مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988896/آگهی-ارزیابی-کیفی-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی--کالیبراسیون-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988897/مناقصه-امور-طبح-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه امور طبح و توزیع غذای روزانه / مناقصه,مناقصه امور طبح و توزیع غذای روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988903/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988904/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و--'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع سه وعده غذا  و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع سه وعده غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988906/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-روکش-راههای-حوزه-استحفاظی--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه لکه گیری، روکش راههای حوزه استحفاظی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه لکه گیری، روکش راههای حوزه استحفاظی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988908/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-پکیج-های-سرمایشی'>مناقصه سرویس و نگهداری پکیج های سرمایشی / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری پکیج های سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988910/فراخوان-مناقصه-عملیات-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-شماره-2--'>فراخوان مناقصه عملیات ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره 2 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988912/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-صنایع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی صنایع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی صنایع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988913/فراخوان-انتخاب-مشاور-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-سازه-ها--'>فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه ها... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988914/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988917/مناقصه-قطعات-یدکی-کاترپیلار-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار    نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988918/مناقصه-انجام-پروژه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988920/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طراحی--ساخت--تامین-تجهیزات--عملیات-ساختمانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988922/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988923/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی-تقاطع--'>مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988927/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988929/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور'>مناقصه بهسازی و تعریض محور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988930/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-در-حوزه-خدماتی-5-شهرداری'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان در حوزه خدماتی 5 شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان در حوزه خدماتی 5 شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988932/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث-شبکه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988937/مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه--زیرسازی--جدول-گذاری'>مناقصه عملیات ترمیم ترانشه ، زیرسازی ، جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه ، زیرسازی ، جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988940/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988941/مناقصه-عملیات-پرتونگاری-سرجوش-لوله-ها-و-اتصالات-فولادی-خط-آبرسانی'>مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988943/مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-مصالح--ساخت--تست--راه-اندازی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988944/مناقصه-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-و-تغذیه-گاز-به-تعدادی-از-واحدهای-صنعتی--'>مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع و تغذیه گاز به تعدادی از واحدهای صنعتی... / مناقصه عمومی, مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع و تغذیه گاز به تعدادی از واحدهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988945/فراخوان-انتخاب-مشاور-پروژه-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-تجدید'>فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید / تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988947/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه تجدید اول عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988949/مناقصه-خدمات-مربوط-به-برنامه-تهیه-و-تامین-مواد-گل-و-ساخت-سیال-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مربوط به برنامه تهیه و تامین مواد گل و ساخت سیال حفاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به برنامه تهیه و تامین مواد گل و ساخت سیال حفاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988950/فراخوان-تجدید-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی'>فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988954/مناقصه-خرید--حمل--نظارت-بر-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-جذبی--بار-دوم'>مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988956/مناقصه-خرید--تهیه-تجهیزات--مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی--'>مناقصه خرید ، تهیه تجهیزات ، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، تهیه تجهیزات ، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988957/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988958/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-WMA---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم WMA... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم WMA... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988960/مناقصه-عملیات-اجرایی-سد-عنبران-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سد عنبران- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی سد عنبران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988961/مناقصه-خرید-و-نصب-یونیت-پکیج-تهویه-مطبوع'>مناقصه خرید و نصب یونیت پکیج تهویه مطبوع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب یونیت پکیج تهویه مطبوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988962/مناقصه-عملیات-پروژه-ابنیه-فنی-جاده-های-سرویس'>مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس / مناقصه عمومی ، مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988963/فراخوان-تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988966/مناقصه-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-گازی'>مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988971/شناسایی-پیمانکار-جهت-واگذاری-مرکز-ناباروری'>شناسایی پیمانکار جهت واگذاری مرکز ناباروری / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت واگذاری مرکز ناباروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988974/مناقصه-اصلاح-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب-و--'>مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988976/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی--'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988978/فراخوان-خرید-ده-دستگاه-دروازه-فلزیاب'>فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب  / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988979/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-جوی-ها-عملیات-لایروبی-بازسازی-سقف-کاذب-و--'>مناقصه انجام عملیات بازسازی جوی ها، عملیات لایروبی، بازسازی سقف کاذب و... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بازسازی جوی ها، عملیات لایروبی، بازسازی سقف کاذب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988982/فراخوان-واگذاری-مجتمع-سردابی-کنیکور--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988983/مناقصه-تعمیرات-شبکه-برق-سد-کوثر'>مناقصه تعمیرات شبکه برق سد کوثر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات شبکه برق سد کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988988/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-و-اداری-و--'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری و ... / فراخوان عمومی , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988992/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988993/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-آببندهای-توربین-و-تور---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین و تور ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین و تور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988997/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-ای-نظارت-بر-اجرای-سامانه-های-نوین-آبیاری--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره ای نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری... / مناقصه, مناقصه خرید خدمات مشاوره ای نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988998/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مواد-و-مصالح-معدنی'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989001/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-پروژه-احداث-کارخانه-بازیافت-شهری'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث کارخانه بازیافت شهری / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث کارخانه بازیافت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989002/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-نظافت-رفت-و-روب-و-شستشوی-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989005/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989007/مناقصه-خدمات-پاسخگویی-به-خطوط-تلفن-مرکز-122-استان'>مناقصه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989008/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجموعه-مرکز-محله---نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجموعه مرکز محله ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشارکت در ساخت مجموعه مرکز محله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989011/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-تامین-مصالح-و-احداث-خطوط-نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری جهت تامین مصالح و احداث خطوط- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه سرمایه گذاری جهت تامین مصالح و احداث خطوط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989013/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت  / آگهی فراخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989016/مناقصه-کنتور-1-2-نیمه-خشک-و-یک-دستگاه-میز-تست-کنتور-خانگی---نوبت-دوم'>مناقصه کنتور 1/2 نیمه خشک و یک دستگاه میز تست کنتور خانگی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه کنتور 1/2 نیمه خشک و یک دستگاه میز تست کنتور خانگی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989022/مناقصه-جمع-آوری-و-اتلاف-سگ-های-ولگرد-و-ناقل-بیماری'>مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989023/مناقصه-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات- نظافت- پذیرایی و دبیرخانه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خدمات- نظافت- پذیرایی و دبیرخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989026/مناقصه-تامین-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989027/مناقصه-بازسازی-میدان-و--'>مناقصه بازسازی میدان و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی میدان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989035/ارزیابی-کیفی-و-تشخیص-صلاحیت-پیمانکاران-اجرای-فاز-یک-فنس-کشی'>ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای فاز یک فنس کشی / آگهی فراخوان عمومی ، ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای فاز یک فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989036/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-گلاسبید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989038/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-دو-واحد-مخزن-8500-مترمکعبی-بتنی-مدفون'> آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای دو واحد مخزن 8500 مترمکعبی بتنی مدفون /  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای دو واحد مخزن 8500 مترمکعبی بتنی مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989040/فراخوان-اجرایی-سرریز-اضطراری-و-لوله-گذاری-و-احداث-آدم-روها-نوبت-دوم'>فراخوان اجرایی سرریز اضطراری و لوله گذاری و احداث  آدم روها نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان اجرایی سرریز اضطراری و لوله گذاری و احداث  آدم روها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989042/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-منبع-هوایی-100-متر-مکعبی'>فراخوان مناقصه عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989044/مناقصه-نیرورسانی-به-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب  / آگهی مناقصه به روش فشرده با ارزیابی کیفی ، مناقصه نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989045/فراخوان-اجرایی-سرریز-اضطراری-به-روش-لوله-رانی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرایی سرریز اضطراری به روش لوله رانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان اجرایی سرریز اضطراری به روش لوله رانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989047/مناقصه-تامین-نیروی-انجام-عملیات-مربوط-به-نگهبانی-و-انتظامات-و-حفظ-و-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989051/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران'> استعلام ارزیابی کیفی مشاوران  / آگهی استعلام,  استعلام ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989052/مناقصه-تهیه-(خرید)-و-حمل-(بارگیری--حمل-و-باراندازی-)-لوله--اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه (خرید) و حمل (بارگیری ، حمل و باراندازی ) لوله ، اتصالات نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه (خرید) و حمل (بارگیری ، حمل و باراندازی ) لوله ، اتصالات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989053/مناقصه-چاپ-و-صحافی-240-000-جلدگاه-شمار-رومیزی-سال-97--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ و صحافی 240.000 جلدگاه شمار رومیزی سال 97 - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چاپ و صحافی 240.000 جلدگاه شمار رومیزی سال 97 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989055/مناقصه-تهیه-و-عایق-کاری-لوله-های-سایزهای-مورد-نیاز'>مناقصه تهیه و عایق کاری لوله های سایزهای مورد نیاز  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و عایق کاری لوله های سایزهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989056/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989059/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989060/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-انتقال-مکانیزه'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم انتقال مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  طراحی و ساخت سیستم انتقال مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989064/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-صداگیر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989066/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989069/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی'>مناقصه ارائه خدمات عمومی  / مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989071/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی  / مناقصه , مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989074/تجدید-مناقصه-عملیات-تخلیه--بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>تجدید مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989075/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-حدود-100-دستگاه-از-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989077/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه  اجرای انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989082/مناقصه-تامین-نیروی-ستادی-و-واگذاری-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی-تجدید'>مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989083/مناقصه-سازه-های-بند-خاکی-و--'>مناقصه سازه های بند خاکی و ... / مناقصه , مناقصه سازه های بند خاکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989086/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989088/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-و-الکتریکی-مراکز-سطح-شهر'>مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و الکتریکی مراکز سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و الکتریکی مراکز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989089/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پروژه-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989092/مناقصه-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی-سال-97'>مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989095/اصلاحیه-مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989100/مناقصه-خرید-ترانسهای-خشک'>مناقصه خرید ترانسهای خشک  / مناقصه ، مناقصه خرید ترانسهای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989101/مناقصه-تعمیر-و-کالیبراسیون-انواع-کنتورهای-توربینی'>مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989103/تجدید-فراخوان-ساخت-ساختمان-مرجع-آزمایشگاه---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ساخت ساختمان مرجع آزمایشگاه ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان  ساخت ساختمان مرجع آزمایشگاه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989104/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-طرح-احداث-کارخانه'>فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه / فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989105/مناقصه-عمومی-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-های-حفاظت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989107/فراخوان-مناقصه-تهیه-کلیه-مصالح-و-اجرای-ساختمان-سوله-انبار-بهره-برداری--'>فراخوان مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ساختمان سوله انبار بهره برداری... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ساختمان سوله انبار بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989108/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-اداره-ترابری---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989110/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور-گچساران--'>مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989111/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-پمپاژ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989115/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-کلیه-مصالح-ابزار-ماشین-آلات-و-اجرای-عملیات-احداث-تونل--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ...  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989124/فراخوان-مناقصه-احداث-روشنایی-فیروزآباد-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989127/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989129/مناقصه-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی ... / مناقصه,مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989131/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین--سری-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین - سری دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر) سری دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989133/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-نقاط-الحاقی-شرق'>مناقصه شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989135/مناقصه-خرید-تامین-بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان-در-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تامین بارگیری، حمل باراندازی و چیدمان در انبار نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ,مناقصه خرید تامین بارگیری، حمل باراندازی و چیدمان در انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989136/مناقصه-خرید-باتری--'>مناقصه خرید باتری... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989138/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989139/مناقصه-خدمات-ساخت-تجهیزات-و-مونتاژ-10-دستگاه-خودرو-آتش-نشانی-ایسوزو-6-تن--'>مناقصه خدمات ساخت تجهیزات و مونتاژ 10 دستگاه خودرو آتش نشانی ایسوزو 6 تن... / مناقصه, مناقصه خدمات ساخت تجهیزات و مونتاژ 10 دستگاه خودرو آتش نشانی ایسوزو 6 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989144/مناقصه-تعویض-پوشش-لوله-های-زیرزمینی-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989145/مناقصه-تامین-170-تن-گاردریل-دو-موج-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989146/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-شیرآلات-و-اتصالات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989148/فراخوان-مطالعات-تعیین-حد-و-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه-ها'>فراخوان مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها / آگهی فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989149/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور-گچساران--'>مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ... / مناقصه,مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989151/مناقصه-پروژه-توسعه-اپرون-فرودگاه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه توسعه اپرون فرودگاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه توسعه اپرون فرودگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989153/مناقصه-خرید-الماسه-فرز-پیشانی-تراش-برقو--'>مناقصه خرید الماسه، فرز پیشانی تراش، برقو... / مناقصه, مناقصه خرید الماسه، فرز پیشانی تراش، برقو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989156/فراخوان-تجدید-مناقصه-تدوین-برند-بوک-تمدید'>فراخوان تجدید مناقصه تدوین برند بوک  تمدید  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989157/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989158/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989160/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تجهیزات-فایروال-(WAF)'>مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989163/مناقصه-کابل-برق--نوبت-دوم'>مناقصه کابل برق - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کابل برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989166/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989169/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--دوم'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی - دوم  / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی- دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989171/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع--تجدید'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989176/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-نگهداری-724-دستگاه-ادوات'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری 724 دستگاه ادوات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری 724 دستگاه ادوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989179/مناقصه-اجرای-شبکه-آب-خام-فضای-سبز-شهری-تجدید'>مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری تجدید  / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989181/مناقصه-خرید-27-قطعه'>مناقصه خرید 27 قطعه / مناقصه, مناقصه خرید 27 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989184/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989185/مناقصه-Gyroscopic-Survey-Tool'>مناقصه Gyroscopic Survey Tool / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه Gyroscopic Survey Tool</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989186/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-مهمانپذیری'>آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات مهمانپذیری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات مهمانپذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989189/مناقصه-خرید-2526-عدد-تسمه-ارت-گالوانیزه-7-5-متری'>مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه 7.5 متری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه 7.5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989195/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-درپوش-کانال-ها-و-گالری-های-تاسیساتی-فاضلاب--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب... / مناقصه, مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989199/اصلاحیه-مناقصه-تامین-برق-روستاها'>اصلاحیه مناقصه تامین برق روستاها / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین برق روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989203/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-توسعه-شبکه-هوایی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به توسعه شبکه هوایی / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به توسعه شبکه هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989205/مناقصه-خرید-کاغذ-دیواری'>مناقصه خرید کاغذ دیواری / مناقصه , مناقصه خرید کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989206/مناقصه-حمل-حدود-100-000-تن-گندم--'>مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989212/مناقصه-تکمیل-آسفالت-راههای-روستایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل آسفالت راههای روستایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989214/مناقصه-خرید-کارت-های-الکترونیکی-مورد-نیاز-مولد-بخار-S1-نیروگاه-سیل-ترکیبی--'>مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار S1 نیروگاه سیل ترکیبی ... / مناقصه, مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار S1 نیروگاه سیل ترکیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989217/مناقصه-بهره-برداری-حفاظت-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-شبکه-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات شبکه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989222/فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-آبرسانی-مرحله-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی آبرسانی مرحله دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی آبرسانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989227/فراخوان-Heatless-Desiccant-Air-Dryer--نوبت-دوم'>فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer - نوبت دوم  / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی ,فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989229/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-برای-ممیزی-واحدهای-صنعتی-به-منظور-تهیه-شناسنامه-hsee'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee / فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989231/مناقصه-تامین-خودرو-به-همراه-راننده'>مناقصه تامین خودرو به همراه راننده / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو به همراه راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989234/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989236/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-کارگاههای-مکانیک-و-الکتریک'>مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989244/مناقصه-یک-دستگاه-لودر-جهت-عملیات-بارگیری'>مناقصه یک دستگاه لودر جهت عملیات بارگیری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه یک دستگاه لودر جهت عملیات بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989252/مناقصه-تهیه-و-توزیع-3000-غذا'>مناقصه تهیه و توزیع 3000 غذا / مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع 3000 غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989261/تجدید-مناقصه-خرید-25-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>تجدید مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989262/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه--چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت معابر منظریه / چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه / چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989266/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989267/مناقصه-آسفالت-شهرداری-نجف-شهر--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه  آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989271/مناقصه-انجام-امور-پایش-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-احداث-گردیده'>مناقصه انجام امور پایش، نگهداری و پشتیبانی شبکه احداث گردیده  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پایش، نگهداری و پشتیبانی شبکه احداث گردیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989273/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-و-استانداردسازی-آب--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی آب... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989275/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-تصدیگری-حوزه-های-تخصصی'>مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989283/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی-تقاطع--'>مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ... / مناقصه,مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989284/مناقصه-توسعه-جنگل-و-نهال'>مناقصه توسعه جنگل و نهال / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه جنگل و نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989285/شناسایی-شرکتهای-مشاور-به-منظور-واگذاری-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع'>شناسایی شرکتهای مشاور به منظور واگذاری طرح جامع توسعه شبکه های توزیع  / آگهی شناسایی مشاوران , شناسایی شرکتهای مشاور به منظور واگذاری طرح جامع توسعه شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989289/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-چند-منظوره-1500-نفره'>مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989293/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--اصلاحیه'>مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989296/فراخوان-واگذاری-مجموعه-ورزشی--'>فراخوان واگذاری مجموعه ورزشی.... / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مجموعه ورزشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989298/تجدید-مناقصه-آسفالت-خیابان-ها-و-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989299/مناقصه-تخلیه-پساب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989301/مناقصه-تکمیل-دبستان-6-کلاسه--'>مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989304/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی--'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989306/جذب-سرمایه-گذار-جهت-توسعه-زیرساختهای-مورد-نیاز-مجموعه-گردشگری'>جذب سرمایه گذار جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز مجموعه گردشگری / آگهی جذب سرمایه گذار ، جذب سرمایه گذار جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز مجموعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989309/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی'>فراخوان تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989312/مناقصه-تعدادی-از-اماکن-مورد-نیاز'>مناقصه تعدادی از اماکن مورد نیاز  / آگهی مناقصه,مناقصه تعدادی از اماکن مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989313/استعلام-سیخ-کباب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سیخ کباب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام سیخ کباب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989316/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-سامانه-ستاد'>استعلام یک دستگاه کولر گازی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989322/مناقصه-ترابری-سبک-و-فضای-سبز'>مناقصه ترابری سبک و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه ترابری سبک و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989323/استعلام-لوله-چدن-تایتون-سایت-ستاد'>استعلام لوله چدن تایتون, سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوله چدن تایتون, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989327/مناقصه-خرید-426-حلقه-لاستیک-خرید-286-دستگاه-باطری'>مناقصه خرید 426 حلقه لاستیک- خرید 286 دستگاه باطری / مناقصه,مناقصه خرید 426 حلقه لاستیک- خرید 286 دستگاه باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989330/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989331/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-مناطق-احیا-شده-و-قرق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه نگهداری مناطق احیا شده و قرق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه نگهداری مناطق احیا شده و قرق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989335/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989337/استعلام-اجرای-عملیات-سابداکت-کشی-در-کانالهای-شهری'>استعلام اجرای عملیات سابداکت کشی در کانالهای شهری / استعلام , استعلام اجرای عملیات سابداکت کشی در کانالهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989339/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه روشنایی  / مناقصه مناقصه اجرای عملیات توسعه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989341/آگهی-فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-تهیه-و-اجرا-کانال-های-هوا'>آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت تهیه و اجرا کانال های هوا  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  استعلام قیمت تهیه و اجرا کانال های هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989342/تجدید-مناقصه-احداث-پل-سرتنگ-چلو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پل سرتنگ چلو نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث پل سرتنگ چلو  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989346/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزاری'>مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری  / مناقصه ,مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989347/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-عملیات-حفاری-خشکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989350/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-گذاری-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری آبهای سطحی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989352/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ... / مناقصه,مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989353/مناقصه-p-f-brown-boveri--cei-نوبت-دوم'>مناقصه p/f brown boveri & cei- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه p/f brown boveri & cei - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989356/فراخوان-یک-قطعه-زمین-جهت-کاربری-فلزی'>فراخوان یک قطعه زمین جهت کاربری فلزی / آگهی فراخوان,فراخوان یک قطعه زمین جهت کاربری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989360/آگهی-دوم-مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-۱۷-شهریور--نوبت-دوم'>آگهی دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم  / آگهی دوم مناقصه، آگهی دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989366/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-کارخانه-کمپوست'>مناقصه عملیات پروژه احداث کارخانه کمپوست / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پروژه احداث کارخانه کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989369/مناقصه-عملیات-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989371/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی--نظافت--تخلیه-و-بارگیری'>اطلاعیه مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری / اطلاعیه , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989373/مناقصه-امور-انتظامی-و-حراستی-(پلیس-انتظام)'>مناقصه امور انتظامی و حراستی (پلیس انتظام)  / آگهی مناقصه، مناقصه امور انتظامی و حراستی (پلیس انتظام) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989374/مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان--آگهی-دوم'>مناقصه بازسازی بخش زایمان... آگهی دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی بخش زایمان... آگهی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989376/مناقصه-امورات-مربوط-به-فضای-سبز-پارک-ها-و-میادین-و-بلوارها'>مناقصه امورات مربوط به فضای سبز پارک ها و میادین و بلوارها / ​آگهی مناقصه,مناقصه امورات مربوط به فضای سبز پارک ها و میادین و بلوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989383/مناقصه-عملیات-پایپینگ-خطوط-نفتی-و--'>مناقصه عملیات پایپینگ خطوط نفتی و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات پایپینگ خطوط نفتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989384/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989385/تجدید-مناقصه-خرید-علائم-عمودی--'>تجدید مناقصه خرید علائم عمودی ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید علائم عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989390/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-زیرسازی'>مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989393/مناقصه-خرید-برج-های-خنک-کننده'>مناقصه خرید برج های خنک کننده / مناقصه,مناقصه خرید برج های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989396/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989398/مناقصه-تامین-30-دستگاه-خودروی-سواری-و-4-دستگاه-خودروی-دو-کابین-کمک-دار'>مناقصه  تامین 30 دستگاه خودروی سواری و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 30 دستگاه خودروی سواری و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989401/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-فضای-سبز-نگهداری-فضای-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989407/مناقصه-نسبت-به-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی--چاپ-دوم'>مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی - چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989410/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-و-انشعاب--'>مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و انشعاب...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و انشعاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989411/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهرداری'>مناقصه واگذاری خدمات شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989415/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-احداث-مخازن'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخازن / مناقصه ,مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989421/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-آسفالت'>مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989422/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g4'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g4  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989424/اولین-همایش-استانی-گفتمان-اعتدال-فراخوان-مقاله'>اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989425/مناقصه-تکمیل-سالن-پردیس-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه تکمیل سالن پردیس مرحله دوم چاپ اول / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن پردیس مرحله دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989426/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-فاز-دوم--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم ... / مناقصه,مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989430/استعلام-پشتی-طبی-ارگونومیک'>استعلام پشتی طبی ارگونومیک / استعلام,استعلام پشتی طبی ارگونومیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989432/مناقصه-خرید-فرستنده-قطعات-برقی'>مناقصه خرید فرستنده قطعات برقی / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید فرستنده قطعات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989433/استعلام-اجرای-تعمیرات-مورد-نیاز-و-بازسازی-محوطه-کارگاه'>استعلام اجرای تعمیرات مورد نیاز و بازسازی محوطه کارگاه  / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات مورد نیاز و بازسازی محوطه کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989435/مناقصه-عملیات-احداث-بلوار-چناران-شهرداری-منطقه-چهار-نجف-آباد-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد چاپ دوم / مناقصه,مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989436/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-نواحی-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989437/مناقصه-پروژه-گردشگری-(طرح-کمپینگ-ساحلی)---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گردشگری (طرح کمپینگ ساحلی) ... نوبت دوم / مناقصه  عمومی, مناقصه پروژه گردشگری (طرح کمپینگ ساحلی) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989438/استعلام-تعویض-و-نصب-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام تعویض و نصب درب شیشه ای اتوماتیک  / استعلام ,استعلام تعویض و نصب درب شیشه ای اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989440/مناقصه-خرید-گیج-دما'>مناقصه خرید گیج دما / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید گیج دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989442/مناقصه-خرید-لامپ-led'>مناقصه خرید لامپ led / مناقصه  خرید لامپ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989443/جشنواره-بزرگ-غذای-سالم'>جشنواره بزرگ غذای سالم  / جشنواره بزرگ غذای سالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989445/استعلام-انواع-قطع-کننده'>استعلام انواع قطع کننده / استعلام ,استعلام انواع قطع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989447/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه, مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989448/استعلام-طی-لاستیکی'>استعلام طی لاستیکی  / استعلام ,استعلام طی لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989450/مناقصه-ساخت-p-f-worthington-centrifugal-pumps'>مناقصه ساخت p/f worthington centrifugal pumps  / مناقصه ساخت بدون سپرده,مناقصه ساخت p/f worthington centrifugal pumps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989451/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام, استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989454/مناقصه-ساخت-valve-stem-for-metering-pumps'>مناقصه ساخت valve stem for metering pumps / مناقصه ساخت بدون سپرده,مناقصه ساخت valve stem for metering pumps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989456/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهر-تجدید'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989457/مناقصه-احداث-اسکلت-ساختمان'>مناقصه احداث اسکلت ساختمان / مناقصه محدود , مناقصه احداث اسکلت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989458/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-فاز-دوم'>مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم  / مناقصه, مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989459/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-آزمایشگاهی-waukesha'>مناقصه خرید لوازم یدکی آزمایشگاهی waukesha / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید لوازم یدکی آزمایشگاهی waukesha</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989461/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989465/سومین-همایش-بین-المللی-صنایع-غذایی-ایران96-9-12'>سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران96.9.12 / سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989466/مناقصه-یک-مرحله-ای-واگذاری-انجام-امور-خدمات--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989468/اولین-همایش-ملی-نهادینه-سازی-کارآفرینی-در-توسعه-پایدار'>اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار / اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989470/همایش-مدیریت-راهبردی-و-کاربردی96-9-12'>همایش مدیریت راهبردی و کاربردی96.9.12 / همایش مدیریت راهبردی و کاربردی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989471/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن  / مناقصه ,مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989473/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989474/استعلام-قطعات-یدکی-سامانه-های-سنجش'>استعلام قطعات یدکی سامانه های سنجش / استعلام , استعلام قطعات یدکی سامانه های سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989476/استعلام-رادیوسوند-مودم-M2K2'>استعلام رادیوسوند مودم M2K2 / استعلام , استعلام رادیوسوند مودم M2K2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989477/استعلام-انجام-اقدامات-لازم-در-راستای-مناسب-سازی-فضاهای-ساختمان'>استعلام انجام اقدامات لازم در راستای مناسب سازی فضاهای ساختمان / استعلام , استعلام انجام اقدامات لازم در راستای مناسب سازی فضاهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989478/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989479/استعلام-آچارکشی-6-برج-رادار'>استعلام آچارکشی 6 برج رادار / استعلام , استعلام آچارکشی 6 برج رادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989481/استعلام-خرید-انواع-کابل-کنترلی'>استعلام خرید انواع کابل کنترلی  / استعلام , استعلام خرید انواع کابل کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989484/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-کمکی-زمینی-(کامپکت)--'>استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی-زمینی (کامپکت)... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی-زمینی (کامپکت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989485/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادن-فاز-6'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 6 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989486/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989487/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989489/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-6-دستگاه-دراوکس'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه دراوکس  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه دراوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989490/مناقصه-تامين-بخشی-از-خدمات-حفاظت-از-اماكن-و-تاسيسات'>مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات   / آگهی مناقصه ، مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989491/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-5'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 5 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989492/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب / مناقصه ,مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989493/استعلام-خرید-8-دستگاه-رله-دیستانس--'>استعلام خرید 8 دستگاه رله دیستانس... / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه رله دیستانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989494/مناقصه-راه-اندازی-و-تعویض-درایوها-و-توسعه-سیستم-کنترل-plc-موتورهای-DC-و--'>مناقصه  راه اندازی و تعویض درایوها و توسعه سیستم کنترل plc موتورهای DC و ...  / مناقصه, مناقصه  راه اندازی و تعویض درایوها و توسعه سیستم کنترل plc موتورهای DC و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989495/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته-و-تجهیزات--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989497/استعلام-کابل-شیلدار'>استعلام کابل شیلدار / استعلام, استعلام کابل شیلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989498/استعلام-۲۴-حلقه-لاستیک'>استعلام ۲۴ حلقه لاستیک  / استعلام ,استعلام ۲۴ حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989499/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-دوجداره-فاضلاب'>استعلام لوله پلی اتیلنی دوجداره فاضلاب / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلنی دوجداره فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989500/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989501/مناقصه-خرید-400-کیلومتر-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار  / مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989502/استعلام-خدمات-عمومی--'>استعلام خدمات عمومی... / استعلام, استعلام خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989503/مناقصه-CASING-9-5-8'>مناقصه  CASING 9-5/8 / آگهی مناقصه ، مناقصه  CASING 9-5/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989504/استعلام-قطعات-فیلتر-خود-شونده-STF'>استعلام قطعات فیلتر خود شونده STF / استعلام, استعلام قطعات فیلتر خود شونده STF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989505/استعلام-microsoft-surface-pro-4-with--'>استعلام microsoft surface pro 4 with... / استعلام, استعلام microsoft surface pro 4 with...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989506/مناقصه-تعمیرات-و-اورهال-کامل-پمپ-های-عمودی-و-افقی'>مناقصه تعمیرات و اورهال کامل پمپ های عمودی و افقی / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و اورهال کامل پمپ های عمودی و افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989507/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر--تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  - تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989509/استعلام-جابه-جایی-شبکه-برق-روستا--'>استعلام جابه جایی شبکه برق روستا... / استعلام, استعلام جابه جایی شبکه برق روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989510/مناقصه-فراخوان-سرمایه-گذاری-دانشکده-دندانپزشکی-در-قالب-(B-O-O-B-O-T)-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دانشکده دندانپزشکی در قالب (B.O.O، B.O.T) نوبت دوم / مناقصه,مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دانشکده دندانپزشکی در قالب (B.O.O، B.O.T) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989511/استعلام-اصلاح-گاردریل-در-راههای-استان'>استعلام اصلاح گاردریل در راههای استان / استعلام , استعلام اصلاح گاردریل در راههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989512/استعلام-​تهیه-پرونده-و-نقشه-توپوگرافی'>استعلام ​تهیه پرونده و نقشه توپوگرافی / استعلام , استعلام ​تهیه پرونده و نقشه توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989514/استعلام-تهیه-و-نصب-مسیر-نمای-ارتجاعی'>استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی / استعلام، استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989515/استعلام-​خرید-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام ​خرید دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام ​خرید دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989516/استعلام-GPS-مدل-گارمین--MAP-64SC-جی--'>استعلام GPS مدل گارمین - MAP 64SC جی... / استعلام, استعلام GPS مدل گارمین - MAP 64SC جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989517/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-چوک-های-پشتیبان'>مناقصه تعمیر و بازسازی چوک های پشتیبان  / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی چوک های پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989518/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادن-فاز-7'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 7 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989519/استعلام-لباسشویی-اسنوا-SWM840-سفید-رنگ--'>استعلام لباسشویی اسنوا SWM840 سفید رنگ... / استعلام, استعلام لباسشویی اسنوا SWM840 سفید رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989520/استعلام-کربنات-سدیم-سبک'>استعلام کربنات سدیم سبک / استعلام، استعلام کربنات سدیم سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989522/استعلام-دستگاه-فکس--جارو-برقی'>استعلام دستگاه فکس - جارو برقی / استعلام ,استعلام دستگاه فکس - جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989523/استعلام-​خرید-نمک-طعام-با-گرید-خوراکی'>استعلام ​خرید نمک طعام با گرید خوراکی / استعلام, استعلام​ خرید نمک طعام با گرید خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989524/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-مستغلات-پالایشگاه-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان مستغلات پالایشگاه و ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان مستغلات پالایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989525/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989526/استعلام-دستمال-کاغذی-و-دستمال-توالت'>استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت / استعلام، استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989527/استعلام-دستگاه-الکتروشوک--کمپانی-ZOL--'>استعلام دستگاه الکتروشوک - کمپانی ZOL... / استعلام, استعلام دستگاه الکتروشوک - کمپانی ZOL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989528/اولین-همایش-ملی-نهادینه-سازی-کارآفرینی-در-توسعه-پایدار'>اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار / اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989529/استعلام-​طراحی-و-چاپ-کتابچه-راهنمای'>استعلام ​طراحی و چاپ کتابچه راهنمای / استعلام , استعلام ​طراحی و چاپ کتابچه راهنمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989530/استعلام-خرید-بلوک-سقفی'>استعلام خرید بلوک سقفی  / استعلام ,استعلام خرید بلوک سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989531/استعلام-​خرید-تجهیزات-اداری-مورد-نیاز'>استعلام ​خرید تجهیزات اداری مورد نیاز / استعلام, استعلام​ خرید تجهیزات اداری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989532/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره / استعلام، استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989533/استعلام​-ریبون-LQ2180-مارک-MEVA-با-گارانتی'>استعلام​ ریبون LQ2180 مارک MEVA با گارانتی  / استعلام , استعلام​ ریبون LQ2180 مارک MEVA با گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989534/استعلام-​مصالح-مورد-نیاز-جهت-ساخت-کانکس'>استعلام ​مصالح مورد نیاز جهت ساخت کانکس / استعلام, استعلام ​مصالح مورد نیاز جهت ساخت کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989536/استعلام-تنقیه-احداث-رادیه-و-برید-ابروه--'>استعلام تنقیه احداث رادیه و برید ابروه... / استعلام, استعلام تنقیه احداث رادیه و برید ابروه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989537/استعلام-سیستم-برگزاری-آزمون-الکترونیکی'>استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی / استعلام , استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989539/همایش-زمین--فضا-و-انرژی-های-پاک-و-اولین-کنفرانس-فناوری-های-نوین'>همایش زمین ، فضا و انرژی های پاک و اولین کنفرانس فناوری های نوین  / همایش زمین ، فضا و انرژی های پاک و اولین کنفرانس فناوری های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989540/استعلام-نگهداری-ابنیه-های-فنی-راهها'>استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها / استعلام، استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989541/استعلام-حفاری-چاه'>استعلام حفاری چاه / استعلام , استعلام حفاری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989542/استعلام-مواد-اولیه-جهت-کارگاه'>استعلام مواد اولیه جهت کارگاه / استعلام ,استعلام مواد اولیه جهت کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989543/استعلام-گوشی-تلفن-VOIP'>استعلام گوشی تلفن VOIP / استعلام, استعلام گوشی تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989544/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی--'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی ... / استعلام, استعلام کپه کاری گیاهان دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989545/استعلام-​احداث-پل-های-محور-روستایی'>استعلام ​احداث پل های محور روستایی / استعلام, استعلام احداث پل های محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989546/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر  / استعلام ,استعلام خرید آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989547/مناقصه-عمومی-احداث-راه-روستایی'>مناقصه عمومی احداث راه روستایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989548/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-مراکز-خدماتی'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام مراکز خدماتی  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای ایزوگام مراکز خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989549/مناقصه-تهیه-و-خرید-کلیه-آهن-آلات-جهت-ساخت-و-نصب-و-مونتاژ---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989550/کنگره-بین-المللی-علوم-و-مهندسی'>کنگره بین المللی علوم و مهندسی / کنگره بین المللی علوم و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989551/استعلام-پودر-کلر'>استعلام پودر کلر / استعلام، استعلام پودر کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989552/استعلام-دستگاه-بدنسازی-42-کاره-4-ایستگاه'>استعلام دستگاه بدنسازی 42 کاره 4 ایستگاه / استعلام, استعلام دستگاه بدنسازی 42 کاره 4 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989553/استعلام-​اکسس-پوینت'>استعلام ​اکسس پوینت / استعلام, استعلام ​اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989554/استعلام-نگهداری-ابنیه-های-فنی-راهها'>استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها / استعلام، استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989555/استعلام-بذور-مرتعی'>استعلام بذور مرتعی / استعلام , استعلام بذور مرتعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989556/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989558/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-دهقان'>استعلام  اجرای جدولگذاری روستای دهقان / استعلام, استعلام   اجرای جدولگذاری روستای دهقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989559/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-کانال--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989560/استعلام-کاغذ-چاپگر-خام-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر خام 132 ستونی / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر خام 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989561/استعلام-دیتا-پروژکتور-sony-575'>استعلام دیتا پروژکتور sony 575 / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور sony 575</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989562/استعلام-خرید-تست-و-نصب-روکشهای-عایقی'>استعلام خرید، تست و نصب روکشهای عایقی  / استعلام, استعلام خرید، تست و نصب روکشهای عایقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989563/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد / استعلام ,استعلام خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989564/استعلام-دستگاه-شبه-ساز-واقعیت-افزوده'>استعلام دستگاه شبه ساز واقعیت افزوده / استعلام, استعلام دستگاه شبه ساز واقعیت افزوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989565/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام , استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989566/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989567/استعلام-طرح-تامین-خدمات-مالی-خرد'>استعلام طرح تامین خدمات مالی خرد / استعلام , استعلام طرح تامین خدمات مالی خرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989568/استعلام-خرید-سم-دیمیلین-40-کیلو'>استعلام خرید سم دیمیلین 40 کیلو  / استعلام , استعلام خرید سم دیمیلین 40 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989569/استعلام-خرید-تجهیزات-مانیتورینگ'>استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989570/استعلام-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام کپسول اطفاء حریق  / استعلام, استعلام کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989571/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-3'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 3 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989573/استعلام-تجهیزات-صوتی'>استعلام تجهیزات صوتی / استعلام , استعلام تجهیزات صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989574/استعلام-​یک-عدد-فازمتر-132-کیلو-ولت'>استعلام ​یک عدد فازمتر 132 کیلو ولت / استعلام , استعلام ​یک عدد فازمتر 132 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989575/استعلام-تایر-و-تیوب-و-نوار-لودر-komats'>استعلام تایر و تیوب و نوار لودر komats / استعلام, استعلام تایر و تیوب و نوار لودر komats</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989576/استعلام-خرید-ملبوس-و-پوتین'>استعلام خرید ملبوس و پوتین  / استعلام ,استعلام خرید ملبوس و پوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989577/مناقصه-عمومی-نگهداری-تاسیسات-روستاها'>مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات روستاها / مناقصه , مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989578/همایش-علوم-پزشکی--داروسازی-و-پرستاری'>همایش علوم پزشکی ، داروسازی و پرستاری / همایش علوم پزشکی ، داروسازی و پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989579/استعلام-پرده-از-نوع-زبرا'>استعلام پرده از نوع زبرا / استعلام, استعلام پرده از نوع زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989580/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری-شهرستان'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرستان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989582/استعلام-پنیر-UF'>استعلام پنیر UF  / استعلام , استعلام پنیر UF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989583/استعلام-واگذاری-بخشی-از-طرح-مشاوره'>استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989584/استعلام-احداث-پل-چهار-متری'>استعلام احداث پل چهار متری / استعلام ,استعلام احداث پل چهار متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989585/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-قسمت-تخریب-شده'>استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989586/استعلام-تبلت-سامسونگ-galaxy-tab-s3-9-7'>استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7 / استعلام, استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989587/استعلام-ماشینهای-اداری-و-نمایشگر'>استعلام ماشینهای اداری و نمایشگر  / استعلام , استعلام ماشینهای اداری و نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989589/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989590/دومین-کنفرانس-ملی-حسابداری--مدیریت-و-اقتصاد'>دومین کنفرانس ملی حسابداری - مدیریت و اقتصاد / دومین کنفرانس ملی حسابداری - مدیریت و اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989591/استعلام-سنگ-کرم-رنگ-درجه-2-تراورتن'>استعلام سنگ کرم رنگ درجه 2 تراورتن  / استعلام, استعلام سنگ کرم رنگ درجه 2 تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989592/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام ,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989593/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام , استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989594/دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری'>دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری / دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989595/استعلام-نصب-اقلام-ایمنی'>استعلام نصب اقلام ایمنی / استعلام, استعلام نصب اقلام ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989597/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989598/استعلام-پذیرایی-مراسم'>استعلام پذیرایی مراسم / استعلام، استعلام پذیرایی مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989599/دومین-همایش-بین-المللی-عمران--معماری-و-شهر-سبز-پایدار'>دومین همایش بین المللی عمران ، معماری و شهر سبز پایدار  / دومین همایش بین المللی عمران ، معماری و شهر سبز پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989600/استعلام-کارت-اقلام-نامنطبق-و--'>استعلام کارت اقلام نامنطبق و ... / استعلام ,استعلام کارت اقلام نامنطبق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989601/استعلام-دستگاه-برج-خنک-کننده'>استعلام دستگاه برج خنک کننده / استعلام, استعلام دستگاه برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989602/استعلام-RETURN-LINE-FILTER'>استعلام RETURN LINE FILTER / استعلام ,استعلام RETURN LINE FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989604/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989605/استعلام-​تعداد-4-عدد-چوب-استیک-جهت-کاتدد-کش'>استعلام ​تعداد 4 عدد چوب استیک جهت کاتدد کش     / استعلام، استعلام ​تعداد 4 عدد چوب استیک جهت کاتدد کش    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989606/فراخوان-مقاله-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین'>فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین / فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989607/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989608/استعلام-دیوارپوش-مارک-کمپارس-و--'> استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ... / استعلام,  استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989609/استعلام-احیا-و-مرمت-پنج-رشته-قنات'>استعلام احیا و مرمت پنج رشته قنات  / استعلام, استعلام احیا و مرمت پنج رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989610/استعلام-تعدادی-کیس-و-متعلقات'>استعلام تعدادی کیس و متعلقات  / استعلام, استعلام تعدادی کیس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989613/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرگذر-باکسی--'> استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرگذر باکسی... / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرگذر باکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989614/استعلام-کالای-ورزشی'>استعلام کالای ورزشی / استعلام، استعلام کالای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989615/استعلام-94-عدد-انواع-کاتریج-پرینتر'>استعلام 94 عدد انواع کاتریج پرینتر / استعلام, استعلام 94 عدد انواع کاتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989616/استعلام-روغن-هیدرولیک-و-روغن-دنده'>استعلام روغن هیدرولیک و روغن دنده  / استعلام , استعلام روغن هیدرولیک و روغن دنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989617/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989618/مناقصه-ارزیابی-کیفی-احداث-پل-دوم---تجدید'>مناقصه ارزیابی کیفی احداث پل دوم ... تجدید / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی احداث پل دوم ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989619/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989620/استعلام-​شمارنده-برقگیر-میلی-آمپرمتردار'>استعلام ​شمارنده برقگیر میلی آمپرمتردار / استعلام، استعلام ​شمارنده برقگیر میلی آمپرمتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989622/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار  / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989623/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-شهرستان-سنقر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های شهرستان سنقر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های شهرستان سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989624/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--سیل-و-زلزله-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ...  / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989625/استعلام-​قرارداد-واگذاری-خدمات'>استعلام ​قرارداد واگذاری خدمات / استعلام , استعلام ​قرارداد واگذاری خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989626/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989628/استعلام-آپشن-خودرو-و--'>استعلام آپشن خودرو و ... / استعلام ,استعلام آپشن خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989629/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989630/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989631/استعلام-​تامین-اقلام-ورزشی-مورد-نیاز-مدارس'>استعلام ​تامین اقلام ورزشی مورد نیاز مدارس / استعلام، استعلام ​تامین اقلام ورزشی مورد نیاز مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989632/استعلام-فیلتر-سیل-کوله-هیدرولیک'>استعلام فیلتر سیل کوله هیدرولیک / استعلام استعلام فیلتر سیل کوله هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989634/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989635/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-خطوط-تلفن'>مناقصه سرویس و نگهداری خطوط تلفن  / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری خطوط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989636/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989637/مناقصه-واگذاری--خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری   خدمات خودرویی (امور نقلیه)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری   خدمات خودرویی (امور نقلیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989638/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام درب اتوماتیک کشویی / استعلام, استعلام درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989639/استعلام-​درب-اتوماتیک-گاراژ'>استعلام ​درب اتوماتیک گاراژ  / استعلام , استعلام ​درب اتوماتیک گاراژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989640/استعلام-نصب-مخزن-پست-دو-دهک-دلیجان'>استعلام نصب مخزن پست دو دهک دلیجان / استعلام, استعلام نصب مخزن پست دو دهک دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989642/استعلام-قبض-آب-بهاء-به-صورت-دو-رو'>استعلام قبض آب بهاء به صورت دو رو     / استعلام، استعلام قبض آب بهاء به صورت دو رو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989643/استعلام-برنج-افتخار'>استعلام برنج افتخار / استعلام ,استعلام برنج افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989644/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989645/استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'> استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989646/استعلام-قیمت-انتخاب-مشاور-ذیصلاح'>استعلام قیمت انتخاب مشاور ذیصلاح / استعلام, استعلام قیمت انتخاب مشاور ذیصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989647/استعلام-رنگ-کاری-ساختمان-و-درب-و-میز'>استعلام رنگ کاری ساختمان و درب و میز / استعلام, استعلام رنگ کاری ساختمان و درب و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989648/استعلام-خرید-خدمات-اورژانس'>استعلام خرید خدمات اورژانس / استعلام،استعلام خرید خدمات اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989650/استعلام-ماده-شیمیایی'>استعلام ماده شیمیایی / استعلام ,استعلام ماده شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989651/استعلام-کبه-کاری-با-بذر-باریجه-به-مساح-'>استعلام کبه کاری با بذر باریجه به مساح.. / استعلام, استعلام کبه کاری با بذر باریجه به مساح..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989652/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989654/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-135'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989655/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-برق-رسانی-چاه-دیزلی'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز و اجرای عملیات برق رسانی چاه دیزلی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز و اجرای عملیات برق رسانی چاه دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989656/استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'>استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989657/استعلام-زیرمانیتور'>استعلام زیرمانیتور / استعلام, استعلام زیرمانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989658/استعلام-​پلاستیک-پوشش-8-درصد-انتی-یو-وی'>استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی / استعلام , استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989659/استعلام-دوربین-عکاسی-و-پرینتر-و-جی-پی--'>استعلام دوربین عکاسی و پرینتر و جی پی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و پرینتر و جی پی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989661/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989662/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری / استعلام, استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989663/استعلام-الکترود-IGNITION'>استعلام الکترود IGNITION / استعلام, استعلام الکترود IGNITION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989665/استعلام-​پلاستیک-پوشش-8-درصد-انتی-یو-وی'>استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی / استعلام , استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989666/استعلام-الکترود-ایساب-و-آما'>استعلام الکترود ایساب و آما  / استعلام ,استعلام الکترود ایساب و آما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989667/استعلام-چاپگر-لیزری-BROTHER-5000D'>استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5000D / استعلام,استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5000D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989668/استعلام-خرید-پلاستیک'>استعلام خرید پلاستیک  / استعلام ,استعلام خرید پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989669/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-4'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 4 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989670/استعلام-قطعات-یدکی-آچار-بادی'>استعلام قطعات یدکی آچار بادی / استعلام , استعلام قطعات یدکی آچار بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989671/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989672/استعلام-اسید-فرمیک'>استعلام اسید فرمیک  / استعلام استعلام اسید فرمیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989674/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989675/استعلام-​ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام ​ساندویچ پانل سقفی / استعلام ,استعلام ​ساندویچ پانل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989676/استعلام-​کاغذ-کپی-80-a5--a4-گرم'>استعلام ​کاغذ کپی 80 a5 & a4 گرم  / استعلام , استعلام ​کاغذ کپی 80 a5 & a4 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989678/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام, استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989679/استعلام-خرید-سیمان-شاهرود'>استعلام خرید سیمان شاهرود / استعلام ,استعلام خرید سیمان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989680/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-155'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989681/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگاه'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه / استعلام , استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989682/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام ​تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989683/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام, استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989684/استعلام-تستر-دوربین-مداربسته'>استعلام تستر دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تستر دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989685/استعلام-نگهداری-و-رفع-خرابی-تلفن'>استعلام نگهداری و رفع خرابی تلفن / استعلام, استعلام نگهداری و رفع خرابی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989686/استعلام-​کاغذ-کپی-a5--a4-مارک-پیپر-وان'>استعلام ​کاغذ کپی a5 ، a4 مارک پیپر وان / استعلام , استعلام ​کاغذ کپی a5 ، a4 مارک پیپر وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989687/استعلام-اقلام-ورزشی--'>استعلام اقلام ورزشی... / استعلام, استعلام اقلام ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989688/استعلام-ماژول'>استعلام ماژول / استعلام ,استعلام ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989689/استعلام-ویدئو-pt-lw333-stan'>استعلام ویدئو pt-lw333 stan / استعلام ,استعلام ویدئو pt-lw333 stan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989690/استعلام-اجرای-استاندارد-سازی-اتاق-سرور'>استعلام اجرای استاندارد سازی اتاق سرور / استعلام, استعلام اجرای استاندارد سازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989691/استعلام-پیراهن-شورت-والیبال'>استعلام پیراهن، شورت والیبال  / استعلام , استعلام پیراهن، شورت والیبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989692/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-RTU'>استعلام نصب و راه اندازی RTU / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989693/استعلام-​کیف-لپ-تاپی-برزنتی'>استعلام ​کیف لپ تاپی برزنتی  / استعلام , استعلام ​کیف لپ تاپی برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989694/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام ,استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989695/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-145'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989696/استعلام-خرید-و-تحویل-15500-قطعه-مرغ-نیمچه'>استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ نیمچه / استعلام , استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ نیمچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989697/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989698/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989699/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-دو-منظوره'>استعلام احداث استخر ذخیره آب دو منظوره  / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب دو منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989700/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989701/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام فن سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989702/استعلام-تی-شرت-و--'>استعلام تی شرت و ... / استعلام, استعلام تی شرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989703/استعلام-​مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام ​مبلمان و دکوراسیون  / استعلام ,استعلام ​مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989704/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سعادت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سعادت / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سعادت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989705/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989706/استعلام-تهیه-و-اجرای-110-کیلومتر-خط-کشی'>استعلام تهیه و اجرای 110 کیلومتر خط کشی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای 110 کیلومتر خط کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989707/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ / استعلام ,استعلام تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989708/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989709/استعلام-​تابلو-فرمان-برق'>استعلام ​تابلو فرمان برق / استعلام, استعلام ​تابلو فرمان برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989710/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989711/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی--'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی ... / استعلام,استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989712/استعلام-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر-با-لوازم'>استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم  / استعلام , استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989713/استعلام-خرید-حمل-و-تحویل-لوازم-گاز-سوز'>استعلام خرید حمل و تحویل لوازم گاز سوز / استعلام , استعلام خرید حمل و تحویل لوازم گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989714/استعلام-مربا-25-گرمی-شانا'>استعلام مربا 25 گرمی شانا / استعلام,استعلام مربا 25 گرمی شانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989715/استعلام-بهاء-آنتی-ویروس-select--'>استعلام بهاء  آنتی ویروس select ... / استعلام , استعلام بهاء  آنتی ویروس select ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989716/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-کاروگیت-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989717/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989718/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-تزکیه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس تزکیه / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس تزکیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989719/استعلام-لوازم-کامپیوتری-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام لوازم کامپیوتری و تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989720/استعلام-کشک'>استعلام کشک / استعلام ,استعلام کشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989721/استعلام-ممیزی-املاک'>استعلام ممیزی املاک / استعلام , استعلام ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989722/استعلام-یخچال-اسنوا'>استعلام یخچال اسنوا / استعلام, استعلام یخچال اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989723/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989724/استعلام-شیم-گاید-میکسینگ-چمبر'>استعلام شیم گاید میکسینگ چمبر  / استعلام, استعلام شیم گاید میکسینگ چمبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989725/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-فردوسی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس فردوسی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس فردوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989726/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989727/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی-جهت-آماده'>استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989728/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-کاربرد-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلنی کاربرد فاضلابی / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلنی کاربرد فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989729/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-محمد-رسول-ال-'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه محمد رسول ال.. / استعلام,استعلام ​تعمیرات کتابخانه محمد رسول ال..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989730/استعلام-اقلام-داروخانه-ای'>استعلام اقلام داروخانه ای / استعلام, استعلام اقلام داروخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989731/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989732/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989733/استعلام-واسکازین'>استعلام واسکازین  / استعلام ,استعلام واسکازین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989734/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-UPVC'>استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989735/استعلام-کود-دامی'>استعلام کود دامی  / استعلام, استعلام کود دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989736/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8'>استعلام لوله پلی اتیلن 8  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989737/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989738/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-کابل-مانیتور'>استعلام خرید تعداد 40 عدد کابل مانیتور / استعلام, استعلام خرید تعداد 40 عدد کابل مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989739/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989740/استعلام-یخچال-15-فوت'>استعلام یخچال 15 فوت / استعلام , استعلام یخچال 15 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989741/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-جوادالائمه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس جوادالائمه  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس جوادالائمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989742/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989743/استعلام-کوییل-مسی-یا-برنجی'>استعلام کوییل مسی یا برنجی  / استعلام ,استعلام کوییل مسی یا برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989744/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فن-کوئل'>استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989745/استعلام-افزایش-حوضچه-قصرشیرین'>استعلام افزایش حوضچه قصرشیرین / استعلام, استعلام افزایش حوضچه قصرشیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989746/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989747/استعلام-مواد-ضدعفونی-کننده'>استعلام مواد ضدعفونی کننده  / استعلام, استعلام مواد ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989748/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-بانوان'>استعلام خرید و نصب کفپوش سالن بانوان / استعلام ,استعلام خرید و نصب کفپوش سالن بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989749/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-و-سرمایه-ای-جدید'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید / فراخوان, فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989750/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام, استعلام محصولات آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989751/استعلام-20-عدد-راک-با-کلیه-متعلقات'>استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات  / استعلام , استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989752/استعلام-پچ-کورد-و-آداپتور-و-پیگتل'>استعلام پچ کورد و آداپتور و پیگتل / استعلام , استعلام پچ کورد و آداپتور و پیگتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989753/استعلام-دوربین-patrnamber-wv-s2131l'>استعلام دوربین patrnamber wv s2131l / استعلام, استعلام دوربین patrnamber wv s2131l</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989754/استعلام-پکیج-خورشیدی-12-ولت'> استعلام پکیج خورشیدی 12 ولت  / استعلام , استعلام پکیج خورشیدی 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989755/استعلام-خرید-لوله-پنج-لایه-آبی-قطر-20'>استعلام خرید لوله پنج لایه آبی قطر 20 / استعلام ,استعلام خرید لوله پنج لایه آبی قطر 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989756/استعلام-​محصولات-شیمیایی'>استعلام ​محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989757/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-M302DN'>استعلام چاپگر لیزری مدل M302DN / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری مدل M302DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989758/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول  / استعلام , استعلام شارژ کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988898/فراخوان-واگذاری-مرکز-آموزشی'>فراخوان واگذاری مرکز آموزشی / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988899/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988900/مزایده-پلاک-قطعه-اول-تفکیکی-یک-فرعی-از-103-فرعی'>مزایده پلاک قطعه اول تفکیکی یک فرعی از 103 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک قطعه اول تفکیکی یک فرعی از 103 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988901/مزایده-یک-دستگاه-پنل'>مزایده یک دستگاه پنل  / مزایده ، مزایده یک دستگاه پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988902/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه بخش دو اردبیل / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988905/مزایده-ملک-مساحت-222متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 222متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 222متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988907/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988909/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-ساختمان-مساحت-165متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 165متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988911/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-921-فرعی-بخش-5-سیستان'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 921 فرعی بخش 5 سیستان / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 921 فرعی بخش 5 سیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988915/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988916/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1943متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1943متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1943متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988919/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-خودکار--سه-دستگاه-دیگ-پاتیل'>مزایده یک دستگاه پرکن خودکار ، سه دستگاه دیگ پاتیل / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرکن خودکار ، سه دستگاه دیگ پاتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988921/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3800متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3800متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988924/مزایده-فروش-دو-دستگاه-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه سواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988925/مزایده-واگذاری-قطعات-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988926/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988928/مزایده-یک-دستگاه-باران-مصنوعی'>مزایده یک دستگاه باران مصنوعی / مزایده,مزایده یک دستگاه باران مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988931/مزایده-باغ-سیب-و-زمین'>مزایده باغ سیب و زمین / مزایده ,مزایده باغ سیب و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988933/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سیزده سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988934/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988935/مزایده-چرخ-خیاطی-با-میز-چرخ-دور-دوز'>مزایده چرخ خیاطی با میز چرخ دور دوز  / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی با میز چرخ دور دوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-se'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 se  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 se </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988938/مزایده-فروش-سواری-پزو-پارس-مدل-1385'>مزایده فروش سواری پزو پارس مدل 1385  / مزایده , مزایده فروش سواری پزو پارس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988939/مزایده-ششدانگ-ساختمان-یک-طبقه-ویلایی-مسکونی-عرصه-1000متر'>مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه ویلایی مسکونی عرصه 1000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه ویلایی مسکونی عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988942/مزایده-ملک-با-قدمت-سی-سال-مساحت-130-متر'>مزایده ملک با قدمت سی سال مساحت 130 متر  / مزایده ,مزایده ملک با قدمت سی سال مساحت 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988946/مزایده-اموال-منقول-دستگاه-بسته-بندی--'>مزایده اموال منقول دستگاه بسته بندی ... / مزایده,مزایده اموال منقول دستگاه بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988948/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2534-فرعی-مساحت-705-000متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2534 فرعی مساحت 705.000متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 2534 فرعی مساحت 705.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988951/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیکی-از-مبدا-منطقه--نوبت-دوم'>مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988952/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-عرصه-133-69متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی عرصه 133.69متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی عرصه 133.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988953/مزایده-اموال-منقول-8-عدد-پالت--'>مزایده اموال منقول 8 عدد پالت ... / مزایده,مزایده اموال منقول 8 عدد پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988955/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-نه-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988959/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1748متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1748متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1748متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988964/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988965/مزایده-یک-باب-آپارتمان-واحد-مسکونی---نوبت-اول'>مزایده یک باب آپارتمان واحد مسکونی ... نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان واحد مسکونی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988967/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دوازده-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده سلماس / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988968/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988969/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1365متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1365متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988970/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-562-82متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 562.82متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 562.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988972/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-18-59مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 18.59مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 18.59مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988973/مزایده-اجاره-4-عدد-دکه-متصل-به-ایستگاه-اتوبوس-تجدید'>مزایده اجاره 4 عدد دکه متصل به ایستگاه اتوبوس تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره 4 عدد دکه متصل به ایستگاه اتوبوس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988975/مزایده-ملک-مساحت-کل-530مترمربع'>مزایده ملک مساحت کل 530مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 530مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988977/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-زمین-مزروعی-12-هکتار'>مزایده یک سهم مشاع از زمین مزروعی 12 هکتار  / مزایده ,مزایده یک سهم مشاع از زمین مزروعی 12 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988980/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-دوم-تفکیکی-بخش-دو'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه دوم تفکیکی بخش دو  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه دوم تفکیکی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988981/مزایده-فروش-دو-خط-تلفن-همراه---'>مزایده فروش دو خط تلفن همراه .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو خط تلفن همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988984/مزایده-موزاییک-و-سیمان'>مزایده موزاییک و سیمان  / آگهی مزایده ، مزایده موزاییک و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988985/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988986/مزایده-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده معادن و محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی,مزایده معادن و محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988987/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-خدماتی'>مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی خدماتی / مزایده ,مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988989/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا-بنزینی-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا بنزینی مدل 1389  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا بنزینی مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988990/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988991/مزایده-سیستم-عایق-بندی-و-چسب-کاری-سیستم-نگهداری-محلول-آب-و-کود-وحادهای-الکتریکی-و--'>مزایده سیستم عایق بندی و چسب کاری، سیستم نگهداری محلول آب و کود، وحادهای الکتریکی و... / مزایده, مزایده سیستم عایق بندی و چسب کاری، سیستم نگهداری محلول آب و کود، وحادهای الکتریکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988994/مزایده-پلاک-ثبتی-239-و-240-و-241-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 239 و 240 و 241 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 239 و 240 و 241 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988995/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988996/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-165متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988999/مزایده-زمین-زراعی-بخش-دو-قم-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی بخش دو قم نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زمین زراعی بخش دو قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989000/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-آموزشی'>مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989003/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-مغازه-هفده-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان مغازه هفده متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان مغازه هفده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989004/مزایده-فروش-کارگاه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات  / آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول , مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989006/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-753متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 753متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 753متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989009/مزایده-فروش-کارخانه-شهد-غرب-در-2-پلاک-ثبتی---'>مزایده فروش کارخانه شهد غرب در 2 پلاک ثبتی .... / مزایده, مزایده فروش کارخانه شهد غرب در 2 پلاک ثبتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989010/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989012/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989014/مزایده-املاک-زمین-کشاورزی-استخر-پرورش-ماهی'>مزایده املاک زمین کشاورزی.استخر پرورش ماهی / مزایده ,مزایده املاک زمین کشاورزی.استخر پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989015/مزایده-فروش-تعداد-100-دستگاه-خودرو--تعداد-39-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو ، تعداد 39 دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو ، تعداد 39 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989017/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-نیسان'>مزایده یک دستگاه لیفتراک نیسان / آگهی فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989018/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-207-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 207 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 207 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989019/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-ساختمان-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی دارای ساختمان هفتاد و دو متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دارای ساختمان هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989020/مزایده-اجاق-گاز-فردار-5شعله'>مزایده اجاق گاز فردار 5شعله / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اجاق گاز فردار 5شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989021/مزایده-واگذاری-مرکز-فروشگاهی-زندانهای-تابعه-استان'>مزایده واگذاری مرکز فروشگاهی زندانهای تابعه استان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مرکز فروشگاهی زندانهای تابعه استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989024/مزایده-اجناس-ضایعاتی-لوازم-اداری-کابل-آهن-کانکس--'>مزایده اجناس ضایعاتی لوازم اداری، کابل، آهن، کانکس... / مزایده, مزایده اجناس ضایعاتی لوازم اداری، کابل، آهن، کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989025/مزایده-واحد-تجاری-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده واحد تجاری بخش ده مشهد تجدید  / مزایده ,مزایده واحد تجاری بخش ده مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989028/مزایده-فروش-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده-خودرو-سواری-هیوندای-و--'>مزایده فروش یک فقره سیم کارت کارکرده، خودرو سواری هیوندای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک فقره سیم کارت کارکرده، خودرو سواری هیوندای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989029/آگهی-حراج-تاور-کرین--لوازم-یدکی'>آگهی حراج تاور کرین ، لوازم یدکی / آگهی حراج ، آگهی حراج تاور کرین ، لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989030/مزایده-یکباب-منزل-اپارتمان-زیربنای-129-متر'>مزایده یکباب منزل اپارتمان زیربنای 129 متر  / مزایده ,مزایده یکباب منزل اپارتمان زیربنای 129 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989031/مزایده-ششدانگ-ملک-387-5متر'>مزایده ششدانگ ملک 387.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک 387.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989032/تجدید-مزایده-فروش-26-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989033/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989034/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال منقول غیرمنقول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989037/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-125متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 125متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989039/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده دو باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989041/استعلام-اجاره-و-راهبری-پایانه-بندر-در-مورد-کالهای-کانتینری-و-غیرکانتینری--'>استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر در مورد کالهای کانتینری و غیرکانتینری... / مزایده, استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر در مورد کالهای کانتینری و غیرکانتینری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989043/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / آگهی مزایده , مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989046/حراج-حضوری-تعداد-5-دستگاه-خودروی-سازمانی-و--'>حراج حضوری تعداد 5 دستگاه خودروی سازمانی و.... / آگهی حراج حضوری نقدی ، حراج حضوری تعداد 5 دستگاه خودروی سازمانی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989048/مزایده-دو-باب-خانه-مسکونی-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده دو باب خانه مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده دو باب خانه مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989049/مزایده-ضایعات-حاصل-از-تولید'>مزایده ضایعات حاصل از تولید / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات حاصل از تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989050/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989054/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-394-10متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 394.10متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع مساحت 394.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989057/مزایده-اجاره-4-باب-از-املاک-تجاری--'>مزایده اجاره 4 باب از املاک تجاری ... / مزایده,مزایده اجاره 4 باب از املاک تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989058/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-9متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.9متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989061/مزایده-ملک-سند-مشاعی-بخش-4-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک سند مشاعی بخش 4 ثبت گرگان مرحله اول  / مزایده ,مزایده ملک سند مشاعی بخش 4 ثبت گرگان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989062/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-450متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989065/مزایده-ششدانگ-چهار-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989067/مزایده-35-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت--'>مزایده 35 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت ... / مزایده, مزایده 35 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989068/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989070/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-1146-3متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 1146.3متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 1146.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989072/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 15 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989073/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-فعال-با-متراژ-4000'>مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال با متراژ 4000 / مزایده، مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال با متراژ 4000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989076/مزایده-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی-سال-97'>مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989078/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-واحد-تجاری-آماده-تحویل'>مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989079/مزایده-فروش-دو-دستگاه-اتومبیل-مزدا-3'>مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل مزدا 3 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل مزدا 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989080/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2200متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989081/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-40-تن-محصول-پسته-خشک--96-09-12'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک - 96.09.12 / مزایده، مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک- 96.09.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989084/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989085/مزایده-یکبابخانه-و-محوطه-بخش-29-گیلان'>مزایده یکبابخانه و محوطه بخش 29 گیلان / مزایده ,مزایده یکبابخانه و محوطه بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989087/تجدید-حراج-اجاره-تعداد-یکباب-غرفه-فروش-تنقلات'>تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات / آگهی تجدید حراج، تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989090/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989091/مزایده-زمین-خانه-و-محوطه-مساحت-200-متر'>مزایده زمین خانه و محوطه مساحت 200 متر / مزایده,مزایده زمین خانه و محوطه مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989093/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-83متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.83متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989094/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فلز-بر-تمام-اتوماتیک-و---نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989096/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-استیلی-10-000-لیتری-به-همراه-نردبان-استیلی'>مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989097/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاط'>مزایده  ضایعات و اقلام اسقاط  / مزایده ، مزایده   ضایعات و اقلام اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989098/مزایده-اموال-منقول-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--'>مزایده اموال منقول دستگاه کمپرسور هوای فشرده ... / مزایده,مزایده اموال منقول دستگاه کمپرسور هوای فشرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989099/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-5052متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 5052متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 5052متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989102/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989106/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989109/مزایده-ملک-بخش-پنج-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش پنج تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش پنج تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989112/مزایده-اتومبیل-سواری-سمند-ایکس'>مزایده اتومبیل سواری سمند ایکس / مزایده,مزایده اتومبیل سواری سمند ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989113/مزایده-دو-قطعه-مشاعی-از-قطعات-مساحت-4112متر-از-کل-ششدانگ-سه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه مشاعی از قطعات مساحت 4112متر از کل ششدانگ سه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه مشاعی از قطعات مساحت 4112متر از کل ششدانگ سه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989114/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989116/مزایده-خودرو-سواری-جک'>مزایده خودرو سواری جک  / مزایده,مزایده خودرو سواری جک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989117/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-کیا-سراتو-2000-مدل-1394'>مزایده یکدستگاه اتومبیل کیا سراتو 2000 مدل 1394  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه اتومبیل کیا سراتو 2000 مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989118/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-شش-طبقه-کاربری-فعلی-هتل'>مزایده یک دستگاه ساختمان شش طبقه کاربری فعلی هتل / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان شش طبقه کاربری فعلی هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989119/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989120/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-55-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 55 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989121/مزایده-9-دست-قالب-سه-حفره-(ظرف-مواد-شوینده)--'>مزایده 9 دست قالب سه حفره (ظرف مواد شوینده)... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 9 دست قالب سه حفره (ظرف مواد شوینده)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989122/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-11-92متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 11.92متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989123/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-سالن-قطعه-بندی-و-بسته-بندی-مرغ-و--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989125/مزایده-ملک-بخش-دوازده-ناحیه-02-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش دوازده ناحیه 02 غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده ناحیه 02 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989126/مزایده-فروش-لوله-های-ریفرمر-و--'>مزایده فروش لوله های ریفرمر و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوله های ریفرمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989128/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-33-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از 33 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 33 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989130/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-84متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989132/مزایده-فروش-خودرو-رنو-L90'>مزایده فروش خودرو رنو L90 / مزایده , مزایده فروش خودرو رنو L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989134/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989137/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989140/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد-اسنادرهنی'>مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989141/مزایده-فروش-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش خودرو سواری زانتیا / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989142/مزایده-اقلام-مازاد-خودرویی-مربوط-به-خودروهای-سبک-و-سنگین-(کلارک-پوشکار-و--)'>مزایده  اقلام مازاد خودرویی مربوط به خودروهای سبک و سنگین (کلارک، پوشکار و ...) / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام مازاد خودرویی مربوط به خودروهای سبک و سنگین (کلارک، پوشکار و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989143/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-250-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 250.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 250.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989147/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989150/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-آردی-1600'>مزایده فروش خودرو سواری پژو آردی 1600 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989152/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-پلاک-ثبتی-شماره-1194-0'>مزایده ساختمان دو طبقه پلاک ثبتی شماره 1194.0  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه پلاک ثبتی شماره 1194.0 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989154/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-RD-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی RD مدل 1385  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی RD مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989155/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-96-9-12'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی 96.9.12 / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-119-79متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989161/مزایده-فروش-اموال-مستهلک-و-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مستهلک و فرسوده  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مستهلک و فرسوده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989164/مزایده-اموال-منقول-خودرو-سواری-پژو--'>مزایده اموال منقول خودرو سواری پژو ... / مزایده,مزایده اموال منقول خودرو سواری پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989165/مزایده-سالنهای-ورزشی-سطح-شهر'>مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر / آگهی مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989167/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-161-65متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 161.65متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 161.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989168/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-1923-فرعی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1923 فرعی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1923 فرعی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989170/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی'>مزایده فروش ماهی پرورشی / آگهی مزایده,مزایده فروش ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989172/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-22957-فرعی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22957 فرعی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22957 فرعی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989173/مزایده-فروش-یکدستگاه-فتوکپی-شارپ-مدل-آر-ای-مستعمل--'>مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ مدل آر ای مستعمل... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ مدل آر ای مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989174/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مخراسان رضوی, ساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989175/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اسناد-رهنی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989177/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989178/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-62-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 62.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 62.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989180/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989182/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چاپ-سیلیک'>مزایده فروش یک دستگاه چاپ سیلیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه چاپ سیلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989183/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-بیست-و-سه-یزد'>مزایده ششدانگ خانه بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش بیست و سه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989187/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-و-بلااستفاده'>مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989188/مزایده-2416-عدد-پودینگ-75-گرمی'>مزایده 2416 عدد پودینگ 75 گرمی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 2416 عدد پودینگ 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989190/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-عرصه-3434-56متر'>مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 3434.56متر  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 3434.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989191/مزایده-مبل-10-نفره-پارچه-ایی-راحتی-قرمز'>مزایده مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی قرمز  / مزایده, مزایده مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989192/مزایده-پلاک-ثبتی-1301-فرعی-از-108-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1301 فرعی از 108 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1301 فرعی از 108 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989193/مزایده-یک-راس-گاو-شیری'>مزایده یک راس گاو شیری / مزایده, مزایده یک راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989194/مزایده-پلاک-ثبتی-649-فرعی-از-1941-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 649 فرعی از 1941 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 649 فرعی از 1941 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989196/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیتروئن-زانتیا-sx'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیتروئن زانتیا sx  / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیتروئن زانتیا sx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989197/مزایده-ملک-عرصه-1930مترمربع'>مزایده ملک عرصه 1930مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه 1930مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989198/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-خودرو-سواری-مزدا--'>مزایده یک دانگ از ششدانگ خودرو سواری مزدا ... / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ خودرو سواری مزدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989200/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-51-94متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 51.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 51.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989201/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989202/مزایده-آپارتمان-مساحت-129-22مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 129.22مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 129.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989204/مزایده-اره-فلکه--فیلتر-دستگاه-برش-نجاری-و--'>مزایده  اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989207/تجدید-مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-200-مترمربع'>تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989208/مزایده-فروش-سه-مخزن-32-و-22-و-40-هزار-لیتری'>مزایده فروش  سه مخزن 32 و 22 و 40 هزار لیتری  / مزایده, مزایده فروش  سه مخزن 32 و 22 و 40 هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989209/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-70-59متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 70.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 70.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989210/مزایده-دستگاه-های-اموالی-مستهلک-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه های اموالی مستهلک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه های اموالی مستهلک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989211/مزایده-جمع-آوری-ضایعات-جعبه-و-کارتن-غرف'>مزایده جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف  / مزابده ، مزایده جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989213/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989215/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-به-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 به رنگ خاکستری متالیک  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 به رنگ خاکستری متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989216/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-154-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989218/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989219/مزایده-یک-دستگاه-تولید-کیسه-فریز'>مزایده یک دستگاه تولید کیسه فریز  / مزایده,مزایده یک دستگاه تولید کیسه فریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989220/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989221/مزایده-ششدانگ-زمین-روستای-مرکیه'>مزایده ششدانگ زمین روستای مرکیه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین روستای مرکیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989223/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-با-قدمت-بالای-15-سال'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی با قدمت بالای 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی با قدمت بالای 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989224/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989225/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-میلگرد-مازاد'>مزایده مقداری آهن آلات و میلگرد مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده مقداری آهن آلات و میلگرد مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989226/تجدید-مزایده-فروش-ترانسفورماتور-و--'>تجدید مزایده فروش ترانسفورماتور و ... / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989228/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-15-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-11-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/11 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/11 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989232/مزایده-واگذاری-مالکیت-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989233/مزایده-منزل-مسکونی-در-سه-طبقه-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989235/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشجر-3617-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر 3617.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر 3617.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989237/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی-5-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تنی / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989238/مزایده-فروش-تمامی-موازی-300-قصب-زمین-از-اراضی-قنات-سفید'>مزایده فروش تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی قنات سفید  / مزایده,مزایده فروش تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی قنات سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989239/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-105-50مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 105.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 105.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989240/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-پلها--بیلبوردها-و-نمایشگرهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تعدادی از پلها ، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از پلها ، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989241/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-چهار-سال-ساخت'>مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال ساخت / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989242/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ یک واحد خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989243/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-بخش-5-تهران'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش 5 تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش 5 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989245/مزایده-تعداد-12-عدد-کوپ-سنگ'>مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989246/مزایده-شلاکه-و-پسماند-شلاکه-چدن-به-صورت-درهم--'>مزایده شلاکه و پسماند شلاکه چدن به صورت درهم... / مزایده , مزایده شلاکه و پسماند شلاکه چدن به صورت درهم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989247/مزایده-یک-قطعه-زمین-سه-هزار-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین سه هزار مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سه هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989248/مزایده-انواع-اقلام-خودرو-پالت-سیم-کشی-ضایعاتی--'>مزایده انواع اقلام خودرو، پالت، سیم کشی ضایعاتی... / مزایده, مزایده انواع اقلام خودرو، پالت، سیم کشی ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989249/مزایده-واحد-کارگاهی-شماره-3--'>مزایده واحد کارگاهی شماره 3 ... / مزایده,مزایده واحد کارگاهی شماره 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989250/مزایده-4980-کیلوگرم-لوبیا-چیتی'>مزایده 4980 کیلوگرم لوبیا چیتی  / آگهی مزایده, مزایده 4980 کیلوگرم لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989251/مزایده-ضایعات-ذوبی-انواع-پالت-آهنی-سفاله-نایلون---'>مزایده ضایعات ذوبی، انواع پالت آهنی، سفاله، نایلون، ... / مزایده, مزایده ضایعات ذوبی، انواع پالت آهنی، سفاله، نایلون، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989253/مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بخشی-از-ساختمان-مرکز-درمانی-فرهنگیان-برای-تاسیس-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان برای تاسیس فیزیوتراپی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان برای تاسیس فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989254/مزایده-پلاک-ثبتی-3733-فرعی-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989255/مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بخشی-از-ساختمان-مرکز-درمانی-فرهنگیان-استان-برای-تاسیس-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان استان برای تاسیس آزمایشگاه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان استان برای تاسیس آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989256/مزایده-فروش-ضایعات-آهن--چوب---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب ... (نوبت دوم) / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989257/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه چهار تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989258/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی- نوبت دوم / چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی - نوبت دوم / چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989259/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-103-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 103.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 103.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989260/مزایده-ملک-یک-باب-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده ملک یک باب ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک یک باب ساختمان یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989263/مزایده-ملک-و-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ملک و سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک و سرقفلی مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989264/مزایده-آپارتمان-مساحت-233متر-قطعه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 233متر قطعه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 233متر قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989265/مزایده-مقدار-دوازده-هزار-و-هفتصد-سهم-مشاع'>مزایده مقدار دوازده هزار و هفتصد سهم مشاع / مزایده,مزایده مقدار دوازده هزار و هفتصد سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989268/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-41متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989269/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-370متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 370متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989270/مزایده-ملک-به-مساحت-1330000-مترمربع-مزروعی'>مزایده ملک به مساحت 1330000 مترمربع مزروعی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1330000 مترمربع مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989272/مزایده-ملک-اموال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک اموال منقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک اموال منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989274/مزایده-مقدار-192-سهم-مشاع-از-بیس-سه-هزار-و-چهل-سهم-مشاع-از-مدار-16-سهم'>مزایده مقدار 192 سهم مشاع از بیس سه هزار و چهل سهم مشاع از مدار 16 سهم  / مزایده,مزایده مقدار 192 سهم مشاع از بیس سه هزار و چهل سهم مشاع از مدار 16 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989276/مزایده-زمین-به-شماره-پلاک-14370-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین به شماره پلاک 14370 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین به شماره پلاک 14370 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989277/مزایده-ششدانگ-ملک-کاربری-تجاری--فنرهای-خودرو-سبک'>مزایده ششدانگ ملک کاربری تجاری ، فنرهای خودرو سبک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کاربری تجاری ، فنرهای خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989278/مزایده-تعدادی-آبگرمکن--پنکه-سقفی-چرخ-گوشت'>مزایده تعدادی آبگرمکن - پنکه سقفی- چرخ گوشت  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعدادی آبگرمکن - پنکه سقفی- چرخ گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989279/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989280/مزایده-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-به-مساحت-3020-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 3020 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 3020 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989281/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989282/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-100-14-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 100/14 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 100/14 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989286/مزایده-پلاک-ثبتی-8499-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-دوازده'>مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی از یک اصلی بخش دوازده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی از یک اصلی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989287/مزایده-ملک-به-مساحت-342-5-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 342/5 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 342/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989288/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مالکیت-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989290/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک شهر صدرا  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989291/مزایده-فروش-ملک-عرصه-30-000متر'>مزایده فروش ملک عرصه 30.000متر / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 30.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989292/مزایده-فروش-دستگاه-صحافی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه صحافی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه صحافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989295/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-66-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 66.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 66.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989297/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989300/مزایده-فروش-تالار-مساحت-کلی-600-متر'>مزایده فروش تالار مساحت کلی 600 متر / مزایده,مزایده فروش تالار مساحت کلی 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989302/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-280-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989303/مزایده-آپارتمان-مساحت-135-31متر'>مزایده آپارتمان مساحت 135.31متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 135.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989305/مزایده-ملک-با-قدمت-بیست-و-شش-سال'>مزایده ملک با قدمت بیست و شش سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست و شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989307/مزایده-صندلی-کوچک-گردان--'>مزایده صندلی کوچک گردان... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده صندلی کوچک گردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989308/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989310/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989311/مزایده-فروش-تعداد-12-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم--'>مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم.... / مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989314/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-7720متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 7720متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 7720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989315/مزایده-طراحی--احداث-بهره-برداری-مجموعه-شهربازی--نوبت-دوم'>مزایده طراحی ، احداث بهره برداری مجموعه شهربازی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده طراحی ، احداث بهره برداری مجموعه شهربازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989317/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989318/مزایده-دوچرخه-ثابت--گیتار-آریا'>مزایده دوچرخه ثابت ، گیتار آریا / مزایده,مزایده دوچرخه ثابت ، گیتار آریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989319/مزایده-فروش-4-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989320/مزایده-مغازه-سنگکی-نوبت-دوم'>مزایده مغازه سنگکی نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه سنگکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989321/مزایده-یکدستگاه-موتور-ژنراتور-آبکش'>مزایده یکدستگاه موتور ژنراتور آبکش / آگهی مزایده اموال , مزایده یکدستگاه موتور ژنراتور آبکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989324/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989325/مزایده-47-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-64-760-نوبت-اول'>مزایده 47 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک 64/760 نوبت اول  / مزایده,مزایده 47 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک 64/760 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989326/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-و-گوساله-(نژاد-مونت-بیلیارد)'>مزایده فروش تعدادی گاو و گوساله (نژاد مونت بیلیارد)  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گاو و گوساله (نژاد مونت بیلیارد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989328/مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989329/مزایده-یک-دستگاه-هد-ذرت'>مزایده یک دستگاه هد ذرت / آگهی مزایده اموال , مزایده یک دستگاه هد ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989332/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-234-90متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989333/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کفی-تریلر-کالر'>مزایده فروش یک دستگاه کفی تریلر کالر  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کفی تریلر کالر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989334/تجدید-مزایده-تعمیر-و-واگذاری-دو-دستگاه-تلویزیون-شهری-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده تعمیر و واگذاری دو دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر / مزایده ,تجدید مزایده تعمیر و واگذاری دو دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989336/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده-گلسرخ-و-ساخت-15-عدد-آلاچیق-چوبی'>مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989338/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989340/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی'>مزایده اجاره تالار پذیرایی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989343/مزایده-فروش-یکدستگاه-هیوندای-توسان-cc2000'>مزایده فروش یکدستگاه هیوندای توسان cc2000  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه هیوندای توسان cc2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989344/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-180-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989345/مزایده-اقلام-مازاد-بر-نیاز-خود-شامل-قطعات-ماشین-آلات-نو--'>مزایده اقلام مازاد بر نیاز خود شامل قطعات ماشین آلات نو... / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد بر نیاز خود شامل قطعات ماشین آلات نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989348/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-230-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989349/مزایده-LEADER--OSSCILLOSCOPE-DCPOWER-FAJR-و--'>مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و... / مزایده, مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989351/مزایده-فروش-مقداری-قالب-تونلی--'>مزایده فروش مقداری قالب تونلی ... / مزایده , مزایده فروش مقداری قالب تونلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989354/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-تجاری-مساحت-254متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری مساحت 254متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری مساحت 254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989355/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989357/مزایده-خودروی-پژو-آردی'>مزایده خودروی پژو آردی  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989358/مزایده-واگذاری-پارکبانی'>مزایده واگذاری پارکبانی  / مزایده ,مزایده واگذاری پارکبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989359/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بصورت ساختمان یک طبقه  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بصورت ساختمان یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989361/مزایده-کابل-قرقره--'>مزایده کابل، قرقره ... / مزایده, مزایده کابل، قرقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989362/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-138-29متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 138.29متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 138.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989363/مزایده-فروش-قطعات-ضایعاتی'>مزایده فروش قطعات ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده فروش قطعات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989364/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989365/مزایده-یک-دست-مبل-دسته-متکایی--نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل دسته متکایی - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دست مبل دسته متکایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989367/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه پراید به رنگ سفید / مزایده یک دستگاه پراید به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989368/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1861-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989370/مزایده-ششدانگ-467-فرعی-عرصه-121-25متر'>مزایده ششدانگ 467 فرعی عرصه 121.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ 467 فرعی عرصه 121.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989372/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کاتر-آلمانی'>مزایده فروش یک دستگاه کاتر آلمانی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کاتر آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989375/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-569-فرعی-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 569 فرعی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 569 فرعی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هشتاد-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989378/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989379/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-مهد-کودک'>مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک / مزایده ,مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989380/مزایده-فروش-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(cng)-شهرداری-دهدز'>مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) شهرداری دهدز  / مزایده عمومی,مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) شهرداری دهدز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989381/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989382/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989386/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-یک-دستگاه-استخر-ذخیره-آب-و--'>مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی، یک دستگاه استخر ذخیره آب و ... / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی، یک دستگاه استخر ذخیره آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989387/فراخوان-استعلام-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>فراخوان استعلام داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی ، فراخوان استعلام داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989388/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-209-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 209 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 209 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989389/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-استان-لرستان'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط استان لرستان  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط استان لرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989391/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989392/تجدید-مزایده-3-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو ... نوبت دوم / مزایده, تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989394/مزایده-ششدانگ-پلاک-8338-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 8338 فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8338 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989395/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز-مرحله-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989397/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-تیپ-دو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989399/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-قطعات-52-و-پنجاه-و-سه'>مزایده فروش دو قطعه زمین قطعات 52 و پنجاه و سه  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین قطعات 52 و پنجاه و سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989400/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مزایده تعداد یک دستگاه ماشین آلات سنگین / مزایده ,مزایده تعداد یک دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989402/مزایده-عمومی-اراضی-کشاورزی-23-هکتاری'>مزایده عمومی اراضی کشاورزی 23 هکتاری  / مزایده,مزایده عمومی اراضی کشاورزی 23 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989403/مزایده-فروش-2500-عدد-تسمه-ماشین'>مزایده فروش 2500 عدد تسمه ماشین / آگهی مزایده, مزایده فروش 2500 عدد تسمه ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989404/مزایده-ملک-مسکونی-بصورت-دو-طبقه-مساحت-288-متر'>مزایده ملک مسکونی بصورت دو طبقه مساحت 288 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بصورت دو طبقه مساحت 288 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989405/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-کارکرده'>مزایده یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989406/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-مساحت-132-50متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 132.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 132.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989408/مزایده-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر---نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر .... نوبت دوم / مزایده, مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989409/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-و-باغ'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری و باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989412/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989413/مزایده-فروش-8500-کیلوگرم-کنتور-ضایعاتی'>مزایده فروش 8500 کیلوگرم کنتور ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده  فروش 8500 کیلوگرم کنتور ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989414/مزایده-کپسول-گاز-دستگان-جوش--'>مزایده کپسول گاز، دستگان جوش... / آگهی مزایده, مزایده کپسول گاز، دستگان جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989416/مزایده-تعداد-30-عدد-کپسول-اکسیژن'>مزایده تعداد 30 عدد کپسول اکسیژن / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد کپسول اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989417/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-راحتی-هفت-نفره--یک-دستگاه-LED-سونی-و--'>مزایده فروش یک دست مبل راحتی هفت نفره - یک دستگاه LED سونی و ... / مزایده, مزایده فروش یک دست مبل راحتی هفت نفره - یک دستگاه LED سونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989418/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989419/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-مغازه-مساحت-571-50متر'>مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989420/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-125-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989423/مزایده-خودروی-وانت-دو-کابین-نوبت-دوم'>مزایده خودروی وانت دو کابین  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989427/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-آبریزدار-چرخ-گوشت-ناسیونال-و--'>مزایده فروش  یخچال فریزر آبریزدار- چرخ گوشت ناسیونال و ... / مزایده, مزایده فروش  یخچال فریزر آبریزدار- چرخ گوشت ناسیونال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989428/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-نوبت-دوم-چاپ-دوم'> مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت  دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989429/مزایده-2-سهم-مشاع-از-12-سهم-سهام-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم سهام ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم سهام ساختمان مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989431/آگهی-فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری پارکینگ عمومی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989434/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989439/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-نیسان-تیانا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری نیسان تیانا / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری نیسان تیانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989441/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-تجاری-آموزشی-درمانی'>مزایده فروش املاک شامل زمین تجاری آموزشی درمانی  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین تجاری آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989444/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989446/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-239-59متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989453/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-خوابگاه-ورزشکاران'>اصلاحیه مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989455/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989460/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-6-90متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 6.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 6.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989462/مزایده-فروش-اقلام'>مزایده فروش اقلام / مزایده,مزایده فروش اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989463/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989464/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989467/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9219-13-بخش-سه-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9219/13 بخش سه اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 9219/13 بخش سه اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989469/مزایده-ششدانگ-ملک-سه-خوابه-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ ملک سه خوابه بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ ملک سه خوابه بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989472/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-810-متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 810 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 810 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989475/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989480/مزایده-دو-قطعه-زمین-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش سه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989482/مزایده-ششدانگ-پلاک-2330-اصلی-بخش-یک-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک 2330 اصلی بخش یک تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2330 اصلی بخش یک تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989483/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-پنج-تبریز'>مزایده ششدانگ خانه بخش پنج تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش پنج تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989488/مزایده-باغچه-مرکبات-محصور-شده-مساحت-2300متر'>مزایده باغچه مرکبات محصور شده مساحت 2300متر / مزایده,مزایده باغچه مرکبات محصور شده مساحت 2300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989496/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989508/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989513/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1957-فرعی-بخش-دو-اهواز'>مزایده پلاکهای ثبتی 1957 فرعی بخش دو اهواز / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1957 فرعی بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989521/مزایده-ششدانگ-پلاک-877-فرعی-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی مساحت 336متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989535/مزایده-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989538/استعلام-فروش-تجهیزات-شارژ-اتوماتیک-کپسول-مخزن-بالون-تانک-هالون'>استعلام فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول، مخزن،بالون،تانک هالون / استعلام, استعلام فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول، مخزن،بالون،تانک هالون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989557/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989572/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-مازندران'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز استان مازندران  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989581/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-399-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989588/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-154مترمربع'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 154مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 154مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989596/مزایده-ملک-به-مساحت-136-62مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 136.62مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 136.62مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989603/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-158-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 158 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 158 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989611/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-363-فرعی-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک 363 فرعی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک 363 فرعی بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989612/مزایده-واگذاری-انتشارات'>مزایده واگذاری انتشارات / مزایده واگذاری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-طلق-مساحت-نهصد-و-هشتاد-و-سه-متر-و-نود-و-دو-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه طلق مساحت نهصد و هشتاد و سه متر و نود و دو دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه طلق مساحت نهصد و هشتاد و سه متر و نود و دو دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989627/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-450-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989633/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-پانزده-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پانزده فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پانزده فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989641/مزایده-خودرو-های-پیکان-پژو-سواری-مزدا-وانت-تویوتا-و-69-دستگاه-پمپ-فلایت-فشار-قوی-انتقال-آب--'>مزایده  خودرو های پیکان، پژو سواری، مزدا وانت، تویوتا و 69 دستگاه پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب... / مزایده, مزایده  خودرو های پیکان، پژو سواری، مزدا وانت، تویوتا و 69 دستگاه پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989649/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-زیرزمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه و سه دانگ مشاع از یکباب زیرزمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و سه دانگ مشاع از یکباب زیرزمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989653/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989660/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-219-01متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.01متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989664/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1100مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 1100مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989673/مزایده-ششدانگ-پلاک-104-1377-3210-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989677/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989759/استعلام-واچ-بویه-زرد-رنگ'>استعلام واچ بویه زرد رنگ / استعلام ,استعلام واچ بویه زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989760/استعلام-کاغذ-A4-PAPER-ONE-با-کیفیت--'>استعلام کاغذ A4 PAPER ONE  با کیفیت... / استعلام,استعلام کاغذ A4 PAPER ONE  با کیفیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989761/استعلام-​ترمه-4-تکه-ابریشم-اعلام-درجه-یک'>استعلام ​ترمه 4 تکه ابریشم اعلام درجه یک / استعلام, استعلام ​ترمه 4 تکه ابریشم اعلام درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989762/استعلام-خرید-تعداد-12-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989763/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهد-دهقان'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد دهقان  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد دهقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989764/استعلام-خرید-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام  خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام  / استعلام  ، استعلام  خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989765/استعلام-مدیا-کانورتور'>استعلام مدیا کانورتور  / استعلام ,استعلام مدیا کانورتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989766/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه-بیولوژی'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه بیولوژی / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه بیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989767/استعلام-​خرید-انواع-لوله-و-اتصالات'>استعلام ​خرید انواع لوله و اتصالات  / استعلام, استعلام ​خرید انواع لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989768/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-زمین-فوتسال'>استعلام تعمیر و تجهیز زمین فوتسال / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز زمین فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989769/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سلمان-فارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلمان فارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلمان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989770/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-و-سرمایه-ای-جدید-شهرستان-لردگان'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان لردگان / فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989771/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989772/استعلام-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام کنتور هوشمند حجمی / استعلام , استعلام کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989773/استعلام-​سرویس-دوره-ایی-سانتریفیوژ-ژوئن'>استعلام ​سرویس دوره ایی سانتریفیوژ ژوئن  / استعلام, استعلام ​سرویس دوره ایی سانتریفیوژ ژوئن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989774/استعلام-مرمت-و-بازسازی-آببندای-روستا'>استعلام مرمت و بازسازی آببندای روستا / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی آببندای روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989775/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989776/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989777/استعلام-هوسیلر-۴-دستگاه'>استعلام هوسیلر ۴ دستگاه  / استعلام ,استعلام هوسیلر ۴ دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989778/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989779/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989780/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-امام--'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی امام ... / استعلام,استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی امام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989781/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام ​تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989782/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989783/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-کریمه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس کریمه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس کریمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989784/استعلام-​شارژ-کپسولهای-اطفا-حریق-طبق-جدول'>استعلام ​شارژ کپسولهای اطفا حریق طبق جدول / استعلام, استعلام ​​شارژ کپسولهای اطفا حریق طبق جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989785/استعلام-آب-میوه'>استعلام آب میوه  / استعلام ,استعلام آب میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989786/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989787/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989788/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989789/استعلام-جلد-عابر-بانک-دوجیب-دوردوخت-طلق'>استعلام جلد عابر بانک دوجیب دوردوخت طلق  / استعلام, استعلام جلد عابر بانک دوجیب دوردوخت طلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989790/استعلام-​خدمات'>استعلام ​خدمات / استعلام , استعلام ​خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989791/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-و-پنجره'>استعلام ساخت و نصب درب و پنجره  / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989792/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-دوربین'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989793/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989794/استعلام-صندلی-مدل-m540c-راینو'>استعلام صندلی مدل m540c راینو  / استعلام, استعلام صندلی مدل m540c راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989795/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-میرزایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس میرزایی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس میرزایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989796/مناقصه-مجدد-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت-بیمارستان'>مناقصه مجدد واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان / مناقصه , مناقصه مجدد واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989797/استعلام-عملیات-تعویض-سقف-سالن-ایستگاه--'>استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه ... / استعلام,استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989798/استعلام-محاسبات-پروفیل'>استعلام محاسبات پروفیل  / استعلام,استعلام محاسبات پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989799/استعلام-​اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام ​اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام ​اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989800/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه / استعلام ,استعلام انجام امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989801/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تکمیل-عملیات-ساختمانی-تجهیزاتی-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب-زرین-آبادpc'>مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل عملیات ساختمانی تجهیزاتی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب زرین آبادpc     / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل عملیات ساختمانی تجهیزاتی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب زرین آبادpc    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989802/استعلام-دستگاه-opg-تجهیزات-دندانپزشکی-96-9-12'>استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی 96.9.12 / استعلام, استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989803/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989804/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989805/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989806/فراخوان-تامین-کنتور-خانگی'>فراخوان تامین کنتور خانگی  /  فراخوان ، فراخوان تامین کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989807/استعلام-خرید-باکس-سولار-خورشیدی'>استعلام خرید باکس سولار خورشیدی  / استعلام, استعلام خرید باکس سولار خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989808/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989809/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-امور-ورزشی-باشگاه-بانک-مرکزی'>مناقصه برون سپاری بخشی از امور ورزشی باشگاه بانک مرکزی / مناقصه , مناقصه برون سپاری بخشی از امور ورزشی باشگاه بانک مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989810/استعلام-ایجاد-پلاتو-مجتمع-فرهنگی-و-هنر--'>استعلام ایجاد پلاتو مجتمع فرهنگی و هنر... / استعلام,استعلام ایجاد پلاتو مجتمع فرهنگی و هنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989811/استعلام-تامین-دو-دستگاه-خودرو'>استعلام تامین دو دستگاه خودرو / استعلام,استعلام تامین دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989812/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989813/مناقصه-تامین-17-دستگاه-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه تامین 17 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار / مناقصه , مناقصه تامین 17 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989814/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  / مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989815/استعلام-تسویه-اوراق-خزانه-نوع-خودرو'>استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو  / استعلام , استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989816/استعلام-ایران-کد-مشابه-می-باشد-براساس--'>استعلام ایران کد مشابه می باشد براساس ... / استعلام,استعلام ایران کد مشابه می باشد براساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989817/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989818/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-چمران'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب چمران / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب چمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989819/استعلام-دو-دستگاه-کامیونت'>استعلام دو دستگاه کامیونت / استعلام , استعلام دو دستگاه کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989820/استعلام-تجهیزات-نور-و-صوت-مجتمع-شیروان'>استعلام تجهیزات نور و صوت مجتمع شیروان / استعلام,استعلام تجهیزات نور و صوت مجتمع شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989821/استعلام-نخ-نسوز-گرافیکی'>استعلام نخ نسوز گرافیکی / استعلام,استعلام نخ نسوز گرافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989822/استعلام-​​ماست-کم-چرب-100-گرمی-هراز'>استعلام ​​ماست کم چرب 100 گرمی هراز / استعلام, استعلام ​​ماست کم چرب 100 گرمی هراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989823/استعلام-چیلر'>استعلام چیلر / استعلام , استعلام چیلر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 11:35

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986959/مناقصه-عملیات-باغبانی-و-فضای-سبز----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986962/مناقصه-خرید-لباس-کار-دوتیکه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس کار دوتیکه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دوتیکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986963/مناقصه-اجرای-اسلکت-بتنی-سقفه-ها-و-دیوارهای-بتنی-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای اسلکت بتنی، سقفه ها و دیوارهای بتنی ساختمان- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه  اجرای اسلکت بتنی، سقفه ها و دیوارهای بتنی ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986964/مناقصه-خرید-کاپشن-پرسنلی-مردانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986967/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986968/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-29000'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 29000 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 29000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986972/فراخوان-پروژه-احداث-ترمینال-فرودگاه-سمنان-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986973/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986984/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986985/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986987/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986988/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجرا)---نوبت-دوم'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986989/ارزیابی-کیفی-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986990/مناقصه-راهبری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تصفیه-خانه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986991/تجدید-مناقصه-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986993/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986994/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986996/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-سفت-کاری'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986997/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987003/مناقصه-اجرای-قالب-بندی-بتن-ریزی-و-آرماتوربندی--'>مناقصه اجرای قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی...  / مناقصه, مناقصه اجرای قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987008/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987010/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ساختمانها-دیوارکشی'>مناقصه احداث و تکمیل ساختمانها- دیوارکشی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث و  تکمیل ساختمانها- دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987014/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتری-و-تجهیزات-رایانه-ای---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987016/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-اجرای-ابنیه-فنی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987017/مناقصه-تامین-60-نفر-نیرو-راننده-پایه-یکم'>مناقصه تامین 60 نفر نیرو راننده پایه یکم / مناقصه ،مناقصه تامین 60 نفر نیرو راننده پایه یکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987018/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987020/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987023/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه'>مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987024/مناقصه-خرید-لباس-پرسنلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس پرسنلی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس پرسنلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987025/فراخوان-مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987026/مناقصه-پردازش-و-تفسیر-مجدد-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-ساختمان-هرمز-اس--نوبت-دوم'>مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس - نوبت دوم  / آگهی  ارزیابی کیفی, مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987032/مناقصه-احداث-زمین-فوتسال--نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین فوتسال - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث زمین فوتسال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987038/مناقصه-احداث-50-واحدی-مسکونی'>مناقصه  احداث 50 واحدی مسکونی / مناقصه ، مناقصه   احداث 50 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987044/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-پروژه-تعمیرات-اساسی-ابنیه'>استعلام ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تعمیرات اساسی ابنیه / آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تعمیرات اساسی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987054/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987056/فراخوان-مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-و--'>فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ...  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987058/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987059/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر-96-9-9'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر 96.9.9 / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر 96.9.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987062/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ...نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987063/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-تجدید'>مناقصه کفپوش بتنی معابر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش بتنی معابر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987065/تجدید-مناقصات-اجرای-عملیات-بهسازی-و-تقویت-سازه-مخزن-10000-مترمکعبی'>تجدید مناقصات اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن 10000 مترمکعبی / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن 10000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987068/مناقصه-مجموعه-بازی-کودکان-پلی-اتیلن-سطل-زباله-پارکی-فلزی-ست-ورزشی-پارکی--'>مناقصه مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن، سطل زباله پارکی فلزی، ست ورزشی پارکی...  / مناقصه عمومی, مناقصه مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن، سطل زباله پارکی فلزی، ست ورزشی پارکی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987072/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987074/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987078/فراخوان-انجام-امور-خدمات-عمومی'>فراخوان انجام امور خدمات عمومی / فراخوان مناقصه , فراخوان انجام امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987081/مناقصه-احداث-ساختمان-اورژانس'>مناقصه احداث ساختمان اورژانس  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987084/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987087/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-تخصصی-مقابله-با-مواد-شیمیایی-خطرناک-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987088/مناقصه-خدمات-تامین-4-دستگاه-امبولانس--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987089/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987090/مناقصه-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن-HDPE100-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987091/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987092/جشنواره-دوستی'>جشنواره دوستی  / جشنواره دوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987093/استعلام-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-بر-تامین--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین... نوبت دوم / استعلام ,استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987095/فراخوان-کنترل-ترافیک-و-اجرائیات---نوبت-دوم'>فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987099/مناقصه-تامین-برق-روستاهای--نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق روستاهای ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین برق روستاهای ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987101/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی کانال نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهسازی کانال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987102/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-کشتارگاه-ناحیه-2-ارومیه-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987103/مناقصه-نظارت-از-مکان-های-تعیین-شده-جهت-راه-اندازی-روز-بازارها'>مناقصه نظارت از مکان های تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها / آگهی مزایده ، مزایده نظارت از مکان های تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987105/مناقصه-واگذاری-حسابرسی-سال-96-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987106/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساخت-نگهبانی-ورودی-و-سایبان--نوبت-دوم'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987107/فراخوان-مناقصه-انواع-کولر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انواع کولر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انواع کولر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987110/مناقصه-تعویض-دو-ردیف-پره-های-ردیف-آخر-و-تعویض-سیل-های-متحرک'>مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیل های متحرک  / مناقصه ,مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیل های متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987112/مناقصه-تعویض-پره-های-ردیف-دوم-ایمپالس'>مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس / مناقصه ,مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987113/مناقصه-پروژه-خیابان-سازی-بلوار-فاضل-هندی'>مناقصه پروژه خیابان سازی بلوار فاضل هندی   / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه خیابان سازی بلوار فاضل هندی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987120/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجرای طرح هادی روستا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987121/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987124/استعلام-مصالح-ساختمانی-سایت-ستاد'>استعلام مصالح ساختمانی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام مصالح ساختمانی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987127/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-سامانه-ستاد'>استعلام لایروبی و مرمت قنات, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت قنات, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987128/مناقصه-انواع-مقره-سوزنی-یکپارچه-و-مقره-بشقابی-سرامیکی-نوبت-دوم'>مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987131/مناقصه-تکمیل-مدرسه-خیری-محسنی-خاتون-آباد-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تکمیل مدرسه خیری محسنی خاتون آباد, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه خیری محسنی خاتون آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987133/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-شهرستان-بهار--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان بهار... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان بهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987134/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987136/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-آسفالت-بخشی-از-معابر'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت بخشی از معابر  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت بخشی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987140/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-کامیون-بنز'>مناقصه اجاره سه دستگاه کامیون بنز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره سه دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987141/همایش-بین-المللی-بازاریابی-نوین'>همایش بین المللی بازاریابی نوین / همایش بین المللی بازاریابی نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987147/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه همودیالیز / مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987149/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-20-کیلوولت-فاز-یک'>فراخوان مناقصه  پروژه اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت فاز یک / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  پروژه اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987156/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987158/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر'>مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987162/استعلام-قیمت-واگذاری-دندانپزشکی-واحد-بیمارستان'>استعلام قیمت، واگذاری دندانپزشکی واحد بیمارستان / استعلام, استعلام قیمت، واگذاری دندانپزشکی واحد بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987163/استعلام-​سجاده-مهر--کتاب'>استعلام ​سجاده -مهر - کتاب  / استعلام, استعلام ​سجاده -مهر - کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987167/فراخوان-احداث-مرکز-بهداشت-شهرستان-چابهار--'>فراخوان احداث مرکز بهداشت شهرستان چابهار... / آگهی فراخوان , فراخوان احداث مرکز بهداشت شهرستان چابهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987169/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق-حاشیه-شهر'> استعلام توسعه شبکه های برق حاشیه شهر  / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق حاشیه شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987171/تجدید-مناقصه-​تکمیل-راه-روستایی-بهرغ-بالا-مازغ-مغیران'>تجدید مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987172/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987177/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق'> استعلام توسعه شبکه های برق  / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987178/مناقصه-تهیه-و-تامین-۴۸-دستگاه-خودرو'>مناقصه تهیه و تامین ۴۸ دستگاه خودرو  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۴۸ دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987180/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987181/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987186/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام یخچال آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987187/فراخوان-اجرای-فاز-2-بلوار--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای فاز 2 بلوار... نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان اجرای فاز 2 بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987188/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق-روستاهای'> استعلام توسعه شبکه های برق روستاهای / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987194/فراخوان-مهندسین-مشاور-جهت-انجام-مطالعات-تفصیلی--اجرایی'>فراخوان مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات تفصیلی - اجرایی / آگهی فراخوان , فراخوان مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات تفصیلی - اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987195/مناقصه-انواع-مقره-سوزنی-یکپارچه-و-مقره-بشقابی-سرامیکی'>مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی / آگهی مناقصه، مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987200/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی -تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987201/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987204/فراخوان-تهیه-و-تامین-48-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان  تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987211/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ساخت-FOXBORO--ECKARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت FOXBORO & ECKARDT / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت FOXBORO & ECKARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987215/مناقصه-خرید-ترانسمیترهای-ساخت-YOKOGAWA'>مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA / مناقصه , مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987218/مناقصه-انجام-امورات-فضای-سبز-و-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات فضای سبز و راننده- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام امورات فضای سبز و راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987221/فراخوان-خرید-خط-و-رنگ-ترافیکی'>فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی / آگهی فراخوان, فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987229/استعلام-خاک-اره'>استعلام خاک اره / استعلام ,استعلام خاک اره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987230/فراخوان-پروژه-های-ساختمانی'>فراخوان پروژه های ساختمانی  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان پروژه های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987232/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987235/استعلام-درب-فلزی-نرده-ای'>استعلام درب فلزی نرده ای / استعلام ,استعلام درب فلزی نرده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987236/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر-منطقه-شطیط-فاز-یک'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987237/مناقصه-باتری-یو-پی-اس'>مناقصه باتری یو پی اس  / مناقصه عمومی، مناقصه باتری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987238/مناقصه-اجرای-خرید-و-نصب-دکوراسیون-و-تجهیزات-آمفی-تئاتر'>مناقصه اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر / اگهی مناقصه , مناقصه  اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987240/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی-واحدهای'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی واحدهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی واحدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987243/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان / استعلام ,استعلام کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987244/فراخوان-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987245/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987247/استعلام-انجام-مطالعات-نقشه-برداری'>استعلام انجام مطالعات نقشه برداری / استعلام ,استعلام انجام مطالعات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987248/استعلام-کنترل-والو-پروانه-ای-فولادی'>استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی / استعلام , استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987249/استعلام-​تعویض-سطح-مقطع-سیم-فیدر-اصلی'> استعلام ​تعویض سطح مقطع سیم فیدر اصلی  / استعلام , استعلام ​تعویض سطح مقطع سیم فیدر اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987250/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی سیستم / استعلام ,استعلام تامین و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987252/استعلام-انجام-عملیات-ارتباط-ترمینال'>استعلام انجام عملیات ارتباط ترمینال / استعلام , استعلام انجام عملیات ارتباط ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987253/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987254/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دوربین-مداربسته'>استعلام تعمیر و نگهداری دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987255/مناقصه-عمومی-تعریض-و-زیر-سازی-راه-دسترسی-و-معابر'>مناقصه عمومی تعریض و زیر سازی راه دسترسی و معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعریض و زیر سازی راه دسترسی و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987256/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی  / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987258/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک / استعلام ,استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987259/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-دیتا-سنتر'>استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987260/استعلام-فازمتر-400-کیلوولت-با-چوب-استی'>استعلام فازمتر 400 کیلوولت با چوب استی  / استعلام , استعلام فازمتر 400 کیلوولت با چوب استی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987261/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس / استعلام, استعلام باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987263/استعلام-رله-حرارتی'>استعلام رله حرارتی   / استعلام,استعلام رله حرارتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987264/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-پاناسونیک'>استعلام دوربین فیلمبرداری پاناسونیک / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987265/مناقصه-اجرای-آسفالت-جاده'>مناقصه اجرای آسفالت جاده  / اگهی مناقصه  , مناقصه اجرای آسفالت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987266/استعلام-3-عدد-مودم-MOXA-از-مدل-GATE-51'> استعلام 3 عدد مودم MOXA از مدل GATE 51 / استعلام , استعلام 3 عدد مودم MOXA از مدل GATE 51</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987267/استعلام2-ردیف-فلکسیبل'>استعلام2 ردیف فلکسیبل / استعلام,استعلام 2 ردیف فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987268/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987269/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-اداره'>استعلام انجام امور مربوط به اداره / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987271/استعلام-سیم-مسی-افشان-سبز-و-زرد'>استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد   / استعلام , استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987276/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر'>مناقصه  اجرای پروژه بهسازی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987277/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-متوسطه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987278/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-حفاظ-پنجره'> استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره  / استعلام , استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987279/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987282/استعلام-تعدادی-کامپیوتر'>استعلام تعدادی کامپیوتر / استعلام ,استعلام تعدادی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987283/استعلام-دوره-های-آموزشی--'>استعلام دوره های آموزشی... / استعلام, استعلام دوره های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987284/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987285/مناقصه-خرید-سیم-روکش-دار-آلومینیوم-فولاد--'>مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد ... / مناقصه عمومی, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987286/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-روستایی'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987289/استعلام-نصب-راه-اندازی-و-بارگیری--'>استعلام نصب، راه اندازی و بارگیری ... / استعلام, استعلام نصب، راه اندازی و بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987291/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-ساختمان-اداری'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری / اگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987294/استعلام-خدمات-حمل-و-تعمیر-الکتروپمپ-های-خود'>استعلام خدمات حمل و تعمیر الکتروپمپ های خود / استعلام، استعلام خدمات حمل و تعمیر الکتروپمپ های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987295/فراخوان-ارزیابی-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی ؛ فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987297/فراخوان-طراحی-ایستگاه-اتوبوس'>فراخوان طراحی ایستگاه اتوبوس / فراخوان طراحی ایستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987300/مناقصه-خرید-کیت-الکترونیکی-پردازشگر-مرکزی'>مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی / مناقصه ,مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987301/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987304/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987306/مناقصه-ساخت-شمیز-ارتعاشی'>مناقصه ساخت شمیز ارتعاشی  / مناقصه ,مناقصه ساخت شمیز ارتعاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987307/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987313/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لوکس-80-گرمی-برش-لیزری'>استعلام کاغذ A4 کپی لوکس 80 گرمی برش لیزری / استعلام, استعلام کاغذ A4 کپی لوکس 80 گرمی برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987314/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987315/فراخوان-فضای-سبز'>فراخوان فضای سبز  / فراخوان , فراخوان فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987318/استعلام-خرید-100-دستگاه-رادیاتور-13-پره--'>استعلام خرید 100 دستگاه رادیاتور 13 پره... / استعلام, استعلام خرید 100 دستگاه رادیاتور 13 پره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987319/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات'>مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات / مناقصه ,مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987320/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987321/مناقصه-خدمات-قابل-واگذاری-(فضای-سبز--خدمات-شهری-و--)'>مناقصه خدمات قابل واگذاری (فضای سبز ، خدمات شهری و ...)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قابل واگذاری (فضای سبز ، خدمات شهری و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987322/فراخوان-راه-اندازی-و-تحویل-فضاهای-تمیز-آزمایشگاهی'>فراخوان راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز آزمایشگاهی / فراخوان , فراخوان راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987323/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987325/مجدد-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله'>مجدد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی, مجدد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987326/مناقصه-عملیات-احداث-پیاده-رو'>مناقصه عملیات احداث پیاده رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987329/مناقصه-زیرسازی-و-اجرای-کفپوش-بتنی-معابر-سطح-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987330/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-پیاده-رو'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پیاده رو / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987333/مناقصه-خرید-مجموعه-اقلام-تعمیراتی-کولینگ-تاور'>مناقصه خرید مجموعه اقلام تعمیراتی کولینگ تاور / مناقصه, مناقصه خرید مجموعه اقلام تعمیراتی کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987334/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987335/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-داخلی-برقی-پارک'>مناقصه عملیات اجرای شبکه داخلی برقی پارک / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه داخلی برقی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987337/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987339/استعلام-آنالایزر-گاز'>استعلام آنالایزر گاز   / استعلام , استعلام آنالایزر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987340/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987342/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987343/استعلام-عملیات-خاکی-سایت-خدماتی'>استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی  / استعلام ,استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987345/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987346/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987347/مناقصه-تکمیل-هنرستان-فنی-حرفه-ای-معلم'>مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای معلم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987351/استعلام-عصا--واکر--توالت-فرنگی--تشک'>استعلام عصا - واکر - توالت فرنگی - تشک / استعلام , استعلام عصا - واکر - توالت فرنگی - تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987353/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987356/استعلام-4-آیتم-سرامیک-و-کاشی---'>استعلام 4 آیتم سرامیک و کاشی .... / استعلام , استعلام 4 آیتم سرامیک و کاشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987358/مناقصه-آسفالت-کوچه-های-روستا'>مناقصه آسفالت کوچه های روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت کوچه های روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987359/استعلام-تی-شرت-و--'>استعلام تی شرت و ... / استعلام ,استعلام تی شرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987360/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987361/فراخوان-دومین-جشنواره-طراحی-مد-و-لباس-دیبا'>فراخوان دومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا / فراخوان دومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987362/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987364/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987365/استعلام-دیتالاگر-سنسوردار'>استعلام دیتالاگر سنسوردار  / استعلام ,استعلام دیتالاگر سنسوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987366/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-و-احداث-راههای-روستایی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987367/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--گازبانی-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987368/استعلام-سر-سوزن-و-هولدر'>استعلام سر سوزن و هولدر / استعلام ,استعلام سر سوزن و هولدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987369/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987370/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987372/استعلام-برقرسانی-جهت-اجرای-پروژهای-توس--'>استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژهای توس ...     / استعلام, استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژهای توس ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987374/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987376/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987377/استعلام-​دستگاه-جمع-آوری-خون'>استعلام ​دستگاه جمع آوری خون  / استعلام ,استعلام ​دستگاه جمع آوری خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987379/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987380/استعلام-پراب'>استعلام پراب / استعلام, استعلام پراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987381/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987383/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی-درمانی-آیت-ا--طالقانی'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987385/استعلام-لامپ-و-تجهیزات'>استعلام لامپ و تجهیزات / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987387/مناقصه-امور-خدمات-استخر-دانشگاه-تجدید'>مناقصه امور خدمات استخر دانشگاه تجدید  / مناقصه امور خدمات استخر دانشگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987388/استعلام-مرمت-بازار-شهداد'>استعلام مرمت بازار شهداد / استعلام, استعلام مرمت بازار شهداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987390/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987392/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-مطهری'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987393/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-همت--'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا همت ... / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا همت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987394/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-دو-جداره-70-7'>استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره 70*7 / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره 70*7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987396/استعلام-شیلنگ-دو-جداره-و--'>استعلام شیلنگ دو جداره و... / استعلام ,استعلام شیلنگ دو جداره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987397/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-سرخ'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا سرخ / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987399/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-کله'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا کله / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987400/استعلام-زغال-ژنراتور'>استعلام زغال ژنراتور  / استعلام ,استعلام زغال ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987401/مناقصه-انسداد-چاههای-غیرمجاز-٬-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب'>مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ٬ جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب     / مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ٬ جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987402/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987403/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرورسانی-به-محل-تجهیز-چاه-به-روستای-اسبفروشان-سراب'>مناقصه تهیه مصالح و نیرورسانی به محل تجهیز چاه به روستای اسبفروشان سراب / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و نیرورسانی به محل تجهیز چاه به روستای اسبفروشان سراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987404/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی  / استعلام ,استعلام وسایل کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987406/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام عدس ایرانی درجه یک فله  / استعلام , استعلام عدس ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987407/استعلام-کارت-صدا-TMOD'>استعلام کارت صدا TMOD / استعلام, استعلام کارت صدا TMOD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987408/استعلام-پروب-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام پروب دارو پزشکی و سلامت  / استعلام , استعلام پروب دارو پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987409/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب  / استعلام , استعلام ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987410/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-گلعنبر-ورزقان'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای گلعنبر ورزقان     / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای گلعنبر ورزقان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987412/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-مراکز'>استعلام تعمیرات ساختمانهای مراکز  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانهای مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987413/استعلام-بارانسنج-دیتالاگری-کامل'>استعلام بارانسنج دیتالاگری کامل  / استعلام , استعلام بارانسنج دیتالاگری کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987414/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-احداث-مخزن-بتن-آرمه'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل احداث مخزن بتن آرمه / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تکمیل احداث مخزن بتن آرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987415/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-سطح-منطقه'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب سطح منطقه  / استعلام ,استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987416/استعلام-​41-ردیف-اقلام-یدکی-نقطه-جوش--'>استعلام ​41 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش... / استعلام, استعلام ​41 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987418/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-در-روستا--'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز دو حلقه چاه در روستا... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز دو حلقه چاه در روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987419/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-موسیقی-درمانی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی موسیقی درمانی / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی موسیقی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987420/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-بتن-آرمه-در-روستای-حوریدرق'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتن آرمه در روستای حوریدرق / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتن آرمه در روستای حوریدرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987421/استعلام-هیدروکلریناتور'>استعلام هیدروکلریناتور / استعلام , استعلام هیدروکلریناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987422/استعلام-سنسور-استوانه-ای-سوکت-دار'>استعلام سنسور استوانه ای سوکت دار / استعلام, استعلام سنسور استوانه ای سوکت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987423/استعلام-پشتیبانی-سرویس-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام پشتیبانی سرویس پهنای باند اینترنت  / استعلام ,استعلام پشتیبانی سرویس پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987425/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987426/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم  و ...نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987427/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987429/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987430/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987431/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987434/استعلام-طراحی-رسانه-همراه-توصیف-نامه'>استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه / استعلام , استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987437/مناقصه-خرید-15000-تن-خاک-ملکی-مرغوب'>مناقصه خرید  15000 تن خاک ملکی مرغوب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  15000 تن خاک ملکی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987438/مناقصه-کاشت-داشت-و-برداشت-500-هکتار-از-اراضی-کشاورزی'>مناقصه کاشت، داشت و برداشت 500 هکتار از اراضی کشاورزی / مناقصه, مناقصه کاشت، داشت و برداشت 500 هکتار از اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987441/فراخوان-ساخت-پروژه-رستوران-راه-چوبی-کوهستان-چاپ-دوم'>فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987442/استعلام-نگهدرای-مدیریت-فشار-تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال'>استعلام نگهدرای، مدیریت فشار، تعمیرات حوادث خطوط انتقال / استعلام,استعلام نگهدرای، مدیریت فشار، تعمیرات حوادث خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987444/استعلام-فوم-آتشنشانی'>استعلام فوم آتشنشانی  / استعلام , استعلام فوم آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987446/استعلام-پشتیبانی-سیستم-مشارکت-مدنی'>استعلام پشتیبانی سیستم مشارکت مدنی  / استعلام پشتیبانی سیستم مشارکت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987447/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر / استعلام, استعلام خرید آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987448/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987449/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال / استعلام ,  استعلام احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987450/استعلام-عایقکاری-منابع-کویلی-انبساط'>استعلام عایقکاری منابع کویلی انبساط / استعلام , استعلام عایقکاری منابع کویلی انبساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987451/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  /  استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987453/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987454/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987455/استعلام-پایه-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-4'>استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 4  / استعلام , استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987457/استعلام-FINALIZING-FOR-ST-STAGE'>استعلام FINALIZING FOR ST STAGE / استعلام , استعلام FINALIZING FOR ST STAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987458/استعلام-تعمیرات-آسایشگاه-انتظامات'>استعلام تعمیرات آسایشگاه انتظامات / استعلام , استعلام تعمیرات آسایشگاه انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987461/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال  / استعلام , استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987462/استعلام-پایه-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-45-36'>استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 45*36   / استعلام , استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 45*36 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987463/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-70-90'>استعلام گلدان فایبرگلاس اندازه 70*90 / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس اندازه 70*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987464/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987465/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-ابدارخانه'>استعلام تعمیرات و بازسازی ابدارخانه  / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی ابدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987466/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-و-تجهیز-پارک'>مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک / مناقصه ,مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987467/استعلام-احیاء-و-غنی-سازی-جنگل'>استعلام احیاء و غنی سازی جنگل / استعلام, استعلام احیاء و غنی سازی جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987468/فراخوان-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان  دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987471/استعلام-​آب-رسانی؛-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی؛ مدیریت / استعلام, استعلام ​آب رسانی؛ مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987472/استعلام-گوشی-تلفن-پاناسونیک-رومیزی'>استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی / استعلام, استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987473/تجدید-مناقصه-تخریب-واجرای-تک-جدول-سطح-شهر-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تخریب واجرای تک جدول سطح شهر و ...نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987476/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987477/استعلام-مشخصات-فنی-FIRE-BAM-ENGLAND'>استعلام مشخصات فنی FIRE BAM ENGLAND / استعلام, استعلام مشخصات فنی FIRE BAM ENGLAND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987478/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر / مناقصه ,مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987481/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987482/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987483/استعلام-خرید-خدمت-رسوب-زدایی-از-کویل'>استعلام خرید خدمت رسوب زدایی از کویل / استعلام , استعلام خرید خدمت رسوب زدایی از کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987485/استعلام-چاپ-کتابچه-راهنما'>استعلام چاپ کتابچه راهنما / استعلام , استعلام چاپ کتابچه راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987489/استعلام-دفتر-کلاسور-100-برگ'>استعلام دفتر کلاسور 100 برگ  / استعلام, استعلام دفتر کلاسور 100 برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987491/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-گلپایگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987493/تجدید-مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری'>تجدید مناقصه عملیات عمرانی دهیاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات عمرانی دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987494/استعلام-ساعت-فشار-نگار'>استعلام ساعت فشار نگار / استعلام ,استعلام ساعت فشار نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987495/مناقصه-حمل-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه حمل نهاده های کشاورزی    / مناقصه حمل نهاده های کشاورزی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987498/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987499/استعلام-FINALIZING-FOR-2-ST-STAGE-TURBINE-SEAL-RING'>استعلام FINALIZING FOR 2 ST STAGE TURBINE SEAL RING / استعلام ,استعلام FINALIZING FOR 2 ST STAGE TURBINE SEAL RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987500/استعلام-​یخچال-فریزر'>استعلام ​یخچال فریزر  / استعلام, استعلام ​یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987501/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987502/استعلام-ساعت-رطوبت-نگار'>استعلام ساعت رطوبت نگار / استعلام ,استعلام ساعت رطوبت نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987503/استعلام-فشار-سنج-pressur-transmitter-k'>استعلام فشار سنج pressur transmitter k / استعلام , استعلام فشار سنج pressur transmitter k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987504/استعلام-جارو-برقی-پارس-خزر-مدل-vc2200'>استعلام جارو برقی پارس خزر مدل vc2200 / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر مدل vc2200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987506/استعلام-رطوبت-نگار'>استعلام رطوبت نگار / استعلام ,استعلام رطوبت نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987507/استعلام-چاپ-کتابچه-گردشگری'>استعلام چاپ کتابچه گردشگری  / استعلام,استعلام چاپ کتابچه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987508/استعلام-​قند-حبه'>استعلام ​قند حبه  / استعلام, استعلام ​قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987509/استعلام-دمانگار-لامبرشت'>استعلام دمانگار لامبرشت / استعلام ,استعلام دمانگار لامبرشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987510/استعلام-لوله-دوجداره-کاروگیت-850-کوپلر'>استعلام لوله دوجداره کاروگیت 850 کوپلر / استعلام , استعلام لوله دوجداره کاروگیت 850 کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987511/استعلام-پشتیبانی-یک-دستگاه-تابلو-ترافی'>استعلام پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافی / استعلام ,استعلام پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987512/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987514/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-و-نصب-مجموعه-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و نصب مجموعه تاسیسات آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و نصب مجموعه تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987515/استعلام-نمای-سرامیک-30-60-طرح-پازل'>استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل / استعلام, استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987516/استعلام-گوسفند'>استعلام گوسفند / استعلام , استعلام گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987517/استعلام-صابون-75-گرمی-ساده-عروس'>استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس / استعلام ,استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987518/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987519/استعلام-شامپو-تخم-مرغی-داروگر-وزن-220--'>استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220... / استعلام, استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987520/استعلام-عملیات-اجرایی-ساختمان-آزمایشگاه'>استعلام عملیات اجرایی ساختمان آزمایشگاه  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی ساختمان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987521/استعلام-تهیه-نقشه-کاداستر-و-توپوگرافی'>استعلام تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی / استعلام ,استعلام تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987522/استعلام​-پنیر'>استعلام​ پنیر  / استعلام ، استعلام ​پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987523/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۲۰-دستگاه-منازل-کارگری'>مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987524/استعلام-ژیلت-دوتیغ-دارکو'>استعلام ژیلت دوتیغ دارکو / استعلام ,استعلام ژیلت دوتیغ دارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987525/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987526/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-اب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع اب  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع اب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987527/استعلام-پودر-رختشویی-و-پودر-دستی--'>استعلام پودر رختشویی و پودر دستی... / استعلام,  استعلام پودر رختشویی و پودر دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987528/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی  / استعلام, استعلام کپه کاری گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987529/استعلام-اجرای-38-مورد-کارگاه-آموزشی'>استعلام اجرای 38 مورد کارگاه آموزشی / استعلام ,استعلام اجرای 38 مورد کارگاه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987530/استعلام-فرمالدئید'>استعلام فرمالدئید  / استعلام ,استعلام فرمالدئید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987531/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987532/استعلام-خرید-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام خرید اسکنر و پرینتر / استعلام , استعلام خرید اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987533/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987534/استعلام-روغن-موتور-5000-قوطی-فلزی'>استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی / استعلام , استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987535/استعلام-اسید-کلریدریک'>استعلام اسید کلریدریک  / استعلام ,استعلام اسید کلریدریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987536/استعلام-اجرای-پروژه-پرورش-زنبور-عسل'>استعلام اجرای پروژه پرورش زنبور عسل / استعلام ,استعلام اجرای پروژه پرورش زنبور عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987537/استعلام-خرید-رنگ-زینگا-و-حلال-مخصوص'>استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص     / استعلام، استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987538/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری  / استعلام ، استعلام ​کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987539/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987540/استعلام-اجرای-کارگاه-آموزشی-ترویجی'>استعلام اجرای کارگاه آموزشی ترویجی / استعلام ,استعلام اجرای کارگاه آموزشی ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987541/استعلام-لایسنس-و-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس و نرم افزار آنتی ویروس / استعلام ,استعلام لایسنس و نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987542/استعلام-چاپ-کتابخانه-راهنما'>استعلام چاپ کتابخانه راهنما   / استعلام , استعلام چاپ کتابخانه راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987544/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-510-نفر'>استعلام انجام معاینات دوره ای 510 نفر / استعلام ,استعلام انجام معاینات دوره ای 510 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987545/استعلام-تامین-و-اجرای-پوشش-عایقی-RTV--'>استعلام تامین و اجرای پوشش عایقی RTV... / استعلام, استعلام تامین و اجرای پوشش عایقی RTV...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987546/استعلام-مرمت-جاده-مزارع-و-لایروبی-انهار'>استعلام مرمت جاده مزارع و لایروبی انهار / استعلام ,استعلام مرمت جاده مزارع و لایروبی انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987547/استعلام-اجرا-و-نصب-علائم-ایمنی-و-راهنما'>استعلام اجرا و نصب علائم ایمنی و راهنما / استعلام, استعلام اجرا و نصب علائم ایمنی و راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987548/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام ,استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987549/استعلام-موتور-سردخانه'>استعلام موتور سردخانه / استعلام ,استعلام موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987551/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  /  استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987553/استعلام-موتور-جوشکاری-سیار--'>استعلام موتور جوشکاری سیار...  / استعلام, استعلام موتور جوشکاری سیار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987554/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام ,استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987555/استعلام-برگزاری-کارگاه-آموزشی-ترسیب'>استعلام برگزاری  کارگاه آموزشی ترسیب / استعلام, استعلام برگزاری  کارگاه آموزشی ترسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987556/استعلام-انجام-برفروبی-محوطه-ها'>استعلام انجام برفروبی محوطه ها / استعلام ,استعلام انجام برفروبی محوطه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987557/استعلام-رک-40-یونیک-60-60-با-متعلقات--'>استعلام رک 40 یونیک 60*60 با متعلقات .. / استعلام , استعلام رک 40 یونیک 60*60 با متعلقات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987559/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987561/مناقصه-محدود-اجرای-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>مناقصه محدود اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / مناقصه محدود اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987562/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987563/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987564/استعلام-7-دستگاه-روتر-سیسکو'>استعلام 7 دستگاه روتر سیسکو / استعلام ,استعلام 7 دستگاه روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987565/استعلام-عملیات-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری  / استعلام , استعلام عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987566/استعلام-عملیات-ساختمانی'>استعلام عملیات ساختمانی / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987567/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987569/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم-سامسونگ-مدل-مکس'>استعلام اسپلیت سرد و گرم سامسونگ مدل مکس / استعلام, استعلام اسپلیت سرد و گرم سامسونگ مدل مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987571/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987572/استعلام-خرید-120-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام خرید 120 دستگاه جی پی اس  / استعلام ,استعلام خرید 120 دستگاه جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987573/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987575/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-محوطه-سازی'>استعلام اجرای لوله گذاری و محوطه سازی / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987576/استعلام-ساعت-دمانگار'>استعلام ساعت دمانگار / استعلام ,استعلام ساعت دمانگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987577/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987578/استعلام-خرید-یک-عدد-استارت'>استعلام خرید یک عدد استارت  /  استعلام, استعلام خرید یک عدد استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987579/استعلام-تبلت-سامسونگ-galaxy-tab-s3-9-7'>استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7 / استعلام ,استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987580/استعلام-دیوارپوش-و-سقف-کاذب-و--'>استعلام دیوارپوش و سقف کاذب و ...  / استعلام, استعلام دیوارپوش و سقف کاذب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987583/استعلام-خرید-لوله-سیاه-6-اینچ-با-ضخامت--'>استعلام خرید لوله سیاه 6 اینچ با ضخامت... / استعلام, استعلام خرید لوله سیاه 6 اینچ با ضخامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987584/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز / استعلام ,استعلام دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987585/استعلام-بایگانی-ریلی-اداری'>استعلام بایگانی ریلی اداری  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987586/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-برق'>استعلام  خرید تجهیزات و اجرای پست برق  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987589/استعلام-ملزومات-پزشکی-و-خودرویی'>استعلام ملزومات پزشکی و خودرویی / استعلام,استعلام ملزومات پزشکی و خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987590/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987591/استعلام-کاغذ-a4-کپی-مکس-80-گرمی'>استعلام کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987592/استعلام-غرفه-شرکت-برق-منطقه-ای'>استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای  / استعلام ,استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987593/استعلام-احداث-کانال-کابل-و-مرمت-و--'>استعلام احداث کانال کابل و مرمت و ... / استعلام, استعلام احداث کانال کابل و مرمت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987595/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987596/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987597/استعلام-کابل-قدرت-با-زره-مفتولی'>استعلام کابل قدرت با زره مفتولی / استعلام, استعلام کابل قدرت با زره مفتولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987598/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی ... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987599/استعلام-۲-عدد-سوئیچ'>استعلام ۲ عدد سوئیچ / استعلام ,استعلام ۲ عدد سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987600/استعلام-الکتروپمپ-آبرسانی-زون-پایین'>استعلام الکتروپمپ آبرسانی زون پایین  / استعلام , استعلام الکتروپمپ آبرسانی زون پایین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987602/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987603/استعلام-دستگاه-سنجش-کیفیت'>استعلام دستگاه سنجش کیفیت / استعلام ,استعلام دستگاه سنجش کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987604/استعلام-خرید-56-عدد-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987607/استعلام-یک-دستگاه-فاکس'>استعلام یک دستگاه فاکس  / استعلام ,استعلام یک دستگاه فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987608/استعلام-چای-دوغزال'>استعلام چای دوغزال  / استعلام , استعلام چای دوغزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987609/استعلام-خرید-یک-دستگاه-Turning-Device--'>استعلام خرید یک دستگاه Turning Device... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه Turning Device...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987610/استعلام-​مقاوم-سازی-و-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام ​مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی / استعلام , استعلام ​مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987611/​استعلام-جی-پی-اس-دوربین-و--'>​استعلام جی پی اس، دوربین و...     / استعلام، ​استعلام جی پی اس، دوربین و...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987612/استعلام-خرید-سیمان-شاهرود'>استعلام خرید سیمان شاهرود / استعلام, استعلام خرید سیمان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987613/استعلام-​94-عدد-انواع-کاتریج-پرینتر'>استعلام ​94 عدد انواع کاتریج پرینتر  / استعلام , استعلام ​94 عدد انواع کاتریج پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987614/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-و-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم التحریر و لوازم خانگی / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر و لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987615/استعلام-دستگاه-بالدینگ-اتوماتیک'>استعلام دستگاه بالدینگ اتوماتیک  / استعلام, استعلام دستگاه بالدینگ اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987616/استعلام-خرید-70-عدد-زغال-ژنراتور-type'>استعلام خرید 70 عدد زغال ژنراتور type / استعلام, استعلام خرید 70 عدد زغال ژنراتور type</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987617/استعلام-کابینت-باتری'>استعلام کابینت باتری / استعلام, استعلام کابینت باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987618/استعلام-​صندلی-چرمی-با-جلو-مبلی'>استعلام ​صندلی چرمی با جلو مبلی / استعلام, استعلام ​صندلی چرمی با جلو مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987619/استعلام-​​لامپ-کم-مصرف'>استعلام ​​لامپ کم مصرف  / استعلام، استعلام ​​لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987621/استعلام-​خرید-دو-حلقه-لاستیک-خودروی-ماشین'>استعلام ​خرید دو حلقه لاستیک خودروی ماشین / استعلام, استعلام ​خرید دو حلقه لاستیک خودروی ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987623/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987624/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-امداد'>استعلام لوازم و تجهیزات امداد / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987625/استعلام-نقشه-برداری-رقومی-با-میخ-کوبی'>استعلام نقشه برداری رقومی با میخ کوبی / استعلام, استعلام نقشه برداری رقومی با میخ کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987626/استعلام-دستگاه-ثبت-اطلاعات-پایروژن--'>استعلام دستگاه ثبت اطلاعات پایروژن... / استعلام, استعلام دستگاه ثبت اطلاعات پایروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987627/استعلام-​تهیه-و-نصب-ایزوگام-و-آسفالت'>استعلام ​تهیه و نصب ایزوگام و آسفالت / استعلام, استعلام ​تهیه و نصب ایزوگام و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987628/استعلام-​خرید-دستگاه-utm-CYBROAM-CR-100'>استعلام ​خرید دستگاه utm CYBROAM CR 100 / استعلام , استعلام ​خرید دستگاه utm CYBROAM CR 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987629/استعلام-چای-نوربخش'>استعلام چای نوربخش / استعلام , استعلام چای نوربخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987630/استعلام-ورق-ژئوتکستایل-نبافته-با-وزن-4'>استعلام ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4 / استعلام, استعلام ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987631/استعلام-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام خرید و اجرا و راه اندازی سیستم / استعلام ,استعلام خرید و اجرا و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987633/استعلام-خرید-مبل'>استعلام خرید مبل  / استعلام ,استعلام خرید مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987634/استعلام-خرید-توانبخشی-فیزیوتراپی--'>استعلام خرید توانبخشی، فیزیوتراپی ... / استعلام, استعلام خرید توانبخشی، فیزیوتراپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987635/استعلام-بچه-ماهی-گرم-آبی-50-گرمی'>استعلام بچه ماهی گرم آبی 50 گرمی / استعلام, استعلام بچه ماهی گرم آبی 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987636/استعلام-​شیر-بانکی-1-لیتری-میهن'>استعلام ​شیر بانکی 1 لیتری میهن / استعلام , استعلام ​شیر بانکی 1 لیتری میهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987638/استعلام-نانو-دراپ'>استعلام نانو دراپ / استعلام ,استعلام نانو دراپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987639/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-اینورتردار'>استعلام کولر گازی ال جی اینورتردار / استعلام, استعلام کولر گازی ال جی اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987640/استعلام-10-عدد-رله-شارژ-و-10-عدد-برد'>استعلام 10 عدد رله شارژ و 10 عدد برد / استعلام, استعلام 10 عدد رله شارژ و 10 عدد برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987643/استعلام-6-عدد-کمد-کتابخانه-ای'>استعلام 6 عدد کمد کتابخانه ای / استعلام, استعلام 6 عدد کمد کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987644/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام , استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987645/استعلام-خرید-پلاستیک'>استعلام خرید پلاستیک / استعلام, استعلام خرید پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987646/استعلام-500-کیلوگرم-رنگ-زینکا'>استعلام 500 کیلوگرم رنگ زینکا  / استعلام, استعلام 500 کیلوگرم رنگ زینکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987647/استعلام-خرید-و-نصب-4-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام خرید و نصب 4 دستگاه تابلو برق  / استعلام, استعلام خرید و نصب 4 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987649/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام ,استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987650/استعلام-اسکنر-اسناد-اداری'>استعلام اسکنر اسناد اداری / استعلام, استعلام اسکنر اسناد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987651/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987652/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987653/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987654/استعلام-مرمت-قلعه-منوجان'>استعلام مرمت قلعه منوجان / استعلام, استعلام مرمت قلعه منوجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987655/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام , استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987657/استعلام-برگزاری-نمایشگاه'>استعلام برگزاری نمایشگاه  / استعلام, استعلام برگزاری نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987660/استعلام-تبدیل-اتوماسیون-اداری'>استعلام تبدیل اتوماسیون اداری / استعلام ,استعلام تبدیل اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987661/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987662/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-برقی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی     / استعلام, استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987663/استعلام-برف-روبی-جاده-های-برف-گیر'>استعلام برف روبی جاده های برف گیر  / استعلام , استعلام برف روبی جاده های برف گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987664/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام ترمیم و بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام ترمیم و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987665/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-ابراهیم-آباد'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ابراهیم آباد / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات ابراهیم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987666/استعلام-11-دستگاه-کیس-11-دستگاه-مانیتور'>استعلام 11 دستگاه کیس، 11 دستگاه مانیتور / استعلام, استعلام 11 دستگاه کیس، 11 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987668/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987669/استعلام-۵۴-قلم-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام ۵۴ قلم لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام ۵۴ قلم لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987670/استعلام-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر-با-لوازم'>استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم  / استعلام , استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987671/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987672/استعلام-سانتریفوژ'>استعلام سانتریفوژ / استعلام ,استعلام سانتریفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987673/استعلام-شیر-اهرمی-روشویی'>استعلام شیر اهرمی روشویی / استعلام, استعلام شیر اهرمی روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987674/استعلام-مرغ-منجمد-داخلی-بسته-بندی-شده'>استعلام مرغ منجمد داخلی بسته بندی شده / استعلام , استعلام مرغ منجمد داخلی بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987675/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-بانک-ملی'>استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی / استعلام, استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987676/استعلام-مرمت-و-بازسازی-فونداسیونها'>استعلام مرمت و بازسازی فونداسیونها / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی فونداسیونها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987677/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باوله-سنقر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله سنقر / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987679/استعلام-سنسور-فشار-لامبرشت'>استعلام سنسور فشار لامبرشت  / استعلام , استعلام سنسور فشار لامبرشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987680/استعلام-نمک-سیستم-الکترولیز-بدون-ید-250'>استعلام نمک سیستم الکترولیز بدون ید 250 / استعلام , استعلام نمک سیستم الکترولیز بدون ید 250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987681/استعلام-​خرید-پهنای-باند-اینترنت-30mbps'>استعلام ​خرید پهنای باند اینترنت 30mbps / استعلام , استعلام ​خرید پهنای باند اینترنت 30mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987682/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدول--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987683/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987684/استعلام-گلدان-فایبر-گلاس'>استعلام گلدان فایبر گلاس  / استعلام, استعلام گلدان فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987685/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987686/استعلام-خرید-2500-بسته-کاغذ-a4'>استعلام خرید 2500 بسته کاغذ a4  / استعلام, استعلام خرید 2500 بسته کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987687/استعلام-آب-رسانی--مدیریت'>استعلام  آب رسانی ، مدیریت  / استعلام, استعلام  آب رسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987688/استعلام-​بخاری-گازی'>استعلام ​بخاری گازی  / استعلام ,استعلام ​بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987689/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987690/استعلام-عملیات-دیوارکشی-در-روستا--'>استعلام عملیات دیوارکشی در روستا... / استعلام, استعلام عملیات دیوارکشی در روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987691/استعلام-فانوس-روشنایی-خورشیدی'>استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی / استعلام , استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987693/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-برید'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون برید / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون برید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987694/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987695/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000122'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000122 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000122</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987696/استعلام-صندلی-گردان-مدل-2060'>استعلام صندلی گردان مدل 2060 / استعلام, استعلام صندلی گردان مدل 2060</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987697/استعلام-فایروال-سخت-افزاری'>استعلام فایروال سخت افزاری / استعلام ,استعلام فایروال سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987698/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-دو-جداره'>استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987699/استعلام-مرمت-برج-محمدآباد-و-مهرآباد'>استعلام مرمت برج محمدآباد و مهرآباد / استعلام , استعلام مرمت برج محمدآباد و مهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987700/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987701/استعلام-مرمت-مقبره'>استعلام مرمت مقبره  / استعلام, استعلام مرمت مقبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987702/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000123'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا... 11965222000123 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000123</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987703/استعلام-تهیه-و-نصب-انرژی-خورشیدی'>استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987704/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت'>استعلام سنسور دما و رطوبت / استعلام, استعلام سنسور دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987705/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987707/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-استاندارد'>استعلام تهیه و نصب تابلو استاندارد  / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987708/استعلام-مرمت-خانه-صولت-السلطنه-رابر'>استعلام مرمت خانه صولت السلطنه رابر / استعلام , استعلام مرمت خانه صولت السلطنه رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987709/استعلام-انجام-خدمات-فنی-در-پستهای-فوق'>استعلام انجام خدمات فنی در پستهای فوق / استعلام, استعلام انجام خدمات فنی در پستهای فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987710/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-کتابخانه-و--'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ...  / استعلام , استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987711/استعلام-37-عدد-صندلی-کارمندی'>استعلام 37 عدد صندلی کارمندی / استعلام, استعلام استعلام 37 عدد صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987712/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000124'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا... 11965222000124 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000124</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987713/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987714/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX-ضد-انفجار'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار / استعلام, استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987715/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987717/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987718/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987719/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987720/استعلام-خرید-تعدادی-چرخ-خیاطی-و-اتو'>استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی و اتو / استعلام, استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی و اتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987721/استعلام-واگذاری-بخشی-از-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987722/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام بهره برداری و نگهداری  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987723/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987724/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987725/استعلام-دمونتاژ-و-مونتاژ'>استعلام دمونتاژ و مونتاژ / استعلام, استعلام دمونتاژ و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987726/استعلام-خرید-سم-و-مکمل-دامی'>استعلام خرید سم و مکمل دامی / استعلام, استعلام خرید سم و مکمل دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987727/استعلام-رنگ-آمیزی-سالن-راهروها-و-اتاق'>استعلام رنگ آمیزی سالن، راهروها و اتاق / استعلام, استعلام رنگ آمیزی سالن، راهروها و اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987728/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-آی-کن'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون آی کن / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون آی کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987729/استعلام-میز-کنفرانس-و--'>استعلام میز کنفرانس و ... / استعلام ,استعلام میز کنفرانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987731/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-300-میلی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی / استعلام , استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987732/استعلام-​دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987733/استعلام-مرمت-ارگ-راین'>استعلام مرمت ارگ راین  / استعلام,استعلام مرمت ارگ راین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987734/استعلام-تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه--'>استعلام تجدید مناقصه احداث ایستگاه... / استعلام, استعلام تجدید مناقصه احداث ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987735/استعلام-خرید-سرویس-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید سرویس پهنای باند اینترنت  / استعلام ,استعلام خرید سرویس پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987736/استعلام-پایه-گلدان-فایبر-گلاس'>استعلام پایه گلدان فایبر گلاس  / استعلام, استعلام پایه گلدان فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987737/استعلام-​اجرای-جدولگذاری-روستا'>استعلام ​اجرای جدولگذاری روستا / استعلام, استعلام ​اجرای جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987738/استعلام-لاستیک-پیکاپی-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاپی و کاپرا / استعلام ,استعلام لاستیک پیکاپی و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987739/استعلام-کنتور-آب-اینزرشن-500-و-300'>استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300 / استعلام , استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987740/استعلام-دو-دستگاه-بخاری-گازی-فن-دار'>استعلام دو دستگاه بخاری گازی فن دار / استعلام, ااستعلام دو دستگاه بخاری گازی فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987741/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987742/استعلام-اتصال-لوله-خروجی-فاضلاب--'>استعلام اتصال لوله خروجی فاضلاب... / استعلام, استعلام اتصال لوله خروجی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987743/استعلام-یکدستگاه-کنترل-کی-برد-JOY-STI'> استعلام یکدستگاه کنترل کی برد JOY-STI / استعلام , استعلام یکدستگاه کنترل کی برد JOY-STI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987744/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام خرید یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987745/استعلام-دفتر-کلاسور-100-برگ'>استعلام دفتر کلاسور 100 برگ  / استعلام, استعلام دفتر کلاسور 100 برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987746/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987747/استعلام-پوتین-کوهستانی-تمام-چرم-ضد-آب'>استعلام پوتین کوهستانی تمام چرم ضد آب / استعلام ,استعلام پوتین کوهستانی تمام چرم ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987748/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987749/استعلام-رفع-5-مورد-شکستگی-شبکه-توزیع--'>استعلام رفع 5 مورد شکستگی شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام رفع 5 مورد شکستگی شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987750/استعلام-​پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام ​پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام ​پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987751/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-و-نصب-انشعابات'>استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات  / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987752/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987753/استعلام-قند-حبه-کارتنی-10-کیلوگرمی'> استعلام قند حبه کارتنی 10 کیلوگرمی  / استعلام , استعلام قند حبه کارتنی 10 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987754/استعلام-ترمیم-پل-های-تاریخی-لرستان'>استعلام ترمیم پل های تاریخی لرستان / استعلام, استعلام ترمیم پل های تاریخی لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987755/استعلام-گلدان-فایبر-گلاس-اندازه-90-70'>استعلام گلدان فایبر گلاس اندازه 90*70 / استعلام, استعلام گلدان فایبر گلاس اندازه 90*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987756/استعلام-قفل-الکترونیکی'>استعلام قفل الکترونیکی  / استعلام, استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987757/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987758/استعلام-بازسازی-ترمیم-و-سربسته-کردن--'>استعلام بازسازی، ترمیم و سربسته کردن... / استعلام, استعلام بازسازی، ترمیم و سربسته کردن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987759/استعلام-تهیه-علوفه'>استعلام تهیه علوفه / استعلام ,استعلام تهیه علوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987760/استعلام-مرمت-قلعه-یاراحمدی-رودبار'>استعلام مرمت قلعه یاراحمدی رودبار / استعلام, استعلام مرمت قلعه یاراحمدی رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987761/استعلام-5-عدد-تابلو-برق'>استعلام 5 عدد تابلو برق / استعلام ,استعلام 5 عدد تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987762/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام بهره برداری و نگهداری  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987764/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای   / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987765/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام عدس ایرانی درجه یک فله  / استعلام ,استعلام عدس ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986953/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-سیزده-متر'>مزایده یکباب دکان مساحت سیزده متر  / مزایده ,مزایده یکباب دکان مساحت سیزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986954/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-35-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 35 سال  / مزایده ,مزایده آپارتمان با قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986955/مزایده-سند-مالکیت-شماره-پلاک-4353-فرعی'>مزایده سند مالکیت شماره پلاک 4353 فرعی / مزایده ,مزایده سند مالکیت شماره پلاک 4353 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986957/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-43-500-000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986958/مزایده-غرف--اماکن-و-دستگاههای-تفریحی-نوبت-دوم'>مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986960/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986961/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986965/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-ساختمان-مساحت-2048-85متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 2048.85متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 2048.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986966/مزایده-ملک-مساحت-100-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت 100.5مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 100.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986969/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-کوره-آجرپزی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986970/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-195-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986971/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-59-28-و-159-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986974/مزایده-ملک-بخش-دوازده-حوزه-ثبت-اسلامشهر'>مزایده ملک بخش دوازده حوزه ثبت اسلامشهر / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده حوزه ثبت اسلامشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986975/آگهی-مزایده-اجاره-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986976/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986977/مزایده-فروش-​کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش ​کابل ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ​کابل ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986978/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986979/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986980/مزایده-آپارتمان-مساحت-89-57متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 89.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 89.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986981/مزایده-آپارتمان-مساحت-143-72متر'>مزایده آپارتمان مساحت 143.72متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 143.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986982/مزایده-فروش-دستگاه-کوبش-هیدرولیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی نوبت دوم /  آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986983/مزایده-ششدانگ-زمین-قلمستان'>مزایده ششدانگ زمین قلمستان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قلمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986986/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-40متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.40متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.40متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986992/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-مساحت-73-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو مساحت 73.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو مساحت 73.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986995/مزایده-ملک-مساحت-67-3مترمربع'>مزایده ملک مساحت 67.3مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.3مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986998/مزایده-250-راس-بره-نر'>مزایده 250 راس بره نر / مزایده, مزایده 250 راس بره نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986999/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-32548متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 32548متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 32548متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987000/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش-مرحله-چهارم--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987001/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-حفظ-و-نگهداری-از-پارکینگ-عمومی'>تجدید مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987002/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-508-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 508.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 508.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987004/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده کتبی , مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987005/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987006/آگهی-حراج-فروش-ضایعات-برنجی--چدنی--کنتورهای-خانگی'>آگهی حراج فروش  ضایعات برنجی ، چدنی ، کنتورهای خانگی / آگهی حراج , آگهی حراج فروش  ضایعات برنجی ، چدنی ، کنتورهای خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987007/مزایده-یک-عدد-نوار-نقاله'>مزایده یک عدد نوار نقاله  / مزایده,مزایده یک عدد نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987009/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-شامل-آهن-آلات--سیم-آلومینیوم--'>مزایده فروش لوازم اسقاط شامل آهن آلات ، سیم آلومینیوم... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاط شامل آهن آلات ، سیم آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987011/مزایده-عرصه-و-اعیانی-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهارده'>مزایده عرصه و اعیانی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987012/مزایده-دمنوش-گیاهی-کومین-مرحله-دوم'>مزایده دمنوش گیاهی کومین  مرحله دوم  / مزایده,مزایده دمنوش گیاهی کومین  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987013/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-مستعمل--'>مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل... / مزایده, مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987015/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-20-16متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 20.16متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 20.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987019/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-837-فرعی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 837 فرعی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 837 فرعی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987021/مزایده-فروش-تعداد-40-دستگاه-ترولی-صنعتی'>مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987022/مزایده-عوارض-بلیط-مسافر'>مزایده عوارض بلیط مسافر  / مزایده ,مزایده عوارض بلیط مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987027/مزایده-یک-دستگاه-خورو-وانت-پاژن'>مزایده یک دستگاه خورو وانت پاژن / مزایده ,مزایده یک دستگاه خورو وانت پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987028/مزایده-ملک-با-قدمت-22-ساله-مرحله-دوم'>مزایده ملک با قدمت 22 ساله مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک با قدمت 22 ساله مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987029/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / مزایده ,مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987030/مزایده-فروش-مبل-راحتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مبل راحتی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل راحتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987031/مزایده-واگذاری-تعداد-20-قطعه-زمین--'>مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987033/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987034/مزایده-سواری-پراید-دوگانه-سوز-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید دوگانه سوز به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید دوگانه سوز به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987035/مزایده-سواری-هیوندا'>مزایده سواری هیوندا / مزایده ,مزایده سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987036/تمدید-مزایده-حدود-۲۰۰-تن-ضایعات-آهن-آلات-استحصالی'>تمدید مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی  / تمدید مزایده ,مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987037/مزایده-کولر-گازی-سرویس-قابلمه-تلویزیون--'>مزایده کولر گازی، سرویس قابلمه، تلویزیون... / مزایده, مزایده کولر گازی، سرویس قابلمه، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987039/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی تجدید 2 مزایده,تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987040/مزایده-امتیاز-تلفن-سیار'>مزایده امتیاز تلفن سیار  / مزایده ,مزایده امتیاز تلفن سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987041/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-320-90متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 320.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 320.90متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987042/مزایده-اجاره-لمپوست-های-سطح-شهر-و-محل-تبلیغاتی-جایگاه-قدس96-9-9'>مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس96.9.9 / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس96.9.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987043/مزایده-پلاک-ثبتی-5-7192-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 5/7192 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5/7192 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987045/مزایده-تعداد-15-دست-کت-و-شلوار-مجلسی'>مزایده تعداد 15 دست کت و شلوار مجلسی  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده تعداد 15 دست کت و شلوار مجلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987046/مزایده-فروش-2500-کیلوگرم-پلت-کوکتل-چهار-رنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987047/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987048/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987049/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودروی تویوتا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987050/مزایده-یک-دستگاه-خمیرگیر--یک-دستگاه-سنگگ-پزی-ماشینی'>مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه سنگگ پزی ماشینی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه سنگگ پزی ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987052/مزایده-یک-عدد-تانکر-فرمان-طراحی--مرحله-دوم'>مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987053/مزایده-مقدار-سیصد-متر-مربع-سنگ-ساختمان'>مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987057/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-ایستاده-قصابی'>مزایده دو دستگاه یخچال ایستاده قصابی  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده دو دستگاه یخچال ایستاده قصابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987060/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاکهای-239-اصلی-بخش-سی-و-نه-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای 239 اصلی بخش سی و نه یزد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای 239 اصلی بخش سی و نه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987061/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987064/مزایده-دستگاه-آفتاب-و-مهتاب-(چرخ-و-فلک)'>مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک)  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987066/مزایده-6-تخته-فرش-ماشینی-9-متری'>مزایده 6 تخته فرش ماشینی 9 متری / آگهی مزایده مال منقول, مزایده 6 تخته فرش ماشینی 9 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987067/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1185متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1185متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987069/مزایده-آهن-آلات-سوله'>مزایده آهن آلات سوله / مزایده, مزایده آهن آلات سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987070/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-202-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 202.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 202.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987071/مزایده-خودروی-پژو-206-تیپ-2'>مزایده خودروی پژو 206 تیپ 2  / آگهی مزایده، مزایده خودروی پژو 206 تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987073/مزایده-فروش-مبل'>مزایده فروش مبل  / مزایده, مزایده فروش مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987075/مزایده-اجاره-باشگاه-سوارکاری-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987076/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-131'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131 / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987077/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987079/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 1387  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987080/مزایده-پژو-پارس-مدل-1382'>مزایده پژو پارس مدل 1382 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پژو پارس مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987082/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987083/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10710متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10710متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10710متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987085/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-165مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 165مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987086/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987094/مزایده-خودرو-هیوندا-GENESIS'>مزایده خودرو هیوندا GENESIS / مزایده, مزایده خودرو هیوندا GENESIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987096/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-11متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987098/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-پنج-حلب-روغن-نباتی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی، پنج حلب روغن نباتی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، پنج حلب روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987100/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987104/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-9مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 139.9مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 139.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987108/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987109/مزایده-واگذاری-سهام-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری سهام مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری سهام مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987111/مزایده-ملک-مشاع-بخش-ده-تهران-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک مشاع بخش ده تهران اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش ده تهران اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987114/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987115/مزایده-فروش-حدود-250-تن-گلوله-سرامیکی-دست-دوم--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987116/مزایده-اتصالات-و-اقلام-مازاد--'>مزایده  اتصالات و اقلام مازاد ... / مزایده عمومی, مزایده  اتصالات و اقلام مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987117/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987118/مزایده-فروش-تردمیل-حرفه-ای-مستعمل--مرحله-دوم'>مزایده فروش تردمیل حرفه ای مستعمل... مرحله دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده فروش تردمیل حرفه ای مستعمل... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987119/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987122/مزایده-پلاک-2678-38-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک 2678/38 بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک 2678/38 بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987123/مزایده-کولتیواتور-8-ردیفه'>مزایده کولتیواتور 8 ردیفه  / مزایده,مزایده کولتیواتور 8 ردیفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987125/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-445مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 445مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 445مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987126/مزایده-یخچال-و-تلویزیون--'>مزایده یخچال و تلویزیون... / مزایده, مزایده یخچال و تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987129/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987130/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-تراش'>مزایده فروش انواع دستگاه تراش  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987132/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-عرصه-صد-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه صد متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987135/مزایده-مدیریت-و-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-دو-واحد-جایگاه-گاز-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987137/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6724-فرعی-از-117-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6724 فرعی از 117 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6724 فرعی از 117 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987138/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی-لانسر-مدل-2008'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر مدل 2008 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987139/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-ششصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987142/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>مزایده واگذاری به صورت اجاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987143/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا-پرادو-مدل-2007'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا پرادو مدل 2007 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا پرادو مدل 2007</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987144/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987145/مزایده-فروش-یکدستگاه-جت-پرینتر--کمپرسور--'>مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987146/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-هشت-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987148/مزایده-کولر-گازی-و-کولر-اسپیلت'>مزایده کولر گازی و کولر اسپیلت / مزایده, مزایده کولر گازی و کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987150/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-2400-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان 2400 مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان 2400 مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987151/مزایده-ملک-سرقفلی-مغازه-مساحت-49-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 49.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 49.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987152/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته / آگهی مزایده , مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987153/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--چاپ-اول--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ اول - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987154/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-لیفان'>مزایده یک دستگاه خودرو لیفان / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987155/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-کاربری-مسکونی-صنعتی-دامداری'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز کاربری مسکونی صنعتی دامداری  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز کاربری مسکونی صنعتی دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987157/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987159/مزایده-ماشین-آلات-اسقاطی-و-تجهیزات-مستهلک'>مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک  / مزایده ,مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987160/مزایده-فروش-گوسفند'>مزایده فروش گوسفند / مزایده فروش گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987161/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987164/مزایده-یک-دستگاه-الکتروپمپ-و--'>مزایده یک دستگاه الکتروپمپ و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه الکتروپمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987165/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987166/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-1017مترمربع'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 1017مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 1017مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987168/مزایده-اجاره-رستوران-و-مدیریت-و-نگهداری-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-شیلات'>مزایده اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی رفاهی شیلات / اگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی رفاهی شیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987170/مزایده-تعدادی-از-مجتمع-های-مسکونی-و-تجاری'>مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری / آگهی واگذاری به اجاره، مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987173/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987174/مزایده-فروش-تعداد-19-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987175/تجدید-مزایده-ماشین-آلات-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>تجدید مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987176/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987179/مزایده-ملک-شماره-3876-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987182/مزایده-فروش-مجتمع-فرهنگی-و-پذیرایی'>مزایده فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی / اگهی مزایده , مزایده فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987183/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-به-رنگ-سفید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 206 به رنگ سفید نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 206 به رنگ سفید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987184/مزایده-ماشین-آلات-آزمایشگاهی--انواع-تابلو-برق---نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق...- نوبت دوم  / مزایده , مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987185/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-328متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 328متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 328متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987189/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987190/مزایده-اجناس-داخل-مغازه-(بوتیک-زنانه-مردانه-و-بچگانه)--نوبت-دوم'>مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه)... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987191/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-پلاک-55-2680-و-55-2684-جمعا-1531-25متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو پلاک 55/2680 و 55/2684 جمعا 1531.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو پلاک 55/2680 و 55/2684 جمعا 1531.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987192/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-14517متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 14517متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 14517متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987193/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده ,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987196/مزایده-فروش-دستگاه-لیفتراک---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه لیفتراک... - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه لیفتراک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987197/مزایده-اجاره-مغازه-های-کبابی-فست-فود-سوپرمارکت-کافی-شاپ-میوه-فروشی--'>مزایده اجاره مغازه های کبابی، فست فود، سوپرمارکت، کافی شاپ، میوه فروشی... / مزایده, مزایده اجاره مغازه های کبابی، فست فود، سوپرمارکت، کافی شاپ، میوه فروشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987198/مزایده-یک-باب-بوفه-در-داخل-بیمارستان'>مزایده یک باب بوفه در داخل بیمارستان / آگهی مزایده,مزایده یک باب بوفه در داخل بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987199/مزایده-ملک-دو-واحد-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ملک دو واحد مسکونی مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک دو واحد مسکونی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987202/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987203/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-17633-فرعی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 17633 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 17633 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987205/مزایده-فروش-لباسشویی-ال-جی--مبل-نوبت-دوم'>مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987206/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987207/مزایده-فروش-لودر-کوماتسو-و--'>مزایده فروش لودر کوماتسو و ... / مزایده, مزایده فروش لودر کوماتسو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987208/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-و--'>مزایده یک قطعه زمین محصور و ... / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین محصور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987209/مزایده-بالابر-فلزی-و--'>مزایده بالابر فلزی و ... / مزایده ,مزایده بالابر فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987210/مزایده-پیکان-وانت'>مزایده پیکان وانت  / اگهی مزایده , مزایده پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987212/مزایده-پلاک-شماره-701-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک شماره 701 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک شماره 701 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987213/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-پارکسوار---نوبت-دوم'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987214/مزایده-حضوری-ماشین-آلات-سواری-و-نیمه-سنگین'>مزایده حضوری ماشین آلات سواری و نیمه سنگین  / مزایده، مزایده حضوری ماشین آلات سواری و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987216/مزایده-یک-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده یک دستگاه فرز چوب بری / مزایده ,مزایده یک دستگاه فرز چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987217/مزایده-فروش-دو-واحد-اداری'>مزایده فروش دو واحد اداری / مزایده,مزایده فروش دو واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987219/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987220/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-با-کاربری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خشکی با کاربری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی با کاربری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987222/مزایده-مواد-هیدروکربور-سبک-و-سنگین-صادراتی-و-داخلی--'>مزایده مواد هیدروکربور سبک و سنگین صادراتی و داخلی... / مزایده , مزایده مواد هیدروکربور سبک و سنگین صادراتی و داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987223/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه -نوبت دوم / اطلاعیه مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987224/مزایده-آپارتمان-مساحت-68-67متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 68.67متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 68.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987225/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG / مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987226/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987227/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی  / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987228/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تاکن-کاغذ-دو-ورقی'>مزایده یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ دو ورقی / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ دو ورقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987231/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-149متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 149متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 149متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987233/مزایده-بیلبورد-تبلیغاتی-تیراندازی'>مزایده بیلبورد تبلیغاتی تیراندازی  / اوراق مزایده عمومی تک مرحله ای,مزایده بیلبورد تبلیغاتی تیراندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987234/مزایده-یک-قطعه-عرصه-593-9متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه عرصه 593.9متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه 593.9متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987239/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-340متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987241/مزایده-ملک-مساحت-1850متر'>مزایده ملک مساحت 1850متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987242/مزایده-خودروی-سبک'>مزایده خودروی سبک  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987246/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات-روغن-کشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987251/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987257/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987262/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-197-76متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 197.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 197.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987270/مزایده-ملک-قولنامه-ای-6-متر'>مزایده ملک قولنامه ای 6 متر  / مزایده،مزایده ملک قولنامه ای 6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987272/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 19 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 19 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987273/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-اپل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل- نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987274/مزایده-2-دانگ-و-86-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 2 دانگ و 86/6 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده،مزایده 2 دانگ و 86/6 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987275/مزایده-دستگاه-خرپازنی-اتوماتیک'>مزایده دستگاه خرپازنی اتوماتیک / مزایده ,مزایده دستگاه خرپازنی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987280/مزایده-دو-باب-مغازه-و-یکباب-کارواش-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه و یکباب کارواش نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه و یکباب کارواش نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987281/مزایده-ششدانگ-عرصه-قطعه-زمین-بمساحت-890-64-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین بمساحت 890/64 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین بمساحت 890/64 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987287/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-815-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 815.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 815.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987288/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987290/مزایده-اراضی-شامل-نه-قطعه-زمین'>مزایده اراضی شامل نه قطعه زمین / مزایده,مزایده اراضی شامل نه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987292/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-160-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 160 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987293/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-و-چای'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای / مزایده،مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987296/مزایده-خودروسبک-و--'>مزایده خودروسبک و ... / مزایده ,مزایده خودروسبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987298/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-پلاک-9615-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان پلاک 9615 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان پلاک 9615 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987299/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987302/مزایده-ملک-به-مساحت-2857-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 2857 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2857 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987303/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-16338-فرعی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 16338 فرعی بخش شانزده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 16338 فرعی بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987305/مزایده-واگذاری-به-اجاره-عواید-حاصله-از-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان-تجدیدی'>مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان- تجدیدی / خلاصه آگهی مزاید ه تجدیدی, مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان- تجدیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987308/مزایده-یکباب-منزل-ویلا-عرصه-734متر'>مزایده یکباب منزل ویلا عرصه 734متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلا عرصه 734متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987309/مزایده-میوه'>مزایده میوه  / مزایده ,مزایده میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987310/مزایده-ملک-اپارتمانی-به-متراژ-60-30-مترمربع'>مزایده ملک اپارتمانی به متراژ 60/30 مترمربع / مزایده,مزایده ملک اپارتمانی به متراژ 60/30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987311/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987312/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-سه-باب-خانه-و-یک-حلقه-چاه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر سه باب خانه و یک حلقه چاه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر سه باب خانه و یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987316/تجدید-مزایده-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده تعدادی غرف واقع در سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده تعدادی غرف واقع در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987317/مزایده-فروش-مخزن-آب-پلاستیکی-و-فلزی-و--'>مزایده فروش مخزن آب پلاستیکی و فلزی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مخزن آب پلاستیکی و فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987324/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-184-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987327/مزایده-فروش-یک-عدد-دستگاه-قندشکن'>مزایده فروش یک عدد دستگاه قندشکن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد دستگاه قندشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987328/مزایده-طبقه-همکف-ساختمان-4-طبقه'>مزایده طبقه همکف ساختمان 4 طبقه  / مزایده,مزایده طبقه همکف ساختمان 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987331/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-699-15متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 699.15متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 699.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987332/مزایده-واگذاری-خدمات-سرپایی-داروخانه'>مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه / آگهی مزایده,مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987336/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987338/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-115-63متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 115.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 115.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987341/مزایده-​واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی ... نوبت دوم / مزایده, مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987344/مزایده-دو-دانگ-سرقفلی-مغازه-های-طلافروشی'>مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه های طلافروشی / مزایده,مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه های طلافروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987348/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-23-متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 23 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 23 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987349/مزایده-پیکان--سمند-و-غیره'>مزایده پیکان - سمند و غیره  / اگهی مزایده , مزایده پیکان - سمند و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987350/مزایده-اموال-توقیفی-منقول-و-غیرمنقول--'>مزایده اموال توقیفی منقول و غیرمنقول ... / مزایده, مزایده اموال توقیفی منقول و غیرمنقول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987352/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987354/مزایده-ماشین-حمل-زباله'>مزایده ماشین حمل زباله  / اگهی مزایده , مزایده ماشین حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987355/مزایده-پلاک-ثبتی-988-فرعی-85-18متر'>مزایده پلاک ثبتی 988 فرعی 85.18متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 988 فرعی 85.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987357/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن---نویت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اماکن ... نویت دوم / مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن ... نویت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987363/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-172-5متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987371/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-151-18462-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 151/18462 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 151/18462 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987373/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987375/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987378/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-باری'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987382/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حبوبات-و-خشکبار'>مزایده بهره برداری از غرفه حبوبات و خشکبار / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه حبوبات و خشکبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987384/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-198-3متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 198.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 198.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987386/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-3730-52متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 3730.52متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 3730.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987389/مزایده-فروش-سواری-پراید-GLXI-مدل-1386'>مزایده فروش سواری پراید GLXI مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید GLXI مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987391/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-شانزده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت شانزده متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت شانزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987395/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-94-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987398/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنا-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987405/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-4531متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987411/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-11300متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 11300متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 11300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987417/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دوازده-تبریز'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دوازده تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دوازده تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987424/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-167584متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167584متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167584متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987428/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-35-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987432/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987433/مزایده-فروش-روغن-های-سوخته-ماشین-های-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش روغن های سوخته ماشین های سبک و سنگین / مزایده عمومی, مزایده فروش روغن های سوخته ماشین های سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987435/مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی- چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987436/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-184-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987439/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987440/مزایده-ملک-مساحت-280-94متر'>مزایده ملک مساحت 280.94متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 280.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987443/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-و-یکدستگاه-خودروی-آردی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987445/مزایده-فراخوان-فروش-املاک-کاربری-آموزشی-فرهنگی-اجتماعی'>مزایده فراخوان فروش املاک کاربری آموزشی فرهنگی اجتماعی  / مزایده,مزایده فراخوان فروش املاک کاربری آموزشی فرهنگی اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987452/مزایده-دستگاه-تردمیل-و-دوچرخه-ورزشی'>مزایده دستگاه تردمیل و دوچرخه ورزشی / مزایده, مزایده دستگاه تردمیل و دوچرخه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987456/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-هفت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفت متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987459/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987460/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-189-و-244متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987469/مزایده-دو-قطعه-زمین-حاصل-از-پلاک-99-199-مسکونی-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 مسکونی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987470/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-برق'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987474/مزایده-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده دستگاه فرز چوب بری  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فرز چوب بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987475/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987479/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-200-496-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 200/496 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 200/496 اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987480/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987484/مزایده-فروش-لوازم-و-وسایل-مازاد'>مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد / مزایده ,مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987486/مزایده-دو-باب-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987487/مزایده-عوایدات-ترمینال---چاپ-دوم'>مزایده عوایدات ترمینال ... چاپ دوم / مزایده ,مزایده عوایدات ترمینال ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987488/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو نوبت دوم  / مزایده ، مزایده دو دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987490/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-195-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987492/مزایده-پلاک-ثبتی-2260-بخش-15-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987496/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجاری-خدماتی-و-شش-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری خدماتی و شش قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری خدماتی و شش قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987497/مزایده-رول-ایزوگام'>مزایده رول ایزوگام  / آگهی مزایده , مزایده رول ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987505/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987513/مزایده-یک-باب-عمارت-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-شماره-12823-نوبت-دوم'>مزایده یک باب عمارت مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب عمارت مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987543/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-3538متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987550/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 240متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987552/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987558/مزایده-یک-زمین-محصور-مساحت-عرصه-301-متر'>مزایده یک زمین محصور مساحت عرصه 301 متر  / مزایده,مزایده یک زمین محصور مساحت عرصه 301 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987560/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-استیل-12000-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987568/مزایده-حضوری-فروش-اقلام-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده حضوری فروش اقلام اسقاط و مستعمل  / مزایده , مزایده حضوری فروش اقلام اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987570/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987574/مزایده-اجاره-غرفه-کافی-شاپ-و-شربت-خانه'>مزایده اجاره غرفه کافی شاپ و شربت خانه / اگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه کافی شاپ و شربت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987581/مزایده-عمارت-مساحت-272-متر-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مساحت 272 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده عمارت مساحت 272 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987582/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری سیستم سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987587/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-26-28متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری 26.28متر  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری 26.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987588/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو/ سبک و سنگین / مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو/ سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987594/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-406متر-نوبت-اول-و--'>مزایده ملک مساحت عرصه 406متر نوبت اول و .. / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 406متر نوبت اول و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987601/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام  / مزایده , مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987605/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987606/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987620/مزایده-اجاره-محلهای-زمین'>مزایده اجاره محلهای زمین / فراخوان مزایده , مزایده اجاره محلهای زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987622/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-36متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459.36متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987632/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-و-یک-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987637/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام-مشهد'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام مشهد  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987641/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-150-35متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987642/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی'>مزایده  اجاره محل استقرار دستگاه بادی  / اگهی مزایده , مزایده  اجاره محل استقرار دستگاه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987648/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1932متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر  / مزایده ,مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987656/مزایده-ساختمان-بخش-4-تویسرکان'>مزایده ساختمان بخش 4 تویسرکان / مزایده ,مزایده ساختمان بخش 4 تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987658/مزایده-آهن-آلات-مستعمل-و-سطل-زباله-های-اسقاطی--'>مزایده آهن آلات مستعمل و سطل زباله های اسقاطی... / مزایده, مزایده آهن آلات مستعمل و سطل زباله های اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987659/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران  / اصلاحیه مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987667/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-9-78مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 9.78مترمربع / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری مساحت 9.78مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987678/مزایده-888-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 888 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 888 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987692/مزایده-ملک-مشاع-دارای-پلاک-ثبتی-85-16'>مزایده ملک مشاع دارای پلاک ثبتی 85/16  / مزایده ,مزایده ملک مشاع دارای پلاک ثبتی 85/16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987706/مزایده-منزل-مسکونی-سه-طبقه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی سه طبقه نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی سه طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987716/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-508-36متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 508.36متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 508.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987730/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای سند ثبتی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک دارای سند ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987763/مزایده-مغازه-تجاری-26-97متر'>مزایده مغازه تجاری 26.97متر  / مزایده ,مزایده مغازه تجاری 26.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987766/استعلام-مرمت-قلعه-کهنوج'>استعلام مرمت قلعه کهنوج  / استعلام, استعلام مرمت قلعه کهنوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987767/استعلام-عملیات-ساختمانی-اتاق-UPS'>استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS  / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987768/استعلام-مرمت-قلعه-خاکی'>استعلام مرمت قلعه خاکی  / استعلام, استعلام مرمت قلعه خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987769/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987770/استعلام-نگهداری-راههای-سطح-حوزه-استحفاظی'>استعلام نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی / استعلام , استعلام نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987771/استعلام-کالاهای-دندانپزشکی'>استعلام کالاهای دندانپزشکی  / استعلام, استعلام کالاهای دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987772/استعلام-برگزاری-گل-گشت'>استعلام برگزاری گل گشت  / استعلام, استعلام برگزاری گل گشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987773/استعلام-باطری-های-مورد-نیاز-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام باطری های مورد نیاز جمعیت هلال احمر / استعلام, استعلام باطری های مورد نیاز جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987774/استعلام-بازسازی-و-سرویس-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام بازسازی و سرویس یک دستگاه ترانس  / استعلام, استعلام بازسازی و سرویس یک دستگاه ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987775/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987776/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام, استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987777/استعلام-بخاری-فن-دار'>استعلام بخاری فن دار  / استعلام ,استعلام بخاری فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987778/استعلام-مرمت-قلعه-خان-نرماشیر'>استعلام مرمت قلعه خان نرماشیر  / استعلام, استعلام مرمت قلعه خان نرماشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987779/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987780/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987781/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام ,استعلام گوشت گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987782/استعلام-​تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی-B-C'>استعلام ​تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C / استعلام, استعلام ​تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987783/استعلام-اجرای-عملیات-برف-روبی-جاده'>استعلام اجرای عملیات برف روبی جاده / استعلام , استعلام اجرای عملیات برف روبی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987784/مزایده-خوشبو-کننده-لامپ--چراغ-ترمز'>مزایده خوشبو کننده- لامپ - چراغ ترمز / مزایده ,مزایده خوشبو کننده- لامپ - چراغ ترمز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 23 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 11:54

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985980/مناقصه-خرید-و-تکمیل-تاسیسات-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تکمیل تاسیسات شن و ماسه...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و تکمیل تاسیسات شن و ماسه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985982/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کارخانه-آسفالت-80-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و راه اندازی کارخانه آسفالت 80 تنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و راه اندازی کارخانه آسفالت 80 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985984/مناقصه-خرید-مقداری-سیم-خاردار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری سیم خاردار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری سیم خاردار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985987/مناقصه-خرید-مقداری-آهن-آلات-شامل-(نبشی-میلگرد-سپری-تسمه)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985988/مناقصه-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985990/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-کشی-های-محوری-ممتد-و-منقطع-معابر-سطح-شهر-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986000/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان'>آگهی مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986002/تجدید-مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-اداره-رستوران-ایستگاه-های---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاه های ...- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاه های ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986003/مناقصه-خرید-14-دستگاه-تقلیل-فشار-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم  /  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986005/مناقصه-خرید-10-مجموعه-با-کد-GU-06-شامل-تامین-مواد-ساخت-و-مونتاژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986007/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-شهرداری-(جامع-شهروندی)---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986008/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-در-ابعاد-مختلف-و-رسوبگیری-کانال-ها'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986009/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986012/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986013/مناقصه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-گندم-و-کالاهای-اساسی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986015/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-پانلهای-آبگرد-فولادسازی-شماره-یک-و-دو'>مناقصه انجام خدمات تعمیر پانلهای آبگرد فولادسازی شماره یک و دو  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیر پانلهای آبگرد فولادسازی شماره یک و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986017/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پرکن-دولاین-دبه'>مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986022/مناقصه-اجرای-عملیات-لایروبی-کانال-های-سرپوشیده---'>مناقصه اجرای عملیات لایروبی کانال های سرپوشیده .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لایروبی کانال های سرپوشیده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986024/مناقصه-نه-قلم-153-عدد-لوازم-و-تجهیزات-ورزشی'>مناقصه  نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی / مناقصه ,مناقصه  نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986028/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-تاکسی-سرویس'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تاکسی سرویس / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986032/مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986033/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتری-و-تجهیزات-رایانه-ای--'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986037/مناقصه-خرید-دستگاه-لیزر-حکاکی-فایبر-60-وات'>مناقصه خرید دستگاه لیزر حکاکی فایبر 60 وات / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه لیزر حکاکی فایبر 60 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986038/مناقصه-Smooth-Non-Magnetic-Drill-Collars-(Monel)-نوبت-دوم'>مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986039/مناقصه-5-000-MT-FERRO-SILICON-نوبت-دوم'>مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986041/فراخوان-انجام-تعمیرات-اساسی-واحد-شماره-یک-بخار-با-ظرفیت-320-مگاوات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986044/مناقصه-کابل-نوبت-دوم'>مناقصه کابل- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه کابل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986045/مناقصه-بازسازی-ماشین-آلات-خاص'>مناقصه بازسازی ماشین آلات خاص / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی ماشین آلات خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986047/مناقصه-اجرای-عملیات-تامین-تجهیزات--نصب--تست--راه-اندازی'>مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات ، نصب ، تست ، راه اندازی / آگهی  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات ، نصب ، تست ، راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986048/فراخوان-خدمات-عمومی--مهمانسرایی-فرهنگی--ورزشی'>فراخوان خدمات عمومی / مهمانسرایی فرهنگی - ورزشی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خدمات عمومی / مهمانسرایی فرهنگی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986051/مناقصه-خرید-زمین-مسکونی-با-مساحت-1200-متر-مربع'>مناقصه خرید زمین مسکونی با مساحت 1200 متر مربع / مناقصه, مناقصه خرید زمین مسکونی با مساحت 1200 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986052/مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm-شبکه-های-توزیع-برق-و-روشنایی'>مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm شبکه های توزیع برق و روشنایی  / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm شبکه های توزیع برق و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986054/مناقصه-UPS--نوبت-دوم'>مناقصه UPS - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه UPS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986057/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--گازبانی-وصول-مطالبات'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986058/فراخوان-تجهیز-و-رفع-نواقص-واحد-نمکزدایی-نوبت-دوم'>فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986059/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986060/مناقصه-لوازم-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه لوازم آزمایشگاهی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه لوازم آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986063/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-ترمینال-ساختمان-جنبی-و-محوطه-فرودگاه-سقز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986065/فراخوان-مناقصه-آموزشگاه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان نخست , فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986066/مناقصه-تامین-متریال-الکتریکال--'>مناقصه تامین متریال الکتریکال... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین متریال الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986067/فراخوان-پروژه-احداث-ترمینال-فرودگاه-سمنان'>فراخوان پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986070/مناقصه-انجام-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهری'>مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986073/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی 2 مرحله ای, مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986074/اصلاحیه-مناقصه-حفاظت-اراضی-دولتی'>اصلاحیه مناقصه حفاظت اراضی دولتی / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه حفاظت اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986076/مناقصه-P-F-BENTLY-NEVADA-VIBRATION'>مناقصه P/F BENTLY NEVADA VIBRATION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F BENTLY NEVADA VIBRATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986079/فراخوان-خرید-لوله-های-پی-اتیلن-تک-جداره--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986080/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986082/مناقصه-اجرای-حدود-3322-متر-اصلاح-شبکه-و-400-فقره-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986084/مناقصه-مدیریت-طرح-یک-پروژه-نیروگاهی'>مناقصه مدیریت طرح یک پروژه نیروگاهی / مناقصه, مناقصه مدیریت طرح یک پروژه نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986087/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال'> مناقصه احداث و بهسازی کانال  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه احداث و بهسازی کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986088/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیون-کشنده-تریلر-کفی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986094/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی-تجدید'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986095/مناقصه-حمل-محموله-های-کانتینری--'>مناقصه حمل محموله های کانتینری ... / مناقصه عمومی, مناقصه حمل محموله های کانتینری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986096/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986098/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986100/مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986102/مناقصه-اجرای-طرح-فیبرنوری-ارمند'>مناقصه اجرای طرح فیبرنوری ارمند  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح فیبرنوری ارمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986104/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986107/مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی پشتیبانی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986112/مناقصه-راهبری-شناور-ایران-آبنگار'>مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986113/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی و تجدید، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986115/فراخوان-مناقصه-احداث-سالنهای-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث سالنهای ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث سالنهای ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986116/مناقصه-مقدار-90-000-متر-پارچه-رویه-تشک'>مناقصه مقدار 90.000 متر پارچه رویه تشک / مناقصه , مناقصه مقدار 90.000 متر پارچه رویه تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986123/مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986128/مناقصه-کنتور-تکفاز-الکترونیکی'>مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986129/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-انتظار-سرویس-بهداشتی-و-توسعه-سکوی-ایستگاه-میان-آب'>مناقصه پروژه احداث سالن انتظار سرویس بهداشتی و توسعه سکوی ایستگاه میان آب / مناقصه، مناقصه پروژه احداث سالن انتظار سرویس بهداشتی و توسعه سکوی ایستگاه میان آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986131/فراخوان-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986138/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-ملی-و-دولتی'>مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی   / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986141/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پستی--نقشه-کشی-و-کنترل-فرمهای-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986145/مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر  .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986147/ارزیابی-کیفی-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد'>ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986151/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986153/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986154/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-12-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986155/مناقصه-توسعه-سکو-و-روشنایی-ایستگاه-راه-آهن'>مناقصه توسعه سکو و روشنایی ایستگاه راه آهن / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه توسعه سکو و روشنایی ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986157/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب.... / آگهی مناقصه ,  مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986159/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید - نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986165/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986166/تجدید-مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986168/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-4360-متر-خط-لوله-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986177/مناقصه-مرمت-جدول-کانال-دال-و--'>مناقصه مرمت جدول، کانال، دال و...  / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت جدول، کانال، دال و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986180/مناقصه-بازسازی-چرخ-های-جرثقیل-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی چرخ های جرثقیل -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  بازسازی چرخ های جرثقیل -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986181/مناقصات-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-یک-و-دو-گازرسانی-تجدید'>مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- تجدید / تجدید مناقصه, مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986184/مناقصه-خرید-27-قلم-تجهیزات'>مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986185/آگهی-فراخوان-واگذاری-حسابرسی-داخلی'>آگهی فراخوان واگذاری حسابرسی داخلی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری حسابرسی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986187/فراخوان-طرح-های-آبرسانی-و-ایجاد-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986188/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-مهندسی-بازنگری-مطالعات'>فراخوان خرید خدمات مشاوره مهندسی بازنگری مطالعات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات مشاوره مهندسی بازنگری مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986191/مناقصه-پروژه-های-کاهش-تلفات-دهستان-پروژه-فیدر-احداث-قدرت--'>مناقصه پروژه های کاهش تلفات دهستان، پروژه فیدر، احداث قدرت... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های کاهش تلفات دهستان، پروژه فیدر، احداث قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986194/مناقصه-اجرای-عملیات-تامین-تجهیزات-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-رادیویی'>مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986198/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986201/مناقصه-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-به-صورت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986202/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-ترانسفورماتور-و-تانژانت-دلتا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986203/مناقصه-خرید-آنالایزر-رطوبت-گاز-گردشی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986205/مناقصه-یک-خط-کامل-پر-کن-شیر-پت-(PET)-دهانه-38'>مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986206/مناقصه-پروژه-خرید-28-عدد-دستگاه-تصفیه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986209/مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-اسکله-نفتی'>مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی اسکله نفتی  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی اسکله نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986211/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986214/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986215/مناقصه-رفت-و-روب-زباله-ناحیه-شهری'>مناقصه رفت و روب زباله ناحیه شهری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رفت و روب زباله ناحیه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986216/مناقصه-عملیات-تنظیف-نگهداری-تخلیه-و-باز-کردن-مجرای-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986217/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و---'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و  ...  / مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986219/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986220/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986221/مناقصه-خرید-ساچمه-مواد-شیمایی-لوله-فولادی-ساخت-قالب-خرید-روغن-هیدرولیک--'>مناقصه خرید ساچمه، مواد شیمایی، لوله فولادی، ساخت قالب، خرید روغن هیدرولیک... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ساچمه، مواد شیمایی، لوله فولادی، ساخت قالب، خرید روغن هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986224/مناقصه-تامین-برق-روستاهای--'>مناقصه تامین برق روستاهای ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تامین برق روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986225/مناقصه-جذب-مشاور-در-خصوص-ارزیابی-و-بومی-سازی-مدل-های-کسب-و-کار'>مناقصه جذب مشاور در خصوص ارزیابی و بومی سازی مدل های کسب و کار   / مناقصه جذب مشاور در خصوص ارزیابی و بومی سازی مدل های کسب و کار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986228/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی-و-فرعی-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986229/مناقصه-تهیه-گاردریل-و-متعلقات-جهت-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986230/مناقصه-عملیات-طراحی-فونداسیون--سازه--ساخت-و-نصب-سه-دستگاه'>مناقصه عملیات طراحی فونداسیون ، سازه ، ساخت و نصب سه دستگاه / آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای، مناقصه عملیات طراحی فونداسیون ، سازه ، ساخت و نصب سه دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986235/مناقصه-اجرای-پروژه-آماده-سازی-فاز-1-محله-4-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986237/فراخوان-انجام-عملیات-ساخت-کانال-آبهای-سطحی-و-جاده-برای-احداث-واحدهای-جدید'>فراخوان انجام عملیات ساخت کانال آبهای سطحی و جاده برای احداث واحدهای جدید / فراخوان عمومی، فراخوان انجام عملیات ساخت کانال آبهای سطحی و جاده برای احداث واحدهای جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986239/تجدید-نوبت-سوم-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی--نوبت-دوم'>تجدید نوبت سوم  فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید نوبت سوم  فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986240/مناقصه-تامین-170-تن-گاردریل-دو-موج-گالوانیزه'>مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986243/فراخوان-مناقصه-تهیه-نصب-و-اجرای-صاعقه-گیرهای-غیرالکترونیکی-و-ارتینگ-مخازن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986244/مناقصه-آماده-سازی-محور-20-10-st-و-محورهای-داخلی-سایت-D-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986248/مناقصه-انجام-عملیات-کولتیواتور-با-تراکتور-فرگوسن-399-شخصی'>مناقصه انجام عملیات کولتیواتور با تراکتور فرگوسن 399 شخصی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات کولتیواتور با تراکتور فرگوسن 399 شخصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986250/فراخوان-انجام-خدمات-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>فراخوان انجام خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986252/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-500-دستگاه-خودپرداز-دیواری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986255/مناقصه-یک-دستگاه-الکتروپمپ-سل-پرایمر-بادبی'>مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ سل پرایمر بادبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ سل پرایمر بادبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986256/فراخوان-مناقصه-گازرسانی'>فراخوان مناقصه گازرسانی  / فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986259/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986260/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>تجدید مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986261/مناقصه-خرید-14-دستگاه-کامپیوتر-و-9-دستگاه-مانیتور-سامسونگ'>مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986262/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساخت-نگهبانی-ورودی-و-سایبان--'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان... / مناقصه, مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986263/مناقصه-سرویس-تعمیر-نگهداری-و-تامین-قطعات-780-دستگاه-وب-کیوسک-بانکی--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986265/مناقصه-خرید-غذای-نیمروزی-دانشجویی'>مناقصه خرید غذای نیمروزی دانشجویی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید غذای نیمروزی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986268/مناقصه-تامین-نیروی-انجام-عملیات-مربوط-به-نگهبانی-و-انتظامات-و-حفظ-و-حراست'>مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986270/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ساده-و-متخصص'>مناقصه  تامین نیروی انسانی ساده و متخصص  / مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی ساده و متخصص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986272/مناقصه-کدینگ-کالای-خود-نوبت-دوم'>مناقصه کدینگ کالای خود نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کدینگ کالای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986274/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--نگهداری-و-حفاظت-از-تاسیسات'>مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986277/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی /  آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986279/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986280/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986281/مناقصه-تامین--تجهیز-و-راه-اندازی-UPSMGE-Galaxy'>مناقصه تامین ، تجهیز و راه اندازی UPSMGE Galaxy  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین ، تجهیز و راه اندازی UPSMGE Galaxy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986283/مناقصه-کنترل-توان-راکتیو-بهبود-پروفیل-و-ولتاژ-و-اصلاح-ضریب-توان-نوبت-دوم'>مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986284/مناقصه-خرید-تامین-کالا-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی-سطح-و-رنگ-آمیزی-سکوها'>مناقصه خرید، تامین کالا و اجرای عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی سکوها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید، تامین کالا و اجرای عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی سکوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986290/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-سه-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986299/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986303/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986308/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-باقیمانده-پروژه-های-پنج-گانه-پیکره-های-سوم-شمالی-و-جنوبی-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله ای، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986310/مناقصه-کفسازی-بخش-توسعه-جنوب--نوبت-دوم'>مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986311/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-هزار-پرس-غذا-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986316/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-و---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور سه راهی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت محور سه راهی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986324/مناقصه-خرید-مقدار-4000-تن-آسفالت-گرم-و--مرحله-دوم'>مناقصه خرید مقدار 4000 تن آسفالت گرم و ...مرحله دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 4000 تن آسفالت گرم و ...مرحله  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986325/اصلاحیه-فراخوان-تامین-برق-مصرفی-ساختمانهای-اداری'>اصلاحیه فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری / اصلاحیه فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986326/مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-و-پسیو-پلی-کلینیک'>مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986328/مناقصه-خرید-200-000-کیلوگرم-پلی-آلومینیوم-کلراید-جامد-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986333/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها... / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986334/مناقصه-خرید-قطره-گیرهای-برج-خنک-کن'>مناقصه خرید قطره گیرهای برج خنک کن / مناقصه خرید قطره گیرهای برج خنک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986338/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبخیزداری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید -نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986339/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986342/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986344/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986349/تجدید-مناقصه-بازسازی-سالن-آمفی-تئاتر'>تجدید مناقصه بازسازی سالن آمفی تئاتر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بازسازی سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986351/مناقصه-اجرای-مرمت-کانال-های-حفاری-شده-توسط-ادارات-آب-و-فاضلاب-و-گاز-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986355/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986362/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-مراکز-تلفن-و-ip--'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986364/مناقصه-تامین-نصب-راه-اندازی-و-استاندارد-سازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تامین، نصب راه اندازی و استاندارد سازی دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  تامین، نصب راه اندازی و استاندارد سازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986365/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-002-شمال-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986367/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986376/مناقصه-جهت-ایجاد-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه جهت ایجاد فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه جهت ایجاد فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986379/استعلام-تعمیرات-انبار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعمیرات انبار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تعمیرات انبار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986383/تجدید-مناقصه-تعمیرات-مامور-سرا-و-ناحیه-مرکزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986384/استعلام-دیوارپوش-و-قرنیز-چوبی-سایت-ستاد'>استعلام دیوارپوش و قرنیز چوبی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام دیوارپوش و قرنیز چوبی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986387/مناقصه-خدمات-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986388/استعلام-تخته-وایت-برد-شیشه-ای-سامانه-ستاد'>استعلام تخته وایت برد شیشه ای, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تخته وایت برد شیشه ای, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986391/مناقصه-بیمه-گروهی-درمان-تکمیلی'>مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986393/مناقصه-تکمیل-و-احداث-راههای-روستایی--تجدید'>مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986395/تجدید-ارزیابی-توسعه-پست-GIS132KV-نیروگاه'>تجدید ارزیابی توسعه پست GIS132KV نیروگاه / تجدید ارزیابی , تجدید ارزیابی توسعه پست GIS132KV نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986398/استعلام-خرید-غذای-بیمارستان'>استعلام خرید غذای بیمارستان / آگهی فراخوان استعلام عمومی, استعلام خرید غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986399/مناقصه-زیرسازی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه زیرسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986405/مناقصه-مشاوره-و-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور'>مناقصه مشاوره و نگهداری 3 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه , مناقصه مشاوره و نگهداری 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986408/مناقصه-احداث-خط-لوله-8-اینچ-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری نوبت دوم  / فراحوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986414/آگهی-استعلام-بها-انجام-خدمات-تبدیل-اسناد-مالکیت--نوبت-دوم'>آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت - نوبت دوم / آگهی استعلام بها ، آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986417/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-تجدید'>مناقصه تکمیل راه روستایی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل راه روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986422/اصلاحیه-مناقصه-احداث--توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>اصلاحیه مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986423/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-سایت-انبار-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986428/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز / اگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986429/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-و-اصلاح-قوس-های-خیابانهای---چاپ-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای...- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986431/تجدید-مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان (نوبت دوم) / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986432/آگهی-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی-نوکیان--شیرین-سو'> آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سو / مناقصه , آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986437/مناقصه-طرح-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری  / آگهی مناقصه، مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986440/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986444/مناقصه-واگذاری-پیگیری-و-وصول-اضافه-پرداختی-مالیات-تکلیفی-و-مالیات-بر-ارزش-افزوده'>مناقصه واگذاری  پیگیری و وصول اضافه پرداختی مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  پیگیری و وصول اضافه پرداختی مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986453/مناقصه-خدمات-مشترکین-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986457/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986461/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986463/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-پست-موقت-132-33-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986468/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986473/مناقصه-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-و-کارهای-تکمیلی-پست'>مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای تکمیلی پست  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای تکمیلی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986474/استعلام-البسه-پرسنل-تاسیسات'>استعلام البسه پرسنل تاسیسات / استعلام ,استعلام البسه پرسنل تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986476/استعلام-برف-روبی'>استعلام برف روبی  / استعلام ,استعلام برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986477/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986479/استعلام-سرویس-۲۱-دستگاه-تپ-چنجر'>استعلام سرویس ۲۱ دستگاه تپ چنجر  / استعلام ,استعلام سرویس ۲۱ دستگاه تپ چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986480/مناقصه-قطعات-یدکی-کاترپیلار'>مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار     / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986481/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-تجدید'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986483/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-آسانسور'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور / استعلام ,استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986484/مناقصه-کولر-گازی-18000'>مناقصه کولر گازی 18000 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کولر گازی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986485/استعلام-دستگاه-eye-lcd-5500'>استعلام دستگاه eye-lcd-5500 / استعلام ,استعلام دستگاه eye-lcd-5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986487/مناقصه-پروژه-نصب-دوربین-های-مداربسته-در-مصلای-بزرگ-شهر-و---تجدید'>مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986488/استعلام-۴۰۰۰-دستگاه-پاوربانک'>استعلام ۴۰۰۰ دستگاه پاوربانک / استعلام ,استعلام ۴۰۰۰ دستگاه پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986491/مناقصهGyroscopic-Survey-Tool'>مناقصهGyroscopic Survey Tool / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه Gyroscopic Survey Tool</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986492/مناقصه-جابجایی-وسائط-نقلیه-توقیفی-و-تصادفی-اعم-از-سبک-و-سنگین'>مناقصه جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین / اگهی مناقصه , مناقصه جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986494/مناقصه-تعویض-پره-های-ردیف-دوم-ایمپالس'>مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس  / آگهی مناقصه , تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986496/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم-و--'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم  و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986501/مناقصه-تعویض-دو-ردیف-پره-های-ردیف-آخر-و-تعویض-سیلهای'>مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیلهای / آگهی مناقصه ,تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیلهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986502/فراخوان-Heatless-Desiccant-Air-Dryer'>فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی ,فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986505/تجدید-مناقصه-بازسازی-شبکه-آب'>تجدید مناقصه بازسازی شبکه آب  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986506/استعلام-تهیه-و-نصب-پارتیشن-UPVC'>استعلام تهیه و نصب پارتیشن UPVC / استعلام,استعلام تهیه و نصب پارتیشن UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986508/استعلام-عملیات-اجرایی-افزایش-سایبان'>استعلام عملیات اجرایی افزایش سایبان  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی افزایش سایبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986510/استعلام-روغن-موتور-دیزل'>استعلام روغن موتور دیزل / استعلام,استعلام روغن موتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986513/مناقصه-DIESEL-GENERATOR-752-KVA-3PH-4WIRE'>مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986514/استعلام-شبکه-لوله-خنک-کننده-روغن'>استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن  / استعلام , استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986515/استعلام-ایجاد-راهرو-هوای-سرد'>استعلام ایجاد راهرو هوای سرد / استعلام ,استعلام ایجاد راهرو هوای سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986516/مناقصه-اجرای-عملیات-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--'>مناقصه اجرای عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986517/مناقصه-کتبی-واگذاری-کار-کنترل-خدمات-بها-خروج-زائرین'>مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین / مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986519/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986521/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986522/مناقصه-تامین-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی'>مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986524/استعلام-خرید-یک-عدد-مبدل-حرارتی'>استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی   / استعلام, استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986525/استعلام-روغن-موتور-elf10w-40'>استعلام روغن موتور elf10w-40 / استعلام ,استعلام روغن موتور elf10w-40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986527/مناقصه-ساخت-10-سامانه-حفاظت-کاتدی-در-لانچر-رسیورهای-خطوط-لوله'>مناقصه ساخت 10 سامانه حفاظت کاتدی در لانچر رسیورهای خطوط لوله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 10 سامانه حفاظت کاتدی در لانچر رسیورهای خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986528/فراخوان-مناقصه-احداث-شش-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک-و-شبکه-برق-هوایی'>فراخوان  مناقصه احداث شش ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان  مناقصه احداث شش ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986531/مناقصه-شیر-کنترل'>مناقصه شیر کنترل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه شیر کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986533/مناقصه-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986534/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-متوسطه--'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986535/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986536/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-و-نظافت-و--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات عمومی و نظافت و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات عمومی و نظافت و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986538/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986541/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری--تامین-رانندگان--فضای-سبز--تجدید'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز....تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986544/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-دفتری--اداری--ترافیکی--کالایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986545/مناقصه-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-قطعات-یدکی'>مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی / اگهی مناقصه , مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986547/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-غیر-فنی-مورد-نیاز-دفاتر-طرح-احداث-و-توسعه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986548/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-5-تن--تمدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید- نوبت دوم  / تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986549/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-۱۷-شهریور--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986551/مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۵-دستگاه-خوئدروی-نیسان-دو-کابین-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986552/استعلام-نگهداری-40-دستگاه-پکیج'>استعلام نگهداری 40 دستگاه پکیج  / استعلام, استعلام نگهداری 40 دستگاه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986553/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986554/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال... / آگهی مناقصه , مناقصه لوله گذاری خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986555/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی'>تجدید مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  / تجدید مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986557/استعلام-۲۱۰-دستگاه-دیسک-سخت'>استعلام ۲۱۰ دستگاه دیسک سخت  / استعلام ,استعلام ۲۱۰ دستگاه دیسک سخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986558/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-واحدهای-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986559/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986560/استعلام-WS-C-2960X-24TS-L'>استعلام WS-C-2960X-24TS-L / استعلام, استعلام WS-C-2960X-24TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986562/فراخوان-تعمیرات-اساسی-خطوط-اصلی-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986565/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-هدایت-115-نفر-راننده'>فراخوان انجام خدمات خودرویی هدایت 115 نفر راننده / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان  انجام خدمات خودرویی هدایت 115 نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986566/استعلام-تی-نخی-و-جارو-مویی'>استعلام تی نخی و جارو مویی / استعلام, استعلام تی نخی و جارو مویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986567/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-8-دستگاه-منزل-بی-تایپ-سنگی'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بی تایپ سنگی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بی تایپ سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986568/استعلام-پشتیبانی-سامانه-اتوماسیون'>استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون / استعلام ,استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986571/استعلام-خرید-8-ردیف-اقلام-الکتریکی'> استعلام خرید 8 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 8 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986574/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی  / استعلام ,استعلام لامپ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986575/استعلام-کمپرسور-هرمتیک'>استعلام کمپرسور هرمتیک  / استعلام , استعلام کمپرسور هرمتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986576/استعلام-نظام-ماشین-تراش-از-نوع-تخت-همرو'>استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو  / استعلام , استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986578/مناقصه-مربوط-به-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مربوط به تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986580/استعلام-انجام-خدمات-مشاور'>استعلام انجام خدمات مشاور  / استعلام ,استعلام انجام خدمات مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986581/استعلام-فلنچ-ورودی-و-خروجی-پمپ'>استعلام فلنچ ورودی و خروجی پمپ / استعلام, استعلام فلنچ ورودی و خروجی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986582/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام ,استعلام نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986587/استعلام-WS-X4424-GB-RJ45'>استعلام WS-X4424-GB-RJ45 / استعلام, استعلام WS-X4424-GB-RJ45</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986590/استعلام-​شلنگ-فن-کوئل'>استعلام ​شلنگ فن کوئل  / استعلام ,استعلام ​شلنگ فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986592/استعلام-کابینت-کافونوری-Cinfig-120--'>استعلام کابینت کافونوری Cinfig 120... / استعلام, استعلام کابینت کافونوری Cinfig 120...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986593/فراخوان-ارزیابی-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی'>فراخوان ارزیابی اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی  / فراخوان ارزیابی کیفی ؛ فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986594/استعلام-کاغذ-به-هم-پیوسته'>استعلام  کاغذ به هم پیوسته  / استعلام, استعلام  کاغذ به هم پیوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986595/مناقصه-تعمیرات-اساسی-توربو-ژنراتور-واحد-320-مگاواتی-نیروگاه'>مناقصه تعمیرات اساسی توربو ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی توربو ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986596/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات'>استعلام اجرای شبکه مخابرات  / استعلام , استعلام اجرای شبکه مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986597/استعلام-انجام-مطالعات'>استعلام انجام مطالعات  / استعلام ,استعلام انجام مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986599/مناقصه-تخلیه-پساب-و-فاضلاب'>مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب  / اگهی مناقصه , مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986600/استعلم-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلم ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلم ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986601/استعلام-​200-عدد-باطری-UPS'>استعلام ​200 عدد باطری UPS / استعلام, استعلام ​200 عدد باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986603/استعلام-اجرای-شبکه-تامین-برق'>استعلام اجرای شبکه تامین برق  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986604/مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان'>مناقصه بازسازی بخش زایمان / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی بخش زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986605/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986606/استعلام-کیسه-برزنتی-افقی-و-عمودی-صندوق'>استعلام کیسه برزنتی افقی و عمودی صندوق / استعلام, استعلام کیسه برزنتی افقی و عمودی صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986608/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی  / استعلام , استعلام دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986609/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ...  / مناقصه زیرسازی ، آسفالت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986612/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986613/مناقصه-کولر-گازی-18000-50-هرتز'>مناقصه کولر گازی 18000-50 هرتز / مناقصه, مناقصه کولر گازی 18000-50 هرتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986614/استعلام-قرنیز-دیوار'>استعلام قرنیز دیوار / استعلام , استعلام قرنیز دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986616/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986617/استعلام-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی'>استعلام اجرای آب بندی مخزن بتنی  / استعلام ,استعلام اجرای آب بندی مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986618/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه-و-انبار'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار / استعلام ,استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986620/استعلام-اجرای-تابلوهای-راهنمای-خیابانه'>استعلام اجرای تابلوهای راهنمای خیابانه / استعلام , استعلام اجرای تابلوهای راهنمای خیابانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986621/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام ,استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986622/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-فضای-سبز-نگهداری-فضای-فیزیکی'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران،مناقصه انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986623/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986624/استعلام-اجرای-انشعابات-پراکنده-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب / استعلام , استعلام اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986625/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام , استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986626/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-و-مراقبت--'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986628/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'>استعلام جعبه یک تیکه کابین  عقب تویوتا / استعلام, استعلام جعبه یک تیکه کابین  عقب تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986629/استعلام-خرید-و-نصب-اطفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب اطفاء حریق / استعلام ,استعلام خرید و نصب اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986630/استعلام-دستمال-200-برگی-رومیزی-نرمه'>استعلام دستمال 200 برگی رومیزی نرمه / استعلام,استعلام دستمال 200 برگی رومیزی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986632/استعلام-خرید-چاپگر-کامپیوتر-اسکنر'>استعلام خرید چاپگر، کامپیوتر اسکنر / استعلام , استعلام خرید چاپگر، کامپیوتر اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986634/استعلام-​​محصولات-کشاورزی'>استعلام ​​محصولات کشاورزی / استعلام، استعلام ​​محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986635/استعلام-بیمه-تمام-خطر-تالار-مرکزی'>استعلام بیمه تمام خطر تالار مرکزی  / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر تالار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986636/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام , استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986638/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-دریا-و-کیش'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و کیش / مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986639/مناقصه-p-f-brown-boveri--cei'>مناقصه p/f brown boveri & cei / مناقصه ,مناقصه p/f brown boveri & cei</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986640/استعلام-کامپیوتر-HP-WORKSTATION'>استعلام کامپیوتر HP WORKSTATION / استعلام, استعلام کامپیوتر HP WORKSTATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986641/استعلام-بهسازی-تعمیر-و-تجهیز-مراکز'>استعلام بهسازی، تعمیر و تجهیز مراکز / استعلام , استعلام بهسازی، تعمیر و تجهیز مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986643/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام, استعلام ​ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986644/مناقصه-خدمات-برنامه-تامین-و-گسترش-مراقبت-های-اولیه-سلامت-در-مناطق-شهری'>مناقصه  خدمات برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری / اگهی مناقصه , مناقصه  خدمات برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986645/استعلام-عملیات-اجرایی-تعمیرات-سیلوی-50'>استعلام عملیات اجرایی تعمیرات سیلوی 50 / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تعمیرات سیلوی 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986646/استعلام-تجهیزات-خنک-کننده-مرکز-داده'>استعلام تجهیزات خنک کننده مرکز داده / استعلام, استعلام تجهیزات خنک کننده مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986647/استعلام-لوازم-یدکی-الکترونیکی'>استعلام لوازم یدکی الکترونیکی  / استعلام ,استعلام لوازم یدکی الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986649/استعلام-مودم-MOXA'>استعلام مودم MOXA     / استعلام , استعلام مودم MOXA    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986650/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986651/فراخوان-مناقصه-امداد-گازرسانی-به-شهرها-و-روستاهای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986652/استعلام-​طراحی-و-ساخت-میز-اپراتوری'>استعلام ​طراحی و ساخت میز اپراتوری / استعلام ,استعلام ​طراحی و ساخت میز اپراتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986653/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام ,استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986654/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام , استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986656/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات / مناقصه, شماره ۱۳، م۳،۹۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986657/استعلام-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم / استعلام, استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986658/استعلام-دکل-شکننده'>استعلام دکل شکننده / استعلام,استعلام دکل شکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986659/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری / استعلام , استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986660/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-نورپردازی-و---'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات نورپردازی و  .... / استعلام ، استعلام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات نورپردازی و پمپ آب نماهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986661/استعلام-بالن-۵۰۰-الی-۶۰۰-گرم'>استعلام بالن ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم  / استعلام ,استعلام بالن ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986662/استعلام-قابلمه-و-ماهی-تابه-استیل'>استعلام قابلمه و ماهی تابه استیل / استعلام , استعلام قابلمه و ماهی تابه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986664/استعلام-سرور-ucsc-c240-m4s'>استعلام سرور ucsc-c240-m4s     / استعلام , استعلام سرور ucsc-c240-m4s    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986665/استعلام-پایه-چراغ'>استعلام پایه چراغ  / استعلام , استعلام پایه چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986666/استعلام-کرایه-تانکر-آب-500-لیتری-و---'>استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  .... / استعلام ،  استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986667/استعلام-قطعات-یدکی-بویی-هواشناسی'>استعلام قطعات یدکی بویی هواشناسی / استعلام ,استعلام قطعات یدکی بویی هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986668/استعلام-عملیات-احداث-و-بهسازی-به-صورت-پراکنده'>استعلام عملیات احداث و بهسازی به صورت پراکنده / فرم استعلام بهای خدمات ,  استعلام عملیات احداث و بهسازی به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986669/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986670/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986671/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب-شهرستان'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان / استعلام,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986673/استعلام-سرور-و-روتر'>استعلام سرور و روتر / استعلام ,استعلام سرور و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986674/استعلام-تجهیزات-ذخیره-سازی'>استعلام تجهیزات ذخیره سازی  / استعلام , استعلام تجهیزات ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986675/استعلام-قطعات-یدکی-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام قطعات یدکی ایستگاه هواشناسی  / استعلام ,استعلام قطعات یدکی ایستگاه هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986676/استعلام-​بخاری'>استعلام ​بخاری  / استعلام ,استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986677/استعلام-باطری-کش-بک-آپ'>استعلام باطری کش بک آپ / استعلام, استعلام باطری کش بک آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986679/استعلام-​هارددیسک'>استعلام ​هارددیسک / استعلام, استعلام ​هارددیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986681/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986682/استعلام-تجهیزات-هارد'>استعلام تجهیزات هارد / استعلام , استعلام تجهیزات هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986683/استعلام-بها-اجرای-عملیات-طرح-هندسی-ترافیکی'>استعلام بها اجرای عملیات طرح هندسی ترافیکی / استعلام بها ، استعلام اجرای عملیات طرح هندسی ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986684/فراخوان-تهیه-و-تامین-48-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین-مزدا'>فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین مزدا  / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986685/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب-شهرستان'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان / استعلام,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986686/استعلام-خرید-جی-پی-است-گارمین'>استعلام خرید جی پی است گارمین  / استعلام , استعلام خرید جی پی است گارمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986687/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986688/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام , استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986689/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-پردیس'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان پردیس / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986690/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4   / استعلام, استعلام اسکنر A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986692/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام کت و شلوار و پیراهن / استعلام,استعلام کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986693/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986694/استعلام-سرنگ-20CC'>استعلام سرنگ 20CC  / استعلام, استعلام سرنگ 20CC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986696/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986697/استعلام-مطالعات-قنوات-سطح-استان'>استعلام مطالعات قنوات سطح استان / استعلام,استعلام مطالعات قنوات سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986698/استعلام-اجاره-یکدستگاه-لودر-90'> استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90  / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986700/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986701/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986703/فراخوان-انجام-عملیات-احداث-کارخانه-آهک-و-آهک-هیدراته'>فراخوان انجام عملیات احداث کارخانه آهک و آهک هیدراته  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان انجام عملیات احداث کارخانه آهک و آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986704/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر-کوماتسو-661'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661 / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986705/استعلام-اتوکلاو'>استعلام اتوکلاو / استعلام ,استعلام اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986706/استعلام-پروتئین-مارکر'>استعلام پروتئین مارکر  / استعلام ,استعلام پروتئین مارکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986707/استعلام-واگذاری-تانکر-آبرسانی-سیار-18'>استعلام واگذاری تانکر آبرسانی سیار 18 / استعلام , استعلام واگذاری تانکر آبرسانی سیار 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986708/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-خشکی'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986709/استعلام-نئومایسین-سولفات'>استعلام نئومایسین سولفات  / استعلام ,استعلام نئومایسین سولفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986711/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام ,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986712/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام , استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986713/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر-کوماتسو-661'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661 / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986714/استعلام-carbon-tape-مربوط-به-دستگاه--'>استعلام carbon tape مربوط به دستگاه... / استعلام ,استعلام carbon tape مربوط به دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986715/استعلام-روغن-کلزا'>استعلام روغن کلزا  / استعلام ,استعلام روغن کلزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986716/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف / استعلام، استعلام ماسک یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986718/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986719/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986720/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری'>استعلام برشکاری و جوشکاری  / استعلام ,استعلام برشکاری و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986721/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار / استعلام, استعلام خرید سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986723/استعلام-​خرید-تجهیزات-سالن-تجاری'>استعلام ​خرید تجهیزات سالن تجاری  / استعلام, استعلام ​خرید تجهیزات سالن تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986724/استعلام-عملیات-سند-بلاست'>استعلام عملیات سند بلاست  / استعلام , استعلام عملیات سند بلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986725/استعلام-گالوانیک-سپر-یشین-تایپ'>استعلام گالوانیک سپر یشین تایپ / استعلام , استعلام گالوانیک سپر یشین تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986726/فراخوان-تامین-کاور-دالی-تاوایر-كانوایر-زمینی-خط-مكانیكی'>فراخوان تامین کاور دالی تاوایر كانوایر زمینی خط مكانیكی / فراخوان، فراخوان تامین کاور دالی تاوایر كانوایر زمینی خط مكانیكی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986728/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986730/استعلام-اسکرو-برنر'>استعلام اسکرو برنر  / استعلام ,استعلام اسکرو برنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986731/استعلام-2-عدد-دوربین-اسپیرام'>استعلام 2 عدد دوربین اسپیرام / استعلام ,استعلام 2 عدد دوربین اسپیرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986733/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایمنی / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986734/فراخوان-فیلتر-کارتریجی-50-میکرون'>فراخوان فیلتر کارتریجی 50 میکرون  / فراخوان، فراخوان فیلتر کارتریجی 50 میکرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986736/استعلام-زونکن-بزرگ-8-سانت'>استعلام زونکن بزرگ 8 سانت / استعلام, استعلام زونکن بزرگ 8 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986737/استعلام-promise-san--ipsan'>استعلام promise san & ipsan / استعلام ,استعلام promise san & ipsan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986739/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب / استعلام , استعلام دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986740/استعلام-Temperature-a-mot-control-valve-complete-3way-valve'>استعلام Temperature a mot control valve complete 3way valve / استعلام بهاء , استعلام Temperature a mot control valve complete 3way valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986741/استعلام-کارت-حافظه-16gb'>استعلام کارت حافظه 16gb / استعلام ,استعلام کارت حافظه 16gb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986742/استعلام-کولر-اسپلیت-24هزار-اجنرال'>استعلام کولر اسپلیت 24هزار اجنرال  / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 24هزار اجنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986744/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-حمل-و-دفن-پسماندهای-عفونی'>استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986745/استعلام-جلیقه-آرم-دار'>استعلام جلیقه آرم دار / استعلام ,استعلام جلیقه آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986747/استعلام-چیلر-هوا-خنک'>استعلام چیلر هوا خنک / استعلام ,استعلام چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986749/استعلام-درب-و-پنجره-دوجداره'>استعلام درب و پنجره دوجداره / استعلام, استعلام درب و پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986750/استعلام-شبرنگ-لانه-زنبوری'>استعلام شبرنگ لانه زنبوری  / استعلام ,استعلام شبرنگ لانه زنبوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986751/استعلام-​​ماست-100-گرمی'>استعلام ​​ماست 100 گرمی  / استعلام, استعلام ​​ماست 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986752/آگهی-فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی96-9-08'> آگهی فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی96.9.08 / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی 96.9.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986754/استعلام-Auxiliary-contactor-NF31E-13-100-250V-50-60Hz'>استعلام Auxiliary contactor NF31E-13 100-250V 50/60Hz / استعلام , استعلام Auxiliary contactor NF31E-13 100-250V 50/60Hz</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986756/استعلام-​بازسازی-پل-های-محور-روستایی'>استعلام ​بازسازی پل های محور روستایی / استعلام ,استعلام بازسازی پل های محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986757/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-هاشمی'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان هاشمی / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986758/استعلام-شفت-مکانیزم'>استعلام شفت مکانیزم / استعلام شفت مکانیزم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986760/استعلام-احداث-پل-دو-دهانه'>استعلام احداث پل دو دهانه  / استعلام ,استعلام احداث پل دو دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986762/استعلام-FINGER-FOR-CIRCUIT-BREAKER-AREVA---'>استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA .... / استعلام , استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986763/استعلام-تیغه-کنتاکتور---'>استعلام تیغه کنتاکتور ....  / استعلام تیغه کنتاکتور .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986764/استعلام-​پره-کولینگ-تاور'>استعلام ​پره کولینگ تاور / استعلام, استعلام ​پره کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986766/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-نوید'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان نوید / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان نوید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986767/استعلام-روغن'>استعلام روغن  / استعلام , استعلام روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986768/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986769/استعلام-قیمت-بیمه-مسئولیت-مدنی-لیفتراکها'>استعلام قیمت بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها / استعلام قیمت بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986771/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام,استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986772/استعلام-​شیرها'>استعلام ​شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986773/استعلام-ولو-دیافراگمی-با-محرک-پنوماتیکی-پاینیگ'>استعلام ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ  / استعلام,استعلام​ ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986775/استعلام-پاروی-میکسر'>استعلام پاروی میکسر / استعلام, مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986776/استعلام-نگهدارنده-کمربند-وسط-پشتی'>استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی / استعلام ,استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986777/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی  / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986778/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986779/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986780/استعلام-​رایانه-همراه-asus-k556-uq'>استعلام ​رایانه همراه asus k556 uq / استعلام ,استعلام ​رایانه همراه asus k556 uq</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986781/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986782/استعلام-​عملیات-لوله-گذاری'>استعلام ​عملیات لوله گذاری  / استعلام ,استعلام ​​عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986783/مناقصه-بازدید-از-خطوط-انتقال-استان'>مناقصه بازدید از خطوط انتقال استان / مناقصه , مناقصه بازدید از خطوط انتقال استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986784/استعلام-پمپ-تزریق-مواد-شیمیایی-و-قطعات--'>استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات... / استعلام , استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986785/استعلام-عملیات-لوله-کشی-و-راه-اندازی'>استعلام عملیات لوله کشی و راه اندازی / استعلام ,استعلام عملیات لوله کشی و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986786/استعلام-​کابل-ها-تخت--'>استعلام ​کابل ها تخت... / استعلام , استعلام ​کابل ها تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986787/استعلام-۷۵۰۰۰-کیلوگرم-برنج'>استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج / استعلام ,استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986788/استعلام-خرید-پمپ-هیدرولیک-نت-بلوم-و-بیلت-و--'>استعلام خرید پمپ هیدرولیک نت بلوم و بیلت و ... / استعلام, استعلام خرید پمپ هیدرولیک نت بلوم و بیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986789/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-نسترن'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان نسترن  / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986790/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام ,استعلام خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986791/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-معلم'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان معلم / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986792/استعلام-میز-ایرهاکی-2-نفره'>استعلام میز ایرهاکی 2 نفره / استعلام, استعلام میز ایرهاکی 2 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986793/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986794/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986795/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986796/استعلام-مادربرد-asus-DDR4-B250-PRIME'>استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME     / استعلام , استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986797/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986798/استعلام-​دستمال-کاغذی-فله-ای-روشویی'>استعلام ​دستمال کاغذی فله ای روشویی / استعلام , استعلام ​دستمال کاغذی فله ای روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986799/استعلام-چاپ-افست-700-نسخه-کتاب'>استعلام چاپ افست 700 نسخه کتاب  / استعلام , استعلام چاپ افست 700 نسخه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986800/استعلام-ذغال-الکتروموتور-6-6-کیلوولت-و--'>استعلام ذغال الکتروموتور 6/6 کیلوولت و ... / استعلام,  استعلام ذغال الکتروموتور 6/6 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986801/استعلام-تلویزیون-led-ایرانی'>استعلام  تلویزیون led ایرانی / استعلام, استعلام تلویزیون led ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986802/استعلام-کاغذ-کاربن'>استعلام کاغذ کاربن  / استعلام ,استعلام کاغذ کاربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986803/استعلام-انواع-گسکت-بریده-شده---'>استعلام انواع گسکت بریده شده  ...  / استعلام، استعلام انواع گسکت بریده شده  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986804/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-گلها'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان گلها / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان گلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986806/استعلام-تکثیر-فرم-پرسش-مهر-18'>استعلام تکثیر فرم پرسش مهر 18 / استعلام , استعلام تکثیر فرم پرسش مهر 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986807/استعلام-زیگمنت-اسلب'>استعلام زیگمنت اسلب / استعلام , استعلام زیگمنت اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986808/استعلام-میز-فوتبال-دستی-حرفه-ای-و-میز--'>استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز... / استعلام, استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986809/استعلام-تهیه-و-تحویل-البسه-کار'>استعلام تهیه و تحویل البسه کار / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل البسه کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986810/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام  ​ابزارآلات الکتریکی  / استعلام, استعلام ​ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986811/استعلام-RAM-DDR4-4G'>استعلام RAM DDR4 4G  / استعلام , استعلام RAM DDR4 4G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986812/استعلام-چاپ-افست-2000-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 2000 جلد کتاب  / استعلام , استعلام چاپ افست 2000 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986813/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-آرش'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان آرش  / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان آرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986814/استعلام-باتری-200-آمپر-ساعت-12-ولت'>استعلام باتری 200 آمپر ساعت 12 ولت / استعلام, استعلام باتری 200 آمپر ساعت 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986815/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986816/استعلام-دستمال-کاغذی-دولا-جعبه-مقوایی'>استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986817/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام  درب ضد سرقت  / استعلام, استعلام درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986818/استعلام-یو-پی-اس-تولید-داخلی-6KVA'>استعلام یو پی اس تولید داخلی 6KVA  / استعلام , استعلام یو پی اس تولید داخلی 6KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986819/استعلام-​​نقشه-برداری-رقومی-با-میخ-کوبی'>استعلام ​​نقشه برداری رقومی با میخ کوبی / استعلام ,استعلام ​​نقشه برداری رقومی با میخ کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986820/استعلام-​1000-عدد-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام ​1000 عدد لایسنس نرم افزار / استعلام , استعلام 1000 عدد لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986821/استعلام-ظروف-پذیرایی'>استعلام ظروف پذیرایی  / استعلام ,استعلام ظروف پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986822/استعلام-خرید-کارت-RTU-مدل-SU3000'>استعلام خرید کارت RTU مدل SU3000 / استعلام, استعلام خرید کارت RTU مدل SU3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986823/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام  ​ابزارآلات الکتریکی  / استعلام, استعلام ​ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986824/استعلام-پیمانکار-جهت-راه-اندازی-موزه'>استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه  / استعلام , استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986825/استعلام-​مودم-مخابراتی-واتسون-Watson-5'>استعلام ​مودم مخابراتی واتسون Watson 5     / استعلام، استعلام ​مودم مخابراتی واتسون Watson 5    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986826/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986827/استعلام-​​​​یک-عدد-آمبوبگ-اطفال'>استعلام ​​​​یک عدد آمبوبگ اطفال  / استعلام ,استعلام ​​یک عدد آمبوبگ اطفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986828/استعلام-بوشینگ-H-V-جهت-ترانس-کوره-های-3-و-4-و-LF3-و--'>استعلام بوشینگ H.V جهت ترانس کوره های 3 و 4 و LF3  و ...  / استعلام , استعلام بوشینگ H.V جهت ترانس کوره های 3 و 4 و LF3  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986829/استعلام-خرمالو-شهریار--انگور-شاهرود'>استعلام خرمالو شهریار ، انگور شاهرود / استعلام, استعلام خرمالو شهریار ، انگور شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986830/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986831/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-اتاق-دیتا'>استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا  / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986832/استعلام-​شیر-پاکتی-1-لیتری-میهن'>استعلام ​شیر پاکتی 1 لیتری میهن     / استعلام، استعلام ​شیر پاکتی 1 لیتری میهن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986833/استعلام-​​ورق-ژئوتکستایل-نبافته-با-وزن-4'>استعلام ​​ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4 / استعلام ,استعلام ​​ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986834/استعلام-برف-روبی-راه'>استعلام برف روبی راه / استعلام ,استعلام برف روبی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986835/استعلام-​نارنگی-ساری-انار-شیراز-انگور'>استعلام ​نارنگی ساری، انار شیراز، انگور / استعلام, استعلام ​نارنگی ساری، انار شیراز، انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986836/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986837/استعلام-پارچه'>استعلام پارچه / استعلام , استعلام پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986838/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-باغبان'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان باغبان / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان باغبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986839/استعلام-راکر-ساپورت-لودسل-و--'>استعلام راکر ساپورت لودسل و ... / استعلام ,استعلام راکر ساپورت لودسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986840/استعلام-لپ-تاب-lenovo-thinkpad'>استعلام لپ تاب lenovo thinkpad   / استعلام, استعلام لپ تاب lenovo thinkpad  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986841/استعلام-​​پلاستیک-زباله-و-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام ​​پلاستیک زباله و لیوان یکبار مصرف / استعلام ,استعلام ​​پلاستیک زباله و لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986842/استعلام-​مبدل-بالون-BNC'>استعلام ​مبدل بالون BNC / استعلام، استعلام ​مبدل بالون BNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986843/استعلام-خرید-تعداد-12-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986844/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986845/استعلام-شیر-برقی--'>استعلام شیر برقی ... / استعلام, استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986846/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-نسیم'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان نسیم  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان نسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986847/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام, استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986848/استعلام-کاغذ-تحریر-100-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986849/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام، استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986850/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986851/استعلام-کاغذ-تحریر-مرغوب-ایرانی'>استعلام کاغذ تحریر مرغوب ایرانی  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر مرغوب ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986852/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986853/استعلام-​ارتقاء-لایسنس-دستگاه'>استعلام ​ارتقاء لایسنس دستگاه  / استعلام , استعلام ​ارتقاء لایسنس دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986854/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-انتظار'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان انتظار / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986855/استعلام-​ساخت-سایبان'>استعلام ​ساخت سایبان   / استعلام, استعلام ​ساخت سایبان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986856/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-علوی'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان علوی / مناقصه, استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986857/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986858/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-لاله'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان لاله  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986859/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام, استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986860/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی-جهت-روکش'>استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش  / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986861/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-اندونزی--'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ... / استعلام, استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986862/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها  / استعلام , استعلام بیرینگها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986863/استعلام-طراحی-و-ساخت-پنل-نت-اسلب'>استعلام طراحی و ساخت پنل نت اسلب / استعلام , استعلام طراحی و ساخت پنل نت اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986864/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-اندونزی--'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ... / استعلام, استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986865/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام , استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986866/استعلام-​​پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​​پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام ​​پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986867/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-عدالت'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان عدالت  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان عدالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986868/استعلام-مرمت-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام,استعلام مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985972/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ناحیه-02-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده ناحیه 02 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده ناحیه 02 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985973/مزایده-ساختمان-مساحت-97-3مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 97.3مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 97.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985974/مزایده-ملک-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985975/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-188-56مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 188.56مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 188.56مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985976/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-11550متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985977/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985978/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-197متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985979/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-143-77متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985981/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-187-85متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 187.85متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 187.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985983/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1899-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1899.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1899.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985985/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-و-32-قطعه-زمین'>مزایده دو باب منزل مسکونی و 32 قطعه زمین  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی و 32 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985986/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985989/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-یک-قشلاقی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش یک قشلاقی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش یک قشلاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985991/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-کرمان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985992/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-606-59متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 606.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 606.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985993/مزایده-فروش-33-سرویس-26-پارچه-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده فروش 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985994/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-سیزده-سلماس'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش سیزده سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سیزده سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985995/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985996/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-345-80متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی 345.80متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 345.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985997/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-99-20متر'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 99.20متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 99.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985998/مزایده-حواله-سنگ-مرر-300-تنی--نوبت-دوم'>مزایده حواله سنگ مرر 300 تنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حواله سنگ مرر 300 تنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985999/مزایده-زمین-مساحت-یکصد-و-شصت-متر'>مزایده زمین مساحت یکصد و شصت متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت یکصد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986001/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986004/مزایده-فروش-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش دو خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986006/مزایده-ملک-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986010/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986011/مزایده-فروش-سواری-پژو-مدل-87'>مزایده فروش سواری پژو مدل 87  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986014/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986016/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه و محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986018/مزایده-املاک-شامل-باغ-خانه-محوطه-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل باغ.خانه محوطه نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک شامل باغ.خانه محوطه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986019/مزایده-املاک-شامل-شالیزاری-و-زمین-بایر-و-شن-زار'>مزایده املاک شامل شالیزاری و زمین بایر و شن زار / مزایده,مزایده املاک شامل شالیزاری و زمین بایر و شن زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986020/مزایده-دستگاه-ترموفرمینگ-پیکان---'>مزایده دستگاه ترموفرمینگ پیکان .... / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ترموفرمینگ پیکان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986021/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دو-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986023/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش سه  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986025/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986026/مزایده-ماترک-املاک-مشاع'>مزایده ماترک املاک مشاع / مزایده,مزایده ماترک املاک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986027/مزایده-فروش-خودروهای-وانت-نیسان-مزدا-اتوبوس-پژو-سمند--'>مزایده فروش خودروهای وانت نیسان، مزدا، اتوبوس، پژو، سمند... / مزایده, مزایده فروش خودروهای وانت نیسان، مزدا، اتوبوس، پژو، سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986029/مزایده-کارخانه-صفانوش-غرب---'>مزایده کارخانه صفانوش غرب .... / مزایده, مزایده کارخانه صفانوش غرب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986030/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-641متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 641متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 641متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986031/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986034/مزایده-ششدانگ-پلاک-678-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 678 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 678 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986035/مزایده-عمارت-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986036/مزایده-اتومبیل-وانت-زامیاد'>مزایده اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده, مزایده اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986040/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986042/مزایده-چهارده-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی'>مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی / آگهی مزایده, مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986043/مزایده-خانه-مساحت-105-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت 105 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت 105 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986046/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986049/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-301-38متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 301.38متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 301.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986050/مزایده-تعداد-14-قلم-قطعات-و-لوازم-یدکی-پیکان-و-RD'>مزایده تعداد 14 قلم قطعات و لوازم یدکی پیکان و RD  / مزایده, مزایده تعداد 14 قلم قطعات و لوازم یدکی پیکان و RD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986053/مزایده-ششدانگ-آب-و-اراضی'>مزایده ششدانگ آب و اراضی / مزایده,مزایده ششدانگ آب و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986055/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-گوساله-نر-قطع-شیر'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر / مزایده ,مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986056/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986061/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین پشته اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986062/مزایده-واگذاری-محل-استخر-فرات'>مزایده واگذاری محل استخر فرات / مزایده واگذاری محل استخر فرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986064/مزایده-پلاک-های-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک های ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986068/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986069/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986071/مزایده-4-قطعه-عرصه-و-اعیان-مستقر'>مزایده 4 قطعه عرصه و اعیان مستقر  / مزایده,مزایده 4 قطعه عرصه و اعیان مستقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986072/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986075/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-تجاری-دامداری-تاسیسات-و--'>مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986077/مزایده-ماترک-شامل-زمین-آبی-و-گردوزار-نوبت-دوم'>مزایده ماترک شامل زمین آبی و گردوزار نوبت دوم / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین آبی و گردوزار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986078/مزایده-پلاک-ثبتی-1-فرعی-از-1736-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1 فرعی از 1736 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1 فرعی از 1736 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986081/مزایده-واگذاری-20-000-لیتر-پلاسمای-مازاد-بر-مصرف-مراکز-درمانی'>مزایده واگذاری 20.000 لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف مراکز درمانی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 20.000 لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986083/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986085/تمدید-مزایده-عملیات-جمع-آوری-و-تفکیک-ضایعات-و-پسماندهای-خشک-سطح-شهر'>تمدید مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر  / آگهی مزایده , تمدید مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986086/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-163-31متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986089/مزایده-یکدستگاه-تراکتور--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه تراکتور - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکدستگاه تراکتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986090/مزایده-تعدادی-خودروی-سواری-شاسی-بلند-و--'>مزایده تعدادی خودروی سواری شاسی بلند و ... / مزایده تعدادی خودروی سواری شاسی بلند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986091/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-131-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391 / آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986092/مزایده-پروانه-بهره-برداری-شماره-112617-معدن-باریت-کرپشتلی'>مزایده پروانه بهره برداری شماره 112617 معدن باریت کرپشتلی  / آگهی مزایده,مزایده پروانه بهره برداری شماره 112617 معدن باریت کرپشتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986093/مزایده-اسقاط-19-دستگاه-خودرو'>مزایده اسقاط 19 دستگاه خودرو  / مزایده,مزایده اسقاط 19 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986099/مزایده-فروش-یک-کارخانه-تصفیه-روغن'>مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن  / مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986101/مزایده-خودرو-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1394'>مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1394  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986103/مزایده-یک-تن-و-100-کیلوگرم-پلت-SD-شده'>مزایده یک تن و 100 کیلوگرم پلت SD شده / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک تن و 100 کیلوگرم پلت SD شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986105/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986106/مزایده-خودرو-کامیون-میکسر-دانگ-فنگ'>مزایده خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986108/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-مرحله-سوم---نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986109/مزایده-30-000-کیلوگرم-مستربچ'>مزایده 30.000 کیلوگرم مستربچ  / مزایده,مزایده 30.000 کیلوگرم مستربچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986110/مزایده-اجاره-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی'>مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986111/مزایده-تعداد-218-شاخه-میله-گرد'>مزایده تعداد 218 شاخه میله گرد / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 218 شاخه میله گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986114/مزایده-فروش-تعداد-529-قلم-ابزار-و-لوازم-دستگاه-مازاد'>مزایده  فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه مازاد   / مزایده  فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986117/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده دو دستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986118/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986119/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده دو دستگاه لیفتراک دیزلی / مزایده, مزایده دو دستگاه لیفتراک دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986120/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-چهار-ساله'>مزایده ملک مشاع با قدمت چهار ساله / مزایده,مزایده ملک مشاع با قدمت چهار ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986121/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-رنگ-خاکستر'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس رنگ خاکستر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس رنگ خاکستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986122/مزایده-ششدانگ-اعیانی-دو-باب-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ اعیانی دو باب واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی دو باب واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986124/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-98-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 98.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 98.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986125/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986126/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986127/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-104-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 104.75متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 104.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986130/مزایده-60-کیسه-پریفرم'>مزایده 60 کیسه پریفرم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 60 کیسه پریفرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986132/مزایده-ملک-قطعه-یک'>مزایده ملک قطعه یک / مزایده,مزایده ملک قطعه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986133/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاطی--'>مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی... / مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986134/مزایده-یک-سهم-از-72-سهم-یک-غرفه-سازمان-میادین'>مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه سازمان میادین / مزایده,مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه سازمان میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986135/مزایده-سواری-پژو-405-رنگ-نقره-ای-مدل-1391'>مزایده سواری پژو 405 رنگ نقره ای مدل 1391 / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو 405 رنگ نقره ای مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986136/مزایده-یخچال-سای-بای-ساید'>مزایده یخچال سای بای ساید / آگهی مزایده,مزایده یخچال سای بای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986137/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-360متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986139/مزایده-پلاک-ثبتی-228-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 228 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 228 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986140/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986142/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده, مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986143/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986144/مزایده-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986146/مزایده-تعداد-1400-سهم-در-شرکت-کشت-و-صنعت-نصر-وحدت-گلستان'>مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر وحدت گلستان  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر وحدت گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986148/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4970متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986149/مزایده-یک-کوره-پخت-کاشی-و-سرامیک---نوبت-دوم'>مزایده یک کوره پخت کاشی و سرامیک...- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک کوره پخت کاشی و سرامیک...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986150/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986152/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1020متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986156/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-367متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 367متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 367متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986158/مزایده-فلزات-اسقاطی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فلزات اسقاطی و ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده فلزات اسقاطی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986160/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986161/مزایده-واگذاری-واحد-آزمایشگاه'>مزایده  واگذاری واحد آزمایشگاه  / آگهی مزایده ، مزایده  واگذاری واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986162/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-فضای-اختصاص-یافته-به-سالن-کنسرت'>اصلاحیه مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت  / اصلاحیه مزایده ، مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986163/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کشش-مفتول--'>مزایده یک دستگاه ماشین کشش مفتول... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ماشین کشش مفتول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986164/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986167/مزایده-پلاک-ثبتی-705-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 705 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 705 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986169/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده قائمشهر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986170/مزایده-واگذاری-اجاره-کافی-سنتی-و-غرفه'>مزایده واگذاری  اجاره کافی سنتی و غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  اجاره کافی سنتی و غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986171/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-پنجم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت پنجم  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا -نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986172/مزایده-واگذاری-به-صورت-استیجاری-دستگاهها-و-غرفه-های-مستقر-در-شهربازی-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986173/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-گرند-ویتارا-مدل-1394'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1394 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986174/مزایده-تعداد-10-000-عدد-بلوک-سیمانی'>مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی / مزایده, مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986175/مزایده-باغچه-بخش-17-مشهد'>مزایده باغچه بخش 17 مشهد  / مزایده,مزایده باغچه بخش 17 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986176/مزایده-استخر-سرپوشیده--مرحله-دوم'>مزایده استخر سرپوشیده - مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986178/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986179/مزایده-فروش-یک-عدد-خودرو-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-1389'>مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1389  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986182/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-166-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 166 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 166 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986183/مزایده-یک-دستگاه-گرد-بر-رولی--'>مزایده یک دستگاه گرد بر رولی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه گرد بر رولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986186/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986189/مزایده-ششدانگ-پلاک-217-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 217 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 217 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986190/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986192/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986193/مزایده-مجموعه-فرهنگی-و-ورزشی-خود-شامل-استخر'>مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی خود شامل استخر / آگهی مزایده , مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی خود شامل استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986195/مزایده-واگذاری-51-سهام-شرکت--96-9-8'>مزایده واگذاری 51% سهام شرکت - 96.9.8 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 51% سهام شرکت - 96.9.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986196/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکاپ--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986197/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-221-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 221 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 221 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986199/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-بکهو-کشویی-مکانیکی'>مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو کشویی مکانیکی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو کشویی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986200/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986204/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986207/مزایده-اقلام-و-وسایل-مازاد-و-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986208/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986210/مزایده-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986212/مزایده-واگذاری-تاسیسات-کامل-کارخانه-250-تنی'>مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی  / مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986213/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-قطعه-یک-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986218/مزایده-فروش-زمین-مساحت-97-965-002متر'>مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986222/مزایده-فروش-انواع-گوشی-و-سیم-کارت-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع گوشی و سیم کارت مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع گوشی و سیم کارت مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986223/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-7702متر'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی 7702متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی 7702متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986226/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-101-99متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 101.99متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 101.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986227/مزایده-اجاره-بوفه-و-انتشارات'>مزایده اجاره بوفه و انتشارات / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986231/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده زمین کاربری کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986232/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سوزوکی-گرند-ویتارا--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986233/مزایده-ملک-مساحت-116-95متر'>مزایده ملک مساحت 116.95متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 116.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986234/مزایده-فروش-یکدستگاه-لکوموتیو-دیزل-مکانیک'>مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986236/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-اعیان-82-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 82 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986238/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-دیم-12632متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986241/مزایده-واگذاری-محل-های-بوفه-و--'>مزایده واگذاری محل های بوفه  و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری محل های بوفه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986242/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه  / مزایده, مزایده واگذاری مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986245/مزایده-اتومبیل-سواری-مزدا'>مزایده اتومبیل سواری مزدا  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986246/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986247/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صندوق دار / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986249/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986251/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986253/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی تجدید 2 مزایده,تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986254/مزایده-ملک-روستایی-اعیان-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک روستایی اعیان نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک روستایی اعیان نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986257/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-هاچ-بک-سفید-رنگ-مدل-91'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 هاچ بک سفید رنگ مدل 91  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 هاچ بک سفید رنگ مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986258/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986264/مزایده-املاک-کاربری-اداری-عرصه-1250متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری اداری عرصه 1250متر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری عرصه 1250متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986266/مزایده-فروش-146-قلم-جنس-از-جمله-توپ-والیبال-دستکش-و--'>مزایده فروش 146 قلم جنس از جمله توپ والیبال، دستکش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 146 قلم جنس از جمله توپ والیبال، دستکش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986267/مزایده-4-قطعه-پلاک-ثبتی--'>مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی ... / مزایده,مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986269/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-140-متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986271/مزایده-ششدانگ-باغهای-مشاع-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده ششدانگ باغهای مشاع فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ باغهای مشاع فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986273/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986275/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-47متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986276/مزایده-سمند-سورن'>مزایده سمند سورن / اگهی مزایده , مزایده سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986278/مزایده-یک-واحد-تجاری-بخش-17-ثبت-بهشهر'>مزایده یک واحد تجاری بخش 17 ثبت بهشهر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش 17 ثبت بهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986282/مزایده-ملک-اسکلت-ساختمان-مصالح-بنایی-نوبت-اول'>مزایده ملک اسکلت ساختمان مصالح بنایی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اسکلت ساختمان مصالح بنایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986285/مزایده-5-دانگ-از-شماره-4848-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده 5 دانگ از شماره 4848 فرعی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده 5 دانگ از شماره 4848 فرعی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986286/مزایده-قاب-و-دریچه-چدنی-و--نوبت-دوم'>مزایده قاب و دریچه چدنی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده قاب و دریچه چدنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986287/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986288/مزایده-فروش-رگولاتور'>مزایده فروش رگولاتور / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986289/مزایده-جا-شمعی-گلدان-قوری-دیس-آجیل-خوری--'>مزایده جا شمعی، گلدان، قوری، دیس، آجیل خوری... / مزایده, مزایده جا شمعی، گلدان، قوری، دیس، آجیل خوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986291/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986292/مزایده-فروش-7100-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی-(کوکتل)-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی (کوکتل) نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی (کوکتل) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986293/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-03متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.03متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986294/مزایده-دو-دستگاه-تست-دینام'>مزایده دو دستگاه تست دینام  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه تست دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986295/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-96'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 96 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986296/مزایده-5700-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی-نوبت-دوم'>مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986297/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986298/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-کارکرده-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986300/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-595متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین 595متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین 595متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986301/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات-روغن-کشی'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی / اگهی مزایده , مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986302/مزایده-ایستگاه-اخذ-عوارض-ورودی-خودرو-ترمینال'>مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال / آگهی مزایده عمومی , مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال مرکزی سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986304/مزایده-پلاک-ثبتی-677-3409-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 677/3409 بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 677/3409 بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986305/مزایده-تعداد-436-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 436 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 436 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986306/مزایده-یک-دستگاه-والس-(دربندی)--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه والس (دربندی) - مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه والس (دربندی) - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986307/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986309/مزایده-مقدار-مخلوط-شن-و-ماسه'>مزایده مقدار مخلوط شن و ماسه / مزایده, مزایده مقدار مخلوط شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986312/مزایده-35-سهم-مشاع-از-60-سهم-آپارتمان-قطعه-هفت'>مزایده 35 سهم مشاع از 60 سهم آپارتمان قطعه هفت / مزایده,مزایده 35 سهم مشاع از 60 سهم آپارتمان قطعه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986313/مزایده-اجاره-مجموعه-آبی-با-امکانات'>مزایده اجاره مجموعه آبی با امکانات / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986314/مزایده-پارچه-حریر--ساتن-ابریشم-کتان-کرک'>مزایده پارچه حریر ، ساتن ابریشم ،کتان کرک  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده پارچه حریر ، ساتن ابریشم ،کتان کرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986315/مزایده-ملک-مساحت-168-21متر'>مزایده ملک مساحت 168.21متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 168.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986317/مزایده-فروش-زمین-مساحت-229-80متر-سند-عادی'>مزایده فروش زمین مساحت 229.80متر سند عادی  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 229.80متر سند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986318/تجدید-مزایده-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای، تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986319/مزایده-اموال-تملیکی-و-مازاد'>مزایده اموال تملیکی و مازاد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اموال تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986320/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986321/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986322/مزایده-فروش-دو-دستگاه-فریزر-بستنی-ساز'>مزایده فروش دو دستگاه فریزر بستنی ساز  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه فریزر بستنی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986323/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986327/مزایده-یک-حلقه-چاه-قطعه-زمین-زراعی-46-متر'>مزایده یک حلقه چاه قطعه زمین زراعی 46 متر  / مزایده,مزایده یک حلقه چاه قطعه زمین زراعی 46 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986329/مزایده-واگذاری-قطعات-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986330/مزایده-22-دستگاه-خودرو-سبک-قابل-شماره-گذاری--(نوبت-دوم)'>مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی، مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986331/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-بخش-55-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 55 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 55 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986332/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر988-مدل-72-و--'>مزایده فروش یک دستگاه لودر988 مدل 72 و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه لودر988 مدل 72 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986335/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986336/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986337/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-واقع-در-پارک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک...نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986340/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-46-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986341/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-44متر'>مزایده آپارتمان مساحت 139.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 139.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986343/اصلاحیه-مزایده-فروش-حدود-2047-قلم-قطعات-حفاری'>اصلاحیه مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری / اصلاحیه مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986345/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-ایستگاه-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ایستگاه ها / فراخوان عمومی،فراخوان واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986346/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5200متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5200متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986347/اگهی-مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>اگهی مزایده اجاره بهره برداری جایگاه CNG / مزایده,اگهی مزایده اجاره بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986348/مزایده-10-4-سهم-از-صد-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 10.4 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 10.4 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986350/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-تیپ-GLXI'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید تیپ GLXI  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پراید تیپ GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986352/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-دو-اردبیل-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه بخش دو اردبیل غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش دو اردبیل غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986353/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986354/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-جهت-استقرار-آژانس-تلفنی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986356/مزایده-اجاره-مهمانسرا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مهمانسرا نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره مهمانسرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986357/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-با-سند-عادی-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی با سند عادی مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی با سند عادی مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986358/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-واحد-تجاری-عرصه-و-اعیان'>مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری عرصه و اعیان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986359/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986360/مزایده-فروش-آهن-آلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش آهن آلات مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده فروش آهن آلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986361/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-خشت-و--'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید خشت  و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ماشین آلات خط تولید خشت  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986363/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-161-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 161.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 161.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986366/مزایده-ملک-مساحت-117-90متر'>مزایده ملک مساحت 117.90متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 117.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986368/مزایده-اجاره-فضا-و-تجهیزات-جهت-پخش-پیام-های-تبلیغاتی-در-حوزه-دیجیتال-و-ناوگان--'>مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ...  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-605000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 605000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 605000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986370/مزایده-اجاره-ساختمان-شش-ضلعی-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986371/مزایده-بهره-برداری-غرفه-کافی-شاپ'>مزایده بهره برداری غرفه کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری غرفه کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986372/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-شش-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت شش سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986373/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-کشتارگاه-دام--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986374/مزایده-پلاک-ثبتی-5119-بخش-هشت-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 5119 بخش هشت تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5119 بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986375/مزایده-یک-واحد-مرغداری-تخمگذار'>مزایده یک واحد مرغداری تخمگذار / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک واحد مرغداری تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986377/تجدید-مزایده-فروش-دو-خودروی-سواری-سبک-مازاد'>تجدید مزایده فروش دو خودروی سواری سبک مازاد / مزایده, تجدید مزایده فروش دو خودروی سواری سبک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986378/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986380/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986381/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-چهارم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس نوبت چهارم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس- نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986382/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986385/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-302520متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 302520متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302520متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986386/مزایده-ماشین-جاروب-خیابانی'>مزایده ماشین جاروب خیابانی  / اگهی مزایده , مزایده ماشین جاروب خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986389/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-مجتمع-خدماتی-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986390/مزایده-پلاک-ثبتی-137-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 137 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 137 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986392/مزایده-یدک-کش-و-شناور'>مزایده یدک کش و شناور  / اگهی مزایده , مزایده یدک کش و شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986394/مزایده-مغازه-تجاری-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری ساختمان در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری ساختمان در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986396/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1232-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1232.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1232.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986397/مزایده-ششدانگ-زمین-مستحدثه-بخش-شش-ثبت-علی-اباد'>مزایده ششدانگ زمین مستحدثه بخش شش ثبت علی اباد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مستحدثه بخش شش ثبت علی اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986400/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-203-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 203.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 203.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986401/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-4مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986402/مزایده-ساختمان-2-5-طبقه-مسکونی-مساحت-250-0متر'>مزایده ساختمان 2.5 طبقه مسکونی مساحت 250.0متر  / مزایده,مزایده ساختمان 2.5 طبقه مسکونی مساحت 250.0متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986403/مزایده-آپارتمان-ششدانگ-اعیان-با-عرصه-مشاع'>مزایده آپارتمان ششدانگ اعیان با عرصه مشاع  / مزایده,مزایده آپارتمان ششدانگ اعیان با عرصه مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986404/مزایده-دو-سهم-از-هفت-سهم-چهار-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو سهم از هفت سهم چهار دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو سهم از هفت سهم چهار دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986406/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986407/مزایده-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986409/تجدید-مزایده-ملک-و-تاسیسات-کارخانه--'>تجدید مزایده ملک و تاسیسات کارخانه... / مزایده, تجدید مزایده ملک و تاسیسات کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986410/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986411/مزایده-واگذاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان'>مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986412/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-356-22متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 356.22متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 356.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986413/مزایده-غرفه-پارک-کوثر--نوبت-دوم'>مزایده غرفه پارک کوثر - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده غرفه پارک کوثر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986415/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986416/مزایده-آپارتمان-مساحت-98-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 98 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986418/مزایده-دستگاه-بلوکر'>مزایده دستگاه بلوکر / مزایده، مزایده دستگاه بلوکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986419/مزایده-آپارتمان-166-53متر'>مزایده آپارتمان 166.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان 166.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986420/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-امتیاز-فرکانس-بی-سیم'>آگهی مزایده واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986421/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول و غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986424/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986425/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-چدنی-آلومینیوم-لاکی-چاپ-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیوم، لاکی- چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیوم، لاکی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986426/مزایده-فروش-14-دستگاه-آپارتمان-96-9-7'>مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان 96.9.7 / مزایده,مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986427/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986430/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-988-مدل-72---'>مزایده فروش یکدستگاه لودر 988 مدل 72 .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش یکدستگاه لودر 988 مدل 72 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986433/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-14135متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14135متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14135متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986434/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986435/مزایده-فروش-40-000-هزار-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده فروش 40.000 هزار متر لوله نیوپایپ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 40.000 هزار متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986436/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986438/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-و-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986439/مزایده-فرش-6-متری-دستباف-پشمی-نوبت-دوم'>مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986441/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-210-و-130-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر نوبت  دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986442/مزایده-واگذاری-اجاره-فروشگاه-زندان'>مزایده واگذاری اجاره فروشگاه زندان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره فروشگاه زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986443/مزایده-ششدانگ-اراضی-آبی--'>مزایده ششدانگ اراضی آبی... / مزایده, مزایده ششدانگ اراضی آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986445/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986446/مزایده-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی'>مزایده لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی  / اگهی مزایده , مزایده لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986447/مزایده-ششدانگ-پلاک-690-فرعی-بخش-چهل-و-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک 690 فرعی بخش چهل و پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 690 فرعی بخش چهل و پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986448/مزایده-یک-دستگاه-سمپاش-سیار--دو-عدد-کپسول-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه سمپاش سیار ، دو عدد کپسول آتش نشانی / مزایده,مزایده یک دستگاه سمپاش سیار ، دو عدد کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986449/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-درونشهری-چاپ-دوم'>مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری- چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986450/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرفی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام راکد مصرفی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده اقلام راکد مصرفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986451/مزایده-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات-شماره-یک'>مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات شماره یک  / مزایده,مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986452/مزایده-یخچال-ایستاده--'>مزایده یخچال ایستاده ... / مزایده, مزایده یخچال ایستاده - یخچال بزرگ 6 درب - فریزر دو درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986454/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--'>مزایده اجاره سالن ورزشی... / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986455/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986456/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-688-55متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986458/مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی'>مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986459/مزایده-ضایعات-فلزی'>مزایده ضایعات فلزی / مزایده, مزایده ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986460/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-266-15متر-بخش-نه'>مزایده واحد مسکونی مساحت 266.15متر بخش نه / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 266.15متر بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986462/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395--چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986464/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-دو-فرعی-15-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی 15 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی 15 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986465/مزایده-واگذاری-یک-واحد-دفتر-کار-شرکت-96-9-08'>مزایده واگذاری یک واحد دفتر کار شرکت 96.9.08 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد دفتر کار شرکت- 96.9.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986466/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986467/مزایده-اجاره-غرفه-بازار'>مزایده اجاره غرفه بازار / مزایده, مزایده اجاره غرفه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986469/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-87-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دو اراک 87 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک 87 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986470/مزایده-فروش-حدود-3400-تن-قطعات-برش-خورده-بتن-مسلح'>مزایده فروش حدود 3400 تن قطعات برش خورده بتن مسلح  / مزایده,مزایده فروش حدود 3400 تن قطعات برش خورده بتن مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986471/مزایده-املاک-و-5-باب-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک و 5 باب مغازه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده املاک و 5 باب مغازه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986472/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اراک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986475/مزایده-جرثقیل-تک-کابین--'>مزایده جرثقیل تک کابین.... / مزایده, مزایده جرثقیل تک کابین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986478/مزایده-پلاک-ثبتی-2070-477-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2070/477 بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2070/477 بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986482/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-43-86متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 43.86متر / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 43.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986486/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-دهنو-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین روستای دهنو نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای دهنو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986489/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-ورزشی'>مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی  / مزایده, مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986490/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-456-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 456.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 456.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986493/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیانی-صد-و-بیست-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیانی صد و بیست متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیانی صد و بیست متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986495/مزایده-تعدادی-از-مجتمع-های-مسکونی-و-اقامتی-موقوفات'>مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و اقامتی موقوفات / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و اقامتی موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986497/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986498/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-225متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986499/مزایده-خودروی-ایسوزو-تصادفی'>مزایده خودروی ایسوزو تصادفی / مزایده, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986500/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986503/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>تجدید مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986504/مزایده-کیسه-کود-گوگردی-و--'>مزایده کیسه کود گوگردی و ... / مزایده ,مزایده کیسه کود گوگردی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986507/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-XU7-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس XU7 مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس XU7 مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986509/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-دو-کابین-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مزدا / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986511/مزایده-بهره-برداری-فرهنگسرا'>مزایده بهره برداری فرهنگسرا / مزایده ,مزایده بهره برداری فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986512/مزایده-یک-باب-مغازه-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده یک باب مغازه مساحت بیست و سه متر / مزایده,مزایده یک باب مغازه مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986518/مزایده-عمارت-با-قدمت-سی-سال-مرحله-اول'>مزایده عمارت با قدمت سی سال مرحله اول / مزایده,مزایده عمارت با قدمت سی سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986520/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986523/مزایده-ملک-به-شماره-نوسازی-1-1-2-10-2-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره نوسازی 1-1-2/10-2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره نوسازی 1-1-2/10-2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986526/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986529/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-83متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.83متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986530/مزایده-رول-ایزوگام'>مزایده رول ایزوگام / مزایده ,مزایده رول ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986532/مزایده-پرک-نمره-۲-برنجی-و--'>مزایده پرک نمره ۲ برنجی و ... / مزایده ,مزایده پرک نمره ۲ برنجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986537/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-114-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986539/تجدید-مزایده-واگذاری-هجده-باب-غرفه-تجاری--نوبت-سوم'>تجدید مزایده واگذاری هجده باب غرفه تجاری... نوبت سوم / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری هجده باب غرفه تجاری... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986540/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986542/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-زائد--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986543/مزایده-فروش-انواع-گیربکس-تویوتا'>مزایده فروش انواع گیربکس تویوتا  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع گیربکس تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986546/مزایده-ملک-طبقه-دوم-مساحت-103-15متر'>مزایده ملک طبقه دوم مساحت 103.15متر  / مزایده,مزایده ملک طبقه دوم مساحت 103.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986550/مزایده-پلاکهای-ثبتی-قدمت-چهل-سال-تجدید'>مزایده پلاکهای ثبتی قدمت چهل سال تجدید  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی قدمت چهل سال تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986556/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-43700متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 43700متر / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 43700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986561/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-930-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 930 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 930 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986563/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کیا-تیپ-اسپورتیج'>مزایده فروش خودرو سواری کیا تیپ اسپورتیج / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری کیا تیپ اسپورتیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986564/مزایده-پلاک-ثبتی-155-4029-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 155.4029 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 155.4029 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986569/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-184-فرعی-بخش-پانزده'>مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش پانزده / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986570/مزایده-اجاره-تابلوهای-متعلق-به-شهرداری--'>مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری ... / مزایده , مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986572/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986573/مزایده-پلاک-هشت-فرعی-مساحت-18000متر'>مزایده پلاک هشت فرعی مساحت 18000متر  / مزایده,مزایده پلاک هشت فرعی مساحت 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986577/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5804متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986579/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986583/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-سه-فرعی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ خانه پلاک سه فرعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک سه فرعی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986584/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات-از-انواع-آهن-آلات-پلاستیک-و-چوب-مرحله-دوم'>مزایده فروش مقادیری ضایعات از انواع آهن آلات، پلاستیک و چوب مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری ضایعات از انواع آهن آلات، پلاستیک و چوب مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986585/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-194-89متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986586/مزایده-اجاره-ساختمان-آتش-نشانی'>مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986588/مزایده-قطعه-زمینی-محصور-مساحت-2284-86متر'>مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 2284.86متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 2284.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986589/مزایده-175-سهم-از-4200-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986591/مزایده-مینی-بوس-هیوندا-کروز--نوبت-دوم'>مزایده مینی بوس هیوندا کروز - نوبت دوم / مزایده, مزایده مینی بوس هیوندا کروز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986598/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-110-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 110 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986602/مزایده-فروش-بطری-آب-معدنی-آکوافینا--بخاری-کوچک-گازی--'>مزایده فروش بطری آب معدنی آکوافینا ، بخاری کوچک گازی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بطری آب معدنی آکوافینا ، بخاری کوچک گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986607/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-354-04متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986610/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986611/مزایده-ساختمان-پلاک-395-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان پلاک 395 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان پلاک 395 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986615/مزایده-ملک-مشاع-بخش-12-کرمانشاه'>مزایده ملک مشاع بخش 12 کرمانشاه  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986619/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-205-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 205.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 205.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986627/مزایده-درآمد-حاصله-از-موسسات-ترمینال-مسافربری'>مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری / اگهی مزایده , مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986631/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986633/مزایده-49-صدم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-بخش-یک-بیرجند-نوبت-دوم'>مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند نوبت دوم  / مزایده,مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986637/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986642/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-صفر-فرعی-از-1987-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986648/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-54-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 54.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 54.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986655/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-213-9متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 213.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 213.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986663/مزایده-ساختمان-مساحت-2293متر'>مزایده ساختمان مساحت 2293متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 2293متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986672/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986678/مزایده-باطری-اسقاطی-و-اجناس-نو-و-مستعمل--'>مزایده باطری اسقاطی و اجناس نو و مستعمل ... / مزایده, مزایده باطری اسقاطی و اجناس نو و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986680/استعلام-واگذاری-اتاق-تکثیر'>استعلام واگذاری اتاق تکثیر / استعلام ,استعلام واگذاری اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986691/مزایده-20-824-سهم-از-کل-مساحت-81241-20-متر-باغ'>مزایده 20.824 سهم از کل مساحت 81241.20 متر باغ / مزایده,مزایده 20.824 سهم از کل مساحت 81241.20 متر باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986695/مزایده-یک-قطعه-خانه-باغ-مساحت-32000متر'>مزایده یک قطعه خانه باغ مساحت 32000متر / مزایده,مزایده یک قطعه خانه باغ مساحت 32000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986699/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1267-1متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1267.1متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1267.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986702/مزایده-آپارتمان-مساحت-115-9متر'>مزایده آپارتمان مساحت 115.9متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 115.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986710/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد-تجدید'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد تجدید / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986717/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-228-فرعی-1125-10متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک 228 فرعی 1125.10متر  / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ پلاک 228 فرعی 1125.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986722/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986727/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986729/مزایده-سواری-پژو-رو-آ'>مزایده سواری پژو رو آ  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو رو آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986732/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986735/مزایده-پایه-فلزی'>مزایده پایه فلزی  / اگهی مزایده , مزایده پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986738/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-81مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 62.81مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 62.81مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986743/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986746/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیم قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین دیم قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986748/مزایده-ماترک-شامل-4-واحد-آپارتمان'>مزایده ماترک شامل 4 واحد آپارتمان / مزایده ,مزایده ماترک شامل 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986753/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-آزمایشگاه-به-صورت-اجاره'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات آزمایشگاه به صورت اجاره / استعلام,  استعلام واگذاری محل جهت خدمات آزمایشگاه به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986755/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-466متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 466متر / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 466متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986759/مزایده-ملک-دارای-مغازه-دو-دهنه'>مزایده ملک دارای مغازه دو دهنه / مزایده ,مزایده ملک دارای مغازه دو دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986761/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986765/مزایده-15-دستگاه-خودرو-اسقاطی'>مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی / مزایده, مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986774/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-37-77متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 37.77متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت عرصه 37.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986805/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-مساحت-75-05متر'>مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 75.05متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 75.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986869/استعلام-زره-و-دیافراگم-آسیاب'>استعلام زره و دیافراگم آسیاب / استعلام ,استعلام زره و دیافراگم آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986870/استعلام-خرید-انواع-لوله-و-اتصالات-و--'>استعلام خرید انواع لوله و اتصالات و... / استعلام, استعلام خرید انواع لوله و اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986871/استعلام-تعداد-بیست-دستگاه-پرینتر'>استعلام تعداد بیست دستگاه پرینتر  / استعلام , استعلام تعداد بیست دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986872/استعلام-لایه-های-پرکننده-فلینگ-و--'>استعلام لایه های پرکننده فلینگ و ... / استعلام, استعلام لایه های پرکننده فلینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986873/استعلام-خرید-دستگاه-utm-vybroam-cr-100'>استعلام خرید دستگاه utm vybroam cr 100 / استعلام ,استعلام ​خرید دستگاه utm vybroam cr 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986874/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986875/استعلام-رایانه-کامل--'>استعلام رایانه کامل... / استعلام, استعلام رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986876/استعلام-سولنوئید-ولو--'>استعلام سولنوئید ولو... / استعلام, استعلام سولنوئید ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986877/استعلام-احداث-کانال-بتنی-مستطیلی'>استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986878/استعلام-سویچ-۲۴-پورت'>استعلام سویچ ۲۴ پورت / استعلام ,استعلام سویچ ۲۴ پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986879/استعلام-خرید-سویچ-سیسکو'>استعلام خرید سویچ سیسکو / استعلام ,استعلام خرید سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986880/استعلام-ممیزی-املاک-شهر'>استعلام ممیزی املاک شهر  / استعلام ,استعلام ممیزی املاک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986881/استعلام-عملیات-مورد-نیاز-اعم-از-تهیه---'>استعلام عملیات مورد نیاز اعم از تهیه، ... / استعلام, استعلام عملیات مورد نیاز اعم از تهیه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986882/استعلام-ایمن-سازی-خطوط-انتقال-آب-شرب'>استعلام ایمن سازی خطوط انتقال آب شرب / استعلام,استعلام ایمن سازی خطوط انتقال آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986883/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986884/استعلام-توشه-نگهدار-تمام-استیل'>استعلام توشه نگهدار تمام استیل / استعلام ,استعلام توشه نگهدار تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986885/استعلام-HPE-Proliant-DL-380-Gen9'>استعلام HPE Proliant DL 380 Gen9 / استعلام, استعلام HPE Proliant DL 380 Gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986886/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-بخش-بیرون'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی بخش بیرون / استعلام,استعلام پروژه مرمت و بازسازی بخش بیرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986887/استعلام-عدس-درشت'>استعلام عدس درشت  / استعلام ,استعلام عدس درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986888/استعلام-HP-LASERJET-P2035'>استعلام HP LASERJET P2035 / استعلام , استعلام HP LASERJET P2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986889/استعلام-گیرموتور-دانفوس'>استعلام گیرموتور دانفوس / استعلام, استعلام گیرموتور دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986890/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-تابلو-حفاظت--'>استعلام خرید چهار دستگاه تابلو حفاظت ... / استعلام, استعلام خرید چهار دستگاه تابلو حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986891/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986892/استعلام-صندلی-چرخ-دار'>استعلام صندلی چرخ دار  / استعلام,استعلام صندلی چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986893/استعلام-میز-کار-فایلینگ-میز--'>استعلام میز کار، فایلینگ میز... / استعلام, استعلام میز کار، فایلینگ میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986894/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام ,استعلام احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986895/استعلام-ترمز-جهت-گیر-موتورهای-جرثقیل-های-سقفی'>استعلام ترمز جهت گیر موتورهای جرثقیل های سقفی  / استعلام, استعلام ترمز جهت گیر موتورهای جرثقیل های سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986896/استعلام-​کابینت-باتری'>استعلام ​کابینت باتری     / استعلام، استعلام ​کابینت باتری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986897/استعلام-بیسیم-واکی-تاکی'>استعلام بیسیم واکی تاکی  / استعلام, استعلام بیسیم واکی تاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986898/استعلام-پروژه-مرمت-و-استحکام'>استعلام پروژه مرمت و استحکام / استعلام,استعلام پروژه مرمت و استحکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986899/استعلام-تیلت-تیبل-برقی'>استعلام تیلت تیبل برقی / استعلام , استعلام تیلت تیبل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986900/استعلام-خرید-چراغ-دور-گرد-جهت-خودرو'>استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو  / استعلام , استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986901/استعلام-عدسی-پاتیل-مذاب-و--'>استعلام عدسی پاتیل مذاب و ... / استعلام ,استعلام عدسی پاتیل مذاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986902/استعلام-میز-کار'>استعلام میز کار / استعلام,استعلام میز کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986903/استعلام-رنگ-زرد-پودری'>استعلام رنگ زرد پودری  / استعلام , استعلام رنگ زرد پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986904/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری     / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986905/استعلام-فن-INTEL(R)-PENTIUM(R)'>استعلام فن INTEL(R) PENTIUM(R) / استعلام , استعلام فن INTEL(R) PENTIUM(R)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986906/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986907/استعلام-خرید-میوه-فصل'>استعلام خرید میوه فصل  / استعلام, استعلام خرید میوه فصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986908/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-دوار--'>استعلام ماشین های الکتریکی دوار... / استعلام, استعلام ماشین های الکتریکی دوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986909/استعلام-صندلی-دانشجویی-رویه-چرم'>استعلام صندلی دانشجویی رویه چرم     / استعلام، استعلام صندلی دانشجویی رویه چرم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986910/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام , استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986911/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986912/استعلام-خرید-پایه-و-یراق-الات-خط-هوایی-جاده-دسترسی---'>استعلام خرید پایه و یراق الات خط هوایی جاده دسترسی  ....  / استعلام خرید پایه و یراق الات خط هوایی جاده دسترسی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986913/استعلام-لباس-کار-یکسره'>استعلام لباس کار یکسره  / استعلام ,استعلام لباس کار یکسره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986914/استعلام-MULTI-SERVICE-MULTIPLEXER-و--'>استعلام MULTI-SERVICE MULTIPLEXER و ... / استعلام, استعلام MULTI-SERVICE MULTIPLEXER و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986915/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات.... / استعلام ,استعلام رله ها وکنتاکتورها و متعلقات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986916/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-فقره-گالری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986917/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت  / استعلام, استعلام دارو پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986918/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986919/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-محبوب-آباد'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای محبوب آباد / آگهی مناقصه, مناقصه   تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای محبوب آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986920/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه  / مناقصه , مناقصه حفاری دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986921/استعلام-50-عدد-میز-آموزگار-البرز'>استعلام 50 عدد میز آموزگار البرز  / استعلام , استعلام 50 عدد میز آموزگار البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986922/استعلام-STATION-ترانس-OLTC-کلید-تغذیه-سیستم-و--'>استعلام STATION ترانس OLTC  کلید تغذیه سیستم  و ...  / استعلام,استعلام STATION ترانس OLTC  کلید تغذیه سیستم  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986923/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986924/استعلام-IRONWARE--'>استعلام IRONWARE.... / استعلام, استعلام IRONWARE....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986925/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی  / استعلام , استعلام مواد غذائی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986926/فراخوان-مناقصه-خاکبرداری-دپوی-خاک-زیر-دکل-برق-فشار-قوی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی (نوبت دوم) / مناقصه، فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986927/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و-ماشینهای-لرزاننده-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ماشینهای لرزاننده و .. / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ماشینهای لرزاننده و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986928/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی   / مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986929/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-کوثر'> فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر /  فراخوان، فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986930/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-سیستم-فاگ-مولدهای-GEF۹'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاگ مولدهای GEF۹   / مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاگ مولدهای GEF۹  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986931/مناقصه-خرید-لامپ-مهتابی-خط-دار'>مناقصه خرید لامپ مهتابی خط دار / مناقصه , مناقصه خرید لامپ مهتابی خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986932/فراخوان-مناقصه-48-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-فتح-المبین-فاز-2'>فراخوان مناقصه  48 کیلومتر خط تغذیه پایداری فتح المبین فاز 2   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  48 کیلومتر خط تغذیه پایداری فتح المبین فاز 2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986933/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986934/مناقصه-فراخوان-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-فقره-گالری-در-روستا'>مناقصه فراخوان تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری در روستا  / مناقصه فراخوان تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری در روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986935/فراخوان-واگذاری-خدمات-ثبت-الکترونیکی-اطلاعات-حمل-و-نقل'>فراخوان  واگذاری خدمات ثبت الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل / فراخوان,  فراخوان  واگذاری خدمات ثبت الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986936/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدهای-شهید-دستغیب'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سدهای شهید دستغیب / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سدهای شهید دستغیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986937/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986938/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-شبکه-رایانه-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986939/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-شهید-ایمری'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه شهید ایمری / فراخوان ،فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه شهید ایمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986940/استعلام-COUPLING-BUSH-SET--ROLLS--'>استعلام COUPLING BUSH SET & ROLLS ...  / استعلام, استعلام COUPLING BUSH SET & ROLLS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986941/فراخوان-مناقصه-20-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-صنایع--'>فراخوان مناقصه 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و صنایع... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و صنایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986942/استعلام-5-عدد-میز-اداری--'>استعلام 5 عدد میز اداری... / استعلام, استعلام 5 عدد میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986943/فراخوان-مناقصه-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-وروستایی-مرغداری'>فراخوان مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری وروستایی مرغداری / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986944/دعوتنامه-اجرای-پروژه-احداث-۱۳۲-۲۰-کیلوولت-شهید-سلیمی'>دعوتنامه اجرای پروژه احداث ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهید سلیمی / دعوتنامه اجرای پروژه احداث ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهید سلیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986945/دعوتنامه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه'>  دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه /   دعوتنامه  ،  دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986946/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی'>مناقصه نصب برج و سیم کشی / مناقصه نصب برج و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986947/استعلام-اقلام-عمومی-برقی--'>استعلام اقلام عمومی برقی ...  / استعلام، استعلام اقلام عمومی برقی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986948/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-و-کارکنان--'>مناقصه انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و کارکنان... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986949/مناقصه-خدمات-شهری'>مناقصه خدمات شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986950/دعوتنامه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد'>دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد / دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986951/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-آلاگل'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه آلاگل / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه آلاگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986952/مناقصه-OVERCENTRE-VALVES'>مناقصه  OVERCENTRE VALVES / اگهی مناقصه , مناقصه  OVERCENTRE VALVES</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 11:51

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984874/مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--'>مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984878/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجرا)'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984884/فراخوان-تهیه--طبخ-و-توزیغ-غذای-انبار-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، طبخ و توزیغ غذای انبار نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیغ غذای انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984886/فراخوان-شناسائی-و-انتخاب-سازنده-مناسب-و-با-تجربه-در-امر-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>فراخوان شناسائی و انتخاب سازنده مناسب و با تجربه در امر مسکن مهر  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان شناسائی و انتخاب سازنده مناسب و با تجربه در امر مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984888/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نواحی'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984889/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984893/مناقصه-خدمات-سرویس-تعمیرات-و-نگهداری-لیفتراک-ها-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و .... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ماشین آلات سنگین دیزلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984895/مناقصه-عملیات-خشن-تراشی-32-عدد-شیرهای-سرچاهی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی -نوبت دوم / مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984896/مناقصه-خرید-750-دستگاه-چراغ-خیابانی-120-وات-LED---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED ... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984897/مناقصه-هود-بازویی-تامین-کنندگان-خارجی--نوبت-دوم'>مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984899/مناقصه-تامین-و-به-کارگیری-تعداد-6-نفر-نیروی-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و به کارگیری تعداد 6 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و به کارگیری تعداد 6 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984901/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-اماکن-هواپیمایی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز اماکن هواپیمایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز اماکن هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984905/ارزیابی-کیفی-انجام-تعمیرات-و-مراقبت-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984906/فراخوان-خرید-مواد-شیمیایی-و-ارائه-خدمات-مشاوره-ای--'>فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984912/مناقصه-ارائه-خدمات-ورزشی-و-انجام-امور-جاری-اماکن-ورزشی'>مناقصه ارائه خدمات ورزشی و انجام امور جاری اماکن ورزشی  / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات ورزشی و انجام امور جاری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984913/مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها'>مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984914/مناقصه-خرید-و-گارانتی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی--'>مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984916/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-بلوک-عابر-پیاده--'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984917/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تولید-کنندگان-لوله-های-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984924/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان-تجدید'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984925/مناقصه-تهیه-غذای-(نهار-شام)-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984926/مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984928/مناقصه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-گندم-و-کالاهای-اساسی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984929/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی--نوبت-سوم'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984932/مناقصه-اصلاح-هندسی-معابر-و-تقاطعات-همسطح'>مناقصه اصلاح هندسی معابر و تقاطعات همسطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر و تقاطعات همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984936/مناقصه-پروژه-های-تبدیل-ولتاژ'>مناقصه پروژه های تبدیل ولتاژ / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه های تبدیل ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984940/مناقصه-خرید-کاپشن-پرسنلی-مردانه'>مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984942/مناقصهsupply-of-2000-mt-silicon-metal-on-tender-basis'>مناقصهsupply of 2000 mt silicon metal on tender basis / مناقصه, مناقصه  supply of 2000 mt silicon metal on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984943/مناقصه-خرید-علائم-و-تابلوهای-ترافیکی-اعم-از-انتظامی-اخباری-و-اخطاری'>مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی اخباری و اخطاری / مناقصه عمویم, مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی اخباری و اخطاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984944/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر شهر...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984946/مناقصه-خرید-لباس-کار-دوتیکه'>مناقصه خرید لباس کار دوتیکه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دوتیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984947/مناقصه-خرید-21000-اسپیسر-دپر-دو-قطبی-سیم-هاینا--'>مناقصه خرید 21000 اسپیسر دپر دو قطبی سیم هاینا... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 21000 اسپیسر دپر دو قطبی سیم هاینا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984948/مناقصه-supply-of-2000-mt-aluminium-fluoride-alf3-on-tender-basis'>مناقصه  supply of 2000 mt aluminium fluoride alf3 on tender basis / مناقصه, مناقصه   supply of 2000 mt aluminium fluoride alf3 on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984950/مناقصه-آماده-سازی-محور-20-10-st-و-محورهای-داخلی-سایت-D'>مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984952/فراخوان-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-تاسیسات-مکانیکی--'>فراخوان تامین مصالح و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ... / فراخوان عمومی, فراخوان تامین مصالح و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984954/مناقصه-خرید-نمک-طعام-یددار--'>مناقصه خرید نمک طعام یددار ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید نمک طعام یددار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984957/مناقصه-پروژه-های-شهری-شش-ماهه-دوم-مدیریت-برق'>مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984959/مناقصه-اجرای-پروژه-آماده-سازی-فاز-1-محله-4'>مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984962/مناقصه-خرید-10-تن-ماده-اطفائیه-پودر-ABC'>مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984963/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی--تجدید'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984965/مناقصه-پروژه-های-کاهش-تلفات-مدیریت-برق'>مناقصه پروژه های کاهش تلفات مدیریت برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه های کاهش تلفات مدیریت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984966/مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-ترافیک'>مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984971/فراخوان-مناقصه-خاکبرداری-دپوی-خاک-زیر-دکل-برق-فشار-قوی'>فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی / مناقصه، فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984973/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-اداری'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984975/مناقصه-خرید-لباس-پرسنلی'>مناقصه خرید لباس پرسنلی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984977/مناقصه-انجام-امور-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای / مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984979/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984980/فراخوان-خرید-لوله-های-پی-اتیلن-تک-جداره'>فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984981/فراخوان-سرمایه-گذاری-جهت-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار، فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984983/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-منطقه'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984984/فراخوان-مناقصه-آموزشگاه-6-کلاسه'>فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه / آگهی فراخوان نخست , فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984985/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مصلی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984988/مناقصه-مدیریت-و-راهبری--نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984989/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-پنجم-کانال-مالون-مسیل-ابراهیم-آباد'>تجدید مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهیم آباد  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984991/فراخوان-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984993/مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-هدایت-مسیر'>مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984996/مناقصه-اجاره-خودروی-های-امداد-ناحیه'>مناقصه  اجاره خودروی های امداد ناحیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه  اجاره خودروی های امداد ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984998/تجدید-مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985002/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات آسفالت- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985004/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم / فراخوان, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985005/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سالن-صافکاری-نوبت-سوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985006/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985007/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-گودبرداری--سازه-نگهبان-و-اسکلت-و-سقف-بتنی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان و اسکلت و سقف بتنی / فراخوان مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان و اسکلت و سقف بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985009/مناقصه-خرید-رله-خرید-ادوات-روشنایی'>مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985012/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985013/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-دود-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985018/مناقصه-لایروبی-کانال-های-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی کانال های سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه لایروبی کانال های سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985026/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-باقیمانده-پروژه-های-پنج-گانه-پیکره-های-سوم-شمالی-و-جنوبی'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله ای، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985028/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی-و-فرعی-شبکه-توزیع'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985030/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985034/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-تاسیسات-سالن-همایش-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985037/فراخوان-اجرای-پل-5-دهانه-7-متری'>فراخوان اجرای پل 5 دهانه 7 متری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای پل 5 دهانه 7 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985038/مناقصه-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن-HDPE100-و--'>مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985039/مناقصه-وصول-مطالبات-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-بهره-برداری-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985044/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-6-دستگاه-تلویزیون---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985045/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985048/مناقصه-آسفالت-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری-به-میزان-3500-تن-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985049/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-500-دستگاه-خودپرداز-دیواری'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985051/مناقصه-پشتیبانی-دستگاه-های-خودپرداز'>مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985053/مناقصه-واگذاری-حجمی-حفاظت-فیزیکی-میدان-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی میدان میوه و تره بار  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی میدان میوه و تره بار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985056/مناقصه-واگذاری-انجام-تست-لوازم-اندازه-گیری-غیر-دیماندی-روستایی'>مناقصه واگذاری انجام تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985061/مناقصه-سرویس-تعمیر-نگهداری-و-تامین-قطعات-780-دستگاه-وب-کیوسک-بانکی--'>مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985062/آگهی-فراخوان-عمومی-تجهیز-و-توسعه-و-نگهداری-و-استانداردسازی-وسایل-شهربازی'>آگهی فراخوان عمومی تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985067/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور'>مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985068/مناقصه-اجرای-حدود-3322-متر-اصلاح-شبکه-و-400-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985071/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985073/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985074/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-بوفه-دانشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985078/مناقصه-تهیه-گاردریل-و-متعلقات-جهت-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985083/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-آزمایش-تخلیه-و-تحویل-لوازم-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985086/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-و-روشنایی-باند'>مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باند  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985088/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-تخصصی-مقابله-با-مواد-شیمیایی-خطرناک'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985089/مناقصه-مدیریت-پارکینگ-طبقاتی-زائر-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت پارکینگ طبقاتی زائر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه مدیریت پارکینگ طبقاتی زائر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985091/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خودروهای-ادارات-ایمنی-و-آتش-نشانی-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985093/فراخوان-مناقصه-پروژه-دیوار-حفاظتی-فرودگاههای--'>فراخوان مناقصه پروژه دیوار حفاظتی فرودگاههای... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان مناقصه پروژه دیوار حفاظتی فرودگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985096/فراخوان-مناقصه-احداث-سالن-های-ورزشی'>فراخوان مناقصه احداث سالن های ورزشی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985097/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-4360-متر-خط-لوله'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985098/مناقصه-دو-قلم-دستگاه-کولر-اسپلیت-تک-سرد--نوبت-دوم'>مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985099/رزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت-محوطه-و-خیابان-در-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>رزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985100/فراخوان-مناقصه-اخذ-خدمات-پوشش-بیمه-ی-دارایی-ها---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985102/فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-و-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985108/مناقصه-تجدید-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985110/فراخوان-خرید-یکدستگاه-فیدرخانه-سیار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت- نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985113/مناقصه-خرید-یراق-آلات-و-ملحقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985115/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985116/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-و-مرکز-سوختگیری-هواپیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985118/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-و-اجرای-مواد-آتش-بند--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند - نوبت  دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985124/مناقصه-رول-دستگاه-کارتخوان'>مناقصه رول دستگاه کارتخوان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رول دستگاه کارتخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985128/مناقصه-بین-المللی-فروش-تعداد-191-دستگاه-انواع-واگن-های-اتوبوسی-آلمانی-دست-دوم'>مناقصه بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم / آگهی مناقصه بین المللی , مناقصه بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985130/مناقصه-نوسازی-توسعه-و-تجهیز-پست-های-برق'>مناقصه نوسازی، توسعه و تجهیز پست های برق / آگهی مناقصه، مناقصه نوسازی، توسعه و تجهیز پست های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985132/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985134/شناسائی-پیمانکار-تامین-پارچه-و-دوخت-روکش-اول'>شناسائی پیمانکار  تامین پارچه و دوخت روکش اول / شناسائی پیمانکار،شناسائی پیمانکار  تامین پارچه و دوخت روکش اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985136/مناقصه-خرید-10-مجموعه-با-کد-GU-06-شامل-تامین-مواد-ساخت-و-مونتاژ'>مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985140/مناقصه-(-اصلاح-سیستم-تاسیسات-مکانیکی-استخر-)'>مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر ) / مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985141/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985142/فراخوان-مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-معابر-شهری-96-9-7'>فراخوان مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح معابر شهری 96/9/7 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح معابر شهری 96/9/7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985145/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت--تجهیز-و-بهره-برداری-کترینگ-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985147/مناقصه-خرید-مقداری-سیم-خاردار'>مناقصه خرید مقداری سیم خاردار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری سیم خاردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985148/مناقصه-تنظیم-توصیف-و-پردازش-اسناد'>مناقصه تنظیم، توصیف و پردازش اسناد / مناقصه عمومی, مناقصه تنظیم، توصیف و پردازش اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985149/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985150/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی-نوبت-دوم'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985151/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-کلرزنی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985156/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985160/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985162/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985163/مناقصه-احداث-پارک-در-شهرک'>مناقصه احداث پارک در شهرک / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک در شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985165/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی و تجدید، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985166/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-سه-فاز'>مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985167/مناقصه-احداث-ایمن-سازی-نقاط-حادثه-خیز-رودخانه'>مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985170/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--تجدید'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985172/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-معابر-مرکز-و-مناطق'>مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق  / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985175/مناقصه-پروژه-بهسازی-بلوار-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985176/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-نصب-تست-و-راه-اندازی-6-دستگاه-آسانسور-مسافربر-و---'>مناقصه انجام عملیات تهیه، نصب، تست و راه اندازی 6 دستگاه آسانسور مسافربر  و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات تهیه، نصب، تست و راه اندازی 6 دستگاه آسانسور مسافربر  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985179/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مربوط-به-احداث-حصار-فیزیکی-اطراف-تاسیسات-نرگسی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985180/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985183/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پستی--نقشه-کشی-و-کنترل-فرمهای-اداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985185/فراخوان-خرید-سامانه-های-فتوولتاییک-قابل-حمل-عشایری'>فراخوان خرید سامانه های فتوولتاییک قابل حمل عشایری  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید سامانه های فتوولتاییک قابل حمل عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985189/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD'>تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985190/مناقصه-خرید-مقداری-آهن-آلات-شامل-(نبشی-میلگرد-سپری-تسمه)'>مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه)  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985193/مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی--وسایل-ورزشی-پارکی--'>مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985194/فراخوان-اجرای-راهسازی--جدولگذاری-و-احداث-فضای-سبز'>فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985204/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985205/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985207/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-سطح'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985208/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری-تجدید'>مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985209/آگهی-مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان'>آگهی مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985210/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-برش-بلوک-مواد-خمیری-(کاتر)'>مناقصه خرید یک دستگاه برش بلوک مواد خمیری (کاتر)  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یک دستگاه برش بلوک مواد خمیری (کاتر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985211/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-درزگیری-و-ریگلاژ-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985215/مناقصه-خرید-لوله-3-اینچ-فشار-قوی-قابل-انعطاف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  لوله 3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  لوله  3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985216/فراخوان-خدمات-عمومی-فضای-سبز-نظافت-محوطه-حمل-زباله-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985217/مناقصه-اجاره-27-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 27 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجاره 27 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985218/مناقصه-خریداری-200-عدد-تیر-سیمانی-15-متری--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985221/تجدید-مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>تجدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985222/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کلید-هوایی-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985225/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-الکتریکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985226/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-ترمینال-ساختمان-جنبی-و-محوطه-فرودگاه-سقز'>مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985228/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985231/مناقصه-چهار-دستگاه-پکیج-یونیت-سرمایش-نوبت-دوم'>مناقصه  چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایش- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985233/مناقصه-خرید-200-000-کیلوگرم-پلی-آلومینیوم-کلراید-جامد-بهداشتی'>مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985235/مناقصه-تعمیرات-سرویسهای-بهداشتی'>مناقصه تعمیرات سرویسهای بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985237/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-دهم-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985238/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه  یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ  مناطق کوی تقی آباد و بهی میاندوآب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985239/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-نهم--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985240/تجدید-مناقصه-حفاری-یک-حلقه-به-روش-دورانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985242/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985243/استعلام-تامین-برق-مسکن-مهر-سایت-ستاد'>استعلام تامین برق مسکن مهر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تامین برق مسکن مهر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985244/استعلام-قند-سفید-شکسته--سامانه-ستاد'>استعلام قند سفید شکسته , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام قند سفید شکسته , سامانه ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985248/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985261/فراخوان-سازنده-سازه-فلزی'>فراخوان سازنده سازه فلزی  / آگهی فراخوان , فراخوان سازنده سازه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985266/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیون-کشنده-تریلر-کفی'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985269/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه--چاپ--نصب--نگهداری--جمع-آوری-و-امحاء-بنرهای--'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، چاپ ، نصب ، نگهداری ، جمع آوری و امحاء بنرهای.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، چاپ ، نصب ، نگهداری ، جمع آوری و امحاء بنرهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985270/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تجهیزات-تغذیه-نیرو-و-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی تجهیزات تغذیه نیرو و ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی تجهیزات تغذیه نیرو و ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985272/مناقصه-برونسپاری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-امورهای-برق--نوبت-دوم'>مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985275/مناقصه-واگذاری-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه واگذاری نصب دوربین مداربسته / مناقصه , مناقصه واگذاری نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985276/فراخوان-پروژه-های-شبکه-های-آبیای--احداث-ایستگاههای-پمپاژ-و-سایر-پروژه-های-عمرانی---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985277/مناقصه-تجهیز-و-ارتقاء-Date-center'>مناقصه تجهیز و ارتقاء Date center   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و ارتقاء Date center </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985278/فراخوان-کنترل-ترافیک-و-اجرائیات'>فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات  / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985280/آگهی-مناقصه-بازسازی-و-بهینه-سازی-تدریجی'>آگهی مناقصه بازسازی و بهینه سازی تدریجی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  بازسازی و بهینه سازی تدریجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985284/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-هزار-پرس-غذا'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985286/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-و-ترانسفورماتور-کم-تلفات-20KVA---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985288/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-مدیریت-اتوبوس-های-ملکی-و-سرویس-دربستی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985290/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-ترانسفورماتور-و-تانژانت-دلتا'>مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985291/مناقصه-طراحی-ساختمان-شهرداری-مرکز-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ساختمان شهرداری مرکز- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه طراحی ساختمان شهرداری مرکز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985295/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-230-66-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985296/اصلاحیه-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-تاسیسات-سالن-همایش-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985297/مناقصه-امور-جمع-آوری-زباله-ها-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--'>مناقصه امور جمع آوری زباله ها و رفت و روب سطح شهر... / مناقصه, مناقصه امور جمع آوری زباله ها و رفت و روب سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985299/مناقصه-خرید-چرخ-خیاطی-و-لوازم-جانبی'>مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی / مناقصه, مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985301/اصلاحیه-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-تله-متری'>اصلاحیه مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985302/استعلام-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-بر-تامین'>استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین / آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985306/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985308/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-از-تاسیسات-سدهای-در-دست-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985310/مناقصه-نظافت-صنعتی--'>مناقصه نظافت صنعتی... / مناقصه , مناقصه نظافت صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985312/فراخوان-انتخاب-مجری-جهت-برگزاری-دوره-های-آموزشی--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی - نوبت دوم  / فراخوان انتخاب، فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985313/مناقصه-اجرای-پست-امداد-ناحیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پست امداد ناحیه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پست امداد ناحیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985314/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-توسعه-یک-فیدر-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985319/مناقصه-عملیات-احداث-پل-اتصال-دریاچه-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985320/مناقصه-راهبری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تصفیه-خانه-صنعتی'>مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985321/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-حفظ-و-آبیاری'>تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و حفظ و آبیاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور نظافتی و حفظ و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985327/فراخوان-طرح-های-آبرسانی-و-ایجاد-تاسیسات'>فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985329/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-توربین-گازی--'>مناقصه تامین قطعات یدکی توربین گازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات یدکی توربین گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985330/تجدید-مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی'>تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985332/تجدید-مناقصه-بیمه-تکمیلی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بیمه تکمیلی -مرحله دوم نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بیمه تکمیلی -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985334/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خدماتی-شهرداری-به-صورت-حجمی'>مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985336/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--نگهداری-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985338/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه ,مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985339/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-تجدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985344/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-باستانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985349/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه-ای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985351/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985353/مناقصه-عملیات-اجرا-و-نصب-انشعاب-آب--قطع-انشعاب-قدیمی--منطقه-دو'>مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی....منطقه دو / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی ...منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985354/اصلاحیه-مناقصه-برونسپاری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-امورهای-برق'>اصلاحیه مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985356/مناقصه-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-سالن-ورزشی'>مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی / مناقصه ,مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985357/مناقصه-تجدید-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها-پارکینگ-ها---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه تجدید عمومی یک مرحله ای، مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985362/کنفرانس-سازمان-های-مردم-نهاد-و-کار-داوطلبانه-در-ایران'>کنفرانس سازمان های مردم نهاد و کار داوطلبانه در ایران / کنفرانس سازمان های مردم نهاد و کار داوطلبانه در ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985363/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985364/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985367/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-احداث-مخزن-و---نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985369/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985370/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985371/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری'>فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985381/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985383/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-کنترل-کیفیت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985384/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985388/تجدید-مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان'>تجدید مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985393/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985398/مناقصه-اجرای-فاز-یک-سیستم-بازچرخانی-و-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه اجرای فاز یک سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز یک سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985402/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985403/مناقصه-توسعه-فیدر-از-پست-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985405/مناقصه-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985407/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985408/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال  / مناقصه ,مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985410/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-تجدید'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985414/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985415/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر---'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ....  / آگهی مناقصه , مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985418/مناقصه-اصلاح-سالن-های-تخمیر-شماره-1-و-2-کارخانه-کمپوست-96-9-7'>مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست 96.9.7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985419/مناقصه-واگذاری-تجهیز-گلزار-شهدا-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تجهیز گلزار شهدا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تجهیز گلزار شهدا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985423/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ده-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985424/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985427/تجدید-فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی نوبت دوم  / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985428/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبخیزداری-تجدید'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985433/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985435/مناقصه-نگهداری-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985436/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در-محدوده-های-مدارس-حاشیه-راهها'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985438/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-پودر-لاستیکی--'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985440/مناقصه-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین-و--'>مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985441/مناقصه-توسعه-سایبان-خودروهای-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه سایبان خودروهای سواری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه سایبان خودروهای سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985442/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-و-بازبینی-مورد-نیاز-ترابری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985449/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-5-تن--تمدید'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید / تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985450/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985455/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985461/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در-محدوده-های-مدارس-حاشیه-راهها--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985462/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-مجتمع-دفن-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985465/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-و-اصلاح-قوس-های-خیابانهای--'>مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985466/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم'>تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم  / مناقصه ,تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985468/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-002-شمال'>مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985473/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-نگهبانی-و-انجام-تعمیرات-حوادث-و-سرویس-تاسیسات-آبرسانی'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985475/مناقصه-1500-تن-کود-دامی-مرغوب-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه  1500 تن کود دامی مرغوب نوبت اول چاپ دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  1500 تن کود دامی مرغوب نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985477/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-اراضی-شهرک-امید'>مناقصه عملیات آماده سازی اراضی شهرک امید  / مناقصه,مناقصه عملیات آماده سازی اراضی شهرک امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985480/مناقصه-امور-خدماتی-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985482/مناقصه-خرید-و-نصب-کنتورهای-هوشمند-حجمی-چاههای-آب'>مناقصه خرید و نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاههای آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985483/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--نوبت-اول'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985485/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-غیر-فنی-مورد-نیاز-دفاتر-طرح-احداث-و-توسعه'>فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985487/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی ,  مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985488/مناقصه-ارائه-خدمات-لایروبی-کانال-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985490/مناقصه-احداث-مسیل-خیابان-لاله-ها-باغملک--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مسیل خیابان لاله ها باغملک - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث مسیل خیابان لاله ها باغملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985492/فراخوان-تکمیل-و-اجرای-عملیات-باقیمانده-سالن-ورزشی-چند-منظوره-ولایت--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985495/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - چاپ دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985496/مناقصه-عملیات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-شش-دستگاه-فیلتر-شنی-تحت-فشار'>مناقصه عملیات تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985497/فراخوان-مرمت-و-بازسازی-پست-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985499/مناقصه-احداث-ساختمان-سلف-سرویس'>مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985501/مناقصه-تهیه-و-تامین-۹۰-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین'>مناقصه تهیه و تامین ۹۰ دستگاه خودرو وانت تک کابین  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۹۰ دستگاه خودرو وانت تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985503/مناقصه-انجام-آزمایشات-گازهای-خونی'>مناقصه انجام آزمایشات گازهای خونی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام آزمایشات گازهای خونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985505/اصلاحیه-مناقصه-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985506/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985507/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985509/مناقصه-تامین-6-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-و-3-دستگاه-سواری--'>مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار و 3 دستگاه سواری ... / مناقصه, مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار و 3 دستگاه سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985514/مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۵-دستگاه-خوئدروی-نیسان-دو-کابین'>مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985516/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985517/مناقصه-پروژه-خاکبرداری--مخلوط-ریزی--بیس-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985521/آگهی-فراخوان-استعلام-واگذاری-انجام-امور-خدمان-بیماریاری'>آگهی فراخوان استعلام واگذاری  انجام امور خدمان بیماریاری / آگهی فراخوان استعلام،آگهی فراخوان استعلام واگذاری  انجام امور خدمان بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985523/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-زباله-در-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر / اصلاحیه مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985525/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-دفتری--اداری--ترافیکی--کالایی--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985528/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-گرم-معابر-تجدید-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر تجدید اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر تجدید اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985531/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاههای-مراکز-آموزشی-درمانی-حافظ-و-خلیلی'>مناقصه واگذاری آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی حافظ و خلیلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی حافظ و خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985535/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-شرکت-(حدود-500-پرس-غذا)'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت (حدود 500 پرس غذا)  / آگهی فراخوان عمومی برگزاری مناقصه، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت (حدود 500 پرس غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985539/آگهی-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-بولوار--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بولوار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بولوار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985540/مناقصه-