اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945207/مناقصه-تکمیل-استخر-سر... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945207/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945158/فراخوان-مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-تجدید'>فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945161/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1475-57متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1475.57متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1475.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945461/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-180متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945338/مناقصه-انجام-پروژه-خط-تغذیه-گازرسانی-به-فرودگاه-شاهرود-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945347/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-منطقه-سه'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح منطقه سه  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح منطقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945789/مناقصه-واگذاری-خدمات-کنتورخوانی'>مناقصه واگذاری خدمات کنتورخوانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945746/فراخوان-6-قلم-ادوات-ابزار-دقیق-سیستم-آتش-نشانی'>فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ا,فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945363/مزایده-پروژه-احاله-مدیریت-و-بهره-برداری-ایستگاه-تولید-بذور-مرتعی'>مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی / مزایده, مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945318/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-بروی-پل-عابر-پیاده-تقاطع-بلوار-بسیج-و-ایستگاه-نوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945807/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاههای-شرکتی-منطقه'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945361/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاههای-تقلیل-فشار-TBS--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945339/فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-10-مجموعه-فورانگیر-حلقوی-و--'>فراخوان  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 مجموعه فورانگیر حلقوی  و ... / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 مجموعه فورانگیر حلقوی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945617/مناقصه-خرید-لباس-عملیاتی-آتش-نشانی'>مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945323/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945662/مزایده-فروش-انواع-اتصالات--فشارسنج-و-غیره'>مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945633/آگهی-مناقصه-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری'>آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ،آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945738/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداشت-فضای-سبز-و---'>مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945162/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945358/آگهی-مناقصه-تعویض-کلاس-13-کیلومتر-از-خط-لوله'>آگهی مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله / آگهی مناقصه، مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945681/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-کامپیوتر'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945744/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945636/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی-و-اجرای-عملیات-گازرسانی'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945752/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-فاز-3-و--'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945832/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر--مراقبت-و-نگهداری-از-تلمبه-خانه-های-آبهای-خام--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945645/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-شهرستان'>مناقصه  گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه  گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945376/مزایده-فروش-2-دستگاه-آبشیرینکن'>مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945790/مناقصه-پروژه-بازسازی-ساختمان-اداری-و-پست-امداد'>مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945575/مناقصه-لوله-کشی-فومینگ-و-کولینگ-مخزن-T1'>مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 / آگهی مناقصه, مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945596/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945613/تجدید-مناقصه-خدمات-راهبری-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-و--'>تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945743/استعلام-دستگاه-تعادل-سنج-ایستا'>استعلام دستگاه تعادل سنج ایستا / استعلام دستگاه تعادل سنج ایستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945833/دومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-علوم-کشاورزی--منابع-طبیعی-و-محیط-زیست'>دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست  / دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945608/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945942/سومین-کنفرانس-ملی-جغرافیا-و-برنامه-ریزی--معماری-و-شهرسازی-نوین'>سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی نوین / سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945874/سومین-کنگره-بین-المللی-علوم-انسانی-و-مطالعات-فرهنگی'>سومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / سومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945878/چهارمین-همایش-ملی-مطالعات-و-تحقیقات-نوین'>چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین / چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945716/دومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین'>دومین همایش بین المللی افق های نوین / دومین همایش بین المللی افق های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945718/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-یافته-های-نوین-علوم-و-تکنولوژی'>پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی / پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945728/ششمین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار-در-علوم-تربیتی-و-روانشناسی'>ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی / ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945724/اولین-کنفرانس-ملی-ژئوتکنیک-زیست-محیطی'>اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی / اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945334/آگهی-مناقصه-موتورهای-درون-چاهی'>آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945816/پنجمین-کنفرانس-ملی-ماهی-شناسی-ایران'>پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران / پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945913/هفدهمین-کنفرانس-هیدرولیک-ایران'>هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران / هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945764/سومین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-در-علوم-انسانی'>سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی / سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945768/سومین-همایش-بین-المللی-مدیریت-استعدادها-در-هزاره-سوم'>سومین همایش بین المللی مدیریت استعدادها در هزاره سوم / سومین همایش بین المللی مدیریت استعدادها در هزاره سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945830/هشتمین-کنفرانس-ملی-سازه-و-فولاد'>هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد / هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945825/اولین-همایش-ملی-پیشرفت-های-معماری-سازمانی'>اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی / اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945925/کنفرانس-ملی-یافته-های-نوین-در-مهندسی'>کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی / کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945933/هفتمین-کنفرانس-بین-المللی-توسعه-پایدار-و-عمران-شهری'>هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  / هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945856/همایش-بین-المللی-صلح-و-دیپلماسی-فرهنگی'>همایش بین المللی صلح و دیپلماسی فرهنگی  / همایش بین المللی صلح و دیپلماسی فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945860/سومین-کنفرانس-بین-المللی-علوم-انسانی-و-مطالعات-روانشناسی'>سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی / سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945284/فراخوان-مناقصه-عمومی-لوازم-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی لوازم ابزار دقیق - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی لوازم ابزار دقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945864/سومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-علوم-تربیتی--روانشناسی-و-آسیب-های-اجتماعی'>سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی  / سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945867/نهمین-کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی-و-علوم-اجتماعی'>نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی / نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945774/هفتمین-همایش-سراسری-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-پایدار'>هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  / هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945781/چهارمین-همایش-ملی-پژوهش-های-نوین-در-حوزه-علوم-انسانی'>چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی / چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945736/سومین-کنفرانس-بین-المللی-علوم-انسانی-و-مطالعات-مدیریت'>سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت / سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945288/مناقصه-سرپوشیده-کردن-انهار-و-اجرای-جدول-سنگی'>مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945848/فراخوان-اجرای-پروژه-پیاده-سازی-مدیریت-ریسک-در-شرکت-ملی-گاز-ایران'>فراخوان اجرای پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت ملی گاز ایران / فراخوان اجرای پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت ملی گاز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945854/آگهی-طراحی-پایه-(Basic-design-)-و-مشاوره-احداث-واحدهای-جدید-نوبت-دوم'>آگهی طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید نوبت دوم / آگهی طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945858/آگهی-طراحی-پایه-(Basic-design-)-و-مشاوره-احداث-واحدهای-جدید'>آگهی طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید / آگهی طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945983/مناقصه-خدمات-مشاوره-ممیزی-تفصیلی-انرژی'>مناقصه خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی / مناقصه خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945194/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2300متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945203/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-384متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 384متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 384متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945206/مزایده-ملک-مساحت-146-03متر'>مزایده ملک مساحت 146.03متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 146.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945210/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-513-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 513 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 513 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945171/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-دیسپاچینگ-و-مخابرات-شبکه-تحت-مدیریت'>مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945250/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-تیپ-141'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ 141 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945236/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-یا-مشارکت-در-معدن-مس--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری یا مشارکت در معدن مس - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری یا مشارکت در معدن مس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945248/مناقصه-خرید-تعداد-20-120-عدد-ابزار-برشی'>مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945267/مناقصه-خرید-90-000-متر-مربع-الیاف-کولار--'>مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945348/همایش-بزرگ-تجارت-ایران-و-عراق-96-7-11'>همایش بزرگ تجارت ایران و عراق 96.7.11 / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945222/مزایده-واگذاری-اقلام-موجود-در-انبار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945233/مناقصه-حمل-و-نقل-اقلام-دخانی-توتونی'>مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945193/تامین-خدمات-سازندگی-و-جوشکاری---'>تامین خدمات سازندگی و جوشکاری .... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945262/مزایده-فروش4-باب-از-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده فروش4 باب از اماکن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش4 باب از اماکن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945219/مناقصه-انجام-خدمات-روزانه-عملیات-و-جوشکاری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945336/مناقصه-به-تامین-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-خط-ED'>مناقصه به تامین یک دستگاه چیلر تراکمی خط ED  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه به تامین یک دستگاه چیلر تراکمی خط ED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945330/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع / فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945279/مناقصه-پشتیبانی-دو-سالانه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات--'>مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات... / مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945303/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-و-مسکونی'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945353/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-7-11'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.7.11 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945281/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945270/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده, مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945623/آگهی-TRIPLEX-RECIPROCATING-PLUNGER-PUMP---نوبت-دوم'>آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP ... نوبت دوم / آگهی ، آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945297/مناقصه-انجام-پروژه-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی'>مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945269/مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-کلینیک-گل-و-گیاه'>مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945256/مناقصه-خرید-200-دستگاه-پرینتر-پرفراژ-با-قابلیت-اسکن'>مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945261/فراخوان-انجام-مطالعات-و-تهیه-گزارش-ارزیابی-زیست-محیطی-EIA-طرح'>فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی EIA طرح / فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی EIA طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945246/مناقصه-شستشو-اطوکاری-پرده--'>مناقصه شستشو اطوکاری پرده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شستشو اطوکاری پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945249/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری / مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945225/مزایده-فروش-13-دستگاه-لیفتراک-نو'>مزایده فروش 13 دستگاه لیفتراک نو  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 13 دستگاه لیفتراک نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945231/مزایده-فروش-دمپرسی-ذوبی--آهن-آلات-قراضه--ورق-روبندیلی--'>مزایده فروش دمپرسی ذوبی ، آهن آلات قراضه ، ورق روبندیلی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دمپرسی ذوبی ، آهن آلات قراضه ، ورق روبندیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945239/مناقصه-تامین--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945317/مناقصه-خرید-لیفتراک'>مناقصه خرید لیفتراک / اگهی مناقصه ,  مناقصه خرید لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945217/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945309/مناقصه-واگذاری-پروژه-احداث-مرکز-فرهنگی'>مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز فرهنگی  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945333/فراخوان-مناقصه-تعویض-زون-یک-لوله-های-آب-آتش-نشانی-و--'>فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی و ... / آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945148/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945199/مزایده-زمین-به-مساحت-1600متر'>مزایده زمین به مساحت 1600متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945296/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری نیسان ماکسیما  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری نیسان ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945242/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-مدیریت--راهبری-و-نظارت-بر-امور-برنامه-ریزی'>فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945208/مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-تامین-برق-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945224/مناقصه-ساختمان-آموزشی-تجدید'>مناقصه ساختمان آموزشی- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ساختمان آموزشی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945232/مزایده-یک-فقره-پلاک-ثبتی-متراژ-89متر-نوبت-دوم'>مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945204/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه  ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945151/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-67-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 67.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 67.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945341/مزایده-فروش-اموال-منقول-و-غیر-منقول-کارخانه-خانه-سازی-همدان'>مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان  / مزایده , مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945213/مناقصه-واگذاری-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-برقی-و-ساختمانی'>مناقصه  واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، برقی و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، برقی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945216/فراخوان-مناقصه-تعویض-ورق-های-دیواره-لانگستروم-و-بازسازی-بدنه-بویلر-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945253/مناقصه-انجام-خدمات-نیروهای-حجمی'>مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945229/مناقصه-حفاری-چاه-شرب-آهکی-مجتمع-اینچه'>مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945259/مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-تله-متری---'>مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری .... / مناقصه ، مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945198/فراخوان-زیرساخت-شبکه-ذخیره-سازی-و-تحویل-محتوای-فضای-مجازی-نوبت-دوم'>فراخوان زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی -نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945382/مناقصه-پروژه-عمرانی-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-چاپ-دوم'>مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی- چاپ دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945367/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945197/مناقصه-تامین-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نگهبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945374/مناقصه-پروژه-خرید-مصالح-و-تجهیزات-تجدید-مرحله-چهارم-نوبت-هشتم'>مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هشتم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هشتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945438/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-111-21متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945389/مزایده-فروش-یکدستگاه-کوره-CNC-سگوریت-شیشه'>مزایده فروش یکدستگاه کوره CNC سگوریت شیشه / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کوره CNC سگوریت شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945440/مزایده-ملک-یکباب-خانه-مساحت-277-40متر'>مزایده ملک یکباب خانه مساحت 277.40متر / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه مساحت 277.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945433/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-1748-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1748 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1748 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945393/مزایده-فروش-کاشی-و-سرامیک'>مزایده فروش کاشی و سرامیک  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945417/فراخون-مناقصه-خرید-ورق-پالونک--'>فراخون مناقصه خرید ورق پالونک.... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای , فراخون مناقصه خرید ورق پالونک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945414/مناقصه-خریداری-سیب-زمینی-درجه-یک--پیاز-درجه-یک--96-07-11'>مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک - 96.07.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک - 96.07.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945419/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-سبک-و-سنگین-مستعمل--96-07-11'>مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل....96.07.11 / مزایده کتبی, مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل....96.07.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945410/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-23000-قطعه-سبد-آرماتور'>آگهی مناقصه  عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور  / آگهی مناقصه، مناقصه  عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945385/مناقصه-اجرای-فنس-کشی-و-سایبان-سایتهای'>مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایتهای / آگهی مناقصه  , مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایتهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945458/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-98متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 98متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945394/مناقصه-خرید-کارت-ELU34-و-کابل'>مناقصه خرید کارت ELU34 و کابل  / مناقصه، مناقصه خرید کارت ELU34 و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945407/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945396/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت'>مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت / آگهی مزایده، مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945404/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-ولوو-عراقی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولوو عراقی  / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولوو عراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945426/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945383/تجدید-مناقصه-41-300-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-315-میلیمتر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945154/مزایده-واگذاری-دو-مغازه-حجاری'>مزایده واگذاری دو مغازه حجاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو مغازه حجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945172/فراخوان-مزایده-فروش-انواع-پایه-چوبی-اسقاط'>فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945460/مزایده-فروش-کارخانه-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده فروش کارخانه ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه ششدانگ زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945945/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-تدوین-نقشه-های-نصب-بانک-ها'>استعلام انتخاب مشاور جهت تدوین نقشه های نصب بانک ها / استعلام,استعلام  انتخاب مشاور جهت تدوین نقشه های نصب بانک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945903/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام، استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945918/استعلام-خرید-پمپ-شناور--'>استعلام خرید پمپ شناور ... / استعلام , استعلام  خرید پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945924/استعلام-تخریب-و-نوسازی-ساختمان-پایانه-فیبر-نوری'>استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه فیبر نوری / استعلام, استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945938/استعلام-تهیه-لوازم-تجهیزات-و-نصب-42-فقره-انشعاب-فاضلاب'>استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب / استعلام، استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945900/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945892/استعلام-پیپتور-آزمایشگاهی'>استعلام پیپتور آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام پیپتور آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945879/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945388/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945313/استعلام-تامین-نمک-کوهی-معدنی-سایت-ستاد'>استعلام تامین نمک کوهی معدنی ,سایت ستاد / استعلام,استعلام تامین نمک کوهی معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945955/استعلام-تعمیر-و-اجرای-درز-انبساط-پلیمری-پل-ها'>استعلام تعمیر و اجرای درز انبساط پلیمری پل ها / استعلام,استعلام تعمیر و اجرای درز انبساط پلیمری پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945889/استعلام-خرید-پوشک-محافظ--'>استعلام خرید پوشک محافظ ...  / استعلام, استعلام خرید پوشک محافظ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945937/استعلام-خرید-اقلام-توانبخشی'>استعلام خرید اقلام توانبخشی / استعلام , استعلام خرید اقلام توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945839/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945447/مزایده-فروش-ملک-مساحت-تقریبی-5000متر'>مزایده فروش ملک مساحت تقریبی 5000متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت تقریبی 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945861/استعلام-خرید-تجهیزات-برج-خنک-کن'>استعلام خرید تجهیزات برج خنک کن / استعلام , استعلام خرید تجهیزات برج خنک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945881/استعلام-آموزش-قالیبافی'>استعلام آموزش قالیبافی / استعلام , استعلام آموزش قالیبافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945887/استعلام-تامین-غذای-گرم-جهت-خوابگاه-دانش-آموزی'>استعلام تامین غذای گرم جهت خوابگاه دانش آموزی / استعلام , استعلام تامین غذای گرم جهت خوابگاه دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945901/استعلام-ساکشن-پرتابل-دو-شیشه-مدیکا-C55'> استعلام ساکشن پرتابل دو شیشه مدیکا C55 / استعلام , استعلام ساکشن پرتابل دو شیشه مدیکا C55</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945927/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام پمپ وکیوم / استعلام,استعلام  پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945611/استعلام-منبع-دی-اریتور'>استعلام منبع دی اریتور  / استعلام,استعلام منبع دی اریتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945398/خلاصه-اگهی-مزایده-دستگاه-توربو-ژنراتور'>خلاصه اگهی مزایده دستگاه توربو ژنراتور  / اگهی مزایده , خلاصه اگهی مزایده دستگاه توربو ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945906/استعلام-باتری-vrla-2v-200ah-صبا-باتری'>استعلام  باتری vrla-2v-200ah صبا باتری / استعلام,استعلام باتری vrla-2v-200ah صبا باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945868/استعلام-تب-متر-باسط-پروژه-یک-دستگاه-میتر-باسط-پروژ'>استعلام تب متر باسط پروژه یک دستگاه، میتر باسط پروژ / استعلام تب متر باسط پروژه یک دستگاه، میتر باسط پروژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945872/استعلام-پنجره-آلارم-۲۰-خانه-و--'>استعلام پنجره آلارم ۲۰ خانه و ... / استعلام,استعلام پنجره آلارم ۲۰ خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945866/استعلام-خرید-10-دستگاه-رله-AVR'>استعلام خرید 10 دستگاه رله AVR  / استعلام ، استعلام خرید 10 دستگاه رله AVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945890/استعلام-خرید-مواد-شوینده'>استعلام خرید مواد شوینده / استعلام , استعلام خرید مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945897/استعلام-اتوماتیک-سازی-سیستم-تغذیه-داخلی'>استعلام  اتوماتیک سازی سیستم تغذیه داخلی / استعلام,استعلام اتوماتیک سازی سیستم تغذیه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945911/استعلام--اجرای-سیستم-مانیتورینگ-آنلاین'>استعلام   اجرای سیستم مانیتورینگ آنلاین / استعلام,استعلام  اجرای سیستم مانیتورینگ آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945935/استعلام-خدمات-طراحی-سیستم-حفاظت-هوشمند-پست-شهید-سامعی'>استعلام خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند پست شهید سامعی   / استعلام,استعلام  خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند پست شهید سامعی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945352/استعلام-استقرار-و-راه-اندازی-کامل-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام استقرار و راه اندازی کامل نرم افزار حضور و غیاب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام استقرار و راه اندازی کامل نرم افزار حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945442/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-396متر-نوبت-چهارم'>مزایده فروش ساختمان مساحت 396متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مساحت 396متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945894/استعلام-سورتر-ارزی'>استعلام سورتر ارزی / استعلام , استعلام سورتر ارزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945321/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-تلویزیون-و-جارو-برقی--سامانه-ستاد'>استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون و جارو برقی , سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون و جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945917/استعلام-خرید-تلویزیون-و-یخچال'> استعلام خرید تلویزیون و یخچال  / استعلام , استعلام خرید تلویزیون و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945871/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945851/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945862/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945869/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-حصار-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان / استعلام, استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945855/استعلام-خرید-2000-متر-کابل-20-کیلوولت'>استعلام خرید 2000 متر کابل 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام خرید 2000 متر کابل 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945411/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی   / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945437/مناقصه-solar-combustion-gas-turbine--driven-compressor'>مناقصه solar combustion gas turbine - driven compressor / مناقصه,  مناقصه  solar combustion gas turbine - driven compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945905/استعلام-دو-دستگاه-MSI-AIO-PRO-20-6M-MSI-بدنه-مشکی--'>استعلام دو دستگاه MSI AIO PRO 20 6M MSI بدنه مشکی ... / استعلام ،استعلام دو دستگاه MSI AIO PRO 20 6M MSI بدنه مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945873/استعلام-لباس-ورزشی-آمادگی-جسمانی'>استعلام لباس ورزشی آمادگی جسمانی / استعلام , استعلام لباس ورزشی آمادگی جسمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945904/استعلام-لباس-و-وسایل-والیبال'>استعلام لباس و وسایل والیبال  / استعلام , استعلام لباس و وسایل والیبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945915/استعلام-وسایل-و-لباس-پینگ-پنگ'>استعلام وسایل و لباس پینگ پنگ  / استعلام , استعلام وسایل و لباس پینگ پنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945885/استعلام-سوئیچ-KVM-یو-اس-بی'>استعلام سوئیچ KVM  یو اس بی  / استعلام , استعلام سوئیچ KVM  یو اس بی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945859/استعلام-اجرای-درب-ریلی-اتوماتیک--'>استعلام اجرای درب ریلی اتوماتیک ...  / استعلام, استعلام اجرای درب ریلی اتوماتیک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945819/استعلام-جاروبرقی-و--'>استعلام جاروبرقی و ... / استعلام,استعلام جاروبرقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945836/استعلام-سطل-زباله-پارکی-گالوانیزه-مرغوب'>استعلام سطل زباله پارکی گالوانیزه مرغوب / استعلام,استعلام سطل زباله پارکی گالوانیزه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945850/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945783/استعلام-دستگاه-وارمر-گرم-کننده-بیمار-بزرگسال'>استعلام دستگاه وارمر گرم کننده بیمار بزرگسال  / استعلام,استعلام دستگاه وارمر گرم کننده بیمار بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945780/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945381/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945795/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی  / استعلام ,استعلام کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945814/استعلام-چای-معطر-و-طبیعی-ایرانی'>استعلام چای معطر و طبیعی ایرانی  / استعلام ، استعلام چای معطر و طبیعی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945853/استعلام-نصب-در-پست-20-63-کیلوولت-کلید-دیسکروپنسی'>استعلام نصب در پست 20/63 کیلوولت .کلید دیسکروپنسی / استعلام, استعلام نصب در پست 20/63 کیلوولت .کلید دیسکروپنسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945824/استعلام-عملیات-اجرایی-تغییر-فرکانس-بی-سیم-های-شرکت-برق-منطقه-ای'>استعلام  عملیات اجرایی تغییر فرکانس بی سیم های شرکت برق منطقه ای / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی تغییر فرکانس بی سیم های شرکت برق منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945805/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945787/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945778/استعلام-کتاب-آشنایی-با-بی-ترتیبی-های-پستی'>استعلام  کتاب آشنایی با بی ترتیبی های پستی / استعلام, استعلام  کتاب آشنایی با بی ترتیبی های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945757/استعلام-انجام-خدمات-نگهبانی'>استعلام  انجام خدمات نگهبانی  / استعلام, استعلام  انجام خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945753/استعلام-دورشمار-مولینه'>استعلام دورشمار مولینه / استعلام, استعلام دورشمار مولینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945355/مناقصه-شیر-ایمنی-درون-چاهی-IETC-مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه شیر ایمنی درون چاهی IETC  مجدد - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه  شیر ایمنی درون چاهی IETC  مجدد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945758/استعلام-جرثقیل-مخصوص-مولینه'>استعلام جرثقیل مخصوص مولینه / استعلام, استعلام جرثقیل مخصوص مولینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945777/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام, استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945793/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان / استعلام,استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945769/استعلام-تعمیر-بالابر-آکاردئونی'>استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی  / استعلام,استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945779/استعلام-فلش-16-گیگ'>استعلام فلش 16 گیگ / استعلام، استعلام فلش 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945784/استعلام-کمربند-چرم'>استعلام کمربند چرم / استعلام، استعلام کمربند چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945788/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار / استعلام، استعلام خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945772/استعلام-هولدر--پایه-موبایل'>استعلام هولدر ، پایه موبایل / استعلام,استعلام هولدر ، پایه موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945762/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی--'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی... / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945877/استعلام-آفتابگیر-خودرو'>استعلام آفتابگیر خودرو  / استعلام , استعلام آفتابگیر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945188/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری--رفع-حوادث-و-اتفاقات-شبکه-توزیع-و-خط-انتقال---تجدید'>مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945397/مزایده-عمومی-فروش-خودرو'>مزایده عمومی فروش خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945834/استعلام-کارتن--نوارچسب-و--'>استعلام کارتن , نوارچسب و ... / استعلام,استعلام کارتن ,نوارچسب,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945810/استعلام-ورق-پلی-کربنات--'>استعلام ورق پلی کربنات ... / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945771/استعلام-دستگاه-DVD-PLAYER-با-قابلیت-پخش-USB--'>استعلام دستگاه DVD-PLAYER با قابلیت پخش USB.... / استعلام, استعلام دستگاه DVD-PLAYER با قابلیت پخش USB....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945760/استعلام-2-عدد-صندلی-اداری'>استعلام 2 عدد صندلی اداری / استعلام, استعلام 2 عدد صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945669/استعلام-ماشین-حساب-کاسیو'>استعلام ماشین حساب کاسیو  / استعلام, استعلام ماشین حساب کاسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945733/استعلام-پلاک-گوش-طرح-بروسلوزی---'>استعلام پلاک گوش طرح بروسلوزی .... / استعلام, استعلام پلاک گوش طرح بروسلوزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945701/استعلام-الکتروموتور-فن-کویل-تک-فاز'>استعلام الکتروموتور فن کویل تک فاز / استعلام , استعلام الکتروموتور فن کویل تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945707/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام , استعلام الکتروموتور فن کویل تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945677/استعلام-۲-دستگاه-صندوق-نسوز'>استعلام ۲ دستگاه صندوق نسوز / استعلام,استعلام ۲ دستگاه صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945378/مناقصه-خرید-حدود-400-000-سبد-پلاستیکی-جای-میوه'>مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945686/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-۱۱۰-میلیمتر-با-فشاری-کاری-۱۰-بار'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ میلیمتر با فشاری کاری ۱۰ بار  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ میلیمتر با فشاری کاری ۱۰ بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945694/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945705/استعلام-الکتروپمپ-2930'>استعلام الکتروپمپ 2930 / استعلام,استعلام الکتروپمپ 2930</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945706/استعلام-الکتروپمپ-233-17-ـ-۳۰-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 233.17 ـ ۳۰ کیلووات / استعلام,استعلام الکتروپمپ 233.17 ـ ۳۰ کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945663/استعلام-الکتروپمپ-شناور-6608-17'>استعلام الکتروپمپ شناور 6608/17 / استعلام,استعلام  الکتروپمپ شناور 6608/17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945676/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945656/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945659/استعلام-پالت-باکس-فلزی-سایز-100-120CM--'>استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ... / استعلام,استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945631/استعلام-کاپشن-دوپوش-کوهنوردی'>استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی  / استعلام, استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945632/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945639/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945665/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945704/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945730/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-و--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار و ...  / استعلام ,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945693/استعلام-گوشت-بوقلمون'>استعلام گوشت بوقلمون / استعلام گوشت بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945682/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده-50-هزار-سرد-و-گرم-سامسونگ'>استعلام یک دستگاه کولر گازی ایستاده 50 هزار سرد و گرم سامسونگ / استعلام، استعلام  یک دستگاه کولر گازی ایستاده 50 هزار سرد و گرم سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945660/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر  و مانیتور  / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر  و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945628/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام , استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945607/استعلام-آبسرد-کن-دو-شیره'>استعلام آبسرد کن دو شیره / استعلام,استعلام آبسرد کن دو شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945349/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-(بتنی-پیش-ساخته-)-فرودگاههای-بستک-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث دیوار حفاظتی (بتنی پیش ساخته ) فرودگاههای بستک -نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه  احداث دیوار حفاظتی (بتنی پیش ساخته ) فرودگاههای بستک -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945652/استعلام-اسکن-پالایش-و-درج-اطلاعات'>استعلام اسکن، پالایش  و درج اطلاعات / استعلام اسکن، پالایش  و درج اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945666/استعلام-گوشت-ران'>استعلام گوشت ران / استعلام گوشت ران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945685/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام,استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945720/استعلام-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام لوازم مورد نیاز  / استعلام, استعلام لوازم مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945711/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان  / استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945679/استعلام-اجرای-فونداسیون-تابلوی-مشخصات-و--'>استعلام اجرای فونداسیون تابلوی مشخصات و ...  / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون تابلوی مشخصات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945661/استعلام-نصب-ماشین-آلات-و-تجهیزات-صنعتی'>استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی / استعلام,استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945625/استعلام-تهیه-4000-تن-ماسه-و-1200-تن-نمک'>استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک  / استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945365/مزایده-فروش-تعدادی-قالپاق'>مزایده فروش تعدادی قالپاق  / مزایده, مزایده فروش تعدادی قالپاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945635/استعلام-حلوا-قوطی-500-گرمی'>استعلام حلوا قوطی 500 گرمی / استعلام، استعلام حلوا قوطی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945638/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-قوطی-4-کیلویی'>استعلام رب گوجه فرنگی قوطی 4 کیلویی / استعلام، استعلام رب گوجه فرنگی قوطی 4 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945641/استعلام-جو-پوست-کنده'>استعلام جو پوست کنده / استعلام، استعلام جو پوست کنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945672/استعلام-چاپ-بروشور-پوستر-و-کتابچه'>استعلام چاپ بروشور، پوستر و کتابچه / استعلام,استعلام  چاپ بروشور، پوستر و کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945722/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام,استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945697/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945688/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945680/استعلام-عدس-سبز-درجه-یک'>استعلام عدس سبز درجه یک  / استعلام,استعلام عدس سبز درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945642/استعلام-سویا-فله'>استعلام سویا فله / استعلام,استعلام سویا فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945675/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ، استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945430/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945684/استعلام-الکتروموتور-110kw'>استعلام  الکتروموتور 110kw   / استعلام, استعلام  الکتروموتور 110kw  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945689/استعلام-دستگاه-نشت-سنج--'>استعلام دستگاه نشت سنج... / استعلام, استعلام دستگاه نشت سنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945745/استعلام-دستگاه-کارت-پرینتر--'>استعلام دستگاه کارت پرینتر ... / استعلام ، استعلام دستگاه کارت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945719/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی / استعلام ,استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945751/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش-استیل--'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945786/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-برق-رسانی-به-پروژه-های-جزایر'>استعلام خرید و نصب تجهیزات برق رسانی به پروژه های جزایر / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات برق رسانی به پروژه های جزایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945800/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945756/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-علگه-لینجاب-ایوان'>استعلام احداث کانال انتقال آب علگه لینجاب ایوان  / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب علگه لینجاب ایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945359/مزایده-یک-دستگاه-سوراخ-زن-الیت'>مزایده یک دستگاه سوراخ زن الیت / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سوراخ زن الیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945801/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945815/استعلام-گوشی-تلفن-تک-خطه'>استعلام گوشی تلفن تک خطه  / استعلام گوشی تلفن تک خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945803/استعلام-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام اسکنر فوجیتسو / استعلام ,استعلام اسکنر فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945797/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-کلگ-ماژین-ایوان'>استعلام احداث کانال انتقال آب کلگ ماژین ایوان / استعلام,استعلام احداث کانال انتقال آب کلگ ماژین ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945765/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-خرابانان-ایوان'>استعلام احداث کانال انتقال آب خرابانان ایوان / استعلام احداث کانال انتقال آب خرابانان ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945766/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-پلنگرد-ایوان'>استعلام احداث کانال انتقال آب پلنگرد ایوان / استعلام احداث کانال انتقال آب پلنگرد ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945761/استعلام-تعمیر-و-مرمت-و-احداث-ادامه-کانال-انتقال-آب-نهر'>استعلام تعمیر و مرمت و احداث ادامه کانال انتقال آب نهر / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت و احداث ادامه کانال انتقال آب نهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945428/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-276متر-و-71-دسیمتر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 276متر و 71 دسیمتر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 276متر و 71 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945767/استعلام-بیمه-خدمات-تکمیلی-برای-تعداد-90-نفر'>استعلام  بیمه خدمات تکمیلی برای تعداد 90 نفر / استعلام, استعلام  بیمه خدمات تکمیلی برای تعداد 90 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945796/استعلام-درخواست-چهار-فقره-لوازم-یدکی-بلدزر-کوماتسو-155'>استعلام  درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر کوماتسو 155 / استعلام, استعلام  درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر کوماتسو 155</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945808/استعلام-دستکش-کار-کفه-لاستیکی-200-جفت--96-07-11'>استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ...96.07.11 / استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945882/استعلام-کابل-شبکه--پچ-کورد-و-کیستون'>استعلام کابل شبکه ، پچ کورد و کیستون  / استعلام، استعلام کابل شبکه ، پچ کورد و کیستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945835/استعلام-دانگل-Dongle-4-G'>استعلام دانگل Dongle 4 G  / استعلام,استعلام دانگل Dongle 4 G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945822/استعلام-سوئیچ-nexus-2000'>استعلام سوئیچ nexus 2000  / استعلام,استعلام سوئیچ nexus 2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945802/استعلام-لانست-خونگیری'>استعلام لانست خونگیری / استعلام,استعلام لانست خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945799/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945421/مزایده-واگذاری-عرصه-قطعه-زمین-مساحت94-71متر'>مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت94.71متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت94.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945828/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راهها'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها  / استعلام,استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945811/استعلام-خرید-باسکول'>استعلام خرید باسکول / استعلام ,استعلام خرید باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945806/استعلام-کنتور-مصرف-داخلی'>استعلام کنتور مصرف داخلی  / استعلام,استعلام کنتور مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945837/استعلام-خرید-فرنج-و-شلوار--شلوار-تک--پیراهن'>استعلام خرید فرنج و شلوار - شلوار تک - پیراهن  / استعلام, استعلام خرید فرنج و شلوار - شلوار تک - پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945847/استعلام-واگذاری-شاخصهای-پایگاه-سلامت'>استعلام واگذاری شاخصهای پایگاه سلامت / استعلام,استعلام واگذاری شاخصهای پایگاه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945870/استعلام-خرید-20-عدد-DC-PDU'>استعلام خرید 20 عدد DC PDU  / استعلام ,استعلام خرید 20 عدد DC PDU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945891/استعلام-دستگاه-اسپکتروفوتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفوتومتر  / استعلام، استعلام دستگاه اسپکتروفوتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945895/استعلام-کیت-آداپتور'>استعلام کیت آداپتور / استعلام، استعلام کیت آداپتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945863/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945466/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945886/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945691/مناقصه-ارائه-خدمات-بیماریاری'>مناقصه ارائه خدمات بیماریاری  / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945715/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات'>مناقصه انجام امور تنظیفات / مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945723/مناقصه-ارائه-خدمات-بیماریاری'>مناقصه ارائه خدمات بیماریاری  / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945710/مناقصه-ارائه-خدمات-بیماریاری'>مناقصه ارائه خدمات بیماریاری  / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945731/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945700/مناقصه-انجام-امور-سریداری'>مناقصه انجام امور سریداری  / مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور سریداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945739/مزایده-واگذاری-اجاره-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان / مزایده، واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945152/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-10متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.10متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945467/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-15-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945763/استعلام-ساخت-مجموعه-وکیوم-آدابتور-روغن-سراتو--'>استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتور روغن سراتو... / استعلام ، استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتور روغن سراتو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945813/استعلام-قفسه-و-رک-فلزی-و--'>استعلام قفسه و رک فلزی و ...  / استعلام, استعلام قفسه و رک فلزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945773/استعلام-روغن-موتور-گاز-سوز-و--'>استعلام روغن موتور گاز سوز و ... / استعلام,استعلام روغن موتور گاز سوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945794/استعلام-8-آیتم-اقلام---'>استعلام 8 آیتم اقلام .... / استعلام ,استعلام 8 آیتم اقلام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945747/استعلام-پارتیشن-دوجداره-(مارک-جلیس)-و--'>استعلام پارتیشن دوجداره (مارک جلیس) و ... / استعلام,استعلام پارتیشن دوجداره (مارک جلیس) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945732/استعلام-17-آیتم-کالای-درخواستی-و--'>استعلام 17 آیتم کالای درخواستی و ... / استعلام, استعلام 17 آیتم کالای درخواستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945770/استعلام-یک-آیتم-المنت-میله-ای-گرمکن--'>استعلام یک آیتم المنت میله ای گرمکن...  / استعلام, استعلام یک آیتم المنت میله ای گرمکن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945742/مناقصه-انجام-15000-متر-عملیات-حفاری-مغزه-گیری'>مناقصه انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945471/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-201-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 201.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 201.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945727/مناقصه-جدول-گذاری-خیابان-ها-و-معابر-فرعی'>مناقصه جدول گذاری خیابان ها و معابر فرعی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدول گذاری خیابان ها و معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945734/مناقصه-شستشو-سمپاشی-ویدئومتری-و-عملیات-امداد-و--'>مناقصه شستشو, سمپاشی, ویدئومتری و عملیات امداد و... / مناقصه، مناقصه شستشو, سمپاشی, ویدئومتری و عملیات امداد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945709/تجدید-استعلام-انجام-مطالعات-کمی-و-کیفی-منابع-آب-کارست'>تجدید استعلام انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست / استعلام، تجدید استعلام انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945755/تمدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دکانتر-آبگیری-لجن-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>تمدید مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945470/مزایده-دو-قطعه-ملک'>مزایده دو قطعه ملک / مزایده,مزایده دو قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945740/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-امور-پیش-بیمارستانی-115-(شهری-و-جاده-ای)'>مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115 (شهری و جاده ای) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115 (شهری و جاده ای) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945749/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه  تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / فراخوان مناقصه, مناقصه  تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945776/تجدید-مزایده-اجاره-6-دستگاه-خودرو-سنگین'>تجدید مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945865/مناقصه-تعمیرات-دوره-ای-توربوژنراتورهای-پالایشگاه-اول-تا-چهارم'>مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم  / فراخوان، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945842/فراخوان-طراحی-تهیه-مواد-ساخت-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تجهیزات-هیدرومکانیک'>فراخوان طراحی، تهیه مواد، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات هیدرومکانیک / فراخوان، فراخوان طراحی، تهیه مواد، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات هیدرومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945375/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-و-خدمات-انتظامی'>مناقصه حفاظت فیزیکی و خدمات انتظامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی و خدمات انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945831/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-اراضی-10-5-هکتاری'>مناقصه پروژه آماده سازی اراضی 10/5 هکتاری / فراخوان مناقصه، مناقصه پروژه آماده سازی اراضی 10/5 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945817/مناقصه-محدود-تهیه-مصالح-و-اجرای-مصالح-ساختمانی'>مناقصه محدود تهیه مصالح و اجرای مصالح ساختمانی / مناقصه محدود تهیه مصالح و اجرای مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945823/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-ساختمانهای-اداری-ستاد-و-منابع-آب-شهرستان-قم-و-سد-۱۵-خرداد'>مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد ۱۵ خرداد     / مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد ۱۵ خرداد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945826/مزایده-فروش-فروش-سه-دستگاه-وانت-پیکاپ'>مزایده فروش فروش سه دستگاه وانت پیکاپ     / مزایده فروش فروش سه دستگاه وانت پیکاپ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945880/اطلاعیه-شماره-۳-تجدید-فراخوان-خرید٬نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور-توزیع'>اطلاعیه شماره ۳ تجدید فراخوان خرید٬نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع / اطلاعیه شماره ۳ تجدید فراخوان خرید٬نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945845/مناقصه-اطلاعیه-باز-گشایی-مناقصات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اطلاعیه باز گشایی مناقصات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه ,اطلاعیه باز گشایی مناقصات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945829/دعوتنامه-خرید-سیم-هادی'>دعوتنامه خرید سیم هادی / دعوتنامه خرید سیم هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945820/مزایده-فروش-۲۹-قلم-کالای-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش ۲۹ قلم کالای اسقاط و مازاد بر نیاز     / مزایده فروش ۲۹ قلم کالای اسقاط و مازاد بر نیاز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945364/مناقصه-کلیه-خدمات-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... نوبت دوم / آگهی مناقصه کتبی ، مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945812/مناقصه-حمل-و-نقل-توتون-و-تنباکو'>مناقصه حمل و نقل توتون و تنباکو  / مناقصه حمل و نقل توتون و تنباکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945875/ارزیابی-کیفی-عملیات-لایروبی-اسکله-های-بنادر'>ارزیابی کیفی عملیات لایروبی اسکله های بنادر / ارزیابی کیفی عملیات لایروبی اسکله های بنادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945360/مزایده-کلیه-خدمات-امور-بهشت-قاسم-شامل-حمل-میت--شتشوی-میت---نوبت-دوم'>مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت , شتشوی میت.... نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی ، مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت , شتشوی میت.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945423/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945977/استعلام-الکتروپمپ-و-الکتروموتور'> استعلام الکتروپمپ و الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروپمپ و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945966/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'> استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام , استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945951/استعلام-شیت-ادراری-سایز-لارج'> استعلام شیت ادراری سایز لارج / استعلام , استعلام شیت ادراری سایز لارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945941/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946023/استعلام-ست-لباس-بیمار'>استعلام ست لباس بیمار  / استعلام , استعلام ست لباس بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946020/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی  / استعلام , استعلام بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946004/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام , استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945957/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945943/استعلام-یک-عدد-IBLAD-FC-4PORT'>استعلام یک عدد IBLAD FC 4PORT   / استعلام, استعلام یک عدد IBLAD FC 4PORT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945912/استعلام-شیر-فشار-شکن-و---'>استعلام شیر فشار شکن و .... / استعلام,استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945919/استعلام-بویلر-همراه-با-مشعل'>استعلام بویلر همراه با مشعل  / استعلام ،استعلام بویلر همراه با مشعل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945986/استعلام-حفاری-و-کابل-کشی-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>استعلام حفاری و کابل کشی کابل ژله فیلد خاکی  / استعلام, استعلام حفاری و کابل کشی کابل ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945964/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945976/استعلام-خرید-نرم-افزار-مدیریت-راه-سازی-و-تونل'>استعلام خرید نرم افزار مدیریت راه سازی و تونل  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار مدیریت راه سازی و تونل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945947/استعلام-تهیه-و-ساخت-مخزن-پیش-ساخته-گالوانیزه'>استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه  / استعلام,استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945939/استعلام-روغن-موتور-دیزل'>استعلام روغن موتور دیزل / استعلام,استعلام روغن موتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945929/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ / استعلام,استعلام ضد یخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945920/استعلام-روغن-بهران-و--'>استعلام روغن بهران و ... / استعلام,استعلام روغن بهران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945909/استعلام-عملیات-طراحی-خرید-نصب-راه-اندازی-آسانسور'>استعلام عملیات طراحی، خرید، نصب، راه اندازی آسانسور / استعلام,استعلام عملیات طراحی، خرید، نصب، راه اندازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945910/استعلام-بالابر-تمام-هیدرولیک'>استعلام  بالابر تمام هیدرولیک  / استعلام,استعلام  بالابر تمام هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945923/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945936/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-upcv'>استعلام تهیه و نصب پنجره upcv / استعلام,استعلام تهیه و نصب پنجره upcv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945944/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-مستقل'>استعلام ذخیره ساز شبکه مستقل / استعلام,استعلام ذخیره ساز شبکه مستقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945950/استعلام-کیس-رایانه-کامل-و--'>استعلام کیس رایانه کامل و... / استعلام,استعلام کیس رایانه کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945979/استعلام-کیس-رایانه-کامل-و--'>استعلام کیس رایانه کامل و... / استعلام,استعلام کیس رایانه کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945973/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945940/استعلام-الکتروموتور-3-فاز'>استعلام الکتروموتور 3 فاز / استعلام,استعلام الکتروموتور 3 فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945960/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان  / استعلام, استعلام کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945930/استعلام-پمپ-شناور-10-233'>استعلام پمپ شناور 10/233  / استعلام, استعلام پمپ شناور 10/233 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945931/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-شبکه'>استعلام لوازم مورد نیاز شبکه / استعلام، استعلام لوازم مورد نیاز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945356/مناقصه-اجرای-آبیاری-و-فضای-سبز-بوستان--'>مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان... / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945949/استعلام-پوشه-مقوائی'>استعلام پوشه مقوائی  / استعلام پوشه مقوائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945967/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو  / استعلام  کابل و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946015/استعلام-​سرویس-دهی-کارکنان-اداره-کل'>استعلام ​سرویس دهی کارکنان اداره کل  / استعلام, استعلام ​سرویس دهی کارکنان اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946021/استعلام-انجام-امور-ارزیابی-و-مشارکتی-و-تشکیل-صندوق-های-توسعه-پایدار--'>استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ... / استعلام, استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945932/استعلام-تهیه-و-حمل-1800-مترمکعب-خاک'>استعلام تهیه و حمل 1800 مترمکعب خاک / استعلام , استعلام تهیه و حمل 1800 مترمکعب خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945948/استعلام-اجرای-کف-کاذب-مرکز-داده'>استعلام اجرای کف کاذب مرکز داده / استعلام , استعلام اجرای کف کاذب مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945959/استعلام-انجام-خدمات-فرآوری-و-تبدیل-قیر-رایگان'>استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان / استعلام , استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945972/استعلام-اورهال-سیستم-برودتی-و-حرارتی-موتورخانه-مرکزی'> استعلام اورهال سیستم برودتی و حرارتی موتورخانه مرکزی / استعلام , استعلام اورهال سیستم برودتی و حرارتی موتورخانه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945982/استعلام-power-analysis'>استعلام power analysis / استعلام , استعلام power analysis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945954/استعلام-پروتز-ارتوپدی-مفصل-زانو'>استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو / استعلام , استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945155/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945963/استعلام-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-تقاطع-باوله-هزار-خانی-سنقر'>استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر / استعلام، استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945969/استعلام-تعمیر-دستک-های-پل-چهر'>استعلام  تعمیر دستک های پل چهر / استعلام, استعلام  تعمیر دستک های پل چهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945952/استعلام-خرید-پاسپورت-خوان'>استعلام خرید پاسپورت خوان / استعلام, استعلام خرید پاسپورت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945974/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945985/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945996/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946017/استعلام-اسکنر-Fujitsu-FI-7260'>استعلام اسکنر Fujitsu-FI-7260 / استعلام, استعلام اسکنر Fujitsu-FI-7260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946009/استعلام-گرمکن-شلوار-ورزشی--'>استعلام گرمکن شلوار ورزشی... / استعلام, استعلام گرمکن شلوار ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945995/استعلام-شارژر-باطری-صنعتی-ولتاژ-110-V-و--'>استعلام شارژر باطری صنعتی ولتاژ 110 V  و ... / استعلام, استعلام شارژر باطری صنعتی ولتاژ 110 V  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945344/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-سحر-125-cc-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت سحر 125 cc نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت سحر 125 cc نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945975/استعلام-بررسیهای-ژئوفیزیکی-به-روش-GPR-پروژه-کابل-132-کیلوولت'>استعلام بررسیهای ژئوفیزیکی به روش GPR پروژه کابل 132 کیلوولت / استعلام, استعلام بررسیهای ژئوفیزیکی به روش GPR پروژه کابل 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945961/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945987/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945994/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفاری یک حلقه چاه  / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945984/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945971/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945956/استعلام-تهیه--اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-به-همراه-الکتروپمپ--'>استعلام تهیه ، اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ.... / استعلام تهیه ، اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945962/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ / استعلام,استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945958/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945965/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945980/استعلام-انتخاب-مشاور-ذیصلاح-جهت-نقشه-برداری'>استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت نقشه برداری / استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946003/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی / استعلام, استعلام الکتروپمپ عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946010/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945953/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945968/استعلام-شیر-دروازه-ای-فلکه-مکانیزم-قطع-و-وصل-کشویی'>استعلام شیر دروازه ای فلکه مکانیزم قطع و وصل کشویی / استعلام, استعلام شیر دروازه ای فلکه مکانیزم قطع و وصل کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945981/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-مدارس-جنت--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس جنت ... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس جنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946005/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-شهدای-فرهنگی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی شهدای فرهنگی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی شهدای فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946013/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946016/استعلام-4-دستگاه-رایانه-و-یک-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای--'>استعلام  4 دستگاه رایانه و یک دستگاه اسکنر حرفه ای... / استعلام, استعلام  4 دستگاه رایانه و یک دستگاه اسکنر حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945683/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-300متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 300متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946002/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام، استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945988/استعلام-تابلو-برق-مدار-فرمان-7-5-کیلو-وات'>استعلام تابلو برق مدار فرمان 7.5 کیلو وات / استعلام, استعلام تابلو برق مدار فرمان 7.5 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945978/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان / استعلام, استعلام کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945970/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946012/استعلام-ریبون-پرینتر---'>استعلام ریبون پرینتر .... / استعلام ، استعلام ریبون پرینتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946007/استعلام-آمپلی-فایر-و--'>استعلام  آمپلی فایر و .. / استعلام, استعلام  آمپلی فایر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946001/استعلام-کنسول-کنفرانس'>استعلام کنسول کنفرانس / استعلام,استعلام کنسول کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946022/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-کامل-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی کامل اداری / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی کامل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945989/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>استعلام کرایه یک دستگاه خودرو پژو پارس  / استعلام, استعلام کرایه یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946000/استعلام-ایمن-سازی-و-حاشیه-راه-ها'>استعلام ایمن سازی و حاشیه راه ها / استعلام ایمن سازی و حاشیه راه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945999/استعلام-خرید-چراغ-های-آذرخشی-و-چشمک-زن'>استعلام خرید چراغ های آذرخشی و چشمک زن / استعلام , استعلام خرید چراغ های آذرخشی و چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945993/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام , استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945997/استعلام-دیگ-آب-گرم'>استعلام دیگ آب گرم / استعلام ,استعلام دیگ آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946014/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس   / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945991/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky-endpoint-security-for-business-select'>استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946006/استعلام-کفش-نیم-بوت'>استعلام  کفش نیم بوت  / استعلام, استعلام  کفش نیم بوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945990/استعلام-کلاه-نظامی'> استعلام کلاه نظامی / استعلام , استعلام کلاه نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946008/استعلام-یکدستگاه-ارت-تستر-امپدانس'>استعلام یکدستگاه ارت تستر امپدانس / استعلام , استعلام یکدستگاه ارت تستر امپدانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946011/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام ,استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945998/استعلام-ریبون-مشکی-مخصوص-dcp36'>استعلام ریبون مشکی مخصوص dcp36 / استعلام ریبون مشکی مخصوص dcp36</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945340/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-باغبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946024/استعلام-رنگ-و-ابزار'>استعلام رنگ و ابزار / استعلام, استعلام رنگ و ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946018/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام , استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945992/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/946019/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام،استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945351/مناقصه-سلف-سرویس-های-مربوط-به-دانشجویان-و-کارکنان'>مناقصه سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945380/مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه های دانشجویی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945366/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-SLX405-بنزینی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945371/مناقصه-امور-خدماتی-واحد-دانشگاهی'>مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945147/مناقصه-خرید-SCREW-COMPRESSOR-HANBELL'>مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945452/مزایده-24-دستگاه-از-خودروهای-خود'>مزایده 24 دستگاه از خودروهای خود  / آگهی مزایده ,مزایده 24 دستگاه از خودروهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945409/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری-405---'>تجدید مزایده یک دستگاه پژو سواری 405  ....  / تجدید آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پژو سواری 405  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945370/مزایده-انتشارات-دانشجویی-سایت-مرکزی-و-دانشکده-دامپزشکی'>مزایده انتشارات دانشجویی سایت مرکزی و دانشکده دامپزشکی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی سایت مرکزی و دانشکده دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945357/فراخوان-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-طبخ-و-توزیع-غذا-بیمارستان'>فراخوان انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945345/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی--پشتیبانی-ادارات-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945473/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-آبنما-و-اصلاح-جاده--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات آبنما و اصلاح جاده... / اصلاحیه ، مناقصه اجرای عملیات آبنما و اصلاح جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945405/مناقصه-انجام-خدمات-نامه-رسانی-ساختمانهای-حوزه-ستادی'>مناقصه انجام خدمات نامه رسانی ساختمانهای حوزه ستادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات نامه رسانی ساختمانهای حوزه ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945392/تجدید-فراخوان-تولید-و-توزیع-مواد-ژنتیکی'>تجدید فراخوان تولید و توزیع مواد ژنتیکی  / تجدید فراخوان عمومی,فراخوان تولید و توزیع مواد ژنتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945387/مناقصه-سرویسهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945326/مزایده-دو-عدد-تانکر-پنجاه-هزار-لیتری-مستعمل-آهنی-مرحله-دوم'>مزایده دو عدد تانکر پنجاه هزار لیتری مستعمل آهنی مرحله دوم  / مزایده, مزایده دو عدد تانکر پنجاه هزار لیتری مستعمل آهنی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945149/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945369/مزایده-خودروسواری-پژو-206-آریان-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودروسواری پژو 206 آریان رنگ سفید روغنی / مزایده خودروسواری پژو 206 آریان رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945328/مزایده-فروش-ستونهای-چوبی-و-میلگرد-و-منبع-آب-و-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده فروش ستونهای چوبی و میلگرد و منبع آب و سوخت  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ستونهای چوبی و میلگرد و منبع آب و سوخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945220/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945223/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-قطعه-307-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 307 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 307 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945202/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-با-متعلقات-کامل--'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن با متعلقات کامل... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه سنگ شکن با متعلقات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945212/استعلام-عمومی-خرید-5000-تن-سیلیکات-سدیم'>استعلام عمومی خرید 5000 تن سیلیکات سدیم / آگهی استعلام عمومی، استعلام عمومی خرید 5000 تن سیلیکات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945190/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-پروژه-پژوهشکده--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945182/مزایده-عمومی-سالن-چند-منظوره'>مزایده عمومی سالن چند منظوره / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945214/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-444-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 444.80متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 444.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945192/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-131'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ 131  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945408/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-75-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 75.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 75.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945412/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-340مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 340مترمربع  / مزایده,ممزایده ملک مساحت عرصه 340مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945531/مزایده-دو-باب-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده دو باب آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945532/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945533/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خانه-محوطه-و-زمین-شالیزار-و-پشته'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خانه محوطه و زمین شالیزار و پشته / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خانه محوطه و زمین شالیزار و پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945144/مناقصه-خرید-SOR-PRESSURE-SWITCH--نوبت-دوم'>مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH    نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945541/مزایده-خانه-قدیمی-و-زمین-شالیزاری-نوبت-سوم'>مزایده خانه قدیمی و زمین شالیزاری نوبت سوم  / مزایده,مزایده خانه قدیمی و زمین شالیزاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945528/مزایده-پلاک-1048-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده پلاک 1048 فرعی از 15 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 1048 فرعی از 15 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945453/مزایده-ملک-به-مساحت-1017-62متر'>مزایده ملک به مساحت 1017.62متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1017.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945354/تجدید-مزایده-محدوده-معدن-پلاسری-آهن'>تجدید مزایده محدوده معدن پلاسری آهن  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده محدوده معدن پلاسری آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945513/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945342/مزایده-یک-دستگاه-برش-پروفیل--'>مزایده یک دستگاه برش پروفیل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه برش پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945515/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-320-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 320.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 320.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945518/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945523/مزایده-خانه-و-محوطه-شالیزار-نوبت-دوم'>مزایده خانه و محوطه .شالیزار نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه و محوطه .شالیزار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945524/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945525/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-بخش-29-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 29 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 29 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945527/مزایده-سه-دانگ-خانه-و-محوطه-بخش-15-گیلان'>مزایده سه دانگ خانه و محوطه بخش 15 گیلان  / مزایده,مزایده سه دانگ خانه و محوطه بخش 15 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945511/مزایده-آپارتمان-مسکونی-74-45متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 74.45متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 74.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945502/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945332/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945500/مزایده-ملک-به-مساحت-89-43متر'>مزایده ملک به مساحت 89.43متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 89.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945295/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی--'>مزایده یک دستگاه کولر گازی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945305/مزایده-یک-دستگاه-دریل-روسی--'>مزایده یک دستگاه دریل روسی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945310/مزایده-دو-دستگاه-کولر-گازی-gree--'>مزایده دو دستگاه کولر گازی gree... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه کولر گازی gree...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945316/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945136/مناقصه-انجام-اورهال-و-نوسازی-و-نصب-و-تامین-تجهیزات-و-قطعات-یدکی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام اورهال و نوسازی و نصب و تامین تجهیزات و قطعات یدکی  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام اورهال و نوسازی و نصب و تامین تجهیزات و قطعات یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945322/مزایده-خودرو-پرشیا-سفید-رنگ'>مزایده خودرو پرشیا سفید رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پرشیا سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945505/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945509/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945327/مزایده-یک-عدد-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده یک عدد کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد کانکس - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945488/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-972-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 972 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 972 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945496/مزایده-سه-قطعه-زمین-کشاورزی-و-یکباب-حیاط-مسکونی'>مزایده سه قطعه زمین کشاورزی و یکباب حیاط مسکونی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کشاورزی و یکباب حیاط مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945498/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-427متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.427متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.427متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945521/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب--'>مزایده  یک دستگاه آسیاب... / آگهی مزایدهف مزایده  یک دستگاه آسیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945450/مزایده-فروش-واحد-مسکونی-مسکن-مهر-فاز-سه-نوبت-اول'>مزایده فروش واحد مسکونی مسکن مهر فاز سه نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش واحد مسکونی مسکن مهر فاز سه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945311/مزایده-برنج-دست-سپید--رب--مایع-ظرفشویی'>مزایده برنج دست سپید ، رب ، مایع ظرفشویی  / مزایده,مزایده برنج دست سپید ، رب ، مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945189/فراخوان-تهیه--خرید--ساخت--حمل-و-نصب-کلیه-تجهیزات-مکانیکی-و-برقی-و--'>فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945139/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-ریل-سوم-و-محافظ-کفشکهای-جریان-قطار-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و محافظ کفشکهای جریان قطار نوبت دوم  /  مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و محافظ کفشکهای جریان قطار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945294/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-داخلی'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر داخلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه   اجرای زیرسازی و آسفالت معابر داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945285/مناقصه-واگذاری-امور-چاپ-و-تکثیر-تجدید'>مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر تجدید  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945301/مزایده-دو-بندیل-شمش-آلومینیوم'>مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945307/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-31-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945418/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-1624-75مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 1624.75مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 1624.75مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945290/مزایده-کیف-چرمی-موبایل-و--'>مزایده کیف چرمی موبایل و... / مزایده کیف چرمی موبایل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945416/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-بخش-ده'>مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش ده  / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945308/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پارس-خودرو-برلیانس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس خودرو برلیانس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس خودرو برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945300/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-اف-وی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند اف وی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند اف وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-و-نود-و-سه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر و نود و سه دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر و نود و سه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945141/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--بازسازی-و-تامین-سوخت-و-لاستیک-و-باتری-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری ....  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945315/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945486/مزایده-سه-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده سه باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه باب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945373/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945273/مزایده-اجاره-محل-دپو-زباله-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل دپو زباله شهرداری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل دپو زباله شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945283/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-برای-کارکنان-و-خانواده-های-ایشان--تجدید'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945291/مناقصه-انجام-کلیه-امور-اداری-و-پشتیبانی-واحدهای-مختلف'>مناقصه انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی واحدهای مختلف / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی واحدهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945299/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945304/مناقصه-تامین-برق-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق روستاهای.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین برق روستاهای.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945320/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945324/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-10-50متر'>مزایده ملک تجاری مساحت 10.50متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 10.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945325/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945319/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-----'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........ / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945287/مزایده-ششدانگ-ازآپارتمان-طرح-آموزشی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ازآپارتمان طرح آموزشی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ازآپارتمان طرح آموزشی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945274/مناقصه-احداث-ساختمان-های-شعب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان های شعب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  احداث ساختمان های شعب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945298/مزایده-واگذاری-عرصه-قطعه-زمین-مساحت-197-09متر'>مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت 197.09متر / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت 197.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945276/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945247/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-135-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 135.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 135.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945196/مناقصه-تامین-مصالح-و-انجام-عملیات-تعمیر-و-بازسازی-نازک-کاریهای-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات تعمیر و بازسازی نازک کاریهای فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات تعمیر و بازسازی نازک کاریهای فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945251/مزایده-دستگاه-برش-ام-دی-اف-پایون'>مزایده دستگاه برش ام دی اف پایون  / مزایده,مزایده دستگاه برش ام دی اف پایون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945278/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945244/مزایده-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945257/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-745-56مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 745.56مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 745.56مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945312/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945314/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-76-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 76.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 76.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945258/مزایده-فروش-قالیچه'>مزایده فروش قالیچه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قالیچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945265/مزایده-فروش-کمپرس-پمپ-آلمانی--یکصد-دستگاه-روغن-کش-المانی'>مزایده فروش کمپرس پمپ آلمانی ، یکصد دستگاه روغن کش المانی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کمپرس پمپ آلمانی ، یکصد دستگاه روغن کش المانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945289/مزایده-یکباب-مجتمع-مسکونی-آپارتمانی-در-5-طبقه'>مزایده یکباب مجتمع مسکونی آپارتمانی در 5 طبقه  / مزایده,مزایده یکباب مجتمع مسکونی آپارتمانی در 5 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945201/مناقصه-تامین-مصالح-و-انجام-عملیات-مهار-و-رفع-آبریزش-های-موضعی-در-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات مهار و رفع آبریزش های موضعی در ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات مهار و رفع آبریزش های موضعی در ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945292/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش یک اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش یک اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945280/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-133-18متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 133.18متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 133.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945282/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی و یک واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی و یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945277/مزایده-پلاکهای-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945420/مزایده-فروش-سواری-تویوتا-کمری-گراند-3000-سفید-الماسی'>مزایده فروش سواری تویوتا کمری گراند 3000 سفید الماسی / مزایده , مزایده فروش سواری تویوتا کمری گراند 3000 سفید الماسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945264/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945268/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 40 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945237/مزایده-فروش-یازده-شاخه-تیرآهن-نمره-24-دوازده-متری'>مزایده فروش یازده شاخه تیرآهن نمره 24 دوازده متری  / آگهی مزایده , مزایده فروش یازده شاخه تیرآهن نمره 24 دوازده متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945272/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-75متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945343/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-132متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945153/مناقصه-انجام-امور-بیمه-عمر-و-تکمیل-درمان-کارکنان-شهرداری'>مناقصه انجام امور  بیمه عمر و تکمیل درمان  کارکنان شهرداری  / مناقصه انجام امور  بیمه عمر و تکمیل درمان  کارکنان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945346/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945350/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-230مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 230مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 230مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945337/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-140مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 140مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 140مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945335/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-201متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 201متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 201متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945275/مزایده-ششدانگ-قطعه-7352-53-78-و-77-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه 7352.53.78 و 77 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 7352.53.78 و 77 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945266/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ-مخازن'>تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945260/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945245/مزایده-بهره-برداری-از-امتیاز-تاکسی-بی-سیم'>مزایده بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945137/مزایده-فروش-زمین-مساحت-347-52مترمربع-نوبت-سوم-96-7-11'>مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم 96.7.11 / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945286/مزایده-20-سهم-از-یکصد-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945228/مزایده-خودرو-سواری-پراید-تیپ-111-مدل-1382'>مزایده خودرو سواری پراید تیپ 111 مدل 1382  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید تیپ 111 مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945329/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-119متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 119متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 119متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945235/اگهی-مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده دو خط تلفن همراه / اگهی مزایده ,  مزایده دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945331/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945230/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-19450-43متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 19450.43متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 19450.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945302/مزایده-1-58-دانگ-از-ششدانگ-منزل-273متر'>مزایده 1.58 دانگ از ششدانگ منزل 273متر  / مزایده,مزایده 1.58 دانگ از ششدانگ منزل 273متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945227/مزایده-کیوسک-گل-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده کیوسک گل فروشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده کیوسک گل فروشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945241/مناقصه-طبخ-غذای-پرسنل-شیفت-مرکز-کنترل-کشیک-و-مهمانان--تجدید'>مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عومی ,مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945218/تجدید-مزایده-واگذاری-سرقفلی-و-اعیانی-غرف-1-الی-11-جنب-بلوک-9-با-کاربری-سبزی-فروشی'>تجدید مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی غرف 1 الی 11 جنب بلوک 9، با کاربری سبزی فروشی  / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی غرف 1 الی 11 جنب بلوک 9، با کاربری سبزی فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945395/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945271/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-خط-تولید-و--'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945384/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-سه-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ ساختمان و سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945254/مناقصه-خرید-زمینی-به-متراژ-حدود-40-هکتار'>مناقصه خرید زمینی به متراژ حدود 40 هکتار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید زمینی به متراژ حدود 40 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945243/مزایده-فروش-تعداد-410-عدد-باطری-مازاد-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 410 عدد باطری مازاد ضایعاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 410 عدد باطری مازاد ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945306/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده فروش خودروی سواری پراید رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش خودروی سواری پراید رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945386/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945390/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-466متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945293/مزایده-واگذاری-خودرو'>مزایده واگذاری خودرو  / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945163/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-ساختمان-های-اداری-ستاد-و-منابع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمان های اداری ستاد و منابع آب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  خدمات نگهبانی از ساختمان های اداری ستاد و منابع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945399/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-509-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 509 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 509 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945401/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-195-20متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 195.20متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 195.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945402/مزایده-ملک-با-عمر-بالای-شصت-سال'>مزایده ملک با عمر بالای شصت سال / مزایده,مزایده ملک با عمر بالای شصت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945403/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-با-عمر-بالای-25-سال'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با عمر بالای 25 سال  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با عمر بالای 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945362/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945368/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت86-62متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت86.62متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت86.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945372/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-10متر-با-انباری-و-پارکینگ'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.10متر با انباری و پارکینگ / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.10متر با انباری و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945379/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-41متر'>مزایده آپارتمان مساحت 63.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 63.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945377/مزایده-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی-73-17متر'>مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی 73.17متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی 73.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945168/تجدید-مناقصه-انجام-پروژه-های-عمرانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945263/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>اگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945538/مزایده-یک-واحد-مسکونی-دو-طبقه-و-محوطه-مساحت-240متر'>مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه و محوطه مساحت 240متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه و محوطه مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945145/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-5-ساله'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 5 ساله  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 5 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945134/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-305-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 305.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 305.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945195/مناقصه-انجام-پروژه-بتن-آسفالت-از-سه-راهی-کبودین'>مناقصه انجام پروژه بتن آسفالت از سه راهی کبودین / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام پروژه بتن آسفالت از سه راهی کبودین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945200/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-بخشی-از-بلوار-ورودی'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری بخشی از بلوار ورودی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و جدول گذاری بخشی از بلوار ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945184/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945135/مناقصه-انجام-تعمیرات-اعم-از-جزئی-اساسی-و-بازسازی-کامل-ماشین-آلات-(سنگین-نیمه-سنگین-و-سبک)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات (سنگین، نیمه سنگین و سبک)- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات (سنگین، نیمه سنگین و سبک)- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945138/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وکیوم-تمام-استیل-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه وکیوم تمام استیل و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه وکیوم تمام استیل و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945143/تجدید-مزایده-تعدادی-غرفه'>تجدید مزایده تعدادی غرفه  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945157/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده--'>مناقصه احداث پل عابر پیاده... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث پل عابر پیاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945142/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-389-66متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 389.66متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 389.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945150/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-باباهادی--'>اصلاحیه مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ باباهادی... / اصلاحیه مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ باباهادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945406/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-به-صورت-پراکنده-و--'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945391/مزایده-فروش-کانکس--کانتینر'>مزایده فروش کانکس - کانتینر / آگهی مزایده, مزایده فروش کانکس - کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945240/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945234/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-306-75متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 306.75متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 306.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945238/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945215/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-صد-و-پنجاه-و-نه-متر-و-بیست-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت صد و پنجاه و نه متر و بیست دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت صد و پنجاه و نه متر و بیست دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945146/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-بیجار'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک بیجار  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک بیجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945176/مزایده-تعداد-35000-عدد-فیلتر-هوا-انواع-خودرو-سواری'>مزایده تعداد 35000 عدد فیلتر هوا انواع خودرو سواری / مزایده , مزایده تعداد 35000 عدد فیلتر هوا انواع خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945484/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-پشتیبانی-QSAN-F600Q'>مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی QSAN F600Q  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی QSAN F600Q </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945504/مناقصه-اجرای-۳۶۲۰۰-متر-شبکه-و-نصب-۱۷۰-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای ۳۶۲۰۰ متر شبکه و نصب ۱۷۰ فقره انشعاب پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه اجرای ۳۶۲۰۰ متر شبکه و نصب ۱۷۰ فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945494/مزایده-یک-باب-مغازه-در-مجتمع-تجاری'>مزایده یک باب مغازه در مجتمع تجاری / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945491/تجدید-مناقصه-پیگیری-کنترل-و-جمع-آوری-کلیه-امور-مربوط-به-وصول-عوارض-5-درصد-مسافرین-زمینی'>تجدید مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945462/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده خودروی استیشن کاروان تیپ جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945485/مزایده-اجاره-جایگاههای-CNG'>مزایده اجاره جایگاههای CNG / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره جایگاههای CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945921/مزایده-زمینی-محصور-مساحت-10125متر'>مزایده زمینی محصور مساحت 10125متر  / مزایده,مزایده زمینی محصور مساحت 10125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945476/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945469/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-مرکز-آموزش-هتلداری'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945609/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945454/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-استخر-سرپوشیده--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک باب استخر سرپوشیده - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از یک باب استخر سرپوشیده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945619/مزایده-پلاک-ثبتی-5564-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5564 فرعی از 33 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5564 فرعی از 33 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945615/مزایده-زمین-با-قدمت-بیش-از-20-سال-نوبت-اول'>مزایده زمین با قدمت بیش از 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده زمین با قدمت بیش از 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945160/مزایده-واگذاری-پایه-های-تبلیغاتی-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد -نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945459/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945592/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945597/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945600/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-دویست-متر-96-7-11'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی دویست متر 96.7.11 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی دویست متر 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945465/مزایده-اجاره-مدارس'>مزایده اجاره مدارس / آگهی مزایده , مزایده اجاره مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945606/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر-96-7-11'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر 96.7.11 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945602/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر-96-7-11'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.7.11 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945448/مناقصه-بیمه-بدنه-وسائط-نقلیه'>مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945443/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعاب-آب'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعاب آب  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945166/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-SNG'>تجدید ارزیابی کیفی خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG  / مناقصه ، تجدید ارزیابی کیفی خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945436/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل--نوبت-دوم'>مناقصه ساحل سازی ساحل - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه  ساحل سازی ساحل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945429/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-دو-جایگاه-CNG-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه  CNG چاپ دوم  / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945431/آگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-دفتر-ناوگان-مسافربری-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری نوبت دوم  / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945439/مزایده-واگذاری-مجموعه-آرایشگاه'>مزایده واگذاری مجموعه آرایشگاه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجموعه آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945589/مزایده-ملک-مشاع-منزل-مسکونی-عرصه-94-متر'>مزایده ملک مشاع منزل مسکونی عرصه 94 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی عرصه 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945445/آگهی-مزایده-تخریب-چهارباب-از-آموزشگاه-های-متروکه-ی'>آگهی مزایده تخریب چهارباب از آموزشگاه های متروکه ی  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده تخریب چهارباب از آموزشگاه های متروکه ی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945479/تجدید-فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-احداث-واحدهای-تجاری-به-صورت-مشارکت-و--'>تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری به صورت مشارکت و .. / فراخوان ,  تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری به صورت مشارکت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945552/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945449/مناقصه-تکمیل-توسعه-اورژانس'>مناقصه تکمیل توسعه اورژانس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل توسعه اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945456/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-خودروهای-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945170/تجدید-فراخوان-تعویض-سامانه-های-کلرزنی-گازی-تاسیسات-خود--'>تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945435/مناقصه-تامین-غذای-موردنیاز-موسسه-آموزش-عالی'>مناقصه تامین غذای موردنیاز موسسه آموزش عالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای موردنیاز موسسه آموزش عالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945468/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-صخره-ای'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945464/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-بانوان'>مناقصه  پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945457/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-10-باب-منازل-کارمندی-چوبی'>مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945622/مزایده-پلاک-شماره-1-1242-عرصه-سیصد-متر'>مزایده پلاک شماره 1/1242 عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 1/1242 عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945434/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل-کارگری'>مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945441/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-وانت-تک-کابین-و-دو-کابین---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین خودروهای وانت تک کابین و دو کابین ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین خودروهای وانت تک کابین و دو کابین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945695/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945690/مزایده-سند-رسمی-3502-فرعی-بخش-دو'>مزایده سند رسمی 3502 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده سند رسمی 3502 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945687/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-کرمان-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945191/مزایده-خودروی-پیکان-سواری--نوبت-دوم'>مزایده خودروی پیکان سواری - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده خودروی پیکان سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945432/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945664/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-دو-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش دو کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945668/مزایده-دو-قطعه-زمین-هرکدام-402متر'>مزایده دو قطعه زمین هرکدام 402متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هرکدام 402متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945424/مزایده-فروش-محصول-باغات-به'>مزایده فروش محصول باغات به  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول باغات به </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945673/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-مال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945678/مزایده-پلاک-شماره-1077-فرعی-بخش-سه'>مزایده پلاک شماره 1077 فرعی بخش سه / مزایده,مزایده پلاک شماره 1077 فرعی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945580/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945422/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945186/مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی-و-نظافت-بخشهای-بیمارستان-17-شهریور'>مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور  / مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945585/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-46-یزد-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه بخش 46 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش 46 یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945517/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945526/مناقصه-پیگیری-کنترل-و-جمع-آوری-کلیه-امور-مربوط-به-وصول-عوارض-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945455/مزایده-واگذاری-3-باب-مغازه--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری 3 باب مغازه - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 3 باب مغازه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945427/مزایده-ماشین-استیشن-سواری-کاروان'>مزایده ماشین استیشن سواری کاروان  / مزایده, مزایده ماشین استیشن سواری کاروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945658/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-215-81متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 215.81متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 215.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945530/مناقصه-بیمه-درمان-گروهی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه درمان گروهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه درمان گروهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945480/مناقصه-راهبری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945221/مزایده-فروش-یکدستگاه-screw-elevator-extra---مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه screw elevator extra .... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه screw elevator extra .... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945477/تجدید-مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان, تجدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945475/حراج-فروش-حدود-156000-کیلوگرم-ضایعات-حاصل-از-بوجاری-گندم-نوبت-دوم'>حراج فروش حدود 156000 کیلوگرم ضایعات حاصل از بوجاری گندم- نوبت دوم  / آگهی حراج , حراج فروش حدود 156000 کیلوگرم ضایعات حاصل از بوجاری گندم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945472/تجدید-مناقصه-خرید-گاردریل-دو-موج-و-سه-موج-به-همراه-متعلقات-مربوطه-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945557/مزایده-اپارتمان-در-ساختمان-بیست-واحدی'>مزایده اپارتمان در ساختمان بیست واحدی  / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان بیست واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945483/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(مینی-بوس)'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس)  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945252/مزایده-ملک-مساحت-190متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 190متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 190متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945545/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--نگهبانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945554/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945415/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405-glx-و--'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 glx و ... / مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 glx و یک دستگاه خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945610/مزایده-اجاره-سالن-همایش-و-دو-باب-سالن'>مزایده اجاره سالن همایش و دو باب سالن / مزایده اجاره سالن همایش و دو باب سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945846/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-یک-مرحله-ای-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945593/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945843/مزایده-سرقفلی-سه-دانگ-مغازه'>مزایده سرقفلی سه دانگ مغازه  / مزایده,مزایده سرقفلی سه دانگ مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945255/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه ملک زراعی کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945587/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-یخچال'>آگهی مزایده یک دستگاه یخچال  / آگهی مزایده ,مناقصه اجرای دیوارچینی فاز اول تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945729/مزایده-دو-قطعه-املاک-مساحت-630-و-181-75متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه املاک مساحت 630 و 181.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه املاک مساحت 630 و 181.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945598/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده-و--'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945922/مزایده-4-5-دانگ-از-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده  4/5 دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده  4/5 دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945601/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کوره-گاز-نسوز-خط-نورد-میلگرد'>مزایده فروش یک دستگاه کوره گاز نسوز خط نورد میلگرد / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کوره گاز نسوز خط نورد میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945928/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-به-مساحت-320-73-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 320/73 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 320/73 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945934/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-کل-16477-90-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت کل 16477/90 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت کل 16477/90 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945604/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945209/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-آبی'>مزایده یک دستگاه کمپرسور آبی / مزایده یک دستگاه کمپرسور آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945179/مزایده-فروش-دوربین-مداربسته-به-تعداد-4-عدد-به-همراه-دستگاه-dvr---'>مزایده فروش دوربین مداربسته به تعداد 4 عدد به همراه دستگاه dvr .... / آگهی مزایده , مزایده فروش دوربین مداربسته به تعداد 4 عدد به همراه دستگاه dvr ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945546/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و----تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945555/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-حوزه-استحفاظی'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945558/مناقصه-اجرای-8800-متر-خط-تغذیه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 8800 متر خط تغذیه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 8800 متر خط تغذیه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945537/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-و-کپی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل بوفه و کپی نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری محل بوفه و کپی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945542/مزایده-فروش-کود-دامی-مرحله-دوم'>مزایده فروش کود دامی مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش کود دامی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945562/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945583/مناقصه-اجرای-دیوارچینی-فاز-اول-تاسیسات'>مناقصه اجرای دیوارچینی فاز اول تاسیسات  / آگهی ارزیابی پیمانکار,مناقصه اجرای دیوارچینی فاز اول تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945640/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی-تیرهای-پیش-ساخته'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945174/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک--'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945721/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-مساحت-215-25متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 215.25متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 215.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945599/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاغل-گروه-بهداشتی-دانشکده-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشت-درمانی'>مناقصه واگذاری خدمات مشاغل گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مشاغل گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945576/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-کمپرسور-فریونی'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کمپرسور فریونی / مزایده , مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کمپرسور فریونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945590/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945582/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945696/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-و-تاسیسات-ساختمان-و-انباری-نوبت-چهارم'>مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945703/مزایده-21-875-سهم-از-صد-سهم-سهام-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 21.875 سهم از صد سهم سهام سه دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 21.875 سهم از صد سهم سهام سه دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945914/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-250مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945451/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده خودروی لکسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945908/مزایده-ششدانگ-زمین-443-30متر'>مزایده ششدانگ زمین 443.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 443.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945584/مزایده-اجاره-دو-عدد-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'> مزایده  اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945591/مزایده-اجاره-دو-عدد-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945595/مزایده-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-یک-عدد-غرفه-فست-فود-و-کافی-شاپ-به-صورت-BOLT-نوبت-دوم'>مزایده طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال یک عدد غرفه فست فود و کافی شاپ به صورت BOLT نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال یک عدد غرفه فست فود و کافی شاپ به صورت BOLT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945737/مزایده-دو-واحد-منزل-مسکونی-455-30-و-454-70متر'>مزایده دو واحد منزل مسکونی 455.30 و 454.70متر  / مزایده,مزایده دو واحد منزل مسکونی 455.30 و 454.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945735/مزایده-یک-واحد-ملک-مسکونی-مساحت-211متر'>مزایده یک واحد ملک مسکونی مساحت 211متر / مزایده,مزایده یک واحد ملک مسکونی مساحت 211متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945573/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سردخانه - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945581/مناقصه-نصب-1300-متر-شبکه-انشعاب-پلی-اتیلن--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1300 متر شبکه انشعاب پلی اتیلن... تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 1300 متر شبکه انشعاب پلی اتیلن... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945425/فراخوان-تجدید-آگهی-خرید-تجهیزات-BACK-UP-گیری-سیستم-های-کامپیوتری'>فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری  / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945594/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-پینت-بال'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945926/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-به-انضمام-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945741/مزایده-ششدانگ-نانوایی'>مزایده ششدانگ نانوایی / مزایده,مزایده ششدانگ نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945510/مزایده-اموال-منقول-خطوط-تلفن-ثابت'>مزایده اموال منقول خطوط تلفن ثابت  / آگهی مزایده ، مزایده اموال منقول خطوط تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945644/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-هشتاد-و-سه-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست هشتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945501/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-میکسرفلوبوستر'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه میکسرفلوبوستر   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه میکسرفلوبوستر تصفیه خانه فاضلاب جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945946/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945798/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-و-2-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945478/مزایده-زمین-شالیزاری-دایر-و--'>مزایده زمین شالیزاری دایر و .. / مزایده,مزایده زمین شالیزاری دایر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945804/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-03متر'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 102.03متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 102.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945499/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945809/مزایده-27-195-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 27.195 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 27.195 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945818/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-147-20متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 147.20متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 147.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945503/مناقصه-عملیات-مشترکین-منطقه'>مناقصه عملیات مشترکین منطقه  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مشترکین منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945506/مزایده-اجاره-محل-عینک-سازی-درمانگاه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل عینک سازی درمانگاه... نوبت دوم / آگهی مزایدهف مزایده اجاره محل عینک سازی درمانگاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945791/مزایده-سرقفلی-ملکی-مساحت-41متر'>مزایده سرقفلی ملکی مساحت 41متر / مزایده,مزایده سرقفلی ملکی مساحت 41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945717/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-و-ده-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست و ده متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945713/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-اعیان-235متر'>مزایده آپارتمان به مساحت اعیان 235متر / مزایده,ممزایده آپارتمان به مساحت اعیان 235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945474/مزایده-املاک-موروثی-شامل-شالیزار-نوبت-اول-تجدید'>مزایده املاک موروثی شامل شالیزار نوبت اول تجدید / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل شالیزار نوبت اول تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945508/مزایده-یک-دستگاه-چین-کن-فیلتر-هوا--'>مزایده  یک دستگاه چین کن فیلتر هوا .. / اگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه چین کن فیلتر هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945512/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید / اگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو پراید سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945643/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-296متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 296متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945519/مزایده-الکتروموتور-زیمنس--الکتروموتور-45-کیلووات'>مزایده الکتروموتور زیمنس ، الکتروموتور 45 کیلووات / مزایده,مزایده الکتروموتور زیمنس ، الکتروموتور 45 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945896/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-118-2-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 118/2 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 118/2 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945899/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945907/مزایده-17-65-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 17/65 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 17/65 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945916/مزایده-فروش-2-916-حبه-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 2.916 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکی  / مزایده,مزایده فروش 2.916 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945782/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-79-54متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 79.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 79.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945785/مزایده-زمین-پلاک-595-فرعی-بخش-16-اصفهان'>مزایده زمین پلاک 595 فرعی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده زمین پلاک 595 فرعی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945463/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945775/مزایده-ملکی-7-8-حبه-از-72-حبه-5-باب-مغازه'>مزایده ملکی 7.8 حبه از 72 حبه 5 باب مغازه / مزایده,مزایده ملکی 7.8 حبه از 72 حبه 5 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945540/مزایده-دستگاه-پرس'>مزایده دستگاه پرس  / مزایده ,مزایده دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945553/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری قطعه زمین  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945535/مناقصه-خرید-کود-دامی-پوسیده'>مناقصه خرید کود دامی پوسیده  / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کود دامی پوسیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945544/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132'>مزایده مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945754/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945549/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945567/اصلاحیه-مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو-سواری'>اصلاحیه مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری  / مزایده ، اصلاحیه مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945550/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG--'>تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG... / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945178/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-18متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945534/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945543/مزایده-اجاره-محل-پارکینگ-خیابان-بوعلی--چاپ-دوم'>مزایده اجاره محل پارکینگ خیابان بوعلی - چاپ دوم / مزایده اجاره محل پارکینگ خیابان بوعلی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945522/فراخوان-ساخت--نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی--مرحله-دوم'>فراخوان ساخت ، نصب و بهره برداری تبلیغاتی - مرحله دوم / فراخوان عمومی , فراخوان ساخت ، نصب و بهره برداری تبلیغاتی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945446/آگهی-مناقصه-تخریب-چهارباب-از-آموزشگاه-های-متروکه-ی'>آگهی مناقصه تخریب چهارباب از آموزشگاه های متروکه ی  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تخریب چهارباب از آموزشگاه های متروکه ی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945827/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-11606-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 11606 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 11606 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945495/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-و-عمومی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945821/مزایده-فروش-اراضی-با-کاربری-های-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی با کاربری های تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی با کاربری های تجاری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945180/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-8000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 8000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 8000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945492/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-پاژن---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین پاژن ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین پاژن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945838/مزایده-سند-ملکی-بخش-دو-منطقه-یک-اردبیل'>مزایده سند ملکی بخش دو منطقه یک اردبیل / مزایده,مزایده سند ملکی بخش دو منطقه یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945490/مزایده-تعداد-150-عدد-درپوش-آهنی-کانال-تاسیسات'>مزایده تعداد 150 عدد درپوش آهنی کانال تاسیسات  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 150 عدد درپوش آهنی کانال تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945514/مزایده-معدن-سنگ-گچ--'>مزایده معدن سنگ گچ ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده معدن سنگ گچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945507/مزایده-امتیاز-و-هزینه-انشعاب-و-بهره-برداری-آب--'>مزایده امتیاز و هزینه انشعاب و بهره برداری آب... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده امتیاز و هزینه انشعاب و بهره برداری آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945185/مزایده-زمینی-به-مساحت-169مترمربع'>مزایده زمینی به مساحت 169مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 169مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945489/مزایده-اجاره-زمین-جهت-کاشت-گندم-یا-جو'>مزایده اجاره زمین جهت کاشت گندم یا جو / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین جهت کاشت گندم یا جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945516/مزایده-پنج-طاقه-پارچه-چادری-180-عرض'>مزایده پنج طاقه پارچه چادری 180 عرض  / آگهی مزایده, مزایده پنج طاقه پارچه چادری 180 عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945520/مزایده-چهار-طاقه-پارچه-چادری'>مزایده چهار طاقه پارچه چادری / آگهی مزایده, مزایده چهار طاقه پارچه چادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945563/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-969متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 969متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 969متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945561/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-148-64متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 148.64متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 148.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945497/مناقصه-روکش-آسفالت-حد-فاصل-روستای-بردیه-تا-پل-سابله'>مناقصه روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا پل سابله  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا پل سابله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945487/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده,مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945634/مزایده-دو-دستگاه-ساختمان-158-و-57-70متر'>مزایده دو دستگاه ساختمان 158 و 57.70متر  / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان 158 و 57.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945493/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کیوسک-های-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از کیوسک های  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از کیوسک های  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945140/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده دو باب منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945183/مزایده-باغ-یک-هکتاری-مرکبات'>مزایده باغ یک هکتاری مرکبات / مزایده,مزایده باغ یک هکتاری مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945626/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی-جنوب-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945481/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مجتمع-کوثر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مجتمع کوثر  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مجتمع کوثر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945624/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-280متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 280متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945630/مزایده-فروش-املاک-مساحت-466-272-126مترمربع'>مزایده فروش املاک مساحت 466-272-126مترمربع  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 466-272-126مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945647/مزایده-مغازه-مساحت-67-2متر'>مزایده مغازه مساحت 67.2متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 67.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945650/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-95-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 95.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 95.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945654/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-20-تبریز'>مزایده یکباب ساختمان بخش 20 تبریز / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش 20 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945536/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945748/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-408-92متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 408.92متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 408.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945902/مزایده-ششدانگ-پلاک-1098-و-1099-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1098 و 1099 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1098 و 1099 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945529/مزایده-یک-عدد-دریل-ایستاده-و--'>مزایده یک عدد دریل ایستاده و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد دریل ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945570/مزایده-ملک-مساحت-148-97متر'>مزایده ملک مساحت 148.97متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 148.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945568/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-62-2291-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945577/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-شش-متر-و-نود-و-دو-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و شش متر و نود و دو دسی متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و شش متر و نود و دو دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945574/مزایده-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945566/مناقصه-پروژه-تثبیت-بستر-و-احداث-دیوار-حفاظتی'>مناقصه پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945211/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945559/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945551/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی---تجدید'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی.... تجدید / آگهی تچدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945547/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945556/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945539/مزایده-فروش-ضایعات-غیر-تولیدی'>مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945857/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-ده-هکتار'>مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945548/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مزدا / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945173/مزایده-4-دانگ-و-13-سیر-و-13-مثقال-و-8-نخود-و-یک-گندم-و-1-96-قیراط-مشاع-ملک'>مزایده 4 دانگ و 13 سیر و 13 مثقال و 8 نخود و یک گندم و 1.96 قیراط مشاع ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 13 سیر و 13 مثقال و 8 نخود و یک گندم و 1.96 قیراط مشاع ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945884/مزایده-عرصه-شماره-یک-و-دو-مساحت-464-و-320متر'>مزایده عرصه شماره یک و دو مساحت 464 و 320متر / مزایده,مزایده عرصه شماره یک و دو مساحت 464 و 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945560/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروکشی-خیابانها-در-سطح-شهرداری-منطقه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945564/مزایده-سه-دستگاه-دیگ-نقل-پزی-مسی'>مزایده سه دستگاه دیگ نقل پزی مسی  / آگهی مزایده، مزایده سه دستگاه دیگ نقل پزی مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945569/مزایده-تعداد-44-قلم-پوشاک--'>مزایده تعداد 44 قلم پوشاک... / آگهی مزایده اموال, مزایده تعداد 44 قلم پوشاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945893/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945898/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-129-96متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 129.96متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 129.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945876/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945177/مزایده-ملک-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده ملک بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945579/مزایده-یکدستگاه-نیسان-وانت-2400-مدل-1389'>مزایده یکدستگاه نیسان وانت 2400 مدل 1389 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه نیسان وانت 2400 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945888/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-منزل-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945572/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-برون-سپاری-بهره-برداری-و-اتفاقات-و-خدمات-مشترکین'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945175/مزایده-فروش-5000-متر-لوله-چدن-داکتیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش  5000 متر لوله چدن داکتیل نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  5000 متر لوله چدن داکتیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945750/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-65-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 65.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 65.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945605/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین--یک-دستگاه-پرس--مخلوط-کن-پرس'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین ، یک دستگاه پرس ، مخلوط کن پرس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین ، یک دستگاه پرس ، مخلوط کن پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945612/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-سی-فاز-فشار'>مزایده یک دستگاه مخزن سی فاز فشار  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه مخزن سی فاز فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945726/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-639-51-مفروز'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 639/51 مفروز / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 639/51 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945618/مزایده-یک-دستگاه-سواری-206'>مزایده یک دستگاه سواری 206  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945578/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-برون-سپاری-بهره-برداری-و-اتفاقات-و-خدمات-مشترکین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945571/مناقصه-لایروبی-دستک-های-فرعی-موج-شکن'>مناقصه لایروبی دستک های فرعی موج شکن  / آگهی مناقصه ,مناقصه لایروبی دستک های فرعی موج شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945565/مناقصه-واگذاری-تعداد-58-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945169/مزایده-فروش-لوازم-اداری-و-کامپیوتری-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945588/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر-و-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از استخر و مجموعه ورزشی / آگهی  مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از استخر و مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945883/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی--'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945667/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-برق'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات برق  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تعمیرات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945657/مناقصه-حمل-گل-با-استفاده-دو-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مناقصه حمل گل با استفاده دو دستگاه کامیون کمپرسی  / اگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه حمل گل با استفاده دو دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945629/مناقصه-حمل-شهری-حدود-100-هزار-تن-ذرت-از-ایستگاه-های-ذرت-خشک-کنی-به-انبارهای-بورس'>مناقصه حمل شهری حدود 100 هزار تن ذرت از ایستگاه های ذرت خشک کنی به انبارهای بورس  / آگهی فرایند ارجاع کار, مناقصه حمل شهری حدود 100 هزار تن ذرت از ایستگاه های ذرت خشک کنی به انبارهای بورس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945648/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945167/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-444-20متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 444.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 444.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945670/مناقصه-همسان-سازی-دریچه-های-فاضلاب-و--'>مناقصه همسان سازی دریچه های فاضلاب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسان سازی دریچه های فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945651/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-یک-وعده-پس-شام-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945674/تجدید-مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945649/تجدید-مناقصه-عملیات-لایروبی-و-لجن-برداری-ایگوهای-روباز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945165/مزایده-ششدانگ-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ دو باب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945852/مزایده-پلاک-به-شماره-259-اصلی-بخش-هفت'>مزایده پلاک به شماره 259 اصلی بخش هفت  / مزایده,مزایده پلاک به شماره 259 اصلی بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945653/مناقصه-عملیات-ترمیم-دیواره-کرخه-نور'>مناقصه عملیات ترمیم دیواره کرخه نور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم دیواره کرخه نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945646/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-هایی-بمنظور-ساخت-و-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  محل هایی بمنظور ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره  محل هایی بمنظور ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945156/مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان---نوبت-اول'>مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945226/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-بیست-هزار-و-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه بیست هزار و هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه بیست هزار و هشتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945655/مناقصه-خرید-پایه-بتنی-و-چهار-گوش'>مناقصه خرید پایه بتنی و چهار گوش / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پایه بتنی و چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945164/تجدید-مزایده-واگذاری-5-مورد-کانکس-و-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945792/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-اتفاقات-و-تعمیرات-در-محدوده-اتفاقات-96-7-11'>مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات 96.7.11 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات 96.7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945205/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945616/مناقصه-مشاوره-و-نظارت-بر-فرایندها-و-فعالیتهای-بهره-برداری'>مناقصه مشاوره و نظارت بر فرایندها و فعالیتهای بهره برداری / مناقصه محدود , مناقصه مشاوره و نظارت بر فرایندها و فعالیتهای بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945671/استعلام-خرید-3000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-و-3000-عدد-قاب-کنتور'>استعلام خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال و 3000 عدد قاب کنتور / استعلام، استعلام خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال و 3000 عدد قاب کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945187/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-112مترمربع'>مزایده ملک مساحت  عرصه 112مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 112مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945712/استعلام-خرید-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-خدماتی-خوابگاه'>استعلام خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و خدماتی خوابگاه  / استعلام خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و خدماتی خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945849/مناقصه-مجموعه-آویز-وتلشکی-و-کابین-جرثقیل-نورد'>مناقصه مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد / مناقصه مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945841/استعلام-مجموعه-گیربکس-محرک-وان-چدن'>استعلام مجموعه گیربکس محرک وان چدن  / استعلام , استعلام مجموعه گیربکس محرک وان چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945413/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات--ساخت-سونا--جکوزی-و-اجرای-سیستم-سرمایش'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات ، ساخت سونا ، جکوزی و اجرای سیستم سرمایش / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه تجهیزات ، ساخت سونا ، جکوزی و اجرای سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945844/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-و-اتوماسیون'>استعلام خرید تجهیزات برق و اتوماسیون / آگهی مناقصه, استعلام خرید تجهیزات برق و اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945692/استعلام-بوبین'>استعلام بوبین / استعلام, استعلام بوبین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945698/استعلام-سیلندر-هیدرولیکی'>استعلام سیلندر هیدرولیکی   / استعلام, استعلام سیلندر هیدرولیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945702/استعلام-باطری-اسیدی-ساکن'>استعلام باطری اسیدی ساکن / استعلام, استعلام باطری اسیدی ساکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945699/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن  / استعلام,استعلام شیر فشار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945708/استعلام-گیربکس-تیپ'>استعلام گیربکس تیپ / استعلام ,استعلام گیربکس تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945603/استعلام-تری-ولترم-سه-لایه-و-عایق-پولیستر-(-مایلر'>استعلام تری ولترم سه لایه و عایق پولیستر ( مایلر  / استعلام , استعلام تری ولترم سه لایه و عایق پولیستر ( مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945444/استعلام-A-380V160-تابلوی-کنترل-الکتریکی'>استعلام  A 380V160 تابلوی کنترل الکتریکی / استعلام  A 380V160 تابلوی کنترل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945759/استعلام-گیربکس-خورشیدی-تیپ'>استعلام گیربکس خورشیدی تیپ / استعلام , استعلام گیربکس خورشیدی تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945714/استعلام-خرید-5-ردیف-رولبرینگ-و-یاتاقان-مربوط-به-پروژه-ریل'> استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان مربوط به پروژه ریل   / استعلام,  استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان مربوط به پروژه ریل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945400/آگهی-مناقصه-بهسازی-و-تجهیز'>آگهی مناقصه بهسازی و تجهیز  / آگهی مناقصه، مناقصه بهسازی و تجهیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945586/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری  / مناقصه خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945725/مناقصه-اجرای-دکل-مخابراتی-و-لینک-رادیویی'>مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی / آگهی فراخوان - ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945614/مناقصه-انجام-پروژه-خط-تغذیه-گازرسانی-به-فرودگاه-شاهرود'>مناقصه انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود  / آگهی مناقصه ,مناقصه  انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945637/مناقصه-ELECTRO-PUMP-INJECTION-PLUNGER-METERING-PUMP--'>مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... / مناقصه, مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945627/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-پشتیبانی-و-تعمیرات-تخصصی-برق-و-مکانیک'>فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک     / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945840/مناقصه-خرید-انواع-مقره-بشقابی-و-سوزنی'>مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی  / مناقصه ,مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945620/مناقصه-انواع-سیم-آلومینیوم-هاینا-(126)-و-مینک-(73)'>مناقصه انواع سیم آلومینیوم هاینا (126) و مینک (73)   / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع سیم آلومینیوم هاینا (126) و مینک (73)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945181/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS---'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945621/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945159/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت: 11:46