-591-فرعی-از-2143-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 591 فرعی از 2143 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 591 فرعی از 2143 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946794/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-675متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 675متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 675متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946795/مزایده-یک-باب-مغازه-به-شماره-پلاک-6952'>مزایده یک باب مغازه به شماره پلاک 6952 / مزایده,مزایده یک باب مغازه به شماره پلاک 6952</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946802/مزایده-ششدانگ-مزرعه-بیگان'>مزایده ششدانگ مزرعه بیگان / مزایده,مزایده ششدانگ مزرعه بیگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946805/مزایده-فروش-49-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش 49 قطعه زمین مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش 49 قطعه زمین مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946807/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946810/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیکاری-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946813/مزایده-ملک-شامل-یک-ساختمان-نوساز'>مزایده ملک شامل یک ساختمان نوساز / مزایده,مزایده ملک شامل یک ساختمان نوساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946819/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-145-72متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت 145.72متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت 145.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946830/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-198متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 198متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946836/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-ثبتی-193-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک ثبتی 193 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک ثبتی 193 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946837/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-عرصه-264-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت عرصه 264 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت عرصه 264 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946844/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946845/مزایده-فروش-ملک-مشاع'>مزایده فروش ملک مشاع / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946849/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-275متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 275متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946855/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-8-سهم-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده دو سهم مشاع از 8 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 8 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946858/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-169-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 169 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 169 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946865/مزایده-یک-باب-مغازه-28-80متر'>مزایده یک باب مغازه 28.80متر  / مزایده,مزایده یک باب مغازه 28.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946874/مزایده-5-لنگه-درب'>مزایده 5 لنگه درب / مزایده,مزایده 5 لنگه درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946887/استعلام-کاغذ-80-گرمی'>استعلام کاغذ 80 گرمی / استعلام, استعلام  کاغذ 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946888/استعلام-لوله-گذاری-4-مورد-بند-خاکی-قدیمی'>استعلام لوله گذاری 4 مورد بند خاکی قدیمی / استعلام، استعلام  لوله گذاری 4 مورد بند خاکی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946889/استعلام-کنتور-حجمی-مکانیکی-لاگر-دار'>استعلام کنتور حجمی مکانیکی لاگر دار / استعلام، استعلام کنتور حجمی مکانیکی لاگر دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946890/استعلام-خوراک-موش'>استعلام خوراک موش  / استعلام, استعلام خوراک موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946891/استعلام-رول-فکس-مدل-kx-701'>استعلام رول فکس مدل kx-701 / استعلام, استعلام  رول فکس مدل kx-701</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946892/استعلام-شلوار-فرم'>استعلام شلوار فرم  / استعلام ,استعلام شلوار فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946893/استعلام-سرویس-و-روانسازی-شیرهای-گاز-دفنی'>استعلام سرویس و روانسازی شیرهای گاز دفنی / استعلام , استعلام سرویس و روانسازی شیرهای گاز دفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946894/استعلام-پمپ-سرنگی-sp1000hom'>استعلام پمپ سرنگی sp1000hom  / استعلام , استعلام پمپ سرنگی sp1000hom </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946895/استعلام-تونر-چاپگر'>استعلام تونر چاپگر / استعلام, استعلام تونر چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946896/استعلام-تایر-تیویلس-تویوتا-بندکروز'>استعلام  تایر تیویلس تویوتا بندکروز / استعلام ، استعلام  تایر تیویلس تویوتا بندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946897/استعلام-تعمیر-پل-ها'>استعلام تعمیر پل ها / استعلام, استعلام تعمیر پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946898/استعلام-خرید-آهن-آلات-برجهای-خطوط-انتقال-برق'>استعلام خرید آهن آلات برجهای خطوط انتقال برق / استعلام, استعلام خرید آهن آلات برجهای خطوط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946899/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن / استعلام ، استعلام دوربین سقفی هایک ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946900/استعلام-بازدید-از-خط-انتقال-230-کیلو-ولت'>استعلام بازدید از خط انتقال 230 کیلو ولت  / استعلام, استعلام بازدید از خط انتقال 230 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946901/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیتهای-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه / استعلام , استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946902/استعلام-سیمان-سیاه-تیپ-یک-اصفهان'>استعلام سیمان سیاه تیپ یک اصفهان / استعلام، استعلام سیمان سیاه تیپ یک اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946903/استعلام-6-عدد-دوربین-مدار-بسته-ای-پی-دار-و--'>استعلام  6 عدد دوربین مدار بسته ای پی دار و ... / استعلام, استعلام  6 عدد دوربین مدار بسته ای پی دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946904/استعلام-دستگاه-واکس-تمام-اتوماتیک-4-برسه-دو-مخزنه'>استعلام دستگاه واکس تمام اتوماتیک 4 برسه دو مخزنه  / استعلام, استعلام دستگاه واکس تمام اتوماتیک 4 برسه دو مخزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946905/استعلام-خرید-قطعات-و-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات و تجهیزات کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید قطعات و تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946906/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن / استعلام ، استعلام دوربین سقفی هایک ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946907/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام، استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946908/استعلام-نصب-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-132-20-کیلوولت'>استعلام نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 132/20 کیلوولت  / استعلام, استعلام نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 132/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946909/استعلام-کاغذ-A4-فقط-مارک-DOUBLE-A'>استعلام کاغذ A4 فقط مارک DOUBLE A / استعلام ،استعلام کاغذ A4 فقط مارک DOUBLE A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946910/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن-مدل-ds2cd2742fwd-iz'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن مدل ds2cd2742fwd iz   / استعلام ، استعلام دوربین سقفی هایک ویژن مدل ds2cd2742fwd iz  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946911/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی / استعلام کاغذ رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946912/استعلام-روکش-آسفالتی-با-قیر-اصلاح-شده'>استعلام روکش آسفالتی با قیر اصلاح شده / استعلام, استعلام روکش آسفالتی با قیر اصلاح شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946913/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946914/استعلام-تکمیل-بند-سنگ-و-سیمانی'>استعلام تکمیل بند سنگ و سیمانی  / استعلام، استعلام تکمیل بند سنگ و سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946915/استعلام-تونر-چاپگر'>استعلام تونر چاپگر / استعلام, استعلام تونر چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946916/استعلام-کرایه-اتوبوس-شهری-دربستی-جهت-ایاب-و-ذهاب'>استعلام کرایه اتوبوس شهری دربستی جهت ایاب و ذهاب / استعلام,استعلام کرایه اتوبوس شهری دربستی جهت ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946917/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام ,استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946918/استعلام-انجام-امور-کارشناسی-اداری-و-مالی'>استعلام انجام امور کارشناسی اداری و مالی  / استعلام, استعلام انجام امور کارشناسی اداری و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946919/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن'>استعلام دوربین عکاسی کانن / استعلام, استعلام دوربین عکاسی کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946920/استعلام-چای-خشک-ایرانی'>استعلام چای خشک ایرانی  / استعلام , استعلام چای خشک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946921/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946922/استعلام-به-روزرسانی-خرید-نصب-و-استقرار-دو-دستگاه-فایروال-پارس-گیت-1000G'>استعلام به روزرسانی، خرید، نصب و استقرار دو دستگاه فایروال پارس گیت 1000G / استعلام,استعلام به روزرسانی، خرید، نصب و استقرار دو دستگاه فایروال پارس گیت 1000G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946923/استعلام-ریبون-sp40'>استعلام ریبون sp40 / استعلام, استعلام ریبون sp40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946924/استعلام-500-مترمربع-دیوارکوب-از-جنس-پی-وی-سی'>استعلام  500 مترمربع دیوارکوب از جنس پی وی سی / استعلام, استعلام  500 مترمربع دیوارکوب از جنس پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946925/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکشن'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه ویدئو پروژکشن / استعلام, استعلام خرید و نصب یک دستگاه ویدئو پروژکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946926/استعلام-عملیات-حمل-نصب-نگهداری-و-تاسیسات-برقی'>استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و تاسیسات برقی / استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946927/استعلام-لوازم-تنظیفات'>استعلام لوازم تنظیفات  / استعلام ,استعلام لوازم تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946928/استعلام-کارت-640DI-RTU-و-آنتن'>استعلام  کارت 640DI RTU و آنتن / استعلام ،استعلام  کارت 640DI RTU و آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946929/استعلام-پروژه-سنج-و-پایش-قرائت-از-راه-دور-کنتورهای-تبادلی-و-نیروگاه-ها'>استعلام پروژه سنج و پایش قرائت از راه دور کنتورهای تبادلی و نیروگاه ها  / استعلام, استعلام پروژه سنج و پایش قرائت از راه دور کنتورهای تبادلی و نیروگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946930/استعلام-کمد-دیواری'>استعلام کمد دیواری  / استعلام, استعلام کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946931/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946932/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش  / استعلام ,استعلام پمپ کف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946933/استعلام-حفاظت-از-سایت'> استعلام حفاظت از سایت / استعلام , استعلام حفاظت از سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946934/استعلام-تجهیزات-کارگاه-ماشین-ابزار'>استعلام تجهیزات کارگاه ماشین ابزار  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه ماشین ابزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946935/استعلام-تونر-دستگاه-4-کاره'>استعلام تونر دستگاه 4 کاره / استعلام ، استعلام تونر دستگاه 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946936/استعلام-تکمیل-ترمیم-نوار-حفاری-(لکه-گیری)-ناحیه-صنعتی'>استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946937/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات-26-146'>استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 26/146 / استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 26/146</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946938/استعلام-ایزوگام-فویلدار'>استعلام ایزوگام فویلدار  / استعلام ایزوگام فویلدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946939/استعلام-کک-زغال-سنگ-صنعتی'> استعلام کک زغال سنگ صنعتی / استعلام , استعلام کک زغال سنگ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946940/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ،استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946941/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946942/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی-با-دستگاه-هوشمند-لیزری'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی با دستگاه هوشمند لیزری / استعلام, استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی با دستگاه هوشمند لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946943/استعلام-آب-ژاول-3000-کیلوگرم'>استعلام  آب ژاول 3000 کیلوگرم  / استعلام ,استعلام آب ژاول 3000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946944/استعلام-فن-کویل-کاستی-چهارطرفه-کامپکت-میدیا--مدل-MKD-500'>استعلام فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا - مدل MKD-500 / استعلام,استعلام فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا - مدل MKD-500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946945/استعلام-سوئیچ-ats-tpd916m--rack'>استعلام سوئیچ ats tpd916m - rack  / استعلام ، استعلام سوئیچ ats tpd916m - rack</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946946/استعلام-لوله-پی-وی-سی'>استعلام لوله پی وی سی / استعلام , استعلام لوله پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946947/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی A4  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946948/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946949/استعلام-تکمیل-ترمیم-نوار-حفاری-(لکه-گیری)-ناحیه-صنعتی'>استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946950/استعلام-پنس-ببوپسی'>استعلام پنس ببوپسی / استعلام , استعلام پنس ببوپسی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 10:48