اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944350/تجدید-مزایده-اقلام-ما... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944350/تجدید-مزایده-اقلام-مازاد-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-پنجم'>تجدید مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت پنجم  / تجدید مزایده ، مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944617/مناقصه-خرید-1500-عدد-اسپیسر-بین-فازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944626/تجدید-مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی--اطفاء-حریق---'>تجدید مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق ....  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944593/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-رختشویخانه-و-تلفنخانه'>مناقصه واگذاری امور خدمات رختشویخانه و تلفنخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات رختشویخانه و تلفنخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944589/فراخوان-اورهال-والوهای-بویلر-و-توربوسیکل-واحد-4-نوبت-دوم'>فراخوان اورهال والوهای بویلر و توربوسیکل واحد 4  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان اورهال والوهای بویلر و توربوسیکل واحد 4  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944515/مناقصه-خرید-ست-ملحفه-یکبار-مصرف'> مناقصه خرید ست ملحفه یکبار مصرف  / مناقصه ، مناقصه خرید ست ملحفه  یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944563/مناقصه-​ترمیم-و-همسطح-سازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه ​ترمیم و همسطح سازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​ترمیم و همسطح سازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944569/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944602/مناقصه-احداث-سازه-آبگیر-شامل-اجرای-انحراف-رودخانه-و--'>مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944586/مناقصه-حفاری-تونل-با-مقطعی-به-مساحت-48-مترمربع---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944346/مناقصه-خرید-گریل-استیل'>مناقصه خرید گریل استیل / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید گریل استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944624/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944625/مناقصه-انتخاب-لیدر-برنامه-هنری'>مناقصه انتخاب لیدر برنامه هنری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب لیدر برنامه هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944397/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت228متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت228متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت228متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944394/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-صد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944391/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-یک-قطعه-محوطه-مشتمل-بر-ساختمان'>مزایده دو دانگ مشاع از یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944386/مزایده-11000-هزار-سهم-مشاع-از-98127-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 11000 هزار سهم مشاع از 98127 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11000 هزار سهم مشاع از 98127 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944384/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944609/مناقصه-تامین-مصالح-و-انجام-عملیات-تعمیر-و-بازسازی-نازک-کاریهای-فلزی'>مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات تعمیر و بازسازی نازک کاریهای فلزی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات تعمیر و بازسازی نازک کاریهای فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944619/مناقصه-تامین-مصالح-و-انجام-عملیات-مهار-و-رفع-آبریزش-های-موضعی-در-ساختمان'>مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات مهار و رفع آبریزش های موضعی در ساختمان / مناقصه, مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات مهار و رفع آبریزش های موضعی در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944582/تجدید-فراخوان-تکمیل-مسجد-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی- نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944641/مناقصه-انجام-اورهال-و-نوسازی-و-نصب-و-تامین-تجهیزات-و-قطعات-یدکی'>مناقصه انجام اورهال و نوسازی و نصب و تامین تجهیزات و قطعات یدکی  / مناقصه, مناقصه انجام اورهال و نوسازی و نصب و تامین تجهیزات و قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944650/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-ریل-سوم-و-محافظ-کفشکهای-جریان-قطار'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و محافظ کفشکهای جریان قطار /  مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و محافظ کفشکهای جریان قطار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944632/مناقصه-خرید-15-دستگاه-نشت-یاب-لیزری-گاز-طبیعی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه، مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944634/فراخوان-اجرای-عملیات-ساختمان-مرکز-پژوهش-و-توسعه-فناوری-ها-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات ساختمان مرکز پژوهش و توسعه فناوری ها- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای عملیات ساختمان مرکز پژوهش و توسعه فناوری ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944649/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-کارخانه-روغنکشی-از-جمله-ضایعات-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغنکشی از جمله ضایعات آهن آلات و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغنکشی از جمله ضایعات آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944654/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-و-خشکه-چینی--'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944642/مزایده-یکدستگاه-خودروی-ون-هیوندا'>مزایده یکدستگاه خودروی ون هیوندا / آگهی مزایده عمومی, مزایده یکدستگاه خودروی ون هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944657/مزایده-یکقطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-300-55متر'>مزایده یکقطعه زمین ششدانگ مساحت 300.55متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین ششدانگ مساحت 300.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944620/فراخوان-مناقصه-تهیه-پلاک-ترانزیت'>فراخوان مناقصه تهیه پلاک ترانزیت / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه پلاک ترانزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944623/مناقصه-استخراج-حمل-و-بارگیری-(سنگ-آهک)'>مناقصه استخراج, حمل و بارگیری (سنگ آهک) / مناقصه استخراج , حمل و بارگیری ( سنگ آهک )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944629/مناقصه-استخراج-به-وسیله-بیل-مکانیکی-و-پیکور-و--'>مناقصه استخراج به وسیله بیل مکانیکی و پیکور و ... / آگهی مناقصه, مناقصه استخراج به وسیله بیل مکانیکی و پیکور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944638/مزایده-فروش-اقلام-IT-ظروف-پلاستیکی-دستگاه-دوخت'>مزایده فروش اقلام IT، ظروف پلاستیکی، دستگاه دوخت  / آگهی دعوت به مزایده, مزایده فروش اقلام IT، ظروف پلاستیکی، دستگاه دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944645/مزایده-فروش-لوله-های-مازاد'>مزایده فروش لوله های مازاد  / آگهی دعوت به مزایده, مزایده فروش لوله های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944612/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منشی-گری--ماشین-نویسی--بایگانی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منشی گری ، ماشین نویسی ، بایگانی .... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات منشی گری ، ماشین نویسی ، بایگانی ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944383/مناقصه-واگذاری-رنگ-آمیزی-استراکچر-واحدهای-(3)-و-(4)-نیروگاه-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری رنگ آمیزی استراکچر واحدهای (3) و (4) نیروگاه بخار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری رنگ آمیزی استراکچر واحدهای (3) و (4) نیروگاه بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944337/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتری-و-مخابراتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و مخابراتی  - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و مخابراتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944390/مناقصه-سیستم-راک-تغذیه-یکپارچه-PCR'>مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR  / مناقصه , مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944508/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-حمل-قوای-محرکه'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944416/مناقصه-خرید-26-000-لیتر-مایع-سیستم-کلاچ-و-ترمز-DOT4-و--'>مناقصه خرید 26.000 لیتر مایع سیستم کلاچ و ترمز DOT4 و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 26.000 لیتر مایع سیستم کلاچ و ترمز DOT4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944395/مناقصه-خدمات-مونتاژ-4-دستگاه-شبیه-ساز-تجهیزات-خاص'>مناقصه خدمات مونتاژ 4 دستگاه شبیه ساز تجهیزات خاص / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ 4 دستگاه شبیه ساز تجهیزات خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944403/مناقصه-خدمات-جاری-و-پشتیبانی-در-روابط-عمومی-و-امور-پیمان-ها'>مناقصه  خدمات جاری و پشتیبانی در روابط عمومی و امور پیمان ها  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات جاری و پشتیبانی در روابط عمومی و امور پیمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944371/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944389/فراخوان-راهبری-شبکه-کامپیوتری-lan-و-wan-تجدید'>فراخوان راهبری شبکه کامپیوتری lan و wan- تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان راهبری شبکه کامپیوتری lan و wan - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944377/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-خالص-4900متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944368/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-307-94متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944347/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944374/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-600-متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 600 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944385/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944369/مناقصه-اجرای-عملیات-تامین-تجهیزات-نصب-تست--راه-اندازی'>مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، تست ، راه اندازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، تست ، راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944366/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-مساحت-1112-17متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 1112.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 1112.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944379/آگهی-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-و-جابجایی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944420/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-FTTH-و-GPON'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH و GPON  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH و GPON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944423/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-فاز-2-شهرها---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به فاز 2 شهرها ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به فاز 2 شهرها ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944471/مناقصه-بازدید-و-تعمیرات-جاری-و-ویژه-زیر-شاسی-واگن-های-مسافری'>مناقصه بازدید و تعمیرات جاری و ویژه زیر شاسی واگن های مسافری / آگهی مناقصه, مناقصه بازدید و تعمیرات جاری و ویژه زیر شاسی واگن های مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944529/مناقصه-ساخت-حمل-و-نصب-2300-متر-مربع-تابلو-سر-در'>مناقصه ساخت، حمل و نصب 2300 متر مربع تابلو سر در / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت، حمل و نصب 2300 متر مربع تابلو سر در</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944553/مناقصه-ارزیابی-کیفی-پروژه-توپک-رانی-هوشمند-خط-لوله-زیردریایی'>مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944349/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-82'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82  / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944396/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم--تجهیزات-آبیاری-بارانی--آبپاش-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کلیه لوازم ، تجهیزات آبیاری بارانی ، آبپاش ها  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کلیه لوازم ، تجهیزات آبیاری بارانی ، آبپاش ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944398/مناقصه-خرید-کابلهای-انتقال-برق-ماشین-های-آبیاری-سنترپیوت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944419/مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-مدار-تیکنر-و-فیلتر-بازیافت-آب'>مناقصه انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944411/مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-تامین-برق-مجتمع-فرهنگی-ورزشی'>مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944442/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-3-دستگاه-وانت-2-دستگاه-خودروسواری'>آگهی مزایده عمومی فروش  3 دستگاه وانت، 2 دستگاه خودروسواری / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش  3 دستگاه وانت، 2 دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944392/مناقصه-شیر-ایمنی-درون-چاهی-IETC-مجدد'>مناقصه  شیر ایمنی درون چاهی IETC  مجدد  / مناقصه ، مناقصه  شیر ایمنی درون چاهی IETC مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944373/مناقصه-خدمت-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-نوبت-دوم'>مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944351/مزایده-607-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944381/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده مزایده یک دستگاه کامیون بنز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944376/تجدید-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944404/مزایده-فروش-چوب-درخت'>مزایده فروش چوب درخت  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944406/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مشاهده-شبکه-های-تلویزیونی'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم مشاهده شبکه های تلویزیونی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم مشاهده شبکه های تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944380/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سالن-بازسازی'>مناقصه انتخاب پیمانکار سالن بازسازی  / مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب پیمانکار سالن بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944372/مناقصه-خرید-تجهیزات-کلاسی--آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944452/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944412/تجدید-مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>تجدید مزایده خودرو وانت پیکان  / تجدید مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944348/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-GLXI'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GLXI / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GLXI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944436/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شماره-یک'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944444/مزایده-فروش-مرکبات'>مزایده فروش مرکبات / آگهی مزایده , مزایده فروش مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944457/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-16-446متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 16.446متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 16.446متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944399/مناقصه-احداث-دکل-های-اعتماد-به-نفس'>مناقصه احداث دکل های اعتماد به نفس  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث دکل های اعتماد به نفس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944448/مزایده-یک-دستگاه-ملک-مسکونی-142-65متر'>مزایده یک دستگاه ملک مسکونی 142.65متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک مسکونی 142.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944408/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-تخلیه-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-بهره-برداری-از-دوربین-های-مداربسته'>تجدید مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته / تجدید مناقصه ,مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944430/مناقصه-عملیات-اجرائی-شبکه-انتقال-اب-خام-ضلع-شرقی-فاز-یک---'> مناقصه عملیات اجرائی شبکه انتقال اب خام ضلع شرقی فاز یک..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرائی شبکه انتقال اب خام ضلع شرقی فاز یک.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944401/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات'>مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944409/مزایده-مقادیری-لوازم-اسقاطی-و-مستعمل'>مزایده مقادیری لوازم اسقاطی و مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقادیری لوازم اسقاطی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944339/فراخوان-مرمت-و-بهسازی-بازار-تاریخی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و بهسازی بازار تاریخی تجدید نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مرمت و بهسازی بازار تاریخی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944353/مزایده-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944450/مزایده-ششدانگ-پلاک-780-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 780 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 780 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944827/استعلام-نگهداری-سیستم-هوشمند-BMS'>استعلام نگهداری سیستم هوشمند BMS / استعلام ,استعلام نگهداری سیستم هوشمند BMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944834/استعلام-اجرای-رنگ-روغن-2500-متر-مربع-و-اجرای-رنگ-پلاستیک-1000-متر-مربع'>استعلام اجرای رنگ روغن 2500 متر مربع و اجرای رنگ پلاستیک 1000 متر مربع / استعلام ,استعلام اجرای رنگ روغن 2500 متر مربع و اجرای رنگ پلاستیک 1000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944842/استعلام-ترازوی-آشپزخانه-درجه-یک'>استعلام ترازوی آشپزخانه درجه یک  / استعلام ,استعلام ترازوی آشپزخانه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944850/استعلام-افزودن-تابلوی-کنترل-ژنراتور-به-سیستم-تغذیه-داخلی'>استعلام افزودن تابلوی کنترل ژنراتور به سیستم تغذیه داخلی  / استعلام ,استعلام افزودن تابلوی کنترل ژنراتور به سیستم تغذیه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944855/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ... / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944949/استعلام-معرفی-شرکت-ارتباطات-زیرساخت'>استعلام معرفی شرکت ارتباطات زیرساخت / استعلام,استعلام معرفی شرکت ارتباطات زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944929/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944902/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-آموزش-مبتنی-بر-اشتغال-روستاییان'>استعلام برگزاری دوره آموزشی آموزش مبتنی بر اشتغال روستاییان / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی آموزش مبتنی بر اشتغال روستاییان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944890/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-منجمد-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت ران و سردست منجمد گوشت برزیلی / استعلام گوشت ران و سردست منجمد گوشت برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944865/استعلام-مرغ-منجمد-سایز-متوسط-کارتنی'>استعلام مرغ منجمد سایز متوسط کارتنی  / استعلام ,استعلام مرغ منجمد سایز متوسط کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944454/مزایده-ششدانگ-پلاک-218-فرعی-از-1081-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 218 فرعی از 1081 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 218 فرعی از 1081 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944861/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-4-5-کیلویی'>استعلام رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی / استعلام ,استعلام  رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944871/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ارت'>استعلام حفر دو حلقه چاه ارت / استعلام , استعلام حفر دو حلقه چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944878/استعلام-قطعات-موتور-لودر-هپکو-L90'>استعلام قطعات موتور لودر هپکو L90 / استعلام قطعات موتور لودر هپکو L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944891/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-مدرسه'>استعلام تامین سیستم گرمایشی مدرسه  / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944948/استعلام-نیرورسانی-به-مدرسه'>استعلام نیرورسانی به مدرسه / استعلام,استعلام نیرورسانی به مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944943/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-کلانتری'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس کلانتری / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس کلانتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944934/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944957/استعلام-ارائه-خدمت-توسط-دو-دستگاه-خودرو-و--'>استعلام ارائه خدمت توسط دو دستگاه خودرو و .. / استعلام,ااستعلام ارائه خدمت توسط دو دستگاه خودرو و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944382/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-عروجیان'>مزایده بهره برداری از پارکینگ عروجیان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ عروجیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944905/استعلام-بریکر-EP-361225'>استعلام بریکر EP 361225 / استعلام,استعلام  بریکر EP 361225</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944909/استعلام-دستگاه-پایش-گازهای-محلول-در-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام دستگاه پایش گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور / استعلام,استعلام دستگاه پایش گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944914/استعلام-نصب-ماشین-آلات-و-تجهیزات-صنعتی'>استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی / استعلام,استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944917/استعلام-آبسردکن-چهار-شیر-تمام-استیل'>استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل / استعلام , استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944925/استعلام-خرید-نرم-افزار-حضور-غیاب'> استعلام خرید نرم افزار حضور غیاب / استعلام , استعلام خرید نرم افزار حضور غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944936/استعلام-بازدید-دوره-ای-دستگاههای-ثبات-خطا'>استعلام بازدید دوره ای دستگاههای ثبات خطا / استعلام , استعلام بازدید دوره ای دستگاههای ثبات خطا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944954/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک / استعلام , استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945013/استعلام-دستگاه-پرینتر-بارکد-زن'>استعلام دستگاه پرینتر بارکد زن / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر بارکد زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944921/استعلام-مادربرد-و--'>استعلام مادربرد و ... / استعلام,استعلام مادربرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944387/مناقصه-زیرسازی--خرید-و-پخش-آسفالت'>مناقصه زیرسازی ، خرید و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه زیرسازی ، خرید و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944933/استعلام-بیمه-بدنه'>استعلام بیمه بدنه  / استعلام,استعلام بیمه بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944940/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام ,استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944950/استعلام-لامپ-40-وات-کم-مصرف-سرپیچ-کوچک'>استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک / استعلام,استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944963/استعلام-چاپ-کاغذ'>استعلام چاپ کاغذ / استعلام,استعلام چاپ کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944972/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944932/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-آلبالو-و-هویج'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی آلبالو و هویج / استعلام,استعلام مربای تک نفره 25 گرمی آلبالو و هویج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944927/استعلام-خرید-پاسپورت-خوان'>استعلام خرید پاسپورت خوان / استعلام, استعلام خرید پاسپورت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944367/مناقصه-عملیات-همسطح-سازی-و-محوطه-سازی'>مناقصه عملیات همسطح سازی و محوطه سازی / مناقصه , مناقصه عملیات همسطح سازی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944942/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام  خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944977/استعلام-تعمیر-دستک-های-پل-چهر'>استعلام  تعمیر دستک های پل چهر  / استعلام, استعلام  تعمیر دستک های پل چهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944655/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان-سایت-ستاد'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان, سایت ستاد / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944847/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944995/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-های-موسی-بن-جعفر-و--'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان های موسی بن جعفر و ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان های موسی بن جعفر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945058/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-شهید-حسینی'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944678/استعلام-کلریناتور-برقی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کلریناتور برقی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام کلریناتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945008/استعلام-الکتروپمپ-شناور-345-7-55-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 345/7-55 کیلووات  / استعلام ،استعلام الکتروپمپ شناور 345/7-55 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945063/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعتین-ساوه-به-متراژ-3300-مترمربع'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعتین ساوه به متراژ 3300  مترمربع / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای قلعتین ساوه به متراژ 3300  مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944378/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات-وابسته-به-آن'>مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945067/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قاسم-آباد-خنداب-به-متراژ-2100-مترمربع'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای قاسم آباد خنداب به متراژ 2100  مترمربع / استعلام,استعلام   آسفالت ماشینی روستای قاسم آباد خنداب به متراژ 2100  مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944982/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-آمره-کمیجان'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای آمره کمیجان / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای آمره کمیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944978/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-دهنو-خنداب'>استعلام آسفالت ماشینی روستای دهنو خنداب  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای دهنو خنداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945036/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-عباس-آباد'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه عباس آباد  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه عباس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945014/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-استوه'>استعلام آسفالت ماشینی روستای استوه  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای استوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945001/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-ماستر'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ماستر / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای ماستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944991/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سلیم-آباد'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سلیم آباد / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای سلیم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944980/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-خلت-آباد'>استعلام آسفالت ماشینی روستای خلت آباد / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای خلت آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944984/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-پشتکوه-خمین'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای پشتکوه خمین / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای پشتکوه خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944989/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سیان-علیا-خمین'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای سیان علیا خمین / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای سیان علیا خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944407/مزایده-تجهیز--راه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-واحد-آزمایشگاه'>مزایده تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه  / آگهی مزایده , مزایده تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944993/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سیف-الدین-خمین'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سیف الدین خمین / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای سیف الدین خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944413/مناقصه-تجهیز--راه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-واحد-آزمایشگاه'>مناقصه تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه  / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944999/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-بابو-خمین'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بابو خمین / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بابو خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945021/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-لکان-خمین-به-متراژ-2300'>استعلام آسفالت ماشینی روستای لکان خمین به متراژ 2300 / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای لکان خمین به متراژ 2300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945005/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-کوکه-خمین-به-متراژ-1350'>استعلام آسفالت ماشینی روستای کوکه خمین به متراژ 1350 / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای کوکه خمین به متراژ 1350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945025/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-شهابیه-خمین-به-متراژ-7900-مترمربع'>استعلام آسفالت ماشینی روستای شهابیه خمین به متراژ 7900 مترمربع / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای شهابیه خمین به متراژ 7900 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945030/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-درمنک-فراهان'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای درمنک فراهان / استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای درمنک فراهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945034/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-سلیم-آباد-فراهان'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سلیم آباد فراهان / استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سلیم آباد فراهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945037/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-سیان-علیا-خمین'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سیان علیا خمین  / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سیان علیا خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944983/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944996/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-سیف-الدین'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سیف الدین  / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سیف الدین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944393/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-اداری'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945010/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-کوکه'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای کوکه / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای کوکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945020/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-چرمک'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای چرمک / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای چرمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945033/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-احمدآباد'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای احمدآباد / استعلام,استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944981/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944988/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای-شهابیه'>استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای شهابیه / استعلام, استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای شهابیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945054/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای-دهنو-خمین'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای دهنو خمین / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای دهنو خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945061/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-خلت-آباد-فراهان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای خلت آباد فراهان / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای خلت آباد فراهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944990/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944864/استعلام-عملیات-دیوارکشی'>استعلام عملیات دیوارکشی  / استعلام,استعلام عملیات دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945017/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سیان-سفلی--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سیان سفلی ... / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای سیان سفلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944365/مزایده-فروش-تعداد-410-عدد-باطری-مازاد-ضایعاتی'>مزایده فروش تعداد 410 عدد باطری مازاد ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 410 عدد باطری مازاد ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945003/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-راهزان--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای راهزان ... / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای راهزان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944664/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا-سامانه-ستاد'>استعلام آسفالت ماشینی روستا, سامانه ستاد / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944857/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944985/استعلام-واگذاری-خدمات-عمومی-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام  واگذاری خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز  / استعلام , استعلام واگذاری خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944960/استعلام-اتصالات-چدنی-و-اتصالات-شیرآلات-آب-منطقه-ای'>استعلام  اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای / استعلام , استعلام  اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944951/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-علامه'>استعلام  طبخ و توزیع غذای دانشجویان علامه / استعلام,استعلام  طبخ و توزیع غذای دانشجویان علامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944937/استعلام-خرید-لوازم-کمک-توانبخشی-(باطری-سمعک-)'>استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (باطری سمعک )  / استعلام, استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (باطری سمعک ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944922/استعلام-تامین-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام تامین وسایل کمک توانبخشی / استعلام, استعلام تامین وسایل کمک توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944975/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام , استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944964/استعلام-یونیت'>استعلام یونیت / استعلام ,استعلام یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944358/مناقصه-خرید-۴۰-دستگاه-سرور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۴۰ دستگاه سرور نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید ۴۰ دستگاه سرور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944955/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944946/استعلام-خرید-کابل-مسی-میله-ای'>استعلام خرید کابل مسی میله ای / استعلام ,استعلام خرید کابل مسی میله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944958/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944953/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام,استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944944/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار  / استعلام,استعلام بسته نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944928/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945018/استعلام-یکدستگاه-رایانه-Core-i7'>استعلام یکدستگاه رایانه Core i7 / استعلام , استعلام یکدستگاه رایانه Core i7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944959/استعلام-یکدستگاه-ذخیره-ساز-Qnap-nas-storage'>استعلام یکدستگاه ذخیره ساز Qnap nas storage  / استعلام , استعلام یکدستگاه ذخیره ساز Qnap nas storage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944947/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944354/مزایده-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-بصورت-سه-دربند-مغازه'>مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی بصورت سه دربند مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی بصورت سه دربند مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944360/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944931/استعلام-کاپشن-دوپوش-کوهنوردی'>استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی  / استعلام , استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944437/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-باقیمانده-جایگاه-تماشاچیان-استادیوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده جایگاه تماشاچیان استادیوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده جایگاه تماشاچیان استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944896/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-روی-خطوط-شبکه-گاز-و-آب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روی خطوط شبکه گاز و آب / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روی خطوط شبکه گاز و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944867/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-40-دستگاه-سرور'>مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 40 دستگاه سرور / مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 40 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944880/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-آموزشگاه-12-کلاسه-باقرالعلوم-سمنان'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه باقرالعلوم سمنان  / فراخوان ,،فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه باقرالعلوم سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944895/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-آموزشگاه-مسلم-بن-عقیل'>فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل آموزشگاه مسلم بن عقیل / فراخوان ,،فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل آموزشگاه مسلم بن عقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944915/فراخوان-خرید-1500-عدد-اسپیسر-بین-فازی-خطوط-فوق-توزیع-سایت-ستاد'>فراخوان خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی خطوط فوق توزیع, سایت ستاد / فراخوان ,،فراخوان خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی خطوط فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944938/فراخوان-تکمیل-ساختمان-مرکز-آموزش-هتلداری'>فراخوان تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری  / فراخوان ,،فراخوان تکمیل ساختمان مرکز آموزش هتلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944388/اصلاحیه-مزایده-فروش-بخشی-سهام'>اصلاحیه مزایده فروش بخشی سهام  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش بخشی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944883/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-از-نوع-سومیتومو-سیمی-20-لا'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 از نوع سومیتومو سیمی 20 لا / استعلام بهاء, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 از نوع سومیتومو سیمی 20 لا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944885/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-نوع-تری-انگل-گل'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944887/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-دنا-نخی-گل-جلو'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 دنا نخی گل جلو  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 دنا نخی گل جلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944907/مناقصه-واگذاری-تعداد-58-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944364/مزایده-سه-قطعه-زمین-آبی'>مزایده سه قطعه زمین آبی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944974/فراخوان-انتخاب-مشاور'>فراخوان انتخاب مشاور  / آگهی فراخوان, فراخوان انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944877/استعلام-کندانسو-چیلر'>استعلام کندانسو چیلر  / استعلام,استعلام کندانسو چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944888/استعلام-خدمات-مشاوره-روانشناس-صنعتی'>استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944911/استعلام-خدمات-مشاوره-جهت-ارتقاء-سیستم-مدیریت-کیفیت'>استعلام خدمات مشاوره جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت  / استعلام,استعلام خدمات مشاوره جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944363/فراخوان-مناقصه-FOXBORO-PNEUMATIC-D-P-CELL-TRANSMITTERS--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه FOXBORO: PNEUMATIC D/P CELL TRANSMITTERS...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FOXBORO: PNEUMATIC D/P CELL TRANSMITTERS... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944923/استعلام-power-electronics'>استعلام power electronics  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944930/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944910/استعلام-انجام-تست-ادیومتری-شنوائی-سنجی'>استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944906/استعلام-انجام-تست-بینایی-سنجی'>استعلام انجام تست بینایی سنجی  / استعلام, استعلام انجام تست بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944918/استعلام-انجام-آزمایشات-خون-و-ادرار-و-PSA-و-HBA1C'>استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA و HBA1C / استعلام,استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA و HBA1C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944903/استعلام-کنتاکت'>استعلام کنتاکت  / فرم استعلام بهاء ,استعلام کنتاکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944900/استعلام-ویدئومتری-چاه'>استعلام ویدئومتری چاه / استعلام ,استعلام ویدئومتری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944897/استعلام-لوازم-سنجش'>استعلام لوازم سنجش / فرم استعلام بهاء ,استعلام لوازم سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944908/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ / فرم استعلام بهاء ,استعلام ضد یخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945131/استعلام-داربست-بندی-و-سند-بلاست-پاس-1-بویلر-واحد-2-بخار--'>استعلام داربست بندی و سند بلاست پاس 1 بویلر واحد 2 بخار... / استعلام, استعلام داربست بندی و سند بلاست پاس 1 بویلر واحد 2 بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944505/مناقصه-تعمیرات-دستگاه-های-سنگین-و-نیمه-سنگین-سال-97-96'>مناقصه تعمیرات دستگاه های سنگین و نیمه سنگین سال 97-96 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات دستگاه های سنگین و نیمه سنگین سال 97-96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944894/استعلام-رینگ-از-جنس-15MO3'>استعلام رینگ از جنس  15MO3 / استعلام, استعلام رینگ از جنس  15MO3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944926/استعلام-پکینگ-گرافیتی-حلقوی'>استعلام پکینگ گرافیتی حلقوی / استعلام، استعلام پکینگ گرافیتی حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944916/استعلام-​سیل-استریپ'>استعلام ​سیل استریپ / استعلام، استعلام ​سیل استریپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944899/استعلام-​کوپلینگ-جهت-دیزل-پمپ-از-نوع-Grid-Copling'>استعلام ​کوپلینگ جهت دیزل پمپ از نوع Grid Copling / استعلام، استعلام ​کوپلینگ جهت دیزل پمپ از نوع Grid Copling</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944886/استعلام-ست-پکینگ-آب-بندی-جک-دایورتر'>استعلام ست پکینگ آب بندی جک دایورتر / استعلام,استعلام ست پکینگ آب بندی جک دایورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944884/استعلام-شستشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب-و-همسطح-سازی'>استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی / استعلام,استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944941/استعلام-باکس-و--'>استعلام باکس و ... / استعلام, استعلام باکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944919/استعلام-بیرینگ-هوزینگ-و--'>استعلام بیرینگ هوزینگ و ... / استعلام,استعلام بیرینگ هوزینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944912/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی'>استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی  / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944924/استعلام-دسته-لنس-دما'>استعلام دسته لنس دما  / استعلام, استعلام دسته لنس دما  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944545/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-پنجاه-متر-و-چهل-و-شش-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت پنجاه متر و چهل و شش دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت پنجاه متر و چهل و شش دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944956/استعلام-خرید-3-دستگاه-تابلو-12-کیلوولت-و--'>استعلام خرید 3 دستگاه تابلو 12 کیلوولت و ... / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه تابلو 12 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944920/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-100-تنی-ROUGH-TERRAIN'>مناقصه  خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی ROUGH TERRAIN / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی ROUGH TERRAIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944935/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'> استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام,  استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944945/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه-تجدید'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه- تجدید / تجدید استعلام, استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944962/فراخوان-اجرای-محوطه-آسفالت-مدارس'>فراخوان اجرای محوطه آسفالت مدارس  / فراخوان، فراخوان اجرای محوطه آسفالت مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944952/فراخوان-اجرای-ایزوگام-مدارس'>فراخوان اجرای ایزوگام مدارس  / فراخوان، فراخوان اجرای ایزوگام مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944498/مزایده-خودرو-پراید-مدل-83-نوک-مدادی-متالیک-بنزینی'>مزایده خودرو پراید مدل 83 نوک مدادی متالیک بنزینی / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید مدل 83 نوک مدادی متالیک بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945128/مناقصه-محدود-واگذاری-امور-سلف-سرویس--'>مناقصه محدود واگذاری امور سلف سرویس... / فراخوان، مناقصه محدود واگذاری امور سلف سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945047/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-مالی-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله‌گذاری-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب  / فراخوان , فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945027/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-مالی-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله‌گذاری-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب  / فراخوان , فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944961/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-مالی-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله‌گذاری-شبکه-توزیع-آب-و-مخزن'>فراخوان ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب و مخزن  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی و مالی تهیه مصالح و اجرای لوله‌گذاری شبکه توزیع آب و مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944979/ارزیابی-کیفی-عملیات-پرومسلوب-نمودن-چاههای-غیر-مجاز---'>ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب نمودن چاههای غیر مجاز .... / ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب نمودن چاههای غیر مجاز جلوگیری از اضافه برداشت چاههای غیر مجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-155-951-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 155.951 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 155.951 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945019/فراخوان-مناقصه-خرید-کابل-انتقال-برق-سنتر-پیوت-اراضی'>فراخوان مناقصه خرید کابل انتقال برق سنتر پیوت اراضی / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید کابل انتقال برق سنتر پیوت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945057/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی-و-آسفالت'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944552/مزایده-ششدانگ-منافع-تجاری-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده ششدانگ منافع تجاری و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ منافع تجاری و سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945101/مناقصه-روکش-آسفالت-گرم-محور-شریانی'>مناقصه روکش آسفالت گرم محور شریانی  / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت گرم محور شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945080/استعلام-سوییچ-سیسکو-2960-48-port'>استعلام سوییچ سیسکو 2960*48 port / استعلام,استعلام سوییچ سیسکو 2960*48 port</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945032/استعلام-یخچال-فریزر-دار-ده-فوت'>استعلام یخچال فریزر دار ده فوت / استعلام , استعلام یخچال فریزر دار ده فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945043/استعلام-میخ-پرچ-5-سانت-گل-بزرگ-2-کیلو'>استعلام میخ پرچ 5 سانت گل بزرگ 2 کیلو / استعلام , استعلام میخ پرچ 5 سانت گل بزرگ 2 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945056/استعلام-گریس-نسوز-نیم-کیلویی'> استعلام گریس نسوز نیم کیلویی  / استعلام , استعلام گریس نسوز نیم کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944345/مزایده-حدود-600-متر-مکعب-کود-گاوی--'>مزایده حدود 600 متر مکعب کود گاوی ... / آگهی مزایده، مزایده حدود 600 متر مکعب کود گاوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944494/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-احداث-و-نصب-دستگاه-پردازش-پسماندهای-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث و نصب دستگاه پردازش پسماندهای شهری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث و نصب دستگاه پردازش پسماندهای شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945076/استعلام-کیف-بهداشتی-جهت-بیماران'>استعلام کیف بهداشتی جهت بیماران / استعلام , استعلام کیف بهداشتی جهت بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945084/استعلام-سطل-زباله-پارکی-گالوانیزه-مرغوب'>استعلام سطل زباله پارکی گالوانیزه مرغوب / استعلام , استعلام سطل زباله پارکی گالوانیزه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945081/استعلام-خرید-فن-کویل-سقفی'> استعلام خرید فن کویل سقفی  / استعلام , استعلام خرید فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945023/استعلام-میکروسکوپ-نوری-دو-چشمی'>استعلام میکروسکوپ نوری دو چشمی / استعلام ,استعلام میکروسکوپ نوری دو چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945041/استعلام-سطل-زباله-مکانیزه-فلزی'>استعلام سطل زباله مکانیزه فلزی / استعلام,استعلام سطل زباله مکانیزه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945044/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945069/استعلام-جوشکاری-برجهای-مشبک'>استعلام جوشکاری برجهای مشبک / استعلام, استعلام جوشکاری برجهای مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945046/استعلام-خدمات-طراحی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند / استعلام,استعلام خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945050/استعلام-تجهیز-اطاق-مانیتورینگ'>استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ / استعلام,استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945029/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945015/استعلام-مولینه-و-متعلقات'>استعلام مولینه و متعلقات  / استعلام, استعلام مولینه و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945009/استعلام-دی-اتیل-اتر-پارس-شیمی'>استعلام دی اتیل اتر پارس شیمی / استعلام, استعلام دی اتیل اتر پارس شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944994/استعلام-کاغذ-صافی-50--50-ضخیم'>استعلام کاغذ صافی 50 * 50 ضخیم / استعلام, استعلام کاغذ صافی 50 * 50 ضخیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945007/استعلام-تیوپ-2ML-ته-صاف-و-درب-آبی-با-مارک-IMEC'>استعلام تیوپ 2ML ته صاف و درب آبی با مارک IMEC / استعلام, استعلام تیوپ 2ML ته صاف و درب آبی با مارک IMEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945016/استعلام-کاغذ-Ph-متر-نواری-استریپ'>استعلام کاغذ Ph متر نواری استریپ / استعلام, استعلام کاغذ Ph متر نواری استریپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945028/استعلام-بازسازی-اتاق-باتری-و-UPS-مرکز-SC1'>استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1  / استعلام، استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945040/استعلام-نصب-فلو-سوئیچ'>استعلام نصب فلو سوئیچ  / استعلام، استعلام نصب فلو سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945049/استعلام-رفع-نشتی-اتصالات-سوخت-رسانی'>استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی / استعلام، استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945062/استعلام-نوسازی-ساختمانی-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات / استعلام , استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945006/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام  محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945042/استعلام-5-ماژول'>استعلام 5 ماژول  / استعلام,استعلام 5 ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945075/استعلام-امکان-سنجی-سری-دوزان'>استعلام امکان سنجی سری دوزان  / استعلام , استعلام امکان سنجی سری دوزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945053/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-شبکه'>استعلام لوازم مورد نیاز شبکه / استعلام، استعلام لوازم مورد نیاز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945045/استعلام-اجرای-شبکه-محلی'>استعلام اجرای شبکه محلی  / استعلام, استعلام اجرای شبکه محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945035/استعلام-برگزاری-آزمون-علمی-دوره-اول-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه  / استعلام، استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945022/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-دوره-دوم-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه / استعلام، استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945011/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی / استعلام، استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944998/استعلام-ماشین-فتوکپی-با-متعلقات-شارپ'>استعلام ماشین فتوکپی با متعلقات شارپ / استعلام, استعلام ماشین فتوکپی با متعلقات شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944997/استعلام-خرید-خدمت-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی  / استعلام , استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945000/استعلام-خرید-خدمت-اورژانس-اجتماعی-شهرستان-زرندیه'>استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی شهرستان زرندیه  / استعلام , استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی شهرستان زرندیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945024/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های مداربسته / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری سیستم های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944986/استعلام-قطعات-موتور-لودر-هپکو'>استعلام قطعات موتور لودر هپکو  / استعلام ، استعلام قطعات موتور لودر هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945059/استعلام-قطعات-بلدوزر-D85E'>استعلام قطعات بلدوزر D85E  / استعلام,استعلام قطعات بلدوزر D85E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945052/استعلام-تایر-بایاس-20لایه'>استعلام تایر بایاس 20لایه / استعلام,استعلام تایر بایاس 20لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945031/استعلام-تعداد-999-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپراسکس'>استعلام تعداد 999 لایسنس آنتی ویروس کسپراسکس / استعلام, استعلام تعداد 999 لایسنس آنتی ویروس کسپراسکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945012/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام,استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945089/استعلام-خرید-نمک-جاده-ای'>استعلام خرید نمک جاده ای / استعلام , استعلام خرید نمک جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944502/مناقصه-یک-ست-شیر-اصلی-درون-چاهی'>مناقصه  یک ست شیر اصلی درون چاهی / مناقصه یک ست شیر اصلی درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945079/استعلام-واگذاری-بخشی-از-طرحهای-ژنتیک'> استعلام واگذاری بخشی از طرحهای ژنتیک / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از طرحهای ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945070/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'> استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط طرح غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط طرح غربالگری اختلالات ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945051/استعلام-سالن-همایش-و-پذیرایی-با-امکانات-پذیرایی'>استعلام سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی / استعلام , استعلام سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945038/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'> استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945087/استعلام-صندلی-کنفرانسی-نظری-مدل-p235g'>استعلام صندلی کنفرانسی نظری مدل p235g / استعلام,استعلام  صندلی کنفرانسی نظری مدل p235g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945072/استعلام-باتری-12-ولت-سیلد-اسید-100-آمپر-ساعت-صبا-باتری'>استعلام  باتری 12 ولت سیلد اسید 100 آمپر ساعت صبا باتری  / استعلام,استعلام  باتری 12 ولت سیلد اسید 100 آمپر ساعت صبا باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945064/استعلام-خرید-چسب-اپوکسی-دو-جزئی'>استعلام خرید چسب اپوکسی دو جزئی  / استعلام, استعلام خرید چسب اپوکسی دو جزئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945126/استعلام-اجرای-400-کیلومتر-شیار-لرزاننده'>استعلام  اجرای 400 کیلومتر شیار لرزاننده / استعلام، استعلام اجرای 400 کیلومتر شیار لرزاننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945117/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام  سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام , استعلام  سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945106/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945116/استعلام-لیبل-های-پستی-استاندارد'>استعلام لیبل های پستی استاندارد / استعلام, استعلام لیبل های پستی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945120/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله مانسمان گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945127/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945130/استعلام-کنتاکت-حفاظتی'>استعلام کنتاکت حفاظتی  / استعلام, استعلام کنتاکت حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945111/استعلام-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-دربنده'>استعلام پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی دربنده / استعلام، استعلام پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی دربنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945122/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سامره'> استعلام تعمیرات اساسی مدارس سامره  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سامره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945108/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-مدارس'>استعلام تجهیز و نوسازی مدارس / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945077/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945100/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-عرفه-تیران'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس عرفه تیران  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس عرفه تیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944513/مزایده-ضایعات-داغی-قطعات-خودرویی'>مزایده ضایعات داغی قطعات خودرویی / آگهی مزایده,مزایده ضایعات داغی قطعات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945105/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهرضا'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945090/استعلام-پرکلرین-65-'>استعلام پرکلرین 65% / استعلام, استعلام پرکلرین 65%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945103/استعلام-شیر-پروانه-200--'>استعلام شیر پروانه 200 ... / استعلام ، استعلام شیر پروانه 200 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945092/استعلام-خرید-بیس-0-25-جهت-زیرسازی'>استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945082/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-صوت-جلسات'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم صوت جلسات / استعلام، استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم صوت جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945073/استعلام-بهینه-سازی-و-احداث-کانالهای-توزیع-و-کانال-قدرت-درپست-96-کیلوولت'>استعلام بهینه سازی و احداث کانالهای توزیع و کانال قدرت درپست 96 کیلوولت  / استعلام، استعلام بهینه سازی و احداث کانالهای توزیع و کانال قدرت درپست 96 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945065/استعلام-سنگ-شکلاتی-عرض-40'>استعلام سنگ شکلاتی عرض 40  / استعلام، استعلام سنگ شکلاتی عرض 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945066/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام,استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945083/استعلام-چراغ-توکار'>استعلام چراغ توکار / استعلام,استعلام چراغ توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945097/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944559/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-نسبت-به-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مهندسان-مشاور-ایرانی'>مناقصه خرید خدمات مشاوره نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور ایرانی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات مشاوره نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945112/استعلام-بهینه-سازی-دیوار'>استعلام بهینه سازی دیوار  / استعلام,استعلام بهینه سازی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945123/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی  / استعلام, استعلام خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945091/استعلام-تجهیز-سیستم-صوتی-کنفرانس'>استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس  / استعلام، استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945093/استعلام-پروژه-VOIP-ساختمان-فرمانداری-سمیرم'>استعلام پروژه VOIP ساختمان فرمانداری سمیرم  / استعلام، استعلام پروژه VOIP ساختمان فرمانداری سمیرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945102/استعلام-قند-و-شکر'>استعلام قند و شکر / استعلام,استعلام قند و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945110/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی  / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945114/استعلام-هود-شومینه-ای'>استعلام هود شومینه ای  / استعلام, استعلام هود شومینه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944562/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945119/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام,استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945104/استعلام-جاکفشی'>استعلام جاکفشی / استعلام,استعلام جاکفشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945088/استعلام-اتو-برقی'>استعلام اتو برقی  / استعلام,استعلام اتو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945074/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام,استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945055/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار'>استعلام تخم مرغ تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ تاریخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945060/استعلام-آبلیمو-مجید'>استعلام آبلیمو مجید / استعلام, استعلام آبلیمو مجید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945068/استعلام-ماست-100-گرمی-پگاه'>استعلام ماست 100 گرمی پگاه / استعلام، استعلام ماست 100 گرمی پگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945078/استعلام-پنیر-30-گرمی-خامه-ای-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی خامه ای هراز / استعلام , استعلام پنیر 30 گرمی خامه ای هراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945086/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام تن ماهی 180 گرمی / استعلام، استعلام تن ماهی 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945095/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام، استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944541/مزایده-خودروهای-مازاد-و-تصادف'>مزایده خودروهای مازاد و تصادف / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودروهای مازاد و تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945085/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز-شهرک-صنعتی-شماره-2-جیرفت'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت / استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945098/استعلام-شیر-و-اتصالات'>استعلام شیر و اتصالات / استعلام, استعلام شیر و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945107/استعلام-سمپاشی-و-آفت-زدایی-ساختمان'> استعلام سمپاشی و آفت زدایی ساختمان / استعلام , استعلام سمپاشی و آفت زدایی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945113/استعلام-سرور-رایانه-مدل-ML310-نام-تجارتی-HP'>استعلام سرور رایانه مدل ML310 نام تجارتی HP  / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل ML310 نام تجارتی HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945071/استعلام-دستگاه-هشداردهنده-گازهای-سمی-آنالیز-کننده-اکسیژن-و--'>استعلام دستگاه هشداردهنده گازهای سمی، آنالیز کننده اکسیژن و ... / استعلام, استعلام دستگاه هشداردهنده گازهای سمی، آنالیز کننده اکسیژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945096/استعلام-مینی-پی-سی--'>استعلام  مینی پی سی... / استعلام, استعلام  مینی پی سی، رم و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945125/استعلام-سوئیچ-16-پورت-HDMI'> استعلام سوئیچ 16 پورت HDMI  / استعلام , استعلام سوئیچ 16 پورت HDMI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945099/استعلام-لیست-تجهیزات-توانپزشکی-و-بهداشتی'>استعلام  لیست تجهیزات توانپزشکی و بهداشتی / استعلام, استعلام  لیست تجهیزات توانپزشکی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945132/استعلام-واگذاری-اجرای-شاخصهای-مربوط-پایگاه-سلامت'>استعلام واگذاری اجرای شاخصهای مربوط پایگاه سلامت / استعلام,استعلام واگذاری اجرای شاخصهای مربوط پایگاه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945118/استعلام-خرید-لباس-ورزشی'>استعلام خرید لباس ورزشی  / استعلام,استعلام خرید لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944361/مزایده-590-3-هزارم-تمامیت-آپارتمان'>مزایده 590.3 هزارم تمامیت آپارتمان / مزایده,مزایده 590.3 هزارم تمامیت آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944522/تجدید-مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-خود'>تجدید مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود / تجدید مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945124/استعلام-خرید-توپ-فوتبال--والیبال--بسکتبال'>استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال  / استعلام، استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945109/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی  / استعلام,استعلام خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945094/استعلام-تهیه-و-نصب-مبدل-48-به-24-ولتی-DC-DC'>استعلام تهیه و نصب مبدل 48 به 24 ولتی DC/DC / استعلام,استعلام   تهیه و نصب مبدل 48 به 24 ولتی DC/DC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945115/استعلام-خدمات-مشاور-مطالعات-تعمیرات-اساسی-اسکله-ها'>استعلام خدمات مشاور مطالعات تعمیرات اساسی اسکله ها / استعلام, استعلام خدمات مشاور مطالعات تعمیرات اساسی اسکله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945121/استعلام-شارژ-و-سرویس-و-نگهداری-کپسولها'>استعلام  شارژ و سرویس و نگهداری کپسولها / استعلام  شارژ و سرویس و نگهداری کپسولها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944573/مزایده-اجاره-گاوداری'>مزایده اجاره گاوداری / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944600/مناقصه-اجرای-پروژه-های-ساخت-سایت-و-بسترسازی'>مناقصه اجرای پروژه های ساخت سایت و بسترسازی / مناقصه اجرای پروژه های ساخت سایت و بسترسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944611/مناقصه-خدمات-عمرانی-و-تاسیساتی'>مناقصه خدمات عمرانی و تاسیساتی / مناقصه خدمات عمرانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944615/مزایده-تعداد-14-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده تعداد 14 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده  تعداد 14 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944637/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-96-7-10'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات 96.7.10 / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات و تجهیزات 96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944357/مزایده-ملک-عرصه-53-66متر'>مزایده ملک عرصه 53.66متر  / مزایده,مزایده ملک عرصه 53.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944628/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944614/مزایده--فروش-چند-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده   فروش چند دستگاه خودرو سبک  / مزایده ، مزایده  فروش چند دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944622/مناقصه-کرایه-92-دستگاه-خودرو-با-راننده'>مناقصه کرایه 92 دستگاه خودرو با راننده  / مناقصه کرایه 92 دستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944597/آگهی-مناقصات-میکسر-MX-2011-برای-مخزن'>آگهی مناقصات میکسر  MX-2011 برای مخزن / آگهی مناقصات ، مناقصات میکسر  MX-2011 برای مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944483/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-96-7-10'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت 96.7.10  / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت 96.7.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944499/مزایده-فروش-5000-متر-لوله-چدن-داکتیل'>مزایده فروش  5000 متر لوله چدن داکتیل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  5000 متر لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944510/مزایده-مازاد-اول-پلاک-45-فرعی-از-220-اصلی-زمین'>مزایده مازاد اول پلاک 45 فرعی از 220 اصلی زمین / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک 45 فرعی از 220 اصلی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944512/مزایده-یکباب-حیاط-مسکونی-مساحت-329متر'>مزایده یکباب حیاط مسکونی مساحت 329متر  / مزایده,مزایده یکباب حیاط مسکونی مساحت 329متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944356/مزایده-سه-دانگ-و-389-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده سه دانگ و 389.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده سه دانگ و 389.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944517/مزایده-ساختمان-مشتمل-بر-یک-طبقه-زیرزمین-و-همکف-تجاری'>مزایده ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین و همکف تجاری / مزایده,مزایده ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین و همکف تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944591/مزایده-دستگاه-بسته-بندی'>مزایده دستگاه بسته بندی / آگهی مزایده، مزایده دستگاه بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944521/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی و سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944523/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-واحد-مسکونی-با-سند-عادی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد مسکونی با سند عادی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد مسکونی با سند عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944543/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-محوطه-بخش-15-گیلان'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه محوطه بخش 15 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه محوطه بخش 15 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944595/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-50-تنی--'>مزایده یک دستگاه باسکول 50 تنی... / مزایده، مزایده یک دستگاه باسکول 50 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944537/مزایده-اموال-غیرمنقول-طبقه-دوم-شمالی-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده اموال غیرمنقول طبقه دوم شمالی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول طبقه دوم شمالی مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944534/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-23290متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 23290متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 23290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944532/مزایده-دو-قطعه-شالیزاری-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه شالیزاری مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه شالیزاری مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944531/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزار-مساحت-چهار-هزار-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزار مساحت چهار هزار و سی متر  / مزایدهمزایده ششدانگ زمین شالیزار مساحت چهار هزار و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944359/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-84-5متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه 84.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 84.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944528/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944605/مزایده-دستگاه-پیراتور-سیمان-روبین--'>مزایده دستگاه پیراتور سیمان روبین... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پیراتور سیمان روبین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944601/مزایده-تلویزیون-32-اینچ--'>مزایده تلویزیون 32 اینچ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده تلویزیون 32 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944577/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944421/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-یکصد-و-بیست-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره یکصد و بیست و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره یکصد و بیست و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944424/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-مساحت-13-5-هکتار'>مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 13.5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 13.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944426/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-چهارصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944431/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیکاری'>مزایده ششدانگ زمین شالیکاری  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944429/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیکاری-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944571/مزایده-گل-تزئینی-ایستاده--'>مزایده گل تزئینی ایستاده... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده گل تزئینی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944355/مزایده-فرش-ماشینی--'>مزایده  فرش ماشینی... / آگهی مزایده، مزایده  فرش ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944561/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-6-متری--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری - نوبت دوم  / مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944433/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-136متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 136متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 136متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944445/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944587/مزایده-دو-دستگاه-اتاقک-بار-کمپرسی'>مزایده دو دستگاه اتاقک بار کمپرسی / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه اتاقک بار کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944441/مزایده-زمین-مساحت-200مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده زمین مساحت 200مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 200مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944438/مزایده-یکباب-مغازه-کباب-سرا-68-55متر'>مزایده یکباب مغازه کباب سرا 68.55متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه کباب سرا 68.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944584/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-سرویس-و-نگهداری-2-دستگاه-ups-10kva'>فراخوان انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری 2 دستگاه ups-10kva / فراخوان انتخاب پیمانکار ،فراخوان انتخاب پیمانکار  سرویس و نگهداری 2 دستگاه ups-10kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944546/مناقصه-عملیات-مقاوم-سازی-و-بهسازی-لرزه-ای-پل-های-تقاطع-بزرگراه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های تقاطع بزرگراه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های تقاطع بزرگراه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944555/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه  , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944352/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ماتیز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماتیز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماتیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944568/مناقصه-احداث-سردخانه-های-بالای-صفر'>مناقصه احداث سردخانه های بالای صفر / آگهی مناقصه  , مناقصه احداث سردخانه های بالای صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944542/مناقصه-خرید-و-بازسازی-غرفه-های-بازیافت---'>مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944547/مزایده-مجموعه-های-ورزشی'>مزایده مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده ، مزایده مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944518/مناقصه-خرید-و-نصب-11-دستگاه-آسانسور-19-و-21-نفره'>مناقصه خرید و نصب 11 دستگاه آسانسور 19 و 21 نفره / فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه خرید و نصب 11 دستگاه آسانسور 19 و 21 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944527/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بازارچه'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از بازارچه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944536/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه 3  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944564/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-مشهد'>مزایده فروش املاک در تهران و مشهد  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944496/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-شهرکهای--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات شهرکهای.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات شهرکهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944375/شناسایی-پیمانکار-تکمیل-پروژه-تجاری-اقامتی-مشهد'>شناسایی پیمانکار تکمیل پروژه تجاری اقامتی مشهد / فراخوان شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار تکمیل پروژه تجاری اقامتی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944504/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-(کلید-تحویل)'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی (کلید تحویل) / آگهی به صورت تهاتر , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی (کلید تحویل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944567/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944557/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب--1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>اصلاحیه مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944341/مناقصه-روکش-آسفالت-شهرک-372-واحدی-و-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-شهرک-2500-واحدی-تجدیدنوبت-دوم'>مناقصه  روکش آسفالت شهرک 372 واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک 2500 واحدی- تجدیدنوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  روکش آسفالت شهرک 372 واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک 2500 واحدی- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944362/مناقصه-اجرای-عملیات-آبنما-و-اصلاح-جاده--'>مناقصه اجرای عملیات آبنما و اصلاح جاده... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات آبنما و اصلاح جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944491/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر-96-7-10'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر 96.7.10 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر 96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944493/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-170متر-96-7-10'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر 96.7.10 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر 96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944488/مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی  آسفالت و جدول گذاری روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی  آسفالت و جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944495/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت59-28-و-159-1متر-96-7-10'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر 96.7.10 / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر 96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944506/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-نه-سهم-ملک-پلاک-ثبتی'>مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ملک پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ملک پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944608/مناقصه-عمومی-واگذاری-حجمی-عملیات-انبار-نفت'>مناقصه عمومی واگذاری حجمی عملیات انبار نفت  / مناقصه عمومی، واگذاری حجمی عملیات انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944501/مزایده-یک-قطعه-تفکیکی-مساحت-6300مترمربع-و--'>مزایده یک قطعه تفکیکی مساحت 6300مترمربع و .. / مزایده,مزایده یک قطعه تفکیکی مساحت 6300مترمربع و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944468/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-کلات--شامل-احداث-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات ، شامل احداث ساختمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات ، شامل احداث ساختمان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944478/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور-هوا'>مزایده یکدستگاه کمپرسور هوا / مزایده ، مزایده یکدستگاه کمپرسور هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944730/مزایده-۱۰۰-تن-ضایعات-آهن-و--'>مزایده ۱۰۰ تن ضایعات آهن و ... / مزایده,مزایده ۱۰۰ تن ضایعات آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944479/مناقصه-تعمیرات-بخش-ناباروری-(IVF)-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات بخش ناباروری (IVF)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات بخش ناباروری (IVF) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944370/مناقصه-اجرای-عملیات-کروکی-های-پراکنده-اصلاح-شبکه-و-نصب-مجدد-انشعاب--'>مناقصه اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعاب... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944574/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-خیابان-امیرکبیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان امیرکبیر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان امیرکبیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944486/مزایده-دستگاه-شات-بلاست--'>مزایده دستگاه شات بلاست... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه شات بلاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944497/مزایده-یکدستگاه-تلفن-همراه-موبایل'>مزایده یکدستگاه تلفن همراه موبایل / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه تلفن همراه موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944490/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-چرم-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه پرس چرم و ... - نوبت دوم  / مزایده فروش یک دستگاه پرس چرم و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944635/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-از-ساختمان-های-اداری-ستاد-و-منابع-آب'>مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از ساختمان های اداری ستاد و منابع آب  / مناقصه عمومی, خدمات نگهبانی از ساختمان های اداری ستاد و منابع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944484/مناقصه-انجام-تعمیرات-اعم-از-جزئی-اساسی-و-بازسازی-کامل-ماشین-آلات-(سنگین-نیمه-سنگین-و-سبک)'>مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات (سنگین، نیمه سنگین و سبک) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات (سنگین، نیمه سنگین و سبک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944477/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944463/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا-سوناتا-2400A'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا سوناتا 2400A  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا سوناتا 2400A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944443/فراخوان-عمومی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-کامل-آسانسورهای-تعداد-8-بلوک'>فراخوان عمومی خرید ، نصب و راه اندازی کامل آسانسورهای تعداد 8 بلوک  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان عمومی خرید ، نصب و راه اندازی کامل آسانسورهای تعداد 8 بلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944453/مزایده-فروش-شلوار-لی-بچه-گانه-و--'>مزایده فروش شلوار لی بچه گانه و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش شلوار لی بچه گانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944533/اگهی-مزایده-گوشی-تلفن-پاناسونیک'>اگهی مزایده گوشی تلفن پاناسونیک / اگهی مزایده , مزایده گوشی تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944556/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-50-ساله-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع با قدمت 50 ساله نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع با قدمت 50 ساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944560/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-202-53مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 202.53مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 202.53مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944581/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-20-86متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 20.86متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 20.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944511/فراخوان-مزایده-اجاره-کارگاه-کشتکار-گلخانه-با-تجهیزات-و--'>فراخوان مزایده اجاره کارگاه کشتکار گلخانه با تجهیزات و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده اجاره کارگاه کشتکار گلخانه با تجهیزات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944472/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944475/مزایده-یک-درب-باغ-مساحت-4310مترمربع'>مزایده یک درب باغ مساحت 4310مترمربع  / مزایده,مزایده یک درب باغ مساحت 4310مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944482/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-216مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 216مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 216مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944481/مزایده-ششدانگ-پلاک-91-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از سی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944480/مزایده-یک-درب-باغ-مساحت-1050متر'>مزایده یک درب باغ مساحت 1050متر  / مزایده,مزایده یک درب باغ مساحت 1050متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944473/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944465/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-مغازه-بیست-و-نه-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه بیست و نه متر / مزایده,ممزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه بیست و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944427/تجدید-مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-رسته-های-فنی-و-مهندسی-و---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944432/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری  یک باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944440/مزایده-واگذاری-خدمات-تفکیک-زباله'>مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله / آگهی مزایده، مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944470/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944451/مناقصه-تامین-خدمات-نگهبانی'>مناقصه تامین خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944663/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-توقفگاه-های-ناوگان-باری-و-نمایشگاه-96-7-10'>تجدید مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه 96.7.10 / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه  96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944459/مزایده-اجاره-فضاهای-مازاد'>مزایده اجاره فضاهای مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944435/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-و-اجازه-موقت-بهره-برداری-غرفه-شماره-24'>مزایده اجاره عرصه و اعیان و اجازه موقت بهره برداری غرفه شماره 24  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره عرصه و اعیان و اجازه موقت بهره برداری غرفه شماره 24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944428/مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-طبقاتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944447/مزایده-فروش-2-دستگاه-آبشیرینکن'>مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944514/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-و-اکتشاف-تعدادی-از-معاون-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده امتیاز بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معاون و محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی, مزایده امتیاز بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معاون و محدوده های اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944439/تجدید-مناقصه-41-300-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-315-میلیمتر'>تجدید مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944973/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-280-25-مترمربع'> مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 280/25 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 280/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944500/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944671/فراخوان-طراحی-سر-در-ورودی-اصلی-و-دیواره'>فراخوان طراحی سر در ورودی اصلی و دیواره / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان طراحی سر در ورودی اصلی و دیواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944492/اجاره-یک-ساله-پلاژ-لیدو'>اجاره یک ساله پلاژ لیدو  / اگهی مزایده , اجاره یک ساله پلاژ لیدو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944425/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی-(بیلبورد)-96-7-10'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)  96.7.10 / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) 96.7.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944434/مزایده-واگذاری-تکمیل-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-تمدید'>مزایده واگذاری تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی  تمدید  / مزایده، مزایده واگذاری تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی  تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944458/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944446/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-باگاس-دوره-بهره-برداری'>مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه باگاس دوره بهره برداری / مناقصه ,مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه باگاس دوره بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944422/ارزیابی-کیفی-تامین-مالی--طراحی--ساخت--اجاره-و-انتقال-سالن--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، اجاره و انتقال سالن... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، اجاره و انتقال سالن... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944449/مزایده-واگذاری-اداره-امور-سالن-های-تعمیرات-خودروهای-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  اداره امور سالن های تعمیرات خودروهای تولیدی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  اداره امور سالن های تعمیرات خودروهای تولیدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944460/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-ساختمان'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان / آگهی مناقصه  ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944418/مزایده-واگذاری-کانتینر-لوله-های-سپول-لوله-ریل-تجدید'>مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل تجدید  / مزایده , مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944661/مناقصه-پیمان-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-96-7-10'>مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه 96.7.10 / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه 96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944414/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-ری-و-تنظیفات-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944469/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-برق-به-همراه-ژنراتور-برق-و-شاسی-و-زیر-موتور-و-متعلقات---'>مزایده فروش یکدستگاه موتور برق به همراه ژنراتور برق و شاسی و زیر موتور و متعلقات .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتور برق به همراه ژنراتور برق و شاسی و زیر موتور و متعلقات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944487/مزایده-سرقفلی-مغازه-کتابفروشی-16متر'>مزایده سرقفلی مغازه کتابفروشی 16متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه کتابفروشی 16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944489/مزایده-زمین-مساحت-4340-000مترمربع'>مزایده زمین مساحت 4340.000مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 4340.000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944456/مناقصه-پروژه-احداث-گرمخانه-(سوله-ورزشی-چند-منظوره)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث گرمخانه (سوله ورزشی چند منظوره) تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث گرمخانه (سوله ورزشی چند منظوره) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944462/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944558/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-راه-اندازی-خط-تولید-بیس-در-معدن--'>مناقصه خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید بیس در معدن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید بیس در معدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944540/مناقصه-فروش--شارژ-و-توزیع-کارت-بلیت-الکترونیک-سازمان-نوبت-دوم'>مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944658/مزایده-اجاره-یک-حلقه-چاه-عمیق-کشاورزی-و-اراضی-تحت-شرب'>مزایده اجاره یک حلقه چاه عمیق کشاورزی و اراضی تحت شرب / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک حلقه چاه عمیق کشاورزی و اراضی تحت شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944544/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944550/مناقصه-ارایه-خدمات-پاسخگویی-به-تماس-های-ورودی-مرکز-122--نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات پاسخگویی به تماس های ورودی مرکز 122 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارایه خدمات پاسخگویی به تماس های ورودی مرکز 122 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944570/مناقصه-خرید-نوار-تیپ'>مناقصه خرید نوار تیپ / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه خرید نوار تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944579/مزایده-یکدستگاه-تزریق-شکلات-و--'>مزایده  یکدستگاه تزریق شکلات و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه تزریق شکلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944466/فراخوان-واگذاری-پوشش-های-بیمه-آتش-سوزی--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ...تجدید  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ... تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944474/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944572/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944507/مزایده-یک-قطعه-بلوک-سر-سیلندر--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه بلوک سر سیلندر  - نوبت دوم  / آگهی مزایده,  مزایده یک قطعه بلوک سر سیلندر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944503/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944455/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-300-باب-حوضچه-آب-و-منهول-فاضلاب'>مناقصه اصلاح و بازسازی 300 باب حوضچه آب و منهول فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی 300 باب حوضچه آب و منهول فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944585/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-277مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 277مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 277مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944464/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944467/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944588/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-مساحت-زمین-121متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک مساحت زمین 121متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک مساحت زمین 121متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944476/مناقصه-راهبری-ناحیه-خدمات-تعمیر-و-نگهداشت--عملیات-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944485/مناقصه-امور-بازسازی-بیمارستان'>مناقصه امور بازسازی بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه امور بازسازی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944461/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-تعمیرات-اساسی-و-استانداردسازی-جایگاههای-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت و تعمیرات اساسی و استانداردسازی جایگاههای سوخت نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مدیریت و تعمیرات اساسی و استانداردسازی جایگاههای سوخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944682/مناقصه-واگذاری-حجمی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944539/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی--'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تبلیغات محیطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944566/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944551/مناقصه-جمع-آوری-مکانیزه-و-شستشوی-باکسهای-زباله-در-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری مکانیزه و شستشوی باکسهای زباله در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری مکانیزه و شستشوی باکسهای زباله در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944554/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-اول'>مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944549/تجدید-فراخوان-احداث-خط-انتقال-پمپاژ-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944525/مزایده-10-باب-مغازه-دکه-و-سوغات-سرا--نوبت-دوم'>مزایده  10 باب مغازه، دکه و سوغات سرا  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  10 باب مغازه، دکه و سوغات سرا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944603/مزایده-منزل-مسکونی-اعیانی-کل-507متر'>مزایده منزل مسکونی اعیانی کل 507متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیانی کل 507متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944610/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-چهارم-114-74متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 114.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 114.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944613/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-256-62متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 256.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 256.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944606/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-75متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944343/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-کارده--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده....نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944651/مزایده-اجاره-تعدادی-از-پل-ها-و-بیلبوردها-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از پل ها و بیلبوردها نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از پل ها و بیلبوردها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944596/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-پلاک-225-فرعی'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ پلاک 225 فرعی  / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ پلاک 225 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944599/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-اعیانی-عمارت'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ اعیانی عمارت / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ اعیانی عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944598/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4282-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4282.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4282.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944538/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944580/مزایده-املاک-و-ماشین-آلات-شاسی-ایسوزو-و-وانت-کاپرا'>مزایده املاک و ماشین آلات شاسی ایسوزو و وانت کاپرا / آگهی مزایده , مزایده املاک و ماشین آلات شاسی ایسوزو و وانت کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944636/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی--پشتیبانی-ادارات'>مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944644/مزایده-فروش-آسفالت-تراش-و--'>مزایده فروش آسفالت تراش و ... / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش آسفالت تراش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944630/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-اداری'>مزایده فروش واحدهای تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944400/مزایده-دو-دانگ-از-4-دانگ-مشاع-از-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944669/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن-انواع-نهاده-های-مبدا-انبار'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944402/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-105متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 105متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 105متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944565/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944575/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-ترمینال-مسافربری-ورامین---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-52-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 52.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 52.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944578/مناقصه-خرید-خدمات-نیروی-کارگری-موقت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944576/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-چهارچوب-فلزی-و-بشکه-پلاستیکی'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل چهارچوب فلزی و بشکه پلاستیکی / مزایده اقلام ضایعاتی شامل چهارچوب فلزی و بشکه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944969/مناقصه-پیمانکار-تاسیسات-مکانیکی-و-برق'>مناقصه پیمانکار تاسیسات مکانیکی و برق / مناقصه ، مناقصه پیمانکار تاسیسات مکانیکی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944583/مزایده-واگذاری-بازارچه-گلستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه گلستان نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه گلستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944590/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-یزد-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944592/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب-و-انشعابات-بخشی-از-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب و انشعابات بخشی از منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه آب شرب و انشعابات بخشی از منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944618/مزایده-فروش-نوار-نقاله--آسیاب-دهانه-100-جک-دار-و-تابلوی-برق-مربوطه---نوبت-دوم'>مزایده فروش نوار نقاله ، آسیاب دهانه 100 جک دار و تابلوی برق مربوطه.... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش نوار نقاله ، آسیاب دهانه 100 جک دار و تابلوی برق مربوطه.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944604/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-بازرسی-سازمان-(درون-شهری-و-برون-شهری)'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و بازرسی سازمان (درون شهری و برون شهری) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و بازرسی سازمان (درون شهری و برون شهری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944607/مناقصه-تامین-برق-روستاهای--'> مناقصه تامین برق روستاهای.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین برق روستاهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-38-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 38.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 38.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944863/مناقصه-to-PURCHASE-50000-M-T-METALLURGICAL-COKE-و--'>مناقصه to PURCHASE 50000 M/T METALLURGICAL COKE و ... / آگهی مناقصه, مناقصه to PURCHASE 50000 M/T METALLURGICAL COKE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944594/مناقصه-خرید-pump-نوبت-دوم'>مناقصه خرید pump- نوبت دوم  / invitation for prequalification, مناقصه خرید pump- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944336/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-101-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 101.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 101.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944535/مزایده-فروش-سواری-سیستم-رنو-مدل-96'>مزایده فروش سواری سیستم رنو مدل 96 / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش سواری سیستم رنو مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944776/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی-قالب-بندی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945133/مزایده-فروش-7-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات / مزایده، مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944667/مناقصه-خرید-ایزوگام-دارای-روکش-فویل-آلومینیومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944754/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944770/مناقصه-اجرای-۳۶۲۰۰-متر-شبکه-و-نصب-۱۷۰-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای ۳۶۲۰۰ متر شبکه و نصب ۱۷۰ فقره انشعاب پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه اجرای ۳۶۲۰۰ متر شبکه و نصب ۱۷۰ فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944699/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1000-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1000 هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1000 هزار متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944716/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فرآیند-تولید-طلق-گذاری-شیشه'>مناقصه واگذاری بخشی از فرآیند تولید طلق گذاری شیشه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از فرآیند تولید طلق گذاری شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944702/آگهی-مزایده-خودرو-مستعمل'>آگهی مزایده خودرو مستعمل  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده خودرو مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944709/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-استخر-سرپوشیده'>مزایده بهره برداری از یک باب استخر سرپوشیده / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از یک باب استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944410/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-به-دیوار-مساحت-3097متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور به دیوار مساحت 3097متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور به دیوار مساحت 3097متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944698/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944713/فراخوان-پروژه-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم  / فراخوان دعوت به مشارکت، فراخوان پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944711/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-اداری--تجاری-فرهنگی'>مزایده واگذاری به اجاره واحدهای اداری - تجاری- فرهنگی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره واحدهای اداری - تجاری- فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944701/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی-نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944816/مزایده-10000-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 10000 متر لوله 16 میلیمتر / آگهی مزایده ,مزایده 10000 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944707/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-91'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 91  / مزایده, مزایده فروش خودرو پراید مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944798/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1395'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1395  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1395 سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944783/مزایده-فروش-یکدستگاه-بسته-بندی-ذرت-علوفه-ای-(سیلاژ)'>مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای (سیلاژ)  / آگهی فروش و مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای (سیلاژ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944415/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-پلاک-502-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 502 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 502 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944772/مناقصه-آگهی-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-بهداشتی-درمانی-شبانه-روزی-فیشور'>مناقصه آگهی واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی فیشور / مناقصه ,مناقصه آگهی واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی فیشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944879/مزایده-دو-قطعه-زمین-12-و-15700متر-و-باغ'>مزایده دو قطعه زمین 12 و 15700متر و باغ  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 12 و 15700متر و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944679/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان نوبت سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944693/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-چهار-حوزه-ثبت-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش چهار حوزه ثبت کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش چهار حوزه ثبت کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944731/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک-111-مدل-89--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 مدل 89 - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 مدل 89 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944825/مزایده-تعداد-7-دستگاه-اتومبیل-و-26-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 7 دستگاه اتومبیل و 26 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده , مزایده تعداد 7 دستگاه اتومبیل و 26 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944696/مزایده-ملک-مساحت-125مترمربع'>مزایده ملک مساحت 125مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 125مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944712/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-تیپ-16000'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان تیپ 16000 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان تیپ 16000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944417/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-3300متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944720/مزایده-چهار-خط-فرآوری-پسته-تر--'>مزایده چهار خط فرآوری پسته تر... / آگهی مزایده، مزایده چهار خط فرآوری پسته تر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944763/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سبک  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944725/مزایده-بدنه-و-شاسی-دستگاه--نوبت-دوم'>مزایده بدنه و شاسی دستگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده بدنه و شاسی دستگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944691/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-زرشکی'>مزایده فروش یک دستگاه پراید زرشکی / آگهی مزایده اموال منقول،مزایده فروش یک دستگاه پراید زرشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944690/مزایده-فروش-دو-تخته-فرش-و--'>مزایده فروش دو تخته فرش و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده فروش دو تخته فرش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944689/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-اصلاح-روسازی-و-ترمیم-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944686/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944530/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری-(EM-PM)-ابنیه-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944780/فراخوان-واگذاری-تعداد-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-محصولات-کشاورزی-(پایانه)-گل-و-گیاه'>فراخوان واگذاری  تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی (پایانه) گل و گیاه  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری  تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی (پایانه) گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944801/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-(100-000)-متر-سیم-الومینیوم-نمره-120-روکشدار-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم نمره 120 روکشدار و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم نمره 120 روکشدار و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944808/مزایده-150-هزار-تن-نرمه-گندله-و-آهن-اسفنجی-نوبت-د-وم'>مزایده 150 هزار تن نرمه گندله و آهن اسفنجی- نوبت د وم  / مزایده , مزایده 150 هزار تن نرمه گندله و آهن اسفنجی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944823/تجدید-مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر'>تجدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر / آگهی تجدید فراخوان, تجدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944777/فراخوان-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-تنظیفات-شهرک-مسکونی-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات شهرک مسکونی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات شهرک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944789/حراج-فروش-حدود-156000-کیلوگرم-ضایعات-حاصل-از-بوجاری-گندم'>حراج فروش حدود 156000 کیلوگرم ضایعات حاصل از بوجاری گندم / آگهی حراج , حراج فروش حدود 156000 کیلوگرم ضایعات حاصل از بوجاری گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944820/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-حمل-و-نقل-داخلی-و-درون-شهری'>مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری / مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944807/مزایده-دیوار-بتنی--ستون-بتنی-و--'>مزایده دیوار بتنی ، ستون بتنی و ... / مزایده,مزایده دیوار بتنی ، ستون بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944794/مزایده-اجاره-37-عدد-نیمکت-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944830/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944852/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-و-بهره-برداری-5-عدد-حجم-تبلیغاتی-محیطی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان جهت نصب و بهره برداری 5 عدد حجم تبلیغاتی محیطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان جهت نصب و بهره برداری 5 عدد حجم تبلیغاتی محیطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944791/مزایده-هشت-دستگاه-لپ-تاپ---نوبت-دوم'>مزایده هشت دستگاه لپ تاپ ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده هشت دستگاه لپ تاپ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944851/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-236متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 236متر  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 236متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944703/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944520/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944728/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات--مرحله-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات - مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944697/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-247-70متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 247.70متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 247.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944767/مناقصه-خودرو-سواری-پژو-مدل-90-به-بالا--نوبت-دوم'>مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944700/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-43-94متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944742/مناقصه-تکمیل-ریل-گذاری--خرید-ادوات--نصب--راه-اندازی'>مناقصه تکمیل ریل گذاری ، خرید ادوات ، نصب ، راه اندازی / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تکمیل ریل گذاری ، خرید ادوات ، نصب ، راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944524/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944717/مزایده-واگذاری-مقدار-8-شبانه-روز-از-مدار-12-شبانه-روز-چاه-کشاورزی'>مزایده واگذاری مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944692/مناقصه-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-چاپ-دوم'>مناقصه جهت حفظ و نگهداری فضای سبز چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جهت حفظ و نگهداری فضای سبز چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944694/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-روزانه-کالا'>مناقصه تخلیه و بارگیری روزانه کالا / آگهی مناقصه،مناقصه تخلیه و بارگیری روزانه کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944687/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-آشپزخانه-با-دو-سالن-پذیرایی'>مزایده واگذاری بهره برداری از آشپزخانه با دو سالن پذیرایی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از آشپزخانه با دو سالن پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944685/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-واحدهای-اقامتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از واحدهای اقامتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از واحدهای اقامتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944788/مزایده-فروش-روزنامه-های-باطله-دفتر-96-07-10'>مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر -96.07.10 / مزایده,مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر -96.07.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944843/مزایده-فروش-قیر-و-تهیه-آسفالت-بیندر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قیر و تهیه آسفالت بیندر- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش قیر و تهیه آسفالت بیندر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944526/مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-تکمیل-و-درمان-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944828/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944797/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-گاز-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع گاز پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944800/فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-دو-بیلبورد-دوطرفه'>فراخوان مناقصه ساخت و نصب دو بیلبورد دوطرفه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه ساخت و نصب دو بیلبورد دوطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944790/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-آب-در-ناحیه-صنعتی'>فراخوان اجرای شبکه توزیع آب در ناحیه صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه توزیع آب در ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944804/فراخوان-اجرای-شبکه-گاز'>فراخوان اجرای شبکه گاز  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944811/فراخوان-اجرای-شبکه-آب-در-منطقه-ویژه-اقتصادی'>فراخوان اجرای شبکه آب در منطقه ویژه اقتصادی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه آب در منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944817/فراخوان-لکه-گیری-آسفالت-در-شهرک-صنعتی'>فراخوان لکه گیری آسفالت در شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان لکه گیری آسفالت در شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944838/فراخوان-حفاری-یک-حلقه-چاه'>فراخوان حفاری یک حلقه چاه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944799/مناقصه-اجرای-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای فاضلاب شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای فاضلاب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944516/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه-دو-تجدید'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944793/مزایده-اجاره-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944846/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-شماره-5-6-تجدید-مرحله-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی شماره 5-6 تجدید مرحله دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی شماره 5-6 تجدید مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944806/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944810/مزایده-اسناد-مالکیت-مشاعی-پلاک-ثبتی-2902-بخش-سه'>مزایده اسناد مالکیت مشاعی پلاک ثبتی 2902 بخش سه   / مزایده,مزایده اسناد مالکیت مشاعی پلاک ثبتی 2902 بخش سه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944818/مزایده-واگذاری-به-صورت-بهره-برداری-هجده-باب-غرفه-تجاری-بازار-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار  / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944673/مزایده-ششدانگ-پلاک-156-13387-مفروز'>مزایده ششدانگ پلاک 156/13387 مفروز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 156/13387 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944670/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944665/مزایده-یک-واحد-مساحت-70-متر-دو-خوابه'>مزایده یک واحد مساحت 70 متر دو خوابه / مزایده,مزمزایده یک واحد مساحت 70 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944714/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری / آگهی مناقصه محدود , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944340/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944519/مزایده-اجاره-2-دستگاه-کانکس-جهت-فروش-میوه--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 2 دستگاه کانکس جهت فروش میوه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره 2 دستگاه کانکس جهت فروش میوه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944662/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-923متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 923متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 923متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944704/مزایده-فروش-لوازم-گروه-ارگ-و-مجالس-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم گروه ارگ و مجالس نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لوازم گروه ارگ و مجالس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944681/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-زانتیا-مدل-1381'> مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا مدل 1381  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944695/مزایده-مانکن-لباس-زنانه---نوبت-دوم'>مزایده مانکن لباس زنانه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده مانکن لباس زنانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944743/مزایده-واگذاری-یک-باب-اتاق-جهت-انجام-امور-توانپزشکی'>مزایده واگذاری یک باب اتاق جهت انجام امور توانپزشکی / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب اتاق جهت انجام امور توانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944831/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-تیپ-صبا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید تیپ صبا نوبت دوم / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید تیپ صبا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944708/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-دو-طبقه-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی دو طبقه صد متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی قدیمی دو طبقه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944710/مزایده-3-775-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 3.775 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده ,مزایده 3.775 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944737/مزایده-فروش-تعداد-27-قلم-لوازم-دست-دوم-مستعمر-خودرو'>مزایده فروش تعداد 27 قلم لوازم دست دوم مستعمر خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش تعداد 27 قلم لوازم دست دوم مستعمر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944744/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-86'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 86 / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944509/مناقصه-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-به-صورت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944819/مزایده-زمینی-به-مساحت-1000مترمربع-و--'>مزایده زمینی به مساحت 1000مترمربع و .. / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 1000مترمربع و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944758/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید رنگ / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944715/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه-مسکونی-163-83متر'>مزایده آپارتمان سه خوابه مسکونی 163.83متر / مزایده ,مزایده آپارتمان سه خوابه مسکونی 163.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944768/مزایده-تعداد-یک-عدد-میز-اداری--'>مزایده تعداد یک عدد میز اداری ... / مزایده اموال منقول، مزایده تعداد یک عدد میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944824/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-ایستاده-صنعتی---'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال ایستاده صنعتی...... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال ایستاده صنعتی......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944853/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-271-66متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 271.66متر  / مزایده,ممزایده ساختمان مساحت عرصه 271.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944835/مزایده-اجاره-یکساله-پارکینگ-عمومی-شهر-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944839/مزایده-واگذاری-اجاره-سفره-خانه-سنتی-تجدید-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره سفره خانه سنتی تجدید چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره سفره خانه سنتی تجدید چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944854/مزایده-ملک-مشاع-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944640/مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-فاضلاب-و-احداث-پلهای-خرپایی-و--'>مناقصه اجرای خطوط انتقال فاضلاب و احداث پلهای خرپایی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خطوط انتقال فاضلاب و احداث پلهای خرپایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944844/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و--چاپ-دوم-نوبت-چهارم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و... چاپ دوم نوبت چهارم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و... چاپ دوم نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944849/مناقصه-ترمیم-و-آسفالت-بهسازی-معابر-و-جدول-گذاری---چاپ-دوم'>مناقصه ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری.... چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری.... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944815/فراخوان-پروژه-مطالعات-و-طراحی-دفع-آبهای-سطحی--چاپ-دوم'>فراخوان پروژه مطالعات و طراحی دفع آبهای سطحی  - چاپ دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان  پروژه مطالعات و طراحی دفع آبهای سطحی  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944858/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-120-10متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 120.10متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 120.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944829/مزایده-دو-سوم-از-یک-دستگاه-چاپ-سه-رنگ--'>مزایده دو سوم از یک دستگاه چاپ سه رنگ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو سوم از یک دستگاه چاپ سه رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944882/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-428-85متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 428.85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 428.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944822/مزایده-اجاره-محل-عینک-سازی-درمانگاه'>مزایده اجاره محل عینک سازی درمانگاه / آگهی مزایدهف مزایده اجاره محل عینک سازی درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944892/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-سی-و-چهار-متر-و-چهارده-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و سی و چهار متر و چهارده صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و سی و چهار متر و چهارده صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944648/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-وب-رفروبی-خدمات-شهری-مهاباد'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی وب رفروبی خدمات شهری مهاباد / مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی وب رفروبی خدمات شهری مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944874/مزایده-پرونده-اجرایی-کلاسه-9500204-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده پرونده اجرایی کلاسه 9500204 شامل پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده پرونده اجرایی کلاسه 9500204 شامل پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944870/مزایده-یکباب-باغ-ویلا'>مزایده یکباب باغ ویلا  / مزایده,مزایده یکباب باغ ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944656/مناقصه-انجام-مطالعات-و-نظارت-بر-تعدادی-از-پروژه-های-راهسازی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام مطالعات و نظارت بر تعدادی از پروژه های راهسازی  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات و نظارت بر تعدادی از پروژه های راهسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944706/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-توسعه-ایستگاه-راه-آهن'>دعوت به ارزیابی کیفی توسعه ایستگاه راه آهن / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، دعوت به ارزیابی کیفی توسعه ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944722/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودروی-سواری-کولر-دار-(پژو-پارس-و-پژو-GLX-و-سمند)'> استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری کولر دار (پژو پارس و پژو GLX و سمند) / آگهی استعلام عمومی , استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری کولر دار (پژو پارس و پژو GLX و سمند)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944726/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-بتنی-و-بلوک-فرش-پیاده-رو-خیابان---چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان ... چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944646/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944668/مزایده-بهره-برداری-از-یک-قطعه-زمین--'>مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین... / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944660/تجدید-مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / تجدید مزایده ، مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944672/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک باب غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ELX'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ELX  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند ELX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944683/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-نیم-طبقه-اسکلت-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944652/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-14-فرعی-و-یکباب-تالار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14 فرعی و یکباب تالار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14 فرعی و یکباب تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944684/مزایده-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور-دیزلی--'>مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزلی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944676/مزایده-14000-بطری-27-گرمی'>مزایده 14000 بطری 27 گرمی  / آگهی مزایده, مزایده 14000 بطری 27 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944666/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کامل-خط-تولید-محصول-فلدسپات-96-7-10'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات 96.7.10 / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات  96.7.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944627/آگهی-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>آگهی مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944680/مزایده-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اقلام مازاد  / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944779/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-عملیات-حفاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات حفاری / مناقصه عمومی, پروژه عملیات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944729/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و----تجدید'>مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944733/تجدید-فراخوان-ارزیابی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944771/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944774/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-شش-متر-و-هجده-سانتی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و شش متر و هجده سانتی متر / مزایده ,ممزایده آپارتمان مساحت هشتاد و شش متر و هجده سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944719/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دویست-و-نود-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست و نود و هشت متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست و نود و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944727/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944747/مناقصه-اجرای-8800-متر-خط-تغذیه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 8800 متر خط تغذیه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 8800 متر خط تغذیه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944721/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944761/تجدید-مزایده-فروش-خودروی-تصادفی-مزدا-دو-کابین'>تجدید مزایده فروش خودروی تصادفی مزدا دو کابین / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش خودروی تصادفی مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944735/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری'>مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان اداری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944738/مزایده-بهره-برداری-از-غرف-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرف میوه و تره بار  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از غرف میوه و تره بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944688/مناقصه-خرید-چهار-قلم-نهاده-دامی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چهار قلم نهاده دامی تجدید... نوبت دوم / تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید چهار قلم نهاده دامی تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944751/مزایده-اجاره-دو-عدد-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944762/مزایده-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-یک-عدد-غرفه-فست-فود-و-کافی-شاپ-به-صورت-BOLT'>مزایده طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال یک عدد غرفه فست فود و کافی شاپ به صورت BOLT / آگهی مزایده عمومی,مزایده طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال یک عدد غرفه فست فود و کافی شاپ به صورت BOLT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944734/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944723/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان / مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944724/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-55-2397-بخش-هفت'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 55/2397 بخش هفت / مزایده ,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 55/2397 بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944766/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-در-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه در زمین مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه در زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944796/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944889/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-وقفی'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین وقفی / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین وقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944792/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944809/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-بلوک-D'>مناقصه  اجرای اسکلت بتنی بلوک D  / آگهی مناقصه , مناقصه   اجرای اسکلت بتنی بلوک D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944786/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات--تعمیرات-در-محدوده-امور-هفتگانه'>مناقصه  اجرای عملیات رفع اتفاقات , تعمیرات در محدوده امور هفتگانه / آگهی مناقصه , مناقصه   اجرای عملیات رفع اتفاقات , تعمیرات در محدوده امور هفتگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944757/مزایده-اجاره-دو-عدد-زمین-چمن-مصنوعی'> مزایده  اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره دو عدد زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944778/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-سوله-مساحت-1350متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه سوله مساحت 1350متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه سوله مساحت 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944741/مناقصه-امور-خدمات-شهری-حمل-زباله---'>مناقصه امور خدمات شهری حمل زباله  ... / آگهی مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری حمل زباله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944812/مناقصه-عملیات-اجرای-فاز-دو-پارک'>مناقصه عملیات اجرای فاز دو پارک  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای فاز دو پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944813/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرائی-جدول-گذاری'>تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944775/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944764/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تفکیکی-مساحت-610متر'>مزایده فروش قطعه زمین تفکیکی مساحت 610متر  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین تفکیکی مساحت 610متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944781/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944749/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-15360-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 15360.50متر  / مزایده ,ممزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 15360.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944760/مناقصه-اجرای-8800-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن---'>مناقصه اجرای 8800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 8800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944787/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-کیوسک-های-مطبوعاتی-واقع-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی کیوسک های مطبوعاتی واقع در سطح شهر  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی کیوسک های مطبوعاتی واقع در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944784/مناقصه-نصب-1300-متر-شبکه-انشعاب-پلی-اتیلن--تجدید'>مناقصه نصب 1300 متر شبکه انشعاب پلی اتیلن... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 1300 متر شبکه انشعاب پلی اتیلن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944759/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-صد-متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر  / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944803/مزایده-فروش-فرش--کناره--یکدستگاه-گیتار-با-محافظ-چوبی-مستعمل---مرحله-دوم'>مزایده فروش فرش - کناره - یکدستگاه گیتار با محافظ چوبی مستعمل.... مرحله دوم / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش - کناره - یکدستگاه گیتار با محافظ چوبی مستعمل.... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944795/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944752/مزایده-زمین-مسکونی-قطعه-بیست-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی قطعه بیست تفکیکی نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین مسکونی قطعه بیست تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944755/مزایده-سند-مالکیت-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-و-ششدانگ-عرصه-دویست-متر'>مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از زمین و ششدانگ عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از زمین و ششدانگ عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944773/مزایده-فروش-انواع-مبل'>مزایده فروش انواع مبل  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944342/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944765/مناقصه-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-کوچه-های-روستا'>مناقصه آسفالت و زیرسازی تعدادی از کوچه های روستا / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت و زیرسازی تعدادی از کوچه های روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944802/مزایده-یک-عدد-یخچال-ایستاده-6-درب--'>مزایده یک عدد یخچال ایستاده 6 درب... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد یخچال ایستاده 6 درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944746/مزایده-املاک-شامل-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل واحد مسکونی نوبت اول / مزایده ,مزایده املاک شامل واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944740/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-166-74متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944736/مزایده-زمین-های-تحت-تصرف-پلاک-219-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده زمین های تحت تصرف پلاک 219 اصلی نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین های تحت تصرف پلاک 219 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944732/مزایده-ملک-مساحت-115متر'>مزایده ملک مساحت 115متر / مزایده ,ممزایده ملک مساحت 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944748/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شامل-دستگاه-خط-زن-ام-دی-اف--'>مزایده فروش ماشین آلات شامل دستگاه خط زن ام دی اف.... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش ماشین آلات شامل دستگاه خط زن ام دی اف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944782/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات'>مزایده فروش یک قطعه زمین باغ مرکبات / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944769/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944860/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944785/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-213متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 213متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 213متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944756/مناقصه-سرپوشیده-کردن-انهار-و-اجرای-جدول-سنگی'>مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944745/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-به-مساحت-88-مترمربع'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت 88 مترمربع  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت 88 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944739/مزایده-جایگاه-CNG-شماره-دو-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG شماره دو شهرداری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جایگاه CNG شماره دو شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944805/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-903-فرعی-از-425-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 903 فرعی از 425 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 903 فرعی از 425 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944753/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944832/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-عرصه-150متر'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی عرصه 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944840/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-6-120متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 6.120متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 6.120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944845/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-127-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 127 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 127 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944821/آگهی-مناقصه-کارگیری-تعدادی-محدودی-از-نیروهای-خدماتی-نویت-دوم'>آگهی مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی نویت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944856/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزش-و-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره ساختمان آموزش و سالن ورزشی  / مزایده,مزایده اجاره ساختمان آموزش و سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944836/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944826/مزایده-1-75-سهم-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 1.75 سهم از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 1.75 سهم از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944966/اصلاحیه-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-ریلی-مجتمع-بندری'>اصلاحیه مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944967/استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصات-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-منطقه-ذوالفقاری'>استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات، استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944965/مزایده-اجاره-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945039/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-95متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945002/فراخوان-مناقصه-احداث-بوستان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث بوستان... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث بوستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944718/تجدید-مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-چندمنظوره-سادات-محله'>تجدید مناقصه عمومی تکمیل سالن چندمنظوره سادات محله / تجدید مناقصه عمومی, تکمیل سالن چندمنظوره سادات محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944968/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-چهار'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه چهار  / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945004/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-یک-وعده-پس-شام'>فراخوان  انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944970/مناقصه-خرید-گاردریل-دوموج-با-پایه-و-متعلقات-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل دوموج با پایه و متعلقات مربوطه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل دوموج با پایه و متعلقات مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944976/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات-بیمارستان-رازی'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات بیمارستان رازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و تنظیفات بیمارستان رازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944992/حراج-حضوری-فروش-تعداد-414-کارتن-مصنوعات-چوبی-(مبلمان-اداری--میز-و-غیره)--'>حراج حضوری فروش تعداد 414 کارتن مصنوعات چوبی (مبلمان اداری ، میز و غیره).... / آگهی فروش حراج حضوری ، حراج حضوری فروش تعداد 414 کارتن مصنوعات چوبی (مبلمان اداری ، میز و غیره)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944750/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی'>تجدید مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی / تجدید مناقصه عمومی, انجام تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944987/فراخوان-واگذاری-تعداد-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-محصولات-کشاورزی-(پایانه)-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی (پایانه) گل و گیاه  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری  تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی (پایانه) گل و گیاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945026/مناقصه-تهیه-آسفالت-بیندر-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه آسفالت بیندر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه آسفالت بیندر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944705/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه---'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944633/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروسبک-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودروسبک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودروسبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944639/تمدید-مناقصه-خرید-3-دستگاه-تابلوهای-پست-خیابانی'>تمدید مناقصه خرید 3 دستگاه تابلوهای پست خیابانی / آگهی تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید 3 دستگاه تابلوهای پست خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944344/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944621/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-80-43متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 80.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 80.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944837/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944868/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری  / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944872/استعلام-خرید-چسب--96-07-10'>استعلام خرید چسب - 96.07.10 / استعلام,استعلام خرید چسب - 96.07.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944873/استعلام-خرید-چسب-یونولیت-60--چسب-دوقلو-کوچک-غفاری-شماره-و-خمیرآبندی-لوله-96-07-10'>استعلام خرید چسب یونولیت 60 - چسب دوقلو کوچک غفاری شماره و خمیرآبندی لوله -96.07.10 / استعلام , استعلام خرید چسب یونولیت 60 - چسب دوقلو کوچک غفاری شماره و خمیرآبندی لوله - 96.07.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944971/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبر-نوری'>آگهی مناقصه عملیات اجرایی فیبر نوری / آگهی مناقصه، عملیات اجرایی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944616/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-145-93متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 145.93متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 145.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944841/مزایده-تعداد-22-سرتاج-سایبان-ایستگاههای-اتوبوس'>مزایده تعداد 22 سرتاج سایبان ایستگاههای اتوبوس / آگهی برگزاری مزایده، مزایده تعداد 22 سرتاج سایبان ایستگاههای اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944674/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-55متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.55متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944862/مناقصه-جدول-گذاری-خیابان-ها-و-معابر-فرعی--'>مناقصه جدول گذاری خیابان ها و معابر فرعی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری خیابان ها و معابر فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944631/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره دو باب مغازه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945048/مناقصه-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی'>مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944939/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی'>مناقصه ترمیم ترانشه های آسفالتی / مناقصه,  ترمیم ترانشه های آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944901/مناقصه-عمومی-عملیات-احداث-و-بهسازی-فضای-سبز'> مناقصه عمومی عملیات احداث و بهسازی فضای سبز / مناقصه عمومی,  مناقصه عمومی عملیات احداث و بهسازی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944875/مناقصه-عمومی-اجرای-بدنه-سازی-دیوار-کارخانه-لاستیک-سازی'>مناقصه عمومی اجرای بدنه سازی دیوار کارخانه لاستیک سازی / مناقصه عمومی, اجرای بدنه سازی دیوار کارخانه لاستیک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/945129/مناقصه-اجرای-نقشه-برداری-سطح-منطقه-هفت'>مناقصه اجرای نقشه برداری سطح منطقه هفت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نقشه برداری سطح منطقه هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944675/مناقصه-احداث-ساختمان-های-شعب'>مناقصه احداث ساختمان های شعب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  احداث ساختمان های شعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944833/مناقصه-عمومی-دستگاه-تنفسی-و--'>مناقصه عمومی دستگاه تنفسی و ...  / مناقصه عمومی, دستگاه تنفسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944653/مزایده-فروش-سواری-سیستم-و-تیپ-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده فروش سواری سیستم  و تیپ پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری سیستم  و تیپ پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944848/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-رسمی-قرارداد-مستقیم-و-ارکان-ثالث-تبریز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث تبریز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944913/مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان-شهرکرد'>مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان شهرکرد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان شهرکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944898/مناقصه-خدمات-اپراتور-تکنسین-تلفن-و-خدمات-دفتری'>مناقصه خدمات اپراتور، تکنسین تلفن و خدمات دفتری / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه خدمات اپراتور، تکنسین تلفن و خدمات دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944869/مناقصه-مجدد-شیر-ایمنی-درون-چاهی-CTR'>مناقصه مجدد  شیر ایمنی درون چاهی CTR   / آگهی مجدد  ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه شیر ایمنی درون چاهی CTR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944859/استعلام-حفاری-به-عمق-80-سانتی-و-به-عرض-80-سانتی'>استعلام حفاری به عمق 80 سانتی و به عرض 80 سانتی / استعلام حفاری به عمق 80 سانتی و به عرض 80 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944866/استعلام-اجرای-عملیات-لایی-روبی-کانال-های-سرپوشیده'>استعلام اجرای عملیات لایی روبی کانال های سرپوشیده / استعلام اجرای عملیات لایی روبی کانال های سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944904/مناقصه-واگذاری-عملیات-حفظ-و-نگهداری-محوطه--کلیه-حیوانات-و-پرندگان--'>مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری محوطه ، کلیه حیوانات و پرندگان.... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری محوطه ، کلیه حیوانات و پرندگان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944893/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944881/مناقصه-نسبت-به-حفظ--حراست-و-نگهداری-عرصه-های-فضای-سبز'>مناقصه  نسبت به حفظ ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه  نسبت به حفظ ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944659/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944814/مناقصه-استعلام-طرح-فیبر-نوری-BTS'>مناقصه استعلام طرح فیبر نوری BTS / مناقصه , مناقصه استعلام طرح فیبر نوری BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944876/استعلام-بهاء-بالا-آوردن-سکو-کافو-نوری-بدون-ایجاد-قطعی--'>استعلام بهاء بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی... / استعلام بهاء، استعلام بهاء بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944647/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-بالا-دست-ریل-راه-آهن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر بالا دست ریل راه آهن تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت معابر بالا دست ریل راه آهن تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944643/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 12 آذر 1396 ساعت: 11:42