مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938106/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938050/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیتی--'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938484/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938140/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-باشگاه-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938329/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-صورت-دو-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938580/اصلاحیه-اگهی-مزایده-برداشت-مصالح-رودخانه-ای'>اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای / اصلاحیه , اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938341/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938295/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938333/مزایده-سه-دانگ-یکباب-حیاط-مسکونی'>مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938331/مزایده-ششدانگ-پلاک-6233-فرعی-پرونده-9600352'>مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938027/تمدید-مناقصه-نیرو-رسانی-تامین-پروژه-گرمایشی-نفت-کوره--'>تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ...  / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938392/مزایده-یک-زمین-کشاورزی-به-مساحت-18450-مترمربع'>مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938390/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5356-به-مساحت-72-56-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938268/مناقصه-احداث-خط-لوله-۸-اینچ-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938292/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938289/مناقصه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938286/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938387/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-98-19-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938298/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-17-شهریور'>مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور  / مزایده مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938348/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-باب-خانه-به-مساحت-620-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938283/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--'>مزایده یک دستگاه یخچال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938025/تجدید-مناقصه-خرید-1-دستگاه-جراثقال-20-تن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938293/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی  / مزایده ،مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938287/مزایده-یک-دستگاه-وانت--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت  - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه وانت  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938290/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-298-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938285/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-284-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938364/مزایده-مجتمع-مسکونی-به-مقدار-419-64'>مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64 / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938284/مزایده-ماشین-آلات-صنعتی-شامل-دستگاه-فرگردان-و----نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فرگردان و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فر گردان و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938375/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-950145-خیابان-آزادگان-کلاسه-952303'>مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303 / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938369/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-شماره-6919-کلاسه-952362'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362  / مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938372/مزایده-ملک-به-مساحت-1285-متر-کلاسه-950151-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول  / مزایده،مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938037/اعیان-عرصه-5750-متر-مربع--اعیانی-سالن-پرورش-مرغ--'>اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ... / آگهی مزایده، اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938357/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938277/آگهی-مزایده-تلفن-همراه'>آگهی مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938381/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-5000-مترمربع-کلاسه-9301072'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938377/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-پلاک-ثبتی-14074-کلاسه-9501432'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432 / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938300/مناقصه-امور-حجمی-شامل-اپراتوری-و-حفاظت-فیزیکی-تاسیسات---'>مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات  ...  / مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات نگهداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب خرم آباد و امور جاریه شهرهای کوچک  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938355/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-125-95-مترمربع-کلاسه-9503444'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444  / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938420/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-مساحت-430متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938428/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-2281-6متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938335/فراخوان-استخراج-معادن-زیرزمینی-سرب-و-مس'>فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938061/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1677متر-و-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938426/مزایده-ملک-به-مساحت-156-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 156.80متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 156.80متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938438/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-کلاسه-940243-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک  کلاسه 940243 نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک  کلاسه 940243 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938445/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-45-مترمربع'>مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938360/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-200-متر'>مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938405/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-3000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع  / مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938409/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-280-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938413/مزایده-ملک-مساحت-زمین-برابر-203-3متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938415/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938458/مزایده-فروش-تعداد-5-تخته-فرش-ماشینی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938353/مزایده-ششدانگ-یک-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938269/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938266/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938324/مزایده-ملک-به-مساحت-230-75متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 230.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 230.75متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938673/انتخاب-پیمانکار-تجهیزات-کامل-جابجایی'>انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی / انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938318/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2701-1135'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938319/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-195مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938321/مزایده-2-هکتار-زمین-کشاورزی-کلاسه-950658'>مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658  / مزایده,مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938337/مزایده-سه-تخته-فرش-12-متری-یاقوت-مشهد-700-شانه'>مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه / مزایده , مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938464/مزایده-مال-مشاع-پلاکهای-ثبتی-182-فرعی-از-56-اصلی-دوم'>مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم  / مزایده ,مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938373/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-میمی-به-مساحت-8197-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938457/مزایده-سه-دانگ-ملک-شماره-2747-فرعی-کلاسه-951770'>مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770  / مزایده،مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938041/مزایده-دستگاه-سانتریفیوژ-آبگیری-با-تابلو-برق-و--'>مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و.... / مزایده, مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938462/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-13-به-مساحت-190-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938316/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-شماره-960146'>مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938257/مزایده-فروش-یکدستگاه-هود-الایت-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938410/مزایده-فروش-تعداد-26-عدد-کپسول-اکسیژن-40-لیتری'>مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938398/مزایده-86-صدم-دانگ-از-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-76-فرعی'>مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی / مزایده,مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938400/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-3989-11-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938395/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3000-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938261/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین-GE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938265/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس-مشکی'>مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938056/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-271-فرعی-19768متر'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938411/مزایده-ساختمان-با-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938260/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-انگور'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938263/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-تیپ-GLXI-مدل-1390-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938309/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938311/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-خدماتی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938306/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-خدماتی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938273/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938291/مزایده-ساختمان-قدیم-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938046/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-و--'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938288/مزایده-فروش-تیرآهن-های-نمره-18-22-27'>مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27  / مزایده , مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938279/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-باغ'>مزایده فروش محصول مرکبات باغ / مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938359/مزایده-نسبت-به-واگذاری-انتشارات-و-بوفه-واحد'>مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد  / مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938345/مناقصه-خرید-تعداد-14-دستگاه-کولر-دوتیکه-30-هزار-مدل-گری-و--96-6-29'>مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938282/فراخوان-مزایده-اجاره-استخر-و-سونای-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938294/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938035/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-سبک-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938253/مزایده-فروش-یک-باب-کارگاه'>مزایده فروش یک باب کارگاه  / مزایده,مزایده فروش یک باب کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938314/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تجهیزات-روشنایی-پروژه-سیمان-العماره'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره  / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938312/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938328/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث-وسائط-نقلیه'>مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938090/مزایده-فروش-سواری-سیستم-و-تیپ-پژو-جی-ال-ایکس-405'>مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405 / مزایده , مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938031/فراخوان-دستگاه-فیلتر-پرس-روغن--نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938270/مزایده-598-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938875/استعلام-آهک-پخته'>استعلام آهک پخته  / استعلام، استعلام آهک پخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938923/استعلام-رولبرینگ'>استعلام رولبرینگ / استعلام رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938928/استعلام-فیلتر-المنت-ترینیون-اجمیل'>استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل  / استعلام , استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938267/مزایده-5-دانگ-و-98-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی'>مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی / مزایده,مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938918/استعلام-​فلنج-سر-الکتروموتور-باکت-ویل-ریکلایمر'>استعلام ​فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر / استعلام,استعلام​ فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938924/استعلام-ولو-پنوماتیک-هوا-با-محرک'>استعلام ولو پنوماتیک هوا با محرک / استعلام,استعلام​ ولو پنوماتیک هوا با محرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938926/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای-فن-غبارگیر'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر / استعلام,استعلام​ مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938915/مناقصه-خرید-36500-دستگاه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز-تجدید'>مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938274/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-135-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع / مزایده ، مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938920/مزایده-فروش-وسایل-و-تجهیزات-اداری'>مزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری / مزایده,ممزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938912/مزایده-فروش-وسایل-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری / مزایده,مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938889/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938930/مزایده-فروش-ضایعات-پلاستیکی'>مزایده فروش ضایعات پلاستیکی / مزایده,مزایده فروش ضایعات پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938925/مزایده-فروش-لاستیک'>مزایده فروش لاستیک / مزایده,مزایده فروش لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938699/crystal-melamine-product'>crystal melamine product  / crystal melamine product </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938705/crystal-melamine-product'>crystal melamine product  / crystal melamine product </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938743/تجدید-استعلام-واگذاری-واحد-درمان-سو-مصرف-مواد-مخدر-MMT-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه  / تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938865/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی / استعلام , استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938280/مزایده-658-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده ،مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938846/استعلام-دستگاه-تهیه-هوای-فشرده-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی  / برگ استعلام، استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938907/استعلام-Butterfly-valve'>استعلام Butterfly valve / استعلام Butterfly valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938854/مناقصه-خرید-تیوب-باندل'>مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938879/مناقصه-خرید-دستگاه-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی  / مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938877/مناقصه-complete-water-cooler'>مناقصه complete water cooler / مناقصه complete water cooler</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938891/مناقصه-خرید-تیوب-باندل'>مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938921/استعلام-STEAM-TRAP-WATSON---'>استعلام STEAM TRAP WATSON .... / استعلام، استعلام STEAM TRAP WATSON ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938910/استعلام-قطعات-مربوط-به-مربوط-به-آچار-هیدرولیک'>استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک / استعلام,استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938278/مزایده-874-7-هزارم-یک-قطعه-زمین-مشاع'>مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع / مزایده ، مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938913/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938902/استعلام-انجام-تست-ادیومتری-شنوائی-سنجی'>استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938906/استعلام-انجام-تست-بینائی-سنجی'>استعلام انجام تست بینائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938881/استعلام-پایه-سه-تایی-برای-رله-های-اسپیدترونیک'>استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک  / فرم استعلام , استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938900/استعلام-انجام-آزمایشات-خون-و-ادرار-و-PSA-و-HBA1C'>استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA  و  HBA1C  / استعلام بهاء, استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA  و  HBA1C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938746/مناقصه-اجرای-لایه-دوم-فنس-پیرامونی-منطقه-سریدون-مجتمع-مس-سرچشمه'>مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938734/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-هیپ-یک-از-سمت-شرق-و-ساخت-پوند'>مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938763/مناقصه-تهیه-و-اجرای-فایر-باکس-و-هوز-ریل‌های-تغلیظ-میدوک'>مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک / مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938272/مزایده-3-دانگ-و-852-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده  3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده  3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938823/استعلام-بک-استاپ-گیربکس-فلندر--'>استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ... / استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938775/استعلام-سیم-بکسلهای-جرثقیلهای-سالن-فولادسازی---'>استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی .... / استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938761/استعلام-شاسی-(پایه-کوتاه)-ببستر-خنک-کننده--واتر-ژاکت--'>استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت... / استعلام، استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938730/مناقصه-تامین-سرو-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938281/مزایده-ملک-به-مساحت-142-مترمربع-کلنگی'>مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی  / مزایده ،مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938911/مناقصه-مرمت-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیزسیان--خوگان-شهرستان-خمین'>مناقصه  مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین  / مناقصه عمومی  مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938905/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-قلعه-آقا-حمید-شهرستان-شازند'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز قلعه آقا حمید شهرستان شازند  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز  قلعه آقا حمید شهرستان شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938887/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-طورگیر-شهرستان-خنداب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938873/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی-سامانه-ستاد'>مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938262/مزایده-یک-دست-مبل-هشت-نفره'>مزایده یک دست مبل هشت نفره  / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دست مبل هشت نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938869/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز  / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938872/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-گلچشمه'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938876/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-و-گابیون-بندی'>مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی / مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938880/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری'>مناقصه انجام عملیات حفاری / مناقصه انجام عملیات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938862/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-اجناس-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-و-ایستگاه-حفاظت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس  اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس  اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938884/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-شبکه-های-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938721/تجدید-مناقصه-خرید-کویل-استیم'>تجدید مناقصه خرید کویل استیم  / استعلام, تجدیدمناقصه خرید کویل استیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938929/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-ویال-شیشه-ای'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938931/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تهیه-لوازم-و-اجرای-ساختمان-الحاقی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه لوازم و اجرای ساختمان الحاقی / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه لوازم و اجرای ساختمان الحاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938903/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نگهبانی-و-نگهداری-فضای-اداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی و نگهداری فضای اداری / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی و نگهداری فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938254/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-مکانیکی-بهره-برداری-نظافت--'>مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی، بهره برداری نظافت... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی، بهره برداری نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938038/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مسکونی-زیربنای-هرکدام62-5متر-نوبت-دوم-96-6-29'>مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم 96.6.29 / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم 96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938252/مناقصه-واگذاری-پیمانکاری-رستوران-کارخانه-خود'>مناقصه واگذاری پیمانکاری رستوران کارخانه خود / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری پیمانکاری رستوران کارخانه خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938916/مناقصه-عمومی-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و--'>مناقصه عمومی عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه  و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938827/استعلام-بیمه-حوادث--سوانح--ضربه'>استعلام  بیمه حوادث  ،سوانح ، ضربه  / استعلام، استعلام  بیمه حوادث  ،سوانح ، ضربه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938804/استعلام-لامپ-ال-ای-دی-اس-ام-دی'>استعلام لامپ ال ای دی اس ام دی / استعلام, استعلام لامپ ال ای دی اس ام دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938773/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گاردریل'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل  / استعلام, استعلام  نیاز به تامین کنندگان گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938756/استعلام-اسکن-نقشه-جات'>استعلام  اسکن نقشه جات  / استعلام، استعلام  اسکن نقشه جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938892/انجام-خدمات-مهندسی-و-طراحی-احداث-پست-مدولار'>انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست مدولار / استعلام,انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938811/استعلام-ساخت-و-نصب-تعداد-500-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام ساخت و نصب تعداد 500 عدد خار ضد پرنده / استعلام، استعلام ساخت و نصب تعداد 500 عدد خار ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938780/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938751/استعلام-هارد-اورجینال-1-2-ترابایت'>استعلام هارد اورجینال 1.2 ترابایت / استعلام، استعلام هارد اورجینال 1.2 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938744/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان-پلاستیکی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان پلاستیکی / استعلام , استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938275/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-گل-شاخه-بریده'>مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938735/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938767/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی  / استعلام ، استعلام مانیتور  ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938758/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ، استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938740/استعلام-عملیات-بهسازی-ساختمانی'>استعلام عملیات بهسازی ساختمانی / استعلام, استعلام عملیات بهسازی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938727/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938770/استعلام-22-قلم-لوازم-التحریر-و-لوازم-اداری-96-06-29'>استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.29 / استعلام, استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938749/استعلام-تهیه-و-نصب-۴-عدد-باطری-۱۲-ولتی'>استعلام تهیه و نصب ۴ عدد باطری ۱۲ ولتی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب ۴ عدد باطری ۱۲ ولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938271/استعلام-عمومی-اجرای-نمای-کامپوزیت-ساختمان-اصلی'>استعلام عمومی اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اصلی / استعلام عمومی، استعلام عمومی اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938755/استعلام-اجرای-عایق-رطوبتی-ایزوگام'>استعلام اجرای عایق رطوبتی ایزوگام / استعلام,استعلام اجرای عایق رطوبتی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938747/استعلام-سرویس-برگزاری-جلسات-مجازی'>استعلام سرویس برگزاری جلسات مجازی  / استعلام,استعلام سرویس برگزاری جلسات مجازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938738/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938726/استعلام-پکیج-نوع-گرمایشی-و--'>استعلام پکیج نوع گرمایشی و ... / استعلام,استعلام پکیج نوع گرمایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938712/استعلام-مبل-اداری-و--'>استعلام مبل اداری و ... / استعلام,استعلام مبل اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938788/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-EPM'>استعلام پشتیبانی نرم افزار EPM / استعلام پشتیبانی نرم افزار EPM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938783/استعلام-دستگاه-امن-ساز-شبکه'>استعلام دستگاه امن ساز شبکه / استعلام,استعلام دستگاه امن ساز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938795/استعلام-پاوربانک'>استعلام پاوربانک / استعلام,استعلام پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938766/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان / استعلام,استعلام کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938768/استعلام-کولر-اسپیلیت-اینورتر-دار-سرد-و-گرم-گری-24000-با-گارانتی-معتبر'>استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار سرد و گرم گری 24000 با گارانتی معتبر  / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار سرد و گرم گری 24000 با گارانتی معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938782/استعلام-تبدیل-اتصالات-UPVC'>استعلام تبدیل اتصالات UPVC  / استعلام تبدیل اتصالات UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938797/استعلام-هارد-300-برای-سرور-ML350-G5'>استعلام  هارد 300 برای سرور  ML350 G5 / استعلام, استعلام  هارد 300 برای سرور  ML350 G5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938817/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR-6020'>استعلام  دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020 / استعلام, استعلام  دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938833/استعلام-پکیج-دیواری-ایران-رادیاتور-36000'>استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000 / استعلام, استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938824/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام، استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938796/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی'>استعلام برنج دانه بلند هندی / استعلام، استعلام برنج دانه بلند هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938786/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری  / استعلام,  استعلام مایع دستشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938778/استعلام-دستگاه-قهوه-ساز'>استعلام دستگاه قهوه ساز / استعلام, استعلام دستگاه قهوه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938801/استعلام-حشره-کش-برقی-ساترونیک'>استعلام حشره کش برقی ساترونیک / استعلام, استعلام حشره کش برقی ساترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938250/فراخوان-طراحی-و-اجرای-پروژه-کوشک-و-رستوران-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938832/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938850/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام  ، استعلام سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938866/استعلام-پچ-کورد-فیبر-نوری-om4'>استعلام پچ کورد فیبر نوری om4  / استعلام ، پچ کورد فیبر نوری om4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938860/استعلام-کابل-شبکه-cat6-utp'>استعلام کابل شبکه cat6 utp   / استعلام , استعلام کابل شبکه cat6 utp  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938858/استعلام-یک-دستگاه-وانت-بار'>استعلام یک دستگاه وانت بار / استعلام,استعلام یک دستگاه وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938851/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-تقاطع-غیر-همسطح'>استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح / استعلام،استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938784/استعلام-تعمیر-ساختمان'>استعلام تعمیر ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938841/استعلام-پوشک-محافظ-بزرگسال-با-جذب-بالاتر'>استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذب بالاتر / استعلام،استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذب بالاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938799/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک  / استعلام، استعلام باتری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938789/استعلام-خرید-تجهیزات-رادیویی-و-دکل'>استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل / استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938246/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938792/استعلام-خرید-باسکول'>استعلام خرید باسکول / استعلام خرید باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938808/استعلام-نیازمند-به-سالن-همایش-و-پذیرایی-با-امکانات-پذیرایی'>استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی / استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938839/استعلام-تلویزیون-LED-ایرانی'>استعلام تلویزیون LED ایرانی / استعلام تلویزیون LED ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938855/استعلام-صندلی-کلاسی-چرم-دار'>استعلام صندلی کلاسی چرم دار / استعلام صندلی کلاسی چرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938807/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938822/استعلام-بازرسی-و-نمونه-برداری-ثبت-و-امور-حقوقی-طرح'>استعلام بازرسی و نمونه برداری ثبت و امور حقوقی طرح  / استعلام,استعلام بازرسی و نمونه برداری ثبت و امور حقوقی طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938835/استعلام-کفپوش-تایل-40-40-پرسی-بتنی'>استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی  / استعلام , استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938863/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام,استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938849/استعلام-لوله-گالوانیزه-و--'>استعلام لوله گالوانیزه و ... / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938899/استعلام-دستگاه-حذف-آرسنیک'>استعلام دستگاه حذف آرسنیک / استعلام ,استعلام دستگاه حذف آرسنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938356/تمدید-ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-تعمیرات-اساسی-واحد-BST-نیروگاه-گازی'>تمدید ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی  / تمدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938883/استعلام-عملیات-تعویض-و-شست-و-شوی-مقره-های-خطوط-انتقال'>استعلام عملیات تعویض و شست و شوی مقره های خطوط انتقال  / استعلام , استعلام عملیات تعویض و شست و شوی مقره های خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938922/استعلام-تجهیزات-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تجهیزات ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام تجهیزات ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938852/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط انتقال لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938831/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938842/استعلام-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938845/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938847/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938838/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938834/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر / استعلام,استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938882/استعلام-خرید-البسه-و-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی / استعلام ,استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938256/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-200-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 200 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938901/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-روکشدار-آلومینیومی-با-پلیمری-های-EPE-شرکت-ایزوگام--'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام روکشدار آلومینیومی با پلیمری های EPE شرکت ایزوگام ... / استعلام، استعلام تهیه و اجرای ایزوگام روکشدار آلومینیومی با پلیمری های EPE شرکت ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938868/استعلام-جاروی-کف-استخر-با-موتور-2HP-و-طول-لوله-15M'>استعلام جاروی کف استخر با موتور 2HP  و طول لوله 15M   / استعلام جاروی کف استخر با موتور 2HP  و طول لوله 15M  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938853/استعلام-فن-کویل---'>استعلام فن کویل  ... / استعلام فن کویل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938917/استعلام-پالت-باکس-فلزی-سایز-100-120CM--'>استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ... / استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938909/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر  / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938896/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938932/استعلام-شیر-پروانه-200--شیر-کشویی-200--شیر-کنترل---'>استعلام  شیر پروانه 200 - شیر کشویی 200 - شیر کنترل - .. / استعلام ، استعلام  شیر پروانه 200 - شیر کشویی 200 - شیر کنترل - ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938856/استعلام-طرح-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس'>استعلام طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس  / استعلام,استعلام طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938878/استعلام-پشتیبانی-سیستم-نرم-افزار-سپرده'>استعلام پشتیبانی سیستم نرم افزار سپرده  / استعلام , استعلام پشتیبانی سیستم نرم افزار سپرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938894/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-حسابداری-تعهدی--دریافت-و-پرداخت-و-مغایرت-بانکی'>استعلام پشتیبانی نرم افزار حسابداری تعهدی , دریافت و پرداخت و مغایرت بانکی  / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار حسابداری تعهدی , دریافت و پرداخت و مغایرت بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938264/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-واقع-در-روستای-کیذفان'>مزایده یکباب منزل مسکونی واقع در روستای کیذفان / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی واقع در روستای کیذفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938888/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-کامپیوتری-زندان'>استعلام  نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری زندان / استعلام، استعلام  نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938826/استعلام-گاوصندوق-نسوز'>استعلام گاوصندوق نسوز  / استعلام,استعلام گاوصندوق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938870/استعلام-اینترنت-اختصاصی-متقارن-با-پهنای-باند-20-مگابیت'>استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند 20 مگابیت / استعلام, استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند 20 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938874/استعلام-تعمیرات-برق-و-روشنایی'>استعلام تعمیرات برق و روشنایی   / استعلام ,استعلام تعمیرات برق و روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938859/استعلام-تعداد-2-عدد-موتور-آسانسور'>استعلام تعداد 2 عدد موتور آسانسور / استعلام , استعلام تعداد 2 عدد موتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938867/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-اسنوا-43-اینچ'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون اسنوا 43 اینچ / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون اسنوا 43 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938843/استعلام-سیستم-صوتی-مرکزی'>استعلام سیستم صوتی مرکزی / استعلام, استعلام سیستم صوتی مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938871/استعلام-سرور-Database'>استعلام سرور Database  / استعلام, استعلام سرور Database </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938927/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938890/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام , استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938092/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-مابین-پارس--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938908/استعلام-تهیه-و-تحویل-بلوکهای-سیمانی-پیش-ساخته'>استعلام تهیه و تحویل بلوکهای سیمانی پیش ساخته / استعلام , استعلام تهیه و تحویل بلوکهای سیمانی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938844/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-ناوگان-خودروئی'>استعلام نصب تست و راه اندازی سیستم ناوگان خودروئی  / استعلام,استعلام نصب تست و راه اندازی سیستم ناوگان خودروئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938857/استعلام-تامین-قطعات-مورد-نیاز-جهت-پروژه-آب-درمانی'>استعلام تامین قطعات مورد نیاز جهت پروژه آب درمانی  / استعلام,استعلام تامین قطعات مورد نیاز جهت پروژه آب درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938840/استعلام-استخراج-معادن-طبقه-بندی-نشده'>استعلام استخراج معادن طبقه بندی نشده  / استعلام,استعلام استخراج معادن طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938828/استعلام-ویلپچر-بزرگ'>استعلام ویلپچر بزرگ / استعلام,استعلام ویلپچر بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938814/استعلام-آنتی-ویروس-کسپر-اسکای'>استعلام آنتی ویروس کسپر اسکای  / استعلام,استعلام آنتی ویروس کسپر اسکای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938861/استعلام-طرح-پیشگیری-از-اعتیاد'>استعلام طرح پیشگیری از اعتیاد / استعلام طرح پیشگیری از اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938848/استعلام-طرح-مشارکت-اجتماعی-دانش-آموزان'>استعلام طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان / استعلام طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938820/استعلام-طرح-سلامت-پایگاه-اجتماعی'>استعلام طرح سلامت پایگاه اجتماعی     / استعلام طرح سلامت پایگاه اجتماعی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938800/استعلام-طرح-آموزش-زندگی-خانواده-و-پیش-از-ازدواج'>استعلام طرح آموزش زندگی خانواده و پیش از ازدواج / استعلام طرح آموزش زندگی خانواده و پیش از ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938240/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه زغالسنگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938819/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-ارومیه'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر ارومیه / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938812/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-میاندوآب'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر میاندوآب / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938829/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-بوکان'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر بوکان / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر بوکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938816/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-اشنویه'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- اشنویه  / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- اشنویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938810/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-پیرانشهر'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پیرانشهر / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پیرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938818/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-پلدشت'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پلدشت / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پلدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938825/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-تکاب'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- تکاب / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- تکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938351/تمدید-ارزیابی-کیفی-ساخت-روتور-کامل-توربین-گازی-فریم-5-(GEF5-PG4341P)'>تمدید ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) / تمدید ، ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938805/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-چالدران'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- چالدران  / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- چالدران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938769/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938802/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938806/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-سردشت'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سردشت / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938813/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-سلماس'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سلماس / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938830/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شاهین-دژ'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شاهین دژ / استعلام، استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شاهین دژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938836/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شوط'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شوط / استعلام، استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938821/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-ماکو'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- ماکو / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938803/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-نقده'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- نقده / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- نقده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938791/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-مهاباد'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- مهاباد / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938776/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938771/استعلام-دستگاه-الکتروفورز'>استعلام دستگاه الکتروفورز / استعلام,استعلام دستگاه الکتروفورز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938798/استعلام-موکت-کبریتی'>استعلام موکت کبریتی  / استعلام,استعلام موکت کبریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938790/استعلام-دستگاه-آشکارساز-فوتونی'>استعلام دستگاه آشکارساز فوتونی  / استعلام,استعلام دستگاه آشکارساز فوتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938781/استعلام-میز-چوبی-بدون-کشو'>استعلام میز چوبی بدون کشو / استعلام, استعلام میز چوبی بدون کشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938719/استعلام-تامین-دو-دستگاه-ژنراتور'>استعلام تامین دو دستگاه ژنراتور / استعلام,استعلام تامین دو دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938732/استعلام-میز-کارشناسی'>استعلام میز کارشناسی  / استعلام,استعلام میز کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938742/استعلام-صندلی-کارمندی-مشکی'>استعلام صندلی کارمندی مشکی  / استعلام,استعلام صندلی کارمندی مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938757/استعلام-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری  / استعلام,استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938276/مناقصه-PARTS-FOR-THERMAL-CERAMI-FURNACE'>مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938754/استعلام-پرینتر-رنگی-ـ-دستگاه-ضبط-و--'>استعلام پرینتر رنگی ـ دستگاه ضبط و ... / استعلام,استعلام پرینتر رنگی ـ دستگاه ضبط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938764/استعلام-اجرای-رمپ-ورودی-و-خروجی-مجتمع'>استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع / استعلام،  اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938715/استعلام-تعمیر-دیزل-ژنراتور'>استعلام تعمیر دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام تعمیر دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938737/استعلام-گوشت-گوساله-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله برزیلی  / استعلام ، گوشت گوساله برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938748/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی  / استعلام، استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938750/استعلام-ویدئووال'>استعلام ویدئووال / استعلام، استعلام ویدئووال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938809/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938762/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938785/استعلام-اجرای-بتن-ریزی-و-شیب-بندی-و-ماله-کشی'>استعلام اجرای بتن ریزی و شیب بندی و ماله کشی / استعلام , استعلام اجرای بتن ریزی و شیب بندی و ماله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938722/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-راینو'>استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو  / استعلام,استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938255/مزایده-فروش-بخشی-از-لوله-های-فولادی-بدون-درز'>مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز / آگهی مزایده, مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938753/استعلام-خرید-اسپلیت'>استعلام خرید اسپلیت / استعلام , استعلام  خرید اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938739/استعلام-خرید-اسپلیت-9000-مدل-ال-جی'>استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی / استعلام , استعلام  خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938759/استعلام-خرید-دستگاه-utm'>استعلام خرید دستگاه utm / استعلام، استعلام خرید دستگاه utm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938774/استعلام-پنج-دستگاه-مینی-بوس-و-یک-دستگاه-سوار'>استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار / استعلام، استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938794/استعلام-ملزومات-خانه-و-آشپزخانه'>استعلام ملزومات خانه و آشپزخانه / استعلام، استعلام ملزومات خانه و آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938885/استعلام-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>استعلام پخت و توزیع غذای دانشجویی  / استعلام,استعلام پخت و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938752/استعلام-کانکس-پیش-ساخته-متر-مربعی-مدل-CB'>استعلام کانکس پیش ساخته متر مربعی مدل CB  / استعلام , استعلام کانکس پیش ساخته متر مربعی مدل CB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938765/استعلام-بطری-درپیچ-دار-پلاستیکی-چهارگوش'>استعلام بطری درپیچ دار پلاستیکی چهارگوش / استعلام، استعلام بطری درپیچ دار پلاستیکی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938787/استعلام-کاغذ-کرپ-بسته-بندی'>استعلام کاغذ کرپ بسته بندی / استعلام، استعلام کاغذ کرپ بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938815/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-فن-کوئل-ایرانی'>استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل ایرانی / استعلام,استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938837/استعلام-تعمیر-و-سرویس-باسکول-های-ثابت'>استعلام تعمیر و سرویس باسکول های ثابت / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس باسکول های ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938760/استعلام-آموزش-ایمنی-مدارس-حاشیه-راهها'>استعلام آموزش ایمنی مدارس حاشیه راهها / استعلام,استعلام آموزش ایمنی مدارس حاشیه راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938777/استعلام-خرید-نمک-مورد-نیاز-راهداری'>استعلام خرید نمک مورد نیاز راهداری  / استعلام,استعلام خرید نمک مورد نیاز راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938708/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938714/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام,استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938717/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام,استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938723/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938251/مزایده-اجاره-قسمتی-از-مدرسه-ابوریحان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938249/مزایده-فروش-بیست-(20)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی-و--'>مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی و ... / آگهی مزایده , مزایده بیست 20 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938030/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-سیستم-آبیاری-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938238/مناقصه-خرید-روتبواتور-24-پره'>مناقصه خرید روتبواتور 24 پره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روتبواتور 24 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938243/مناقصه-خریداری-تعداد-محدودی-لباس-پرواز-خلبانی'>مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938404/مزایده-فروش-واحد-شماره-شش-طبقه-چهارم'>مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم / مزایده,مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938248/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938219/مناقصه-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب-کل-سطح-شهر-قم'>مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم / مناقصه , مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938407/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938127/مناقصه-عمومی-پلاک-کوبی-درختان--'>مناقصه عمومی پلاک کوبی درختان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پلاک کوبی درختان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938323/مناقصه-فاز-2-بخشداری-ارداق'>مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938313/فراخوان-تعداد-8-نقطه-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938362/مزایده-کانکس-و-کانتینر-و--'>مزایده کانکس و کانتینر و ... / آگهی مزایده ,مزایده کانکس و کانتینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938237/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-241-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 241/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 241/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938234/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1313'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1313 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1313</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938365/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-لوله-کشی-آب-شرب-منازل-سازمانی'>مناقصه عملیات، ترمیم و بازسازی لوله کشی آب شرب منازل سازمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات، ترمیم و بازسازی لوله کشی آب شرب منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938317/فراخوان-تهیه-نقشه-وضع-موجود-از-بیلت'>فراخوان تهیه نقشه وضع موجود از بیلت  / فراخوان عمومی، فراخوان تهیه نقشه وضع موجود از بیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938358/مناقصه-تاسیسات-فنی---نوبت-دوم'>مناقصه تاسیسات فنی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تاسیسات فنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938304/مزایده-فروش-کاشی-و-سرامیک'>مزایده فروش کاشی و سرامیک  / مزایده , مزایده فروش کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938242/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11376-فرعی-به-مساحت-16-32-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11376 فرعی به مساحت 16/32 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11376 فرعی به مساحت 16/32 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938042/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-مساحت187-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت187.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت187.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938315/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938320/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-3580-متر-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938325/فراخوان-مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938334/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938343/مزایده-بخاری-ایستاده--نردبان--'>مزایده بخاری ایستاده - نردبان... / آگهی مزایده، مزایده بخاری ایستاده - نردبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938393/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-95-73-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک  به مساحت 95/73 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  به مساحت 95/73 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938354/مناقصه-واگذاری-جداگانه-هر-یک-از-معادن'>مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938153/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-19-83-و-23-88متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938327/مزایده-فروش-فرش-نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938330/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-کاربراتوری-مدل-1378'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان کاربراتوری مدل 1378  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان کاربراتوری مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938040/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-اصلاحیه'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی  اصلاحیه  / مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938157/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938299/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-X-RAY-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938302/مناقصه-خرید-متریال-و-ساخت-بسکت-های-سرد-و-گرم-یانگستروم-نیروگاه-تبریز'>مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938307/فراخوان-پروژه-ساخت-احداث-ساختمان-مرجع-آزمایشگاه-شرکت-فاضلاب-تهران'>فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران  / فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938297/مناقصه-P-F-TECHNO-ELECTROMOTOR-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F TECHNO ELECTROMOTOR- نوبت دوم  / مناقصه   P/F TECHNO ELECTROMOTOR- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938230/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938094/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938258/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938216/مناقصه-خرید--حمل--تحویل-و-نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-کیوسک-بانکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938212/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-نظارت-و-مانیتورینگ-و-پشتیبانی-زیرساخت-های-IT-و---نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938210/مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO-دستگاه-کارت-پرینتر-EVOLIS-PEBBLE4-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938218/مناقصه-اجرای-یک-دستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان-مرکزی-ونک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938224/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938220/تجدید-مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938241/مزایده-تعداد-105-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و-5-دستگاه-خودرو-سنگین--'>مزایده تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک و 5 دستگاه خودرو سنگین ...  / مزایده , مزایده تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک و 5 دستگاه خودرو سنگین  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938225/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی-شهید-رجایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی نوبت دوم   / مناقصه ،  خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938227/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی - نوبت دوم  / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938077/مزایده-خودرو-پژو-سواری'>مزایده خودرو پژو سواری / آگهی مزایده، مزایده خودرو پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938247/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938235/شناسایی-افراد-و-شرکتهای-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارائه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی'>شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  / آگهی شناسایی افراد , شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938231/مزایده-نسبت-به-واگذاری-متراژ-تقریبی-1200-متر-مربع--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع - نوبت دوم / مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938213/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938259/مناقصه-محوطه-سازی-و-حیاط-سازی'>مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی  / مناقصه , مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938208/مزایده-واگذاری-محل-کمپ-زیباشهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938229/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--نوبت-سوم'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938239/شناسایی-پیمانکار-ساخت-نصب-و-تامین-تجهیزات-کوره-قوس-و-کوره-پاتیلی'>شناسایی پیمانکار ساخت، نصب و تامین تجهیزات کوره قوس و کوره پاتیلی / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار ساخت، نصب و تامین تجهیزات کوره قوس و کوره پاتیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938097/مزایده-واگذاری-3-باب-از-مغازه-های-تجاری'>مزایده واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938206/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-های-بویلر----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938185/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده-و-کالاهای-بازرگانی--'>مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده و کالاهای بازرگانی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده و کالاهای بازرگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938244/مزایده-واگذاری-موقت-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-محصولات-پروتئینی-با-چرخ-دستی'>مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی با چرخ دستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی با چرخ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938222/مناقصه-احداث-ورودی-ایمن-به-سد-پائین-سیاه-بیشه'>مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه، مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938211/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938197/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-EF7'>تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938179/مزایده-استاکر-(-لیفتراک-)-شارژی-1-5'>مزایده استاکر ( لیفتراک ) شارژی 1/5  / مزایده استاکر ( لیفتراک ) شارژی 1/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938175/مزایده-دستگاه-رول-کن-پارچه'>مزایده  دستگاه رول کن پارچه / مزایده  دستگاه رول کن پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938095/مزایده-فروش-چادر-پشه-بند-و--'>مزایده فروش چادر پشه بند و ... / مزایده , مزایده فروش چادر پشه بند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938100/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938203/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938693/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-ماشین-آلات'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938706/فراخوان-خرید٬‌-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-لحظه-ای-گازهای-خروجی'>فراخوان خرید٬‌ نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی  / فراخوان، فراخوان خرید٬‌ نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938741/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-کابل-و-مالحقات-خط-۶۳-کیلو-ولت'>فراخوان تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت / فراخوان، فراخوان تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938696/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-۷۲-متری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938163/مزایده-پلاک-ثبتی-140-فرعی-از-94-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 140 فرعی از 94 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 140 فرعی از 94 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938710/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-30-م-م'>مناقصه  تهیه مصالح و احداث مخزن 30 م م  / مناقصه  تهیه مصالح و احداث مخزن 30 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938779/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۵۰م-م-در-روستای-هفدران-شهرستان-هریس'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۵۰م.م. در روستای هفدران شهرستان هریس     / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۵۰م.م. در روستای هفدران شهرستان هریس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938701/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرو-رسانی-به-محل-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938654/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-۷۲-متری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938607/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-تپه-دز-شهرستان-زابل'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای تپه دز شهرستان زابل     / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای تپه دز شهرستان زابل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938159/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-سه-دربند-مغازه'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938615/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-اله-آباد'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای اله آباد / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای اله آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938605/مناقصه-فاینانس-3-F-A'>مناقصه فاینانس 3**F A  / مناقصه فاینانس 3**F A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938599/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-محمد-شاهکرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای محمد شاهکرم  / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای محمد شاهکرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938595/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-پره-کنت'>مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای پره کنت / مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای پره کنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938587/مناقصه-فایناس-3-F-B'>مناقصه فایناس 3**F B  / مناقصه فایناس 3**F B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938622/آگهی-مناقصه---تعمیرات-بازسازی-شبکه-وتاسیسات-وتامین-آب-روستاهای-شهرستان-لامرد'> آگهی مناقصه     تعمیرات،بازسازی شبکه وتاسیسات وتامین آب روستاهای شهرستان لامرد /  آگهی مناقصه    ، آگهی مناقصه     تعمیرات،بازسازی شبکه وتاسیسات وتامین آب روستاهای شهرستان لامرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938613/مناقصه-خرید-تعداد-۱۵۰-دستگاه-اکوکاردیوگرافی'>مناقصه خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه اکوکاردیوگرافی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه اکوکاردیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938606/آگهی-مناقصه-آسفالت-معابر-کوی-شریعتی-قیدار'> آگهی مناقصه  آسفالت معابر کوی شریعتی قیدار      /  آگهی مناقصه     ، آگهی مناقصه  آسفالت معابر کوی شریعتی قیدار     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938598/آگهی-مناقصه--تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-پمپاژ'>آگهی مناقصه   تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ  / آگهی مناقصه   ،آگهی مناقصه    تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938149/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938585/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'> آگهی مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب  /  آگهی مناقصه، آگهی مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938602/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-دو-باب-مخزن-آب-شرب-۳۰۰م-م'>آگهی مناقصه  تهیه مصالح و احداث دو باب مخزن آب شرب ۳۰۰م.م / مناقصه ،آگهی مناقصه   تهیه مصالح و احداث دو باب مخزن آب شرب ۳۰۰م.م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938612/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قیض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قیض آب بها و امور مشترکین آبفا  / مناقصه قرائت کنتور و توزیع قیض آب بها و امور مشترکین آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938198/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری--توسعه-و-حفاظت-جنگل-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز   / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938604/آگهی-مناقصه-تکمیل-باقی-مانده-کارهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-کازرون'>آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب شهر کازرون     / آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب شهر کازرون    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938674/مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-آبدارخانه-و-جابجایی-مجتمع-آموزش-فنون'>مناقصه خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون   / اگهی مناقصه , خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938168/مزایده-اجاره-دو-باب-غرفه-گلفروشی'>مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی  / اگهی مزایده , اجاره دو باب غرفه گلفروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938629/مناقصه-خدمات-حراستی-و--'>مناقصه خدمات حراستی و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حراستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938616/مناقصه-شناسایی-بیمه-گر-جهت-بیمه-مسئولیت'>مناقصه شناسایی بیمه گر جهت بیمه مسئولیت  / مناقصه ,مناقصه شناسایی بیمه گر جهت بیمه مسئولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938172/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-علوی'>فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان علوی / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان علوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938374/اگهی-مزایده-یک-تخته-فرش'>اگهی مزایده یک تخته فرش / اگهی مزایده , مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938143/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 240متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938368/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر-جدید-رامین'>مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جدید رامین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جدید رامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938080/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-170متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938378/تجدید-فراخوان-پروژه-16-واحدی-مسکن-مهر-نوروزآباد-گناوه'>تجدید فراخوان پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه / اگهی فراخوان عمومی , پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938183/مزایده-پلاک-ثبتی-3981-از-105-اصلی-بخش-4'>مزایده  پلاک ثبتی 3981 از 105 اصلی بخش 4  / مزایده,مزایده  پلاک ثبتی 3981 از 105 اصلی بخش 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938186/مزایده-دستگاه-پرس-8-تن--دستگاه-پرس-6-تن--'>مزایده دستگاه پرس 8 تن - دستگاه پرس 6 تن ... / مزایده دستگاه پرس 8 تن - دستگاه پرس 6 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938191/مزایده-برجک-نگهبانی-پایه-روشنایی-تیر-چراغ-برق--'>مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ... / مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938133/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938150/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938142/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-25-000-دستگاه-پایانه-فروش'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938128/فراخوان-مناقصه-خرید-کاغذ-رول-روزنامه'>فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938103/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-دفع-پسماند--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938083/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت59-28-و-159-1متر'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938105/شناسایی-پیمانکار-خرید-سالیانه-بشکه-فلزی-220-لیتری'>شناسایی پیمانکار  خرید سالیانه بشکه فلزی 220 لیتری / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار  خرید سالیانه بشکه فلزی 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938110/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938114/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-مرکزی-منطقه'>مزایده بهره برداری از رستوران مرکزی منطقه   / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از رستوران مرکزی منطقه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938130/مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-تحقیقات-اموزش-و-مشاوره-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938171/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولید-رویه-چرم'>مزایده  فروش ماشین آلات تولید رویه چرم  / مزایده , مزایده  فروش ماشین آلات تولید رویه چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938173/مزایده-فروش-پلاک-172-بمساحت-تقریبی-83-مترمربع'>مزایده فروش پلاک 172 بمساحت تقریبی 83 مترمربع / مزایده,مزایده فروش پلاک 172 بمساحت تقریبی 83 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938164/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و-مواد-مربوط-به-تولید-سنباده-و-محصولات-تولیدی'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938169/مزایده-فروش-خودروهای-سمند-LX-و-سمند-EF7-و-کامیونت-آمیکو'>مزایده فروش خودروهای سمند LX و سمند EF7 و کامیونت آمیکو / مزایده , مزایده فروش خودروهای سمند LX و سمند EF7 و کامیونت آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938125/مزایده-فروش-اجناس-کامپیوتری-مستعمل'>مزایده فروش اجناس کامپیوتری مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس کامپیوتری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938089/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-ساختمانی'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938136/مزایده-اجاره-فضای-مربوط-به-ساختمان-مدرسه'>مزایده اجاره فضای مربوط به ساختمان مدرسه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای مربوط به ساختمان مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938414/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی-مساحت-243-68متر'>مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر / مزایده,مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938146/مزایده-فروش-اقلام-بالامصرف-و-ضایعاتی-مواد-شیمیایی-و--'>مزایده فروش اقلام بالامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ... / مزایده , مزایده فروش اقلام بلامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938102/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه BLANKING PLUG ASSY  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938108/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938112/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-شامل-بچینگ-پلانت--گریدر-و--'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل بچینگ پلانت - گریدر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل بچینگ پلانت - گریدر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938120/مناقصه-واگذاری-بخش-دندانپزشکی-و-بازتوانی-قلب-به-پیمانکار'>مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی و بازتوانی قلب به پیمانکار  / آگه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی و بازتوانی قلب به پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938085/مزایده-زمین-به-شماره-ثبتی-1492-فرعی-از-73-اصلی'>مزایده زمین به شماره ثبتی 1492 فرعی از 73 اصلی  / مزایده,مزایده زمین به شماره ثبتی 1492 فرعی از 73 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938104/مزایده-اجاره-صحن-گاراژ-به-مساحت-1450-مترمربع'>مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع / آگهی مزایده , مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938138/مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه-حسن-آباد'>مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه حسن آباد   / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه حسن آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938099/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات نوبت دوم  / اصلاح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938096/مناقصه-پیمان-نگهداشت-سیستمها-و-تجهیزات-رایانه-ای-شرکت-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938122/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938101/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده دستگاه خودروی سواری مگان / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938119/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938121/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه-موسی-شریفی-اطاقور'>مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938076/مزایده-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده  خودرو وانت نیسان  / مزایده,مزایده  خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938176/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-خالص-4900متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938165/مزایده-اجاره-غرفه-عینک-فروشی-درمانگاه-تخصصی'>مزایده اجاره  غرفه عینک فروشی درمانگاه تخصصی / مزایده عمومی، مزایده اجاره  غرفه عینک فروشی درمانگاه تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938155/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-و-کابل-برق-افشان-تجدید'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938162/مناقصه-خرید-و-نصب-آلاچیق--آبخوری--مانع-ترافیکی--فلاورباکس-و-تابلوی-نام-بوستان'>مناقصه  خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس و تابلوی نام بوستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس و تابلوی نام بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938135/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-واجد-شرایط-مشارکت-در-ساخت-پروژه-مجتمع-های-مسکونی-هلال'>فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط مشارکت در ساخت پروژه مجتمع های مسکونی هلال  / فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط برای مشارکت در ساخت پروژه مجتمع های مسکونی هلال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938336/تمدید-مناقصه-ایمن-سازی-مسیلهای-سطح-منطقه'>تمدید مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه  / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938147/مزایده-تلویزیون-سامسونگ-48-اینچ-پلاسما'>مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما / مزایده,مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938170/مزایده-سی-شش-راس-گوسفند-(-میش-)'>مزایده سی شش راس گوسفند ( میش ) / مزایده سی شش راس گوسفند ( میش )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938129/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938339/اولین-همایش-پیشنهاد-ثبت-24-شهریور-ماه-بعنوان-روز-ملی-آثار-ملی'>اولین همایش پیشنهاد ثبت 24 شهریور ماه بعنوان روز ملی آثار ملی / اولین همایش پیشنهاد ثبت 24 شهریور ماه بعنوان روز ملی آثار ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938126/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-428متر'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 428متر  / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 428متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938139/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-شرقی-76-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول شرقی 76.16متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول شرقی 76.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938226/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938326/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-کندن-آسفالت-های-قدیمی-معابر-با-دستگاه-آسفالت-تراش--'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن آسفالت های قدیمی معابر با دستگاه آسفالت تراش... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن آسفالت های قدیمی معابر با دستگاه آسفالت تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938332/مناقصه-انجام-وظایف-پشتیبانی-و-خدماتی--96-06-29'>مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی - 96.06.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی - 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938344/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتخاب-مشاور-برای-اجرای-کانون-ارزیابی-مدیران-به-منظور-تعیین-شایستگیهای--96-06-29'>فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... 96.06.29 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938217/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-به-صورت-ویلایی'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به صورت ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به صورت ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938223/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938322/مزایده-فروش-تلفن-های-همراه'>مزایده فروش تلفن های همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن های همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938209/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938082/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آشپزخانه-صنعتی'>مناقصه  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه صنعتی  / مناقصه , مناقصه  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938202/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-به-مساحت-96-4-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان به مساحت 96/4 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ یک آپارتمان به مساحت 96/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938350/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938352/فراخوان-خرید-لوله-فولادی-160-م-م--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...نوبت  دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938361/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نانوایی'>مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938134/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938189/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-به-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938192/مناقصه-خرید-و-حمل-ماسه-شسته-با-دانه-بندی-04---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938195/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی-پشت-سرندی-به-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938201/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-تاسیسات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938214/مزایده-اجاره-مغازه-(با-کاربری-فروش-تجهیزات-آتش-نشانی'>مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938087/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و--تجدید'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ...تجدید  / مناقصه , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938205/مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده'>مزایده فروش ماشین آلات فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938221/مزایده-فروش-سواری-پرتون--ویرا-لیف-یک-مدل-1386'>مزایده فروش سواری پرتون - ویرا لیف یک مدل 1386  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پرتون - ویرا لیف یک مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938245/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938236/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-استانداری'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استانداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938178/مناقصه-اجاره-یک-فروند-بارج-جرثقیل-دار-به-همراه-شناور-یدک-کش-به-صورت-موردی-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه شناور یدک کش به صورت موردی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه شناور یدک کش به صورت موردی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938200/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-اورژانس-بیمارستان-طالقانی--اصلاحیه'>مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938181/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938177/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، اصلاحیه مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938091/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی  ... تجدید -نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی  ... تجدید -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938233/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-لازم-جهت-بازسازی-و-ارتقاء-کوره-حرارتی-60-تن'>مناقصه خرید مواد اولیه لازم جهت بازسازی و ارتقاء کوره حرارتی 60 تن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه لازم جهت بازسازی و ارتقاء کوره حرارتی 60 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938215/مناقصه-خدمات-تولید-10-000-عدد-قطعه-MBlk-018'>مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938188/تجدید-مناقصه-خدمات-مهندسی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938196/مناقصه-خرید-سطل-12-کیلویی-گرد-پنیر-در-رنگهای-مختلف'>مناقصه خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938182/مزایده-فروش-کائوچو--رزین--نخ-و--'>مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ... / اگهی مزایده , مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938184/مناقصه-خرید-دستگاه-آبشار-رنگ'>مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938156/مزایده-مقادیری-از-ادتیوهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938161/مناقصه-خرید-سود-و-اسید'>مناقصه خرید سود و اسید / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سود و اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938028/مزایده-سواری-پیکان-تیپ-1600'>مزایده  سواری پیکان تیپ 1600  / مزایده  سواری پیکان تیپ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938193/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... / فراخوان ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938199/فراخوان-واگذاری-بخش-ساخت-و-تامین-اقلام-و-تجهیزات-بخش-داخل-و-عملیات-نصب-و-اجرایی-یک-واحد-آب-شیرین-کن--'>فراخوان واگذاری بخش ساخت و تامین اقلام و تجهیزات بخش داخل و عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن... / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان واگذاری بخش ساخت و تامین اقلام و تجهیزات بخش داخل و عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938187/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اعیان-135-92-واقع-در-تهران'> مزایده یک دستگاه آپارتمان اعیان 135.92  واقع در تهران  / مزایده, مزایده یک دستگاه آپارتمان اعیان 135.92  واقع در تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938141/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خطکشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدمات-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938166/مزایده-خودروی-پیکان-سواری-سفید-رنگ'>مزایده خودروی پیکان سواری سفید رنگ / مزایده خودروی پیکان سواری سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938158/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ماتیز'>مزایده یک دستگاه سواری ماتیز  / مزایده یک دستگاه سواری ماتیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938123/مزایده-منزل-مسکونی-5-طبقه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی 5 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 5 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938107/مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938152/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو پراید سفید / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو پراید سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938190/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938131/فراخوان-مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938144/مناقصه-خرید--ساخت-و-نصب-درهای-چوبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938148/مناقصه-خرید--ساخت--حمل-و-نصب-پنجره-UPVC-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938154/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-96-6-29'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 96/6/29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 96/6/29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938401/مزایده-املاک-شامل-آپارتمان-مسکونی'>مزایده املاک شامل آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938115/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-همدان'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938118/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-توانایی-فعالیت-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی-در-نیروگاهها-تجدید'>ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938117/مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938132/مناقصه-واگذاری-امور-فعالیت-های-آموزش-سوادآموزی'>مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938151/مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبر-نوری'>مناقصه عملیات اجرایی فیبر نوری / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938137/مناقصه-خدمات-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات نقلیه و خدمات خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نقلیه و خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938160/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-ای-مشارکتی-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی-96-6-29'> فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی- 96.6.29 / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی-96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938167/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه-سلف'>مناقصه واگذاری  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938113/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-محرک-(اکچویتر)-با-تغذیه-نیتروژن-و-نصب-آنها--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938174/مزایده-فروش-یکدستگاه-اجاق-گاز-شعبه-الماس-طرح-فردار-و--'>مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز شعبه الماس طرح فردار و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز شعبه الماس طرح فردار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938194/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-120-مترمربع'>مزایده  منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع  / مزایده, مزایده  منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938075/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-390متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 390متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 390متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938232/مناقصه-قطعات-کمپرسور-گاز-سانداین-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات کمپرسور گاز سانداین  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی , فراخوان قطعات کمپرسور گاز سانداین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938228/مناقصه-نگهداری-و-تعمیران-خطوط-انتقال--شبکه-و-انشعابات-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938207/تجدید-مناقصه-امور-خدماتی-و-عمومی'>تجدید مناقصه امور خدماتی و عمومی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدماتی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938660/مزایده-ششدانگ-پلاک-70-1172-مساحت-301-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک 70/1172 مساحت 301.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 70/1172 مساحت 301.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938665/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938069/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو-منطقه-یک-96-6-29'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک 96.6.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک 96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938034/فراخوان-مناقصه-P-F-FISHER-PRESS--RGULATOR-GOVERNOR-REGULATORS---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938039/تدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و---نوبت-دوم'>تدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938084/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-اتصالات-چدنی-داکتیل-موردنیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938029/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-20546متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20546متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20546متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938088/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-دستگاه-دامپتراک'>مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه دامپتراک  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه دامپتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938111/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-805مترمربع-مال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 805مترمربع مال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 805مترمربع مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938052/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938079/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان-هفت-تیر-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938065/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-93-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 93.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 93.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938338/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-93-28-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 93/28 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 93/28 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938067/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2701متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938204/مزایده-مبل-چرمی--'>مزایده مبل چرمی ... / مزایده, مزایده مبل چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938068/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938116/فراخوان-مناقصه-همراه-با-ارزیابی-کیفی--بهسازی-آسفالتی-محورهای-جاده-قدیم-و-آزاد-راه-قم-تهران'>فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و آزاد راه قم تهران  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و آزاد راه قم تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938032/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش دو  اردبیل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش دو  اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938086/مناقصه-بهسازی-و-روکش-محورآب-شیرین-(-حداقل-محور-قنوات-و-جنب-آباد-)'>مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد )  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای، مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938570/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-312-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938610/استعلام-IT'>استعلام IT / استعلام, استعلام IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938619/استعلام-هارد-کارتریج-و-مموری'>استعلام هارد کارتریج و مموری   / استعلام ، هارد کارتریج و مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938625/استعلام-اجرای-مواد-عایق-رطوبتی-روی-سقف-شیروانی--'>استعلام اجرای مواد عایق رطوبتی روی سقف شیروانی ... / استعلام, استعلام اجرای مواد عایق رطوبتی روی سقف شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938652/استعلام-لوازم-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام لوازم شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام لوازم شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938633/استعلام-لوازم-آزمایشگاه-قرنطینه'>استعلام لوازم آزمایشگاه قرنطینه / استعلام , استعلام  لوازم آزمایشگاه قرنطینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938636/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام تمدید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938543/استعلام-تمدید-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام تمدید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938488/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مدل 1394  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938533/استعلام-دستمال-دستشویی-بزرگ'>استعلام دستمال دستشویی بزرگ  / استعلام ، دستمال دستشویی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938632/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938664/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-جوئینت-باکس'>استعلام  انجام عملیات کابل کشی -جوئینت باکس / استعلام  انجام عملیات کابل کشی -جوئینت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938534/استعلام-تعمیر-و-در-صورت-نیاز-تعویض-مخزنچربی-گیر-و-تخلیه-منهول-مربوطه'>استعلام تعمیر و در صورت نیاز تعویض مخزنچربی گیر و تخلیه منهول مربوطه  / استعلام ,استعلام تعمیر و در صورت نیاز تعویض مخزنچربی گیر و تخلیه منهول مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938561/استعلام-تعویض-چراغهای-مهتابی'>استعلام تعویض چراغهای مهتابی / استعلام ,استعلام تعویض چراغهای مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938679/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری-جهت-تجهیز-نگهبانی-ایستگاههای-استان-یزد'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ایستگاههای استان یزد / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ایستگاههای استان یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938553/استعلام-تهیه-و-نصب-یکدستگاه-تصفیه-آب-جهت-تجهیز-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938498/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938572/استعلام-پرده-کرکره-تمام-چوب-5-سانتی'>استعلام پرده کرکره تمام چوب 5 سانتی / استعلام ,استعلام پرده کرکره تمام چوب 5 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938656/استعلام-پرده-کرکره-تمام-چوب'>استعلام پرده کرکره تمام چوب / استعلام ,استعلام پرده کرکره تمام چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938669/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری-جهت-تجهیز-نگهبانی--'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ... / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938677/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام ، استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938574/استعلام-کیف-کمری'>استعلام کیف کمری  / استعلام کیف کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938697/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام , استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938691/استعلام-خرید-و-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام خرید و شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام خرید و شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938688/استعلام-مقوا-230-گرمی-100-70'>استعلام مقوا 230 گرمی 100*70  / استعلام, استعلام مقوا 230 گرمی 100*70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938661/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR-نوع-NVR---'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR نوع NVR  .... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR نوع NVR  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938642/استعلام-کابل-شبکه-4-زوج-CAT6-AFFTP-فویل-دار--'>استعلام کابل شبکه 4 زوج CAT6 AFFTP فویل دار ... / استعلام,استعلام کابل شبکه 4 زوج CAT6 AFFTP فویل دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938512/مزایده-اموال-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-سبک-و-سنگین-و--'>مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات سبک و سنگین و ... / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938631/استعلام-مبدل-شبکه-دیتا-سوئیچ--'>استعلام مبدل شبکه دیتا سوئیچ ... / استعلام,استعلام مبدل شبکه دیتا سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938678/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان  / استعلام,استعلام کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938573/استعلام-حفر-گالری-و-کف-شکنی'>استعلام حفر گالری و کف شکنی  / استعلام، استعلام حفر گالری و کف شکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938579/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه'>استعلام عملیات کف شکنی چاه / استعلام، استعلام عملیات کف شکنی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938702/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان-مرودشت'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938648/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان-مرودشت'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938582/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938576/استعلام-ملحفه-سه-تکه'>استعلام ملحفه سه تکه / استعلام,استعلام ملحفه سه تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938567/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام,استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938566/استعلام-در-آپارتمان-ضد-سرقت'>استعلام در آپارتمان ضد سرقت / استعلام، استعلام در آپارتمان ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938490/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938684/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام، استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938591/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938597/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاب-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی  / استعلام، استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938592/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاب-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی  / استعلام، استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938600/استعلام-چاپگر-سوزنی-مدل-LQ300'>استعلام چاپگر سوزنی مدل LQ300  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی مدل LQ300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938527/استعلام-مرمت-بنای-کوشک'>استعلام مرمت بنای کوشک / استعلام، استعلام مرمت بنای کوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938531/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-قطعه-هشتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938609/استعلام-موکت-پرده-کابینت-تابلو'>استعلام موکت، پرده، کابینت، تابلو  / استعلام, استعلام موکت، پرده، کابینت، تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938586/استعلام-مواد-اولیه-نخ-قالی'>استعلام مواد اولیه نخ قالی / استعلام,استعلام مواد اولیه نخ قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938662/استعلام-دار-قالی-6-متری-با-ابزار'>استعلام دار قالی 6 متری با ابزار  / استعلام, استعلام دار قالی 6 متری با ابزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938308/استعلام-لیوان-آبخوری-بلور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لیوان آبخوری بلور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام لیوان آبخوری بلور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938551/استعلام-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-تقاطع-باوله-هزار-خانی-سنقر'>استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر  / استعلام، استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938529/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938583/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938589/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938680/استعلام-خرید-تلفن-IP--پچ-کورد--رک--روتر--ماژول'>استعلام خرید تلفن IP - پچ کورد - رک - روتر - ماژول  / استعلام ، استعلام خرید تلفن IP - پچ کورد - رک - روتر - ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938681/استعلام-دستگاه-مدیریت-انرژی-و-بازار-برق-باسط-پروژه-B851'>استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق باسط پروژه B851 / استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق باسط پروژه B851</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938303/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-سامانه-ستاد'>استعلام خرید لوازم التحریر, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938686/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938305/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان-سایت-ستاد'>استعلام تولید نهال در نهالستان, سایت ستاد / استعلام,استعلام تولید نهال در نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938668/استعلام-جی-پی-اس-مونترا-تعداد-9-عدد'>استعلام جی پی اس مونترا تعداد 9 عدد  / استعلام ,استعلام جی پی اس مونترا تعداد 9 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938687/استعلام-لاستیک-آببندی-(-توپر-و-توخالی-)'>استعلام لاستیک آببندی ( توپر و توخالی )  / استعلام,استعلام لاستیک آببندی ( توپر و توخالی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938671/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-مکانیزه-پرسنلی'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب مکانیزه پرسنلی / استعلام نرم افزار حضور و غیاب مکانیزه پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938509/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-و-احداث-مخازن-آب--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938703/استعلام-تجهیزات-تخصصی-مورد-نیاز-آتش-نشانی'>استعلام  تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی / استعلام  تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938745/استعلام-دستگاه-rot-fire'>استعلام  دستگاه rot fire / استعلام دستگاه rot fire</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938617/استعلام-لیست-تجهیزات-دوبین-مدار-بسته--'>استعلام لیست تجهیزات دوبین مدار بسته ... / استعلام، استعلام لیست تجهیزات دوبین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938626/استعلام-اسپیلت-جنرال-30-هزار'>استعلام اسپیلت جنرال 30 هزار  / استعلام، استعلام اسپیلت جنرال 30 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938554/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938542/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-نکست-تایتان-18000-ال-جی'>استعلام  کولر گازی اینورتر نکست تایتان 18000 ال جی / استعلام, استعلام  کولر گازی اینورتر نکست تایتان 18000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938535/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی  / استعلام, استعلام محوطه سازی و دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938530/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه  / استعلام, استعلام محوطه سازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938672/استعلام-دستگاه-HPLCI-مدل-AGILENT-آمریکا'>استعلام دستگاه HPLCI مدل AGILENT آمریکا / استعلام، استعلام دستگاه HPLCI مدل AGILENT آمریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938563/استعلام-نانودراب'>استعلام نانودراب / استعلام، استعلام نانودراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938474/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-سواری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت اول / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938556/استعلام-سانتریفیوژ-مدل-froilabo-فرانسه'>استعلام سانتریفیوژ مدل froilabo فرانسه  / استعلام، استعلام سانتریفیوژ مدل froilabo فرانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938667/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتری'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری  / استعلام,استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938568/استعلام-دستگاه-ترموسایکلر-معمولی-PCR-مدل-BIO-RAD-امریکا'>استعلام دستگاه ترموسایکلر معمولی PCR مدل  BIO RAD امریکا  / استعلام، استعلام دستگاه ترموسایکلر معمولی PCR مدل  BIO RAD امریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938578/استعلام-الکترونیکی-کردن-اوراق-و-اسناد-پرونده-های-قضایی-اعم-از-ضروری-و-غیر-ضروری'>استعلام الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی اعم از ضروری و غیر ضروری  / استعلام الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی اعم از ضروری و غیر ضروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938640/استعلام-انتقال-دهنده-دیتا-مدل-SFP-LX-10-D'>استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX-10-D  / استعلام, استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX-10-D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938676/استعلام-پتو-پر-100-پلی-استر--'>استعلام پتو پر 100% پلی استر... / استعلام، پتو پر 100% پلی استر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938577/استعلام-سرویس-قاشق-و-چنگال-غذاخوری-استیل'>استعلام سرویس قاشق و چنگال غذاخوری استیل / استعلام, استعلام سرویس قاشق و چنگال غذاخوری استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938588/استعلام-تلفن-رومیزی-با-سیم'>استعلام تلفن رومیزی با سیم  / استعلام, استعلام تلفن رومیزی با سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938072/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- نوبت دوم  / مزایده,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938682/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-ملک-651-85متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938569/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت-جنس-هادی-مسی-جنس-روکش-SWR'>استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی مسی جنس روکش SWR / استعلام, استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی مسی جنس روکش SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938637/استعلام-خرید-لوله-درزدار-و-بدون-درز-گالوانیزه-شده'>استعلام خرید لوله درزدار و بدون درز گالوانیزه شده / استعلام, استعلام خرید لوله درزدار و بدون درز گالوانیزه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938538/استعلام-دستگاه-ضبط-مکالمات-رادیویی-به-همراه-CD-نرم-افزار'>استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار / استعلام، استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938550/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-فن-کوئل'>استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل / استعلام، استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938562/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938546/استعلام-ماهی-قزل-آلا'>استعلام ماهی قزل آلا / استعلام ماهی قزل آلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938557/استعلام-مرغ-کشتار-روز'>استعلام مرغ کشتار روز / استعلام مرغ کشتار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938565/استعلام-فیله-مرغ-تازه'>استعلام فیله مرغ تازه / استعلام فیله مرغ تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938495/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938571/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام برنج هاشمی / استعلام,استعلام برنج هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938521/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938523/آگهی-فراخوان-عمومی--استخر-سرپوشیده-استاد-پژوهش-بهاران-سنندج'>آگهی فراخوان عمومی   استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی   استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938536/مزایده-واگذاری-استیجاری-یکساله-مغازه-میوه-و-سبزی'>مزایده  واگذاری استیجاری یکساله مغازه میوه و سبزی / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری استیجاری یکساله مغازه میوه و سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938519/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-متصل-به-هم-139-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به هم 139.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به هم 139.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938501/مزایده-ششدانگ-یکباب-سیلو-بخش-19-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب سیلو بخش 19 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب سیلو بخش 19 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938494/مزایده-نسبت-به-واگذاری-میدان-دواب-شهرداری'>مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری  / مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938504/مزایده-املاک-مزروعی-و-غیر-مزروعی-و-حقابه'>مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی و حقابه  / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی و حقابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938584/مزایده-مغازه-دو-دهانه-46-35متر'>مزایده مغازه دو دهانه 46.35متر / مزایده,مزایده مغازه دو دهانه 46.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938081/مناقصه-خرید-پرس-هیدرولیک-1200-تنی-جهت-تولید-آجر-نسور'>مناقصه خرید پرس هیدرولیک 1200 تنی جهت تولید آجر نسور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پرس هیدرولیک 1200 تنی جهت تولید آجر نسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938590/مزایده-ملکیت-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-13متر'>مزایده ملکیت ششدانگ مغازه مساحت 18.13متر  / مزایده,مزایده ملکیت ششدانگ مغازه مساحت 18.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938497/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-302-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 302.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938496/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938492/مزایده-فروش-سواری-پراید-صبا-GTX-مدل-1387'>مزایده فروش سواری پراید صبا GTX مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پراید صبا GTX مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938548/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-داخلی-17-59متر'>مزایده مغازه مساحت مفید داخلی 17.59متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید داخلی 17.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938555/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-256-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938560/مزایده-آپارتمان-مساحت-130-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 130.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 130.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938564/مزایده-ملک-بنای-قابل-احداث-6916-90متر'>مزایده ملک بنای قابل احداث 6916.90متر / مزایده,مزایده ملک بنای قابل احداث 6916.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938581/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-چهل-و-شش-متر-و-هفده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل و شش متر و هفده دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل و شش متر و هفده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938145/مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی--زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938489/مزایده-واگذاری-فروش-اثاثیه-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-مازاد-بر-نیاز-هتل--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938544/مزایده-یکباب-مغازه-مال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مال منقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مال منقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938537/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-133-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 133 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 133 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938491/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938511/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938514/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938124/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-دو-حلقه-چاه-در-میانه'>مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938468/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938506/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-152-7متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938469/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938478/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938479/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مابع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938476/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساختمانی-احداث-دیوار-حصار-پست-برق-132-کیلوولت-هفتکل-2--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938485/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-سوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938471/مناقصه-راهبردی-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938465/تجدید-مزایده-محل-باشگاه-و-رستوران'>تجدید مزایده محل باشگاه و رستوران / تجدید مزایده ,تجدید مزایده محل باشگاه و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938487/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-جامع-مسئولیت-و--'>مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938517/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-816متر'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی 816متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی 816متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938493/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-سقف-کامپوزیت'>مناقصه اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938371/خلاصه-آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>خلاصه آگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان  / آگهی مزایده,خلاصه آگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938406/مزایده-دستگاه-پرکن-تمام-استیل--'>مزایده دستگاه پرکن تمام استیل... / مزایده دستگاه پرکن تمام استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938385/تجدید-فراخوان-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-400-م-م-به-مقدار-1200-متر--'>تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938431/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938456/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-58-11مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938073/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-206-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938454/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-55-14متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 55.14متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 55.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938649/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-79-109متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938376/مناقصه-اجرای-یکی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستا'>مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938482/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه-در-سطح-ستاد-مرکزی-و--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه در سطح ستاد مرکزی و... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه در سطح ستاد مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938422/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شهر-بهارستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938427/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938441/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938446/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-15-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938437/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-2063-58-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک به شماره پلاک 2063/58 بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 2063/58 بخش 4 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938071/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-480-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938397/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-دو-درب-و-چهار-پنجره'>مزایده یک دستگاه کانکس دو درب و چهار پنجره  / مزایده یک دستگاه کانکس دو درب و چهار پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938403/فراخوان-عملیات-تامین-ساخت-رنگ-آمیزی-و-نصب-سازه-اسکلت-فلزی-فن-کولرها--'>فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938486/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-در-زمینی-دو-بر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی در زمینی دو بر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی در زمینی دو بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938480/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-76-40متر'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از آپارتمان 76.40متر / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از آپارتمان 76.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938470/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق قطعه سه تفکیکی / مزایده,ممزایده عرصه و اعیان زمین طلق قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938473/مزایده-یکباب-ساختمان-یک-طبقه-روی-همکف-عرصه78متر'>مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف عرصه78متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف عرصه78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938475/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-هرکدام-115متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان هرکدام 115متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان هرکدام 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938058/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی'>مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543  فرعی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938424/مناقصه-ساخت-و-نصب-600-عدد-علمک-پراکنده----نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938416/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-سخت-ناشنوایان-نوبت-دوم'>مناقصه  اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان- نوبت دوم  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938419/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی- نوبت دوم / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938439/مزایده-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده  کامیون کمپرسی آمیکو   / آگهی مزایده حضوری, مزایده  کامیون کمپرسی آمیکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938450/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-288-پایه-خطوط-20-کیلو-ولت-جهت-تقویت-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938461/مزایده-املاک-شامل-ساختمان-ویلایی-و-آپارتمان'>مزایده املاک شامل ساختمان ویلایی و آپارتمان / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان ویلایی و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938483/مزایده-قطعه-زمین-نسقی-شالیزاری-مساحت-7600متر'>مزایده قطعه زمین نسقی شالیزاری مساحت 7600متر / مزایده,مزایده قطعه زمین نسقی شالیزاری مساحت 7600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938432/مزایده-خودرو-بنز-و-کامیون-بنز'>مزایده خودرو بنز و کامیون بنز / مزایده خودرو بنز و کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938078/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938524/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-عرصه-2-314متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه عرصه 2.314متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه عرصه 2.314متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938421/مزایده-116-ردیف-قطعات-خودرویی'>مزایده 116 ردیف قطعات خودرویی  / مزایده,مزایده 116 ردیف قطعات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938601/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-مساحت-1001متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی مساحت 1001متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی مساحت 1001متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938467/مزایده-منزل-مسکونی-نسقی-عرصه-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی نسقی عرصه نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی نسقی عرصه نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938425/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938477/آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده عمومی, آگهی مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938036/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-440متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 440متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 440متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938059/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938503/تجدید-مجدد-مناقصه-جهت-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم-توپکاء'>تجدید مجدد مناقصه جهت قیرپاشی و  آسفالت گرم توپکاء / آگهی تجدید مجدد مناقصه، تجدید مجدد مناقصه جهت قیرپاشی و  آسفالت گرم توپکاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938500/مزایده-فروش-50-تن-محصول-پسته-فندقی-خشک-تجدید'>مزایده فروش 50 تن محصول پسته فندقی خشک تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش 50 تن محصول پسته فندقی خشک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938508/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم-توپکا-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید-مجدد'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد / آگهی تجدید مجدد مناقصه , مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938516/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938675/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بصورت-ششدانگ-خانه-باغ'>مزایده یک واحد مسکونی بصورت ششدانگ خانه باغ  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بصورت ششدانگ خانه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938641/مزایده-سه-دانگ-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-یک-کرمانشاه'>مزایده سه دانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک کرمانشاه / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938532/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-سواری-سمند-یکدستگاه-پژو-405--'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه سواری سمند یکدستگاه پژو 405.... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد سه دستگاه سواری سمند یکدستگاه پژو 405....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938540/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی-1600-مدل-1379'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1379  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1379 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938513/مزایده-تابلو-اصلی-سالن-cnc-و-کلید-های-اصلی-و--'>مزایده تابلو اصلی سالن cnc و کلید های اصلی و ... / آگهی مزایده ,مزایده تابلو اصلی سالن cnc و کلید های اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-156متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938499/مناقصه-طرح-جابجایی-پایه-تیرهای-بتونی-و--نوبت-دوم'>مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938505/مناقصه-پروژه-حفاظت-از-اراضی-ملی-استان'>مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938301/مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-اقلید--'>مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید... / مزایده، مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938670/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938575/مزایده-ماترک-شامل-ساختمان-زمین-باغ'>مزایده ماترک شامل ساختمان.زمین.باغ  / مزایده,مزایده ماترک شامل ساختمان.زمین.باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938510/فراخوان-منظور-تامین-خدمات-مشاوره-جهت-مستند-سازی-و-اخذ-سند-مالکیت-تکبرگی-اموال-غیر-منقول'>فراخوان منظور تامین خدمات مشاوره جهت مستند سازی و اخذ سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول  / فراخوان منظور تامین خدمات مشاوره جهت مستند سازی و اخذ سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938596/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-973-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938522/تجدید-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی'>تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی / آگهی مزایده ,تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938507/مزایده-پیش-فروش-اتاق-های-متل-ساحلی-خزر'>مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر / مزایده,مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938515/مزایده-مجموعه-ویلای-شماره-4'>مزایده مجموعه ویلای شماره 4 / مزایده,مزایده مجموعه ویلای شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938502/مزایده-تعداد-ده-باب-غرفه'>مزایده تعداد ده باب غرفه  / مزایده,مزایده تعداد ده باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938518/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-ماشین-چند-منظوره-3059-یک-دستگاه-درزین-چرثقیلدار-628--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938520/مناقصه-واگذاری-خدمات-آمارگیری-و-بیومتری'>مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938526/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو / مناقصه ,مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938070/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش--'>مناقصه لکه گیری و روکش... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938593/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938547/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG /  مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938539/اگهی-مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده امتیاز خط تلفن همراه / اگهی مزایده ,  امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938603/مزایده-پلاک-ثبتی-27-فرعی-مساحت-20-75متر'>مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 20.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 20.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938370/مزایده-فروش-کاپوت-جلو-درب-جلو-و--'>مزایده فروش  کاپوت جلو- درب جلو و ... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش  کاپوت جلو- درب جلو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938736/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-کلاسه-930343'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه کلاسه 930343  / مزایده، مزایده  ساختمان مسکونی دو طبقه کلاسه 930343 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938051/مناقصه-خرید-و-نصب-2-دستگاه-بالابر-تلسکوپی-مفصلی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938729/مزایده-فروش-تعداد-یک-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی  / مزایده، مزایده  فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938651/مزایده-پلاک-3884-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک 3884 بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک 3884 بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938630/مزایده-ششدانگ-پلاک-هفت-فرعی-از-8681-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی از 8681 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی از 8681 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938418/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938659/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-140متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 140متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938366/مزایده-3-دستگاه-ایرواش'>مزایده  3 دستگاه ایرواش / آگهی مزایده، مزایده  3 دستگاه ایرواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938396/مزایده-یک-دستگاه-بافندگی'>مزایده یک دستگاه بافندگی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938635/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-187متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938657/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-215متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 215متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 215متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938689/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-120000متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938063/مزایده-تعداد-48-061-سهم'>مزایده تعداد 48/061 سهم  / مزایده,مزایده تعداد 48/061 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938382/مزایده-فروش-80-تن-ضایعات-آهن-آلات-میلگرد--'>مزایده فروش 80 تن ضایعات، آهن آلات، میلگرد... / آگهی مزایده، مزایده فروش 80 تن ضایعات، آهن آلات، میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938620/مناقصه-ساخت-و-نصب-600-عدد-علمک-پراکنده--'>مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938391/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-پرستاری--نوبت-دوم'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938363/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938389/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-کار-نیسان-مدل-1377---'>مزایده فروش یکدستگاه سواری کار نیسان مدل 1377 .... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری کار نیسان مدل 1377 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938379/مزایده-فروش-بوبین-کاغذی-9-5-سانتی-ضایعاتی--پالت-چوبی-ضایعاتی--'>مزایده فروش بوبین کاغذی 9/5 سانتی ضایعاتی ، پالت چوبی ضایعاتی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش بوبین کاغذی 9/5 سانتی ضایعاتی ، پالت چوبی ضایعاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938430/مزایده-فروش-مبل-7-نفره-راحتی--انواع-فرش-ماشینی--فرش-گلیم--پشتی-بزرگ-و-کوچک--'>مزایده فروش مبل 7 نفره راحتی ، انواع فرش ماشینی ، فرش گلیم ، پشتی بزرگ و کوچک.... / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش مبل 7 نفره راحتی ، انواع فرش ماشینی ، فرش گلیم ، پشتی بزرگ و کوچک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938180/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-2400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2400 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938412/مزایده-فروش-انواع-مگنت-سپراتور-به-همراه-الکتروموتور--'>مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938718/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4413-فرعی-از-42-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی نوبت دوم  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938725/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-6-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 6 فرعی  / مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 6 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938383/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-مدل-1381'>مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1381  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938380/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه / فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938367/مزایده-دو-دستگاه-تانکر-سوخت-رسانی-متعلق'>مزایده دو دستگاه تانکر سوخت رسانی متعلق  / مزایده دو دستگاه تانکر سوخت رسانی متعلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938340/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-کانکس-12-متری--یکدستگاه-ژل-ساز---'>مزایده فروش چهار دستگاه کانکس 12 متری ، یکدستگاه ژل ساز .... / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه کانکس 12 متری ، یکدستگاه ژل ساز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938349/فراخوان-مناقصه-ادامه-دیوارکشی-حریم-ایستگاه--فراخوان-دوم'>فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه - فراخوان دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه- فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938608/مزایده-ششدانگ-منزل-ویلایی-مسکونی-235متر'>مزایده ششدانگ منزل ویلایی مسکونی 235متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل ویلایی مسکونی 235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938342/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938074/مناقصه-نشت-یابی-شبکه-توزیع-آب-شهر-تبریز---'>مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز ....  / مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938347/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۸۰۰۰۰-تن--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938408/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شهرداری-بندر-خمیر'>مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر خمیر  / مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر خمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938346/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-فورد-موستانگ-مدل-2008'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو فورد موستانگ مدل 2008 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو فورد موستانگ مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938402/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت-در-محلات-محروم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938388/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیو---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیو ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938384/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938394/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938417/مزایده-آهن-آلات-و--'>مزایده آهن آلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938399/مزایده-ششدانگ-پلاک-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک و ماشین آلات / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938386/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938623/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-آپارتمان-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938698/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3418-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938634/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-2591-39متر'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری 2591.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری 2591.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938720/مزایده-ششدانگ-ملک-433-4متر'>مزایده ششدانگ ملک 433.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 433.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938440/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938423/مزایده-دستگاه-لودر'>مزایده دستگاه لودر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938033/مزایده-منزل-مسکونی-و-یک-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938109/مزایده-واگذاری-بازارچه-گلستان'>مزایده واگذاری بازارچه گلستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938628/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-سه-129-95متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938433/مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938448/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>اگهی مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / اگهی مزایده , یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938711/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-210-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 210.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 210.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938459/استعلام-قیمت-خدمات-نگه-داری-و-تعمیر-سیستم-برق-و-روشنایی---'>استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  ....  / استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938690/مزایده-فروش-یک-پلاک-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938692/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-4-از-قطعات-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938447/تجدید-مناقصه-خدمات-مهندسی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی   / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938481/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938733/مزایده-مجموعه-مسکونی-15-واحدی'>مزایده مجموعه مسکونی 15 واحدی / مزایده,مزایده مجموعه مسکونی 15 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938062/مناقصه-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-درمان-به-تعداد-1100-نفر-اصلی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938728/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1100مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1100مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938455/مزایده-یک-دستگاه-شات-پلاست'>مزایده یک دستگاه شات پلاست / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه شات پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938451/مناقصه-تهیه-نقشه-و-مشخصات-پروژه-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه تهیه نقشه و مشخصات پروژه سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه و مشخصات پروژه سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938460/مناقصه-ارائه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-مراقبتی-از-مرکز'>مناقصه ارائه خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی از مرکز / آگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938704/مزایده-مالکیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2280متر'>مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر  / مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938724/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-سه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش سه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش سه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938436/مزایده-صندلی-ثابت--پنکه-ایستاده--'>مزایده صندلی ثابت - پنکه ایستاده ... / مزایده, مزایده صندلی ثابت - پنکه ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938694/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-242-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938624/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938772/مزایده-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده کشتارگاه صنعتی  / مزایده، مزایده کشتارگاه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938709/مزایده-یک-قطعه-دامداری-عرصه-به-مساحت-512متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938466/مزایده-خودرو-سواری-پژو-آردی-دو-گانه-سوز'>مزایده خودرو سواری پژو آردی دو گانه سوز / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو آردی دو گانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938618/مزایده-ششدانگ-به-شماره-پلاک-ثبتی-1003-فرعی'>مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی 1003 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی 1003 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938713/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1783-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1783 مترمربع  / مزایده,مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1783 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938093/مناقصه-عملیات-خرید-500-عدد-مخزن-گالوانیزه-مکانیزه-770-لیتری'>مناقصه عملیات خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه مکانیزه 770 لیتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه مکانیزه 770 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938793/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-مساحت-48-20متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938429/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938434/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-سوله-به-مساحت-2500-مترمربع--نوبت-د-وم'>تجدید مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع - نوبت د وم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938452/مناقصه-اجرای-عملیات-نوسازی'>مناقصه اجرای عملیات نوسازی / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938444/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-آتشباری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938098/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938472/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938614/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1081-8متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1081.8متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1081.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938443/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938435/مقدار-یک-تن-(1000-کیلو)-ماهی-قزل-آلای-بسته-بندی-شده---نوبت-دوم'>مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده ... نوبت دوم / مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938611/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-202-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین 202 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 202 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938453/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938463/مناقصه-انجام-پروژه-ساخت-رختکنی'>مناقصه انجام پروژه ساخت رختکنی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام پروژه ساخت رختکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938442/مزایده-حدودا-50-راس-گوساله-نر-از-شیر-گرفته'>مزایده حدودا 50 راس گوساله نر از شیر گرفته  / مزایده عمومی، مزایده حدودا 50 راس گوساله نر از شیر گرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938057/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-G4-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938558/اطلاعیه-مناقصه-اجرای-اسکلت-و-سقف-کامپوزیت'>اطلاعیه مناقصه اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت  / اطلاعیه مناقصه , مناقصه  اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938644/مزایده-ملک-عرصه-208-87متر'>مزایده ملک عرصه 208.87متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 208.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938638/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-هزار-و-دویست-و-هفتاد-و-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و دویست و هفتاد و هفت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و دویست و هفتاد و هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938886/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938897/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-1200-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 1200 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 1200 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938904/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-420-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 420 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 420 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938898/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-600-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 600 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 600 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938594/اگهی-مزایده-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-برداشت-مصالح-رودخانه-ای'>اگهی مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی و برداشت مصالح رودخانه ای / اگهی مزایده, مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی و برداشت مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938055/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938043/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938044/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-سلف-سرویس--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938054/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-لوازم-آزمایشگاهی-و-شیشه'>آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938026/مزایده-چهار-عدد-بخاری--سه-عدد-اجاق-گاز--دی-وی-دی'>مزایده چهار عدد بخاری ، سه عدد اجاق گاز ، دی وی دی / آگهی مزایده، مزایده چهار عدد بخاری ، سه عدد اجاق گاز ، دی وی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938296/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938666/استعلام-عملیات-تكمیل-زیرسازی-و-اجرای-روسازی-مسیر-ریلی-انبار-ذوب-آهن'>استعلام  عملیات تكمیل زیرسازی و اجرای روسازی مسیر ریلی انبار ذوب آهن / استعلام, استعلام  عملیات تكمیل زیرسازی و اجرای روسازی مسیر ریلی انبار ذوب آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938545/استعلام-چهار-شاخ-گاردان'>استعلام چهار شاخ گاردان / استعلام,استعلام چهار شاخ گاردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938541/استعلام-بوش-فلزی-لاستیکی'>استعلام بوش فلزی لاستیکی / استعلام,استعلام بوش فلزی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938549/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938552/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام,استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938559/تجدید-استعلام-خرید-25-ردیف-اقلام-الکتریکی'>تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام ، تجدید استعلام  خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938528/استعلام-کیسه-پلاستیک-زیپ-دار'>استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار / استعلام، استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938310/مزایده-فروش-چوب-(تنه-درخت-و-سرشاخه)'>مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938639/استعلام-قطعات-یدکی-کمپرسور--'>استعلام قطعات یدکی کمپرسور... / استعلام، استعلام قطعات یدکی کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938060/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-دو-دست-از-دیسکهای'>مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938893/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری-در-مهمانسرای-بی-بی-حکیمه-1'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای بی بی حکیمه 1 / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای بی بی حکیمه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938658/استعلام-خرید-سیستم-کامل-صفحه-کلاچ-دستگاه-تراش'>استعلام خرید سیستم کامل صفحه کلاچ دستگاه تراش  / استعلام , استعلام خرید سیستم کامل صفحه کلاچ دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938864/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-plug-valve'>مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938919/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپیلیت-مارک-گری'>استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری  / استعلام بهاء,استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938066/مناقصه-خرید-و-اجرای-حدود-12-8-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-گذاری-تجدید'>مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938895/استعلام-ساخت-رینگ'>استعلام ساخت رینگ / استعلام بهاء,استعلام ساخت رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938914/استعلام-ساخت-آجر-نسوز'>استعلام ساخت آجر نسوز / استعلام  ساخت آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938683/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938627/اگهی-مناقصه-خرید-p-f-masoneilan'>اگهی مناقصه خرید  p/f masoneilan / اگهی مناقصه , مناقصه خرید  p/f masoneilan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938525/مناقصه-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE  / مناقصه, مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938047/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان  نوبت دوم  / مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938064/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938621/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده,مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938731/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-کافی-شاپ-(شربت-خانه)-9-دی'>مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ (شربت خانه) 9 دی / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ (شربت خانه) 9 دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938716/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هندسی-ورودی-و-خروجی'>استعلام پروژه اجرای طرح هندسی ورودی و خروجی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هندسی ورودی و خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938700/استعلام-لایروبی-کانالهای-روباز-و-روبسته'>استعلام لایروبی کانالهای روباز و روبسته  / استعلام, استعلام لایروبی کانالهای روباز و روبسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938650/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری  / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938053/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-کارون-و-شورا-شهرداری-مهاباد-در-سال-1396'>مزایده اجاره جایگاه CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 1396  / مزایده اجاره جایگاه CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938653/مزایده-یک-باب-غرفه'>مزایده یک باب غرفه  / مزایده ,مزایده یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938647/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>مزایده اجاره یک باب ساختمان  / مزایده,مزایده اجاره یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938655/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938646/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب-چهارراه-مرکزی'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب چهارراه مرکزی  / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب چهارراه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938643/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938045/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1290متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1290متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938663/تجدید-مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه'>تجدید مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه / تجدید مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938695/استعلام-اجرای-عملیات-هرس-و-قطع-درخت-خشک-و-در-آوردن-تنه'>استعلام  اجرای عملیات هرس و قطع درخت خشک و در آوردن تنه  / استعلام , استعلام  اجرای عملیات هرس و قطع درخت خشک و در آوردن تنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938707/استعلام-اجرای-آسانسور-فرهنگسرای'>استعلام اجرای آسانسور فرهنگسرای / استعلام , استعلام  اجرای آسانسور فرهنگسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938049/مزایده-اموال-شامل-زمین-و-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده اموال شامل زمین و پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده اموال شامل زمین و پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938048/مزایده-ششدانگ-پلاک-شامل-مجتمع-مسکونی-در-4-طبقه'>مزایده ششدانگ پلاک شامل مجتمع مسکونی در 4 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شامل مجتمع مسکونی در 4 طبقه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 11:10

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937559/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-رازی-و-تالار-پذیرایی-خانه-معلم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937298/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-رایانه-و-چاپگر-و---'>مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه و چاپگر و ....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه و چاپگر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937858/مناقصه-عملیات-اجرایی-با-شرط-تامین-منابع-مالی-بهسازی-و-چهار-خطه-کردن'>مناقصه عملیات اجرایی با شرط تامین منابع مالی بهسازی و چهار خطه کردن / مناقصه عملیات اجرایی با شرط تامین منابع مالی بهسازی و چهار خطه کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937848/ارزیابی-کیفی-عملیات-پرومسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز'>ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز / ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937857/تجدید-مزایده-فروش-۵۵۰۰۰-تن-سنگ-آهن-درشت-دانه'>تجدید مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن درشت دانه / تجدید مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن درشت دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937861/مزایده-فروش-۵۵۰۰۰-تن-سنگ-آهن-ریز-دانه'>مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن ریز دانه  / مزایده ، مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن ریز دانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937293/مناقصه-ELECTRICAL-EQUIPMENT-SIEMENS--DUETZ-نوبت-دوم'>مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937842/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده  اجاره املاک  / مزایده, مزایده  اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937312/مناقصه-شناسایی-تامین-کنندگان-گرانول'>مناقصه شناسایی تامین کنندگان گرانول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شناسایی تامین کنندگان گرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937796/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب  / مناقصه ,مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937892/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937302/مناقصه-خرید-متریال-عایق-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937794/مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمانها-و-تاسیسات-ستاد-و-نواحی-تابعه'>مناقصه  خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937819/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937791/منافصه-پروژه-گازرسانی-به-شهرهای-پهله-و-میمه'>منافصه  پروژه گازرسانی به شهرهای پهله و میمه / مناقصه  پروژه گازرسانی به شهرهای پهله و میمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937368/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-مابین-پارس'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937356/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-سیستم-آبیاری'>آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937937/استعلام-پروژه-تامین-برق-روستای-دزدیف'>استعلام پروژه تامین برق روستای دزدیف / استعلام, استعلام پروژه تامین برق روستای دزدیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937340/مناقصه-خرید-VACCUM-LOADER'>مناقصه خرید VACCUM LOADER  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید VACCUM LOADER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937326/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937321/مزایده-اقلام-ضایعاتی-خود-شامل--آهن-آلات--استنلس-استیل--'>مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ... / مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938024/مزایده-فروش-مته-های-حفاری-مستعمل'>مزایده فروش مته های حفاری مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مته های حفاری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937318/فراخوان-پروژه-ترمیم-و-مقاوم-سازی-سازه-های-بتنی'>فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی / فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937297/مناقصه-برون-سپاری-تجمیع-فعالیت-های-مربوط-به-مدیریت-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937307/مناقصه-کانال-پیش-ساخته-کامل-بتونی-همراه-با-متعلقات'>مناقصه کانال پیش ساخته کامل بتونی همراه با متعلقات  / آگهی مناقصه , مناقصه کانال پیش ساخته کامل بتونی همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937294/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-(گروه-3)--نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937311/مزایده-فروش-تعدادی-دام'>مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937316/مناقصه-احداث-دیوار'>مناقصه احداث دیوار  / مناقصه احداث دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937295/مناقصه-10-000-تن-انواع-کاغذ-روزنامه'>مناقصه  10.000 تن انواع کاغذ روزنامه / مناقصه ،  10.000 تن انواع کاغذ روزنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937291/مناقصه-انواع-مرکب'>مناقصه  انواع مرکب  / مناقصه  انواع مرکب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937306/مزایده-عمومی-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده،  فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937406/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-27متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 27متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937310/فراخوان-حفر-چاه-استخراجی-شورآبه-ای-96-6-28'>فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای 96.6.28 / فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای  96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-مساحت-158-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 158.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 158.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937427/اصلاحیه-مناقصه-امور-فعالیت-های-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-ستاد'>اصلاحیه مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937449/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937437/مزایده-عمومی-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-سطح-منطقه'>مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937425/مناقصه-عملیات-تکمیل-ایستگاههای-پمپاژ-و-ساختمان-بهره-برداری-کانال-اصلی'>مناقصه عملیات تکمیل ایستگاههای پمپاژ و ساختمان بهره برداری کانال اصلی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تکمیل ایستگاههای پمپاژ و ساختمان بهره برداری کانال اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937448/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-مطالعات-ساماندهی-سامانه-تاکسیرانی-کلان-شهر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی کلان شهر نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ، ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی کلان شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937440/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937458/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجرای-یکی-از-پروژه-های-خود-در-شرق'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای یکی از پروژه های خود در شرق / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای یکی از پروژه های خود در شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937354/مزایده-املاک-کاربری-تجاری-اداری-192-4-و-116متر'>مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر  / مزایده,مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937444/ارزیابی-کیفی-خدمات-اداری-و-دفتری-خدمات-مشترکین--'>ارزیابی کیفی خدمات اداری و دفتری، خدمات مشترکین... / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی خدمات اداری و دفتری، خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937531/مناقصه-انتخاب-مشاور-ایمنی-و-آتش-نشانی'>مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937463/مزایده-فروش-حدود-130-تن-ته-شاخه-میلگرد-فولادی'>مزایده فروش حدود 130 تن ته شاخه میلگرد فولادی / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدود 130 تن ته شاخه میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937466/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937479/مزایده-اجاره-مهد-کودک'>مزایده اجاره مهد کودک / آگهی مزایده , مزایده اجاره مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937498/مزایده-فروش-30-تن-ته-بوبین-پلی-استر-و-10-تن-ضایعات-کامپوزیت'> مزایده فروش 30 تن ته بوبین پلی استر و 10 تن ضایعات کامپوزیت / آگهی مزایده , مزایده فروش 30 تن ته بوبین پلی استر و 10 تن ضایعات کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937517/مزایده-فروش-آهن-الات-ضایعاتی-به-مقدار-تقریبی-20-تن--'>مزایده فروش آهن الات ضایعاتی به مقدار تقریبی 20 تن.... / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن الات ضایعاتی به مقدار تقریبی 20 تن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937529/مناقصه-خرید-1000-عدد-پالت'>مناقصه خرید 1000 عدد پالت  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1000 عدد پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937429/مزایده-فروش-خودرو-مگان--زانتیا-و--'>مزایده فروش خودرو مگان ، زانتیا و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو مگان ، زانتیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937420/مناقصه-خرید-کمپرسور-کوپلند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور کوپلند نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور کوپلند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937418/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937355/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت209-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت209.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت209.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937459/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه BLANKING PLUG ASSY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937369/مزایده-فروش-کولرهای-گازی-پنجره-ای-و-اسپیلت-مستعمل'>مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937536/مناقصه-اجاره-یک-فروند-بارج-جرثقیل-دار--'>مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار.... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937545/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937323/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-10719-فرعی-از-165-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 10719 فرعی از 165 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 10719 فرعی از 165 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937325/مزایده-ملک-مساحت-76-927متر'>مزایده ملک مساحت 76.927متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 76.927متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937347/مناقصه-خرید-60-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937379/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937503/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937330/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937333/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1475-57متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1475.57متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1475.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937422/تجدید-مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--'>تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937335/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2640متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2640متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2640متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937417/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ریو-ال-اس-1500--'>مزایده یک دستگاه خودرو ریو ال اس 1500... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو ریو ال اس 1500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937339/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-318متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 318متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 318متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937526/مزایده-دو-خط-تلفن'>مزایده دو خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده دو خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937520/مزایده-خودروی-سمند-LX'>مزایده خودروی سمند LX  / آگهی مزایده , مزایده خودروی سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937657/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937341/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937512/مزایده-اقلام-مازاد-خود-از-قبیل-کانکس-ضایعات-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و--'>مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و... / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937375/مزایده-1-دستگاه-چاپ-رولند-4-5-ورقی-4-رنگ'>مزایده 1 دستگاه چاپ رولند 4/5 ورقی 4 رنگ / مزایده 1 دستگاه چاپ رولند 4/5 ورقی 4 رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937426/تجدید-مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه--'>تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937348/مناقصه-مربوط-به-تامین-خدمات-جامع-نرم-افزاری--شبکه-و-امنیت-و-همیار-فنی-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937358/مزایده-تعداد-780-میلیون-سهم-معادل-15-درصد-از-سهام-شرکت-آلومینیوم-ایران'>مزایده تعداد 780 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران  / مزایده تعداد 780 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937352/مزایده-فروش-اموال-و-کالاهای-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه مزایده , مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937371/مزایده-فروش-ضایعات-پلیمری'>مزایده فروش ضایعات پلیمری / مزایده فروش ضایعات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937345/مناقصه-خرید-46-قلم-ابزار-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937382/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-تخلیه-نصب-و-اجرای-پوشش-تارتان-ساندویچی--'>تجدید مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937760/مزایده-49-درصد-از-سهام'>مزایده 49 درصد از سهام  / آگهی مزایده , مزایده 49 درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937337/مناقصه-اجرای-یک-دستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان-مرکزی-ونک'>مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک / مناقصه , مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937342/مناقصه-خرید--حمل--تحویل-و-نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-کیوسک-بانکی'>مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937350/مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO-دستگاه-کارت-پرینتر-EVOLIS-PEBBLE4'>مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 / مناقصه , مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937346/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-نظارت-و-مانیتورینگ-و-پشتیبانی-زیرساخت-های-IT-و--'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... / مناقصه , مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937363/مناقصه-ساماندهی-درختان-معابر-فرعی'>مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937366/مناقصه-خرید-بطری-دوغ-2-لیتری'>مناقصه خرید بطری دوغ 2 لیتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بطری دوغ 2 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937361/مناقصه-خرید-درب-لیوان-پنیر-(لید)'>مناقصه خرید درب لیوان پنیر (لید) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید درب لیوان پنیر (لید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937344/مناقصه-خرید-P-F-PALL-FILTERS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F PALL FILTERS نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید P/F PALL FILTERS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937351/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-پیمانکاری-بسته-بندی-و-بارگیری-محصول-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری بسته بندی و بارگیری محصول و ... / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری بسته بندی و بارگیری محصول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937548/مناقصه-انتخاب-شرکت-مشاور-ذیصلاح-مقاوم-ساز'>مناقصه انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح مقاوم ساز / دعوت به همکاری , مناقصه انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح مقاوم ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937365/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3'>مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3 / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937543/مزایده-زمین-به-مساحت-1205-7متر'>مزایده زمین به مساحت 1205.7متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1205.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937864/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام,استعلام کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937891/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937909/استعلام-پنجره-UPVC-با-پروفیل'>استعلام پنجره UPVC با پروفیل  / استعلام ,استعلام پنجره UPVC با پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937899/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام ,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937855/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام,استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937860/استعلام-گل-و-گلدان-باغچه-ای'>استعلام گل و گلدان باغچه ای  / استعلام,استعلام گل و گلدان باغچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937850/استعلام-خرید-۴-نوع-هادی-پر-ظرفیت'>استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت  / استعلام,استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937876/استعلام-باتری-420-آمپر-ساعت'>استعلام باتری 420 آمپر ساعت / استعلام باتری 420 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937898/استعلام-لوله-مانیسمان-فولادی'>استعلام لوله مانیسمان فولادی / استعلام لوله مانیسمان فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937863/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-نگهبانی'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی / استعلام، استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937869/استعلام-پرینتر-و-فکس'>استعلام پرینتر و فکس / استعلام پرینتر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937644/مزایده-ملک-مساحت-395متر'>مزایده ملک مساحت 395متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 395متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937897/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937942/استعلام-یک-دستگاه-کانکس-نگهبانی'>استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی / استعلام, استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937872/استعلام-پمپ-تمام-استیل-بدنه-و-پروانه-استیل'>استعلام  پمپ تمام استیل بدنه و پروانه استیل / استعلام, استعلام  پمپ تمام استیل بدنه و پروانه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937907/استعلام-مجموعه-مودم-و-منبع-تغذیه-و-نشانگر-خطای-شبکه'>استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه  / استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937887/استعلام-سدیم-هیدروکسید-96-06-28'>استعلام سدیم هیدروکسید 96.06.28 / استعلام, استعلام سدیم هیدروکسید 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937893/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937901/استعلام-3-دستگاه-کیس-کامل-و-2-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام  3 دستگاه کیس کامل و 2 دستگاه کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام  3 دستگاه کیس کامل و 2 دستگاه کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937906/استعلام-نرم-افزار-CMMS--96-06-28'>استعلام نرم افزار CMMS - 96.06.28 / استعلام ، استعلام نرم افزار CMMS - 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937871/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-UPVC'>استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC / استعلام ,استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937539/مزایده-ملک-مسکونی-و-فاقد-سند-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ملک مسکونی و فاقد سند ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی و فاقد سند ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937889/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام , استعلام  خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937914/استعلام-100-دستگاه-صفحه-نمایش'>استعلام 100 دستگاه صفحه نمایش / استعلام, استعلام 100 دستگاه صفحه نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937930/استعلام-گاو-صندوق-بایگانی'>استعلام گاو صندوق بایگانی  / استعلام, استعلام گاو صندوق بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938001/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام , استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937984/استعلام-پمپ-کوزه-ای'>استعلام پمپ کوزه ای  / استعلام ,استعلام پمپ کوزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937964/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937927/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937516/آگهی-عمومی-خرید-SATRONIC-IGNITION-TRANSFORMER'>آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER / آگهی عمومی ارزیابی ، آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937885/استعلام-پودر-رخت-شوی--'>استعلام پودر رخت شوی... / استعلام، استعلام پودر رخت شوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937913/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام  تخم مرغ... / استعلام، استعلام  تخم مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937895/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-i7-fx553'>استعلام لپ تاپ ایسوس i7- fx553 / استعلام, استعلام لپ تاپ ایسوس i7- fx553</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937952/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-مدل-K550-VX-BI7'>استعلام لپ تاپ ایسوس مدل K550 VX BI7  / استعلام، استعلام لپ تاپ ایسوس مدل K550 VX BI7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937935/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937924/استعلام-آسانسور-جهت-ساختمان'>استعلام آسانسور جهت ساختمان  / استعلام آسانسور جهت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937910/استعلام-متر-لیزری-دوربین-دار'>استعلام متر لیزری دوربین دار  / استعلام، استعلام متر لیزری دوربین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937888/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آوری-و-محیط-کار'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آوری و محیط کار  / استعلام، استعلام اندازه گیری عوامل زیان آوری و محیط کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937540/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-مغناطیسی'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز مغناطیسی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937922/استعلام-دوربین-تایم-لیس'>استعلام دوربین تایم لیس / استعلام,استعلام دوربین تایم لیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937932/استعلام-لینک-رادیو'>استعلام لینک رادیو  / استعلام، استعلام لینک رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937903/استعلام-دریافت-و-جمع-آوری--انتقال-و--'>استعلام دریافت و جمع آوری ، انتقال و... / استعلام,استعلام دریافت و جمع آوری ، انتقال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937912/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام,استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937904/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام، استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937920/استعلام-سیستم-هولتر-مانیتورینگ-ECG'>استعلام سیستم هولتر مانیتورینگ ECG  / استعلام، استعلام سیستم هولتر مانیتورینگ ECG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937936/استعلام-لوله-آزمایشگاهی-ته-مخروطی-14ML-شفاف'>استعلام لوله آزمایشگاهی ته مخروطی 14ML شفاف   / استعلام, استعلام لوله آزمایشگاهی ته مخروطی 14ML شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937926/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937919/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-برقی-شیشه-ای--وسایل-صوتی-و-تصویری--'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری.... / استعلام,استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937911/استعلام-کانال-کشی-مرکز-داده'>استعلام کانال کشی مرکز داده / استعلام, استعلام کانال کشی مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937938/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-اندازه-گیری-(ترازوها)'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها) / استعلام,استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937900/استعلام-دستگاه-EC-متر-مدل-HANNA-H198312'>استعلام دستگاه EC متر مدل HANNA H198312 / استعلام, استعلام دستگاه EC متر مدل HANNA H198312</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937902/استعلام-دستگاه-PH-متر-مدل-HANNA-H198127'>استعلام دستگاه PH متر مدل HANNA H198127 / استعلام, استعلام دستگاه PH متر مدل HANNA H198127</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937916/استعلام-بلیط-شهربازی'>استعلام بلیط شهربازی / استعلام, استعلام بلیط شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937931/استعلام-خرید-0444-عدد-خار-ضد-صعود'>استعلام خرید 0444 عدد خار ضد صعود / استعلام، استعلام خرید 0444 عدد خار ضد صعود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937989/استعلام-مادر-برد-رایانه---'>استعلام مادر برد رایانه .... / استعلام ، استعلام مادر برد رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937894/استعلام-دوربین-مدار-بسته-دیجیتال-تحت-شبکه'>استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال تحت شبکه  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937918/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-تجهیزات-و-دکوراسیون-اداری'>استعلام تهیه ساخت و نصب تجهیزات و دکوراسیون اداری  / استعلام,استعلام تهیه ساخت و نصب تجهیزات و دکوراسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937554/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان-هفت-تیر'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937845/استعلام-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خط-کشی---'>استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ... / استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937915/استعلام-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خط-کشی---'>استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ... / استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937945/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-حفاظت-و-حمایت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-سطح-استان'>استعلام گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان  / استعلام گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937957/استعلام-گشت-و-مراقبت-دیدبانی-عرصه-های-منابع-طبیعی-دامنه-جنوبی-البرز'>استعلام گشت و مراقبت دیدبانی عرصه های منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز  / استعلام گشت و مراقبت دیدبانی عرصه های منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937905/مناقصه-گشت-و-مراقبت-و-صیانت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>مناقصه گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی  / مناقصه عمومی، مناقصه گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937544/مناقصه-خرید-والوهای-درین-اتوماتیک-توربینهای-واحد-320-مگاواتی-نیروگاه-اصفهان'>مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937908/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-بخش-جوکار'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی بخش جوکار / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی بخش جوکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937537/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده قطعه زمین زراعی مساحت دو هزار متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی مساحت دو هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937896/استعلام-چلو-خورشت-قیمه'>استعلام  چلو خورشت قیمه  / استعلام ,استعلام چلو خورشت قیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937883/استعلام-اسپکتروفتومتر-Matash-چین-مدل-uv5100'>استعلام  اسپکتروفتومتر  Matash چین مدل uv5100 / استعلام ,استعلام  اسپکتروفتومتر  Matash چین مدل uv5100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937950/استعلام-تعمیر--رفع-نشتی-و-لوله-کشی-اسید--'>استعلام تعمیر ، رفع نشتی و لوله کشی اسید.... / استعلام تعمیر ، رفع نشتی و لوله کشی اسید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937334/مزایده-فروش-مواد-آلومینیومی-و-آهن-آلات-و-غیره--نوبت-دوم'> مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937534/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-پروژه-ملکان-استیار-و-احداث-مخازن-آب-در-مجتمع-استیار-اسکندر-شهرستان-تبریز--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملکان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز .. / مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملکان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937882/استعلام-خرید-پارتیشن-دو-جداره-و-کانتر-و--'>استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کانتر و ... / استعلام, استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کانتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937961/استعلام-ساخت-حلقه-هوزینگ-طبق-بازدید-از-نمونه'>استعلام ساخت حلقه هوزینگ طبق بازدید از نمونه  / استعلام ,استعلام ساخت حلقه هوزینگ طبق بازدید از نمونه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937940/استعلام-۴-آیتم-اقلام-ساختمانی-و--'>استعلام ۴ آیتم اقلام ساختمانی و ... / استعلام,استعلام ۴ آیتم اقلام ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937973/استعلام-دو-آیتم-سیستم-دما-و-سیستم-کنترلر-چیلر-و--'>استعلام دو آیتم سیستم دما و سیستم کنترلر چیلر و ... / استعلام, استعلام دو آیتم سیستم دما و سیستم کنترلر چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937953/استعلام-ساخت-مجموعه-وکیوم-آدابتو-روغن-سراتو---'>استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتو روغن سراتو . ... / استعلام,استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتو روغن سراتو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938007/استعلام-کابینت-روشویی-PVC-و--'>استعلام کابینت روشویی PVC  و ...  / استعلام , استعلام کابینت روشویی PVC  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937868/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937533/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937874/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937879/فراخوان-استعلام-واگذاری-فعالیت-های-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام واگذاری فعالیت های نگهداری فضای سبز / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام واگذاری فعالیت های نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937934/فراخوان-استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-(سخت-افزار--نرم-افزار)'>فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار)  / فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937917/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937921/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-غرفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان غرفه  / فراخوان استعلام اجاره مکان غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937875/استعلام-کابل-کشی-و--'>استعلام کابل کشی و ... / استعلام,استعلام کابل کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937881/استعلام-انجام-خدمات-DIC'>استعلام انجام خدمات DIC / استعلام,استعلام انجام خدمات DIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937944/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نظافتی-مراقبتی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان / آگهی اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937886/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری-شهرستان-کهگیلویه'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان کهگیلویه / آگهی مناقصه,خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان کهگیلویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937877/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری-شبکه-بهداشتی'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شبکه بهداشتی / آگهی مناقصه,مناقصه  خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شبکه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937867/مزایده-حقوق-کسب-و-پیشه-محل-سابق-شعبه-بانک'>مزایده حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک / آگهی مزایده ,مزایده حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937505/مناقصه-خرید-و-پیاده-سازی-سامانه-الکترونیکی-مدیریت-حساب-(E-Care)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care) نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937841/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937852/استعلام-سرویس-و-نگهداری-6-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937844/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ'>استعلام تعمیر میکروسکوپ / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937834/استعلام-کاغذ-سولیکام'>استعلام کاغذ سولیکام / استعلام، استعلام کاغذ سولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937862/استعلام-هارد-W-D-بنفش-6-ترابایت'>استعلام  هارد W.D بنفش 6 ترابایت  / استعلام, استعلام  هارد W.D بنفش 6 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937856/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف-گازی-(GC)'>استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) / استعلام ,استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937851/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی-مسی'>استعلام کابل تخت لاستیکی مسی / استعلام, استعلام کابل تخت لاستیکی مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937327/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-شوت-سرریز-و---مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ... مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ...مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937837/استعلام-لوله-فاضلابی--سوکت--زانوی--سیفون-و-انشعابگیر--96-06-28'>استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر - 96.06.28 / استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر-96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937832/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام,استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937866/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-برقی-شیشه-ای--وسایل-صوتی-و-تصویری--'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری.... / استعلام,استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937838/استعلام-سخت-افزار-سامانه-GPS-طبق-شرایط-فنی-پیوست'>استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست  / استعلام,استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937878/استعلام-خدمات-و-تعمیر-بوشینگ-230-کیلوولت-پست-سیار-دره-شهر'>استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت پست سیار دره شهر  / استعلام,استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت پست سیار دره شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937880/استعلام-سیم-خاردار-رولی-سوزنی'>استعلام سیم خاردار رولی سوزنی / استعلام ، استعلام  سیم خاردار رولی سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937870/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسهای-قدرت-و-زمین-و-مصرف-داخلی'>استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937884/استعلام-اقلام-مصرفی-دفتر-مرکزی'>استعلام اقلام مصرفی دفتر مرکزی  / استعلام,استعلام اقلام مصرفی دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937509/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-تزریق-تحکیمی-تماسی-و--مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و... مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و...مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937853/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937854/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-مرکز-مایکروویو'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز مایکروویو  / استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937873/استعلام-تهیه-تابلوی-برق-المانهای-تهیه-تابلو'>استعلام تهیه تابلوی برق المانهای تهیه تابلو / استعلام، استعلام تهیه تابلوی برق المانهای تهیه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937820/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی-و-الکترونیکی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی / استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937826/استعلام-قاشق-و-چنگال-12-نفره-سرویس-کامل-116-پارچه-ناب-استیل-مدل-فلورانس'>استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس / استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937829/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان-14-فوت--تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت - تلویزیون ایکس ویژن / استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت - تلویزیون ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937833/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937846/استعلام-تجهیزات-سیسکو'>استعلام تجهیزات سیسکو / استعلام ,استعلام تجهیزات سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937859/استعلام-افزایش-ارتفاع-دکل-از-45-متر'>استعلام  افزایش ارتفاع دکل از 45 متر  / استعلام  افزایش ارتفاع دکل از 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937865/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937830/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی--'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی ... / استعلام,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937827/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937821/استعلام-کلید-برق-2-پل'>استعلام کلید برق 2 پل  / استعلام,استعلام کلید برق 2 پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937816/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی / استعلام,استعلام خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937813/استعلام-genescan-500-liz-siz-standard'>استعلام genescan-500 liz siz standard / استعلام، استعلام genescan-500 liz siz standard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937836/استعلام-بافر-x10'>استعلام بافر x10 / استعلام بافر x10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937745/استعلام-Micro-Amp-optical-96-well-reaction-plat-p-n-8010560'>استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560 / استعلام، استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937751/استعلام-goldDNA-polymerase-with-buffer-IIand-mg-c'>استعلام goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c / استعلام، goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937753/استعلام-identifiler-pcr-kit-44678'>استعلام identifiler-pcr-kit-44678 / استعلام , استعلام identifiler-pcr-kit-44678</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937756/استعلام-HI-DI-TM-Formamide25ml'>استعلام HI-DI TM Formamide25ml / استعلام , استعلام HI-DI TM Formamide25ml</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937410/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-ملک-بخش-سه-سنندج'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک بخش سه سنندج  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک بخش سه سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937762/استعلام-خرید-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام خرید و اجرای کفپوش سالن ورزشی  / استعلام,استعلام خرید و اجرای کفپوش سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937811/استعلام-الکتروپمپ-شناور-و-کابل-و--'>استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937823/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937840/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-کانکس'>استعلام  تهیه و ساخت و نصب کانکس / استعلام,استعلام  تهیه و ساخت و نصب کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937322/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-و-نظارت-بر-تجهیزات-دکل--آنتن--ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937401/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-2-روستای-شهرستان-بستان-آباد'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستای شهرستان بستان آباد  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستای شهرستان بستان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937387/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنلی'>مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937394/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-1-دستگاه-منیپلیتور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 1 دستگاه منیپلیتور / مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 1 دستگاه منیپلیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937412/مزایده-5-کلاس-و-یک-اتاق-اداری'>مزایده 5 کلاس و یک اتاق اداری / آگهی مزایده , مزایده 5 کلاس و یک اتاق اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937338/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خطکشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدمات-رفاهی'>مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937416/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937329/مزایده-خدمات-راه-اندازی--نظارت-و-ساماندهی-روز-بازار'>مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937419/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937317/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937353/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی-نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937357/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--تجدید'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937392/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937400/مناقصه-تعدادی-خودرو-جهت-انجام-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری / مناقصه, مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937388/فراخوان-شناسایی-جمع-آوری-و-بازیافت-پسماندهای-خشک-الکتریکی-و-الکترونیکی'>فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937535/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری'>مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937565/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت'>مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937654/ششمین-همایش-و-نمایشگاه-سالانه-فرصتهای-سرمایه-گذاری-در-معدن-و-صنایع-معدنی-ایران96-6-28'>ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران96.6.28 / ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937408/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937441/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937572/مزایده-ملک-به-مساحت-112متر'>مزایده ملک به مساحت 112متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937508/مناقصه-خرید-و-نصب-2-دستگاه-بالابر-تلسکوپی-مفصلی-حداقل-16-تا-17-متری-به-روی-کامیونت'>مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی حداقل 16 تا 17 متری به روی کامیونت / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی حداقل 16 تا 17 متری به روی کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937494/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-دوم-باشت-(-محور-بابامیدان--گچساران-)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937493/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 19 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 19 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937491/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937513/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی  / فراخوان ، فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937488/مناقصه-تهیه-نصب-آزمایش-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی-تلمبه-خانه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937303/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-308-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 308.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 308.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937523/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات-احداث-جایگاه-سوخت'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات احداث جایگاه سوخت / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات احداث جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937538/تجدید-نظر-فراخوان-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>تجدید نظر فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی تجدید نظر مناقصه عمومی , تجدید نظر فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937487/مناقصه-اجرای-2000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و-نصب-150-عدد-انشعاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937511/مناقصه-احداث-خط-لوله-۸-اینچ-آبرسانی-96-6-28'>مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی  96.6.28 / مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی  96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937495/مناقصات-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه-نوبت-دوم'>مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937546/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-83-170متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان مساحت 83.170متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان مساحت 83.170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937486/مناقصه-خرید-و-تجهیز-فیبر-نوری-تجدید'>مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937483/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937502/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937504/مزایده-مال-غیرمنقول-به-مساحت-265-75متر'>مزایده مال غیرمنقول به مساحت 265.75متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به مساحت 265.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937304/مزایده-ششدانگ-زمین-176مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین 176مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 176مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937507/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-چهارصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937510/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-700متر-از-51925متر'>مزایده ملک زراعی مساحت 700متر از 51925متر / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 700متر از 51925متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937514/مزایده-اموال-غیرمنقول-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937515/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937472/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-GLXI-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ GLXI نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ GLXI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937492/مناقصه-رفع-خوردگی-ساختمان-ایستگاه-بندرعباس'>مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937530/مزایده-یک-دانگ-و-نه-سیر-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ و نه سیر از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ و نه سیر از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937300/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-124-33متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت عرصه 124.33متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت عرصه 124.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937477/مزایده-اراضی-شهرداری-تجدید'>مزایده اراضی شهرداری تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اراضی شهرداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937532/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937473/اگهی-مزایده--واگذاری-اموال-اسقاطی'>اگهی مزایده   واگذاری اموال اسقاطی / آگهی مزایده  واگذاری اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937489/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(جاری)-ابنیه-تاسیسات--'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری  (جاری) ابنیه، تاسیسات... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری  (جاری) ابنیه، تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937474/تجدید-مناقصه-حمل-نود-هزار-تن-با-تلرانس-پنج-درصد'>تجدید مناقصه حمل نود هزار تن با تلرانس پنج درصد / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حمل نود هزار تن با تلرانس پنج درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937396/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937398/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937402/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیک-شده-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین تفکیک شده مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تفکیک شده مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937478/مزایده-خط-دوم-پلی-اتیلن--'>مزایده  خط دوم پلی اتیلن.... / مزایده, مزایده  خط دوم پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937562/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1335متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1335متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1335متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937308/مزایده-فروش-و-واگذاری-16-54-مترمربع-از-نهر-متروکه'>مزایده فروش و واگذاری 16.54 مترمربع از نهر متروکه  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 16.54 مترمربع از نهر متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937558/مزایده-یکباب-مغازه-حدود-45-سال-مساحت-12متر'>مزایده یکباب مغازه حدود 45 سال مساحت 12متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه حدود 45 سال مساحت 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937525/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-268متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 268متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 268متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937451/مزایده-2-دستگاه-خشک-کن-محصولات-کشاورزی'>مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی  / مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937482/مزایده-یک-دستگاه-گاز-زن-نوشابه'>مزایده  یک دستگاه گاز زن نوشابه / مزایده  یک دستگاه گاز زن نوشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937501/مزایده-مقدار-200متر-از-زمین-مسکونی-و-خودرو'>مزایده مقدار 200متر از زمین مسکونی و خودرو  / مزایده,مزایده مقدار 200متر از زمین مسکونی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937499/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-تجاری'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937485/مزایده-پلاک-ثبتی-496-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی از 58 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی از 58 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937522/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا-دو-سایپا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا دو سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری تیبا دو سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937480/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937395/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-167-25متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 167.25متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 167.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937309/مزایده-فروش-و-واگذاری-12-20-مترمربع-از-نهر-متروکه-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش و واگذاری 12.20 مترمربع از نهر متروکه تک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 12.20 مترمربع از نهر متروکه تک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937467/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-مساحت-260متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 260متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937469/مزایده-ملک-مساحت-172-35متر'>مزایده ملک مساحت 172.35متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 172.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937470/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937460/مزایده-زمین-کاربری-پارکینگ-مساحت1850متر'>مزایده زمین کاربری پارکینگ مساحت1850متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری پارکینگ مساحت1850متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937462/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937391/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-192-15متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 192.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 192.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937452/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937497/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937413/مزایده-سه-دانگ-شامل-یک-دستگاه-ویلای-احداثی-در-زمین'>مزایده سه دانگ شامل یک دستگاه ویلای احداثی در زمین / مزایده,مزایده سه دانگ شامل یک دستگاه ویلای احداثی در زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937468/مزایده-تعداد-50-بلوک-سیلندر-تیلر'>مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر تیلر  / مزایده,مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر تیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937556/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی-تجدید'> مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937328/مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--'>مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937457/مناقصه-پروژه-اجرایی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-سطح-شهر-گرمدره--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937390/مزایده-پلاک-ثبتی-94-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937490/مناقصه-اتوریکلوزر-هوایی-خلا-سه-فاز-در-شبکه-های-هوایی-20-کیلوولت--'>مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-132-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937434/مزایده-عرصه-و-اعیان-شماره-247-فرعی-مساحت-150متر'>مزایده عرصه و اعیان شماره 247 فرعی مساحت 150متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان شماره 247 فرعی مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937527/مزایده-ده-سهم-مشاع-از-240-سهم-از-ملک'>مزایده ده سهم مشاع از 240 سهم از ملک / مزایده,مزایده ده سهم مشاع از 240 سهم از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937450/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937453/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937315/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-نیاز-خود-را-شامل-دو-عدد-سیلوی-سیمان-200--'>مزایده فروش اقلام مازاد نیاز خود را شامل دو عدد سیلوی سیمان 200... / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد نیاز خود را شامل دو عدد سیلوی سیمان 200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937443/مزایده-ملک-مساحت-کل-بنا-172-40متر'>مزایده ملک مساحت کل بنا 172.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل بنا 172.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937438/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-68متر'>مزایده آپارتمان مساحت 105.68متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937445/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-140متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی 140متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937447/مزایده-ملک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت11864متر'>مزایده ملک قطعه زمین مزروعی مساحت11864متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین مزروعی مساحت11864متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937455/مزایده-یکباب-کارگاه-ریسندگی-و-بافندگی'>مزایده یکباب کارگاه ریسندگی و بافندگی / مزایده,مزایده یکباب کارگاه ریسندگی و بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937475/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-270متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 270متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937476/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-47مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 47مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 47مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937484/مزایده-زمین-مساحت-6780مترمربع'>مزایده زمین مساحت 6780مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 6780مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937435/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937442/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937518/مزایده-ملک-محوطه-به-مساحت-796-8متر'>مزایده ملک محوطه به مساحت 796.8متر / مزایده,مزایده ملک محوطه به مساحت 796.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937521/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر'>مزایده ششدانگ زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937524/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-271متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 271متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 271متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937496/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-7-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین بخش 7 تبریز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937461/مزایده-فروش-سواری-پرتون'>مزایده فروش سواری پرتون  / مزایده , مزایده فروش سواری پرتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937481/مزایده-فروش-شیرآلات-اهرمی'>مزایده فروش شیرآلات اهرمی / مزایده , مزایده فروش شیرآلات اهرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937433/مناقصه-ساخت-و-نصب-200-عملک-پراکنده---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937456/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-نقره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نقره ای  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937465/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا-لندکروز'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937439/تجدید-مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937305/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-ساختمان-اداری-مرکزی-مشهد--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937541/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-182متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 182متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 182متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937397/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-به-رنگ-سفید'>مزایده خودروی سواری ام وی ام به رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودروی سواری ام وی ام به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937359/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مسکونی-پلاک-6457-از-19-و-27-الی-29-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی پلاک 6457  از 19 و 27 الی 29  فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی پلاک 6457  از 19 و 27 الی 29  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937407/مزایده-جمع-آوری-عواید-و-عوارض-ورودی-و-پارکینگ-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937403/مزایده-اجاره-42-واحد-ملک-تجاری'>مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937421/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-G4'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937393/مناقصه-جمع-آوری-بخارات-متصاعد-شده-از-سیستم-های-احیای-گلایکول-به-صورت-EPC-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937374/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-صنعتی-عرصه-7000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد صنعتی عرصه 7000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد صنعتی عرصه 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937372/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-281-58متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937370/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-اهواز'>مزایده منزل مسکونی بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937285/ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937367/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت450متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت450متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937376/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-473-45متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 473.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 473.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937380/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-905-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937362/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937364/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937424/مناقصه-نگهداری-و-تعمیران-خطوط-انتقال--شبکه-و-انشعابات-آب-شرب-بخش-جنوب-شهری-ساری'>مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب بخش جنوب شهری ساری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب بخش جنوب شهری ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937415/مزایده-خودرو-هیوندای-رنگ-سفید'>مزایده خودرو هیوندای رنگ سفید / مزایده خودرو هیوندای رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937386/مزایده-منزل-مسکونی-و-یک-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937409/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی  / مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937287/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-400-کیلوولت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937430/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-5-روستای-شهرستان-سراب'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستای شهرستان سراب  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستای شهرستان سراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937373/مزایده-خودرو-کامیون-کمپرسی'>مزایده  خودرو کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده  خودرو کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937383/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937381/مزایده--25-شاخه-شمش-فولادی-ریختگی-افقی'>مزایده   25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی / مزایده,مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937377/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کلوچه-زن-بک-ردیفه'>مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937385/مزایده--مبل-چرمی-هفت-نفره'>مزایده    مبل چرمی هفت نفره / مزایده,مزایده   مبل چرمی هفت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937389/مناقصه-خرید-رول-لیبل-کاغذ-چاپگر-باجه-های-پستی'>مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937290/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-245متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 245متر / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937399/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی--'>مناقصه تعریض ابنیه فنی... / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937378/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-سطحی'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937651/اصلاحیه-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-سوختگیری-هواپیمایی'>اصلاحیه مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937506/مزایده-کافی-شاپ-پارک-امام-علی-96-6-28'>مزایده کافی شاپ پارک امام علی 96.6.28 / مزایده , مزایده کافی شاپ پارک امام علی 96.6.28 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937519/مناقصه-احداث-ساختمان-کتابخانه-استاندارد'>مناقصه احداث ساختمان کتابخانه استاندارد / اگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان کتابخانه استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937528/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-بنز'>اگهی مزایده یک دستگاه خودروی بنز  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودروی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937292/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-مساحت-114متر'>مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 114متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937567/اگهی-مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-در-صنعت-چرم-و-بسته-بندی-حبوبات'>اگهی مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد در صنعت چرم و بسته بندی حبوبات / اگهی مزایده , اگهی مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد در صنعت چرم و بسته بندی حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937630/مناقصه-اجرای-ادامه-کانال-96-6-28'>مناقصه اجرای ادامه کانال 96.6.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ادامه کانال 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937616/فراخوان-مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش  / فراخوان مزایده , مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937454/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-پروژه-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937765/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937464/مناقصه-خرید-غذای-بیمارستان-ولایت'>مناقصه خرید غذای بیمارستان ولایت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای بیمارستان ولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937471/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937500/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی'>مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937288/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937446/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-و-ایستگاه-پمپاژ-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937553/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937319/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-19471-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 19471 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 19471 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937414/مزایده-خودرو-نیسان-وانت-نوبت-دوم'>مزایده خودرو نیسان وانت -نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو نیسان وانت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937694/دوازدهمین-همایش-سالانه-بین-المللی-مدیران-فنی'>دوازدهمین همایش سالانه بین المللی مدیران فنی / دوازدهمین همایش سالانه بین المللی مدیران فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937423/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-چمن-طبیعی-فوتبال'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب زمین چمن طبیعی فوتبال  / تجدید مزایده بهره برداری از یک باب زمین چمن طبیعی فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937432/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-کاسه-و-محوطه-استادیوم-15000-نفری-بوشهر'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده کاسه و محوطه استادیوم 15000 نفری بوشهر   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده کاسه و محوطه استادیوم 15000 نفری بوشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937411/مناقصه-انجام-کلیه-امور-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937436/مناقصه-اصلاح-زیر-سازی--تهیه--حمل--نصب-و-اجرای-پوشش-اپوکسی-جهت-پیست-اسکیت-اراک'>مناقصه اصلاح زیر سازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش اپوکسی جهت پیست اسکیت اراک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح زیر سازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش اپوکسی جهت پیست اسکیت اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937555/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-شیب-بندی-استاندارد-سطح-بستر-موجود-و-تهیه-حمل-تخلیه-اجرای-پوشش-تارتان--'>تجدید مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه  اجرای پوشش تارتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937599/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی-شهید-رجایی'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی  / مناقصه ،  خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937404/مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه'>مزایده واگذاری اجاره بوفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937557/ارزیابی-کیفی-مناقصه-طرح-بازسازی-خط-در-حال-بهره-برداری-1000-میلیمتر-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937587/مناقصه-واگذاری-کارهای-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-برگ-تشخیص'>مناقصه واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937576/مناقصه-خرید-تعداد-300-عدد-تشک-مواج-بزرگسال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937574/مناقصه-خرید-تعداد-100-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937580/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-و-از-رده-خارج-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937550/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-الکتروکوتر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937561/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937568/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937549/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-انکوباتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937552/مناقصه-خرید-تعداد-1000-دستگاه-یخچال-9-فوت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937563/مناقصه-نظافت-ساختمانها-و-محوطه-دانشگاه--'>مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه... / آگهی مناقصه، مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937564/مناقصه-خرید-تعداد-60-دستگاه-چراغ-سیانتیک-دو-قمره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937625/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938008/استعلام-خرید-هارد-کارتریج'>استعلام خرید هارد کارتریج / استعلام,استعلام خرید هارد کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938012/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و... / استعلام,استعلام کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938004/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام  تعمیرات ساختمانی  / استعلام  تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938023/استعلام-پایه-مانیتور--مداد--زونکن--ماژیک-وایت-برد'>استعلام پایه مانیتور - مداد - زونکن - ماژیک وایت برد  / استعلام ، استعلام پایه مانیتور - مداد - زونکن - ماژیک وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938011/استعلام-خرید-اقلام-جزیی-مربوط-به-ایستگاه-های-فشار-قوی'>استعلام خرید اقلام جزیی مربوط به ایستگاه های فشار قوی / استعلام خرید اقلام جزیی مربوط به ایستگاه های فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938017/استعلام-مجازی-سازی-سرورهای-سایت'>استعلام مجازی سازی سرورهای سایت / استعلام مجازی سازی سرورهای سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938019/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-حصار-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان / استعلام، استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938014/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-حصار-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان / استعلام, استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937620/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-109-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938022/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938018/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938010/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی  / استعلام, استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938021/استعلام-گلگشت-مجموعه-توریستی-باری-آذربایجان-شرقی'>استعلام  گلگشت مجموعه توریستی باری آذربایجان شرقی / استعلام  گلگشت مجموعه توریستی باری آذربایجان شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938015/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار  / استعلام ، استعلام انجام خدمات خاص طب کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938013/استعلام-طراحی--ساخت-و-اجاره-غرفه'>استعلام طراحی ، ساخت و اجاره غرفه / استعلام، استعلام طراحی ، ساخت و اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938000/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937996/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری  / استعلام,استعلام کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937681/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1391  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937992/استعلام-کره-حیوانی'>استعلام کره حیوانی  / استعلام,استعلام کره حیوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937987/استعلام-فلافل-بسته'>استعلام فلافل بسته  / استعلام,استعلام فلافل بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937979/استعلام-شامی-کباب-ظرف-دو-کیلوگرمی'>استعلام شامی کباب ظرف دو کیلوگرمی  / استعلام,استعلام شامی کباب ظرف دو کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937997/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937986/استعلام-خرید-لوله-آبده-فولادی-6-اینج-روزه-دار-مانیسمان'>استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان / استعلام, استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937978/استعلام-روغن-مایع-سویا-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی  / استعلام , استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937970/استعلام-پیاده-کردن-محل-چراغ-روی-زمین-از-نقشه'>استعلام پیاده کردن محل چراغ روی زمین از نقشه / استعلام , استعلام  پیاده کردن محل چراغ روی زمین از نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937972/استعلام-قرارداد-خرید-آجر--'>استعلام قرارداد خرید آجر ... / استعلام,استعلام قرارداد خرید آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937981/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937627/مزایده-پلاک-ثبتی-196-فرعی-از-95-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 196 فرعی از 95 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 196 فرعی از 95 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937990/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937998/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938002/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937968/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937983/استعلام-سوند-فولی-و--'>استعلام سوند فولی و ... / استعلام سوند فولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937991/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، ... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937995/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-امور-مربوط-به-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به 3 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938003/استعلام-خرید-باتری-نیرو-2-ولتی-اسیدی-صبا-باتری'>استعلام خرید باتری نیرو 2 ولتی اسیدی صبا باتری / استعلام خرید باتری نیرو 2 ولتی اسیدی صبا باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937958/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937966/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937632/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-های-35522-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره های 35522 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره های 35522 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937974/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-180000-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت 180000 سرمایشی و گرمایشی / استعلام کولر گازی اسپلیت 180000 سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937982/استعلام-تعمیر-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر اساسی سرویس بهداشتی / استعلام تعمیر اساسی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937988/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-مدارس'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس / استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937947/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937951/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیر سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937965/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937960/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937955/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937954/استعلام-5505-1-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-آزادگان'>استعلام 5505.1  تعمیرات اساسی دبستان های  آزادگان / استعلام , استعلام 5505.1  تعمیرات اساسی دبستان های  آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937946/استعلام-ترمیم-آسفالت-معابر-داخلی'>استعلام ترمیم آسفالت معابر داخلی  / استعلام، استعلام ترمیم آسفالت معابر داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937677/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937939/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937923/استعلام-سرور-کامپیوتر-مدل-AJ764A-نام-تجارتی-HP'>استعلام سرور کامپیوتر مدل AJ764A  نام تجارتی HP  / استعلام, استعلام سرور کامپیوتر مدل AJ764A  نام تجارتی HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937925/استعلام-عملیات-اصلاح-و-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام عملیات اصلاح و جابجایی شبکه برق / استعلام,استعلام عملیات اصلاح و جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937941/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام,استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937980/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938006/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937975/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937962/استعلام-خرید-بیس-0-25-جهت-زیرسازی'>استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937687/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938016/استعلام-خرید-مصالح-شن-0-08-0-03-جهت-شن-و-نمک-زمستانی'>استعلام خرید مصالح شن 0.08.0.03 جهت شن و نمک زمستانی  / استعلام، استعلام خرید مصالح شن 0.08.0.03 جهت شن و نمک زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937999/استعلام-5-دستگاه-رایانه-اداری'>استعلام 5 دستگاه رایانه اداری  / استعلام، استعلام 5 دستگاه رایانه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938020/استعلام-MSI-pro-20-EDT-6QCi3'>استعلام MSI pro 20 EDT 6QCi3 / استعلام، استعلام MSI pro 20 EDT 6QCi3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938009/استعلام-پنجره-و--'>استعلام پنجره و .. / استعلام,استعلام پنجره و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937993/استعلام-سرور-رایانه-96-6-28'>استعلام سرور رایانه 96.6.28 / استعلام,استعلام سرور رایانه 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937959/استعلام-خرید-تلفن'>استعلام خرید تلفن / استعلام,استعلام خرید تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937948/استعلام-اینترنت-اختصاصی'>استعلام اینترنت اختصاصی / استعلام ,استعلام اینترنت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937933/استعلام-مجموعه-کامل-دستگاه-تعیین-درصد-فضای-خالی-سنگدانه-ریز-96-6-28'>استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز 96.6.28 / استعلام،استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937929/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--96-06-28'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی  - 96.06.28 / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی - 1396.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937943/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937693/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا  -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937967/استعلام-پکیج-شوفاژ-زمینی-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937949/استعلام-لپ-تاپ-X541USH'>استعلام  لپ تاپ X541USH / استعلام, استعلام  لپ تاپ X541USH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937994/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-سیار-63-20-کیلوولت-پست'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست  / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937969/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن--'>استعلام خرید ترمومتر روغن ... / استعلام، استعلام خرید ترمومتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937976/استعلام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-شرکت-برق'>استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق / استعلام, استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937956/استعلام-دوربین-مدار-بسته-دیجیتال-CCTV'>استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال CCTV  / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال CCTV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938005/استعلام-سرور-Database-مخابراتی'>استعلام سرور Database مخابراتی / استعلام, استعلام سرور Database مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937928/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24-هزار'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937971/استعلام-لیوان-کاغذی'>استعلام لیوان کاغذی  / استعلام, استعلام لیوان کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937977/استعلام-لوازم-تنظیفات'>استعلام لوازم تنظیفات  / استعلام,استعلام لوازم تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937684/مزایده-طاقه-آستری--'>مزایده طاقه آستری.... / مزایده, مزایده طاقه آستری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937985/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله  / استعلام , استعلام سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937963/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937727/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری'> ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937656/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937725/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937691/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو زانتیا  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937672/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت---تجدید'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937668/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937618/مزایده-پلاک-ثبتی-38-20860-با-مصالح-بنایی'>مزایده پلاک ثبتی 38/20860 با مصالح بنایی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 38/20860 با مصالح بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937778/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-های-4-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 4 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937759/تمدید-فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تغذیه-(تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا)'>تمدید فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا) / تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, تمدید فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937763/مزایده-دو-دستگاه-الکتروپمپ--'>مزایده دو دستگاه الکتروپمپ... / مزایده ، مزایده دو دستگاه الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937301/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-موتورخانه-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937738/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-دو-طرف-خیابان-شهید-مفتح'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937788/مزایده-خودرو-سواری-سیناد'>مزایده خودرو سواری سیناد  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده خودرو سواری سیناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937747/مزایده-کولر-گازی--میز-تلویزیون--'>مزایده کولر گازی - میز تلویزیون... / آگهی مزایده، مزایده کولر گازی - میز تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937849/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-اوقافی'>مزایده فروش دو قطعه زمین اوقافی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین اوقافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937847/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-110-91متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 110.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 110.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937783/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-5-شهرستان-اسفراین'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 شهرستان اسفراین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 شهرستان اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937289/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه ، مناقصه بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937744/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937741/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-مارک-HYSTER-به-ظرفیت-تقریبی-3-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937790/مزایده-امتیاز-یک-قطعه-زمین-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده امتیاز یک قطعه زمین بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز یک قطعه زمین بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937787/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937737/مزایده-فروش-یدستگاه-سواری-پژو-206-مدل-1382'>مزایده فروش یدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937746/مناقصه-احداث-فاز-3-پروژه-مسکونی-50-واحدی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937286/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937735/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-اتوبوس-به-بخش-خصوصی-3'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی 3  / فراخوان عمومی, آگهی فراخوان عمومی واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937749/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-حفاظتی-میکروسرفسینگ'>مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937733/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937775/مزایده-یک-دستگاه-مورد-استفاده-برش-انواع-شمش'>مزایده یک دستگاه مورد استفاده برش انواع شمش / مزایده, مزایده یک دستگاه مورد استفاده برش انواع شمش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937384/مزایده-فروش-دو-فقره-ملک-مساحت-103-38-و-321-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937750/مزایده-تعداد-12-عدد-اسلب'>مزایده تعداد 12 عدد اسلب / مزایده, مزایده تعداد 12 عدد اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937743/مزایده-دستگاه-جرثقیل-سقفی--'>مزایده دستگاه جرثقیل سقفی.... / مزایده, مزایده دستگاه جرثقیل سقفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937740/مزایده-خط-تولید-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن  / مزایده,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937723/مزایده-اجازه-استحصال-و-بهره-برداری--بازاریابی-و-فروش-آب-از-دو-حلقه-چاه'>مزایده اجازه استحصال و بهره برداری ، بازاریابی و فروش آب از دو حلقه چاه  / آگهی مزایده، مزایده اجازه استحصال و بهره برداری ، بازاریابی و فروش آب از دو حلقه چاه در منطقه تازیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937712/مزایده-ملک-متراژ-عرصه-1040متر'>مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر  / مزایده,مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937764/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شهر-بهارستان'>مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937714/مناقصه-تدوین-برنامه-پنج-ساله-عمرانی-شهرداری'>مناقصه تدوین برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری  / مناقصه ,مناقصه تدوین برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937739/مزایده-فروش-1-04234-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش 1.04234 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش 1.04234 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937742/مزایده-عمارت-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده عمارت مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده عمارت مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937748/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-480متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه 480متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه 480متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937332/مزایده-اجاره-پارکینگ-چهارراه-مخابرات'>مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937770/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-192-32متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 192.32متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 192.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937754/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه229-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه229.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه229.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937704/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937710/مزایده-فولاد-شمش---مرحله-دوم'>مزایده فولاد شمش ... مرحله دوم / مزایده,مزایده فولاد شمش ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937752/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-31-64متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937715/مزایده-پلاک-88-فرعی-از-سه-اصلی-عرصه-2500متر'>مزایده پلاک 88 فرعی از سه اصلی عرصه 2500متر  / مزایده,مزایده پلاک 88 فرعی از سه اصلی عرصه 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937701/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937707/مناقصه-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه -  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع سیلوه شهرستان پیرانشهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937736/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-350مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 350مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 350مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937343/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-طالقانی'>فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان طالقانی / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937732/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-68متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.68متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937700/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-18000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937718/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بدون-متصرف-نوبت-چهارم'>مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937728/مزایده-ساختمان-مسکونی-شهر-چغابل-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی شهر چغابل نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شهر چغابل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937709/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده, مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937795/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937713/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937721/مزایده-یک-دستگاه-نورد-میلگرد-مستعمل'>مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل  / مزایده , مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937698/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937761/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-احداث-ویلا'>مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937703/مناقصه-عملیات-احداث-مسجد-صاحب-الزمان-(عج)'>مناقصه عملیات احداث مسجد صاحب الزمان (عج)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث مسجد صاحب الزمان (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937720/مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937768/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-271-09متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 271.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 271.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937696/مزایده-عمومی-واگذاری-یک-واحد-کیوسک-مواد-غذایی--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937757/مزایده-فروش-یک-پلاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937685/مزایده-حق-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng  / مزایده ,مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937711/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهرداری-بلوار-ابوالرضا-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937690/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر---'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر ....  / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937697/مناقصه-سیستم-دوربین-مداربسته-IP'>مناقصه سیستم دوربین مداربسته IP / آگهی مناقصه,مناقصه سیستم دوربین مداربسته IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937706/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937689/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-82متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 82متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937695/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 18 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937702/مزایده-فروش-1-پلاک-از-اراضی-حوزه-5-سایت-مرکزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937705/مزایده-فروش-تعداد-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-سه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937683/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-دو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937571/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده واگذاری تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937678/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان-بهارستان-غربی'>مناقصه پیاده روسازی خیابان بهارستان غربی / آگهی مناقصه، مناقصه پیاده روسازی خیابان بهارستان غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937592/فراخوان-ارزیابی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز'>فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز / فراخوان, فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937648/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937602/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937573/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مالکی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937590/مزایده-33-سرویس-26-پارچه-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مزایده 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه- نوبت دوم  / آگهی مزایده منقول، مزایده 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937582/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937581/مزایده-اجاره-بوفه-و-سلف-سرویس-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937583/مزایده-اجاره-انتشارات-و-کافی-نت-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937360/فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-(ICT)'>فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان انتخاب مشاور، فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937612/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث--'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث ... / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937595/مزایده-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-به-شکل-کیلینیک-خدمات-شنوایی-سنجی--'>مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی .. / آگهی مزایده عمومی,  مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937617/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-300-و-377متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 300 و 377متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 300 و 377متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937652/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-شرکت--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت - مرحله دوم  / مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937675/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-پیاده-روهای-بولوار-نصر-شرقی'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار نصر شرقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار نصر شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937588/مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و--'>مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... / آگهی مناقصه , مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937623/مناقصه-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-تک-لبه-های---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه های... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه های... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937640/مزایده-واگذاری-محل-کمپ-زیباشهر'>مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937631/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-راه-اندازی-و-بهره-برداری-یکدستگاه-چرخ-فلک'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937570/مناقصه-خرید-P-F-VITAS-BUTTERFLY-VALVES'>مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937593/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937591/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937665/مناقصه-واگذاری-سدمعبر-و-تخلفات-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمانی - نوبت دوم /  آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937603/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-باغ-به-پلاک-ثبتی-4097-و----نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ... - نوبت دوم  / مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937606/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-محروم--96-06-28'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم - 96.06.28 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم دستخضر و نصر آباد- 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937594/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیوو-96-06-28'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو -96.06.28 / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو - 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937609/مزایده-نسبت-به-واگذاری-متراژ-تقریبی-1200-متر-مربع'>مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع  / مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937596/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386  / مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937650/خلاصه-آگهی-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>خلاصه آگهی مزایده اجاره یک واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده,خلاصه آگهی مزایده اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937575/مناقصه-خرید-20-دستگاه-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20 دستگاه الکتروموتور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20 دستگاه الکتروموتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937673/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-مربوطه'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه  / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937607/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری--غرقاب-و--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937604/مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--نوبت-دوم'> مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937622/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب ... / فراخوان عمومی پیمانکاران, مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937610/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937608/مزایده-اراضی-زراعی-مساحت-3-5-هکتار'>مزایده اراضی زراعی مساحت 3.5 هکتار / مزایده,مزایده اراضی زراعی مساحت 3.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937589/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت572متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت572متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت572متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937578/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-با-شرایط-نقدی-شهر-شیراز'>مزایده فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی شهر شیراز  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی شهر شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937584/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی'>مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937605/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سیزده-فریمان-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش سیزده فریمان مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سیزده فریمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937600/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-اپل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل / مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937585/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-271-17متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 271.17متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 271.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937628/اطلاعیه-واگذاری-بوفه-و-سلف-سرویس--'>اطلاعیه واگذاری بوفه و سلف سرویس... / اطلاعیه، اطلاعیه واگذاری بوفه و سلف سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937611/مزایده-دو-باب-مغازه--96-06-27'>مزایده دو باب مغازه - 96.06.27 / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری دو باب مغازه - 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937645/مزایده-یک-باب-دکه-96-06-27'>مزایده یک باب دکه- 96.06.27 / آگهی مزایده عمومی،مزایده یک باب دکه- 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937601/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937641/مزایده-کافی-شاپ-و--'>مزایده کافی شاپ و ... / مزایده,مزایده کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937658/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز'>مناقصه حفظ نگهداری و گسترش فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ نگهداری و گسترش فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937792/مزایده-ششدانگ-ملک-3156-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ ملک 3156 فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 3156 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937597/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا / مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937664/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937615/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-220-2متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 220.2متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 220.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937598/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937624/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-288-پایه-خطوط-20-کیلو-ولت-جهت-تقویت-مکانیکی--'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937613/مزایده-ششدانگ-پلاک-891-باقیمانده-بخش-هجده-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک 891 باقیمانده بخش هجده گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 891 باقیمانده بخش هجده گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937660/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937642/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937638/مناقصه--اقلام-کمک-توانبخشی-سخت-ناشنوایان'>مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937614/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-و-کمک-آموزشی-نابینایان'>مناقصه  اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937661/مزایده-ششدانگ-خودرو-و-یکدستگاه-پراید-مدل-85'>مزایده ششدانگ خودرو و یکدستگاه پراید مدل 85  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده ششدانگ خودرو و یکدستگاه پراید  مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937626/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937635/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مابع'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937655/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-یک'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک / مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937636/مناقصه-عملیات-نظافت-معابر-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--'>مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و...  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937629/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مرکز-آموزش-درمانی--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937579/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-اول'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه BLANKING PLUG ASSY  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937649/تجدید-مناقصه-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه'>تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937619/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-میانگران-(ایذه-2)'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937646/فراخوان-نظارت-بر-عملیات-آمار-برداری-سراسری-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت بر عملیات آمار برداری سراسری -نوبت دوم  / فراخوان نظارت بر عملیات آمار برداری سراسری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937621/مزایده-تعداد-2-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937688/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937666/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937634/مزایده-فروش-املاک-عرصه-157-و-154-17متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937730/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-صالح-آباد'>مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد  / مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937637/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937639/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937679/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937643/مزایده-256-بسته-کنسرو-مرغ--نوبت-دوم'>مزایده 256 بسته کنسرو مرغ - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده 256 بسته کنسرو مرغ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937653/مزایده-ملک-یکباب-خانه-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ملک یکباب خانه قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937659/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی7167-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی7167 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی7167 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937633/مزایده-فروش-شیر-مخلوط-اهرمی-ظرفشویی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش شیر مخلوط اهرمی ظرفشویی و ...- نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شیر مخلوط اهرمی ظرفشویی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937662/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-فروش-عرقیات'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937566/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-حسابرسی-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937647/مزایده-هفتصد-کیسه-گچ-درخشان--'>مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان... / آگهی مزایده، مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937674/مزایده-یکباب-مغازه-فاقد-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937670/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-491-53متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 491.53متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 491.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937669/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937722/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-614-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 614.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 614.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937724/مزایده-18-07-سهم-از-22-68-سهم-مشاع-از-100-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 18.07 سهم از 22.68 سهم مشاع از 100 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 18.07 سهم از 22.68 سهم مشاع از 100 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937716/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سالانه-سیستمهای-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937717/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-مفصل-حرارتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی ... مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937577/مزایده-اجاره-دو-باب-از-مغازه-های-ساختمان-هزار'>مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937726/مناقصه-خرید-کابل-هوایی-مهاردار-و-ژله-فیلد-خاکی-و-فیبر-نوری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937729/فراخوان-تکمیل-مجتمع-آموزشی-سعدآباد--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ,فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937667/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-مزروعی-ده-هکتاری-خشکه-زاری'>مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937676/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-اداری-آموزشی'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان اداری آموزشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره  ساختمان اداری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937682/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده--نوبت-دوم'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937686/مزایده-تعداد-9-دستگاه-خودروی-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937692/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937671/تجدید-مناقصه-خرید-یک-میلیون-متر-سیم-دوبل-مهاردار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم  / تجدیدمناقصه , مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937680/مناقصه-عملیات-بوجار-کردن--پاکت-گیری-و-پارت-چینی--'>مناقصه عملیات بوجار کردن , پاکت گیری و پارت چینی ... / مناقصه عملیات بوجار کردن , پاکت گیری و پارت چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937699/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده فروش گرده بینه  / مزایده فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937560/مناقصه-واگذاری-تهیه-بخشی-از-مواد-غذایی-و-سرو-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا  / مناقصه عمومی دو مرحله ای  , مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937663/مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937708/تجدید-مناقصه-کابل-هوایی-بدون-مهار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937806/مزایده-آپارتمان-مساحت-168متر'>مزایده آپارتمان مساحت 168متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 168متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937818/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937835/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-26-93متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 26.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 26.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937843/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-30467-برابر-با-175متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467 برابر با 175متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467 برابر با 175متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937774/مزایده-ملک-مساحت-425متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 425متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 425متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937808/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-450متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 450متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937812/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سه-حوزه-ثبتی-ساری'>مزایده ششدانگ زمین بخش سه حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه حوزه ثبتی ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937815/مزایده-سه-دانگ-قطعه-57-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ قطعه 57 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه دانگ قطعه 57 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937822/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937839/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-نقدو-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937831/مزایده-یکباب-گاراژ-دارای-دو-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937758/فراخوان-اجاره-پراید--پژو--نوبت-دوم'> فراخوان اجاره پراید ، پژو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره پراید ، پژو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937799/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-628-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937719/مزایده-خودرو-سواری-پژو-207'>مزایده خودرو سواری پژو 207 / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 207</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937734/مناقصه-پروژه-ساخت-دیوار-ساحلی'>مناقصه پروژه ساخت دیوار ساحلی / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937824/فراخوان-تهیه-نقشه-پایه-روستاهای-لیست-پیوستی'>فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی  / فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937569/مناقصه-تامین-جرثقیل-های-سقفی-سالن-های-تولیدی'>مناقصه تامین جرثقیل های سقفی سالن های تولیدی  / آگهی عمومی شناسایی , مناقصه تامین جرثقیل های سقفی سالن های تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937547/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-راننده-برای-خودروهای-سازمانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937551/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک  بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک  بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937542/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-ایستاده-و---'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن ایستاده و .... / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه مخزن ایستاده و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937586/مزایده-بخشی-از-کالاها-و-اموال-منقول-مازاد'>مزایده بخشی از کالاها و اموال منقول مازاد / آگهی مزایده، مزایده بخشی از کالاها و اموال منقول مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937324/مزایده-فروش-تراکتور-با-دکل-جرثقیل-و--'>مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937779/استعلام-دو-ردیف-زنجیر-و-قفل-زنجیر'>استعلام دو ردیف زنجیر و قفل زنجیر  / استعلام، استعلام دو ردیف زنجیر و قفل زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937801/استعلام-آنتن-وایرلس-میکروتک'>استعلام آنتن وایرلس میکروتک / استعلام,استعلام آنتن وایرلس میکروتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937789/استعلام-تابلوی-کنترل-الکتریکی'>استعلام تابلوی کنترل الکتریکی  / استعلام,استعلام تابلوی کنترل الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937780/استعلام-سه-ردیف-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام سه ردیف کیت آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام سه ردیف کیت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937786/استعلام-اره-پروفیل-بر'>استعلام اره پروفیل بر  / استعلام ،  استعلام اره پروفیل بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937797/استعلام-تعمیر-خط-کش-دستگاه-فرز-سی--ان-سی'>استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی  / استعلام,استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937777/استعلام-سه-ردیف-طناب-چهارگوش'>استعلام سه ردیف طناب چهارگوش  / استعلام,استعلام سه ردیف طناب چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937782/استعلام-خرید-خاک-چسبنده'>استعلام خرید خاک چسبنده / استعلام, استعلام خرید خاک چسبنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937331/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-83'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 83 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937781/استعلام-پمپ-آکسیال-پیستونی'>استعلام پمپ آکسیال پیستونی / استعلام ,استعلام پمپ آکسیال پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937785/استعلام-سه-ردیف-تسمه-بار-بلند-کنی'>استعلام سه ردیف تسمه بار بلند کنی  / استعلام ،  سه ردیف تسمه بار بلند کنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937793/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد'>مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937804/مزایده-فروش-40-هزار-تن-کلوخه-اکسید-روی-معدن-مهدی-آباد'>مزایده فروش 40 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد / مزایده فروش 40 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937428/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-148-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937800/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور-سمن-بان-شهرستان-سنقر--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937336/مزایده-فروش-پیکان-سواری-و-وانت-مزدا'>مزایده فروش پیکان سواری و وانت مزدا  / آگهی مزایده , مزایده فروش پیکان سواری و وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937766/آگهی-ارزیابی-پروژه-خرید-خدمات-مشاوره-مرتبط-با-پروژه-های-حفاظت-فنی'>آگهی ارزیابی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937299/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937825/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری--توسعه-و-حفاظت-جنگل-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز   / مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937313/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937784/تجدید-استعلام-توسعه-و-بهبود-زیر-ساخت--قدرت-مانور-پست-مختار'>تجدید استعلام توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور پست مختار / آگهی تجدید استعلام، تجدید استعلام توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور پست مختار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937296/مزایده-سی-من-باغ-انگوری'>مزایده سی من باغ انگوری / مزایده,مزایده سی من باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937755/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937803/لغو-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-جنوب-استان'>لغو مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان  / لغو مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937773/فراخوان-دعوتنامه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-در-استان-کردستان'> فراخوان  دعوتنامه  تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان کردستان /  فراخوان  دعوتنامه  ، فراخوان  دعوتنامه   تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان کردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937767/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-محل-های-لوله-گذاری-و-نصب-انشعاب-آب-منطقه-۱-یزد'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه ۱ یزد     / تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه ۱ یزد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937807/فراخوان-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز'>فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز  / فراخوان، فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937805/مناقصه-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیر-مجاز'>مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز / مناقصه ,مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937772/عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز--'>عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ... / عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937320/تجدید-مزایده-فروش-55000-تن-سنگ-آهن-تحویل-بصورت-EXWORK-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK نوبت دوم  / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937810/فراخوان-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز'>فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز  / فراخوان، فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937809/مناقصه-عملیات-پر-و-مسلوب-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیر-مجاز'>مناقصه عملیات پر و مسلوب نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز  / مناقصه ,مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937798/عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز--'>عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ... / عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937828/مناقصه-عملیان-زیرسازی-و-مرمت-آسفالت-محل-های-لوله-گذاری'>مناقصه عملیان زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری  / مناقصه , مناقصه عملیان زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937817/فراخوان-دعوتنامه--پروژه-اجرای-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-پایاب'> فراخوان  دعوتنامه   پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب /  فراخوان  دعوتنامه  ، فراخوان  دعوتنامه    پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937814/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-رمشک-قلعه-گنج'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی رمشک قلعه گنج   / مناقصه عملیات سنگی ملاتی رمشک قلعه گنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937769/مناقصه-عملیات-بند-خاکی'>مناقصه عملیات بند خاکی  / مناقصه ,مناقصه عملیات بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937771/مناقصه-احداث-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی  / مناقصه ,مناقصه احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937314/مزایده-فروش-55000-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>مزایده فروش 55000 سنگ آهن  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937776/مناقصه-عملیات-نقشه-برداری-و-تهیه-کاداستر'>مناقصه عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر  / مناقصه ,مناقصه عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937890/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت: 10:51

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937017/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936498/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران-----نوبت-دوم'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران ....  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936519/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-امحاء-پسماند'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937036/استعلام-کابل-فیبرنوری-مهادار-هوایی'>استعلام کابل فیبرنوری مهادار هوایی / استعلام , استعلام کابل فیبرنوری مهادار هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936614/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ-(سلفون-)-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936618/فراخوان-مناقصه-اصلاح-بخش-برق-و-ابزار-دقیق-کوره-HOT-OIL-واحد-PTA2-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936646/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-نیشکر-با-تراکتور-فرگوسن'>مناقصه انجام عملیات حمل نیشکر با تراکتور فرگوسن  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات حمل نیشکر با تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936740/اصلاحیه-مزایده-پلاک-23105-فرعی-از-183-اصلی-بخش-ده-مساحت-244-24متر'>اصلاحیه مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936633/مناقصه-انجام-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936629/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936626/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936468/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-26108-فرعی-از-سی-و-سه-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 26108 فرعی از سی و سه اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 26108 فرعی از سی و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936644/مناقصه-برون-سپاری-تجمیع-فعالیت-های-مربوط-به-مدیریت-توزیع-برق'>مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936651/مزایده-واگذاری-51-سهام-شرکت'>مزایده واگذاری 51% سهام شرکت  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 51% سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936657/مناقصه-خرید-یک-قلم-دوزینگ-پمپ-فسفات'>مناقصه خرید یک قلم دوزینگ پمپ فسفات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک قلم دوزینگ پمپ فسفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936659/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-منطقه-یک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936638/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-داخلی-جهت-خرید-تجهیزات-پسیو'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو  / فراخوان شناسایی تامین کنندگان, فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936641/مزایده-فروش-دام-مازاد'>مزایده فروش دام مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936653/مناقصه-واگذاری-اجرای-شبکه-کابل-فیبر-نوری-اختصاصی-و--'>مناقصه واگذاری اجرای شبکه کابل فیبر نوری اختصاصی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای شبکه کابل فیبر نوری اختصاصی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936625/مناقصه-پیمان-بهسازی-و-نوسازی-پست-برق-مرکز-انتقال-نفت-شهید-چمران-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936665/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-عرصه-188-32متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 188.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 188.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936666/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی طبقه دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936726/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936676/مزایده-نانوایی-رستوران-سنتی-دانشجویی--'>مزایده نانوایی، رستوران سنتی دانشجویی... / آگهی مزایده, مزایده نانوایی، رستوران سنتی دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936680/مزایده-تعداد-تقریبی-75-دستگاه-انواع-وانت-نیسان--'>مزایده تعداد تقریبی 75 دستگاه انواع وانت نیسان... / آگهی مزایده، مزایده تعداد تقریبی 75 دستگاه انواع وانت نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936634/مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6--نوبت-دوم'>مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم  / مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936463/مزایده-عمومی-آهن-آلات-اسقاطی-و-بشکه-های-آهنی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی نوبت دوم  / مزایده ، مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936664/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-راهبردی--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی... / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936986/مزایده-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری   / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936903/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-برگزاری-نمایشگاه'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی برگزاری نمایشگاه / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی برگزاری نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936981/مزایده-ششدانگ-پلاک-10642-فرعی-82-23متر'>مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی 82.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی 82.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937049/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-22709-780-اصلی'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 22709/780  اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 22709/780  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937046/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-177-23متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 177.23متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 177.23متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936648/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-راننده-برای-خودروهای-سازمانی'>تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936673/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دزیمتری-بخش-رادیوتراپی'>مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937022/استعلام-بهاء-تهیه-و-نصب-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام بهاء تهیه و نصب سیستم مانیتورینگ / استعلام بهاء, استعلام بهاء تهیه و نصب سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936997/استعلام-بهاء-وریستور-32D275E'>استعلام بهاء وریستور 32D275E / استعلام بهاء, استعلام بهاء وریستور 32D275E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937034/استعلام-بالا-آوردن-سکو-کافو-نوری-بدون-ایجاد-قطعی-و--'>استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی و ... / استعلام, استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937057/استعلام-اجرای-طرح-تعویض-و-ارتقاء-تجهیزات-نیرو'>استعلام اجرای طرح تعویض و ارتقاء تجهیزات نیرو  / استعلام,استعلام اجرای طرح تعویض و ارتقاء تجهیزات نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936776/مناقصه-عملیات-پخش-آسفالت-به-صورت-تراش--روکش-و-لکه-گیری-هندسی-در-سطح-نواحی-4-و-6--'>مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 4 و 6... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 4 و 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936772/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا'>اصلاحیه مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا  / اصلاحیه , مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936805/مناقصه-پروژه-تجهیز-چاه-فلمن-و-تکمیل-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936819/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-کل-36متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت کل 36متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت کل 36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936821/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-206-فرعی-بخش-ده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936670/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-خانه-فرهنگ-سنجیده-و--'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936466/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-مسکونی-و-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936803/مناقصه-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-دانشکده-کشاورزی'>مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی دانشکده کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی دانشکده کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936798/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارمندی'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی / مناقصه , مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936793/فراخوان-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب-پروژه-تجاری-تفریحی'>فراخوان تهیه و اجرای سقف کاذب پروژه تجاری- تفریحی / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان تهیه و اجرای سقف کاذب پروژه تجاری- تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936780/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات-موجود-در-کارخانه'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات موجود در کارخانه  / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات و تاسیسات موجود در کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936773/مناقصه-خرید-350-عدد-HDD-External-1TB-USB3-0'>مناقصه خرید 350 عدد  HDD, External, 1TB USB3.0  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 350 عدد  HDD, External, 1TB USB3.0 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936763/مزایده-فروش-1000-تا-4000-عدد-صندلی-انتظار-mp'>مزایده فروش 1000 تا 4000 عدد صندلی انتظار mp  / آگهی مزایده، مزایده فروش 1000 تا 4000 عدد صندلی انتظار mp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936770/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی-قطارهای-مسافربری'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی قطارهای مسافربری / آگهی مزایده، مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی قطارهای مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936751/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-اسکانیا-تیپ-عقاب-4212-بیابانی-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو اسکانیا تیپ عقاب 4212 بیابانی مدل 1384 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو اسکانیا تیپ عقاب 4212 بیابانی مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936796/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936687/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات / اصلاح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936750/مزایده-واگذاری-کارخانه-تولید-شیشه-شوی-آب-رادیاتور-و--'>مزایده واگذاری کارخانه تولید شیشه شوی آب رادیاتور و... / مزایده, مزایده واگذاری کارخانه تولید شیشه شوی آب رادیاتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936744/مناقصه-خرید-F-I-T-با-قابلیت-اندازه-گیری-دو-طرفه-جریان-H-P-S'>مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936747/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936729/مزایده-پلاک-ثبتی-2341-97-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2341/97 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2341/97 اصلی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936724/مزایده-پلاک-ثبتی-98-فرعی-از-1956-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 98 فرعی از 1956 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 98 فرعی از 1956 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936476/مناقصه-و-عقد-قرارداد-انجام-خدمات--بارگیری--حمل--تخلیه--برشکاری'>مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، برشکاری / آگهی مناقصه , مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، برشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936759/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936764/دومین-جشنواره-فرهنگ--هنر-و-صنعت'>دومین جشنواره فرهنگ ، هنر و صنعت / دومین جشنواره فرهنگ ، هنر و صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936756/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936754/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-جهت-بهسازی-مرکز-دیتا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتا نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936753/فراخوان-دیوار-بتنی-پیش-ساخته-به-ابعاد-4×3-نوبت-دوم'>فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936768/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-شماره-دو'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی شماره دو / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936761/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-ساختمان-سازمان-مرکزی'>مناقصه عملیات محوطه سازی ساختمان سازمان مرکزی / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی ساختمان سازمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936650/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-480مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 480مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 480مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936473/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936647/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936723/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-جاسک--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936643/مزایده-ملک-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-93متر'>مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مساحت 132.93متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مساحت 132.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936749/مزایده-پلاک-2001-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 2001 فرعی از یک اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 2001 فرعی از یک اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936728/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-استخراج-معدن-(-تمدید-مدت-)'>فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن ( تمدید مدت ) / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن ( تمدید مدت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936755/مزایده-مقادیری-از-ادتیوهای-مازاد'>مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936732/مناقصه-سوراخکاری-عمیق--برقو--ecm--تراشکاری-و----نوبت-دوم'>مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ... - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936737/مناقصه-خرید-و-مونتاژ--'>مناقصه خرید و مونتاژ ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و مونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936464/فراخوان-مناقصه-راهبری-رفت-و-روب-و-نظافت-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936730/مزایده-فروش-شش-دستگاه-دامپتراک-یو-کلید-R32'>مزایده فروش شش دستگاه دامپتراک یو کلید R32  / آگهی مزایده, مزایده فروش شش دستگاه دامپتراک یو کلید R32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936720/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-های-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی  / فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936699/مزایده-فروش-10-دستگاه-وسائط-نقلیه-کارکرده'>مزایده فروش 10 دستگاه وسائط نقلیه کارکرده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 10 دستگاه وسائط نقلیه کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936690/فراخوان-خرید-یک-پکیج-کامل-آبگیری-لجن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936684/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / آگهی مزایده , مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936661/تجدید-مزایده-فروش-حدود-200-تن-گرانول-و-پودر-کاتالیست-مستعمل-M272-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272 نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936672/مزایده-فروش-49-درصد-از-سهام'>مزایده فروش 49 درصد از سهام  / آگهی مزایده , مزایده فروش 49 درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936663/مناقصه-خرید-RADIAL-B-ALL-BEARINGS'>مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936470/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-آرشیو-پرونده-های-دادگستری'> مناقصه واگذاری  انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری / مناقصه ، مناقصه واگذاری  انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936654/ارزیابی-کیفی-لامپ-مهتابی-خط-دار-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی لامپ مهتابی خط دار نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی لامپ مهتابی خط دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936671/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936675/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-حسابرسی-فناوری-اطلاعات'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936649/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936682/مزایده-خودروی-سواری-هیوندای'>مزایده خودروی سواری هیوندای / مزایده خودروی سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936668/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-چهارم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936693/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-(آهن-آلات-قراضه--تیرچوبی-و-غیره'>مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936718/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-مشکی-رنگ'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مشکی رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مشکی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936640/مزایده-یکباب-اپارتمان-یک-خوابه'>مزایده یکباب اپارتمان یک خوابه / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936516/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره--مرحله-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره - مرحله دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936465/فراخوان-مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-موتورخانه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936636/مزایده-پلاک-ثبتی-منزل-مسکونی-5-طبقه'>مزایده پلاک ثبتی منزل مسکونی 5 طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی منزل مسکونی 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937056/استعلام-دسته-طی-عیسی-فنردار-50-عدد-متقال-ممتاز--'>استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد، متقال ممتاز ... / استعلام, استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد- متقال ممتاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937047/استعلام-جرمگیر'>استعلام جرمگیر / استعلام,استعلام جرمگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937039/استعلام-مخزن-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک / استعلام ,استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937090/استعلام-ملزومات-شوینده'>استعلام ملزومات شوینده  / استعلام ,استعلام ملزومات شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936698/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382-به-رنگ-بژ'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 به رنگ بژ  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 به رنگ بژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937068/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام کت و شلوار و پیراهن  / استعلام کت و شلوار و پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937059/استعلام-کفش-مردانه-چرمی-اداری'>استعلام کفش مردانه چرمی اداری / استعلام کفش مردانه چرمی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937054/استعلام-کاغذ-آرم-دار-80-گرمی--پاکت-A5-آرم-دار'>استعلام کاغذ آرم دار 80 گرمی - پاکت A5 آرم دار / استعلام کاغذ آرم دار 80 گرمی - پاکت A5 آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937101/استعلام-خرید-رله-دیستانس-مدل-GE'>استعلام خرید رله دیستانس مدل GE   / استعلام , استعلام خرید رله دیستانس مدل GE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937104/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام ، استعلام خرید پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937112/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزاری-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات سخت افزاری کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید قطعات سخت افزاری کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937108/استعلام-خرید-5-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 5 دستگاه اسکنر  / استعلام ، استعلام  خرید 5 دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937082/استعلام-خرید-5-دستگاه-هارد-دیسک-san--'>استعلام خرید 5 دستگاه هارد دیسک san ... / استعلام، استعلام خرید 5 دستگاه هارد دیسک san ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936655/مزایده-سواری-پیکان-مدل-1377--نوبت-دوم'>مزایده سواری پیکان مدل 1377 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سواری پیکان مدل 1377 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937078/استعلام-خرید-2-دستگاه-سوییچ'>استعلام خرید 2 دستگاه سوییچ / استعلام، استعلام خرید 2 دستگاه سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937072/استعلام-خرید-14-دستگاه-کولر-گازی-9000--'>استعلام خرید 14 دستگاه کولر گازی 9000 ... / استعلام, استعلام خرید 14 دستگاه کولر گازی 9000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937065/استعلام-خرید-19-دستگاه-تلویزیون-LED--32'>استعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED - 32 / استعلام, استعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED - 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937055/استعلام-خرید-7-دستگاه-یخچال-فریزر'>استعلام خرید 7 دستگاه یخچال فریزر  / استعلام، استعلام خرید 7 دستگاه یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937040/استعلام-تعداد-4-دستگاه-گرماتاب-سیستم-گرمایشی-تابشی'>استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی تابشی  / استعلام, استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی تابشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937045/استعلام-ترازوی-نواری-توزین-بار-فرودگاهی'>استعلام  ترازوی نواری توزین بار فرودگاهی / استعلام, استعلام  ترازوی نواری توزین بار فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937050/استعلام-UPS-100-KW'>استعلام  UPS 100 KW / استعلام, استعلام  UPS 100 KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937089/استعلام-منبع-تغذیه-کامل-سرور-رایانه'>استعلام منبع تغذیه کامل سرور رایانه   / استعلام , استعلام منبع تغذیه کامل سرور رایانه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937094/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام,استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936639/مناقصه-مربوط-به-پروژه-احداث-5397-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب-027--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937096/استعلام-قوطی-MB-خام-dvd-4700'>استعلام قوطی MB  خام dvd 4700 / استعلام , استعلام قوطی MB  خام dvd 4700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937127/استعلام-خرید-30-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937135/استعلام-پمپ-الکتریکی-کف-کش'>استعلام پمپ الکتریکی کف کش / استعلام,استعلام پمپ الکتریکی کف کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937067/استعلام-لوله-مانسمان-3-اینچ'>استعلام لوله مانسمان 3 اینچ / استعلامف استعلام لوله مانسمان 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937118/استعلام-تایل-آلومینیوم'>استعلام تایل آلومینیوم / استعلام, استعلام تایل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937085/استعلام-نگهداری-راهبری-سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-برودتی-و-حرارتی'>استعلام نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی و حرارتی  / استعلام,استعلام نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی و حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936708/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-کنترل-باک-خودروهای-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937097/استعلام-پنکه-پارس-خزر-مدل-8010-4'>استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4 / استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937084/استعلام-در-و-پنجره-دو-جداره-وین-تک'>استعلام در و پنجره دو جداره وین تک / استعلام ,استعلام در و پنجره دو جداره وین تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937095/استعلام-خرید-برقگیر-400kv--230kv-جهت-پستهای-انتقال'>استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال  / استعلام ، استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937151/استعلام-خرید-پنل-پیش-ساخته-عایق-پی-پال'>استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال / استعلام,استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937075/استعلام-راهبند-درب-ورود-و-خروج'>استعلام راهبند درب ورود و خروج / استعلام راهبند درب ورود و خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937079/استعلام-خدمات-سم-پاشی'>استعلام خدمات سم پاشی  / استعلام، استعلام خدمات سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937058/استعلام-مرمت-ساختمان-بازرسی'>استعلام مرمت ساختمان بازرسی  / استعلام,استعلام مرمت ساختمان بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937216/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری-ساوجبلاغ'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری ساوجبلاغ / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری ساوجبلاغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937207/فراخوان-عملیات-خاکریزی-کمربند-حفاظتی'>فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی / مناقصه عمومی, فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936721/مناقصه-جمع-آوری-بخارات-متصاعد-شده-از-سیستم-های-احیای-گلایکول-به-صورت-EPC'>مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937064/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی-دریلا'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی دریلا / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی گابیونی دریلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937083/مناقصه-عملیات-خاکی-و-سنگی-ملاتی-(بخش-سیلاب)'>مناقصه عملیات خاکی و سنگی ملاتی (بخش سیلاب) / مناقصه عملیات خاکی و سنگی ملاتی (بخش سیلاب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936652/مزایده-اموال-مشاعی-مشتمل-بر-54-قطعه-نوبت-سوم'>مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت سوم / مزایده,مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937282/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-احمدآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937283/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936660/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-189متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 189متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 189متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937284/مزایده-چسب-چوب-مازاد--'>مزایده چسب چوب مازاد ... / مزایده, مزایده چسب چوب مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937280/فراخوان-خدمات-نظرسنجی'>فراخوان خدمات نظرسنجی / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936532/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-مراحل-اول-و-دوم-تقاطع-غیرهمسطح-ریل-راه-اهن'>مناقصه مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ریل راه اهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ریل راه اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936656/مزایده-ملک-تجاری-به-مساحت-348-35مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937261/استعلام-انواع-بلبرینگ'>استعلام انواع بلبرینگ  / استعلام, استعلام انواع بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937264/استعلام-نوار-نقاله-به-عرض-650-میلیمتر'>استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر  / استعلام , استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937269/استعلام-سیستم-توزین-نوار-نقاله'>استعلام سیستم توزین نوار نقاله / استعلام,استعلام سیستم توزین نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937274/استعلام​-اسکراپر-درام-مگنت-سه-پراتور'>استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور / استعلام,استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937091/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-فن-کولر-نوبت-دوم-مرتبه-اول'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر نوبت دوم مرتبه اول / تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر نوبت دوم مرتبه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937148/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور-HP'>استعلام خرید یکدستگاه سرور HP  / استعلام خرید یکدستگاه سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936739/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-محرک-(اکچویتر)-با-تغذیه-نیتروژن-و-نصب-آنها'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937087/استعلام-واگذاری-محل-داروخانه'>استعلام واگذاری محل داروخانه / استعلام,استعلام واگذاری محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937093/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937061/استعلام-خدمات-مشاوره-جهت-ساخت-دستگاه-تست-و-کالیبره'>استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937070/استعلام-شیلنگ-اورجینال-با-اتصالات-اورجینال-فشار-بالا'>استعلام شیلنگ اورجینال با اتصالات اورجینال فشار بالا / استعلام ,استعلام شیلنگ اورجینال با اتصالات اورجینال فشار بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937074/استعلام-خدمات-مشاوره-روانشناس-صنعتی'>استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937077/استعلام-کابل-انتقال-داده-ویبرومتر'>استعلام کابل انتقال داده ویبرومتر / استعلام,استعلام کابل انتقال داده ویبرومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937073/استعلام-thermocouple-assy'>استعلام thermocouple  assy / استعلام , استعلام thermocouple  assy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937080/استعلام-WINDING-FOR-AC-EXCITATION--'>استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION... / استعلام، استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936710/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937098/استعلام-valve-(set-of)-ssdls-6mm'>استعلام valve (set of) ssdls 6mm / استعلام، استعلام valve (set of) ssdls 6mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936778/سمینار-کاربردی-و-تخصصی-دیجیتال-مارکتینگ'>سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ  / سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937215/استعلام-کمپرسور-و--'>استعلام کمپرسور و ... / استعلام,استعلام کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937149/استعلام-صفحه-نمایش-و-متعلقات'>استعلام صفحه نمایش و متعلقات / استعلام,استعلام صفحه نمایش و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937204/استعلام-شاسی-(پایه-کوتاه)-بیستر-خنک-کننده-واتر-ژاکت-و--'>استعلام شاسی (پایه کوتاه) بیستر خنک کننده واتر ژاکت و... / استعلام، استعلام شاسی (پایه کوتاه) بیستر خنک کننده واتر ژاکت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937209/استعلام-کابینت-و-درب-آلومینیوم'>استعلام کابینت و درب آلومینیوم / استعلام ,استعلام کابینت و درب آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937088/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی-اینترفونها-و-مراکزتلفن---'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ،اینترفونها و مراکزتلفن .... / استعلام ، استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ،اینترفونها و مراکزتلفن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937076/استعلام-اویل-سیریتور-و--'>استعلام اویل سیریتور  و ... / استعلام, استعلام اویل سیریتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937132/استعلام-فلاکسیبل-خرطومی--'>استعلام فلاکسیبل خرطومی.... / استعلام فلاکسیبل خرطومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937107/استعلام-اتصال-انبساطی-و--'>استعلام اتصال انبساطی و ... / استعلام,استعلام اتصال انبساطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937086/استعلام-فیوز-کوپلینگ-و--'>استعلام فیوز کوپلینگ و ... / استعلام, استعلام فیوز کوپلینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936678/مناقصه-انجام-مطالعات-مرحله-دوم--مطالعات-لرزه-ای-و--'>مناقصه انجام مطالعات مرحله دوم ، مطالعات لرزه ای و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام مطالعات مرحله دوم ، مطالعات لرزه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937100/استعلام-​تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام ​تجهیزات سیستم های هیدرولیکی... / استعلام، استعلام ​تجهیزات سیستم های هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937160/استعلام-مستر-سوییچ-هویست-کمکی'>استعلام مستر سوییچ هویست کمکی  / استعلام مستر سوییچ هویست کمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937125/استعلام-لودسل-و--'>استعلام لودسل و ... / استعلام، استعلام لودسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937071/آگهی-تعمیر-لاینر-ترینیون-شوت-خروجی'>آگهی تعمیر لاینر ترینیون شوت خروجی  / آگهی ، آگهی تعمیر لاینر ترینیون شوت خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937146/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-27-دستگاه-آسانسور-و-2-دستگاه-پله-برقی'>مناقصه سرویس و نگهداری 27 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی / مناقصه عمومی,مناقصه سرویس و نگهداری 27 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936703/مزایده-فروش-وانت-دو-کابین-مزدا-و--'>مزایده فروش وانت دو کابین مزدا و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش وانت دو کابین مزدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937115/مناقصه-رنگ-آمیزی-منیفولد'>مناقصه رنگ آمیزی منیفولد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه رنگ آمیزی منیفولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937069/تجدید-مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-آب-بهای-مشترکین'>تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهای مشترکین / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهای مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937062/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات سنگی گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937043/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-حجمی--زمانی'>تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936696/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستانهای--'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937060/مناقصه-خرید-٬-نصب-و-راه-اندازی-۶-دستگاه-سنجه-کیفی-آب'>مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی ۶ دستگاه سنجه کیفی آب  / مناقصه ، مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی ۶ دستگاه سنجه کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936767/مزایده-فروش-مقدار-4000-کیلوگرم-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937033/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937037/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-و-گابیونی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی و گابیونی  / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی و گابیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937051/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-بندهای-رسوبگیر'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی بندهای رسوبگیر / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی بندهای رسوبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937052/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی-و-خشکه-چین'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی و خشکه چین / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی گابیونی و خشکه چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937042/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937048/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937081/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-۸۰۰۰تن-کود-شیمیایی'>مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه ۸۰۰۰تن کود شیمیایی / آگهی مناقصه, مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه ۸۰۰۰تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936775/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش خودروهای سواری و وانت  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937021/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا / مناقصه ,مناقصه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937025/مناقصه-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی-و--'>مناقصه کمک توانبخشی معلولین حرکتی و... / مناقصه ,مناقصه کمک توانبخشی معلولین حرکتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936757/مزایده-فروش-مقدار-20000-کیلوگرم-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش  مقدار 20000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 20000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937032/مناقصه-تعمیر-کنتور-خانگی'>مناقصه تعمیر کنتور خانگی  / مناقصه تعمیر کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937038/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-و-لایروبی-چاهکهای-فاضلاب-و-جمع-آوری'>مناقصه انجام خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری / مناقصه انجام خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937027/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیزگرد-و-شهرستان-اراک'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزگرد و شهرستان اراک / مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزگرد و شهرستان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936469/مزایده-پلاک-ثبتی-4802-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4802 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4802 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936758/مزایده-فروش-امکانات-کارگاهی-و-ضایعات-و-قطعات'>مزایده فروش امکانات کارگاهی و ضایعات و قطعات  / آگهی مزایده, مزایده فروش امکانات کارگاهی و ضایعات و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936760/مناقصه-کاشی-کاری-دیوارچینی-سنگ-کاری-و--'>مناقصه کاشی کاری، دیوارچینی، سنگ کاری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه کاشی کاری، دیوارچینی، سنگ کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937203/استعلام-تلویزیون-اسنوا-و-جارو-برقی-و---'>استعلام تلویزیون اسنوا و جارو برقی و .... / استعلام,استعلام تلویزیون اسنوا و جارو برقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937247/استعلام-موس-و-کیبورد-وایرلس-A4TECH'>استعلام موس و کیبورد وایرلس A4TECH / استعلام, استعلام موس و کیبورد وایرلس A4TECH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937262/استعلام-مانیتور-ایسوز'>استعلام مانیتور ایسوز / استعلام, استعلام مانیتور ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937268/استعلام-فاکس-پاناسونیک'>استعلام فاکس پاناسونیک / استعلام, استعلام فاکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937229/استعلام-پرینتر-رنگی-مدل-pro-M252n'>استعلام پرینتر رنگی مدل pro M252n  / استعلام, استعلام پرینتر رنگی مدل pro M252n </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937240/استعلام-پرینتر-اچ-پی-لاسرجت-مدل-pro-MFP-M26a'>استعلام پرینتر اچ پی لاسرجت مدل pro MFP M26a  / استعلام, استعلام پرینتر اچ پی لاسرجت مدل pro MFP M26a </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937249/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ-پایپا-دوقلو'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ پایپا دوقلو  / استعلام, استعلام دستمال حوله ای بزرگ پایپا دوقلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937270/استعلام-پرینتر-hp2055'>استعلام پرینتر hp2055 / استعلام, استعلام پرینتر hp2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937279/استعلام-تخته-وایتبرد-متحرک'>استعلام تخته وایتبرد متحرک / استعلام, استعلام تخته وایتبرد متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936765/مزایده-فروش-مقدار-زیادی-ضایعات'>مزایده فروش مقدار زیادی ضایعات  / مزایده, مزایده فروش مقدار زیادی ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937217/استعلام-ماژول-پاور-برق-سوئیچ-مرکزی-هلال-احمر'>استعلام ماژول پاور برق سوئیچ مرکزی هلال احمر / استعلام, استعلام ماژول پاور برق سوئیچ مرکزی هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937228/استعلام-یونیت-داخلی'>استعلام یونیت داخلی  / استعلام ,استعلام یونیت داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937239/استعلام-حفاظ-بانکی-برای-پنجره-ها'>استعلام حفاظ بانکی برای پنجره ها / استعلام، استعلام حفاظ بانکی برای پنجره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937259/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937277/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937147/استعلام-اجاق-گاز-طرح-فر-پنج-شعله-آبسردکن-دوکاره-ایستاده'>استعلام اجاق گاز طرح فر پنج شعله -آبسردکن دوکاره ایستاده  / استعلام, استعلام اجاق گاز طرح فر پنج شعله -آبسردکن دوکاره ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937153/استعلام-یکسری-کامل-کاتریج-پرینتر-اپسون-مدل-7900'>استعلام  یکسری کامل کاتریج پرینتر اپسون مدل 7900 / استعلام, استعلام  یکسری کامل کاتریج پرینتر اپسون مدل 7900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937185/استعلام-مقوا-پشت-خاکستری'>استعلام مقوا پشت خاکستری  / استعلام, استعلام مقوا پشت خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937110/استعلام-زونکن-4-cm-سایز-A4-پلاستوفوم-طرح-دار'>استعلام زونکن 4 cm سایز A4 پلاستوفوم طرح دار / استعلام, استعلام زونکن 4 cm سایز A4 پلاستوفوم طرح دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936735/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-در-حال-ساخت-مساحت-4080متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین در حال ساخت مساحت 4080متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین در حال ساخت مساحت 4080متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937120/استعلام-ست-لوازم-التحریر'>استعلام ست لوازم التحریر  / استعلام, استعلام ست لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937124/استعلام-دستمال-کاغذی-اتومبیل'>استعلام دستمال کاغذی اتومبیل / استعلام, استعلام دستمال کاغذی اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937144/استعلام-تکثیر-کننده-مخصوص-هارد-دیسک'>استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک  / استعلام, استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937130/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله-آبی-بزرگ'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله آبی بزرگ / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیکی زباله آبی بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937121/استعلام-سطل-زباله-پارکی'>استعلام سطل زباله پارکی  / استعلام, استعلام سطل زباله پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937099/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937106/استعلام-لوازم-اداری-صندلی-اداری-گردان'>استعلام لوازم اداری صندلی اداری گردان / استعلام, استعلام لوازم اداری صندلی اداری گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937170/استعلام-کیسه-پلاستیک-زباله'>استعلام کیسه پلاستیک زباله / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937230/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937221/استعلام-کابینت-آشپزخانه-و-سینک-به-همراه-نصب'>استعلام کابینت آشپزخانه و سینک به همراه نصب  / استعلام ,استعلام کابینت آشپزخانه و سینک به همراه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936766/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مواد-غذایی-خود--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937210/استعلام-تابلو-هشدار-دهنده'>استعلام تابلو هشدار دهنده  / استعلام, استعلام  تابلو هشدار دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937202/استعلام-مایع-دستشویی-گلرنگ-سبز-4-لیتری---'>استعلام مایع دستشویی گلرنگ سبز 4 لیتری .... / استعلام ، استعلام مایع دستشویی گلرنگ سبز 4 لیتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937174/استعلام-خرید-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام خرید پرینتر و اسکنر / استعلام , استعلام خرید پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937257/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-ایستگاه-66-کیلوولت'>استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937251/استعلام-لوازم-اصلاح-سیستم-زمین'>استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین / استعلام،استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937248/استعلام-انجام-مسدود-کردن-منافذ'>استعلام انجام مسدود کردن منافذ / استعلام,استعلام انجام مسدود کردن منافذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937267/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937238/استعلام-ماژول-ها-و-کانورتورها'>استعلام ماژول ها و کانورتورها / استعلام,استعلام ماژول ها و کانورتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937266/استعلام-دوربین-شکاری-دو-چشمی'>استعلام دوربین شکاری دو چشمی   / استعلام ,استعلام دوربین شکاری دو چشمی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937243/استعلام-دستگاه-تمام-اتوماتیک-تست-نیروی-کشش'>استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش / استعلام,استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936707/مزایده-اجاره-واحد-مسکونی-به-مساحت-243-68-متر-مربع'>مزایده اجاره واحد مسکونی به مساحت 243/68 متر مربع  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد مسکونی به مساحت 243/68 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937271/استعلام-منبع-اشعه-دستگاه-ایکس'>استعلام منبع اشعه دستگاه ایکس / استعلام,استعلام منبع اشعه دستگاه ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937278/استعلام-دوربین-فیلبرداری-دستی'>استعلام دوربین فیلبرداری دستی / استعلام,استعلام دوربین فیلبرداری دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937250/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-فراهم-کردن-بستر-فیبر-نوری'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت فراهم کردن بستر فیبر نوری / استعلام,استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت فراهم کردن بستر فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937159/استعلام-تونر-دورنگار'>استعلام تونر دورنگار  / استعلام, استعلام تونر دورنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937111/استعلام-کاغذ-90-60'>استعلام کاغذ 90*60 / استعلام, استعلام  کاغذ 90*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937128/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937152/استعلام-مبدل-48-به-24'>استعلام مبدل 48 به 24  / استعلام ,استعلام مبدل 48 به 24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937182/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری / استعلام ,استعلام متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937119/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936712/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937126/استعلام-سوییچ-گرافیک'>استعلام سوییچ گرافیک / استعلام,استعلام سوییچ گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937133/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام,استعلام لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937141/استعلام-لپ-تاپ-و-رایانه'>استعلام لپ تاپ و رایانه / استعلام,استعلام لپ تاپ و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937145/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937140/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و---'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ... / استعلام , استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937134/استعلام-بازسازی-اتاق-باتری-و-UPS-مرکز-SC1-تبریز'>استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 تبریز / استعلام، استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937155/استعلام-خرید-9-دستگاه-تلویزیون-32-اینچ-SNOWA'>استعلام خرید 9 دستگاه تلویزیون 32 اینچ SNOWA / استعلام، استعلام  خرید 9 دستگاه تلویزیون 32 اینچ SNOWA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937157/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی     / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937213/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-دو-دستگاه-ساعت-زنی-در-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی / استعلام، استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937200/استعلام-خرید-1-عدد-میز-اداری-6-عدد-صندلی'>استعلام خرید 1 عدد میز اداری، 6 عدد صندلی / استعلام، استعلام خرید 1 عدد میز اداری، 6 عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937186/استعلام-پکیج-نوع-گرمایشی-دیواری-فن-دار'>استعلام پکیج نوع گرمایشی دیواری فن دار / استعلام، استعلام پکیج نوع گرمایشی دیواری فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937150/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-و-تاسیسات-بهداشتی-و-الکترونیکی'>استعلام بهسازی و نوسازی و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937164/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد'>استعلام کابل شبکه پچ کورد / استعلام کابل شبکه پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937183/استعلام-تجهیزات-پسیو-شبکه'>استعلام تجهیزات پسیو شبکه / استعلام تجهیزات پسیو شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937198/استعلام-مایع-ظرفشویی-آبی-با-خوشبو-کننده-هوا'>استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا / استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937212/استعلام-کیس-رایانه-مخصوص-تین-کلاینت'>استعلام کیس رایانه مخصوص تین کلاینت / استعلام کیس رایانه مخصوص تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937222/استعلام-مایع-دستشویی-آبی-شفاف'>استعلام مایع دستشویی آبی شفاف / استعلام مایع دستشویی آبی شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937245/استعلام-پوتین'>استعلام پوتین / استعلام ، استعلام پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937235/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ، استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937226/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936722/مزایده-فروش-تعدادی-لیفتراک'>مزایده فروش تعدادی لیفتراک  / مزایده فروش تعدادی لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937214/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937201/استعلام-خرید-پوشه-روغنی-سلفون-دار'>استعلام  خرید پوشه روغنی سلفون دار  / استعلام, استعلام خرید پوشه روغنی سلفون دار   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937175/استعلام-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای'>استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای / استعلام,استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937167/استعلام-نمک-جهت-عملیات-راهداری-زمستانی'>استعلام نمک جهت عملیات راهداری زمستانی  / استعلام,استعلام نمک جهت عملیات راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937158/استعلام-روغن-موتور-دیزلی'>استعلام روغن موتور دیزلی  / استعلام,استعلام روغن موتور دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937242/استعلام-روغن-موتور-بنزینی'>استعلام روغن موتور بنزینی / استعلام,استعلام روغن موتور بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937225/استعلام-ست-کامل-رومیزی-12-تکه-مدیریتی'>استعلام ست کامل رومیزی 12 تکه مدیریتی  / استعلام , استعلام ست کامل رومیزی 12 تکه مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937188/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام, استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936689/مزایده-اجاره-دو-باب-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب بوفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره دو باب بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937180/استعلام-اجرای-شبکه-سالن-امور-مودیان'>استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان / استعلام, استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937193/استعلام-پرینتر-چهار-کاره-کانن'>استعلام پرینتر چهار کاره کانن / استعلام , استعلام پرینتر چهار کاره کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937184/استعلام-استعلام-ملزومات-چاپ-کارت-هوشمند'>استعلام استعلام ملزومات چاپ کارت هوشمند  / استعلام , استعلام ملزومات چاپ کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937171/استعلام-استعلام-خرید-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>استعلام استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937092/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سرد'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سرد  / استعلام , استعلام  خرید رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937116/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937102/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دوفصل-30000-مارک-سام-مدل-DKR3'>استعلام کولر گازی اسپلیت دوفصل 30000 مارک سام مدل DKR3 / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت دوفصل 30000 مارک سام مدل DKR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937105/استعلام-البسه'>استعلام البسه / استعلام, استعلام البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937109/استعلام-دیگ-چدنی-حرارت-مرکزی'>استعلام دیگ چدنی حرارت مرکزی  / استعلام دیگ چدنی حرارت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936535/مزایده-فروش-سهام-96-6-27'>مزایده فروش سهام 96.6.27 / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936701/مناقصه-دمونتاژ--بارگیری--حمل--آماده-سازی-برای-نصب-دو-دستگاه-دیزل--نوبت-دوم'>مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936717/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936677/مزایده-پلاک-4004-و-4005-فرعی'>مزایده پلاک 4004 و 4005 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 4004 و 4005 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936719/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936715/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-مستعمل'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی مستعمل / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936709/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-217متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936713/مزایده-ششدانگ-پلاک-2535-مجزی-شده-از-193-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936741/مزایده-فروش-یکدستگاه-خمیرگیر-اندازه-متوسط--دو-دستگاه-میکسر-نوین-باقری---مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خمیرگیر اندازه متوسط ، دو دستگاه میکسر نوین باقری..... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خمیرگیر اندازه متوسط ، دو دستگاه میکسر نوین باقری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936565/مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-اجرایی-آزمایشگاه-شیر-و-تغذیه-دام'>مناقصه واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936714/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش-منظره-شهر--منظره-چرا--منظره-ویلایی--کعبه--مدینه'>مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936683/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936692/مزایده-پلاک-338-فرعی-از-سی-اصلی-بخش-سیزده-قزوین'>مزایده پلاک 338 فرعی از سی اصلی بخش سیزده قزوین / مزایده,مزایده پلاک 338 فرعی از سی اصلی بخش سیزده قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936695/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-77-76متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.76متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936697/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-142-92متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 142.92متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 142.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936734/مزایده-خودرو-سواری-کرایه-سیستم-سمند-7x'>مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936725/مزایده-فروش-انواع-ماشین-تراش--یکدستگاه-دریل-رایال-مدل-2532'>مزایده فروش انواع ماشین تراش ، یکدستگاه دریل رایال مدل 2532  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماشین تراش ، یکدستگاه دریل رایال مدل 2532 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936681/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-مساحت-183متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936733/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامل-تصفیه-روغن-زیتون'>مزایده فروش یکدستگاه کامل تصفیه روغن زیتون / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامل تصفیه روغن زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936691/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-ترانس-توزیع-هرمتیک-2000-کیلوولت-آمپر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936556/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دنومن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936686/مناقصه-کارتهای-الکترونیکی-توربین-رستون--نوبت-دوم'>مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936727/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-288متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936706/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-132-53متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 132.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 132.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936742/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه'>مزایده  واگذاری  یک باب مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936688/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-383مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 383مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 383مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936752/آگهی-واگذاری-واحد-تولیدی-به-صورت-اجاره'>آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره / آگهی، آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936576/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-اراضی-و-مزارع-کشاورزی'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اراضی و مزارع کشاورزی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اراضی و مزارع کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936743/مزایده-یک-عدد-تلفن-همراه'>مزایده یک عدد تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936702/مزایده-فروش-تعداد-568-دستگاه-انواع-خودروهای-فرسوده-سبک-و-سنگین--'>مزایده فروش  تعداد 568 دستگاه انواع خودروهای فرسوده سبک و سنگین.... / مزایده,مزایده فروش  تعداد 568 دستگاه انواع خودروهای فرسوده سبک و سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936711/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936736/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-12-واحد-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936738/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار--'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیگ بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936716/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936731/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-باشگاه'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936700/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-3026-35متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3026.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3026.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936679/مناقصه-ساخت-بدنه-قرقره-جهت-حمل-کابل-نوبت-دوم'> مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936587/مناقصه-خرید-کیسه-سیمان-ADS-دار-دو-رو'>مناقصه خرید کیسه سیمان ADS دار دو رو  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کیسه سیمان ADS دار دو رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936704/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-293-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936746/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936748/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936762/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین-GE-نوبت-اول-96-6-27'>مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت اول 96.6.27 / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت اول 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936789/مناقصه-تعویض-سیم-مسی'>مناقصه تعویض سیم مسی  / مناقصه ,مناقصه تعویض سیم مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936782/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور  / فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936790/حراج-حضوری-تعداد-950-دستگاه-موتورسیکلت'>حراج حضوری  تعداد 950 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری  تعداد 950 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936785/فراخوان-اجاره-یک-قطعه-زمین'> فراخوان اجاره یک قطعه زمین / آگهی فراخوان ، فراخوان اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936595/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شامل-بلدوزر-کاترپیلار-و-جرثقیل-موبیل'>مزایده فروش ماشین آلات شامل بلدوزر کاترپیلار و جرثقیل موبیل  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات شامل بلدوزر کاترپیلار و جرثقیل موبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936598/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-کارواش-و-تجهیز-موتورخانه-پاسگاه-پلیس-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936597/مناقصه-خرید-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936599/مناقصه-خرید-کفپوش-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش بتنی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936604/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936601/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-شهرکهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936594/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستان-ایلام-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936995/مزایده-خودرو-پراید-سواری-صبا'>مزایده خودرو پراید سواری صبا / مزایده,مزایده خودرو پراید سواری صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936528/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-سی-و-یک-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه بخش سی و یک گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش سی و یک گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936526/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-121-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 121.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 121.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936534/مزایده-فروش-هندوانه-آجیلی'>مزایده فروش  هندوانه آجیلی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  هندوانه آجیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936521/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-663متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 663متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 663متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936531/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-35-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936551/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-سیتروئن'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سیتروئن / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-62مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 62مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936630/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امور-دفتری--دبیرخانه--تایپ-و----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ... - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936642/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-دوم-باشت-(-محور-بابامیدان--گچساران-)'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران ) / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936610/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936627/آگهی-ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-مته-گرد-بر'>آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر /  آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936522/مناقصه-کلیه-امور-خدمات-و-نظافتی'>مناقصه کلیه امور خدمات و نظافتی  / آگهی مناقصه، مناقصه کلیه امور خدمات و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936549/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-و--'> ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,  ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936635/مزایده-خودرو-سایپا-131-اس-ایکس'>مزایده خودرو سایپا 131 اس ایکس  / مزایده خودرو سایپا 131 اس ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937227/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937223/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937219/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد / استعلام,استعلام گوشت مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937208/استعلام-مقاوم-سازی-سقف-کاخ-مروارید'>استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید  / استعلام,استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937195/استعلام-خرید-مخزن-ذخیره-آب'>استعلام خرید مخزن ذخیره آب / استعلام,استعلام خرید مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937241/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR  / استعلام، استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937253/استعلام-دوربین-مدار-بسته-TP-camera'>استعلام دوربین مدار بسته TP camera  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته TP camera </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937258/استعلام-دزدگیر-(به-همراه-تجهیزات-و-نصب)'>استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب)  / استعلام، استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937272/استعلام-مصالح-استانداری'>استعلام مصالح استانداری / استعلام, استعلام مصالح استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937224/استعلام-دستگاه-vhf-s770-jrs-چهار-دستگاه-و--'>استعلام  دستگاه vhf s770 jrs چهار دستگاه و ... / استعلام, استعلام  دستگاه vhf s770 jrs چهار دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937237/استعلام-ست-لباس-کار-سربازی-2-تیکه'>استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه  / استعلام, استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937246/استعلام-خرید-500-متر-لوله-نیوپایپ-پنج-لایه'>استعلام خرید 500 متر لوله نیوپایپ پنج لایه  / استعلام, استعلام خرید 500 متر لوله نیوپایپ پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937256/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937275/استعلام-عملیات-تخریب-ساختمانی-حفاری'>استعلام عملیات تخریب ساختمانی حفاری / استعلام, استعلام عملیات تخریب ساختمانی حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937236/استعلام-پلاستیک-گلخانه-ای'>استعلام پلاستیک گلخانه ای / استعلام پلاستیک گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937254/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937265/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-روشنایی-گردنه-اسدلی'>استعلام تهیه و اجرای کابل روشنایی گردنه اسدلی / استعلام، استعلام تهیه و اجرای کابل روشنایی گردنه اسدلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937281/استعلام-جعبه-پارال-یو-پی-اس'>استعلام جعبه پارال یو پی اس / استعلام, استعلام  جعبه پارال یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937139/استعلام-تامین-خودرو-برای-نظارت-و-کنترل-جاده-های-ناوگان-عمومی'>استعلام تامین خودرو برای نظارت و کنترل جاده های ناوگان عمومی  / استعلام, استعلام تامین خودرو برای نظارت و کنترل جاده های ناوگان عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936580/فراخوان-آژانس-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان آژانس درون و برون شهری نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان آژانس درون و برون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937162/استعلام-خرید-4500-تن-بتن-عیار-250-کیلوگرم-سیمان'>استعلام  خرید 4500 تن بتن عیار 250 کیلوگرم سیمان  / استعلام, استعلام  خرید 4500 تن بتن عیار 250 کیلوگرم سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937169/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن-و--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  و ... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937177/استعلام-چراغ-تایلی'>استعلام چراغ تایلی / استعلام, استعلام چراغ تایلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937103/استعلام-برد-اترنت-SIF-جهت-مانتیتورینگ-کانالهای-شبکه-رادیویی-ترانک'>استعلام برد اترنت SIF جهت مانتیتورینگ  کانالهای شبکه رادیویی ترانک  / استعلام ,استعلام برد اترنت SIF جهت مانتیتورینگ  کانالهای شبکه رادیویی ترانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937117/استعلام-توپ-فوتسال-36-عدد--'>استعلام توپ فوتسال 36 عدد... / استعلام , استعلام توپ فوتسال 36 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937131/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937138/استعلام-تشک-10-سانت-مشمایی'>استعلام تشک 10 سانت مشمایی / استعلام, استعلام تشک 10 سانت مشمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937142/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937114/استعلام-یک-واحد-بایگانی-ریلی'>استعلام یک واحد بایگانی ریلی / استعلام ، استعلام یک واحد بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936645/مزایده-فروش-آهن-آلات-مستعمل-تعداد-12-عدد-خرپا'>مزایده فروش آهن آلات مستعمل تعداد 12 عدد خرپا  / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل تعداد 12 عدد خرپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937192/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای-به-همراه-فلت-بد-A3'>استعلام یک دستگاه اسکنر حرفه ای به همراه فلت بد A3  / استعلام, استعلام یک دستگاه اسکنر حرفه ای به همراه فلت بد A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937255/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-موتورخانه'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937244/استعلام-طرح-ممیزی-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن / استعلام,استعلام طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936586/مناقصه-احداث-پایه-پرچمها-و-برجهای-نوری-شهرکهای---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937263/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-ارت'>استعلام خرید تجهیزات سیستم ارت  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات سیستم ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937233/استعلام-خرید-صندلی-کارشناسی'>استعلام خرید صندلی کارشناسی  / استعلام,استعلام خرید صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937273/استعلام-تعمیرات-برق-و-روشنایی'>استعلام تعمیرات برق و روشنایی   / استعلام ,استعلام تعمیرات برق و روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937231/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937276/لپه-باقلا-زرد-درجه-یک-فله-ایران'>لپه باقلا زرد درجه یک فله ایران  / استعلام,لپه باقلا زرد درجه یک فله ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937260/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا'>استعلام روغن نباتی مایع سویا / استعلام ,استعلام روغن نباتی مایع سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937232/استعلام-پکیج-شوفاژ-زمینی-گازی--'>استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی... / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937143/استعلام-هارد-دیسک-سرور-رایانه'>استعلام هارد دیسک سرور رایانه / استعلام هارد دیسک سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937123/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936582/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937136/استعلام-دتکتور-اعلام-حریق'>استعلام دتکتور اعلام حریق / استعلام ,استعلام دتکتور اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937161/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24-هزار'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937168/استعلام-انبارداری-و-ذخیره-سازی'>استعلام انبارداری و ذخیره سازی / استعلام, استعلام انبارداری و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937113/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937122/استعلام-نمایشگر-تپ-پوزیشن'>استعلام نمایشگر تپ پوزیشن / استعلام,استعلام نمایشگر تپ پوزیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937129/استعلام-لینک-رادیویی'>استعلام لینک رادیویی  / استعلام,استعلام لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937137/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-سردست'>استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست  / استعلام,استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937165/استعلام-ریبون-اولیس-KO-اورجینال-500-تایی'>استعلام ریبون اولیس KO اورجینال 500 تایی / استعلام , استعلام ریبون اولیس KO اورجینال 500 تایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937178/استعلام-HPE-DL380-GEN9-2699-V3'>استعلام HPE DL380 GEN9 2699 V3 / استعلام HPE DL380 GEN9 2699 V3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937191/استعلام-فرش-سجاده'>استعلام فرش سجاده  / استعلام, استعلام فرش سجاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937196/استعلام-سانس-استخر'>استعلام سانس استخر / استعلام, استعلام سانس استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937179/استعلام-کیسه-کلستومی'>استعلام کیسه کلستومی / استعلام , استعلام کیسه کلستومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937220/استعلام-کاندوم-شیت-نمره-2-کلوپلاست'>استعلام کاندوم شیت نمره 2 کلوپلاست / استعلام , استعلام کاندوم شیت نمره 2 کلوپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937206/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937194/استعلام-یک-دستگاه-روتر'>استعلام یک دستگاه روتر / استعلام، استعلام یک دستگاه روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937156/استعلام-یکدستگاه-سرور'>استعلام یکدستگاه سرور  / استعلام یکدستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937172/استعلام-قطعات-پمپ-سوزن-غلتک-هپکو-HC100B'>استعلام قطعات پمپ سوزن غلتک هپکو HC100B / استعلام قطعات پمپ سوزن غلتک هپکو HC100B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937189/استعلام-تعمیر-نگهداری-باسکول-ثابت-و-سیار'>استعلام تعمیر نگهداری باسکول ثابت و سیار  / استعلام تعمیر نگهداری باسکول ثابت و سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937205/استعلام-کیس-green--مادر-بورد-H11MS2PT--سی-پی-یو-intel4400box--'>استعلام کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ... / استعلام  کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936605/مزایده-یک-قطعه-زمین-جهت-واگذاری-در-داخل-حریم'>مزایده یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم / آگهی فراخوان عمومی , مزایده یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937218/استعلام-کیس-green--مادر-بورد-H11MS2PT--سی-پی-یو-intel4400box--'>استعلام کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ... / استعلام کی بورد Green501 - موس Green102 - مانیتور مادیران 20 اینچ LG MP38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937154/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937163/استعلام-کفپوش-تایل-40-40-پرسی-بتنی'>استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی  / استعلام , استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937176/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937190/استعلام-دستگاه-آرسناتور-و-محلول-کربنات-کلسیم'>استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات کلسیم  / استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937197/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام, استعلام  لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937187/استعلام-پودر-پرکلرین'>استعلام پودر پرکلرین / استعلام,استعلام پودر پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937181/استعلام-سویچ-سیسکو'>استعلام سویچ سیسکو / استعلام,استعلام سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937173/استعلام-روتر-سیسکو'>استعلام روتر سیسکو / استعلام,استعلام روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937166/استعلام-خازن-مخصوص-یو-اس-پی'>استعلام خازن مخصوص یو اس پی  / استعلام,استعلام خازن مخصوص یو اس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936578/تجدید-مناقصه-بازسازی-انواع-غلتک-های-خطوط-ریخته-گری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937252/استعلام-unified-threat-manager-utm'>استعلام unified threat manager utm  / استعلام، استعلام unified threat manager utm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937234/استعلام-پرینتر-حرارتی-قابل-حمل'>استعلام  پرینتر حرارتی قابل حمل / استعلام ، استعلام پرینتر حرارتی قابل حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937211/استعلام-الکتروپمپ-شناور-7-5-152-20-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 7.5-152/20 کیلووات  / استعلام ،استعلام الکتروپمپ شناور 7.5-152/20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937199/استعلام-کارت-خام-خودپرداز'>استعلام کارت خام خودپرداز  / استعلام کارت خام خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936577/فراخوان-خدمات-مشاوره-پروژه-مطالعات-طرح-توسعه-فاضلاب-شهرستان-خوی--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی - نوبت دوم  / فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936573/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-نظافت-داخلی-و-خارجی---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936564/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... -نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936569/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و-نیز-ابنیه-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه- مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936631/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امورات-تبلیغات'>اصلاحیه مزایده واگذاری امورات تبلیغات / اصلاحیه, مزایده واگذاری امورات تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936613/مناقصه-انجام-نگهداری-تلفنهای-همگانی'>مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936554/فراخوان-خرید--بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-GRP-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936517/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-سند-ششدانگ-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با سند ششدانگ واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با سند ششدانگ واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936600/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اسکلت-فلزی'>مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936525/تجدید-مزایده-فروش-55000-تن-سنگ-آهن-تحویل-بصورت-EXWORK'>تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936609/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین-و-4-باب-ملک'>مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین و 4 باب ملک / آگهی مزایده , مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین و 4 باب ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936539/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-254متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 254متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 254متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936583/اگهی-مزایده-لباس-بچه-گانه'>اگهی مزایده لباس بچه گانه  / اگهی مزایده , مزایده لباس بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936624/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-قشم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان قشم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936527/مناقصه-تامین-برق-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936637/سمینار-خلق-ثروت-با-تکنولوژی-های-جدید'>سمینار خلق ثروت با تکنولوژی های جدید  / سمینار خلق ثروت با تکنولوژی های جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936557/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ایسوز-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو ایسوز سفید رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ایسوز سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936591/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده 4 دانگ مشاع از واحد تجاری بخش دو کرمانشاه  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از واحد تجاری بخش دو کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936588/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-هفت-خلخال'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش هفت خلخال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش هفت خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936471/مزایده-دستگاه-نوار-لبه-چسبان'>مزایده دستگاه نوار لبه چسبان / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه نوار لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936584/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-خالی-از-سکنه-بصورت-متروکه'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی خالی از سکنه بصورت متروکه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی خالی از سکنه بصورت متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936579/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-یکباب-تجاری-25-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری 25.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری 25.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936575/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-575-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 575.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 575.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936541/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-انبارهای-نفت-و-سوختگیری-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936570/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-پلاک-5600-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک 5600 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک 5600 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936566/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-یکصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی یکصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی یکصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936620/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-بالابر-ساخت-چین-با-پلاکت-ARD--نوبت-دوم-96-06-27'>مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم 96.06.27 / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936589/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام امور حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936567/مناقصه-بارگیری-و-حمل-50-000-تن-زغال-سنگ-کنسانتره'>مناقصه  بارگیری و حمل 50.000 تن زغال سنگ کنسانتره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری و حمل 50.000 تن زغال سنگ کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936544/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-ساخت-سوله-کف-سازی-و-دیوار-حائل-جهت-نصب-خط-پردازش-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936963/مزایده-یک-دستگاه-تولید-110-برج-ثابت-نایلون-ساز--یک-دستگاه-پانچ-دسته-زن-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن- مرحله  دوم  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936562/مزایده-مازاد-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-10221-فرعی'>مزایده مازاد 5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 10221 فرعی / مزایده,مزایده مازاد 5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 10221 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936553/مزایده-زمین-پرونده-کلاسه-460-90-ح-1'>مزایده زمین پرونده کلاسه 460/90 ح 1 / مزایده,مزایده زمین پرونده کلاسه 460/90 ح 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936615/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مگان'>مزایده یک دستگاه سواری مگان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936546/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-150-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936572/مزایده-اجاره-بازار-روز-سنتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936628/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936593/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936616/فراخوان-خرید-لوله-فولادی-160-م-م--'>فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936558/مزایده-فروش-لاشه-خودروهای-اسقاط-شده-پلاک-دولتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936467/مزایده-سه-دستگاه-اجاق-گاز'>مزایده سه دستگاه اجاق گاز  / آگهی مزایده، مزایده سه دستگاه اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936611/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-وانت-مزدا'>مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936607/مزایده-یک-عدد-تانکر-آب-یک-عدد-نوار-نقاله-6-متری-و--'>مزایده  یک عدد تانکر آب- یک عدد نوار نقاله 6 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک عدد تانکر آب- یک عدد نوار نقاله 6 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936542/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-96متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 96متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936568/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-سیریک-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936585/مناقصه-خرید-60-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936559/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-تاسیسات'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936623/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-احداث-پرورش-شتر-مرغ'>مزایده ششدانگ زمین محل احداث پرورش شتر مرغ / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل احداث پرورش شتر مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936619/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده خط تلفن همراه / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936622/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936509/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936555/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پیش-بیمارستانی-اورژانس-115'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936563/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936612/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936543/مزایده-تعداد-15-دستگاه-اتوبوس-شهاب-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936592/مزایده-واگذاری-تعداد-14-فقره-از-املاک-تملیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936617/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936603/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگه-داری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936482/مناقصه-واگذاری-مدیریت-مهد-کودک'>مناقصه واگذاری مدیریت مهد کودک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مدیریت مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936574/مناقصه-تسطیح-و-عملیات-خاکی-برای-احداث-پالایشگاه-میعانات-گازی'>مناقصه تسطیح و عملیات خاکی برای احداث پالایشگاه میعانات گازی / مناقصه عمومی ، مناقصه تسطیح و عملیات خاکی برای احداث پالایشگاه میعانات گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936561/مناقصه-عملیات-حمل-ترانزیت-کانتینر'>مناقصه عملیات حمل ترانزیت کانتینر  / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حمل ترانزیت کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936590/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-فنی-مهندسی-و-صنایع-همجوار'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936596/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936581/مزایده-فروش-تعدادی-از-دستگاههای-فرز-و-تراش-منوآل-مازاد-96-6-27'>مزایده فروش تعدادی از دستگاههای فرز و تراش منوآل مازاد 96.6.27 / مزایده , مزایده فروش تعدادی از دستگاههای فرز و تراش منوآل مازاد 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936571/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936606/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-48-79مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 48.79مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 48.79مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936493/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-و-ایستگاه-پمپاژ-آب-شرب'>مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936608/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936602/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936538/مزایده-فروش-مجموعه-نیروگاه-دیزل-تولید-برق-9-مگاواتی'>مزایده فروش مجموعه نیروگاه دیزل تولید برق 9 مگاواتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش مجموعه نیروگاه دیزل تولید برق 9 مگاواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936477/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-پروژه-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936536/مزایده-واگذاری-بوفه-مواد-غذایی-و--'>مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936501/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936474/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936472/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-ثبتی-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک ثبتی بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک ثبتی بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936658/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-X-RAY'>فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936475/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936497/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936514/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936524/فراخوان-تعداد-8-نقطه-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی'>فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936508/مزایده-فروش-اسکلت-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده فروش اسکلت ساختمان نیمه کاره  / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش اسکلت ساختمان نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936540/مزایده-فروش-55000-سنگ-آهن'>مزایده فروش 55000 سنگ آهن  / تجدید آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936547/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی-واحد--'>مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی واحد... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی واحد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936705/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-و----مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936694/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ--نوبت-دوم'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم  / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936667/اگهی-مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی'>اگهی مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی / اگهی مزایده , اگهی مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936745/مزایده-انواع-چوب-و-تخته-های-صندوقی-(درهم-)'>مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم )  / مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936779/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936828/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936504/مناقصه-خرید-FLANGESBLIND-ASACLASS150'>مناقصه خرید FLANGESBLIND ASACLASS150  / مناقصه خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936492/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-توسعه-و-بهبود-شبکه-کامپیوتری--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفیRFQ, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936490/مناقصه-تاسیسات-انجام-امور-مربوط-به-تعمیرات--نگهداشت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936560/آگهی-فراخوان-نسبت-به-واگذاری-عملیات-احداث--راه-اندازی-و-بهره-برداری'>آگهی فراخوان نسبت به واگذاری عملیات احداث , راه اندازی و بهره برداری / آگهی فراخوان نسبت به واگذاری عملیات احداث , راه اندازی و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936552/مناقصه-حمل-و-نقل-کالا-از-انبار-مرکزی'>مناقصه حمل و نقل کالا از انبار مرکزی  / مناقصه حمل و نقل کالا از انبار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936488/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو و ....- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو و ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936506/مناقصه-تعداد-1000-تی-شرت-آستین-دار-و-تی-شرت-(پیراهن-)-کار'>مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت (پیراهن ) کار  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت (پیراهن ) کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936529/مناقصه-پروژه-ساختمان-شهرداری-(نواحی)'>مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی)  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936484/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936891/مزایده-68-سهم-از-430-سهم-زمین-محل-خانه'>مزایده 68 سهم از 430 سهم زمین محل خانه  / مزایده,مزایده 68 سهم از 430 سهم زمین محل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936909/مناقصه-احداث-پل-سه-دهانه-هشت-متر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936864/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-151-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 151.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 151.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936925/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936854/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936990/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-107-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 107.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 107.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936993/مزایده-سند-مالکیت-به-پلاک-896-فرعی'>مزایده سند مالکیت به پلاک 896 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت به پلاک 896 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936479/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یک-واحد-163-75متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یک واحد 163.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یک واحد 163.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937001/مزایده-املاک-مساحت-83-87-91-300متر'>مزایده املاک مساحت 83-87.91-300متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت 83-87.91-300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936959/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باداسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باداسکرو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور باداسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936999/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937010/مزایده-پلاک-ثبتی-2306-فرعی-از204-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2306 فرعی از204 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2306 فرعی از204 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937014/مزایده-ملک-به-مساحت-351-89مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 351.89مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 351.89مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936953/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی'>تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937029/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مفید-هشتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه مفید هشتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مفید هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937008/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-80متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 120.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 120.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937003/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-45-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 45 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937006/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-160متر'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه 160متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936481/مزایده-ملک-دامداری-عرصه-450متر'>مزایده ملک دامداری عرصه 450متر  / مزایده,مزایده ملک دامداری عرصه 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-171-فرعی-عرصه-145متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 171 فرعی عرصه 145متر / مزایده,رمزایده ششدانگ پلاک ثبتی 171 فرعی عرصه 145متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937005/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-مدل-94'>مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 94 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936967/مزایده-خودروی-سواری-پراید-صبا-gtx'>مزایده خودروی سواری پراید صبا gtx  / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید صبا gtx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936989/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936972/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937009/فراخوان-تهیه-و-تامین-92-دستگاه-خودروی-کولردار--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم  / فراخوان تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936960/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-در-سطح-شهر-سالند'>مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936976/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده--'>مزایده تعداد یک دستگاه کولر گازی ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه کولر گازی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936952/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکار-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستوران'>شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار، شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936485/مزایده-ملک-به-مساحت-یکصدو-بیست-و-شش-متر'>مزایده ملک به مساحت یکصدو بیست و شش متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت یکصدو بیست و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936944/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-اجراء-سیمان-کف-محوطه-و-تعویض-سایبان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936971/فراخوان-پروژه-خاکریزی-و-زیرسازی-پارک-آموزش'>فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936954/مناقصه-18-کیلومتر-خط-تغذیه-گازرسانی'>مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936906/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۱-دستگاه-خودروی-کولردار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936912/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936857/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-خانه-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936859/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-245-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936550/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936885/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-خرمشهر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936908/فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای--'> فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936881/مناقصه-انجام-خدمات-راهبردی--مراقبت-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-تهویه-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات راهبردی ، مراقبت سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات راهبردی ، مراقبت سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936873/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی   / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936904/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-اجاره-پمپ-آب--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936910/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروشگاه-ورودی-بخش-بیمارستان-نوبت-اول'>مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936855/مزایده-دستگاه-تولید-بلوکه-اتومات'>مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات / مزایده اموال ,مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936494/ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های-خط-400-کیلوولت'>ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936868/مزایده-پلاک-های-ثبتی-به-شماره-های-169-فرعی-از-1832-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936913/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936884/مزایده-یک-دستگاه-دریل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دریل... نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه دریل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936879/مزایده-پلاک-ثبتی-19-فرعی-از-27-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی از 27 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی از 27 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936882/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936861/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936905/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936889/مزایده-یک-دستگاه-ملک-دو-طبقه'>مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936500/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-400-کیلوولت'>ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936880/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936801/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-دارای-مغازه'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی دارای مغازه / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی دارای مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936853/مزایده-44-عدد-کارتن-کامل-جک-در-اتوماتیک'>مزایده 44 عدد کارتن کامل جک در اتوماتیک / آگهی مزایده, مزایده 44 عدد کارتن کامل جک در اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936841/مزایده-ششدانگ-زمین-فاقد-بنا-290متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین فاقد بنا 290متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین فاقد بنا 290متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936858/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستای-چقا-از-توابع-شهرستان-فریدونشهر--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936870/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936878/فراخوان-تامین-خدمات-مشاوره-جهت-مستندسازی-و-اخد-سند-مالکیت-تکبرگی-اموال-غیر-منقول'>فراخوان  تامین خدمات مشاوره جهت مستندسازی و اخد سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان  تامین خدمات مشاوره جهت مستندسازی و اخد سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936863/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور-3-موتوره-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه کمپرسور 3 موتوره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یک دستگاه کمپرسور 3 موتوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936836/مزایده-288-سهم-مانده-از-960-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936489/مزایده-عرصه-اعیان-ساختمان-مسکونی-به-انضمام-دو-باب-مغازه'>مزایده عرصه اعیان ساختمان مسکونی به انضمام دو باب مغازه  / مزایده,مزایده عرصه اعیان ساختمان مسکونی به انضمام دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936849/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936804/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-123متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 123متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 123متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت148-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت148.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت148.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936832/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936845/مناقصه-احداث-فاز-3-پروژه-مسکونی-50-واحدی'>مناقصه  احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936887/مزایده-واگذاری-چندین-قطعه-زمین-با-کاربری-های-تجاری'>مزایده واگذاری چندین قطعه زمین با کاربری های تجاری  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری چندین قطعه زمین با کاربری های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936806/مزایده-فروش-12-رقبه-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 رقبه تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 رقبه تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936957/مزایده-فروش-یک-تابلو-اصلی-سالن-cncو-کلیدهای-اصلی-و--'>مزایده فروش یک تابلو اصلی سالن cncو کلیدهای اصلی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک تابلو اصلی سالن cncو کلیدهای اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936825/مناقصه-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936847/تجدید-مناقصه-نظارت-کارگاهی-قراردادهای-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936491/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مشجر-مساحت-1243متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1243متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936822/مزایده-فروش-اجناس-اداری-و-اسقاطی'>مزایده فروش اجناس اداری و اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس اداری و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936833/فراخوان-عمومی-دوم-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم , فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936811/مزایده-ملک-مجتمع-تجاری-مسکونی-شش-طبقه'>مزایده ملک مجتمع تجاری مسکونی شش طبقه / مزایده,مزایده ملک مجتمع تجاری مسکونی شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936809/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-قدیمی-ساز'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936850/مزایده-تعداد-۵-دستگاه-اجاق-گاز-و--'>مزایده تعداد ۵ دستگاه اجاق گاز و ... / مزایده ,مزایده تعداد ۵ دستگاه اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936856/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936818/مناقصه-تجهیز-و-برچیدن-کارگاه--اسپیدگذاری-بخار-زنی--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری، بخار زنی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری ، بخار زنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936496/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-77-فرعی-از-19-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از 19 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از 19 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936848/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوارهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936840/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-اس-ایکس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936515/مزایده-مانتو-شلوار-کرپ-مجلسی-اداری--'>مزایده مانتو شلوار کرپ مجلسی اداری ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مانتو شلوار کرپ مجلسی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936478/مزایده-فروش-دو-فقره-ملک-مساحت-103-38-و-321-2متر'>مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر  / مزایده,مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936817/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-416-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936831/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت47403متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت47403متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت47403متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936814/مزایده-4-قطعه-اراضی-آبی-موروثی-و-دو-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده 4 قطعه اراضی آبی موروثی و دو قطعه اراضی دیم  / مزایده,مزایده 4 قطعه اراضی آبی موروثی و دو قطعه اراضی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936843/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ-جهت-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937015/مناقصه-خرید-دستگاه-پلاگراف-ولتامتری--'>مناقصه خرید دستگاه پلاگراف ولتامتری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه پلاگراف ولتامتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936820/مزایده-چند-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کیو-جهت-نصب-شش-باب-دکه--نوبت-دوم'>مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936946/مناقصه-خرید-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه خرید کاشی و سرامیک  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936487/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936964/مزایده-ملک-گاراژ-مساحت-عرصه-599متر-نوبت-اول'>مزایده ملک گاراژ مساحت عرصه 599متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک گاراژ مساحت عرصه 599متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936961/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936948/مناقصه-تخریب--جدول-گذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936956/مناقصه-امورات-نگهداری-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936966/مزایده-ملک-مزروعی-باغ-انگوری-پلاک-599-فرعی'>مزایده ملک مزروعی باغ انگوری پلاک 599 فرعی / مزایده,مزایده ملک مزروعی باغ انگوری پلاک 599 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936937/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-محور'>مزایده یک دستگاه سنگ محور  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سنگ محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936947/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936513/مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG-شماره-یک-و-دو'>مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو  / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936969/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-عرصه-157-18متر'>مزایده فروش املاک مسکونی عرصه 157.18متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی عرصه 157.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936949/تجدید-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-شبکه-تاکسی-بیسیم'>تجدید مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم / آگهی مزایده,تجدید مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936935/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936951/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-117متر-هرکدام-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936940/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-81-7مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.7مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.7مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936936/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-165متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936499/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-دیمزار-9006-94متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی دیمزار 9006.94متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی دیمزار 9006.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936942/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-04متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936928/مزایده-فیوز-فشار-قوی--'>مزایده فیوز فشار قوی ... / آگهی مزایده، مزایده فیوز فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936945/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-70-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936939/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی ال 90 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936934/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل  / آگهی مزایده، مزایده خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936823/مزایده-یکدستگاه-اجاق-گاز--یک-دستگاه-جارو-برقی'>مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936862/آگهی-مزایده-خودروی-وانت-پیکان'>آگهی مزایده خودروی وانت پیکان / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936545/مزایده-فروش-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده فروش خودروی سواری لیفان  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936844/مناقصه-احداث-دیوار-حائل'>مناقصه احداث دیوار حائل / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936799/مناقصه-پیمان-حراست-و-نگهبانی-ایستگاههای-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936808/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها---'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936621/مناقصه-کتلت-گوشت--نوبت-دوم'>مناقصه کتلت گوشت   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کتلت گوشت   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936815/مناقصه-واگذاری-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936816/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-18000-تن'>مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936797/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936810/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-امداد--نگهداری-و-تعمیرات-انجام-خدمات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع-آب--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937002/اولین-جشنواره-شهرستانی-انگور'>اولین جشنواره شهرستانی انگور  / اولین جشنواره شهرستانی انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936943/فراخوان-واگذاری-فضاهای-فرهنگی-و-هنری'> فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936950/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-دو-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936930/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-دفع-آب-های-سطحی-معابر-شهر-صدرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936871/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-خدمات-پرستاری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936851/مزایده-ساختمان-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-10-5654-و-10-5655-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936830/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده  یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936837/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده  یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936842/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-سوپرمارکت-به-شماره-1-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936827/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936824/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-اداری'>مزایده فروش قطعات مسکونی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936632/مزایده-اجاره-قسمتی-از-مدرسه-ابوریحان'>مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936929/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-مسکونی-با-شرایط-نقدی'>مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی با شرایط نقدی / مزایده,ممزایده فروش قطعات تجاری مسکونی با شرایط نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937053/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.66متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936774/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-130-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936771/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-399متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 399متر / مزایدهمزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 399متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936791/مزایده-تعداد-2-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936794/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>اگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936787/مناقصه-اجرای-10-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-پراکنده-منطقه'>مناقصه اجرای 10 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 10 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936781/فراخوان-واگذاری-بوفه-خوابگاه-حضرت-زینت'>فراخوان واگذاری بوفه خوابگاه حضرت زینت  / اگهی فراخوان , فراخوان واگذاری بوفه خوابگاه حضرت زینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936800/مزایده-اجاره-ماهیانه-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده اجاره ماهیانه واحد تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره ماهیانه واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936520/مناقصه-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نمونه-گیر-نیشکر-خرد-شده'>مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم نمونه گیر نیشکر خرد شده / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم نمونه گیر نیشکر خرد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936788/مزایده-موازی-52-19-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-پلاک-4039-و-1652-2314-بخش-چهار'>مزایده موازی 52.19 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک 4039 و 1652/2314 بخش چهار / مزایده,مزایده موازی 52.19 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک 4039 و 1652/2314 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936807/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-10-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 10 واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره تعداد 10 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936838/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-جهت-واحدهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936846/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936829/اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی'>اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی / اگهی مزایده , مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936834/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا-تجدید'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936537/مناقصه-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا-جهت-پرسنل-شرکت-در-نیروگاه-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936839/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936777/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-712-40متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936826/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید  فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936792/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت58-58متر'>مزایده ملک آپارتمان مساحت58.58متر  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت58.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936869/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-12-رقبه-اموال-تملیکی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936786/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-از-املاک-زراعی'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936812/فراخوان-تکمیل-مجتمع-آموزشی-سعدآباد'>فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد / فراخوان ارزیابی ,فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936510/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی... / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936874/اصلاحیه-فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>اصلاحیه فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / اصلاحیه مناقصه , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936835/مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936795/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936769/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-33-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 33 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 33 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936783/اگهی-مزایده-تی-شرت'>اگهی مزایده تی شرت  / اگهی مزایده , مزایده تی شرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936530/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-آسفالت-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936784/مناقصه-نصب-و-اجرای-مخزن-هوایی-فلزی-منطقه-ویژه-اقتصادی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936813/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایدهف مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937063/مزایده-سه-دانگ-منزل-پلاک-ثبتی-568-42-بخش-شانزده'>مزایده سه دانگ منزل پلاک ثبتی 568/42 بخش شانزده / مزایده ,مزایده سه دانگ منزل پلاک ثبتی 568/42 بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936921/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پرس-نوار-پی-وی-سی'>مزایده  یک دستگاه ماشین پرس نوار پی وی سی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین پرس نوار پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936932/مزایده-زمینی-به-مساحت-7660متر'>مزایده زمینی به مساحت 7660متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 7660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937066/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-179-20متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 179.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 179.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936926/مزایده-پراید-GLX-صندوق-دار'>مزایده  پراید GLX صندوق دار  / مزایده ,مزایده پراید GLX صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936924/مزایده-نهصد-و-سی-و-نه-صدم-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده نهصد و سی و نه صدم از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده نهصد و سی و نه صدم از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936931/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات---گروه-2'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936503/مزایده-پلاک-4-1040-بخش-دو-رامهرمز'>مزایده پلاک 4/1040 بخش دو رامهرمز  / مزایده,مزایده پلاک 4/1040 بخش دو رامهرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937020/مزایده-یک-واحد-مسکونی-از-آپارتمانهای-مسکن-مهر-84-77متر'>مزایده یک واحد مسکونی از آپارتمانهای مسکن مهر 84.77متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی از آپارتمانهای مسکن مهر 84.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936922/مزایده-ساختمان-چند-منظوره-سرای-محله--نوبت-دوم'> مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله - نوبت  دوم  / آگهی مزایده عمومی،  مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936917/مناقصه-امور-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936933/مناقصه-خرید-۵۴-دستگاه-شارژر-مخابراتی'>مناقصه خرید ۵۴ دستگاه شارژر مخابراتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۵۴ دستگاه شارژر مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937023/مزایده-فروش-سه-باب-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936902/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دکانتر-آبگیری-لجن-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936975/مزایده-یک-قطعه-ملک-پلاک-ثبتی-401-فرعی'>مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 401 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 401 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936915/مناقصه-اجرای-ساختمان-طبقه-اول'>مناقصه اجرای ساختمان طبقه اول  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای ساختمان طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936907/مزایده-حلقه-لاستیک'>مزایده حلقه لاستیک / مزایده ,مزایده حلقه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936533/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936979/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-198-80متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.80متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936920/مزایده-۴-دستگاه-بسته-بندی-و--'>مزایده ۴ دستگاه بسته بندی و ... / مزایده ,مزایده ۴ دستگاه بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937026/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936923/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937018/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-شش-مشهد'>مزایده یک قطعه ملک بخش شش مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936507/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-20متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936896/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیتهای-فروش-انشعاب-آب-و--تجدید'>مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ...تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936918/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936900/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت-تیپ-16000-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت تیپ 16000 سفید روغنی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت تیپ 16000 سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936890/مزایده-پراید-سواری-تیپ-جی-تی-الکس-صبا-مدل-1387'>مزایده پراید سواری تیپ جی تی الکس صبا مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پراید سواری تیپ جی تی الکس صبا مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936894/مزایده-چهار-دستگاه-گاوآهن-سه-خیش'>مزایده چهار دستگاه گاوآهن سه خیش  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده چهار دستگاه گاوآهن سه خیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936898/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1382-به-رنگ-سورمه-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 به رنگ سورمه ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 به رنگ سورمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936669/مزایده-فروش-مواد-آلومینیومی-و-آهن-آلات-و-غیره'> مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936919/فراخوان-عمومی-دوم-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز -نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم , فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936911/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-حلقه-چاه'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مشتمل بر حلقه چاه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مشتمل بر حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936916/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936941/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-رسانی'>مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی  / مزایده , مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936674/مناقصه-آسفالت-کوچه-های-شهر-مهردشت'>مناقصه  آسفالت کوچه های شهر مهردشت / مناقصه  آسفالت کوچه های شهر مهردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936886/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-در-سطح-شهر-سالند-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936897/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مرکز-آموزش-درمانی'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936895/اگهی-مزایده-کولر-اسپیلت--نوبت-دوم'>اگهی مزایده کولر اسپیلت - نوبت دوم  / اگهی مزایده کولر اسپیلت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936998/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منجیان-غریق-استخرهای-شنا'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936973/مناقصه-18-کیلومتر-خط-تغذیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936987/مناقصه-درزگیری-محورهای-شمالی'>مناقصه درزگیری محورهای شمالی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری محورهای شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936875/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-باربری-معتبر-و-دارای-توانایی-لازم-برای-حمل-و-بجابجایی-این-مواد-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936662/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تایپ-و-تکثیر-96-6-27'>مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  96.6.27 / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936877/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936872/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-200-کرنج-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936888/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936866/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-دو-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936938/مناقصه-راهبردی-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع'>مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع  / مناقصه , مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936892/فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936876/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936883/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-و-تزریق-گاز-500-300کرنج-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز و تزریق گاز 500/ 300کرنج نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز و تزریق گاز 500/ 300کرنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936914/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروشگاه-ورودی-بخش-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936860/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-جوش-630a'>مزایده یک دستگاه ترانس جوش 630a / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ترانس جوش 630a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936901/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری'>مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936867/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-206-مدل-81'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 206 مدل 81 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 206 مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936865/مزایده-یک-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه--نوبت-دوم'>مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936480/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-ایاب-و-ذهاب-96-6-27'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب 96.6.27 / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936927/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مشتمل-بر-تعدادی-نخیلات-مثمر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشتمل بر تعدادی نخیلات مثمر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشتمل بر تعدادی نخیلات مثمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936852/مزایده-فروش-سهم-شرکت--مرحله-دوم'>مزایده فروش سهم شرکت - مرحله  دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهم شرکت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936899/مزایده-۵-دستگاه-خودرو'>مزایده ۵ دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده ۵ دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936893/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۸۰۰۰۰-تن--'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936505/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937004/مناقصه-خرید-و-حمل-۴۰۰۰-تن-نیتروژن-مایع'>مناقصه خرید و حمل ۴۰۰۰ تن نیتروژن مایع  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل ۴۰۰۰ تن نیتروژن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936984/استعلام-تعمیر-میل-بادامک-موتور-لکوموتیو'>استعلام  تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو / استعلام, استعلام  تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936965/استعلام-هفت-ردیف-لوله'>استعلام هفت ردیف لوله  / استعلام,استعلام هفت ردیف لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936991/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی / استعلام, استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936968/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936970/استعلام-ریل-فولادی'>استعلام ریل فولادی / استعلام,استعلام ریل فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936980/استعلام-ورق-فولادی-96-06-27'>استعلام ورق فولادی-96.06.27 / استعلام ,استعلام ورق فولادی-96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936962/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام ورق فولادی استیل   / استعلام,استعلام ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936958/استعلام-توری-استیل'>استعلام توری استیل  / استعلام,استعلام توری استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936977/استعلام-ابزارآلات-مدیریت-آبرسانی'>استعلام ابزارآلات مدیریت آبرسانی / استعلام ابزارآلات مدیریت آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936955/استعلام-سه-ردیف-فیلم-رادیوگرافی'>استعلام سه ردیف فیلم رادیوگرافی  / استعلام,استعلام سه ردیف فیلم رادیوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936992/استعلام-شیلنگ-و-کوپلینگ-پمپ'>استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ / استعلام ,استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936486/فراخوان-مناقصه--انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان'>فراخوان مناقصه   انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه   انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936483/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-تجدید'>مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی تجدید  / فراخوان مناقصه , مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936985/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی'>فراخوان خرید لوله بر دستی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936983/فراخوان-دستگاه-فیلتر-پرس-روغن'>فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937013/مناقصه-قطعات-کمپرسور-گاز-سانداین'>مناقصه قطعات کمپرسور گاز سانداین  / فراخوان ارزیابی ,فراخوان قطعات کمپرسور گاز سانداین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936982/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937030/تجدید-مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ'>تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936512/مزایده-اموال-شامل-باغ-پسته-آب-زمین-و-منزل-مسکونی-باغ'>مزایده اموال شامل باغ پسته.آب.زمین و منزل مسکونی باغ / مزایده,مزایده اموال شامل باغ پسته.آب.زمین و منزل مسکونی باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936994/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-اول--دوم-و-مرحله-سوم-نظارت-عالیه'>مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936978/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936988/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز'>مناقصه خرید گوشت قرمز / مناقصه ,مناقصه خرید گوشت قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936974/مناقصه-خرید-گوشت-سفید-مصرفی'>مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی  / مناقصه ,مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937000/مناقصه-واگذاری-تهیه-بخشی-از-مواد-غذایی-و-سرو-غذا-(ناهار-و-شام)-کارکنان'>مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان / مناقصه  , مناقصه  واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936996/مناقصه-تجدید-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>مناقصه تجدید اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات  / مناقصه ,مناقصه تجدید اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937016/مناقصه-خرید-سود-سوزآور-تمدید'>مناقصه خرید سود سوزآور تمدید / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سود سوزآور تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936502/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN / مناقصه, مناقصه خرید P/F MASONEILAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937012/مناقصه-آبیاری-مکانیکی-و---'>مناقصه آبیاری مکانیکی و .... / مناقصه ,مناقصه آبیاری مکانیکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936495/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس / مزایده,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937044/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-نورپردازی-تقاطع-عدالت-و-رضوان'>استعلام  تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی تقاطع عدالت و رضوان / استعلام ، استعلام  تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی تقاطع عدالت و رضوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937028/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد-واقع-در-پارک-ملت--'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ... / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937019/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیوو'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937007/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آبخور-درختان'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937011/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-و-زیرسازی-فرعی-های-وزیرآباد'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937035/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-محروم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم دستخضر و نصر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937031/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-پیاده-روهای-بلوار-نصر-شرقی'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بلوار نصر شرقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بلوار نصر شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937024/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت-در-محلات-محروم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم / آگهی مناقصه عمومی، اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936511/ارزیابی-کیفی-مناقصه-طرح-بازسازی-خط-در-حال-بهره-برداری-1000-میلیمتر-فاضلاب'>ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 45 تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 ساعت: 11:12

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936078/استعلام-احداث-اکسیژن-ساز-شماره-4'>استعلام احداث اکسیژن ساز شماره 4  / استعلام , استعلام احداث اکسیژن ساز شماره 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935869/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935767/مزایده-فروش-گوساله-نر-از-شیر-گرفته-گوساله-شیرخوار--گاو-غیر-آبستن-کشتارگاهی--'>مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی... / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935558/مزایده-فروش-ضایعات-حاصل-از-برش-ورق-آلیاژی'>مزایده فروش ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی  / مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935900/اصلاحیه-مناقصه-​نگهداری-روشنایی-های-زیرگذر--'>اصلاحیه مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935834/فروش-کارخانه-صنعتی'>فروش کارخانه صنعتی / فروش، فروش کارخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935846/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-به-موزه'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به موزه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935859/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه-گازرسانی'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935884/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-عرصه-1235-83مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935824/مناقصه-خرید-قطعات-بالگرد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات بالگرد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات بالگرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935828/مناقصه-خرید-اقلام-زیستی-شامل-پتو-چادر-امدادی-و-البسه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935618/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری-مزدا-323--'>مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا 323... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا 3 جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935786/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی--'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935662/مزایده-فروش-ملک-عرصه-462متر-کاربری-اداری'>مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری  / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935597/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیمکشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935611/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-واحدهای-تعمیرگاهی---'>تجدید مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی .... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935592/مزایده-فروش-میز-آهنی--سبد-پلاستیکی-و-قطعات-فلزی'>مزایده فروش میز آهنی ، سبد پلاستیکی و قطعات فلزی / آگهی مزایده , مزایده فروش میز آهنی ، سبد پلاستیکی و قطعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935598/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده'>مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935603/مزایده-فروش-برخی-اقلام-و-تجهیزات-IT'>مزایده فروش برخی اقلام و تجهیزات IT / آگهی مزایده ، مزایده فروش برخی اقلام و تجهیزات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935605/مزایده-فروش-مقداری-از-ورقهای-مازاد-حدودا-313-تن'>مزایده فروش مقداری از ورقهای مازاد حدودا 313 تن  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ورقهای مازاد حدودا 313 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935614/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مواد-غذایی-خود'>مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935619/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شرکت'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935627/مزایده-اجاره-دو-باب-بوفه'>مزایده اجاره دو باب بوفه  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره دو باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935581/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-مسکونی-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935640/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش-نوبت-اول'>تجدید فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش نوبت اول / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935682/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935684/مزایده-سواری-ریو-مدل-1386-رنگ-خاکستری-نوک-مدادی'>مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935665/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-شهری-میدان-آزادی---نوبت-دوم'>مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935593/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935612/مزایده-فروش-مجموعه-آپارتمانی'>مزایده فروش مجموعه آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش مجموعه آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935600/مناقصه-کمیسیونهای-خرید-در-شعبات--جابجایی-و-نگهداری-توتونهای-خریداری-شده-در-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935607/مزایده-واگذاری-برخی-از-غرفه-های-دانشگاه-صنعتی-شریف-و-خوابگاه-های-دانشجویی'>مزایده  واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و خوابگاه های دانشجویی / فراخوان مزایده, مزایده  واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935609/مناقصه-امور-تهیه--طبخ--توزیع-سرو-غذا-و-خدمات-آشپزخانه-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935660/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935616/تجدید-مناقصه-خرید-برنج-شیرودی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935643/مزایده-فروش-اقلام-شامل-مهندسی-ترابری-فاوا-فنی-آماد-همگانی-بهداری-و-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935574/مناقصه-مقدار-10000-تن-نمک-دانه-بندی-شده-واحد-بخار-و---نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935584/مناقصه-خرید-روغن--برنج--چای'>مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935587/مناقصه-کتلت-گوشت'>مناقصه کتلت گوشت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کتلت گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935596/مزایده-فروش-حدود-25-تن-Additive-waste'>مزایده فروش حدود 25 تن Additive waste  / مزایده,مزایده فروش حدود 25 تن Additive waste </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935606/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935615/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های'>مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935601/مناقصه-تجهیز-و-پشتیبانی-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک--'>مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935582/مزایده-فروش-انواع-کانکس'>مزایده فروش انواع کانکس / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935586/مزایده-ملک-مساحت-75مترمربع'>مزایده ملک مساحت 75مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935610/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935633/مناقصه-احداث-پایه-پرچمها-و-برجهای-نوری-شهرکهای--'>مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935577/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-6-دستگاه-5-کاناله-اندازه-گیری'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935583/مزایده-پلاک-ثبتی-12175-فرعی-از-85-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935585/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935565/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935564/مزایده-سرقفلی-حجره-های-1-2-3-4-سالن-A4'>مزایده سرقفلی حجره های 1-2-3-4 سالن A4  / مزایده,مزایده سرقفلی حجره های 1-2-3-4 سالن A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935567/مزایده-مغازه-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده مغازه قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده مغازه قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935559/مزایده-ملک-به-مساحت-293-33متر'>مزایده ملک به مساحت 293.33متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 293.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935553/اگهی-مناقصه-خرید-23806-متر-انواع-کابل-پروتودور-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور  نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935557/مزایده-دو-ممیز-5-صدم-دانگ-مشاع-از-زمین-1200متر'>مزایده دو ممیز 5 صدم دانگ مشاع از زمین 1200متر / مزایده,مزایده دو ممیز 5 صدم دانگ مشاع از زمین 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935572/مناقصه-عمومی-احداث-جاده-دسترسی-و-ساخت-مخزن-2000-اساوله-سنندج'>مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و ساخت مخزن 2000 اساوله سنندج / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و ساخت مخزن 2000 اساوله سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935861/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-سه-ساله-الف-ناحیه-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2  / مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935563/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-خط-پردازش-پسماند'>آگهی مزایده عمومی  بهره‌برداری از خط پردازش پسماند  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پردازش پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935556/فراخوان-احداث-باغ-تالار---مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935591/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات-سنگین--'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935632/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-38-65متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ 38.65متر / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ 38.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935568/مناقصه-ایجاد-جاده-و-محوطه-مربوط-به-موقعیت-شرق-076--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935626/مناقصه-احداث-درمانگاه--'>مناقصه احداث درمانگاه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث درمانگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935634/مناقصه-اجرای-عملیات-درزگیری-ترک-های-روسازی-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935561/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-45335-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 45335 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 45335 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935571/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-استخراج--فروش-استحصال-عناصر--'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش  استحصال عناصر ... / مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش  استحصال عناصر ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935588/مزایده-فروش-بخشی-از-لوازم-مختلف-آبیاری-تحت-فشار-و-دستگاههای-سیستم-آبیاری-بارانی--'>مزایده فروش بخشی از لوازم مختلف آبیاری تحت فشار و دستگاههای سیستم آبیاری بارانی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از لوازم مختلف آبیاری تحت فشار و دستگاههای سیستم آبیاری بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935594/مناقصه-ELECTRICAL-EQUIPMENT-SIEMENS--DUETZ'>مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935562/مزایده-حضوری-فروش-محصول-زیتون-درختان-زیتون-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935580/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-های-خود-در-شهر-تهران'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935879/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-کارواش-و-تجهیز-موتورخانه-پاسگاه-پلیس'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935890/مناقصه-پروژه-اجرای-آسفالت-پارکینگ-ساختمان-ستاد-مرکزی'> مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935800/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیر-و-نگهداری-برق-رسانی-و-نظارت-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935803/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935830/مناقصه-تهیه-نصب-آزمایش-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی-تلمبه-خانه-آب--'>مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935849/مزایده-فروش-املاک-شامل-دفترکار-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935832/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-جهت-پوشش-تصویری-11-استان-مرزی-کشوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935806/مناقصه-ساخت-بدنه-قرقره-جهت-حمل-کابل'> مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935809/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935819/مزایده-فروش-انواع-خودرو-سواری'>مزایده فروش انواع خودرو سواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935839/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-154متر'>مزایده یک قواره زمین مساحت 154متر  / مزایده,مزایده یک قواره زمین مساحت 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935836/مزایده-فروش-50-دستگاه-خودرو-سبک-(وانت-بار-و-سواری)'>مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری) / آگهی فروش , مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935826/مناقصه-خرید-و-تجهیز-دو-دستگاه-شلتر-مخابراتی'>مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه شلتر مخابراتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه شلتر مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935757/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-HUB-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935866/مزایده-نسبت-به-فروش-لوازم-اسقاطی'>مزایده نسبت به فروش لوازم اسقاطی  / مزایده نسبت به فروش لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935857/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE-و--'>مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935797/آگهی-شناسایی-مشاور-مدل-سازی--شبیه-سازی-نوبت-دوم'>آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی  نوبت دوم  / آگهی شناسایی مشاوران ، آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935815/مناقصه-تامین-نیرو-انبار-51-نفر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935811/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935804/مناقصه-خرید-تعداد-60-دستگاه-چراغ-سیانتیک-دو-قمره'>مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935822/شناسایی-پیمانکار-ابنیه-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-عمرانی'>شناسایی پیمانکار ابنیه اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار ابنیه اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935848/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-الکتروکوتر'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935845/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-انکوباتور'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935842/مناقصه-خرید-تعداد-300-عدد-تشک-مواج-بزرگسال'>مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935547/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-عملیات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-احداث--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ...نوبت دوم / فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935829/مناقصه-خرید-تعداد-100-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936063/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936076/استعلام-دسته-برجسته-نگار-ویژه-نابینایان-ورژن-3'>استعلام دسته برجسته نگار ویژه نابینایان ورژن 3  / استعلام دسته برجسته نگار ویژه نابینایان ورژن 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936195/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936192/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936081/استعلام-ساعت-عقربه-ای'>استعلام ساعت عقربه ای / استعلام , استعلام ساعت عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935833/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936121/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-انرژی'>استعلام بهینه سازی مصرف انرژی  / استعلام, استعلام بهینه سازی مصرف انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936122/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936033/استعلام-فلاشینگ'>استعلام فلاشینگ  / استعلام, استعلام فلاشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936225/استعلام-رنگ-آنادایز-مات'>استعلام رنگ آنادایز مات  / استعلام ، استعلام رنگ آنادایز مات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936113/استعلام-گیت-راه-بند-هوشمند-پروانه-ای-تمام-اتوماتیک'>استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936043/استعلام-اینترنت-اختصاصی-متقارن-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند  / استعلام,استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936051/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936037/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936089/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه  / استعلام,استعلام کمد کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935838/مناقصه-خرید-تعداد-1000-دستگاه-یخچال-9-فوت'>مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936150/استعلام-خرید-کلاه-ایمنی-موتورسواری'>استعلام خرید کلاه ایمنی موتورسواری / استعلام، استعلام خرید کلاه ایمنی موتورسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936154/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-پست-400-کیلوولت'>استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت  / استعلام, استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936160/استعلام-خدمات-ایمنی-و-شارژ-و-سرویس-نگهداری-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936166/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-تابلوهای-شرکت-پارس-تابلو'>استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936105/استعلام-اجرای-نصب-ایزوگام-100-مترمربع-و--'>استعلام  اجرای نصب ایزوگام 100 مترمربع  و ... / استعلام, استعلام  اجرای نصب ایزوگام 100 مترمربع  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936204/استعلام-عملیات-ساختمانی-نصب-تست-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-فیدر'>استعلام عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه فیدر / استعلام، استعلام عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936109/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936065/استعلام-پمپ-سه-فاز'>استعلام پمپ سه فاز  / استعلام,استعلام پمپ سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935793/فراخوان-مناقصه-احداث-شلتر-خودروهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  احداث شلتر خودروهای آتش نشانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  مناقصه احداث شلتر خودروهای آتش نشانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936207/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936068/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936058/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی  / استعلام ,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936060/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب  / استعلام,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936061/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات  / استعلام,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936093/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936107/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936104/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936101/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935805/تجدید-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936097/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936098/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936095/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936212/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936102/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936069/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936200/استعلام-لوله-گذاری--اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری ، اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب  / استعلام لوله گذاری ، اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936178/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936092/استعلام-ویلچر-بزرگ-سال-148-دستگاه'>استعلام ویلچر بزرگ سال 148 دستگاه  / استعلام ,استعلام ویلچر بزرگ سال 148 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935795/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کار-هیوندای-تیپ-توسان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار هیوندای تیپ توسان  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار هیوندای تیپ توسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936087/استعلام-ماست-دامداران-و--'>استعلام ماست دامداران و.... / استعلام , استعلام ماست دامداران و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936144/استعلام-پتو-با-آرم-سازمان-زندانها'>استعلام پتو با آرم سازمان زندانها  / استعلام،استعلام پتو با آرم سازمان زندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935802/مزایده-یکباب-دکان-پلاک-1931-اصلی-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده یکباب دکان پلاک 1931 اصلی بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده یکباب دکان پلاک 1931 اصلی بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936083/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور / استعلام,استعلام انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936079/استعلام-حمام-آلتراسونیک'>استعلام حمام آلتراسونیک / استعلام,استعلام حمام آلتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936100/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام، اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936110/استعلام-اسیلوسکوپ'>استعلام اسیلوسکوپ  / استعلام، استعلام اسیلوسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936086/استعلام-آون-آزمایشگاهی'>استعلام آون آزمایشگاهی / استعلام, استعلام آون آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936114/استعلام-هود-لامینار'>استعلام هود لامینار  / استعلام، استعلام هود لامینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935798/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936096/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936433/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936125/استعلام-باطری-AH-28-و-2-عدد-محفظه-باطری-مدل-BCXL10--'>استعلام باطری AH 28 و 2 عدد محفظه باطری مدل BCXL10.... / استعلام باطری AH 28 و 2 عدد محفظه باطری مدل BCXL10....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936427/استعلام-لوازم-خرید-نصب-و-راه-اندازی-اجرا-تاسیسات-برقی'>استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی اجرا تاسیسات برقی  / استعلام,استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی اجرا تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936420/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936088/استعلام-پروژه-خدمات-مشاوره--پشتیبانی--نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری.... / استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936094/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936435/استعلام-اجرای-پروژه-بکاب-بر-خط-اطلاعات-سرویس-ها'>استعلام اجرای پروژه بکاب بر خط اطلاعات سرویس ها / استعلام,استعلام اجرای پروژه بکاب بر خط اطلاعات سرویس ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936190/استعلام-پهنای-باند-مورد-نیاز-به-میزان-50mbps'>استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps / استعلام، استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936182/استعلام-خرید-روغن-نباتی-خوراکی-و-سرخ-کردنی'>استعلام خرید روغن نباتی خوراکی و سرخ کردنی / استعلام، استعلام خرید روغن نباتی خوراکی و سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936153/استعلام-خرید-توپ-فوتبال--والیبال--بسکتبال'>استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال  / استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936448/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی  / استعلام,استعلام خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936443/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی  / استعلام,استعلام گرمکن و شلوار ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936441/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936437/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر-اسپیلت-ایستاده'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت ایستاده / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936129/استعلام-دستگاه-ضبط-16-کاناله-مدل-DGD1316'>استعلام دستگاه ضبط 16 کاناله مدل DGD1316 / استعلام دستگاه ضبط 16 کاناله مدل DGD1316</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936090/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935549/مناقصه-خرید-34-قلم-قطعات-یدکی-توربین'>مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935785/ارزیابی-کیفی-مجدد-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مجدد فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936118/استعلام-خرید-اسپلیت-9000-مدل-ال-جی'>استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی  / استعلام, استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936055/استعلام-خرید-اسپلیت-2-تناژ-بهمراه-کویل'>استعلام خرید اسپلیت 2 تناژ بهمراه کویل / استعلام, استعلام خرید اسپلیت 2 تناژ بهمراه کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936184/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936179/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936146/استعلام-خرید-اتصالات-UPVC'>استعلام خرید اتصالات UPVC  / استعلام , استعلام خرید اتصالات UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936064/استعلام-میز-اداری-کارمندی-مدل-شبنم-جلیس'>استعلام میز اداری کارمندی مدل شبنم جلیس  / استعلام, استعلام میز اداری کارمندی مدل شبنم جلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936071/استعلام-طراحی-پروژه-انتقال--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام  طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام  طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936072/استعلام-موتور-چمن-زن'>استعلام موتور چمن زن / استعلام, استعلام موتور چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936194/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل-ده-غیبی'>استعلام تعمیرات اساسی پل ده غیبی / استعلام تعمیرات اساسی پل ده غیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936186/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-3-عدد-Level-Gauge-و-Temperature-Gauge-بر-روی-مخازن'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی 3 عدد Level Gauge و Temperature Gauge بر روی مخازن / استعلام خرید ، نصب و راه اندازی 3 عدد Level Gauge و Temperature Gauge بر روی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935825/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجاری-عرصه-3065-و-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936066/استعلام-کابل-کشی-ساختمان'>استعلام کابل کشی ساختمان / استعلام, استعلام کابل کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936128/استعلام-آبسردکن--کولر-گازی-و--'>استعلام آبسردکن ، کولر گازی و... / استعلام ,استعلام آبسردکن ، کولر گازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936196/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936175/استعلام-ساعت-دیجیتالی-دارای-ذکرهای-ایام-هفته'>استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته  / استعلام , استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936130/استعلام-رله-دیفرانسیل-نوع-micom-p632849010H0-410-652-947'>استعلام  رله دیفرانسیل نوع micom p632849010H0-410-652-947 / استعلام, استعلام  رله دیفرانسیل نوع micom p632849010H0-410-652-947</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936082/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق     / استعلام، استعلام تولید، انتقال و توزیع برق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936077/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935782/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936189/استعلام-واگذاری-قسمتی-از-کار-نقلیه'>استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه / استعلام,استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936203/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام,استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936199/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان  / استعلام,استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936161/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936169/استعلام-تخریب-و-جمع-آوری-ایزولاسیون'>استعلام تخریب و جمع آوری ایزولاسیون / استعلام تخریب و جمع آوری ایزولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935788/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936211/استعلام-بکس-مخصوص-سوئیچ--'>استعلام بکس مخصوص سوئیچ .. / استعلام,استعلام بکس مخصوص سوئیچ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936253/استعلام-ایزوپروپیل-الکل--'>استعلام ایزوپروپیل الکل.... / استعلام ایزوپروپیل الکل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936181/استعلام-چسب-کاغذی-و--'>استعلام چسب کاغذی و ... / استعلام,استعلام چسب کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936202/استعلام-دستگاههای-تستر-کیفیت-روغن-گوشت-و--'>استعلام دستگاههای تستر کیفیت روغن، گوشت و ...  / استعلام, استعلام دستگاههای تستر کیفیت روغن، گوشت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936158/استعلام-دستگاه-مکنده--دمنده-هوا--'>استعلام دستگاه مکنده - دمنده هوا... / استعلام، استعلام دستگاه مکنده - دمنده هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935837/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-8-ملکی'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 ملکی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936218/مناقصه-تشکیل-گروه-گشت-و-بازرسی'>مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی  / مناقصه ,مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936462/استعلام-انجام-کلیه-سرویس-های-رفت-و-برگشت-اتوبوس-شهری'>استعلام انجام کلیه سرویس های رفت و برگشت اتوبوس شهری / استعلام انجام کلیه سرویس های رفت و برگشت اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936460/استعلام-اکسید-آلومینیوم'>استعلام اکسید آلومینیوم / استعلام اکسید آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935844/مزایده-یک-قطعه-باغ-20-ساله-مساحت-18892متر'>مزایده یک قطعه باغ 20 ساله مساحت 18892متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 20 ساله مساحت 18892متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936188/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه  واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936221/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935789/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت رنگ سفید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936256/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-برق-پنج-سلولی--سافت-استارت'>استعلام تهیه و نصب تابلو برق پنج سلولی - سافت استارت  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو برق پنج سلولی - سافت استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936250/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارت-تمام-دیجیتال--'>استعلام تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتال ... / استعلام , استعلام تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936131/مناقصه-انجام-آزمون-میکروبی-و-شیمیایی-از-منابع--'>مناقصه انجام آزمون میکروبی و شیمیایی از منابع ... / مناقصه ,مناقصه انجام آزمون میکروبی و شیمیایی از منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936117/مناقصه-خرید-قرص-کلر-و--'>مناقصه خرید قرص کلر و ... / مناقصه ,مناقصه خرید قرص کلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936135/مناقصه-نمونه-برداری-میکروبی-و-شیمیایی-و--'>مناقصه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و ... / مناقصه ,مناقصه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936133/مناقصه-یک-مرحله-ای-نصب--تعمیر--نگهداری-و-سرویس-دستگاههای-کلربناتور'>مناقصه یک مرحله ای نصب , تعمیر , نگهداری و سرویس دستگاههای کلربناتور  / مناقصه یک مرحله ای نصب , تعمیر , نگهداری و سرویس دستگاههای کلربناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936141/مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-دستگاه-پلاروگراف-ولتامتری'>مناقصه یک مرحله ای خرید دستگاه پلاروگراف ولتامتری  / مناقصه یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای خرید دستگاه پلاروگراف ولتامتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935783/مزایده-فروش-تلویزیون-رنگی--یخچال-و-فریزر'>مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر / مزایده , مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936172/فراخوان-احداث-مرکز-سلامت-چاهستانیها'>فراخوان  احداث مرکز سلامت چاهستانیها / آگهی فراخوان, فراخوان  احداث مرکز سلامت چاهستانیها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935645/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936457/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-خط-400-کیلوولت'>فراخوان ارزیابی کیفی سیم کشی خط 400 کیلوولت / فراخوان ارزیابی کیفی سیم کشی خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936461/فراخوان-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های'>فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های  / آگهی فراخوان ، فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936157/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-نابینایان-و--'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی نابینایان و ... / مناقصه ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی نابینایان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936241/استعلام-خرید-اقلام-کمک-توانبخشی-ویژه-ناشنوایان-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک  / استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936216/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-روکش-اسفالت-راههای-روستایی-بوانات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی بوانات  / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی بوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935554/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-127-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 127.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 127.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935635/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936226/استعلام-اجاره-سیستم-هم-زمان-ترجمه'>استعلام اجاره سیستم هم زمان ترجمه  / استعلام ,استعلام اجاره سیستم هم زمان ترجمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936234/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک... / استعلام, استعلام نوت بوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936243/استعلام-عارضه-یابی-سازمان'>استعلام عارضه یابی سازمان / استعلام ,استعلام عارضه یابی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936217/استعلام-میزهای-پذیرش'>استعلام میزهای پذیرش / استعلام، استعلام میزهای پذیرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936220/استعلام-دستگاه-fod-sweeper-دستگاه-جمع-آوری-سنگ-از-روی-باند-پروازی-و-اپرون'>استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون  / استعلام ,استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935870/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مزروعی-5000متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مزروعی 5000متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مزروعی 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936261/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-سرنشین-خودرو'>استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودرو  / استعلام , استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936423/استعلام-خرید-پنکه-رومیزی-3010-پارس-خزر'>استعلام خرید پنکه رومیزی 3010 پارس خزر / استعلام ,استعلام خرید پنکه رومیزی 3010 پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936378/استعلام-ریبون-صدور-کارت-آنی-سیاه-و-سفید'>استعلام ریبون صدور کارت آنی سیاه و سفید / استعلام,استعلام ریبون صدور کارت آنی سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936384/استعلام-اگزاست-فن-بکوارد-پشت-بامی-96-6-26'>استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی 96.6.26 / استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936396/استعلام-لب-تاپ-15-اینچ'>استعلام  لب تاپ 15 اینچ / استعلام,استعلام  لب تاپ 15 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936428/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام  سرور HP-DL380 G9 / استعلام,استعلام  سرور HP-DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936412/استعلام-سوییچ-سیسکو-WS-C2960X24'>استعلام  سوییچ سیسکو WS-C2960X24 / استعلام,استعلام  سوییچ سیسکو WS-C2960X24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935796/مناقصه-آسفالت-ورودی-شهر-از-سمت-همدان'>مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان  / آگهی مناقصه,مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936403/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-باب-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی  / استعلام ، استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936386/استعلام-سرم-شستشو'>استعلام سرم شستشو / استعلام , استعلام سرم شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936395/استعلام-کیسه-ادرار'>استعلام کیسه ادرار  / استعلام , استعلام کیسه ادرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936407/استعلام-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام چسب ضد حساسیت  / استعلام , استعلام چسب ضد حساسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936431/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936370/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-سردست'>استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست  / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936383/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام,استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936390/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935778/تجدید-فراخوان-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936397/استعلام-تجهیزات-لینک-رادیویی'>استعلام تجهیزات لینک رادیویی  / استعلام,استعلام تجهیزات لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936404/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ترکیبی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی  / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936410/استعلام-سامانه-مرکز-مدیریت-ارتباطات'>استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات / استعلام,استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936449/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-فیلتراسیون-سوخت-ناجی-دو'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی دو  / استعلام,استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936419/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-فیلتراسیون'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون / استعلام,استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936044/استعلام-رگولاتور-خورشیدی'>استعلام رگولاتور خورشیدی / استعلام رگولاتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936046/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936049/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی / استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936050/استعلام-VHF-AUTOMATIC-DIRECTION-FINDER-TD-I1630'>استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION FINDER TD-I1630 / استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION FINDER TD-I1630</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936054/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بلوک-فرش-سطح-شهر-جدید-مجلسی'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936059/مناقصه-انجام-امور-فوریتهای-برق'>مناقصه انجام امور فوریتهای برق  / مناقصه انجام امور فوریتهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935860/آگهی-فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-شرایط-فنی-و-مالی-در-حوزه-خدمات-فناوری-اطلاعات'>آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط فنی و مالی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات / مناقصه, آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط فنی و مالی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935801/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936371/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-گلوجه-حسن-بیگ'>مناقصه آسفالت راه روستایی گلوجه حسن بیگ     / مناقصه آسفالت راه روستایی گلوجه حسن بیگ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936392/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی-راه-روستای-وران-قیه--گلی'>مناقصه بهسازی و شن ریزی راه روستای وران قیه - گلی     / مناقصه بهسازی و شن ریزی راه روستای وران قیه - گلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936406/مناقصه-احداث-راه-روستایی-خلیفه-کندی--کماجری'>مناقصه احداث راه روستایی خلیفه کندی - کماجری     / مناقصه احداث راه روستایی خلیفه کندی - کماجری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935878/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-17116-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17116 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17116 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936417/فراخوان-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی-شیرین-کند'>فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند     / فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936422/مناقصه-اجرای-بیس-و-آسفالت-اسبس'>مناقصه اجرای بیس و آسفالت اسبس     / مناقصه اجرای بیس و آسفالت اسبس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936442/مناقصه-تهیه-مصالح-وحداث-یک-فقره-خط-نیرورسانی'>مناقصه تهیه مصالح وحداث یک فقره خط نیرورسانی / مناقصه تهیه مصالح وحداث یک فقره خط نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936268/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل تجهیز چاه / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و تکمیل تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935887/مزایده-پلاک-ثبتی-73-فرعی-از-313-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 73 فرعی از 313 اصلی / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی 73 فرعی از 313 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936254/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-تنس-خاکی-روباز'>مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز  / مزایده، مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936246/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936237/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936452/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936232/آگهی-ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>  آگهی ارزیابی کیفی  نگهداری و ترمیم فضای سبز   /   آگهی ارزیابی کیفی    ،  آگهی ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935888/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936236/فراخوان-عملیات-ایمن-سازی-و-کانالیزه-نمودن-پاسگاه-پلیس-راه-شاهرود--میامی'>فراخوان عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن پاسگاه پلیس راه شاهرود - میامی     / فراخوان عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن پاسگاه پلیس راه شاهرود - میامی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936057/استعلام-نرم-افزار-نقلیه'>استعلام نرم افزار نقلیه / استعلام نرم افزار نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936306/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی-قوطی'>استعلام  پروفیل تو خالی فولادی قوطی  / استعلام  پروفیل تو خالی فولادی قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936320/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور-650-کیلووار'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور 650 کیلووار / استعلام , استعلام نگهداری دیزل ژنراتور 650 کیلووار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936342/استعلام-مجموعه-سبل-و-پکینگ-و-اورینگ-و-گاید-گلویی-جک-بوم'>استعلام مجموعه سبل و پکینگ و اورینگ و گاید گلویی جک بوم  / استعلام , استعلام مجموعه سبل و پکینگ و اورینگ و گاید گلویی جک بوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936280/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / استعلام, استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936266/استعلام-کاغذ-سولیکام'>استعلام کاغذ سولیکام / استعلام، استعلام کاغذ سولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936352/استعلام-کارت-رابط-شبکه'>استعلام کارت رابط شبکه / استعلام , استعلام کارت رابط شبکه-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935891/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-4073متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936332/استعلام-پرینتر-کانن'>استعلام پرینتر کانن / استعلام ، پرینتر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936305/استعلام-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام پرینتر چهار کاره / استعلام ، استعلام پرینتر چهار کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936293/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936263/استعلام-کتاب-ارزش-اجاری'>استعلام کتاب ارزش اجاری / استعلام ,استعلام کتاب ارزش اجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936456/استعلام-صندوق-نسوز'>استعلام صندوق نسوز / استعلام,استعلام صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936451/استعلام-پوشاک'>استعلام پوشاک / استعلام، استعلام پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936438/استعلام-کارت-pvc-با-چاپ-و-طراحی'>استعلام کارت pvc با چاپ و طراحی  / استعلام ,استعلام کارت pvc با چاپ و طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936353/استعلام-پوشاک-زنانه'>استعلام پوشاک زنانه  / استعلام، استعلام پوشاک زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936315/استعلام-دستگاه-فشارسنج-فشار-وریدی-مرکزی-عقربه-ای'>استعلام دستگاه فشارسنج فشار وریدی مرکزی عقربه ای  / استعلام, استعلام دستگاه فشارسنج فشار وریدی مرکزی عقربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936295/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935552/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-92-96متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 92.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 92.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935892/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-652-60متر'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936307/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936317/استعلام-خرید-172-عدد-باتری-سیلد-اسیدی'>استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی / استعلام,استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936347/استعلام-خرید-ترانسدیو-سرهای-قدرت-و-جریانی'>استعلام خرید ترانسدیو سرهای قدرت و جریانی / استعلام، استعلام خرید ترانسدیو سرهای قدرت و جریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936311/استعلام-نصب-دکل-و-سیم-کشی-واریانت'>استعلام نصب دکل و سیم کشی واریانت / استعلام، استعلام نصب دکل و سیم کشی واریانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936296/استعلام-اسکنر-KODAK-I2620'>استعلام  اسکنر KODAK I2620 / استعلام, استعلام  اسکنر KODAK I2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936281/استعلام-رم-سرور-DDR4-2133'>استعلام رم سرور DDR4 2133   / استعلام, استعلام رم سرور DDR4 2133  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936308/استعلام-ترانس-جریان-24-کیلوولت-حلقوی'>استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت حلقوی / استعلام ,استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936310/استعلام-دستگاه-ریکلوزر-20-کیلوولت-وکیوم'>استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم  / استعلام ,استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936314/استعلام-به-همراه-باطری-و-کابینت-kVA-ظرفیت-UPS-3'>استعلام به همراه باطری و کابینت kVA ظرفیت UPS 3 / استعلام ,استعلام  به همراه باطری و کابینت kVA ظرفیت UPS 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935894/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-89متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936335/استعلام-دو-دستگاه-سوئیچ-NEXUS'>استعلام دو دستگاه سوئیچ NEXUS  / استعلام,استعلام دو دستگاه سوئیچ NEXUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936346/استعلام-کارتن-و--'>استعلام کارتن و ... / استعلام کارتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936277/استعلام-دیگ-بخار-ایستاده-مخصوص-واحد-خشکشویی-و-لباسشویی--'>استعلام دیگ بخار ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و لباسشویی ... / استعلام , استعلام دیگ بخار ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936297/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936303/استعلام-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-محل-استقرار-رانندگان'>استعلام بازسازی و رنگ آمیزی محل استقرار رانندگان  / استعلام , استعلام بازسازی و رنگ آمیزی محل استقرار رانندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936337/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936344/استعلام-تهیه-و-نصب-در-اتوماتیک-وجک-معلول'>استعلام تهیه و نصب در اتوماتیک وجک معلول / استعلام , استعلام تهیه و نصب در اتوماتیک وجک معلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936338/استعلام-خرید-8-دستگاه-تلویزیون-و-6-دستگاه-جارو-برقی-اسنوا'>استعلام خرید 8 دستگاه تلویزیون و 6 دستگاه جارو برقی اسنوا  / استعلام خرید 8 دستگاه تلویزیون و 6 دستگاه جارو برقی اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936327/استعلام-نرده-استیل'>استعلام نرده استیل / استعلام نرده استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936302/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد-CAT6A'>استعلام کابل شبکه پچ کورد CAT6A / استعلام کابل شبکه پچ کورد CAT6A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935818/مزایده-ششدانگ-خانه-طلق-مساحت-1272-88متر'>مزایده ششدانگ خانه طلق مساحت 1272.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه طلق مساحت 1272.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936286/استعلام-سوئیچ-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ شبکه رایانه / استعلام سوئیچ شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936276/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936283/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام,استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936279/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل   / استعلام, استعلام گاز استریل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936271/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام, استعلام کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936259/استعلام-دستگاه-پین-پد-با-پورت-USB-و-اترنت'>استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت / استعلام, استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936348/استعلام-خرید-دو-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی  / استعلام,استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936377/استعلام-هارد-دیسک-EXTEMAL'>استعلام هارد دیسک EXTEMAL / استعلام, استعلام هارد دیسک EXTEMAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936411/استعلام-هارد-دیسک-EXTEMAL'>استعلام هارد دیسک EXTEMAL / استعلام, استعلام هارد دیسک EXTEMAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936391/استعلام-فرش-ماشینی-اکریلیک'>استعلام فرش ماشینی اکریلیک  / استعلام,استعلام فرش ماشینی اکریلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935821/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-17117-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17117 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936364/استعلام-خرید-55-دستگاه-all-in-one'>استعلام خرید 55 دستگاه all in one / استعلام,استعلام خرید 55 دستگاه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936446/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ترافیک-لایه-هفت-کاربران-اینترنتی'>استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی / استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936434/استعلام-دو-دستگاه-فایروال-Juniper-SRX-1500'>استعلام دو دستگاه فایروال Juniper SRX 1500 / استعلام دو دستگاه فایروال Juniper SRX 1500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936425/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب  / استعلام سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936405/استعلام-میز-منشی'>استعلام میز منشی  / استعلام میز منشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936368/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی / استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936389/استعلام-انجام-عملیات-کالیبراسیون-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936401/استعلام-برگزاری-تور-صنعتی-تبریز'>استعلام برگزاری تور صنعتی تبریز  / استعلام ,استعلام برگزاری تور صنعتی تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936413/استعلام-تابلو-دیماندی-کامپوزیت-60-کیلووات'>استعلام تابلو دیماندی کامپوزیت 60 کیلووات  / استعلام ، استعلام تابلو دیماندی کامپوزیت 60 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936418/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی  / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935779/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936424/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام ، سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936399/استعلام-خرید-ترمومتر'>استعلام خرید ترمومتر / استعلام , استعلام خرید ترمومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936379/استعلام-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-در-شهرک-صنعتی-خیرآباد'>استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی خیرآباد / استعلام, استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936381/استعلام-اجرای-شبکه-برق-20-کیلوولت-و--'>استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت و... / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936387/استعلام-ترمیم-نوار-حفاری-(لکه-گیری)'>استعلام ترمیم نوار حفاری (لکه گیری)  / استعلام, استعلام ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936394/استعلام-لوازم-چاه-ارت'>استعلام لوازم چاه ارت / استعلام, استعلام لوازم چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936343/استعلام-تهیه-و-تولید-کلیپ'>استعلام تهیه و تولید کلیپ / استعلام,استعلام تهیه و تولید کلیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936355/استعلام-سیم--کلید-پریزو--'>استعلام سیم ، کلید، پریزو ... / استعلام,استعلام سیم ، کلید، پریزو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936363/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936340/استعلام-فن-آکسیال-تکفاز-با-قطر-50-سانتی-متر--'>استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ... / استعلام,استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935794/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-جهت-بهسازی-مرکز-دیتای-ساختمان-انقلاب-اسلامی'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936330/استعلام-خرید-ALL-IN-ONE'>استعلام خرید ALL IN ONE / استعلام,استعلام خرید ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936429/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-نظافت-ساختمانهای-اداری'>استعلام انجام امور خدماتی و نظافت ساختمانهای اداری / استعلام، استعلام انجام امور خدماتی و نظافت ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936414/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام, استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936402/استعلام-عملیات-ایمن-سازی-و-کانالیزه-نمودن'>استعلام عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن / استعلام، استعلام عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936380/استعلام-تابلو-توزیع-برق-25-کیلو-وات'>استعلام تابلو توزیع برق 25 کیلو وات / استعلام , استعلام تابلو توزیع برق 25 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936362/استعلام-با-متعلقات-power-Analysis'>استعلام با متعلقات power Analysis / استعلام , استعلام  با متعلقات power Analysis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936455/استعلام-پیاده-کردن-محل-چراغ-روی-زمین-باند-فرودگاه'>استعلام  پیاده کردن محل چراغ روی زمین باند فرودگاه / استعلام , استعلام   پیاده کردن محل چراغ روی زمین باند فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936440/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام, استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936416/استعلام-آجر-5-10-20-جهت-مرمت'>استعلام آجر 5*10*20 جهت مرمت  / استعلام آجر 5*10*20 جهت مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936400/استعلام-2-دستگاه-ویدیو-پرژکتور'>استعلام 2 دستگاه ویدیو پرژکتور  / استعلام, استعلام 2 دستگاه ویدیو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935775/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936444/استعلام-6-دستگاه-نوبت-دهی-به-همراه-6-دستگاه-تلویزیون-LED--'>استعلام 6 دستگاه نوبت دهی به همراه 6 دستگاه تلویزیون LED ... / استعلام 6 دستگاه نوبت دهی به همراه 6 دستگاه تلویزیون LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936458/استعلام-هارد-دیسک-رایانه--'>استعلام هارد دیسک رایانه.... / استعلام هارد دیسک رایانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936278/استعلام-نیازمند-به-سالن-همایش-و-پذیرایی'>استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی  / استعلام,استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936287/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936258/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام,استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936252/استعلام-پنکه-پارس-خزر'>استعلام پنکه پارس خزر / استعلام,استعلام پنکه پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936247/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی-گازسوز'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936242/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-اتصالی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی  / استعلام,استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936264/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی-گازسوز-و---'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز و .... / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936325/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935771/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-درزگیری-پلیمری-و-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936331/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی  / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936289/استعلام-مایع-سفید-کننده-آب-ژاول'>استعلام مایع سفید کننده آب ژاول / استعلام ,استعلام مایع سفید کننده آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936255/استعلام-حمل-و-نصب-شناور'>استعلام حمل و نصب شناور / استعلام ,استعلام حمل و نصب شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936240/استعلام2915-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-شهید-حسینی'>استعلام2915  تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی / استعلام ,استعلام2915  تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936231/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936219/استعلام-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-راهیان-نور-قهرار-و--'>استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور قهرار و ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور قهرار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936222/استعلام-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-روستای-سرونو-و--'>استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی روستای سرونو و ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی روستای سرونو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936229/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936239/استعلام-میز-اداری-و-میز-کنفرانس'>استعلام میز اداری و میز کنفرانس / استعلام میز اداری و میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936245/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935858/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-164-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 164.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 164.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936249/استعلام-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>استعلام تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب / استعلام، استعلام تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936260/استعلام-لوله-160-ده-آتمسفر-P80'>استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80 / استعلام ,استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936265/استعلام-اسپلیت-ال-جی'>استعلام اسپلیت ال جی  / استعلام, استعلام اسپلیت ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936227/استعلام-خاک-انداز'>استعلام خاک انداز / استعلام,استعلام خاک انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936244/استعلام-گاوصندوق-نسوز'>استعلام گاوصندوق نسوز  / استعلام,استعلام گاوصندوق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936262/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع  سفید کننده / استعلام,استعلام مایع  سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936294/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع  ظرفشویی / استعلام,استعلام مایع  ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936299/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف'>استعلام لیوان یک بار مصرف  / استعلام,استعلام لیوان یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936270/استعلام-زونکن-بایگانی'>استعلام زونکن بایگانی / استعلام ,استعلام زونکن بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935816/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936238/استعلام-زونکن-a4'>استعلام زونکن a4 / استعلام,استعلام زونکن a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936233/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936228/استعلام-نوار-نقاله-۲-تکه'>استعلام نوار نقاله ۲ تکه  / استعلام,استعلام نوار نقاله ۲ تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936223/استعلام-خرید-مصالح-شن'>استعلام خرید مصالح شن  / استعلام، استعلام خرید مصالح شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936282/استعلام-خرید-بیس-0-25'>استعلام خرید بیس 0-25 / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936274/استعلام-فرش-ماشینی-طرح-سجاده'>استعلام فرش ماشینی طرح سجاده / استعلام,استعلام فرش ماشینی طرح سجاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936450/استعلام-کنتور-مصرف-داخلی'>استعلام کنتور مصرف داخلی  / استعلام کنتور مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936453/استعلام-خرید-پل-کامل-کلید-وکیوم-بانک-خازنی-20-کیلوولت'>استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت  / استعلام ، استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936388/استعلام-خرید-دوربین-پچ-پنل'>استعلام خرید دوربین -پچ پنل / استعلام, استعلام خرید دوربین -پچ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936409/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تست-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-و--'>استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ... / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935576/مزایده-سه-دانگ-و-177-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 177.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 177.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935766/مناقصه-انتخاب-عامل-چهارم-(MC)-جهت-یک-پروژه-نیروگاهی'>مناقصه انتخاب عامل چهارم (MC) جهت یک پروژه نیروگاهی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انتخاب عامل چهارم (MC) جهت یک پروژه نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936426/استعلام-خرید-مانیتور-صنعتی'>استعلام خرید مانیتور صنعتی  / استعلام ، استعلام خرید مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936445/استعلام-خرید-28-عدد-فن-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 28 عدد فن ترانسفورماتور  / استعلام ,استعلام خرید 28 عدد فن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936354/استعلام-خرید-فرنج-وشلوار--شلوار-تک--پیراهن'>استعلام خرید فرنج وشلوار - شلوار تک - پیراهن  / استعلام, استعلام خرید فرنج وشلوار - شلوار تک - پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936372/استعلام-خرید-تلفن-IP--روتر--ماژول--رک'>استعلام خرید تلفن IP - روتر - ماژول - رک / استعلام، استعلام خرید تلفن IP - روتر - ماژول - رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936393/استعلام-گوشت-گوساله-و-مرغ'>استعلام گوشت گوساله و مرغ  / استعلام، استعلام گوشت گوساله و مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936408/استعلام-خرید-pc'>استعلام خرید pc / استعلام, استعلام خرید pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936421/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ  / استعلام, استعلام خرید سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936324/استعلام-ساخت-انبار-پشتیبانی-فرودگاه'>استعلام ساخت انبار پشتیبانی فرودگاه / استعلام,استعلام ساخت انبار پشتیبانی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936336/استعلام-خرید-دستگاه-های-آزمایشگاهی'>استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936375/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935744/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-مدل-89'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936359/استعلام-آب-تصفیه-کن'>استعلام آب تصفیه کن  / استعلام,استعلام آب تصفیه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936350/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی  / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936356/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی / استعلام ، استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936361/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-رومشکان'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان رومشکان / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان رومشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936365/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-پلدختر'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان پلدختر / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان پلدختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936367/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دوره-چگنی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دوره چگنی / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دوره چگنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936369/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-بروجرد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان بروجرد / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936360/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-ازنا'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان ازنا / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936366/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-الشتر'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان الشتر / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936373/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-خرم-آباد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان خرم آباد / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935754/مزایده-کیس-کامل-کامپیوتر--مرحله-دوم'>مزایده کیس کامل کامپیوتر ...مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده کیس کامل کامپیوتر ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936376/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-نور-آباد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان نور آباد / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان نور آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936382/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دورود'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936358/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-3060-کانن--'>استعلام پرینتر سیاه و سفید 3060 کانن.... / استعلام پرینتر سیاه و سفید 3060 کانن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936385/استعلام-لوله-گاما-پلاستیکی-شفاف-12-75'>استعلام لوله گاما پلاستیکی شفاف 12*75 / استعلام لوله گاما پلاستیکی شفاف 12*75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936415/استعلام-بررسی-وضعیت-قراردادهای-غیر-فعال-و-راکد-درون-شهرکها'>استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها / استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936430/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936439/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936345/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936374/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دورود'>استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود / استعلام ، استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936398/استعلام-گوجه-تازه-درجه-یک'>استعلام گوجه تازه درجه یک  / استعلام ,استعلام گوجه تازه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935902/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2680متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936357/استعلام-برد-هوشمند'>استعلام برد هوشمند  / استعلام,استعلام برد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936334/استعلام-لپتاپ'>استعلام لپتاپ  / استعلام,استعلام لپتاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936316/استعلام-لپتاپ-نیمه-حرفه-ای'>استعلام لپتاپ نیمه حرفه ای  / استعلام,استعلام لپتاپ نیمه حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936300/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-ساختمان'>استعلام ساماندهی و تعمیر ساختمان  / استعلام,استعلام ساماندهی و تعمیر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936291/استعلام-مقاوم-سازی-سقف-کاخ-مروارید'>استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید  / استعلام, استعلام  مقاوم سازی سقف کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936323/استعلام-ساماندهی-ساختمان-جانبی-داخل-کاخ'>استعلام ساماندهی ساختمان جانبی داخل کاخ / استعلام,استعلام ساماندهی ساختمان جانبی داخل کاخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936269/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936292/استعلام-خرید-لایسنس-و-تهیه-سایر-تمهیدات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام خرید لایسنس و تهیه سایر تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام خرید لایسنس و تهیه سایر تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936312/استعلام-زونکن-فانتزی'>استعلام زونکن فانتزی / استعلام زونکن فانتزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935758/مزایده-فروش-تراکتور--گاوآهن--ملک-مسکونی-و--'>مزایده فروش تراکتور ، گاوآهن ، ملک مسکونی و ... / مزایده , مزایده فروش تراکتور ، گاوآهن ، ملک مسکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936349/استعلام-پمپ-فرمان-لودر'>استعلام پمپ فرمان لودر  / استعلام پمپ فرمان لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936351/استعلام-خرید-کارتهای-FM458-ADDFEM-PROFIBUS-EDEVICE'>استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE / استعلام, استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936322/استعلام-پمپ-پرتال-با-موتور'>استعلام پمپ پرتال با موتور  / استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936313/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب  / استعلام، استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936284/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری-شهرستان-پارس-اباد--'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان پارس اباد .. / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان پارس اباد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936267/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری--'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری ... / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936326/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری-شهرستان-گرمی'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان گرمی / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936329/استعلام-تامین-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام تامین جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام، استعلام  تامین جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936318/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936321/استعلام-دیزل-ژنراتور-سیار-250-کیلووات'>استعلام دیزل ژنراتور سیار 250 کیلووات / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور سیار 250 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935764/مزایده-فروش-یک-دستگاه-قایق-موتوری-و--'>مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936298/استعلام-ویدئووال'>استعلام ویدئووال / استعلام, استعلام ویدئووال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936272/استعلام-تلفن-ماهواره-ای-ثریا'>استعلام تلفن ماهواره ای ثریا / استعلام، استعلام تلفن ماهواره ای ثریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936288/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری  / استعلام، استعلام دوربین فیلم برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936304/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام، استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936328/استعلام-اسکنر-و-چاپگر-رنگی'>استعلام اسکنر و چاپگر رنگی / استعلام، استعلام اسکنر و چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936339/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام درب و پنجره دو جداره / استعلام، استعلام درب و پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936309/استعلام-خرید-چهار-عدد-صندلی-مبله'>استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله / استعلام,استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936301/استعلام-میز-کنفرانس-ال-شکل'>استعلام میز کنفرانس ال شکل  / استعلام,استعلام میز کنفرانس ال شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936290/استعلام-خرید-یک-عدد-صندلی-راینو'>استعلام خرید یک عدد صندلی راینو  / استعلام,استعلام خرید یک عدد صندلی راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936285/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-راینو-m530-و--'>استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو m530 و.... / استعلام ، استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو m530 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935769/مزایده-فروش-5-تخته-فرش-12-متری'>مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری / مزایده , مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936333/استعلام-دستگاه-مدولاتور-گیرنده-دیجیتال-IPTV--'>استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال IPTV ... / استعلام، استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال IPTV ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936432/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936454/استعلام-طراحی-کتاب'>استعلام طراحی کتاب  / استعلام,استعلام طراحی کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936251/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات  / استعلام، استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936275/استعلام-اسپلیت-50-هزار-ایستاده'>استعلام اسپلیت 50 هزار ایستاده / استعلام, استعلام اسپلیت 50 هزار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936319/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936341/استعلام-کابل-کشی-شبکه-داخلی-ساختمان'>استعلام کابل کشی شبکه داخلی ساختمان  / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه داخلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936257/استعلام-کابل-کشی-ساختمان'>استعلام کابل کشی ساختمان / استعلام, استعلام کابل کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935923/مزایده-سند-شماره-10-200-اصلی-مساحت-6075متر'>مزایده سند شماره 10/200 اصلی مساحت 6075متر / مزایده,مزایده سند شماره 10/200 اصلی مساحت 6075متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936273/استعلام-میکسر-صدا-ساندکرافت-VI1'>استعلام میکسر صدا ساندکرافت VI1 / استعلام میکسر صدا ساندکرافت VI1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-193-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 193.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 193.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935777/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلو-فرمان-و-کنترل-مربوط-به-خط-تولید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تابلو فرمان و کنترل مربوط به خط تولید نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تابلو فرمان و کنترل مربوط به خط تولید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935579/