اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.7.6 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943631/مزایده-یک-قطعه-زمین-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.7.6 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943631/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر  / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943635/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943691/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-209-7متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 209.7متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 209.7متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943931/مزایده-احشام'>مزایده احشام / مزایده ,مزایده  احشام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943667/مزایده-304-1-صدم-یک-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 304.1 صدم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 304.1 صدم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943666/مزایده-5-دانگ-و-344-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 5 دانگ و 344.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 5 دانگ و 344.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943679/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-551متر'>مزایده یکباب منزل عرصه 551متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 551متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943685/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-498مترمربع-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 498مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 498مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943689/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250مترمربع-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943704/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده یکباب آپارتمان بخش نه مشهد تجدید  / مزایده,ممزایده یکباب آپارتمان بخش نه مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943707/مزایده-منزل-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده منزل بخش نه مشهد منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل بخش نه مشهد منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943713/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده یکباب آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943632/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943776/تجدید-مزایده-خودروی-سواری-پراید-صبا-GTX-مدل-1378'>تجدید مزایده خودروی سواری پراید صبا GTX مدل 1378  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده خودروی سواری پراید صبا GTX مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943710/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-275متر-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 275متر تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 275متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943765/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-131-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131 به رنگ سفید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943768/مزایده-16739-سهم-از-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز'> مزایده 16739 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز  / آگهی مزایده,  مزایده 16739 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943786/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-گرماساز-(هیتر)-و--'>تجدید مزایده  یک دستگاه گرماساز (هیتر) و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده  یک دستگاه گرماساز (هیتر) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943702/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-جاده-اصلی--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943677/مناقصه-خرید-اقلام-تاسیسات-برقی'>مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی / مناقصه , مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943662/مزایده-سالن-بسته-بندی-گوشت-و--'>مزایده سالن بسته بندی گوشت و ...  / آگهی مزایده ، مزایده سالن بسته بندی گوشت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943620/مزایده-ملک-مساحت-176متر'>مزایده ملک مساحت 176متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943669/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943647/مزایده-فروش-مته-های-حفاری-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش مته های حفاری مستعمل - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مته های حفاری مستعمل -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943645/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-122متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943656/مناقصه-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-عملیات-شمع--فونداسیون--اسکلت-فلزی--'>مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات شمع ، فونداسیون ، اسکلت فلزی.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات شمع ، فونداسیون ، اسکلت فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943640/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-236-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943712/مزایده-فروش-حدود-4000-تن-ذرت-علوفه-ای-تولیدی'>مزایده فروش حدود 4000 تن ذرت علوفه ای تولیدی / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 4000 تن ذرت علوفه ای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943720/مناقصه-خرید-شب-بو-دفترچه--'>مناقصه خرید شب بو دفترچه... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید شب بو دفترچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943642/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943850/مزایده-فروش-تعداد-50-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943617/مزایده-8857-سهم-مشاع-از-15000-سهم-زمین-زراعی'>مزایده 8857 سهم مشاع از 15000 سهم زمین زراعی / مزایده,مزایده 8857 سهم مشاع از 15000 سهم زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943866/مناقصه-خرید-1500-عدد-اسپیسر-بین-فازی'>مناقصه خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944091/مزایده-تعداد-3-دستگاه-از-خودروهای-مستهلک---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944100/مزایده-اجاره-واحدهای-ساختمان--مرحله-دوم'>مزایده اجاره واحدهای ساختمان  - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای ساختمان  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944110/مزایده-دستگاه-دیگ-روغن---'>مزایده دستگاه دیگ روغن .... / مزایده, مزایده دستگاه دیگ روغن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944236/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-و-مالکیت-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944256/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-220متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944248/مزایده-منافع-ششدانگ-مغازه-بخش-5-گیلان'>مزایده منافع ششدانگ مغازه بخش 5 گیلان / مزایده,مزایده منافع ششدانگ مغازه بخش 5 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944244/مزایده-ششدانگ-مغازه-30-35متر'>مزایده ششدانگ مغازه 30.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه 30.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944113/مناقصه-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-هوائی-روکشدار-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و....نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943879/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط  / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944096/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراش-تبریز'>مزایده فروش یکدستگاه تراش تبریز  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944097/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405 / مزایده خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944115/مزایده-فروش-یکدستگاه-سنگ-زنی'>مزایده فروش یکدستگاه سنگ زنی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سنگ زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944129/مزایده-دو-باب-مغازه-واقع-در-طبقه-همکف'>مزایده دو باب مغازه واقع در طبقه همکف  / مزایده,مزایده دو باب مغازه واقع در طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944118/مزایده-کاشی-و-سرامیک'>مزایده کاشی و سرامیک  / مزایده ,مزایده کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944109/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملاتی-و-گابیون-بندی-و-نهال-کاری-و-آبیاری-و-مراقبت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944099/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-جوش-CO2'>مزایده یک دستگاه ماشین جوش CO2  / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه ماشین جوش CO2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944089/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944090/آگهی-مناقصه-پروژه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944103/مزایده-فروش-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1388'>مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944159/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944124/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944260/مزایده-ششدانگ-قطعه-دوم-تفکیکی-پلاک-شماره-4-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک شماره 4 فرعی   / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک شماره 4 فرعی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944190/مزایده-یک-باب-مغازه-با-پلاک-ثبتی-30-سهم'>مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 30 سهم / مزایده,مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 30 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944184/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-کلاسه-920153-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکبابخانه  کلاسه 920153 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه  کلاسه 920153 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943838/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه، مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944200/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-27-فرعی-مساحت-9722-مترمربع'>مزایده فروش پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 9722 مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 9722 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944204/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مشاعی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مشاعی / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944209/مزایده-ششدانگ-پلاک-22-8-به-مساحت-4500-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک 22/8 به مساحت 4500 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 22/8 به مساحت 4500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944114/مزایده-دستگاه-دی-وی-آر-و--'>مزایده  دستگاه دی وی آر و ... / مزایده ,مزایده  دستگاه دی وی آر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944120/تجدید-فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--نگهبانی--'>تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی.... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944174/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944139/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت طرح هادی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944155/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944247/مزایده-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-29-6088-کلاسه-940159-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 29/6088  کلاسه 940159 نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 29/6088  کلاسه 940159 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944171/مناقصه-واگذاری-امورات-118-سایت-ها'>مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944242/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی با کاربری مسکونی  / مزایده،مزایده فروش واحدهای مسکونی با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944214/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه   / مزایده ,مزایده یک باب مغازه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944169/مناقصه-عملیات-اجرای-فوگ-سیل--'>مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944223/مزایده-اراضی-مزروعی'>مزایده اراضی مزروعی  / مزایده ,مزایده اراضی مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944229/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-268مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943638/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-علوفه-ای-وارداتی-نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943641/مناقصه-خرید-2000-تن-گوشت-تازه-منجمد-گوساله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943618/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-103-5متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 103.5متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 103.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943643/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-سیم-پیچی-و-تعمیر-الکتروموتورهای-LV--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943671/مناقصه-انجام-عملیات-ردیف-سازی-بقایای-بجا-مانده-از-برداشت-سبز-نیشکر--'>مناقصه انجام عملیات ردیف سازی بقایای بجا مانده از برداشت سبز نیشکر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات ردیف سازی بقایای بجا مانده از برداشت سبز نیشکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943661/مناقصه-حمل-حدود-2-000-000-لیتر-نفت-کوره-و-30-000-لیتر-نفت-سفید'>مناقصه حمل حدود 2.000.000 لیتر نفت کوره و 30.000 لیتر نفت سفید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل حدود 2.000.000 لیتر نفت کوره و 30.000 لیتر نفت سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943644/مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل-امتداد-مسیر-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943747/مزایده-فروش-بخشی-از-لوله-های-فولادی-بدون-درز'>مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز / آگهی مزایده, مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943639/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943634/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943637/فراخوان-خدمات-اداری-منشی-گری-کارگری-بهره-برداری--مرحله-دوم'>فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943653/تجدید-ارزیابی-کیفی-تثبیت-ماسه-های-روان'>تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان  / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943687/مناقصه-عملیات-حمل-حدود-500-000-پانصدهزار-تن-باگاس'>مناقصه عملیات حمل حدود 500.000 پانصدهزار تن باگاس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل حدود 500.000 پانصدهزار تن باگاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943658/مزایده-رنگ-و-موارد-شیمیایی-نساجی'>مزایده رنگ و موارد شیمیایی نساجی / آگهی مزایده , مزایده رنگ و موارد شیمیایی نساجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943651/اگهی-مزایده-مغازه-شماره-یک-نوبت-دوم'>اگهی مزایده مغازه شماره یک  نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده مغازه شماره یک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943648/مناقصه-خدمت-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای'>مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943670/مناقصه-خرید-تجهیزات-کلاسی--آموزشی'>مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943633/آگهی-مزایده-ماشین-آلات--تجهیزات-و--'>آگهی مزایده ماشین آلات ، تجهیزات و ... / آگهی مزایده,آگهی مزایده ماشین آلات ، تجهیزات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943858/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-تولیدی'>مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی  / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943847/مناقصه-عملیات-حمل-ذرت-دانه-ای-و--'>مناقصه عملیات حمل ذرت دانه ای و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات حمل ذرت دانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943851/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه عملیات پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943665/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیر-درزین-های-مستقر'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر  / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943874/مناقصه-چاپ-سررسید'>مناقصه چاپ سررسید / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه چاپ سررسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943863/مناقصه-استخراج-بارگیری-حمل-و-تخلیه'>مناقصه استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه / مناقصه ,مناقصه استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943790/مزایده-کلیه-دستگاه-ها-و-لوازم-آزمایشگاهی'>مزایده کلیه دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی  / آگهی مزایده ,مزایده کلیه دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943930/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-مزرعه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943803/آگهی-مزایده-فروش-سهام--نوبت-سوم'>آگهی مزایده فروش سهام... نوبت سوم / مزایده ,آگهی مزایده فروش سهام... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943781/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ-از-معدن---نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن ن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943785/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شرکت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943835/مناقصه-خرید-اتصالات'>مناقصه خرید اتصالات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943833/مناقصه-خرید-نوار-عایق-سرجوش-انقباظی-و-متعلقات--'>مناقصه خرید نوار عایق سرجوش انقباظی و متعلقات ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید نوار عایق سرجوش انقباظی و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943824/مناقصه-خرید-اتصالات-عایقی'>مناقصه خرید اتصالات عایقی     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اتصالات عایقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943822/مناقصه-خرید-فرستنده-و-گیرنده-توپک'>مناقصه خرید فرستنده و گیرنده توپک     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید فرستنده و گیرنده توپک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-161-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943873/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-389-33متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943802/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-و-متعلقات'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری و متعلقات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل فیبر نوری و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943811/مناقصه-خرید-شیر-آلات-سماوری-از-سایز-1-تا-20-اینچ'>مناقصه خرید شیر آلات سماوری از سایز 1 تا 20 اینچ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید شیر آلات سماوری از سایز 1 تا 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943814/مناقصه-خرید-شیر-آلات-توپی-از-سایز-1-تا-20-اینچ'>مناقصه خرید شیر آلات توپی از سایز 1 تا 20 اینچ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید شیر آلات توپی از سایز 1 تا 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943819/مناقصه-خرید-الکترودهای-جوشکاری'>مناقصه خرید الکترودهای جوشکاری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید الکترودهای جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943806/مزایده-تعدادی-لوله-و-اتصالات'>مزایده تعدادی لوله و اتصالات / مزایده ,مزایده تعدادی لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943810/مزایده-مجموعه-تعمیرگاهی-و-کارواش'>مزایده مجموعه تعمیرگاهی و کارواش / آگهی مزایده ,مزایده مجموعه تعمیرگاهی و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943816/مناقصه-عملیات-نگهدای-و-ترمیم-فضای-سبز'>مناقصه عملیات نگهدای و ترمیم فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات نگهدای و ترمیم فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943841/مناقصه-خدمات-نصب-و-رانش-۲۵-ست-تجهیزات-درون-چاهی'>مناقصه خدمات، نصب و رانش ۲۵ ست تجهیزات درون چاهی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات، نصب و رانش ۲۵ ست تجهیزات درون چاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943825/مزایده-بهره-برداری-از-سالن'>مزایده بهره برداری از سالن  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943779/مزایده-تعداد-محدودی-اسکانیا-P400'>مزایده  تعداد محدودی اسکانیا P400   / مزایده  تعداد محدودی اسکانیا P400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943805/واسپاری-نگهداری-تاسیسات'>واسپاری نگهداری تاسیسات  / واسپاری نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943794/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943789/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943787/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-و-مشترکین-عمده-و-جایگاه-های-CNG-و---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و.....نوبت دوم  / آگهی عمومی ، مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943797/فراخوان-مناقصه-لوازم-ابزار-دقیق-NUOVA-FIMA-PRESSURE-GAUGES'>فراخوان مناقصه لوازم ابزار دقیق NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه لوازم ابزار دقیق NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943826/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-94-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943773/مزایده-واگذاری-اجاره-ده-قطعه-از-اراضی-دیم-(تملک-شده)-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده)  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943839/مزایده-ملک-بصورت-خانه-یک-طبقه-62متر'>مزایده ملک بصورت خانه یک طبقه 62متر / مزایده,مزایده ملک بصورت خانه یک طبقه 62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943837/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-277559متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 277559متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 277559متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943780/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943795/مزایده-زمین-مساحت-1100متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 1100متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1100متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943788/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-مسکونی-تجاری-و-منزل-مسکونی'>مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری و منزل مسکونی  / مزایده,ممزایده ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943791/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943628/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-781-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 781.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 781.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943902/مزایده-ششدانگ-پلاک-35-884-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 35/884 مال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 35/884 مال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944213/استعلام-نگهداری-سیستم-های-مخابراتی-ستاد-و-اپراتوری'>استعلام نگهداری سیستم های مخابراتی ستاد و اپراتوری  / استعلام,استعلام نگهداری سیستم های مخابراتی ستاد و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944222/استعلام-چراغ-ar510-lpv60-24n'>استعلام چراغ ar510*lpv60-24n / استعلام, استعلام چراغ ar510*lpv60-24n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944308/استعلام-سرویس-و-نگهداری-۴-دستگاه-پکیج-مرکز-داده'>استعلام سرویس و نگهداری ۴ دستگاه پکیج مرکز داده / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری ۴ دستگاه پکیج مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944291/استعلام-لوازم-برق-کشی'> استعلام لوازم برق کشی / استعلام,  استعلام لوازم برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944311/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور-مدل-ON-02-نام-تجارتی-ENGINE-ASANSOR'>استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR / استعلام, استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944323/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-کشی-و-نصب-دوربین'>استعلام تهیه و اجرای کابل کشی و نصب دوربین  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کابل کشی و نصب دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944328/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-تابلو-کنترل-و-مارشالینگ-ترانسفورماتور'>استعلام اصلاح و بهینه سازی تابلو کنترل و مارشالینگ ترانسفورماتور / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی تابلو کنترل و مارشالینگ ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944335/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944277/استعلام-لینک-وایرلس'>استعلام لینک وایرلس / استعلام, استعلام لینک وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944295/استعلام-دوربین-6-مگا-پیکسلی'>استعلام دوربین 6 مگا پیکسلی / استعلام , استعلام دوربین 6 مگا پیکسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943793/مزایده-فروش-یخچال-ایستاده-و-فریزر-دو-قلو-ایستاده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یخچال ایستاده و فریزر دو قلو ایستاده نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال ایستاده و فریزر دو قلو ایستاده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944310/استعلام-کاپشن-و-شلوار-مردانه'>استعلام کاپشن و شلوار مردانه  / استعلام , استعلام کاپشن و شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944316/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-عدد-جک-دربریلی'>استعلام تهیه و نصب یک عدد جک دربریلی / استعلام, استعلام تهیه و نصب یک عدد جک دربریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944322/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرا-درب-ضد-سرقت'>استعلام تهیه و نصب و اجرا درب ضد سرقت  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و اجرا درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944275/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944296/استعلام-بالابر-تمام-هیدرولیک'>استعلام  بالابر تمام هیدرولیک  / استعلام ، استعلام  بالابر تمام هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944320/استعلام-لیفتراک-3-5-تن'>استعلام  لیفتراک 3.5 تن  / استعلام  لیفتراک 3.5 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944332/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-و-توسعه-ساختمان'>استعلام  انجام عملیات بهسازی و نوسازی و توسعه ساختمان / استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی و توسعه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944325/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944305/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق  / استعلام, استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944278/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری  / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943798/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944251/استعلام-تهیه-و-نصب-یکدستگاه-تصفیه-آب-جهت-تجهیز-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944324/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-خانگی'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه خانگی / استعلام تهیه و خرید اثاثیه خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944309/استعلام-خرید-4-دستگاه-گوشی-تلفن-بیسیم'>استعلام خرید 4 دستگاه گوشی تلفن بیسیم  / استعلام خرید 4 دستگاه گوشی تلفن بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944292/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944257/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا-نئوتک-مدل-XJ-3800A-1'>استعلام دستگاه تصفیه هوا نئوتک مدل XJ-3800A-1 / استعلام دستگاه تصفیه هوا نئوتک مدل XJ-3800A-1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944249/استعلام-کلاسور-اویز'>استعلام کلاسور اویز  / استعلام کلاسور اویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944234/استعلام-عملیات-کالیبراسیون-جهت-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام عملیات کالیبراسیون جهت تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام عملیات کالیبراسیون جهت تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944245/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943895/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بدون-آب-بخش-5-قوچان'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بدون آب بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بدون آب بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944255/استعلام-تعداد-12000-دستکش-استریل-معمولی-سایز-7-5'>استعلام تعداد 12000 دستکش استریل معمولی سایز 7.5 / استعلام , تعداد 12000 دستکش استریل معمولی سایز 7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944268/استعلام-تعداد-۱۲۰۰۰-دستکش-استریل'>استعلام تعداد ۱۲۰۰۰ دستکش استریل  / استعلام,استعلام تعداد ۱۲۰۰۰ دستکش استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944254/استعلام-انجام-خدمات-فرآوری-و-تبدیل-قیر-رایگان'>استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان  / استعلام,استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944289/استعلام-اورهال-سیستم-برودتی-و-حرارتی'>استعلام اورهال سیستم برودتی و حرارتی  / استعلام,استعلام اورهال سیستم برودتی و حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943888/استعلام-خرید-لاستیک-سامانه-ستاد'>استعلام خرید لاستیک, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید لاستیک, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944237/استعلام-تامین-۵-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>استعلام تامین ۵ نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / استعلام,استعلام تامین ۵ نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943891/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راهها-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام  ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944230/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام,استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944290/استعلام-عملیات-تکمیل-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز'>استعلام عملیات تکمیل اصلاح نقاط حادثه خیز / استعلام، استعلام عملیات تکمیل اصلاح نقاط حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944280/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق / استعلام، استعلام انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943897/مزایده-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944265/استعلام-دستگاه-بازرسی-ایکس-ری'>استعلام دستگاه بازرسی ایکس ری  / استعلام، استعلام دستگاه بازرسی ایکس ری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944243/استعلام-کاپشن-دوپوش-کوهنوردی'>استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی  / استعلام, استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943884/استعلام-پالت-باکس-فلزی-سایز-100-120CM----سایت-ستاد'>استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ...,  سایت ستاد / استعلام,استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944104/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی-رشته-ای-و-حلقوی-به-همراه-رنگ-آمیزی-و--'>استعلام نصب سیم خاردار خطی رشته ای و حلقوی به همراه رنگ آمیزی و... / استعلام,استعلام نصب سیم خاردار خطی رشته ای و حلقوی به همراه رنگ آمیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944233/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام، استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944250/استعلام-دستگاه-اسپکتروفوتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفوتومتر  / استعلام، استعلام دستگاه اسپکتروفوتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944274/استعلام-کیت-آداپتور'>استعلام کیت آداپتور / استعلام، استعلام کیت آداپتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944300/استعلام-میکرو-پلیت-واشر'>استعلام میکرو پلیت واشر / استعلام, استعلام میکرو پلیت واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943783/مزایده-اموال-شامل-4-قطعه-ملک-مجدد'>مزایده اموال شامل 4 قطعه ملک مجدد  / مزایده,مزایده اموال شامل 4 قطعه ملک مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944246/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-سیستم-کنترل-خازن'>استعلام اصلاح و بهینه سازی سیستم کنترل خازن / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی سیستم کنترل خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944101/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-ترانس-های-۲۰-کیلو-ولت'>استعلام اصلاح و بهینه سازی ترانس های ۲۰ کیلو ولت  / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی ترانس های ۲۰ کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944262/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944276/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944261/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944294/استعلام-الکتروپمپ-73-کیلووات-667-18'>استعلام الکتروپمپ 73 کیلووات 667/18 / استعلام, استعلام  الکتروپمپ 73 کیلووات 667/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944301/استعلام-مجدد-تجهیزات-ایمنی'>استعلام مجدد تجهیزات ایمنی / استعلام مجدد تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944270/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت-500-پرینت-کره-R3012'>استعلام ریبون صدور آنی کارت 500 پرینت کره R3012 / استعلام , استعلام ریبون صدور آنی کارت 500 پرینت کره R3012</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944288/استعلام-کفش-ورزشی-با-مارک-رونی-یا-کناب'>استعلام کفش ورزشی با مارک رونی یا کناب / استعلام, استعلام کفش ورزشی با مارک رونی یا کناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943913/مزایده-ملک-بخش-18-نکا-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 18 نکا غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 18 نکا غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944241/استعلام-خرید-پایه-روشنایی-و-سرانداز-مربوطه-و-پایه-معلق-چراغ-چشمک-زن'>استعلام خرید پایه روشنایی و سرانداز مربوطه و پایه معلق چراغ چشمک زن / استعلام خرید پایه روشنایی و سرانداز مربوطه و پایه معلق چراغ چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944281/استعلام-قرارداد-سرویس-نگهداری-سیستم-برق-و-تاسیسات'>استعلام قرارداد سرویس نگهداری سیستم برق و تاسیسات  / استعلام قرارداد سرویس نگهداری سیستم برق و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944299/استعلام-پزشک-جهت-انجام-معاینات-پزشکی-پرسنل'>استعلام پزشک جهت انجام معاینات پزشکی پرسنل / استعلام پزشک جهت انجام معاینات پزشکی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944317/استعلام-پزشک-جهت-مشاوره-بهداشت-و-درمان'>استعلام پزشک جهت مشاوره بهداشت و درمان / استعلام پزشک جهت مشاوره بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944330/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-برزیلی'>استعلام گوشت سردست گوساله برزیلی  / استعلام گوشت سردست گوساله برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944264/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944285/استعلام-1700-عدد-تی-شرت-ورزشی'>استعلام 1700 عدد تی شرت ورزشی / استعلام 1700 عدد تی شرت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944319/استعلام-ویلچر-پزشکی'>استعلام ویلچر پزشکی / استعلام , استعلام ویلچر پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944327/استعلام-گاز-پانسمان-استریل'>استعلام گاز پانسمان استریل / استعلام ,  استعلام گاز پانسمان استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943915/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944312/استعلام-سمعک-16-کانال-داخل-گوشی'>استعلام سمعک 16 کانال داخل گوشی / استعلام ,  استعلام سمعک 16 کانال داخل گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944282/استعلام-کاغذ-A4-و-کاغذ-تذهیب'>استعلام  کاغذ A4 و کاغذ تذهیب  / استعلام, استعلام  کاغذ A4 و کاغذ تذهیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944263/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944314/استعلام-کامپیوتر-بدون-کیس'>استعلام کامپیوتر بدون کیس / استعلام , استعلام کامپیوتر بدون کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944307/استعلام-سرویس-و-نگهداری-باسکول'>استعلام سرویس و نگهداری باسکول / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944303/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-اتوماسیون-اداری-تحت-وب'>استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری تحت وب / استعلام, استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری تحت وب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944283/استعلام-بیمه-بدنه'>استعلام بیمه بدنه  / استعلام , استعلام بیمه بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944267/استعلام-تعمیرات-اساسی-تعدادی-پل-از-محورها'>استعلام تعمیرات اساسی تعدادی پل از محورها / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی تعدادی پل از محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944331/استعلام-تعویض-پنجره-های-آلومینیومی'>استعلام تعویض پنجره های آلومینیومی / استعلام, استعلام تعویض پنجره های آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944326/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی  / استعلام,استعلام محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943759/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944329/استعلام-خرید-کاغذ-عکاسی'>استعلام خرید کاغذ عکاسی / استعلام, استعلام خرید کاغذ عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944318/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-خورشیدی-و--'>استعلام  خرید چراغ چشمک زن خورشیدی و ... / استعلام, استعلام  خرید چراغ چشمک زن خورشیدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944304/استعلام-خرید-ایگنیتور-400-وات-(استارتر)'>استعلام خرید ایگنیتور 400 وات (استارتر) / استعلام, استعلام خرید ایگنیتور 400 وات (استارتر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944298/استعلام-جی-پی-اس-دستی-گارمین-مدل-مونتانا'>استعلام جی پی اس دستی گارمین مدل مونتانا / استعلام,استعلام جی پی اس دستی گارمین مدل مونتانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944221/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-گاز-پلی-اتیلن-با-فشار-psi-60'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع گاز پلی اتیلن با فشار psi 60 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع گاز پلی اتیلن با فشار psi 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944150/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-بوستان-مرکبات-و--'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بوستان مرکبات و.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بوستان مرکبات و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943919/مزایده-یکقطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-شماره-55-نوبت-سوم'>مزایده یکقطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 55 نوبت سوم  / مزایده,ممزایده یکقطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 55 نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944235/مناقصه-انجام-تعمیرات-اعم-از-جزئی--اساسی-و-بازسازی-کامل-ماشین-آلات-سایت-ستاد'>مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی ، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات ,سایت ستاد / مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات اعم از جزئی ، اساسی و بازسازی کامل ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943764/مزایده-کانتینر-درب-دار-و--'>مزایده کانتینر درب دار و ... / آگهی مزایده ,مزایده کانتینر درب دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944046/استعلام-​موتور-وایر-فیدر-247-kemppi-co2--چهار-قرقره'>استعلام ​موتور وایر فیدر 247-kemppi-co2 - چهار قرقره / استعلام,استعلام ​موتور وایر فیدر 247-kemppi-co2 - چهار قرقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944107/استعلام-ابزار-آلات-و--'>استعلام ابزار آلات و ... / استعلام ابزار آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944138/استعلام-تعمیر-دریچه-فاضلاب--'>استعلام تعمیر دریچه فاضلاب.... / استعلام ، استعلام تعمیر دریچه فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943889/مزایده-ملک-به-مساحت-297مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 297مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 297مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944142/استعلام-دستگاه-بدنسازی-و--'>استعلام دستگاه بدنسازی و ... / استعلام,استعلام دستگاه بدنسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944128/استعلام-فیلتر-هواکش-کوماتسو-و--'>استعلام فیلتر هواکش کوماتسو و ... / استعلام, استعلام فیلتر هواکش کوماتسو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944220/استعلام-صندلی-انتظار-و--'>استعلام صندلی انتظار و ...  / استعلام, استعلام صندلی انتظار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944186/استعلام-تفنگی-باد-و--'>استعلام تفنگی باد و ... / استعلام , استعلام تفنگی باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944208/فراخوان-بین-المللی-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-سرد-و-نیروگاه-کارون-2'>فراخوان بین المللی  ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سرد و نیروگاه کارون 2 / آگهی فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی  ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سرد و نیروگاه کارون 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944253/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-بخش-غیر-دولتی-به-منظور-احداث-پروژه-نیروگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943892/مزایده-پلاک-ثبتی-355-30متر'>مزایده پلاک ثبتی 355.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 355.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944134/مناقصه-عملیات-توسعه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943771/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و--'>آگهی مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944259/مزایده-فروش-اقلام-نو-و-اسقاط-از-قبیل-متعلقات-مخازن--انواع-پیچ-و--'>مزایده فروش اقلام نو و اسقاط از قبیل متعلقات مخازن - انواع پیچ و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام نو و اسقاط از قبیل متعلقات مخازن - انواع پیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944231/استعلام-رنگ-کاری-ساختمان-اداری-ستاد-مرکزی-و-مناطق-شرکت'>استعلام رنگ کاری ساختمان اداری، ستاد مرکزی و مناطق شرکت  / استعلام, استعلام رنگ کاری ساختمان اداری، ستاد مرکزی و مناطق شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943767/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944170/مناقصه-ساخت-پل'>مناقصه ساخت پل  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944161/مناقصه-ساخت-بلوار'>مناقصه ساخت بلوار  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944135/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-اعم-از-نظافت٬-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت٬ رفت و روب و جمع آوری پسماند  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت٬ رفت و روب و جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944148/دعوتنامه-پروژه-اجرای-زیر-سازی-زمین-چمن-کمپ'>دعوتنامه پروژه اجرای زیر سازی زمین چمن کمپ / آگهی مناقصه, دعوتنامه پروژه اجرای زیر سازی زمین چمن کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943941/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-140متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه اول 140متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 140متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944201/فراخوان-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-وجابجایی-و-بارگیری--'>فراخوان مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل وجابجایی و بارگیری ... / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل وجابجایی و بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944133/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-محصولات-کشاورزی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری محصولات کشاورزی  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943943/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده ملک منزل مسکونی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943946/مزایده-ملک-بخش-یک-بوشهر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک بوشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944125/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع / فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943939/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-251-70متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 251.70متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 251.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944166/مناقصه-عمومی-خرید-کیف-های-بهداشتی-بیمارستان'>مناقصه عمومی خرید کیف های بهداشتی بیمارستان / مناقصه عمومی خرید کیف های بهداشتی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944136/مناقصه-خرید-جراثقال-۵۰-تن'>مناقصه خرید  جراثقال ۵۰ تن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  جراثقال ۵۰ تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944147/مناقصه-خرید-غلطک'>مناقصه خرید غلطک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید غلطک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944157/مناقصه-خرید-جراثقال-2-تن'>مناقصه خرید جراثقال 2 تن  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید جراثقال 2 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943936/مزایده-عمارت-مساحت-290-60متر'>مزایده عمارت مساحت 290.60متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 290.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944153/مناقصه-آژانس-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه آژانس درون شهری و برون شهری / فراخوان مناقصه, فراخوان آژانس درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944313/استعلام-واگذاری-امور-مرکز'>استعلام واگذاری امور مرکز / استعلام واگذاری امور مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943775/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-پراید'>آگهی مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944108/مناقصه-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944321/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944122/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944284/استعلام-پنکه-پایه-بلند-بدون-کنترل-پارس-خزر'>استعلام پنکه پایه بلند بدون کنترل پارس خزر / استعلام,استعلام پنکه پایه بلند بدون کنترل پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944297/استعلام-کیف-دستی'>استعلام کیف دستی / استعلام کیف دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944252/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی / استعلام کاغذ رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943770/مناقصه-خرید-ماست-و-پنیر-مصرفی'>مناقصه خرید ماست و پنیر مصرفی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماست و پنیر مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944232/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب / استعلام نرم افزار حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944217/استعلام-لاستیک-24-16-البرز-دو-حلقه'>استعلام لاستیک 24*16 البرز دو حلقه / استعلام لاستیک 24*16 البرز دو حلقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944205/استعلام-اسپیلت-گری-اینورتر-مدل-12000'>استعلام اسپیلت گری اینورتر مدل 12000 / استعلام اسپیلت گری اینورتر مدل 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944199/استعلام-خرید-لامپ-400-وات-بخار-سدیم'>استعلام خرید لامپ 400 وات بخار سدیم / استعلام خرید لامپ 400 وات بخار سدیماستعلام خرید لامپ 400 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944193/استعلام-خرید-500-متر-کابل-16-4-مسی'>استعلام خرید 500 متر کابل 16*4 مسی / استعلام خرید 500 متر کابل 16*4 مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944189/استعلام-خرید-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام خرید چراغ لاک پشتی / استعلام خرید چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944238/استعلام-خرید-استوانه-ایمنی'>استعلام خرید استوانه ایمنی  / استعلام ،  خرید استوانه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944306/استعلام-کولر-آبی-3500-اورست'>استعلام کولر آبی 3500 اورست  / استعلام,استعلام کولر آبی 3500 اورست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944286/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام,استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944215/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943868/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-ویلایی-دوبلکس'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944194/استعلام-طراحی--نصب--راه-انداری-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام طراحی ، نصب ، راه انداری و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی / استعلام,استعلام طراحی ، نصب ، راه انداری و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944183/استعلام-اکسس-پوینت-D-LINK-DAP-2660'>استعلام اکسس پوینت D-LINK DAP-2660  / استعلام ، استعلام اکسس پوینت D-LINK DAP-2660 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944198/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت  / استعلام ، استعلام اکسس پوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944226/استعلام-کاغذ-SUN-COPY-A4-وزن-80-گرمی'>استعلام کاغذ SUN COPY A4 وزن 80 گرمی  / استعلام , استعلام کاغذ SUN COPY A4 وزن 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944315/استعلام-قفل-کتابی'>استعلام قفل کتابی  / استعلام , استعلام قفل کتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944210/استعلام-یخچال-9-فوت'>استعلام یخچال 9 فوت / استعلام یخچال 9 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944225/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی / استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944196/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری / استعلام اجرای عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944240/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی / استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944258/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سرآبادان'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سرآبادان / استعلام آسفالت ماشینی روستای سرآبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943769/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944266/استعلام-آسفالت-ماشینی-امامزاده-عباس'>استعلام آسفالت ماشینی امامزاده عباس / استعلام آسفالت ماشینی امامزاده عباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944272/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-مجتمع-ساوه'>استعلام آسفالت ماشینی روستای  مجتمع ساوه / استعلام آسفالت ماشینی روستای مجتمع ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944192/استعلام-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام کنسرو تن ماهی  / استعلام ,استعلام کنسرو تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944228/استعلام-دیتا-لاگر-دیجیتالی'>استعلام دیتا لاگر دیجیتالی / استعلام، استعلام دیتا لاگر دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944219/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944211/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944175/استعلام-بیمه-بدنه-ده-دستگاه-خودرو'>استعلام بیمه بدنه ده دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام بیمه بدنه ده دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944181/استعلام-اقلام-چاپی-مورد-نیاز-تنبلی-چشم-سال-1396'>استعلام اقلام چاپی مورد نیاز تنبلی چشم سال 1396 / استعلام, استعلام اقلام چاپی مورد نیاز تنبلی چشم سال 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944187/استعلام-خرید-لوازم-کمک-توانبخشی-(تشک-مواج)'>استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (تشک مواج)  / استعلام, استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (تشک مواج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944195/استعلام-خرید-لوازم-کمک-توانبخشی-(پوشینه)'>استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (پوشینه)  / استعلام, استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (پوشینه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943782/مناقصه-ساخت-2000-قطعه-قبر'>مناقصه ساخت 2000 قطعه قبر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت 2000 قطعه قبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944202/استعلام-خرید-لوازم-کمک-توانبخشی-(عصای-زیربغل-واکر-و--)'>استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (عصای زیربغل- واکر و ...) / استعلام, استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی (عصای زیربغل- واکر و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944206/استعلام-خرید-علوفه-دامی'>استعلام خرید علوفه دامی / استعلام, استعلام خرید علوفه دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943812/مزایده-4-دهنه-مغازه-هر-کدام-24متر'>مزایده 4 دهنه مغازه هر کدام 24متر  / مزایده,مزایده 4 دهنه مغازه هر کدام 24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944116/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-495-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 495 فرعی از 42 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 495 فرعی از 42 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943807/مزایده-دو-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-4026متر'>مزایده دو و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 4026متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 4026متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943761/مناقصه-خرید-800-کیت-انشعاب-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 800 کیت انشعاب فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 800 کیت انشعاب فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943800/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مسکونی-مساحت-65-80متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 65.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 65.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943804/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-545-فرعی-از-سیزده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 545 فرعی از سیزده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 545 فرعی از سیزده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943766/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944084/اگهی-مزایده-207-کارتن-ریکا--نوبت-دوم'>اگهی مزایده 207 کارتن ریکا - نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده 207 کارتن ریکا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943755/آگهی-مناقصه-خرید-کابل-آرموردار-240-1-میلیمتر-مربع--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید کابل آرموردار 240*1 میلیمتر مربع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید کابل آرموردار 240*1 میلیمتر مربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943949/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه-نوبت-سوم'>مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه نوبت سوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943956/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-350متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 350متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 350متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943959/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-عمارت-مسکونی-118-3متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ عمارت مسکونی 118.3متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عمارت مسکونی 118.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943772/اگهی-مزایده-خودرو-پژو'>اگهی مزایده خودرو پژو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943963/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943973/مزایده-ملک-مال-مشاعی'>مزایده ملک مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943976/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-یازده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت یازده متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت یازده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943622/مزایده-تمامیت-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943981/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943986/مزایده-ملک-مساحت-135-29متر'>مزایده ملک مساحت 135.29متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 135.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943991/مزایده-ملک-مساحت-71-55متر'>مزایده ملک مساحت 71.55متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 71.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943784/مزایده-تشک-دو-نفری'>مزایده تشک دو نفری  / اگهی مزایده ,  مزایده تشک دو نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943960/مزایده-فروش-2-5-حبه-آب-و-ششصد-قصب-زمین-مشجر-پسته'>مزایده فروش 2.5 حبه آب و ششصد قصب زمین مشجر پسته / مزایده,مزایده فروش 2.5 حبه آب و ششصد قصب زمین مشجر پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943821/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-باغ-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943799/اگهی-مزایده-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>اگهی مزایده سواری پژو جی ال ایکس  / اگهی مزایده , اگهی مزایده سواری پژو جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943885/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943801/مزایده-تعداد-300-جفت-کفش-مردانه'>مزایده تعداد 300 جفت کفش مردانه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 300 جفت کفش مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943881/مزایده-ملک-بخش-چهار-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943616/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-خرید-و-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-132-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ،خرید و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943796/مزایده-سواری-هیوندا'>مزایده سواری هیوندا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943792/مزایده-دستگاه-چیلر-تراکمی-با-ظرفیت-4505-تن-سرما'>مزایده دستگاه چیلر تراکمی با ظرفیت 4505 تن سرما  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه چیلر تراکمی با ظرفیت 4505 تن سرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943887/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943875/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-18-ثبت-نکا'>مزایده یک قطعه زمین بخش 18 ثبت نکا / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 18 ثبت نکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943877/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943843/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943846/مزایده-پلاک-118-اصلی-بخش-دوازده-نیشابور'>مزایده پلاک 118 اصلی بخش دوازده نیشابور / مزایده,مزایده پلاک 118 اصلی بخش دوازده نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943823/مزایده-ملک-به-مساحت-221-31متر'>مزایده ملک به مساحت 221.31متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 221.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943740/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-13-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاهای---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای ... نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943752/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943624/مزایده-ملک-به-مساحت-163-5مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 163.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 163.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943744/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده ,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943777/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دو-حوزه-ثبتی-گرگان'>مزایده یک قطعه زمین بخش دو حوزه ثبتی گرگان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو حوزه ثبتی گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943778/مناقصه-انواع-سیم-آلومینیوم-هاینا-(126)-و-مینک-(73)-نوبت-دوم'>مناقصه انواع سیم آلومینیوم هاینا (126) و مینک (73) نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع سیم آلومینیوم هاینا (126) و مینک (73) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943746/مناقصه-کارهای-خدماتی-و-تایپ'>مناقصه کارهای خدماتی و تایپ   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای خدماتی و تایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943728/مناقصه-شناسایی-بیمه-گر-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع--نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی بیمه گر بیمه مسئولیت مدنی جامع  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی بیمه گر بیمه مسئولیت مدنی جامع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943750/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-110متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 110متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943753/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یک-فقره-ملک'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک فقره ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک فقره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943758/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-57-70متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 57.70متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 57.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943760/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-59-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 59.50متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 59.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943629/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروسبک'>مزایده فروش دو دستگاه خودروسبک / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودروسبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943754/مزایده-فروش-یک-فقره-سیم-کارت'>مزایده فروش یک فقره سیم کارت  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک فقره سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943910/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943905/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-8553-فرعی'>مزایده پلاک  ثبتی شماره 8553 فرعی / مزایده,مزایده پلاک  ثبتی شماره 8553 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943739/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-107متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 107متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 107متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943738/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه انجام عملیات پروژه قیرپاشی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پروژه قیرپاشی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943749/مناقصه-تعمیرات-بخش-ناباروری-(IVF)'>مناقصه تعمیرات بخش ناباروری (IVF) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات بخش ناباروری (IVF)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943763/تجدید-فراخوان-پیمانکار-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ستاد-و-انبار-کالا'>تجدید فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا  / آگهی فراخوان پیمانکار،  تجدید فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943965/مناقصه-راهبری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943849/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-14-مراغه'>مزایده ششدانگ ملک بخش 14 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 14 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943668/مناقصه-فعالیت-های-سوادآموزی'>مناقصه فعالیت های سوادآموزی  / آگهی مناقصه ,مناقصه فعالیت های سوادآموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943852/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-429-55متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 429.55متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 429.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943726/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-تدوین-طرح-جامع-توسعه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره تدوین طرح جامع توسعه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره تدوین طرح جامع توسعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943736/تجدید-دوم-فراخوان-تکمیل-مسجد-آبرسانی---'>تجدید دوم فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی  .... / تجدید فراخوان عمومی , تجدید دوم فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943729/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944143/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-178-50متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 178.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 178.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944149/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943727/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943730/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-312متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 312متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943732/مزایده-ششدانگ-زمین-322-24متر'>مزایده ششدانگ زمین 322.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 322.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943714/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-تجدید'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943724/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943705/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-نواحی-غرب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943731/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-اورژانس-بیمارستان-طالقانی--'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943717/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-در-بخشهای-امداد-گازبانی-و-کنتورخوانی-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943735/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات--ساخت-سونا--جکوزی-و-اجرای-سیستم-سرمایش'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات ، ساخت سونا ، جکوزی و اجرای سیستم سرمایش / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه تجهیزات ، ساخت سونا ، جکوزی و اجرای سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943757/مزایده-تعداد-130-دستگاه-اره-موتوری-شمشاد-زن-برقی'>مزایده تعداد 130 دستگاه اره موتوری شمشاد زن برقی / مزایده,مزایده تعداد 130 دستگاه اره موتوری شمشاد زن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943842/مزایده-سنگهای-40-40-تراوررتن-به-ارزش-690-000-000-ریال'>مزایده سنگهای 40*40 تراوررتن به ارزش 690.000.000 ریال / مزایده سنگهای 40*40 تراوررتن به ارزش 690.000.000 ریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943716/مناقصه-انواع-پایه-سیمانی-12-800-و-12-600-چهارگوش'>مناقصه انواع پایه سیمانی 12/800 و 12/600 چهارگوش / مناقصه ,مناقصه انواع پایه سیمانی 12/800 و 12/600 چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943834/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943627/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943619/فراخوان-مرمت-و-بهسازی-بازار-تاریخی-تجدید'>فراخوان مرمت و بهسازی بازار تاریخی تجدید  / فراخوان , فراخوان مرمت و بهسازی بازار تاریخی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943706/مزایده-دلکو--'>مزایده دلکو ... / مزایده, مزایده دلکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943696/مزایده-اجاره-مغازه-(با-کاربری-فروش-تجهیزات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943703/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و....  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943698/مناقصه-احداث--تکمیل-و-بهسازی-راه-روستایی-نیمدور-اسپر-موگ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ، تکمیل و بهسازی راه روستایی نیمدور اسپر موگ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ، تکمیل و بهسازی راه روستایی نیمدور اسپر موگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943692/تجدید-ارزیابی-کیفی-تثبیت-ماسه-های-روان-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943694/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیر-درزین-های-مستقر-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر  نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943774/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943762/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-ذرت-علوفه-ای'>آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای  / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده عمومی فروش ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943723/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-کولینگ-چهار-دستگاه-از-مخازن-انبار-نفت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943934/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3824-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3824 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3824 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943711/مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شبکه و انشعابات پراکنده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شبکه و انشعابات پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943751/مناقصه-جهت-عملیات-زیرسازی-و-سنگ-فرش-معابر'>مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943737/اصلاحیه-مناقصه-چهار-دستگاه-سرور-HPDL380G9-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه چهار دستگاه سرور HPDL380G9 و ...نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه چهار دستگاه سرور HPDL380G9 و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943741/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-106-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 106.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 106.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943673/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943682/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943718/مناقصه-خرید-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله ...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید لوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943742/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943715/مناقصه-خرید-لوله-غلاف-و-لوله-مصرفی-ایستگاه-ها'>مناقصه خرید لوله غلاف و لوله مصرفی ایستگاه ها  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله غلاف و لوله مصرفی ایستگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943708/مناقصه-خرید-۴۰-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید ۴۰ دستگاه سرور / مناقصه ,مناقصه خرید ۴۰ دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943701/مناقصه-خرید-انواع-مقره-بشقابی-و-سوزنی'>مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی  / مناقصه ,مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943721/مزایده--مخزن-50-فلزی-هوایی--نوبت-دوم'>مزایده   مخزن 50 فلزی هوایی ...نوبت دوم  / مزایده   مخزن 50 فلزی هوایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943734/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی-عمرانی-و-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943745/مزایده-165-من-اراضی-دیم-در-شش-قطعه'>مزایده 165 من اراضی دیم در شش قطعه / مزایده,مزایده 165 من اراضی دیم در شش قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943894/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-یزد'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943830/فرخوان-انجام-عملیات-ژئوتکنیک-سایت-صنعتی-کارخانه-احیا-مستقیم'>فرخوان انجام عملیات ژئوتکنیک سایت صنعتی کارخانه احیا مستقیم / فرخوان , فرخوان انجام عملیات ژئوتکنیک سایت صنعتی کارخانه احیا مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943836/مناقصه-قطعات-یدکی-VIBROTEST-VIBROPORT-80-b--K--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی VIBROTEST-VIBROPORT 80 b & K -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  قطعات یدکی VIBROTEST-VIBROPORT 80 b & K - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943820/مزایده-150-هزار-تن-نرمه-گندله-و-آهن-اسفنجی'>مزایده 150 هزار تن نرمه گندله و آهن اسفنجی / مزایده , مزایده 150 هزار تن نرمه گندله و آهن اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943625/مزایده-خانه-و-محوطه-مساحت-2650متر'>مزایده خانه و محوطه مساحت 2650متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 2650متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943813/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-تشریفات-گمرکی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مربوط به تشریفات گمرکی و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات مربوط به تشریفات گمرکی و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943855/مزایده-ملک-مساحت-120متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 120متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 120متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943857/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-21متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.21متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943859/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-184-71متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 184.71متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 184.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943864/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-691-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943921/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943923/مزایده-ملک-مساحت-500-1متر'>مزایده ملک مساحت 500.1متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 500.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943926/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-501-اصلی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک 501 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک 501 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943626/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-ریزی'>تجدید مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944123/مزایده-12-سهم-از-384-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 12 سهم از 384 سهم از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 12 سهم از 384 سهم از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943860/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943900/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>اصلاحیه مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه  / اصلاحیه دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943815/مناقصه-گازبانی-و-کنتور-خوانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازبانی و کنتور خوانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه گازبانی و کنتور خوانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943808/مناقصه-سولفات-آلومینیوم--نوبت-دوم'>مناقصه سولفات آلومینیوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه سولفات آلومینیوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943817/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-348-74متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 348.74متر  / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 348.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943722/مزایده-ملک-مساحت-127-13متر'>مزایده ملک مساحت 127.13متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 127.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943719/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943636/مزایده-ملک-قطعات-8-گانه-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعات 8 گانه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعات 8 گانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943818/مناقصه-خرید-چهار-قلم-نهاده-دامی-تجدید'>مناقصه خرید چهار قلم نهاده دامی تجدید / تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید چهار قلم نهاده دامی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943848/مزایده-غرفه-گوشت-و-ماهی'>مزایده غرفه گوشت و ماهی   / آگهی مزایده , مزایده غرفه گوشت و ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943856/فراخوان-پروژه-های-مطالعاتی-و-تحقیقاتی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943853/مناقصه-خرید-و-نصب-6-دستگاه-آسانسور-و--'>مناقصه خرید و نصب 6 دستگاه آسانسور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب 6 دستگاه آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943861/مناقصه-تعمیرات-عمرانی-متفرقه-و--'>مناقصه تعمیرات عمرانی متفرقه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات عمرانی متفرقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943809/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943845/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آسفالت-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943854/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-جرثقیل-10-تنی-مفصلی-چوپقی-بدون-وینچ--'>تجدید مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ... / آگهی تجدید مناقصات عمومی دومرحله ای , تجدید مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944012/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-زمین'>مزایده فراخوان عمومی فروش زمین / مزایده ,مزایده فراخوان عمومی فروش زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944018/مزایده-دو-قطعه-زمین-7500-و-1139-5متر'>مزایده دو قطعه زمین 7500 و 1139.5متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین 7500 و 1139.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943840/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا-یا-تولید-هوای-فشرده-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا یا تولید هوای فشرده- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا یا تولید هوای فشرده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943832/مناقصه-عملیات-لایروبی-جداول-چاه-های-جذبی-و-کانالهای-روبسته-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی جداول، چاه های جذبی و کانالهای روبسته سطح منطقه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی جداول، چاه های جذبی و کانالهای روبسته سطح منطقه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943828/مناقصه-خرید-خدمات-نیروی-کارگری-موقت-تجدید'>مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943862/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943827/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-سنگی-ضلع-جنوبی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943844/مناقصه-عمومی-خرید-ایزوگام-دارای-روکش-فویل-آلومینیومی'>مناقصه عمومی خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944000/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-7877-62متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7877.62متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7877.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944004/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-45-08مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 45.08مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 45.08مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944041/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-174-34متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان اعیان 174.34متر / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان اعیان 174.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944049/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944037/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-55033متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 55033متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 55033متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944035/مزایده-ششدانگ-پلاک-1060-فرعی-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ پلاک 1060 فرعی بخش هفت / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 1060 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944060/مزایده-ششدانگ-پلاک-1498-و-1499-بخش-هفت-قوچان'>مزایده ششدانگ پلاک 1498 و 1499 بخش هفت قوچان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 1498 و 1499 بخش هفت قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943684/مزایده-اجاره-سالن-های-پرورش-طیور-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن های پرورش طیور نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن های پرورش طیور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944058/مزایده-ششدانگ-پلاک-2219-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 2219 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 2219 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-230-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 230.20متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 230.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944051/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.80متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944043/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-عرصه-252-25متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین عرصه 252.25متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین عرصه 252.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944045/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944022/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-5-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 5.5 هکتار  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی 5.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944027/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944031/مزایده-پلاک-ثبتی-6389-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6389 فرعی از 43 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 6389 فرعی از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943829/مزایده-خودروی-پیکان-به-رنگ-سفید-روغنی-مدل-1380'>مزایده خودروی پیکان به رنگ سفید روغنی مدل 1380  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده خودروی پیکان به رنگ سفید روغنی مدل 1380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943695/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و-نیز-ابنیه-مرحله-سوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943916/مزایده-تاکسی-پیکان'>مزایده تاکسی پیکان / مزایده, مزایده تاکسی پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943920/مزایده-سنگ-فرشی-لاشه-طوسی--'>مزایده سنگ فرشی لاشه طوسی... / مزایده, مزایده سنگ فرشی لاشه طوسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944098/مزایده-ملک-مساحت-مجموع-9325-12متر'>مزایده ملک مساحت مجموع 9325.12متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت مجموع 9325.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944105/مزایده-ملک-به-مساحت-65مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت 65مترمربع مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 65مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944127/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-143-67متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 143.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 143.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943953/مناقصه-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-هوائی-روکشدار-و--'>مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و.... / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944287/مزایده-پلاکهای-ثبتی-اسناد-ذمه'>مزایده پلاکهای ثبتی اسناد ذمه  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944146/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1258-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 1258 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 1258 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943699/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943932/مزایده-میز-ناهار-خوری--'>مزایده میز ناهار خوری.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده میز ناهار خوری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943951/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی پشتیبانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943948/مناقصه-پروژه-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-شهر'>مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943924/مزایده-اجاره-یکدستگاه-کمپرسی-آمیکو-10-تن-مدل-90---'>مزایده اجاره یکدستگاه کمپرسی آمیکو 10 تن مدل 90 .... / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکدستگاه کمپرسی آمیکو 10 تن مدل 90 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943917/مزایده-فروش-انواع-یخچال--یکدستگاه-تلویزیون-24-اینچ-نوع-صنام---تجدید'>مزایده فروش انواع یخچال ، یکدستگاه تلویزیون 24 اینچ نوع صنام.... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع یخچال ، یکدستگاه تلویزیون 24 اینچ نوع صنام.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943940/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-وانت-تک-کابین-و-دو-کابین--'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین خودروهای وانت تک کابین و دو کابین ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین خودروهای وانت تک کابین و دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944081/مزایده-زمین-به-میزان-4900-8متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین به میزان 4900.8متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین به میزان 4900.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943899/مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمانها-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943663/مناقصه-روکش-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه روکش و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش و آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943870/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان---نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ... نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944074/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-دیم'>مزایده سه قطعه زمین زراعی دیم  / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944140/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-مساحت-401متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 401متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 401متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943989/مزایده-یک-قطعه-زمین-همراه-سوله-1000-تنی-احداثی'>مزایده یک قطعه زمین همراه سوله 1000 تنی احداثی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین همراه سوله 1000 تنی احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943876/مزایده-اجاره-ساختمان-های-آموزشی-مازاد-علامه-طباطبایی'>مزایده اجاره ساختمان های آموزشی مازاد علامه طباطبایی  / مزایده اجاره ساختمان های آموزشی مازاد علامه طباطبایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944070/مزایده-ملک-به-شماره-فرعی-7219-از-115-اصلی'>مزایده ملک به شماره فرعی 7219 از 115 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره فرعی 7219 از 115 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944064/مزایده-3400متر-معادل-17-سهم-از-8500-سهم-مشاع-از-زمین'>مزایده 3400متر معادل 17 سهم از 8500 سهم مشاع از زمین / مزایده ,مزایده 3400متر معادل 17 سهم از 8500 سهم مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943878/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بستری'> مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بستری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943672/فراخوان-واگذاری-اماکن-تجاری--خدماتی'>فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943867/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-خدمات-جنبی'>مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944086/مزایده-یک-قطعه-تفکیکی-مساحت-6300متر'>مزایده یک قطعه تفکیکی مساحت 6300متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه تفکیکی مساحت 6300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943880/مناقصه-رینگ-شبکه'>مناقصه رینگ شبکه  / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه رینگ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943882/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943869/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / اجاره ، مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943886/مناقصه-پوشش-کانل-کوی-ایثار--'>مناقصه پوشش کانل کوی ایثار.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پوشش کانل کوی ایثار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943907/مزایده-فروش-250-تن-بی-کربنات-سدیم'>مزایده فروش 250 تن بی کربنات سدیم  / مزایده  فروش 250 تن بی کربنات سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943903/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل'>مناقصه ساحل سازی ساحل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه  ساحل سازی ساحل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944095/تمدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>تمدید مناقصه انجام امور خدماتی  / تمدید مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943883/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات روکش آسفالت... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943678/فراخوان-واگذاری-رستوران-و-کافی-شاپهای--'> فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپهای... / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943901/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / آگهی مزایده، مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943872/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری وانت نیسان  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943865/مناقصه-پروژه-ممیزی-املاک-و-اصناف-شهرفلاورجان--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ممیزی املاک و اصناف شهرفلاورجان  - نوبت دوم  / مناقصه پروژه ممیزی املاک و اصناف شهرفلاورجان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943990/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944036/مناقصه-6-قلم-کابل-سربدار-و-آرمردار---نوبت-دوم'>مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار  ... نوبت دم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943918/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943660/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943908/مناقصه-تامین-مصالح-سنگ-شکن'>مناقصه تامین مصالح سنگ شکن  / مناقصه ,مناقصه تامین مصالح سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943896/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-۴۰۵'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943952/آگهی-شناسایی-پیمانکار-کابل-کشی-و-احداث-خط-فیبرنوری'>آگهی شناسایی پیمانکار کابل کشی و احداث خط فیبرنوری  / آگهی شناسایی ،آگهی شناسایی پیمانکار کابل کشی و احداث خط فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944152/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-هیتاچی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل هیتاچی / مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943906/آگهی-مزایده-فروش-سردرختی-مرکبات'>آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات / آگهی مزایده,آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943630/مزایده-سواری-ریو-مدل-1386-رنگ-خاکستری-نوک-مدادی'>مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943652/مزایده-ملک-توقیفی-18-6-شعیر-از-منزل-مسکونی-تجاری'>مزایده ملک توقیفی 18.6 شعیر از منزل مسکونی تجاری / مزایده,مزایده ملک توقیفی 18.6 شعیر از منزل مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943912/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405-رنگ-نقره-ای'>مزایده فروش خودرو پژو 405 رنگ نقره ای  / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو پژو 405 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943893/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پایگاه-امدادی-هلال-احمر---نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذار جهت احداث پایگاه امدادی هلال احمر ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان سرمایه گذار ، فراخوان سرمایه گذار جهت احداث پایگاه امدادی هلال احمر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943904/مزایده-فروش-یکعدد-سیم-کارت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکعدد سیم کارت نوبت دوم / آگهی مزایده غیر منقول , مزایده فروش یکعدد سیم کارت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944334/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-17-باب-منازل-کارگری'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 17 باب منازل کارگری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 17 باب منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943890/مناقصه-خرید-سن-استورج-تجدید'>مناقصه  خرید سن استورج تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید سن استورج تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944216/مناقصه-خرید-4500-دستگاه-کنتور-هوشمند'>مناقصه خرید 4500 دستگاه کنتور هوشمند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 4500 دستگاه کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943655/مزایده-سه-دانگ-پلاک-به-شماره-480-14-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک به شماره 480/14 نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک به شماره 480/14 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943929/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-اصلاح-روسازی-و-ترمیم-آسفالت'>مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944025/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه'>مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه  / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943657/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دکان-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی .دکان و زمین نوبت اول / مزایده,مزمزایده ششدانگ منزل مسکونی .دکان و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943898/مناقصه-خرید-گاردریل-دو-موج-و-سه-موج-به-همراه-متعلقات-مربوطه-و---96-07-05'>مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه و ... 96.07.05 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه و ... 96.07.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944094/مزایده-ششدانگ-ملک-نیمه-ساز-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ ملک نیمه ساز بخش 15 فارس / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک نیمه ساز بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944156/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-دوبلکس-211متر'>مزایده ساختمان یک طبقه دوبلکس 211متر  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه دوبلکس 211متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943650/مزایده-ساختمان-تجاری-و-همکف-به-پلاک-ثبتی-شماره-4-1-فرعی'>مزایده ساختمان تجاری و همکف به پلاک ثبتی شماره 4-1 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان تجاری و همکف به پلاک ثبتی شماره 4-1 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943911/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--تجدید-96-07-06'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید 96.07.06 / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید 96.07.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943914/مناقصه-خرید-900-عدد-زنجیره-مقره-سیلیکونی-63-کیلوولت-نوبت-دوم'> مناقصه خرید 900 عدد زنجیره مقره سیلیکونی 63 کیلوولت- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه خرید 900 عدد زنجیره مقره سیلیکونی 63 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943922/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری-تجدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943928/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چاپ-عکس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه چاپ عکس  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه چاپ عکس  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944112/مزایده-ملک-به-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت هفتاد متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943983/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-14-فرعی-از-57-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 14 فرعی از 57 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 14 فرعی از 57 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943743/مزایده-پارچه-کالینه'>مزایده پارچه کالینه  / آگهی مزایده, مزایده پارچه کالینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943979/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-18078-فرعی-به-مساحت-240-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی شماره 18078 فرعی به مساحت 240 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 18078 فرعی به مساحت 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943974/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2442275-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2442275 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2442275 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943968/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-به-مساحت-42-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 42 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 42 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943961/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-568-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 568 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 568 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943927/مناقصه-اتمام-پل-نیمه-کاره'>مناقصه اتمام پل نیمه کاره / مناقصه ,مناقصه اتمام پل نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944130/مزایده-پلاک-ثبتی-32-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 32 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 32 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944131/مزایده-ششدانگ-عرصه-قطعه-زمین-قولنامه-ای-234متر'>مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین قولنامه ای 234متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین قولنامه ای 234متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943925/مزایده-شلوار-جین-و-کتان-و--'>مزایده شلوار جین و کتان و ... / مزایده,مزایده شلوار جین و کتان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943909/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / آگهی مزایده، مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944176/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-881-300-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 881/300 یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 881/300 یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943748/مزایده-فروش-پارچه-مشکی-کالینه'>مزایده فروش پارچه مشکی کالینه / آگهی مزایده, مزایده فروش پارچه مشکی کالینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944165/مزایده-شش-دانگ-مشاع-عرصه-و-اعیان-ملک-نوبت-دوم'>مزایده شش دانگ مشاع عرصه و اعیان ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده شش دانگ مشاع عرصه و اعیان ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943977/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943935/مزایده-کت-و-شلوار'>مزایده کت و شلوار  / مزایده ,مزایده کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943938/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943998/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943933/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943966/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-کیوسک-های-مطبوعاتی-واقع-در-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از تعدادی کیوسک های مطبوعاتی واقع در سطح شهر  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی کیوسک های مطبوعاتی واقع در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943646/مزایده-ششدانگ-پلاک-153-فرعی-از-3047-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 153 فرعی از 3047 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 153 فرعی از 3047 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944106/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1652-36001'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/36001 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/36001</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943957/تجدید-فراخوان-ارزیابی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز'>تجدید فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944014/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-متراژ-400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 400 مترمربع / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943969/مزایده-یکدستگاه-لودر-کاترپیلار-مدل-988-ب'>مزایده یکدستگاه لودر کاترپیلار مدل 988 ب  / مزایده,مزایده یکدستگاه لودر کاترپیلار مدل 988 ب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943945/مزایده-ساخت-و-نصب-و-اجاره-6-عدد-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943955/مزایده-اجاره-4-عدد-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4 عدد بیلبورد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 4 عدد بیلبورد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943964/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-(خانه-باغ)-پلاک-ثبتی-1275'>مزایده یک باب منزل مسکونی (خانه باغ) پلاک ثبتی 1275  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی (خانه باغ) پلاک ثبتی 1275 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943664/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-63-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 63.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 63.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943970/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-540-848-943'>مزایده اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 540/848/943 / مزایده,مزایده اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 540/848/943</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943958/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944069/توضیح-و-تصحیح-مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-سنگی-ضلع-جنوبی-رودخانه'>توضیح و تصحیح مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه  / توضیح و تصحیح مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943954/مزایده-اجاره-فروشگاه-ها-ساندویچی-میوه-و-تره-بار'>مزایده اجاره فروشگاه ها، ساندویچی، میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره فروشگاه ها، ساندویچی، میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943944/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-مینی-لودر-تجدید--نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر  تجدید  - نوبت دوم  /  آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر تجدید - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943962/مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-چاپ-تکثیر--'>مزایده واگذاری یکباب غرفه چاپ تکثیر... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یکباب غرفه چاپ تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943988/مناقصه-انجام-کارهای-خدمات-شهری-از-قبیل-جمع-آوری-دفع-زباله-شهر-و--'>مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری دفع زباله شهر و ... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری دفع زباله شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943947/مزایده-اجاره-۴-واحد-تجاری-خدماتی-جهت-امور-حمل-و-نقل-و--'>مزایده اجاره ۴ واحد تجاری خدماتی جهت امور حمل و نقل و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ۴ واحد تجاری خدماتی جهت امور حمل و نقل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944102/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاهی-با-مساحت-109-20-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی با مساحت 109/20 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی با مساحت 109/20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943659/مزایده-واگذاری-سرقفلی-43-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944111/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944168/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-206-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 206.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 206.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943972/مزایده-فروش-کلیه-محصولات-مرکبات-باغ'>مزایده فروش کلیه محصولات مرکبات باغ / آگهی مزایده, مزایده فروش  کلیه محصولات مرکبات باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943975/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نصب-گاردریل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943978/مناقصه-خدمات-شهر-فضای-سبز-و-ترابری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943971/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943992/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی-قالب-بندی-و--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943654/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-و-GIS-سطح-شهر-منطقه-دو-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر منطقه دو تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر منطقه دو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944015/مزایده-بهره-برداری-از-غرف-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرف میوه و تره بار  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از غرف میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944121/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-562-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 562  مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 562  مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944119/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-193-7-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193.7 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193.7 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944117/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-342-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 342 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 342 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944054/مزایده-اجاره-محل-غرفه-تنقلات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه تنقلات... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل غرفه تنقلات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944073/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده  بهره برداری از تعدادی غرف تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943621/ارزیابی-کیفی-تبدیل-تقاطع-همسطح-زیبا-شهر-به-غیر-همسطح-تجدید--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح- تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943649/مناقصه-تکمیل-و-بهسازی-رینگ-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آبهای سطحی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آبهای سطحی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944137/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-1103-19470'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 1103/19470 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 1103/19470</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944029/آگهی-مزایده-خودرو-سواری-سمند'>آگهی مزایده خودرو سواری سمند  / آگهی مزایده،آگهی مزایده خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944178/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-عرصه-296-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 296.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 296.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943985/اگهی-مزایده-دستگاه-موتور-ژنراتور-برق'>اگهی مزایده دستگاه موتور ژنراتور برق  / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه موتور ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943967/مناقصه-امتیاز-تامین-تعدادی-پیراهن-و-شورت-و-جوراب-ورزشی'>مناقصه امتیاز تامین تعدادی پیراهن و شورت و جوراب ورزشی / اگهی مناقصه , مناقصه امتیاز تامین تعدادی پیراهن و شورت و جوراب ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944001/اگهی-مزایده-مقادیری-یراق-آلات-و-لوازم-برقی'>اگهی مزایده مقادیری یراق آلات و لوازم برقی  / اگهی مزایده, مزایده مقادیری یراق آلات و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944017/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن'>مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش سالن / مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944333/مزایده-اجاره-واحد-شماره-7-و-8-با-هم-مجتمع-تجاری-و--'>مزایده اجاره واحد شماره 7 و 8 با هم مجتمع تجاری و .. / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد شماره 7 و 8 با هم مجتمع تجاری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944047/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-کشتارگاه--چاپ-دوم'>مزایده امتیاز بهره برداری از کشتارگاه - چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مرحله اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944061/آگهی-فراخوان-سرمایه-گذاری-احداث-و-راه-اندازی-غرفه'>آگهی فراخوان سرمایه گذاری احداث و راه اندازی غرفه / اگهی فراخوان, آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث و راه اندازی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944271/مزایده-فروش-خط-همراه'>مزایده فروش خط همراه  / مزایده , مزایده فروش خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944009/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خطوط تلفن همراه  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خطوط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943984/مناقصه-تهیه-طرح-جامع-مدیریت-پسماند'>مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943997/فراخوان-طرح-تفکیک-از-مبدا'> فراخوان طرح تفکیک از مبدا / آگهی فراخوان , فراخوان طرح تفکیک از مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944048/مناقصه-ترمیم-و-آسفالت-بهسازی-معابر-و-جدول-گذاری--'>مناقصه ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944132/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944141/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944002/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندای-سوناتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944008/مناقصه-ساخت-ابنیه-و-تاسیسات'>مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات  / دعوت به مناقصه,مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات در اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944021/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944059/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو-مازاد-نوبت-دوم-اصلاحیه-نوبت-اول'>مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد -نوبت دوم اصلاحیه نوبت اول  / مزایده ، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد -نوبت دوم اصلاحیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944172/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-77-76متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 77.76متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 77.76متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943980/مزایده-جاروب-خیابانی-نصب-شده-بر-روی-شاسی-رنومیدلام'>مزایده جاروب خیابانی نصب شده بر روی شاسی رنومیدلام / مزایده عمومی ,مزایده جاروب خیابانی نصب شده بر روی شاسی رنومیدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943674/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-تیپ-LX-EF7-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند تیپ LX-EF7 مدل 89 / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودروی سمند تیپ LX-EF7 مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944005/مناقصه-انجام-مطالعات-و-نظارت-بر-تعدادی-از-پروژه-های-راهسازی'>مناقصه انجام مطالعات و نظارت بر تعدادی از پروژه های راهسازی  / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات و نظارت بر تعدادی از پروژه های راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943994/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943987/تجدید-مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه-بیمارستان'>تجدید مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه بیمارستان  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943999/مناقصه-خرید-50-تن-پلی-الکترولیت-کاتیونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944020/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-شماره-9500305'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  شماره 9500305  / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  شماره 9500305 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943996/مزایده-یک-قطعه-زمین-واقع-در-کهریز'>مزایده یک قطعه زمین واقع در کهریز  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین واقع در کهریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943995/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944007/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-82-13-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 82/13 مترمربع  / مزایده ،مزایده مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 82/13 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943686/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-لایروبی-اسکله-ها-و-محدوده-خط-ساحلی-بنادر'>مناقصه پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی بنادر  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی بنادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944023/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944071/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-42-86-متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 42/86 متر / مزایده ،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 42/86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944011/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-92-33-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 92/33 مترمربع  / مزایده ،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 92/33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944078/مزایده-6-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-شماره-15731-فرعی'>مزایده 6 دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 15731 فرعی  / مزایده ،مزایده 6 دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 15731 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944003/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-9931-فرعی'>مزایده فروش پلاک ثبتی 9931 فرعی  / مزایده ،مزایده فروش پلاک ثبتی 9931 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944030/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-ببه-مساحت-105-02-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی ببه مساحت 105/02 مترمربع / مزایده ،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی ببه مساحت 105/02 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر   / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944006/مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتومبیل-سواری--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944024/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-جنگلداری-درختان-مزاحم--'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری درختان مزاحم... / آگهی مزایده عمومی، مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری درختان مزاحم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943725/آگهی-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-سطح-معابر-و-خیابان-های-روستا-مرحله-اول-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا- مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا- مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944062/مزایده-زمین-زراعی-به-مساحت-حدود-60-مترمربع'>مزایده زمین زراعی به مساحت حدود 60 مترمربع  / مزایده ،مزایده زمین زراعی به مساحت حدود 60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944038/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-197-35-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197/35 مترمربع / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197/35 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944273/مزایده-مال-شامل-سه-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده مال شامل سه قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده مال شامل سه قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944269/مزایده-ملک-در-قطعه-زمینی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک در قطعه زمینی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک در قطعه زمینی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944066/مزایده-یک-قطعه-زمین-155-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین 155 مترمربع / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین 155 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944033/مزایده-6-دانگ-پلاک-ثبتی-7906-فرعی-عرصه-220-مترمربع'>مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 7906 فرعی عرصه 220 مترمربع / مزایده ،مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 7906 فرعی عرصه 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944057/مزایده-فروش-6-دانگ-ملک-مشاع'>مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع  / مزایده ،مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944010/واگذاری-پروژه-های-نیمه-تمام--نوبت-دوم'> واگذاری پروژه های نیمه تمام  - نوبت  دوم  / آگهی واگذاری،  واگذاری پروژه های نیمه تمام  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944032/مناقصه-ارزیابی-کیفی-آماده-سازی-اراضی-۵۳۰-هکتاری'>مناقصه ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی ۵۳۰ هکتاری  / آگهی مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی ۵۳۰ هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943733/فراخوان-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-تحت-پوشش'>فراخوان واگذاری به اجاره  واحدهای تحت پوشش  / فراخوان, فراخوان واگذاری به اجاره  واحدهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944034/مناقصه-انجام-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-صالحیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر صالحیه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر صالحیه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944191/مزایده-ملک-مساحت-92متر'>مزایده ملک مساحت 92متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944042/مزایده-خودرو-وانت-مزدا-تک-کابین-1600-و--'>مزایده خودرو وانت مزدا تک کابین 1600 و ... / آگهی مزایده, مزایده خودرو وانت مزدا تک کابین 1600 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944039/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-خامه'>مزایده یک دستگاه سپراتور خامه / مزایده ,مزایده یک دستگاه سپراتور خامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944056/مزایده-یک-دستگاه-تراش-افزار-آریا-و--'>مزایده یک دستگاه تراش افزار آریا و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش افزار آریا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944185/مزایده-سه-دانگ-پلاک-949-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده سه دانگ پلاک 949 فرعی بخش 5 یزد  / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک 949 فرعی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944050/مزایده-هفت-عدد-درب-چوبی-و-سه-عدد-سنگ-روشویی-کابینتی'>مزایده هفت عدد درب چوبی و سه عدد سنگ روشویی کابینتی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده هفت عدد درب چوبی و سه عدد سنگ روشویی کابینتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943709/مناقصه-خودروی-بالابر-امداد-و-نجات-نوبت-دوم'>مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944087/مزایده-املاک-مازاد-نوع-وثیقه-دامداری--آپارتمان--زمین-زراعی'>مزایده املاک مازاد نوع وثیقه دامداری ، آپارتمان ، زمین زراعی / مزایده ،مزایده املاک مازاد نوع وثیقه دامداری ، آپارتمان ، زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944053/مناقصه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز'>مناقصه انواع کنتور تک فاز و سه فاز / آگهی مناقصه، مناقصه انواع کنتور تک فاز و سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944180/مزایده-فروش-ششدانگ-کارخانه-عرصه-17-583-5مترمربع96-7-5'>مزایده فروش ششدانگ کارخانه عرصه 17.583.5مترمربع96.7.5 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کارخانه عرصه 17.583.5مترمربع 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944040/مزایده-پنج-دستگاه-تولید-فیلم-پلیمتری'>مزایده پنج دستگاه تولید فیلم پلیمتری / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پنج دستگاه تولید فیلم پلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944068/مزایده-ششدانگ-کارخانه'>مزایده ششدانگ کارخانه  / مزایده, مزایده ششدانگ کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944079/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943697/مناقصه-روکش-آسفالت-شهرک-372-واحدی-و-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-شهرک-2500-واحدی-تجدید'>مناقصه  روکش آسفالت شهرک 372 واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک 2500 واحدی- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  روکش آسفالت شهرک 372 واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک 2500 واحدی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944224/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-128-85متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 128.85متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 128.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944227/مزایده-شش-پلاک-ویلایی-در-یک-قطعه-زمین-کلاسه-960043-نوبت-دوم'>مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت دوم / مزایده,مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944044/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944197/مزایده-ملک-مقدار-900متر-زمین-پلاک-17-فرعی'>مزایده ملک مقدار 900متر زمین پلاک 17 فرعی / مزایده ,مزایده ملک مقدار 900متر زمین پلاک 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944212/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-و-خودرو'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان و خودرو / مزایده ,مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944302/مزایده-ملک-و-کل-ماشین-و-آلات-و-تجهیزات-و--نوبت-دوم'>مزایده ملک و کل ماشین و آلات و تجهیزات و... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ملک و کل ماشین و آلات و تجهیزات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944067/آگهی-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / مناقصه ,آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944076/مناقصه-واگذاری-مجوز-تاسیس-مراکز-غیر-دولتی-مشاوره-و-مراکز-سلامت-روان'>مناقصه واگذاری مجوز تاسیس مراکز غیر دولتی مشاوره و مراکز سلامت روان  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مجوز تاسیس مراکز غیر دولتی مشاوره و مراکز سلامت روان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944279/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-12000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944218/مزایده-ملک-مساحت-432-67متر'>مزایده ملک مساحت 432.67متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 432.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944052/مزایده-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مزایده لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم / مزایده ,مزایده لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944093/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-توسعه-سه-فیدر-132-کیلوولت-در-پست-230-132-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه سه فیدر 132 کیلوولت در پست 230/132 کیلوولت - نوبت دوم / مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه سه فیدر 132 کیلوولت در پست 230/132 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944082/مناقصه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه انواع کنتور تک فاز و سه فاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انواع کنتور تک فاز و سه فاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944075/تجدید-مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-مدارس'>تجدید مناقصه تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای آسفالت مدارس / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای آسفالت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944063/تجدید-مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری واحد تجاری- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری واحد تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944088/مناقصه-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب معابر و نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب معابر و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944065/مناقصه-نظافت-و-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و--'>مناقصه نظافت و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...  / مناقصه , مناقصه نظافت و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944092/مزایده-ملک-مشاع-زمین-خالصه-شماره-4259-فرعی-مجزا-از-155-اصلی-نوبت-چهارم'>مزایده ملک مشاع زمین خالصه شماره 4259 فرعی مجزا از 155 اصلی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین خالصه شماره 4259 فرعی مجزا از 155 اصلی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943623/مناقصه-تبدیل-تقاطع-همسطح-به-غیر-همسطح-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل تقاطع همسطح به غیر همسطح- تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تبدیل تقاطع همسطح به غیر همسطح- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943683/مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944239/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-سامانه-121'>اصلاحیه مناقصه انجام امور سامانه 121      / اصلاحیه ، مناقصه انجام امور سامانه 121     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944293/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه  خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943680/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943690/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتری-و-مخابراتی'>تجدید مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و مخابراتی  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944145/ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-شبکه-دوم-تغذیه-کوره-بینک-و-کلاستر--'>ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944126/مناقصه-خرید-2-عدد-کمپرسور-هوای-سیار'>مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944203/مناقصه-عملیات-حفظ--نگهداری-و-تعمیرات-در-بخش-های-مختلف-ساختمانی-و--'> مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمانی و ... / مناقصه ,  مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943676/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سرور-سیسکو-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944167/مناقصه-خرید-5-ردیف-والو'>مناقصه  خرید 5 ردیف والو   / مناقصه  خرید 5 ردیف والو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944163/استعلام-خرید-۲-ردیف-کابل'>استعلام خرید ۲ ردیف کابل  / استعلام,استعلام خرید ۲ ردیف کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944160/استعلام-NORD-SEW-Gear-motor'>استعلام NORD, SEW Gear motor / استعلام,استعلام NORD, SEW Gear motor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944085/استعلام-جرثقیل-منوریلی-تک-پل-5-تن'>استعلام جرثقیل منوریلی تک پل 5 تن / استعلام جرثقیل منوریلی تک پل 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944083/استعلام-شارژ-گاز-استیلن-صنعتی'>استعلام شارژ گاز استیلن صنعتی / استعلام شارژ گاز استیلن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943982/استعلام-شارژ-کپسول-گاز-هلیم-آزمایشگاهی'>استعلام شارژ کپسول گاز هلیم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام شارژ کپسول گاز هلیم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944144/استعلام-سه-ردیف-گاز-مخلوط'>استعلام سه ردیف گاز مخلوط   / استعلام سه ردیف گاز مخلوط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944188/استعلام-ارایه-خدمات-گمرکی-و-اظهار-کالا--'>استعلام ارایه خدمات گمرکی و اظهار کالا... / استعلام، استعلام ارایه خدمات گمرکی و اظهار کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943688/مزایده-فروش-ستونهای-چوبی-و-میلگرد-و-منبع-آب-و-سوخت'>مزایده فروش ستونهای چوبی و میلگرد و منبع آب و سوخت  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ستونهای چوبی و میلگرد و منبع آب و سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944179/استعلام-رنگ-گرافیتی'>استعلام  رنگ گرافیتی  / استعلام، استعلام  رنگ گرافیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944151/استعلام-16-ردیف-اتصالات'>استعلام 16 ردیف اتصالات / استعلام 16 ردیف اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944158/استعلام-پیرومتر'>استعلام پیرومتر / استعلام پیرومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944164/استعلام-سه-ردیف-فیلم-رادیو-گرافی'>استعلام سه ردیف فیلم رادیو گرافی / استعلام سه ردیف فیلم رادیو گرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944173/استعلام-SIZE=1×150mm2--63KV-بوشینگ-و-سرکابل-ایگزوسیل'>استعلام SIZE=1×150mm2 , 63KV بوشینگ و سرکابل ایگزوسیل / استعلام SIZE=1×150mm2 , 63KV بوشینگ و سرکابل ایگزوسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944177/استعلام-دو-ردیف-لنت'>استعلام دو ردیف لنت / استعلام دو ردیف لنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944080/استعلام-سطح-سنج-زیمنس'>استعلام سطح سنج زیمنس  / استعلام ، استعلام سطح سنج زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944019/استعلام-لوازم-ورزشی-96-07-06'>استعلام لوازم ورزشی- 96.07.06 / استعلام,استعلام لوازم ورزشی- 1396.07.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944026/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام  سیمان پاکتی   / استعلام , استعلام  سیمان پاکتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943675/مزایده-یک-دربند-مغازه-تجاری-21-متر'>مزایده یک دربند مغازه تجاری 21 متر  / مزایده,مزایده یک دربند مغازه تجاری 21 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944154/استعلام-الزامات-طراحی-بسته-های-آموزش-مدیران'>استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران  / استعلامف استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944072/استعلام-آشنایی-با-فضای-مجازی-و-آسیب-های-ناشی-از-آن'>استعلام آشنایی با فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن  / استعلام، استعلام آشنایی با فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944077/استعلام-مدیریت-تفکر-سیستمی'>استعلام مدیریت تفکر سیستمی  / استعلام، استعلام مدیریت تفکر سیستمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944207/مزایده-فروش-محصولات-مجتمع-پتاس-خور-و--'>مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و... / مزایده ,مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943681/مزایده-ملک-عرصه-236متر-تجدید'>مزایده ملک عرصه 236متر تجدید  / مزایده,مزایده ملک عرصه 236متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943693/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-240متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 240متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 240متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944028/استعلام-خرید-12-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 12 دستگاه کامپیوتر / استعلام خرید 12 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943756/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1385  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944182/مناقصه-خرید-۴-عدد-pressure--temperature-electronic'>مناقصه خرید ۴ عدد pressure & temperature electronic / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۴ عدد pressure & temperature electronic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943942/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر'>مناقصه  انجام تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943950/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-کرون'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943993/مناقصه-ساخت-حوضچه-شیر-و-نقاط-اندازه-گیری-و-دریچه-هواکش'>مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش  / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944013/استعلام-بهاء-دستگاه-فورتی-وب-مدل-600D-همراه-با-بروزرسانی-آنلاین-و--'>استعلام بهاء دستگاه فورتی وب مدل 600D همراه با بروزرسانی آنلاین و ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء دستگاه فورتی وب مدل 600D همراه با بروزرسانی آنلاین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/944016/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-تاپ-درایوها'>مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943937/استعلام-2-دستگاه-هواساز'>استعلام 2 دستگاه هواساز / استعلام  2 دستگاه هواساز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : شنبه 11 آذر 1396 ساعت: 11:51