مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969325/مناقصه-احداث-پارک-محلی-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک محلی شهرک نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پارک محلی شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969326/مناقصه-خرید-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969327/مناقصه-بهسازی-کارگاه-تعمیرات-ان-جی-ال-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969330/تجدید-مناقصه-خرید-کنجاله-سویا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969331/مناقصه-انجام-مهندسی-و-ممیزی-جامع-انرژی-در-ساختمان-ها--تکرار'>مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها...تکرار / فراخوان مناقصه عمومی، تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها... تکرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969332/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-تصفیه-آب-RO-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969334/مناقصه-خرید-30-مجموعه--LINER-HANGER-7-inch--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch   نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969338/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969341/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمانهای'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری ساختمانهای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین خودروهای استیجاری ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969349/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969350/مناقصه-پروژه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه گازرسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه گازرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969353/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969365/فراخوان-برق-رسانی-به-تجهیزات-و-تامین-روشنایی-مسیر-ریلی---نوبت-دوم'>فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969367/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969368/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق- نوبت دوم  / آگهی فراخوان، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969370/مناقصه-پروژه-عملیاتی-اجرایی-تکمیل-نیمه-غربی-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969373/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-چهار-خطه'>تجدید مناقصه روکش آسفالت چهار خطه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه روکش آسفالت چهار خطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969374/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969376/مناقصه-اجاره-6مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969379/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تعمیرات-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969380/مناقصه-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969381/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-650-مورد-انشعابات-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969383/تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-ها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات پل ها - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969385/فراخوان-اجرای-پروژه-تبدیل-دو-دستگاه-الکتروفیلتر-اسیاب-سیمان'>فراخوان اجرای پروژه تبدیل دو دستگاه الکتروفیلتر اسیاب سیمان / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه تبدیل دو دستگاه الکتروفیلتر اسیاب سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969387/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ساخت-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص  / تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969389/مناقصه-تعمیرات-پل-های-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های شهرستان - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات پل های شهرستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969391/مناقصه-پروژه-احداث-18-کیلومتر-خط-لوله-8-اینچ-انتقال-گاز'>مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز  / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969394/مناقصه-خدمات-گروهای-خدمات-کنترل-و-نظارت-بر-رودخانه-ها'>مناقصه خدمات گروهای خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها  / مناقصه ، مناقصه خدمات گروهای خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969395/مناقصه-تعویض-لوله-های-آتشخوار-بویلر'>مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969397/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-سیستمdcssystem-pcs7-wincc'>فراخوان مناقصه تجهیزات سیستمdcssystem:pcs7&wincc / فراخوان , فراخوان مناقصه تجهیزات سیستمdcssystem:pcs7&wincc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969399/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-بی-خط-63-کیلوولت-در-پست-میانه'>مناقصه احداث یک دستگاه بی خط 63  کیلوولت در پست میانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث یک دستگاه بی خط 63  کیلوولت در پست میانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969400/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969402/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969403/مناقصه-خرید-لوازم-دستگاه-های-شیردوشی'>مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969404/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969407/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969414/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری-درون-و-برون-شهری'>مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969417/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969418/مناقصه-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-200MVA'>مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور  200MVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور  200MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969421/آگهی-مناقصه-احداث-بیمارستان-64-تختخوابی'>آگهی مناقصه احداث بیمارستان 64 تختخوابی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه احداث بیمارستان 64 تختخوابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969423/فراخوان-مناقصه-خرید-5-قلم-تجهیزات-توانبخشی-و-ارتوپدی-فنی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969425/مناقصه-حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-315MVA'>مناقصه  حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  315MVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  315MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969426/مناقصه-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-معابر'>مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969428/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969430/مناقصه-مطالعه-شناسایی-و-کنترل-مخاطرات-HAZOP-STUDY'>مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969433/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969435/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969436/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت   / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969439/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-90-تنی-Mobile-Crane'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969441/مناقصه-تعمیرات--نگهداری--شستشو-و-حفاظت-فیزیکی-سامانه-های-روشنایی'>مناقصه تعمیرات ، نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ، نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969443/فراخوان-ارزیابی-خدمات-چاپی-و-نمایشگاهی-مرکز-توانمندسازی'>فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی / فراخوان , فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969448/مناقصه-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسنادامور-مالی-و-امور-تدارکات-و-قراردادها'>مناقصه ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسنادامور مالی و امور تدارکات و قراردادها / مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسنادامور مالی و امور تدارکات و قراردادها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969451/مناقصه-خرید-انواع-قطعات-بتنی-و--'>مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969455/تجدید-مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969456/مناقصه-عملیات-کلاف-پیچی-برچسب-زدن-و--'>مناقصه عملیات کلاف پیچی، برچسب زدن و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات کلاف پیچی، برچسب زدن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969457/مناقصه-عملیات-خدمات-عمومی-استخر-و-مهمانسرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>مناقصه عملیات خدمات عمومی، استخر و مهمانسرای، عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات... / مناقصه, مناقصه عملیات خدمات عمومی، استخر و مهمانسرای، عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969459/فراخوان-سیستم-مانیتورینگ---نوبت-دوم'>فراخوان سیستم مانیتورینگ ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان سیستم مانیتورینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969462/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت- نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969463/مناقصه-عمومی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها'>مناقصه عمومی  پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها  / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969465/مناقصه-عملیات-مقاوم-سازی-و-بازسازی-اساسی-ساختمان-اداری'>مناقصه  عملیات مقاوم سازی و بازسازی اساسی ساختمان اداری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه  عملیات مقاوم سازی و بازسازی اساسی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969466/مناقصه-خدمات-فنی-مرکز'>مناقصه خدمات فنی مرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  خدمات فنی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969467/مناقصه-استفاده-از-خدمات-موسسات-اتومبیل-کرایه-جهت-سفرهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه استفاده از خدمات موسسات اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه، مناقصه استفاده از خدمات موسسات اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969469/مناقصه-تنظیفات-محوطه-ها-و-توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز - نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969471/فراخوان-احداث-دیوار-بهسازی-و-مقاوم-سازی-دیوارهای-حائل--نوبت-د-وم'>فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل - نوبت د وم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969472/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969478/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-ویژه-و-انجام-خدمات-راهبری-برق-و-تهویه'>مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه و انجام خدمات راهبری برق و تهویه / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه و انجام خدمات راهبری برق و تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969481/مناقصه-اجرای-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-بهره-برداری-و-سرمایه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969483/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969484/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-60-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969485/مناقصه-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدیدنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969488/تجدید-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969494/تجدید-مناقصه-زیرسازی-بلوار'>تجدید مناقصه زیرسازی بلوار / تجدید مناقصه ,مناقصه زیرسازی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969495/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبری-(بهره-برداری-نگهداشت-و-تعمیرات)-سه-باب-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبری (بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) سه باب تصفیه خانه های فاضلاب / مناقصه  عمومی, مناقصه برون سپاری خدمات راهبری (بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) سه باب تصفیه خانه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969497/شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-انجام-پروژه-های-تجهیز-بهره-برداری-و-انتقال-مراکز'>شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های تجهیز بهره برداری و انتقال مراکز / آگهی فراخوان سرمایه گذار , شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های تجهیز بهره برداری و انتقال مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969499/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب'>مناقصه  نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969500/تجدید-فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-به-قطر-1500-میلیمتر'>تجدید فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر  / تجدید عمومی، فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969503/مناقصه-ساماندهی-و-اصلاح-بخشی-از-جاده-مسیر-فروش-گندله-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969506/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه--'>مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969507/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969508/فراخوان-بین-المللی-جذب-تسهیلات-مالی-سرمایه-چارچوب-Off-Take'>فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take / فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969510/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969511/فراخوان-بازسازی-استودیوهای-رادیویی-برون-مرزی'>فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی  / مناقصه, فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969512/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969516/مناقصه-خرید-توزیع-و-تحویل-تعدادی-سبد-کالای-پروتئینی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969517/مناقصه-تامین-کنندگان-بدنه-کیوسک-های-بانکی'>مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی  / مناقصه , مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969519/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-اطفاء-حریق-شبکه-ریلی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969521/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-بخار-سدیم'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969527/مناقصه-انجام-مطالعات-سیستم-جامع-اعلام-حریق-مجتمع-بندری-و-تجدید'>مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و .تجدید  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969530/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان(1)--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969531/مناقصه-خدمات-بروکری-و-اجاره-کشتی-برای-حمل-مواد-پتروشیمی'>مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی / مناقصه, مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969538/مناقصه-۳۴-دستگاه-خودروی-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969539/مناقصه-خرید-60-دستگاه-سکسیونر-موتوردار-قابل-کنترل-از-راه-دور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969542/مناقصه-کفپوش-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش ورزشی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کفپوش ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969544/مناقصه-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ... نوبت دوم  / آگهی دعوتنامه مناقصه, مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969545/مناقصه-(تامین-و-نصب-تجهیزات)-بهینه-سازی-سیستم-تامین-هوای-بریکرهای-20KV'>مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV / آگهی مناقصه، مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969547/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت   / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969548/فراخوان-مناقصه-خرید-400-عدد-مودم-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969549/فراخوان-اجرای-فاز-تکمیلی-طرح-توسعه-مهمانسرای--'>فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969553/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969556/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم  / آگهی دعوتنامه مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969557/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969561/مناقصه-پروژه-نیرورسانی'>مناقصه پروژه نیرورسانی  / مناقصه, مناقصه پروژه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969565/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن-و-اصلاح-تکیه-گاههای-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969566/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-و-جابجایی-تقریبا-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها'>تجدید مناقصه حمل و نقل و جابجایی تقریبا 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه حمل و نقل و جابجایی تقریبا 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969569/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی.. نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969570/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969571/مناقصه-برچیدن-سازه-و-اجرای-سیستم-سازه-فضای-کار-جدید-و-پوشش-یکپارچه-سقف-سالن-چندمنظوره'>مناقصه برچیدن سازه و اجرای سیستم سازه فضای کار جدید و پوشش یکپارچه سقف سالن چندمنظوره / مناقصه دو مرحله ای, مناقصه برچیدن سازه و اجرای سیستم سازه فضای کار جدید و پوشش یکپارچه سقف سالن چندمنظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969575/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور--'>مناقصه خرید الکتروپمپ شناور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید الکتروپمپ شناور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969579/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969581/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969584/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-الکتروپمپ-نفت-در-واحده-بهره-برداری'>مناقصه پروژه خرید و نصب دو دستگاه الکتروپمپ نفت در واحده بهره برداری  / فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب دو دستگاه الکتروپمپ نفت در واحده بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969587/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-پایگاه-چهارم-شکاری--'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات، مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969589/مناقصه-خرید-NFM-نوبت-دوم'>مناقصه خرید NFM نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه خرید NFM نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969591/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-از-چاه-ها-به-تاسیسات-آبرسانی-و--'>مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی  از چاه ها به تاسیسات آبرسانی و ... / آگهی مناقصات, مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969593/فراخوان-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / فراخوان , فراخوان خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969595/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی / مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969597/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969602/مناقصه-عملیات-طرح-تعویض-کافوهای-مسی-به-نوری'>مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری  / مناقصه یک مرحله ای, مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969605/مناقصه-55000-جفت-دستکش-نخی-سفید-پنج-انگشت'>مناقصه 55000 جفت دستکش نخی سفید پنج انگشت / مناقصه عمومی, مناقصه 55000 جفت دستکش نخی سفید پنج انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969606/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان-12-فروردین'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969607/مناقصه-سم-اکسی-کلرورمس'>مناقصه سم اکسی کلرورمس / مناقصه, مناقصه سم اکسی کلرورمس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969612/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تاور-کرین-پوتن'>مناقصه خرید یک دستگاه تاور کرین پوتن  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تاور کرین پوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969624/مناقصه-ساخت-و-نصب-فلاشینگ-های-(آبچک)-پنجره-قوس-های-نما--'>مناقصه ساخت و نصب فلاشینگ های (آبچک) پنجره، قوس های نما... / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب فلاشینگ های (آبچک) پنجره، قوس های نما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969626/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969631/اگهی-مناقصه-خرید-مشمع-پی-وی-سی'>اگهی مناقصه خرید مشمع پی وی سی / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خرید مشمع پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969632/مناقصه-جابجایی-شبکه-آب-تجدید'>مناقصه جابجایی شبکه آب تجدید  / مناقصه, مناقصه جابجایی شبکه آب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969637/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969641/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969648/مناقصه-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-داخلی-و-خارجی-مخزن-12--'>مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969654/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969658/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969665/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی / مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969667/مناقصه-واگذاری-واحدهای-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969670/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969671/مناقصه-اجرای-12500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969672/مناقصه-اجرای-12000-متر-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969674/مناقصه-بهسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-انبار'>مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969680/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع---تجدید'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969682/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969683/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیوا-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیوا گذاری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیوا گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969685/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر- نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969688/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969691/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-کودک'>مناقصه اجرای پروژه پارک کودک  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه پارک کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969693/فراخوان-استعلام-پایگاه-های-بهداشتی'>فراخوان استعلام پایگاه های بهداشتی / مناقصه, فراخوان استعلام پایگاه های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969695/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-بخش-مکانیزه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969696/فراخوان-نظافت-و-رفت-و-روب-خیابان-ها'>فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969698/مناقصه-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-اراضی'>مناقصه  انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی / اگهی مناقصه , مناقصه  انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969699/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-650-مورد-انشعابات-شهرستان--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان...  / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969704/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969709/فراخوان-انتخاب-مشاور-با-تخصص-ساختمان-های-مسکونی-تجاری-اداری--'>فراخوان انتخاب مشاور با تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری ... / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور با تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969710/مناقصه-انجام-خدمات-جداسازی-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مناقصه انجام خدمات جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  انجام خدمات جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969712/مناقصه-روکش-اسفالت-با-دستگاه-فینیشر-سطح-شهر-نوبت-دوم'> مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969713/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D---تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969714/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / مناقصه, مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969720/فراخوان-تکمیلی-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969721/مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969723/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز-و--'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969725/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح / مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969728/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969734/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ...- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969737/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969738/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی-ها---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969741/مناقصه-​خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان---نوبت-دوم'>مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969742/مناقصه-عملیات-مرمت-و-زیرسازی-و-اسفالت-محل-های-خرابی-اتفاقات'>مناقصه عملیات مرمت و زیرسازی و اسفالت محل های خرابی اتفاقات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات مرمت و زیرسازی و اسفالت محل های خرابی اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969744/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-رنگ-آمیزی-تک-لبه-ها'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969748/مناقصه-اجرای-تاسیسات-پارک--'>مناقصه اجرای تاسیسات پارک.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای تاسیسات پارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969749/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونتهای-تدارکات-سفارشات--96-08-14'>فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات...96.08.14 / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات... 96.08.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969756/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969758/فراخوان-مناقصه-نصب-500-عدد-انشعاب-فولادی-پراکنده'>فراخوان مناقصه نصب 500 عدد انشعاب فولادی پراکنده / مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 500 عدد انشعاب فولادی پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969759/فراخوان-مناقصه-شناسایی-مواد-تاثیرگذار-در-ایجاد-گازهای-شمارش-نشده'>فراخوان مناقصه شناسایی مواد تاثیرگذار در ایجاد گازهای شمارش نشده  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه شناسایی مواد تاثیرگذار در ایجاد گازهای شمارش نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969760/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969761/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969762/مناقصه-انجام-خدمات-شهری-و-تنظیفات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969764/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969771/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-004--'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969775/مناقصه-امور-نقلیه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969776/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969777/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969778/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند'>تجدید مناقصه جمع آوری و حمل پسماند / تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری و حمل پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969780/مناقصه-انجام-عملیات-خدماتی-نظافتی-و-مهمانداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی  و مهمانداری- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی و مهمانداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969784/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-احداث-و-تکمیل-واحد-مسکونی'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969785/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969789/فراخوان-تکمیل-تعدادی-از-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان تکمیل تعدادی از پروژه های عمرانی / فراخوان , فراخوان تکمیل تعدادی از پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969792/مناقصه-Parts-for-froum-torque-gauge-with-tension-load'>مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969794/دعوتنامه-مطالعه-و-اندازه-گيری-شبکه-سنجش'>دعوتنامه مطالعه و اندازه گيری شبکه سنجش / دعوتنامه مطالعه و اندازه گيری شبکه سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969795/مناقصه-تامین-یکدستگاه-بالابر-لیفتراک'>مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک / مناقصه عمومی, مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969796/استعلام-7ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی / استعلام، استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969797/فراخوان-انجام-خدمات-دفتری-و-نظارت-بر-امور-غذایی'>فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی / مناقصه, فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969798/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگلاتور'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969799/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-حمل-چاه-غرب-1-158--'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و حمل چاه غرب 1/158 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و حمل چاه غرب 1/158 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969801/استعلام-دو-دستگاه-دمنده-مكنده-جریان-محوری'>استعلام دو دستگاه دمنده مكنده جریان محوری / استعلام، استعلام دو دستگاه دمنده مكنده جریان محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969803/استعلام-2-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-بگ-فیلتر--'>استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر.... / استعلام ، استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969804/فراخوان-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق-اداره-خدمات-مهندسی'>فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی / مناقصه, فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969805/استعلام-دو-ردیف-مواد-شیمیایی-تولید-توزیع-برق'>استعلام دو ردیف مواد شیمیایی تولید توزیع برق / استعلام،استعلام دو ردیف مواد شیمیایی تولید توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969807/فراخوان-استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری / فراخوان , فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969808/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-025'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969809/استعلام-دستگاه-آون-صنعتی'>استعلام دستگاه آون صنعتی / استعلام, استعلام دستگاه آون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969810/مناقصه-جابجایی-کولرباکس-واحد-تقطیر-80-و--'>مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969812/استعلام-4-عدد-تیغه-متحرک-شماره-333-کنتاکتور-اتصال-کوتاه-استارتر---'> استعلام 4 عدد تیغه متحرک شماره 333 کنتاکتور اتصال کوتاه استارتر .... / استعلام ، استعلام 4 عدد تیغه متحرک شماره 333 کنتاکتور اتصال کوتاه استارتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969813/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بلوار'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری بلوار  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969815/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--ابزار-دقیق--قرائت-و-توزیع--مشترکین'>مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969816/استعلام-1-دستگاه-الکتروموتور-فلانچی--بدون-پایه---'>استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی - بدون پایه .... / استعلام ، استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی - بدون پایه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969818/استعلام-دریچه-اسنورت-همراه-با-صدا-خفه-کن'>استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن  / استعلام, استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969820/استعلام-3-عدد-لورینگ-لاستیکی-غلطک-آسیاب-مواد-خام'>استعلام 3 عدد لورینگ لاستیکی غلطک آسیاب مواد خام / استعلام ، استعلام 3 عدد لورینگ لاستیکی غلطک آسیاب مواد خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969821/فراخوان-اجاره-کشتی-با-ظرفیت-حدود-بیست-هزار-تن-متریک'>فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969822/ارزیابی-عملیات-آبخیزداری'>ارزیابی عملیات آبخیزداری  / ارزیابی کیفی , ارزیابی عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969824/استعلام-2-دستگاه-گیر-موتور'>استعلام 2 دستگاه گیر موتور  / استعلام ، استعلام 2 دستگاه گیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969827/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-دهستان-بولی--'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969828/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-تغذیه-پراکنده'>مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده  / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969830/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کامیون-چاه-پیمایی'>مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969831/استعلام-خرید-6-عدد-تابلو'>استعلام خرید 6 عدد تابلو  / استعلام , استعلام خرید 6 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969835/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-ها'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969838/تجدید-فراخوا-ن-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>تجدید فراخوا ن اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969839/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-بهره-برداری-گازبانی--'>مناقصه انجام عملیات امداد، بهره برداری، گازبانی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، بهره برداری، گازبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969840/مناقصه-تلمبه-های-تزریقی-آب-مقطر-و--'>مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969843/مناقصه-عمومی-خدمات-مشبک-کاری-به-روش-tcp'>مناقصه عمومی خدمات مشبک کاری به روش tcp  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خدمات مشبک کاری به روش tcp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969849/استعلام-30-عدد-فیلتر-المنت-یونیت'>استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت / استعلام ، استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969850/مناقصه-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب / اگهی مناقصه , مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969852/مناقصه-خرید-3-قلم-تابلو-برق'>مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969854/فراخوان-مناقصه-خرید-65-قلم-قطعات-توربین-گازی-ورکسپور'>فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969855/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969857/استعلام-سوپاپ-دمنده-و-مکنده'>استعلام سوپاپ دمنده و مکنده  / استعلام, استعلام سوپاپ دمنده و مکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969858/استعلام-20-عدد-ترموکوپل'>استعلام 20 عدد ترموکوپل / استعلام ، استعلام 20 عدد ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969859/مناقصه-Parts-for-hailan-measuring-welle-drillrng-mwd'>مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd  / آگهی مناقصه, مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969860/فراخوان-خرید-AIRCRAFT-GROUND-POWER-UNIT'>فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969861/مناقصه-خريد-کيت-کامل-انشعابات-اصلاح-شبکه-اب'>مناقصه خريد کيت کامل انشعابات اصلاح شبکه اب / آگهی مناقصه، مناقصه خريد کيت کامل انشعابات اصلاح شبکه اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969862/استعلام-تامین-دو-دستگاه-سرور'>استعلام تامین دو دستگاه سرور / مناقصه, استعلام تامین دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969863/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-زمین-های-واگذاری'>مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری / مناقصه , مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969865/فراخوان-انجام-عملیات-انبارداری-و-مارک-زنی-تختال'> فراخوان انجام عملیات انبارداری و مارک زنی تختال / فراخوان‌ عمومی ، فراخوان انجام عملیات انبارداری و مارک زنی تختال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969866/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-تجدید'>استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید / تجدید اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969869/استعلام-تامین-قطعات-سرورهای'>استعلام  تامین قطعات سرورهای  / استعلام ، استعلام  تامین قطعات سرورهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969870/استعلام-تامین-قطعات-سرورهای-موجود'>استعلام  تامین قطعات سرورهای موجود / استعلام ، استعلام  تامین قطعات سرورهای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969871/استعلام-خرید-اقلام-رزرو-آلتراسونیک'>استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک   / استعلام,استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969873/استعلام-خرید-انواع-ابزار-و-جک-سوسماری'>استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری  / استعلام ، استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969875/مناقصه-احداث-مسیر-ورودی-به-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969876/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-و-نصب-و-احداث-ایستگاههای--'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969877/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--'>فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969878/استعلام-تهیه-4-عدد-کامپیوتر'>استعلام تهیه 4 عدد کامپیوتر / استعلام, استعلام تهیه 4 عدد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969880/مناقصه-خريد-اتصالات-پلی-اتيلن-الکتروفيوژن'>مناقصه خريد اتصالات پلی اتيلن الکتروفيوژن  / آگهی مناقصه, مناقصه خريد اتصالات پلی اتيلن الکتروفيوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969881/مناقصه-خريد-مخزن-۲۰۰۰-مترمکعبی-و-۲۵۰-مترمکعبی'>مناقصه خريد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲۵۰ مترمکعبی / مناقصه خريد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲۵۰ مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969882/استعلام-لنترن'>استعلام لنترن / استعلام,استعلام لنترن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969883/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام انجام معاینات دوره ای پرسنل / استعلام,استعلام انجام معاینات دوره ای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969885/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام, استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969886/استعلام-ارائه-خدمات-عارضه-یابی-سریع'>استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع / استعلام,استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969888/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات'>مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات / مناقصه عمومی، مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969889/استعلام-اجرای-عملیات-ژئوکد-اماکن-شهری'>استعلام اجرای عملیات ژئوکد اماکن شهری / استعلام, استعلام اجرای عملیات ژئوکد اماکن شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969891/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها / استعلام,استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969892/استعلام-بهنگام-سازی-نقشه'>استعلام بهنگام سازی نقشه  / استعلام ,استعلام بهنگام سازی نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969893/استعلام-​سمعک-در-سه-سایز-به-افت-شنوایی--'>استعلام ​سمعک در سه سایز به افت شنوایی...     / استعلام, استعلام ​سمعک در سه سایز به افت شنوایی...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969894/همایش-اقتصاد-در-شرایط-تحریم-با-نگاهی-به-شرایط-کشور-ایران'>همایش اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران  / همایش اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969895/استعلام-قفل-صندوق-امانات-دو-سیلندر'>استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر / استعلام,استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969897/استعلام-جلد-چرمی'>استعلام جلد چرمی / استعلام،استعلام جلد چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969898/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام,استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969899/مناقصه-بهسازی-راههای-روستايی'>مناقصه  بهسازی راههای روستايی / مناقصه, مناقصه  بهسازی راههای روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969900/استعلام-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و'>استعلام واگذاری امور حفاظت فیزیکی و  / استعلام ,استعلام واگذاری امور حفاظت فیزیکی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969901/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-ریسک-سازمانی'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969902/استعلام-تهیه-و-نصب-قفل-رمزدار-الکترونیک'>استعلام تهیه و نصب قفل رمزدار الکترونیک / استعلام,استعلام تهیه و نصب قفل رمزدار الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969903/استعلام-دستگاه-یخ-ساز'>استعلام دستگاه یخ ساز / استعلام ,استعلام دستگاه یخ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969905/عملیات-اجرایی-فاز-اول-شبکه-توزیع-روستاها'>عملیات اجرایی فاز اول شبکه توزیع روستاها / مناقصه عمومی, عملیات اجرایی فاز اول شبکه توزیع روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969906/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969907/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف / آگهی مناقصه, مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969908/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKA-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE / استعلام, استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969909/هشتمین-کنفرانس-تجهیزات-دوار'>هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار  / هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969910/فراخوان-اجرای-طرح-مقابله-با-فرسایش-بادی-و-گرد-و-غبار-در-حاشیه-دریاچه--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969911/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-در-محورها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969913/استعلام-برس-گاه-گندم-تحویل-در-محل'>استعلام برس گاه گندم تحویل در محل / استعلام,استعلام برس گاه گندم تحویل در محل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969914/استعلام-ویلچر-در-چند-سایز-بزرگ--نوجوان--کودک'>استعلام ویلچر در چند سایز بزرگ ، نوجوان ، کودک / استعلام , استعلام ویلچر در چند سایز بزرگ ، نوجوان ، کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969915/استعلام-لاستیک-تراکتور-رومانی-سایز-20-6'>استعلام لاستیک تراکتور رومانی سایز 20*6 / استعلام, استعلام لاستیک تراکتور رومانی سایز 20*6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969916/کنفرانس-بین-المللی-علوم-کشاورزی--گیاهان-دارویی-و-طب-سنتی'>کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی / کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969917/استعلام-برس-یونجه-خشک-تحویل-انبار-مرکز'>استعلام برس یونجه خشک تحویل انبار مرکز / استعلام,استعلام برس یونجه خشک تحویل انبار مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969918/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969919/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969921/استعلام-​تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی'>استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969922/کنفرانس-جامع-و-ملی-اقتصاد-مقاومتی'>کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی / کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969923/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969924/استعلام-تبلت-Microsoft-surface-pro-4-1--'>استعلام تبلت Microsoft surface pro 4-1...     / استعلام, استعلام تبلت Microsoft surface pro 4-1...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969925/استعلام-خرید-دوربین-IP'>استعلام خرید دوربین IP  / استعلام , استعلام خرید دوربین  IP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969926/استعلام-حفر-چاه-جدید-روستای-طینوج'>استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج / استعلام,استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969927/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969928/استعلام-کیف--لباس-بیمار'>استعلام کیف - لباس بیمار / استعلام, استعلام کیف - لباس بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969929/استعلام-10-دستگاه-چاپگر-HP-LASER-JET-PRO'>استعلام  10 دستگاه چاپگر HP LASER JET PRO   / استعلام ,استعلام  10 دستگاه چاپگر HP LASER JET PRO  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969930/استعلام-تجهیزات-مصرفی-اجرای-شبکه'>استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه  / استعلام, استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969932/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969933/استعلام-مانیتور-ASUS'>استعلام مانیتور ASUS / استعلام,استعلام مانیتور ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969934/استعلام-​تهیه-قطعات-اورهال-3-دستگاه--'>استعلام ​تهیه قطعات اورهال 3 دستگاه... / استعلام, استعلام ​تهیه قطعات اورهال 3 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969935/استعلام-50-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام 50 دستگاه کامپیوتر ... / استعلام, استعلام 50 دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969936/استعلام-خرید-کارتریج-چاپگر-شناسنامه'>استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه  / استعلام , استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969937/استعلام-چاپگر-صدور-آنی-کارت-SMART50'>استعلام چاپگر صدور آنی کارت SMART50 / استعلام,استعلام چاپگر صدور آنی کارت SMART50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969938/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام, استعلام خرید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969939/استعلام-واگذاری-طبخ-و-توزیع-سلف-آزاد'>استعلام واگذاری طبخ و توزیع سلف آزاد / استعلام, استعلام واگذاری طبخ و توزیع سلف آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969941/استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-و--'>استعلام بهای تعمیر و نگهداری و ...  / استعلام, استعلام بهای تعمیر و نگهداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969942/استعلام-خرید-250-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده  / استعلام, استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969943/استعلام-برش-کاری-و-جوش-کاری-و-لوله-کشی'>استعلام برش کاری و جوش کاری و لوله کشی / استعلام,استعلام برش کاری و جوش کاری و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969944/استعلام-خرید-موتور-برق'>استعلام خرید موتور برق / استعلام , استعلام خرید موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969945/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-الگانت'>استعلام خرید فیلتر شنی الگانت / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی  الگانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969947/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969948/استعلام-کارشناس-مقیم-آشنا-به-سخت-افزار'>استعلام کارشناس مقیم آشنا به سخت افزار / استعلام, استعلام کارشناس مقیم آشنا به سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969949/استعلام-پوشش-بیمه-ای-تاسیسات-شهرکها'>استعلام پوشش بیمه ای تاسیسات شهرکها  / استعلام, استعلام پوشش بیمه ای تاسیسات شهرکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969950/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969951/استعلام-زیر-مانیتور-با-قابلیت-تنظیم-ارتفاع'>استعلام زیر مانیتور با قابلیت تنظیم ارتفاع / استعلام,استعلام زیر مانیتور با قابلیت تنظیم ارتفاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969952/استعلام-کاغذ-و-زونکن'>استعلام کاغذ و زونکن / استعلام,استعلام کاغذ و زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969954/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969955/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-موردی'>استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی / استعلام,استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969956/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی'>استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969957/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-فضای-سبز-شهرک--'>استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز شهرک... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969958/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر  / استعلام ،استعلام بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969959/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969960/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام, استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969962/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی / استعلام ,استعلام کپه کاری گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969963/استعلام-صندلی-کارمندی-رایانه-صنعت-سورن--'>استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت سورن...     / استعلام, استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت سورن...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969964/استعلام-احداث-موتورخانه-انبار-و-تجهیزات'>استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات / استعلام,استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969966/تجدید-مناقصه-اصلاح-لوله-کشی-مخازن-سوخت-هوایی'>تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969967/استعلام-بازدید-صعودی-83-دکل-آویز'>استعلام بازدید صعودی 83 دکل آویز / استعلام,استعلام بازدید صعودی 83 دکل آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969968/استعلام-کفش-چرمی-بندی'>استعلام کفش چرمی بندی / استعلام , استعلام کفش چرمی بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969969/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969970/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-لوازم'>استعلام  نیاز به تامین کنندگان لوازم  / استعلام، استعلام  نیاز به تامین کنندگان لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969972/استعلام-کف-پوش-193-میلی'>استعلام کف پوش 193 میلی / استعلام,استعلام کف پوش 193 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969973/استعلام-ایزوگام-تک-بام-شیراز'>استعلام ایزوگام تک بام شیراز / استعلام,استعلام ایزوگام تک بام شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969974/استعلام-احداث-موتورخانه-انبار-و-تجهیزات'>استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات / استعلام,استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969975/استعلام-​حفاری--لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپ'>استعلام ​حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپ  / استعلام ,استعلام ​حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969977/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969978/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی / استعلام, استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969980/استعلام-آماده-بکار-نگهداشتن-و-ارایه'>استعلام آماده بکار نگهداشتن و ارایه  / استعلام, استعلام آماده بکار نگهداشتن و ارایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969981/استعلام-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام تجهیزات موتورخانه  / استعلام,استعلام تجهیزات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969982/استعلام-خرید-رله-های-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله های دیفرانسیل / استعلام, استعلام خرید رله های دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969983/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزيع-آب-قائم-شهر-آبفا-مازندران'>مناقصه اصلاح شبکه توزيع آب قائم شهر-آبفا مازندران     / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه توزيع آب قائم شهر-آبفا مازندران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969985/استعلام-احیا-مناطق-سوخته-در-جنگلکاری'>استعلام احیا مناطق سوخته در جنگلکاری  / استعلام, استعلام احیا مناطق سوخته در جنگلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969986/استعلام-آبیاری-و-اصلاح-تشتک-و-جوی-و--'>استعلام آبیاری و اصلاح تشتک و جوی و ...  / استعلام, استعلام آبیاری و اصلاح تشتک و جوی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969987/استعلام-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-شهر-ابهر'>استعلام پروژه اصلاح شبکه آب شهر ابهر / آگهی استعلام عمومی, استعلام  پروژه اصلاح شبکه آب شهر ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969988/مناقصه-پروژه-احداث-10320-متر-خط-لوله'>مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969990/استعلام-خط-آبرسانی'>استعلام خط آبرسانی / استعلام , استعلام خط آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969991/اصلاحیه-استعلام-سلیکاژل-گرانول-آبی'>اصلاحیه استعلام سلیکاژل گرانول آبی / استعلام, اصلاحیه استعلام سلیکاژل گرانول آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969993/مناقصه-تهيه-مواد-غذايی'>مناقصه تهيه مواد غذايی     / آگهی مناقصه , مناقصه تهيه مواد غذايی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969994/استعلام-علمیات-ساخت-ساختمان-دیزل-ژنراتور-فاز-1-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>استعلام علمیات ساخت ساختمان دیزل ژنراتور فاز 1 تصفیه خانه فاضلاب شمال  / استعلام, استعلام علمیات ساخت ساختمان دیزل ژنراتور فاز 1 تصفیه خانه فاضلاب شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969995/استعلام-پروژه-اصلاح-خط-انتقال-مخزن-شهر-گرماب'>استعلام پروژه اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب / آگهی استعلام عمومی, استعلام پروژه اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969997/استعلام-پمپ-و-آچار-هیدرولیک'>استعلام پمپ و آچار هیدرولیک  / استعلام , استعلام پمپ و آچار هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969998/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی / آگهی استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969999/فراخوان-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه  / فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970000/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی / آگهی استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970001/استعلام-نبشی-دو-طرف-مساوی-7-سانتی-متر'>استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر / استعلام, استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970002/استعلام-خط-آبرسانی-از-چاه-جدید-تا-مقابل-آرامستان'>استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان / استعلام, استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970003/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-با-دستگاه-روتاری'>استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق با دستگاه روتاری / آگهی استعلام عمومی, استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق با دستگاه روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970005/استعلام-توری-فلزی-مشبک'>استعلام توری فلزی مشبک / استعلام, استعلام توری فلزی مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970006/نخستین-کنفرانس-یافته-های-جدید-علمی-در-مهندسی-برق-و-الکترونیک'>نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک / نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970007/استعلام-دمونتاژ-آسانسور'>استعلام دمونتاژ آسانسور  / استعلام,استعلام دمونتاژ آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970008/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوک-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک A     / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک A    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970009/استعلام-داکت-کشی-و-کابل-کشی'>استعلام داکت کشی و کابل کشی  / استعلام ,استعلام داکت کشی و کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970010/دهمین-همایش-ملی-ادکا'>دهمین همایش ملی ادکا / دهمین همایش ملی ادکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970011/استعلام-توری-فلزی-مشبک'>استعلام توری فلزی مشبک / استعلام, استعلام توری فلزی مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970013/استعلام-تسمه-نبشی-میلگرد-ورق--'>استعلام تسمه، نبشی، میلگرد، ورق... / استعلام, استعلام تسمه، نبشی، میلگرد، ورق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970014/دومین-کنفرانس-ملی-عمران-و-فضاهای-شهری-پایدار'>دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار / دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970015/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چلنیوم-تابلو'>استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو  / استعلام, استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970016/مناقصه-پخت-و-پز-و-توزیع-غذا-در-مراکز-درمانی'>مناقصه پخت و پز و توزیع غذا در مراکز درمانی / آگهی مناقصه , مناقصه پخت و پز و توزیع غذا در مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970017/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970018/استعلام-اقلام-یدکی-رباط-BOSCH-REXROTH-و--'>استعلام اقلام یدکی رباط BOSCH REXROTH و ... / استعلام, استعلام یدکی رباط BOSCH REXROTH  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970019/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970020/استعلام-برچسب-و--'>استعلام برچسب و ... / استعلام, استعلام برچسب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970021/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته-سلفچگان'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته سلفچگان / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته سلفچگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970022/استعلام-تابلو-وایت-برد'>استعلام تابلو وایت برد / استعلام , استعلام تابلو وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970023/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-تغذیه-مصنوعی-شهریار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تغذیه مصنوعی شهریار / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تغذیه مصنوعی شهریار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970024/استعلام-سرپارچه'>استعلام سرپارچه  / استعلام,استعلام سرپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970025/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970026/استعلام-نصب-پارتیشن-در-مرکز-امام-خمینی'>استعلام نصب پارتیشن در مرکز امام خمینی / استعلام,استعلام نصب پارتیشن در مرکز امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970027/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-بینائی-سنجی'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد بینائی سنجی / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970028/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970029/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970030/استعلام-تهیه-صندلی-اداری'>استعلام تهیه صندلی اداری / استعلام, استعلام تهیه صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970031/اولین-همایش-ملی-روانشناسی-و-مشاوره-خانواده'>اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده / اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970032/استعلام-سنسور-القایی-تخت-با-مارک-IFM--'>استعلام سنسور القایی تخت با مارک IFM... / استعلام, استعلام سنسور القایی تخت با مارک IFM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970033/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970034/استعلام-خرید-دوربین-پلاک-خوان'>استعلام خرید دوربین پلاک خوان  / استعلام,استعلام خرید دوربین پلاک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970035/استعلام-شستشو-و-اتو-کردن-ملحفه-روبالشی'>استعلام شستشو و اتو کردن ملحفه، روبالشی / استعلام, استعلام شستشو و اتو کردن ملحفه، روبالشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970036/استعلام-ارائه-خدمات-پایش-رسانه-ها'>استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها / استعلام,استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970037/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-دانش-بنیان-و-نوآوری'>چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری / چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970038/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKD-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKD TRONIKL INE / استعلام,استعلام نمایشگر دیجیتال WIKD TRONIKL INE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970039/استعلام-تهیه-و-احداث-فونداسیون'>استعلام تهیه و احداث فونداسیون / استعلام, استعلام تهیه و احداث فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970040/نخستین-کنفرانس-عمران--معماری--و-شهرسازی-در-افق-1404'>نخستین کنفرانس عمران ، معماری ، و شهرسازی در افق 1404 / نخستین کنفرانس عمران ، معماری ، و شهرسازی در افق 1404</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970041/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-کاروانسرا--'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا...     / استعلام, استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970042/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-پرتابل-دیجیتالی-آب-خانگی'>استعلام دستگاه تست کنتور پرتابل دیجیتالی آب خانگی / استعلام دستگاه تست کنتور پرتابل دیجیتالی آب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970043/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه  / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970044/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970045/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970046/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970047/استعلام-پیاز-درجه-یک'>استعلام پیاز درجه یک / استعلام , استعلام پیاز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970048/استعلام-تکمیل-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام, استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970049/ششمین-کنفرانس-و-نمایشگاه-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات'>ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات / ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970050/استعلام-کبه-کاری-گیاهان-دارویی-در-منطق--'>استعلام کبه کاری گیاهان دارویی در منطق...     / استعلام, استعلام کبه کاری گیاهان دارویی در منطق...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970051/استعلام-مرمت-و-تعمیر-و-بازسازی-پل-جاده'>استعلام مرمت و تعمیر و بازسازی پل جاده  / استعلام,استعلام مرمت و تعمیر و بازسازی پل جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970052/استعلام-​نمک-طعام-دوبار-تبلور-بدون-ید'>استعلام ​نمک طعام دوبار تبلور بدون ید / استعلام, استعلام ​نمک طعام دوبار تبلور بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970053/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-گاردریل'>استعلام تعمیرات و نگهداری گاردریل  / استعلام ,استعلام تعمیرات و نگهداری گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970054/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970055/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970056/کنگره-ملی-معماری-و-عمران'>کنگره ملی معماری و عمران / کنگره ملی معماری و عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970057/استعلام-پروژه-مرمت-زیرسازی-و-بندکشی-آ--'>استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آ...     / استعلام, استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970058/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970059/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970060/استعلام-فیلتر-کارتریج'>استعلام فیلتر کارتریج  / استعلام فیلتر کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970061/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970062/ارزیابی-فنی-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها'>ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها / مناقصه, ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970063/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک-1000-کیلوگرم'>استعلام سیب زمینی درجه یک 1000 کیلوگرم  / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک 1000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970064/استعلام-تامین-و-ارسال-اثاثیه'>استعلام تامین و ارسال اثاثیه  / استعلام,استعلام تامین و ارسال اثاثیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970065/استعلام-چکش-هیدرویلکی-SOOSAN'>استعلام چکش هیدرویلکی SOOSAN / استعلام,استعلام چکش هیدرویلکی SOOSAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970066/استعلام-ایزوگام-حدود-400-متر-طبقه-سوم'>استعلام ایزوگام حدود 400 متر طبقه سوم  / استعلام  ، استعلام ایزوگام حدود 400 متر طبقه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970067/استعلام-مواد-روغنی'>استعلام مواد روغنی / استعلام,استعلام مواد روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970069/استعلام-دستگاه-کنترلر-100-UNC-با-مارک-RBH'>استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH / استعلام , استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970070/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970071/استعلام-سطح-سنج-هیدرواستاتیک-مدل-VEEDE'>استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک مدل VEEDE / استعلام,استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک مدل VEEDE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970072/فراخوان-تولید-و-تامین-سگمنت-های-بتنی-مورد-نیاز-عملیات-اجرایی'>فراخوان تولید و تامین سگمنت های بتنی مورد نیاز عملیات اجرایی / فراخوان پیش ارزیابی، فراخوان تولید و تامین سگمنت های بتنی مورد نیاز عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970074/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام,استعلام تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970075/استعلام-سه-راهی-چدنی-سه-سر-فلنج-150-150-150-pn10'>استعلام سه راهی چدنی سه سر فلنج 150*150*150-pn10 / استعلام,استعلام سه راهی چدنی سه سر فلنج 150*150*150-pn10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970076/ارزیابی-مطالعات-تعیین-حد-و-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-مسیل-ها'>ارزیابی مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل ها / مناقصه, ارزیابی مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970077/همایش-کتابخانه-های-تخصصی'>همایش کتابخانه های تخصصی  / همایش کتابخانه های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970079/استعلام-نصب-و-کشیدن-انواع-پمپ-در-چاه'>استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه  / استعلام ,استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970080/استعلام-دستگاه-real-time-pcr'>استعلام دستگاه real time pcr  / استعلام, استعلام دستگاه real time pcr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970081/استعلام-ایجاد-فرامین-کنترلی'>استعلام ایجاد فرامین کنترلی / استعلام , استعلام ایجاد فرامین کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970082/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970083/استعلام-تامین-و-نصب-تجهیزات-سیستم'>استعلام تامین و نصب تجهیزات سیستم  / استعلام,استعلام تامین و نصب تجهیزات سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970084/استعلام-پروژه-بازنگری-و-اصلاح-و-تکمیل'>استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل / استعلام , استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970086/استعلام-تهیه-فرش-و-موکت-جهت-تجهیز-ساختمان'>استعلام تهیه فرش و موکت جهت تجهیز ساختمان / استعلام,استعلام تهیه فرش و موکت جهت تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970087/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونی-با-آرم-بانک'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی با آرم بانک / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی با آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970088/استعلام-خرید-تابلو-و-علائم'>استعلام خرید تابلو و علائم  / استعلام، استعلام خرید تابلو و علائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970089/استعلام-تهیه-مبل-و-لوازم-چوبی-و-میز'>استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز / استعلام,استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970090/استعلام-وسایل-مصرفی-تاسیساتی'>استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی / استعلام , استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970091/استعلام-14-عدد-جک-بازوئی'>استعلام 14 عدد جک بازوئی / استعلام,استعلام 14 عدد جک بازوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970092/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970093/استعلام-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام نگهداری شبکه روشنایی / استعلام,استعلام نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970094/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969322/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-95-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.95 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969323/مزایده-ششدانگ-پلاک-24-فرعی-قطعه-18-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی قطعه 18 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی قطعه 18 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969324/مزایده-پلاک-در-مجتمع-مسکونی-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده پلاک در مجتمع مسکونی 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک در مجتمع مسکونی 4 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969328/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969329/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-از-2814-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 2814 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 2814 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969333/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-50-51-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.51 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.51 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969335/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969336/آگهی-مزایده-اجاره-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره واحد تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده,آگهی مزایده اجاره واحد تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969337/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969339/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-80-24-متر-نوبت-اول'>مزایده واحد تجاری مساحت 80.24 متر نوبت اول / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 80.24 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969340/مزایده-مغازه-نمایشگاه-مبلمان-قطعه-دوم-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده مغازه نمایشگاه مبلمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه نمایشگاه مبلمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969342/مزایده-شامل-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده شامل یک دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده، مزایده شامل یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969343/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1630-و-1629-1-245-542'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1630 و 1629/1/245/542  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1630 و 1629/1/245/542 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969344/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-به-رنگ-یشمی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو به رنگ یشمی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو به رنگ یشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969345/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-85-58متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 85.58متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 85.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969346/مزایده-خودرو-وانت-مدل-1392--نوبت-دوم'>مزایده خودرو وانت مدل 1392 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده خودرو وانت مدل 1392 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969347/مزایده-ششدانگ-پلاک-بیست-و-یک-فرعی-قطعه-پانزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک بیست و یک فرعی قطعه پانزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بیست و یک فرعی قطعه پانزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969348/مزایده-ششدانگ-پلاک-نه-فرعی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی قطعه سه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969351/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت58-31-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت58.31 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت58.31 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969352/مزایده-ده-قطعه-کفی-لانیر-وارداتی'>مزایده ده قطعه کفی لانیر وارداتی  / مزایده,مزایده ده قطعه کفی لانیر وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969354/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کوره-آجرپزی-بخش-4-بروجرد'>مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969355/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش / مزایده, مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969356/مزایده-ششدانگ-پلاک-بیست-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک بیست و دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بیست و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969357/مزایده-یک-دستگاه-کنگره-زن--مجموعه-خط-نورد'>مزایده یک دستگاه کنگره زن ، مجموعه خط نورد  / مزایده,مزایده یک دستگاه کنگره زن ، مجموعه خط نورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969358/مزایده-آپارتمان-116-70متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان 116.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان 116.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969359/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کمپرسور-تولید-هوای-فشرده-و--'>مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ... / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969360/مزایده-6500-کیلوگرم-پلت-کوکتل-چهار-رنگ'> مزایده 6500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ  / مزایده,  مزایده 6500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969361/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969362/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-تجدید'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969363/مزایده-آپارتمان-شش-واحدی-به-شماره-پلاک-ثبتی-21605-از-یک-اصلی'>مزایده آپارتمان شش واحدی به شماره پلاک ثبتی 21605 از یک اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان شش واحدی به شماره پلاک ثبتی 21605 از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969364/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969366/مزایده-اراضی-زراعی-آبی-و-اراضی-دیمی'>مزایده اراضی زراعی آبی و اراضی دیمی  / مزایده,مزایده اراضی زراعی آبی و اراضی دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969369/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-499-5متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 499.5متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 499.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969371/مزایده-تعداد-47-طاقه-پارچه'>مزایده تعداد 47 طاقه پارچه / مزایده,مزایده تعداد 47 طاقه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969372/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-68-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 68 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 68 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969375/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-194-متر-نوبت-چهارم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 194 متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 194 متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969377/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969378/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون--یک-میز-عدد-مدیریت-نیمه-کشوئی'>مزایده یکدستگاه تلویزیون ، یک میز عدد مدیریت نیمه کشوئی / مزایده,مزایده یکدستگاه تلویزیون ، یک میز عدد مدیریت نیمه کشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969382/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969384/مزایده-21-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده 21 دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 21 دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1205-45-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1205.45 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1205.45 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969388/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-تاکسی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969390/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-1935-41-و-3935-61-متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1935.41 و 3935.61 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1935.41 و 3935.61 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969392/مزایده-پلاک-ثبتی-3705-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 3705 فرعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3705 فرعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969393/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-تصفیه-آب'>مزایده یک دستگاه پمپ تصفیه آب / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969396/مزایده-ملک-به-مساحت-200-15-متر'>مزایده ملک به مساحت 200.15 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 200.15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969398/مزایده-50-تن-سیب-زمینی-و-400-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده 50 تن سیب زمینی و 400 متر لوله پلی اتیلن / مزایده, مزایده 50 تن سیب زمینی و 400 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969401/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-1336-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969405/مزایده-فروش-ملک-اداری-مساحت-128-57-متر'>مزایده فروش ملک اداری مساحت 128.57 متر  / مزایده,مزایده فروش ملک اداری مساحت 128.57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969406/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری'>مزایده یک دستگاه پژو سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969408/مزایده-دستگاه-پمپ-باد'>مزایده دستگاه پمپ باد  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پمپ باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969409/مزایده-قطعه-1222-به-پلاک-ثبتی-17124-فرعی'>مزایده قطعه 1222 به پلاک ثبتی 17124 فرعی  / مزایده,مزایده قطعه 1222 به پلاک ثبتی 17124 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969410/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969411/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-استان-گلستان'>مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان  / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969412/مزایده-مصالح-ساختمانی-مازاد'>مزایده مصالح ساختمانی مازاد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  مصالح ساختمانی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969413/آگهی-فروش-کارخانه-آرد-امید'>آگهی فروش کارخانه آرد امید  / آگهی فروش ،آگهی فروش  کارخانه آرد امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969415/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-تعدادی-اراضی'>مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی اراضی / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969416/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-ساختمان-دامداری'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ ساختمان دامداری / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ ساختمان دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969419/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969420/مزایده-فروش-1-میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969422/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-443-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4/443 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4/443 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969424/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969427/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-26-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969429/مزایده-بلت-sd'>مزایده بلت sd  / اگهی مزایده , مزایده بلت sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969431/مزایده-ساختمان-های-مسکن-مهر-بلوک-های-1-2-6'>مزایده ساختمان های مسکن مهر بلوک های 1.2.6   / مزایده,مزایده ساختمان های مسکن مهر بلوک های 1.2.6  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969432/مزایده-فروش-حدود-60-قرقره-انواع-کابلهای-روغنی-P-V-C-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید- نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969434/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969437/مزایده-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور / اگهی مزایده ,  مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969438/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-اموال-منقول'>مزایده آپارتمان بخش نه اموال منقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969440/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969442/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969444/مزایده-فروش-انواع-خودرو-بنز---نوبت-دوم'>مزایده  فروش انواع خودرو بنز ...  نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش انواع خودرو بنز ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969445/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کمپرسی-بنز-نوبت-پنجم'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم  / آگهی مزایده حراج اموال منقول,مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969446/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-558-متر'>مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969447/مزایده-فروش-کلیه-تجهیزات'>مزایده فروش کلیه تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده فروش کلیه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969449/مزایده-واگذاری-7-قطعه-زمین-بصورت-کاملا-نقدی'>مزایده واگذاری 7 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری 7 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969450/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-جی-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو جی ال ایکس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو جی ال ایکس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969452/مزایده-سوله-مساحت-عرصه-465-متر'>مزایده سوله مساحت عرصه 465 متر  / مزایده,مزایده سوله مساحت عرصه 465 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969453/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-قدیمی-عرصه-243-5-متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969454/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-8-نازله-استیل--'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن 8 نازله استیل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرکن 8 نازله استیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969458/مزایده-فروش-یکدستگاه-تولید-آب-مقطر--'> مزایده فروش یکدستگاه تولید آب مقطر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تولید آب مقطر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969460/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-145-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 145 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 145 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969461/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969464/مزایده-59-19-سیر-مشاع-از-240-سیر-ششدانگ-ملک'>مزایده 59.19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 59.19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969468/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-شمالی-ساز-قدمت-35-سال'>مزایده ساختمان یک طبقه شمالی ساز قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه شمالی ساز قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969470/مزایده-پلاک-ثبتی-118-878-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 118/878 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 118/878 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969473/مزایده-300-سهم-مشاع-از-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده 300 سهم مشاع از زمین مساحت 300 متر / مزایده,مزایده 300 سهم مشاع از زمین مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969474/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پراید-و-اقلام-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو، پراید و اقلام مستعمل - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه پژو، پراید و اقلام مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969475/مزایده-اجاره-فضاهای-مازاد-برنیاز-و-زمینهای-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضاهای مازاد برنیاز و زمینهای زراعی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای مازاد برنیاز و زمینهای زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969476/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سیستم-GTXI'>مزایده خودرو سواری پراید سیستم GTXI / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پراید سیستم GTXI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969477/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11650-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11650 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11650 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969480/مزایده-ششدانگ-پلاک-604-2-مساحت-217-متر-و-53-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 604.2 مساحت 217 متر و 53 سانتی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 604.2 مساحت 217 متر و 53 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969482/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-سقز-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش دو سقز نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو سقز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969486/مزایده-ملک-روستای-نودوز-نوبت-دوم'>مزایده ملک روستای نودوز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک روستای نودوز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969487/مزایده-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مزایده  تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969489/مزایده-ششدانگ-کارخانه-بخش-سه-شاهرود'>مزایده ششدانگ کارخانه بخش سه شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه بخش سه شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969490/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-4459-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 4459 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 4459 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969491/مزایده-میلگرد96-8-14'>مزایده میلگرد96.8.14 / آگهی مزایده، مزایده میلگرد 96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969492/مزایده-شش-دانگ-خودروی-کامیون-مسقف-ایسوز'>مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز / آگهی مزایده  اموال منقول,مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969493/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969496/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-50-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 50 متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 50 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969498/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-باغ-پسته-روستای-عباس-آباد'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ پسته روستای عباس آباد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ پسته روستای عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969501/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969502/مزایده-انواع-خودروی-سواری-و-موتورسیکلت-و-اقلام-فرسوده'>مزایده انواع خودروی سواری و موتورسیکلت و اقلام فرسوده / مزایده, مزایده انواع خودروی سواری و موتورسیکلت و اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969504/مزایده-پلاک-ثبتی-2-فرعی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2 فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2 فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969505/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-8-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 8 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969509/مزایده-زمین-خشکی-مشتمل-بر-درختان-مثمر'>مزایده زمین خشکی مشتمل بر درختان مثمر / مزایده,مزایده زمین خشکی مشتمل بر درختان مثمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969513/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-رشت'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 رشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969514/مزایده-فروش-یکدستگاه-بوجاری-و-پیش-بوجاری-گندم---'>مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم .... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969515/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-بازرگانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969518/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969520/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-49-فرعی-مساحت-65-39متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 49 فرعی مساحت 65.39متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 49 فرعی مساحت 65.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969522/مزایده-اجناس-اسقاط-؛-مستعمل-؛-راکد-و-مازاد'>مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969523/مزایده-اراضی-کشاورزی-موروثی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی کشاورزی موروثی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی موروثی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969524/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه باسکول- مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه باسکول- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969525/مزایده-یک-واحد-از-دو-واحد-مسکونی-مساحت-60-متر'>مزایده یک واحد از دو واحد مسکونی مساحت 60 متر / مزایده,مزایده یک واحد از دو واحد مسکونی مساحت 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969526/مزایده-یک-دستگاه-لودر-زنجیری-پرکنز-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز- مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969528/مزایده-سهم-الارث-مساحت-653-22-متر'>مزایده سهم الارث مساحت 653.22 متر  / مزایده,مزایده سهم الارث مساحت 653.22 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969529/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-بخش-یک-سیستان'>مزایده ششدانگ زمین محصور بخش یک سیستان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش یک سیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969532/مزایده-خودرو-سواری-پراید-هاچ-بک-سفید-مدل-1396'>مزایده خودرو سواری پراید هاچ بک سفید مدل 1396 / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید هاچ بک سفید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969533/مزایده-ملک-مساحت-300-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969534/مزایده-پلاک-ثبتی-820-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 820 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 820 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969535/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-استقرار-مجموعه-وسایل-شهربازی-(لب-آب)-تجدید'> مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969536/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-دوگانه-دستی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید دوگانه دستی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید دوگانه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969537/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-186-متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969540/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-3'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969541/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغ-و-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969543/مزایده-سواری-هیوندا-ورنا-نقره-ای-رنگ'>مزایده سواری هیوندا ورنا نقره ای رنگ / آگهی مزایده, مزایده سواری هیوندا ورنا نقره ای رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969546/مزایده-ملک-مساحت-290-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 290 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 290 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969550/مزایده-دستگاه-رای-کات-جهت-پانچ-ورقهای-کارتن-و---مرحله-دوم'>مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ... مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969551/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969552/مزایده-عمومی-واگذاری-فرهنگسرای-شهید-رجایی-با-کاربری-فرهنگی-آموزشی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید  نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969554/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969555/مزایده-تعداد-چهل-و-شش-تخته-تابلو-فرش-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف- نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969558/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969559/مزایده-دوازده-دستگاه-موتور-گیربکس-آسانسور-نوبت-دوم'>مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969560/مزایده-یک-واحد-ساختمان-و-زمین-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یک واحد ساختمان و زمین عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان و زمین عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969562/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-اعم-از-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969563/مزایده-کالاهای-مازاد-چدنی'>مزایده کالاهای مازاد چدنی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده کالاهای مازاد چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969564/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده, مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969567/مزایده-تانکر-فولادی'>مزایده تانکر فولادی / مزایده,مزایده تانکر فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969568/مزایده-ملک-375-فرعی-از-1035-اصلی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ملک 375 فرعی از 1035 اصلی قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک 375 فرعی از 1035 اصلی قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969572/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-70-و-500-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 70 و 500 متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 70 و 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969573/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969574/مزایده-واگذاری-جداگانه-غرفه-زیراکس-و-غرفه-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969576/مزایده-ملک-مساحت-233-متر'>مزایده ملک مساحت 233 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 233 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969577/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-جمع-آوری-ضایعات-جعبه-و-کارتن-غرف'>آگهی مزایده عمومی  واگذاری  جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  واگذاری  جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969578/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاهها-96-8-14'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها 96.8.14 / آگهی اجاره, مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها 96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969580/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1375'> مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1375  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1375 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969582/مزایده-پلاک-ثبتی-سی-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده پلاک ثبتی سی فرعی بخش دو اراک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی فرعی بخش دو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969583/مزایده-زمین-محصور-مساحت-810-متر'>مزایده زمین محصور مساحت 810 متر / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 810 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969585/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969586/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-406-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 406 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 406 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969588/مزایده-انواع-لاستیک-نشیمنگاه-کاپ-گردگیر-کلاهک-و-غیره'>مزایده انواع لاستیک نشیمنگاه، کاپ، گردگیر، کلاهک و غیره / مزایده انواع لاستیک نشیمنگاه، کاپ، گردگیر، کلاهک و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969590/مزایده-سه-دانگ-مشاع-منزل-مسکونی-و-باغ-پسته-و-زمین'>مزایده سه دانگ مشاع منزل مسکونی و باغ پسته و زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع منزل مسکونی و باغ پسته و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969592/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین'>مزایده فروش سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969594/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969596/مزایده-یکباب-رستوران-مرحله-اول'>مزایده یکباب رستوران مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب رستوران مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969598/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969599/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969600/مزایده-ملک-غیر-منقول-فاقد-سند-اراضی-کشاورزی-بدون-کشت-بصورت-بایر'>مزایده ملک غیر منقول فاقد سند اراضی کشاورزی بدون کشت بصورت بایر  / مزایده,مزایده ملک غیر منقول فاقد سند اراضی کشاورزی بدون کشت بصورت بایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969601/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1800متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1800متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1800متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969603/مزایده-اجاره-مدرسه-بلااستفاده'>مزایده اجاره مدرسه بلااستفاده / آگهی حراج,مزایده اجاره مدرسه بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969604/مزایده-سند-مالکیت-یکباب-مغازه-شماره-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سند مالکیت یکباب مغازه شماره سه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب مغازه شماره سه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969608/مزایده-فروش-حدود-2-هزار-مترمکعب-پوکه-صنعتی'>مزایده فروش حدود 2 هزار مترمکعب پوکه صنعتی / مزایده,مزایده فروش حدود 2 هزار مترمکعب پوکه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969609/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-بخش-4-حوزه-ثبتی-ساری'>مزایده یکباب مغازه تجاری بخش 4 حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری بخش 4 حوزه ثبتی ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969610/مزایده-لوازم-صنعتی-و-آهی-آلات-ضایعاتی'>مزایده لوازم صنعتی و آهی آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده لوازم صنعتی و آهی آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969611/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969613/تجدید-مزایده-اجاره-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-واقع-در-پایانه-بار-تهران'>تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار تهران / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969614/مزایده-فروش-12-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده فروش  12 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  12 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969615/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969616/مزایده-پلاک-به-شماره-ملک-6300-فرعی-مساحت-263-متر'>مزایده پلاک به شماره ملک 6300 فرعی مساحت 263 متر / مزایده,مزایده پلاک به شماره ملک 6300 فرعی مساحت 263 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969617/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1000-متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969618/مزایده-یک-دستگاه-خاک-ورز--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خاک ورز - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خاک ورز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969619/آگهی-حراج-واگذاری-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>آگهی حراج واگذاری  سالن ورزشی چند منظوره  / اگهی حراج , حراج واگذاری  سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969620/مزایده-بیلبورد'>مزایده بیلبورد  / اگهی مزایده ,  مزایده بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969621/مزایده-زمین-مساحت-557-50متر'>مزایده زمین مساحت 557.50متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 557.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969622/فراخوان-مزایده-تبلیغات-محیطی-جایگاه-CNG'>فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG  / اگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969623/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-تندر-و--'>مزایده یک دستگاه پمپ باد تندر  و ...  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پمپ باد تندر  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969625/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969627/مزایده-فروش-یکباب-خانه-مساحت-616-21متر'>مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969628/تجدید-مزایده-7740-قلم-ابزارآلات-و-قطعات-یدکی'>تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی / اگهی مزایده , تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969629/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت'>مزایده یک دستگاه کامیونت  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969630/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969633/مزایده-فروش-زمین-محصور-شده-2208-77متر'>مزایده فروش زمین محصور شده 2208.77متر  / مزایده,مزایده فروش زمین محصور شده 2208.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969634/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-573-70-متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70 متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969635/مزایده-کارتن-نایلون-یونولیت-قطعات-مرجوعی-موتورسیکلت-یخچال--'>مزایده کارتن، نایلون، یونولیت، قطعات مرجوعی موتورسیکلت، یخچال...  / مزایده عمومی, مزایده کارتن، نایلون، یونولیت، قطعات مرجوعی موتورسیکلت، یخچال... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969636/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-78-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.78 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969638/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969639/مزایده-فروش-4-عدد-تیرآهن'>مزایده فروش 4 عدد تیرآهن / آگهی مزایده, مزایده فروش 4 عدد تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969640/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-557-50-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 557.50 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 557.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969642/مزایده-سواری-سیستم-پژو-پارس-مدل-1381-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1381 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1381 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969643/مزایده-املاک-تعرفه-شده-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969644/مزایده-کامیونت-ون-سیستم-نیسان-2400'>مزایده کامیونت ون سیستم نیسان 2400 / آگهی مزایده, مزایده کامیونت ون سیستم نیسان 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969645/مزایده-بهره-برداری-سه-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری سه باب مغازه ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری سه باب مغازه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969646/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969647/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-و-انباری-327-36-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه و انباری 327.36 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه و انباری 327.36 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969649/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969650/مزایده-یک-دستگاه-لبه-زن-MDF-مدل-MDF80'>مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969651/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 420 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969652/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / مزایده,مزایده سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969653/مزایده-فروش-مجموعه-تجهیزات-مرتبط-با-سه-سری-دستگاههای-اسپری--'>مزایده فروش مجموعه تجهیزات مرتبط با سه سری دستگاههای اسپری.... / مزایده , مزایده فروش مجموعه تجهیزات مرتبط با سه سری دستگاههای اسپری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969655/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969656/مزایده-ساختمان-نگهبانی-و-اداری-مساحت-138-متر'>مزایده ساختمان نگهبانی و اداری مساحت 138 متر / مزایده,مزایده ساختمان نگهبانی و اداری مساحت 138 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969657/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-بخش-دو-زنجان'>مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969659/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969660/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-837-30متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969661/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-یک-دستگاه-پانچ-7-کاره--'>مزایده یک دستگاه گیوتین، یک دستگاه پانچ 7 کاره... / اگهی مزایده و فروش اموال، مزایده یک دستگاه گیوتین، یک دستگاه پانچ 7 کاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969662/مزایده-33-سهم-از-کل-100-سهم-از-شرکت-ظروف-یکبار-مصرف-شامل-زمین-و-ساختمان-و--'>مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969663/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-35-96متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 35.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 35.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969664/مزایده-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده غرفه سوپرمارکت / مزایده, مزایده غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969666/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم- نوبت دوم  / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969668/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-گاز-آمونیاک-عایق-بندی-شده--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969669/مزایده-موازی-با-1-799-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی با 1.799 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی با 1.799 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969673/مزایده-مجتمع-مسکونی-8-واحدی-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده مجتمع مسکونی 8 واحدی و آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی 8 واحدی و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969675/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-511-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47/511 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47/511 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969676/مزایده-معادل-با-34-46-سهم-از-100-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل با 34.46 سهم از 100 سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل با 34.46 سهم از 100 سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969677/مزایده-اجاره-تعداد-8-غرفه-در-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969678/مزایده-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده غرفه سوپرمارکت  / مزایده, مزایده غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969679/مزایده-ششدانگ-تعمیرگاه-قدمت-12-سال'>مزایده ششدانگ تعمیرگاه قدمت 12 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ تعمیرگاه قدمت 12 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969681/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969684/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سایپا-131'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  سایپا 131 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید  سایپا 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969686/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969687/مزایده-مغازه-مساحت-10-13-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 10.13 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 10.13 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-196-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969690/مزایده-اجاره-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-110-90متر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969692/مزایده-تابلوها-و-پرتابل-های-خود-به-تعداد-9-عدد-بیلبورد-و-17-عدد-پرتابل'>مزایده تابلوها و پرتابل های خود به تعداد 9 عدد بیلبورد و 17 عدد پرتابل / آگهی مزایده، مزایده تابلوها و پرتابل های خود به تعداد 9 عدد بیلبورد و 17 عدد پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969694/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-52-38-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 52.38 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 52.38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969697/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره سه فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-شش-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره شش فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره شش فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969701/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969702/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-40-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 40 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969703/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-1386-مشکی-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386 مشکی متالیک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386 مشکی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969705/فراخوان-واگذاری-غرف-واقع-در-بازارچه-امام-حسن-(ع)'>فراخوان واگذاری غرف واقع در بازارچه امام حسن (ع)  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری غرف واقع در بازارچه امام حسن (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969706/مزایده-پلاک-ثبتی-1535-فرعی-عرصه-120متر'>مزایده پلاک ثبتی 1535 فرعی عرصه 120متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1535 فرعی عرصه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969707/مزایده-مقداری-کاشی'>مزایده مقداری کاشی  / آگهی مزایده، مزایده مقداری کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969708/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1948-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1948 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1948 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969711/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-9856-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 9856 بخش چهار یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 9856 بخش چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969715/مزایده-ملک-مساحت-1089-59-متر'>مزایده ملک مساحت 1089.59 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1089.59 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969716/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-LX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969717/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-99-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 99.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 99.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969718/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969719/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969722/مزایده-معادل-با-15-4-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل با 15.4 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل با 15.4 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969724/مزایده-موازی-با-750-متر-مشاع-از-پلاک-9-82-بخش-سه'>مزایده موازی با 750 متر مشاع از پلاک 9.82 بخش سه / مزایده,مزایده موازی با 750 متر مشاع از پلاک 9.82 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969726/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-70-92-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 70.92 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 70.92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969727/مزایده-دو-دستگاه-خودروسواری'>مزایده دو دستگاه خودروسواری / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969729/مزایده-8-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده 8 هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 8 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969730/مزایده-سنگ-تراورتن-شوکلاتی-660-مترمربع'>مزایده سنگ تراورتن شوکلاتی 660 مترمربع / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن شوکلاتی 660 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969731/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969732/مزایده-فروش-فر-پیتزا-دو-طبقه--یخچال-تلبیپینگ-سرد---'> مزایده فروش فر پیتزا دو طبقه ، یخچال تلبیپینگ سرد ،.... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش فر پیتزا دو طبقه ، یخچال تلبیپینگ سرد ،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969733/مزایده-یکباب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی'>مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی شصت فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی شصت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969735/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-80-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969736/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-انبار-500-تنی'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب انبار 500 تنی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب انبار 500 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969739/مزایده-قیر'>مزایده قیر / اگهی مزایده , مزایده قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969740/مزایده-مغازه-مساحت-عرصه-3-15متر'>مزایده مغازه مساحت عرصه 3.15متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت عرصه 3.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969743/مزایده-تعداد-8-دستگاه-کیس-و-مانیتور--'>مزایده تعداد 8 دستگاه کیس و مانیتور... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 8 دستگاه کیس و مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969745/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-صفر-فرعی-از-1987-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969746/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-202-93-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 202.93 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 202.93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969747/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه'>تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969750/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969751/مزایده-اجاره-2-باب-از-مغازه'>مزایده اجاره 2 باب از مغازه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 باب از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969752/اصلاحیه-مزایده-جرثقیل'>اصلاحیه مزایده جرثقیل  / اصلاحیه مزایده , مزایده جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969753/مزایده-ششدانگ-زمین-باغبانی-احداثی-52-33متر'>مزایده ششدانگ زمین باغبانی احداثی 52.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغبانی احداثی 52.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969754/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1769-فرعی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969755/مزایده-اجاره-محل-درمانگاه-سرپایی'>مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969757/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-ها---96-8-14'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... 96.8.14 / مزایده, مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ...96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969763/مزایده-ششدانگ-کارخانه'>مزایده ششدانگ کارخانه  / مزایده, مزایده ششدانگ کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969765/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده  , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969766/تجدید-مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969767/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969768/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-طبقه-اول-ساختمان-نگارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان نگارستان- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان نگارستان- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969769/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-آپارتمانی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969770/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969772/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969773/اصلاحیه-مزایده-9-واحد-تجاری-و-27-واحد-مسکونی-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم  / مزایده,مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969774/مزایده-تمامت-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سوم'>مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان طبقه سوم / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969779/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-ساختمان-فوقانی-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ مغازه و ساختمان فوقانی پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و ساختمان فوقانی پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969781/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969782/مزایده-دستگاه-های-میکسر'>مزایده دستگاه های میکسر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه های میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969783/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969786/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-بیست-و-سه-فرعی-مساحت-52-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره بیست و سه فرعی مساحت 52.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره بیست و سه فرعی مساحت 52.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969787/مزایده-فروش-یکدستگاه-مخزن-استیل'>مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969788/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی / مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969790/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969791/مزایده-یک-دستگاه-پژو-مدل-82-و-یک-وانت-مزدا-مدل-83-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-مدل-81'>مزایده یک دستگاه پژو مدل 82 و یک وانت مزدا مدل 83 و یک دستگاه مینی بوس مدل 81 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو مدل 82 و یک وانت مزدا مدل 83 و یک دستگاه مینی بوس مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969793/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-84'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 84  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969800/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-900-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969802/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-181-70-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 181.70 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 181.70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969806/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-14399-85-1101'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 14399/85/1101  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 14399/85/1101 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969811/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-1101-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 1101 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 1101 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969814/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-صد-و-چهار-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت صد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969817/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-3756-متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 3756 متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 3756 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969819/مزایده-1-سهم-از-4-سهم-از-5-سهم-از-سه-دانگ-معادل-16-87-متر-از-منزل-مسکونی'>مزایده 1 سهم از 4 سهم از 5 سهم از سه دانگ معادل 16.87 متر از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 1 سهم از 4 سهم از 5 سهم از سه دانگ معادل 16.87 متر از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969823/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-با-اعیانی-احداثی'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه با اعیانی احداثی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه با اعیانی احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969825/مزایده-یک-دستگاه-تابلو-برق-فشار-متوسط'>مزایده یک دستگاه تابلو برق فشار متوسط / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تابلو برق فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969826/مزایده-4-قطعه-زمین'>مزایده 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969829/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969832/مزایده-تیرهای-طولی-ریلی-جرثقیل'>مزایده تیرهای طولی ریلی جرثقیل  / اگهی مزایده , مزایده تیرهای طولی ریلی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969833/مزایده-فروش-زمین-مساحت-دو-هکتار'>مزایده فروش زمین مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969834/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969836/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969837/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-سی'> مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان سی  / اگهی مزایده ,  مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969841/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-شماره-96-78-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره 96/78 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره 96/78 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969842/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969844/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-112-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 112 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969845/اگهی-مزایده-سیم-کارت-تلفن'>اگهی مزایده سیم کارت تلفن  / اگهی مزایده , اگهی مزایده سیم کارت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969846/مزایده-تعدادی-از-پلاک-های-کارگاهی-و-تجاری-مسکونی'>مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی / مزایده ،مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969847/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-4-اندیمشک'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 اندیمشک / مزایده ،مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969848/مزایده-ساختمان-عرصه-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده ساختمان عرصه هفتاد و هشت متر / مزایده ،مزایده ساختمان عرصه هفتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969851/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-و-محوطه-1162متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه 1162متر / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه 1162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969853/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ویلایی-نسقی'>مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی نسقی  / مزایده ،مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی نسقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969856/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت94-10متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت94.10متر / مزایده ،مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت94.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969864/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-در-سه-گروه'>مزایده فروش اجناس اسقاطی در سه گروه / مزایده فروش اجناس اسقاطی در سه گروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969867/مزایده-خط-لوله-30-نفت-خام'>مزایده خط لوله 30 نفت خام / آگهی مزایده عمومی , مزایده خط لوله 30 نفت خام حد فاصل اهواز - ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969868/مزایده-آپارتمان-ساختمان-رز'>مزایده آپارتمان ساختمان رز  / مزایده ،مزایده آپارتمان ساختمان رز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969872/مزایده-سند-مالکیت-سه-هزار-و-دویست-و-چهل-و-یک-سهم-از-ده-هزار-سهم-آپارتمان'>مزایده سند مالکیت سه هزار و دویست و چهل و یک سهم از ده هزار سهم آپارتمان / مزایده ،مزایده سند مالکیت سه هزار و دویست و چهل و یک سهم از ده هزار سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969874/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-77-19-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 77.19 متر / مزایده ،مزایده ملک مساحت عرصه 77.19 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969879/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1109-بخش-دو-عرصه-266متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1109 بخش دو عرصه 266متر  / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی شماره 1109 بخش دو عرصه 266متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969884/مزایده-ملک-مساحت-124-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 124 مترمربع / مزایده ،مزایده ملک مساحت 124 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969887/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نياز'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نياز  / مزایده فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نياز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969890/مزایده-پلاک-ثبتی-2250-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2250 فرعی / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی 2250 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969896/مزایده-ملک-روستای-حسن-آباد-نوبت-دوم'>مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969904/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2200متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2200متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969912/مزایده-ششدانگ-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده ششدانگ خودرو سواری پژو پارس  / مزایده،مزایده ششدانگ خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969920/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-LX'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LX  / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969931/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-بخش-16-اصفهان'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969940/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-خارج-از-محدوده-شهری'>مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969946/مزایده-یکباب-ساختمان-نه-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان نه طبقه  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان نه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969961/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-داخلی-شش-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی شش متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969965/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-خدماتی-قطعه-5-احداثی'>مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی قطعه 5 احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی قطعه 5 احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969971/مزایده-یک-قطعه-حیاط-مساحت-113-4متر'>مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر / مزایده,مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969976/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969979/مزایده-منزل-مسکونی-به-وسعت-147-6-متر'>مزایده منزل مسکونی به وسعت 147.6 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به وسعت 147.6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نوزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969989/مزایده-پلاک-ثبتی-272-فرعی-و-خودرو'>مزایده پلاک ثبتی 272 فرعی و خودرو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 272 فرعی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969992/مزایده-فروش-املاک-کاربریهای-مختلف-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969996/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-70-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970004/واگذاری-واحد-تزریقات-پانسمان-و-نوار-قلب--'> واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ... / واگذاری،  واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970012/مزایده-بخش-هایی-از-ساختمان-درمانگاه-فرهنگیان-شهید-ابوذری'>مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری / مزایده ,مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970068/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970073/مزایده-یک-قطعه-منزل-مسکونی-عرصه-185-متر'>مزایده یک قطعه منزل مسکونی عرصه 185 متر / مزایده,مزایده یک قطعه منزل مسکونی عرصه 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970078/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-550-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 550 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 550 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970085/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه پژو 206 صندوق دار  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 206 صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970095/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-LED-48'>استعلام یک دستگاه تلویزیون LED 48  / استعلام, استعلام یک دستگاه تلویزیون LED 48 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970096/استعلامnioxime-cas-number-492-99-9-sig'>استعلامnioxime cas number 492-99-9 sig / استعلام , استعلام nioxime cas number 492-99-9 sig</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970097/استعلام-​نوار-بهداشتی'>استعلام ​نوار بهداشتی / استعلام, استعلام ​نوار بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970098/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-دست'>استعلام محلول ضد عفونی کننده دست / استعلام,استعلام محلول ضد عفونی کننده دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970099/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کنترل'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970100/استعلام-​لباس-و-شلوار'>استعلام ​لباس و شلوار  / استعلام, استعلام ​لباس و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970101/استعلام-​آبرسانی-به-روستای--'>استعلام ​آبرسانی به روستای... / استعلام, استعلام ​آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970102/استعلام-خرید-سیستم-ارت-موقت-و-چوب-برش'>استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب برش / استعلام,استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970103/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-ستاد-دانشگاه---'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه .... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970104/فراخوان-استعلام-دفتر-پذیرش'>فراخوان استعلام دفتر پذیرش  / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام دفتر پذیرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970105/استعلام-​لباس-گرم-زیر-و-جوراب-و-کلاه-زمستان'>استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان / استعلام, استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970106/استعلام-فر-بخار-پز'>استعلام فر بخار پز / استعلام, استعلام فر بخار پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970107/استعلام-ساخت-و-نصب-آژیر-پژواک'>استعلام ساخت و نصب آژیر پژواک     / استعلام, استعلام ساخت و نصب آژیر پژواک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970108/استعلام-پتاسیوم-یدید'>استعلام پتاسیوم یدید / استعلام, استعلام پتاسیوم یدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970109/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-و-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970110/استعلام-شیرالات-چشمی-KWC'>استعلام شیرالات چشمی KWC / استعلام, استعلام شیرالات چشمی KWC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970111/فراخوان-استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره'>فراخوان استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970112/استعلام-خرید-کابل-برق-برند-کابل-باختر'>استعلام خرید کابل برق برند کابل باختر     / استعلام, استعلام خرید کابل برق برند کابل باختر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970113/مزایده-بخش-هایی-از-ساختمان-درمانگاه-فرهنگیان-شهید-ابوذری'>مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری / مزایده ,مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970114/استعلام-کتاب-گلستان-یازدهم-232-جلد'>استعلام کتاب گلستان یازدهم 232 جلد / استعلام ، استعلام کتاب گلستان یازدهم 232 جلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970115/استعلام-پره-دیگ-توربو'> استعلام پره دیگ توربو  / استعلام , استعلام پره دیگ توربو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970116/استعلام-ید'>استعلام ید / استعلام, استعلام ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970117/استعلام-پمپ-گرادیان'>استعلام پمپ گرادیان / استعلام, استعلام پمپ گرادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970118/استعلام-خرید-پرچم'>استعلام خرید پرچم / استعلام, استعلام خرید پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970119/استعلام-15-دستگاه-چاپگر'>استعلام 15 دستگاه چاپگر / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970120/استعلام-عینک-محافظ'>استعلام عینک محافظ / استعلام, استعلام عینک محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970121/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-پشتیبانی-بروز-رسانی-مشاوره'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره  / فراخوان ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970122/مناقصه-واگذاری-مرکز-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-و-حمایتی-معتادان'>مناقصه واگذاری مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی معتادان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی معتادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970123/استعلام-لوله-فاضلاب-نمره-250-همراه-با-کوپلر-و-واشر-مربوطه'> استعلام لوله فاضلاب نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه  / استعلام , استعلام لوله فاضلاب نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970124/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970125/استعلام-​ضد-عفونی-کننده-عمومی'>استعلام ​ضد عفونی کننده عمومی / استعلام, استعلام ​ضد عفونی کننده عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970126/استعلام-شیرآلات-و-پیچ-و-مهره--'>استعلام شیرآلات و پیچ و مهره... / استعلام, استعلام شیرآلات و پیچ و مهره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970127/استعلام-تعمیر-و-تعویض-کفپوش-سالن-اسکوا'>استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا  / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970128/استعلام-​صندوق-صدقات-پایه-استیل-اماکن'>استعلام ​صندوق صدقات پایه استیل اماکن  / استعلام, استعلام ​صندوق صدقات پایه استیل اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970129/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-75'>استعلام لوله پلی اتیلن نمره 75 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن نمره 75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970130/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970131/استعلام-کامپیوتری-و-فناوری-اطلاعات-سخت--'> استعلام کامپیوتری و فناوری اطلاعات سخت... / استعلام , استعلام کامپیوتری و فناوری اطلاعات سخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970132/استعلام-بالن-بابکوک'>استعلام بالن بابکوک / استعلام, استعلام بالن بابکوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970133/مناقصه-عمومی-خرید-مقره-های-کامپوزیت-120-کیلونیوتن'>مناقصه عمومی خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلونیوتن / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلونیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970134/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده  املاک و مستغلات / اگهی مزایده ,  مزایده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970135/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970136/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری-بیمارستان-امام-حسن'>فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان امام حسن / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان امام حسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970137/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام, استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970138/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتسمفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970139/استعلام-خرید-شن-شکسته-با-دانه-بندی-8-3--'> استعلام خرید شن شکسته با دانه بندی 8-3... / استعلام , استعلام خرید شن شکسته با دانه بندی 8-3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970140/استعلام-​خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام ​خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه / استعلام, استعلام ​خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970141/استعلام-​کلیه-شیرها-فشار-10-بار'>استعلام ​کلیه شیرها فشار 10 بار / استعلام, استعلام ​کلیه شیرها فشار 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970142/استعلام-​اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام ​اتصالات و شیرآلات  / استعلام, استعلام ​اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970143/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970144/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970145/استعلام-خرید-پودر-پرکلرین-با-درجه-خلوص--'>استعلام خرید پودر پرکلرین با درجه خلوص... / استعلام,استعلام خرید پودر پرکلرین با درجه خلوص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970146/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات عمومی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970147/استعلام-2-عدد-ترانسمیتر-جریان-ریکلایمر-model-ca-alpha200--'>استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر model:ca alpha200... / استعلام ، استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر model:ca alpha200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970148/استعلام-خرید-رک-مدل-TRG-1054-و-پاور--'>استعلام خرید رک مدل TRG-1054 و پاور...     / استعلام, استعلام خرید رک مدل TRG-1054 و پاور...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970149/استعلام-ارایه-خدمات-تعمیر-نگهداری-و--'>استعلام ارایه خدمات تعمیر،نگهداری و ... / استعلام ارایه خدمات تعمیر،نگهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970150/استعلام-بیمه-مازاد-گروهی-درمان'>استعلام بیمه مازاد گروهی درمان  / استعلام ،استعلام بیمه مازاد گروهی درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970151/مناقصه-تعویض-7495-عدد-کنتور-معیوب'>مناقصه تعویض 7495 عدد کنتور معیوب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعویض 7495 عدد کنتور معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970152/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-زمینهای'>استعلام توسعه و احداث شهری زمینهای / اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث شهری زمینهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970153/استعلام-​کلاه-یکبار-مصرف-ضدآب'>استعلام ​کلاه یکبار مصرف ضدآب / استعلام, استعلام ​کلاه یکبار مصرف ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970154/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970155/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-جهت-تلفن'>استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن / استعلام,استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970156/استعلام-​پمپ-هیدرولیک-ماشین-چاپ'>استعلام ​پمپ هیدرولیک ماشین چاپ / استعلام, استعلام ​پمپ هیدرولیک ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970157/استعلام-تکمیل-و-مرمت-خانه-صنایع-دستی'>استعلام تکمیل و مرمت خانه صنایع دستی / استعلام,استعلام تکمیل و مرمت خانه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970158/استعلام-انبردست-مخصوص-بست-جمع-کن-برند-AMPRO-و--'>استعلام انبردست مخصوص بست جمع کن برند AMPRO و ... / استعلام, استعلام انبردست مخصوص بست جمع کن برند AMPRO و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970159/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-داروخانه'>مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه / مزایده,مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970160/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام , استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970161/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-باب-مخزن-۵۰-مترمکعبی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ۵۰ مترمکعبی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ۵۰ مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970162/مناقصه-نگهداری-درختان-پسته'>مناقصه نگهداری درختان پسته  / مناقصه,مناقصه نگهداری درختان پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970163/استعلام-تسمه-لاستیکی'> استعلام تسمه لاستیکی / استعلام,  استعلام تسمه لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970164/استعلام-​NICKEL-CHLORIDE-HEXAHYDRATE'>استعلام ​NICKEL CHLORIDE HEXAHYDRATE / استعلام, ​NICKEL CHLORIDE HEXAHYDRATE استعلام </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 11:42

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968371/فراخوان-تجدید-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968373/مناقصه-دبیرخانه-اداره-فروش--کارگزینی-و-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968374/مناقصه-تکمیل-خانه-فرهنگ'>مناقصه  تکمیل خانه فرهنگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خانه فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968380/فراخوان-شناسایی-انتخاب-مشاور-HSE-جهت-انجام-خدمات-تعیین-حریم-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968381/مناقصه-کارهای-باقیمانده-ساماندهی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968385/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-اردبیل'>فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968387/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-اول'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968395/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968398/تجدید-مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968401/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968402/مناقصه-تعویض-کلیدهای-230-کیلوولت-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968404/مناقصه-بازدید-سرویس-و-تعمیرات-مجموعه-جعبه-دنده-و-میل-گاردان-واگنهای-خود-انرژی'>مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی / آگهی مناقصه, مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968405/فراخوان-شناسایی-نرم-افزار-کاربردی-حمل-و-نقل-جاده-ای-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968409/فراخوان-60-دستگاه-wallsplit-cooler-24000-btu--نوبت-دوم'>فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968413/مناقصه-به-سازی-اصلاح-آرایش-پست-و-تکمیل-h-ناقص-پست--نوبت-دوم'>مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968415/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه -نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968416/مناقصه-خرید-60-دستگاه-سکسیونر-موتوردار-قابل-کنترل-از-راه-دور'>مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968419/مناقصه-ارائه-خدمات-انتقال-یک-دستگاه-ترانستینر-منگان--'>مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان... / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968421/تجدید-مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی-میدان-گازی'>تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968422/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعداد-سه-قلم-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968425/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / مناقصه, مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968426/فراخوان-خدمات-مهندسی-مطالعات-ژئوتکنیک-اکتشافی-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم  / فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968429/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968431/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968435/فراخوان-عملیات-تکمیل-تغذیه-مصنوعی'>فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968437/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-اطفاء-حریق-شبکه-ریلی'>مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968439/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-تجدید'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968440/مناقصه-خرید-قطعات-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968441/فراخوان-مناقصه-خرید-400-عدد-مودم-صنعتی'>فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968443/مناقصه-اجرای-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-مکنده-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968444/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968446/مناقصه-شستشوی-واگن-های-مسافری-با-استفاده-از-دستگاه-ترن-واش-و--'>مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ... / مناقصه , مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968447/مناقصه-خرید-p-f-guardian-telecom-page--talk--نوبت-دوم'>مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968448/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968450/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968451/مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-زیرساخت-های-تاسیسات-برقی-مکانیکی-عوامل-پروازی--'>مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968452/مناقصه-تامین-خودرو-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودرو سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین خودرو سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968454/فراخوان-تجدید-مناقصه-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968455/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تنظیفات-و-جاروکشی-معابر--حمل-و-دفع-زباله'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968456/تجدید-ارزیابی-کیفی-توسعه-و-بهبود-زیرساخت-شبکه-های-کامپیوتری--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968457/مناقصه-تامین-تجهیزات-مکانیزم-هوشمند-سیلرکاری'>مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968460/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-استخراج---نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم / مناقصه, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968462/آگهی-فراخوان-شناسایی-مدرسین-و-موسسات-آموزشی-فعال-در-حوزه-HSE-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968463/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968466/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-حفظ-و-نگهداری-آبیاری-فضای-سبز-موجود'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968467/مناقصه-انجام-عملیات-پرتونگاری-صنعتی-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968471/مناقصه-اجرای-میدان-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا / مناقصه, مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968473/تمدید-مناقصه-پیکرانی-هوشمند-خط-لوله-چهارم-سراسری'>تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری / تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968475/مناقصه-پروژه-ارزیابی-ریسک-خطر'>مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر / مناقصه,مناقصه  پروژه ارزیابی ریسک خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968477/مناقصه-طراحی-تهیه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-آسانسور'>مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968480/مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968482/مناقصه-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'> مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968483/آگهی-فراخوان-مشاور-پروژه-جانمایی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری'>آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری  / آگهی فراخوان مشاور ,آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968486/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968488/مناقصه-جهت-ارائه-طرح-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968490/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-یکدستگاه-ذخیره-سازی-مقیاس-تجاری'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968492/اصلاحیه-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی'>اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968496/مناقصه-تکمیل-عملیات-خاکی-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت--'>مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت... / مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968497/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملیک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968498/مناقصه-تهیه-و-ساخت-10000-متر-شاسی-نوار-نقاله--'>مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968501/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968502/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-فنی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968505/مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968509/اصلاحیه-مناقصه-آهن-آلات'>اصلاحیه مناقصه آهن آلات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968511/مناقصه-امور-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر / مناقصه, آگهی مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968512/فراخوان-نظافت-سالن-های-نمایشگاهی-و--'>فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ...  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968514/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله'>اصلاحیه مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله  / اصلاحیه فراخوان , مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968515/مناقصه-واگذاری-مدیریت-تامین-نیروی-نگهبانی'>مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968516/مناقصه-امور-نگهداری-خدمات-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر  / مناقصه, آگهی مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968519/مناقصه-پاسخگویی-حضوری-و-پشتیبانی-غیر-حضوری-اداره-فروش-خانگی-ADSL--نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968520/مناقصه-16000-عدد-جامبوبگ-یک-تنی---نوبت-دوم'>مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968521/مناقصه-تولید-9-نمونه-جعبه-پلاستیکی-سه-تکه'>مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه  / آگهی مناقصه,مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968523/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری-شرکت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968524/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-خاک-ریزی-و-جدول-گذاری-خیابان-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان -نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968526/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-storage-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968530/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968531/مناقصه-خریداری-AMINE-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968532/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968533/مناقصه-پروژه-خرید-چرخ-خیاطی'>مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968538/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-تاکسی-بی-سیم'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968542/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی--'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968544/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-ایاب-ذهاب-و-استیجاری'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968546/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968547/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-پشتیبانی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968550/فراخوان-طراحی-تامین-تجهیزات-نصب-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی ,فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968552/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-موتورهای-دریایی-ساخت-شرکت-NIGATA'>مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968553/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968556/فراخوان-ارزیابی-تکمیل-ساختمان-اداره-کل-راه-و-شهرسازی'>فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968561/مناقصه-برون-سپاری-قسمتی-از-خدمات-آزمایشگاه--اتاق-عمل-داروخانه--تجدید'>مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968563/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-تبادل-های-سوق-و---'>مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و .... / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968564/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968567/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری-سامانه-انتقال-آب-از-سد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968568/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-بچینگ-twin-shaft'>مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968569/مناقصه-تامین-40-عدد-باطری-12-ولت'>مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968570/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968571/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-بهسازی-و-روکش---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968574/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968576/مناقصه-خدمات-مراقبت-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968578/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968584/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-خطوط-شبکه-و-تغذیه-روستاها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968585/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی-پرژکتور--ترانس--لامپ-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968587/مناقصه-پروژه-عملیاتی-اجرایی-تکمیل-نیمه-غربی-ساختمان-اداری'>مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968589/مناقصه-اجرای-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-بهره-برداری-و-سرمایه-ای'>مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968590/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968593/مناقصه-خرید-50-دستگاه-سانتریفیوژ-یخچالدار-بانک-خون'>مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون / مناقصه , مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968595/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی  آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968596/مناقصه-عملیات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-سیستم-های-غبارگیری'>مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری / مناقصه, مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968598/فراخوان-اجرای-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات---دوم'>فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ...- دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968599/مناقصه-تولید--فروش-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل--'>مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968600/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968602/مناقصه-انواع-تابلوی-عمومی'>مناقصه انواع تابلوی عمومی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع تابلوی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968605/مناقصه-دو-بلوک-36-واحدی-خود-با-سازه-بتنی'>مناقصه دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی / آگهی مناقصه,مناقصه  دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968608/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-8-13'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968610/تجدید-مناقصه-تأمین-لید(-درب-پنیر-لیوان-چهارگوش)'>تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش) / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968613/مناقصه-خرید-کمک-فرآیند-PPA'>مناقصه خرید کمک فرآیند PPA / مناقصه خرید کمک فرآیند PPA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968614/مناقصه-تامین-علوفه-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968615/مناقصه-خرید-تجهیزات-حفاظتی-پستهای-زمینی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968617/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968618/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-و-120--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968620/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت  / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968622/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-فعالیت-های-مربوط-به-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری--مرحله-سوم'>مناقصه تهیه،حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم  / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968623/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع---(نوبت-دوم)'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم) / مناقصه  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968625/مناقصه-ساخت-سالن-پرورش-بوقلمون'>مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968626/فراخوان-سیستم-مانیتورینگ'>فراخوان سیستم مانیتورینگ  / آگهی فراخوان ، فراخوان سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968627/فراخوان-شناسایی-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی  خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968629/مناقصه-عملیات-حمل-و-انتقال-قطعات-SKD'>مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968630/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968633/ارزیابی-کیفی-تهیه-حمل-و-تحویل-تخلیه-لوله-و-اتصالات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان (مناقصه عمومی یک مرحله ای) , ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968634/فراخوان-مناقصه-اجرای-مدرسه-9-کلاسه-دیوار-و-محوطه-سازی-مدرسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968638/مناقصه-اصلاح-و-ترمیم-اسلیپرهای-واحد-160-فاز-13'>مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13  / مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968640/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجموعه-ورزشی-ساختمان-مجموعه-پیست-اسکیت'>فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت / مناقصه، فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968643/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968646/مناقصه-خرید-لوله-و-لوازم-اتصالات-آبیاری'>مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968647/مناقصه-تامین-کلیشه-نایلون-پرینت'>مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968649/مناقصه-جهت-ساخت-295-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968650/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-سرویس-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968652/مناقصه-تامین-کلیشه-ژلاتینی-فتوپلیمری'>مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968654/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968655/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-لوازم-تاسیسات-برقی-و--'>فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ... / فراخوان عمومی ، فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968657/تجدید-تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سازه-و-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه'>تجدید تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968660/مناقصه-خرید-تعداد-10000-قواره-چادر-نماز-دوخته-شده-کامل-96-8-13'>مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968661/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968665/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-محدوده-طرح-ترافیک-و-زوج-یا-فرد'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968667/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-نسبت-به-واگذاری-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری / فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968670/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-آزمایشی-یک-دستگاه-پکیج-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968672/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968674/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-آنتی-ویروس-ESET'>مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968675/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968677/مناقصه-تامین-تعویض-و-نصب-باطری-های-برند-فیام'>مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968680/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-خدمات-مهندسی-مطالعات-شناسایی-منابع-آلاینده---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968681/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968684/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968686/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری -نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968687/فراخوان-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری---نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چره زنجیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968691/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968692/مناقصه-خرید-آسانسور-کارگاهی'>مناقصه خرید آسانسور کارگاهی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آسانسور کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968693/مناقصه-پیمانکار-توانمند-بیل-مکانیکی-لاستیکی'>مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی / مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968699/مناقصه-اجرای-کارهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-در-سوله'>مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968701/مناقصه-عمومی-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-واحدهای'>مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968706/فراخوان-برون-سپاری-عملیات-بازاریابی-و-توسعه-بازار-اطلاع-رسانی-خدمات-و-تبلیغات-فروش'>فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش  / فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968709/تجدید-مناقصه-خرید-کنجاله-سویا'>تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968710/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968715/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968722/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-روستاها'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968724/فراخوان-ارزیابی-کیفی-استقرار-نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات-و-مدیریت--'>فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ... / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968726/مناقصه-تعمیرات-پل-های-شهرستان---تجدید'>مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968729/مناقصه-خرید-وسایل-شهریازی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968730/مناقصه-خرید-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار'>مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968732/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-دومداره-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968733/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-قسمتی-از-روستا'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968734/مناقصه-یک-مرحله-ای-۲۰۰۰-فقره-انشعاب-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968737/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968738/مناقصه-اجرای-فاز-پنجم-کانال-مالون-مسیل-ابراهمی-آباد'>مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968739/تجدید-مناقصه-عملیات-دفن-زباله'>تجدید مناقصه عملیات دفن زباله  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968740/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-انبار-نفت-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968742/مناقصه-کنتور-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968744/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-تابلوی-برق-به-همراه-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968746/مناقصه-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-ضد-انفجار'>مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار  / مناقصه ,مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968747/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13400'>تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400   / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968752/تجدید-فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968755/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-امدادرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968758/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968759/مناقصه-جابجایی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه  جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968761/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968763/مناقصه-خرید-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه خرید اتصالات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968765/مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-فوندانسیون-های-خطوط--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968768/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-بویلر-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968769/مناقصه-اجرای-شبکه-آبرسانی-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968771/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار-بکسل-و-واحدهای-تعویض-لاستیک-و-پنچرگیری--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968775/فراخوان-واحد-امور-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968776/مناقصه-اجاره-6مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری'>مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968777/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-ارتباط-با-مدیریت-و-بهره-برداری-از-بنادر-و-مخازن-پتروشیمی'>فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968779/استعلام-قیمت-واگذاری-خدمات-اورتز-و-پروتز-بیمارستان'>استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968783/مناقصه-انجام-خدمات-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک-و-بازبین-دفتری-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968784/مناقصه-امور-نقلیه-تجدید'>مناقصه امور نقلیه تجدید  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968787/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968791/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه  سرویس ایاب و ذها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968793/تمدید-مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / تمدید آگهی مناقصه، تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968796/مناقصه-انجام-تکمیل-فونداسیونهای-باقیمانده-و-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968798/فراخوان-احداث-دیوار-بهسازی-و-مقاوم-سازی-دیوارهای-حائل'>فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968799/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968800/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-نظافت-پذیرایی-تاسیسات'>مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات / آگهی مناقصه,مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968802/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری--نمونه-برداری-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968803/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات-آن-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968804/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-زباله-لایروبی-و-رفت-و-روب-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968805/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968806/همایش-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>همایش منابع مالی در اموزش عالی / همایش منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968810/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968811/تمدید-مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خط-لوله'>تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968812/تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-های--'>تجدید مناقصه تعمیرات پل های... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968814/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-شهر-اردکان'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان  / مناصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968816/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب--'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968817/مناقصه-امور-چاپ-تولید-و-صحافی-تعداد-500-000-جلد-تقویم-جیبی--نوبت-دوم'>مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968821/مناقصه-خرید-HONEYWELL-RADAR-LEVEL-TRANSMITTER---نوبت-دوم'>مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968823/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-چهار-خطه-شهرکرد-'>تجدید مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد- / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968827/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  / مناقصه ,مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968829/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی--تجدید'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی - تجدید / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی- تجدید ، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968835/تمدید-فراخوان-۱۷-دستگاه-hvacهای-مجتمع'>تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع  / تمدید فراخوان,تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968837/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروبکشی-خیابان-ها-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968843/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری'>مناقصه بیمه جامع شهرداری  / مناقصه ,مناقصه بیمه جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968844/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968845/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968846/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968848/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-تنظیف-معابر-و-شتسشوی-کانال-های-شهر--نوبت-سوم'>مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968849/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای, فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968852/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968853/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968858/مناقصه-عملیات-توسعه-بیمارستان'>مناقصه عملیات توسعه بیمارستان  / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968863/تجدید-فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-شهرک-و--'>تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ... / تجدید فراخوان,تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968865/فراخوان-برق-رسانی-به-تجهیزات-و-تامین-روشنایی-مسیر-ریلی--'>فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968868/مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر'>مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر / مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968869/تجدید-فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-شرکت'>تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت / اگهی تجدید , تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968870/مناقصه-اجرای-12000-متر-گازرسانی'>مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968874/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-لوله-چدنی'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968875/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968876/فراخوان-احداث-تعمیر-و-مرمت-خطوط-لوله-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968883/مناقصه-​خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان'>مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان      / آگهی مناقصه، مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968887/مناقصه-اجرای-12500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---'>مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968888/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968889/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-و-گردشگری-و-تکمیل-آبشار-مصنوعی'>مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی  / آگهی مناقصه, مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968890/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968893/تجدید-مناقصه-خرید-پره-های-ردیف-اول-فری'>تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری  / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968895/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968897/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968898/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمان--'>تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان... / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968899/مناقصه-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان -نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968900/مناقصه-عملیات-امداد-نگهداری--بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968901/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968903/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968907/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968910/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968914/استعلام-قیمت-واگذاری-بینایی-سنجی'>استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968915/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968916/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968917/مناقصه-1400-عدد-لاینر-تولیدی'>مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی / اگهی مناقصه ,مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968918/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968925/مناقصه-اصلاح-یک-دستگاه-کوره-bell-type'>مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968926/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-اول-پارک-دلتای-نهر-اعظم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968930/مناقصه--مناقصه-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968933/مناقصه-امور-خدمات-سلامت-96-08-13'>مناقصه امور خدمات سلامت- 96.08.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت- 966.08.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968934/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968935/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-رختشویخانه-و-تلفنخانه--تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968938/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-های-واحدهای-عملیاتی-شرق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968940/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968942/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968943/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت--مرحله-چهارم--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت ...مرحله چهارم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت - مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968946/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968947/مناقصه-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بیابانزایی'>مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی  / مناقصه عمومی  ، مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968949/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی'>مناقصه خرید گلهای فصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گلهای فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968951/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-فضای-سبز-و-شهرداری'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری / مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968953/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968958/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968964/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968968/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بسته-بندی-و-نگهداری-دام--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968970/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-طالقانی-کرمانشاه'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه / مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968971/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968976/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-۷-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور  / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968977/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968979/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تجهیزاتی--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968980/مناقصه-اجرای-بازگشایی-معابر-فاز-2-و-3--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968981/مناقصه-تعداد-هجده-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968983/مناقصه-برکناری-سیم-های-مسی-شبکه-فشار-ضعیف-و-نصب-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968986/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968988/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت-و-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968989/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی  / فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968990/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968992/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تکمیل-ساختمان-ناحیه-یک'>مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968995/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968996/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سنگین'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968997/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / اگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968998/مناقصه-خرید-52-تن-کود-کامل-ماکرو--'>مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969000/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969002/مناقصه-انجام-عملیات-حفظ-و-نگهداری-نگهبان-و-انجام-تعمیرات--'>مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات...  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969004/مناقصه-خرید-و-نصب-دیواره-های-پیش-ساخته-محوطه-پیرامونی-پارک-بانوان-96-8-13'>مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13 / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969005/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969009/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-مربوطه--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ...  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969011/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969012/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969014/مناقصه-تکمیل-سالن'>مناقصه تکمیل سالن / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969015/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969016/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969018/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969019/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-خط-انتقال-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969021/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-نیرورسانی--'>مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969022/مناقصه-خرید-320901-کیلوگرم-لوله-فولادی-درزدار-و-بدون-درز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969026/مناقصه-خرید-و-نصب-9-دستگاه-تابلوهای-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969030/فراخوان-احداث-فونداسیون-خط-۶۳-کیلوولت-دو-مداره-باندل-دوتایی-تغذیه-کننده'>فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده / فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969031/مناقصه-اجرای-طرح-کابلکشی-خاکی-مسی-و-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری  / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969033/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969035/مناقصه-پروژه-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگولاتور-در-سطح-استان-ایلام'>مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام / مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969036/مناقصه-خدمات-مشاوره-گردآوری-مستند-تصویری-و-تدوین-تاریخ-شفاهی-شهرهای-جدید-ایران'>مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران     / مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969037/مناقصه-امور-خدماتی-واحد-دانشگاهی'>مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969038/استعلام-ورق-100-50-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ورق 100*50, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام ورق 100*50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969039/مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری'>مناقصه عملیات عمرانی دهیاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات عمرانی دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969040/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس-تا-روستای-استقلال'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال / مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969042/مناقصه-تامین-و-تحویل-سرورهای-ذخیره-انبوه'> مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه / مناقصه ، مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969043/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی   / استعلام , استعلام لوازم مصرفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969044/استعلام-تسمه-مسی'>استعلام تسمه مسی   / استعلام تسمه مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969045/استعلام-PROTECTION-INSULATOR-FOR-FLAME-DETECTOR-IGNITOR'>استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR  / فرم استعلام بهاء، استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969046/استعلام-سیمان-خاکستری-پرتلند--سایت-ستاد'>استعلام سیمان خاکستری پرتلند , سایت ستاد / استعلام ,استعلام سیمان خاکستری پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969048/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده   / استعلام , استعلام لوازم شوینده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969049/مناقصه-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز-پارکها'>مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969050/فراخوان-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی'>فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969051/استعلام-لپ-تاپ--سامانه-ستاد'>استعلام لپ تاپ , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969052/استعلام-شکلات-نانی-40--نوقا-و-کارامل'>استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل / استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969053/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری---نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ...  نوبت سوم  / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969055/استعلام-ایجاد-شبکه-ارتباطی-VSAT-ایستگاه--'>استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ... / استعلام , استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969056/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی     / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969057/استعلام-خاکریزی-آیلند-میانی-محور-بجنورد'>استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد / استعلام,استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969059/مناقصه-انجام-عملیات-اصلاح-جاده-ها-و-معابر-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969060/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-زندانیان'>استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان / استعلام,استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969061/استعلام-خرید-دستگاه-موقعیت-یاب'>استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب  / استعلام ،  استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969062/استعلام-لامپ-ال-ای-دی---'>استعلام لامپ ال ای دی .... / استعلام , استعلام لامپ ال ای دی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969063/فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده--نوبت-دوم'>فراخوان احداث استخر سرپوشیده ...نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969064/دومین-جشنواره-مطبوعات-و-خبرگزاری-ها'>دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها / دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969066/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969067/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-برکناری-سیم-مسی-به-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969068/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969069/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969070/استعلام-29-ردیف-لاستیک-کوپلینگ-مقاوم-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور  / استعلام، استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969071/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستا'>استعلام محوطه سازی دبستان روستا / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969073/استعلام-انجام-مطالعات-مدیریت-حفاظت-کیفی'>استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی / استعلام,استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969074/استعلام-خرید-ملزومات-اداری-و-کامپیوتر'>استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969075/استعلام-تمدید-سرند-لرزشی-کک'>استعلام تمدید سرند لرزشی کک / استعلام ,استعلام تمدید سرند لرزشی کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969076/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی-ها'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969077/استعلام-Addressable-smoke-detector--'>استعلام Addressable smoke detector ... / استعلام , استعلام Addressable smoke detector ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969078/استعلام-افزایش-عمر-۶۳-عدد-پاتیل-چدن'>استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن  / استعلام ,استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969080/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستا'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969081/استعلام-خرید-شش-ردیف-درایو'>استعلام خرید شش ردیف درایو / استعلام ,استعلام خرید شش ردیف درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969083/فراخوان-خریداری-برجهای-خط-۶۳-کیلولت-دو-مداره-تغذیه-کننده-پست'>فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست / فراخوان, فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969084/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969085/مناقصه-تجدید-انجام-فرایند-جایگزینی-پایه-های-تصادفی'>مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی  / تجدید مناقصه, مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969086/استعلام-فرم-رسید-انبار'>استعلام فرم رسید انبار / استعلام ,استعلام فرم رسید انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969087/فراخوان-تکمیلی-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها'>فراخوان تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969090/استعلام-فیلتر-روغن-هیدرولیک-جکینگ-الستوم'> استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم  / استعلام , استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969091/استعلام-بها-اجرای-طرح-فیبر-نوری-مرکز-بهداشت-گرگان'>استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان  / استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969092/استعلام-بازسازی-ساختمان-آذر-آب-انبار-سیکل-ترکیبی-جهت-اتاق-روانکاری'>استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969094/استعلام-طرح-کابل-سرقتی-قلندر-محله'>استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله  / استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969096/مناقصه-عمومی-خرید-کابینت-یکسو-کننده'>مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969097/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-هیت-تریسینگ-الکتریکی'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی  / استعلام ,استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969098/فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان-داخلی-قطعات---'>فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات .... / فراخوان ، فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969099/استعلام-خدمات-پژوهشی'>استعلام خدمات پژوهشی  / استعلام ,استعلام خدمات پژوهشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969103/استعلام-مایع-ظرفشویی-ومایع-سفید-کننده'>استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده   / استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969104/استعلام-نخود-درجه-یک-ایرانی-دست-چین-اعلا'>استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا / استعلام, استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969105/استعلام-خرید-لاک-عایقی-کوره-خشک-200درجه-و-حلال-لاک-عایقی'>استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی   / استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969106/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه'>استعلام اکسس پوینت شبکه  / استعلام ,استعلام اکسس پوینت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969108/استعلام-​اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب--'>استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ...  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969109/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام ,استعلام اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969111/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام ,استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969112/استعلام-مودم-آی-تس-G-SHDSL'>استعلام مودم آی تس G.SHDSL / استعلام, استعلام مودم آی تس G.SHDSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969114/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام, استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969115/استعلام-لوازم-موتور-لایروب'>استعلام لوازم موتور لایروب  / استعلام, استعلام لوازم موتور لایروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969117/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روست'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969118/استعلام-خرید-هدرhp-اواپراتور-بویلرهای'>استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای / استعلام ,استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969119/استعلام-​شیر-آتش-نشانی-14-اینچ-با-ورودی-14--'>استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14... / استعلام, استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969120/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969121/استعلام-کنترل-پنل-SUTRON-ELECTRONIC'>استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC / استعلام, استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969122/استعلام-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-ا--'>استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969123/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-فروش-11500-فقره-انشعابات-فاضلاب'>فراخوان عمومی  انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی   انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969124/استعلام-گل-رز-هفت-رنگ-و--'>استعلام گل رز هفت رنگ و ... / استعلام ,استعلام گل رز هفت رنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969125/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969126/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-100'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100  / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969127/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969128/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-از-نوع-upvc-با--'>استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969130/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-ابهر'>استعلام اصلاح شبکه آب ابهر / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969131/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-قطر-315-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969132/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام, استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969133/استعلام-اجرای-چکر-پلیت-کانال-های-اتاق'>استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق  / استعلام,استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969134/استعلام-احداث-موتورخانه--'>استعلام احداث موتورخانه ... / استعلام ,استعلام احداث موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969135/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-مخزن-شهر-گرماب'>استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب / استعلام, استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969136/استعلام-خرید-10-دستگاه-کامپیوتر-و-5-عدد-پ--'>استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ... / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969137/استعلام-خرید-باتری-مخابراتی'>استعلام خرید باتری مخابراتی  / استعلام, استعلام خرید باتری مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969139/استعلام-واگذاری-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری خدمات عمومی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969140/مناقصه-2-تن-پودر-بروج-ep100'>مناقصه  2 تن پودر بروج ep100 / اگهی مناقصه , مناقصه  2 تن پودر بروج ep100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969141/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969142/استعلام-ارائه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی / استعلام,استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969143/استعلام-۳۷-کیلو-وات-80-8WKL-V4-استنلس'>استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس / استعلام ,استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969144/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969146/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام ,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969147/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969148/استعلام-لوازم-موتور-بنز-مایلر-سوپردار'>استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار  / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969149/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین ، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969150/مناقصه-2-تن-پودر-پلی-اتیلن-ساییک-عربستان-LLPPE-R50035E'>مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E  / اگهی مناقصه , مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969151/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX / استعلام,استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969152/استعلام-تکمیل-ساختمان-نگهبانی'>استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969154/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969155/استعلام-​ابزارآلات-و-وسایل-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی / استعلام, استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969156/استعلام-چاپ-سربرگ-A4'>استعلام چاپ سربرگ A4  / استعلام, استعلام چاپ سربرگ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969157/استعلام-روتر-cisco-3945-k9'>استعلام  روتر cisco 3945 k9 / استعلام ,استعلام  روتر cisco 3945 k9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969158/استعلام-لاستیک-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین  / استعلام, استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969159/استعلام-کارت-اشتراک-نرم-افزار-کارا-200'>استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200 / استعلام,استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969160/استعلام-مصالح-با-دانه-بندی'>استعلام مصالح با دانه بندی  / استعلام ,استعلام مصالح با دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969161/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969162/استعلام-​یک-دستگاه-کولر-اسپلیت-18000-هزار'>استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار  / استعلام, استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969164/استعلام-عملیات-پایش-تخصصی-میکروبی-آزما--'>استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما... / استعلام, استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969165/استعلام-رول-وی-بک'>استعلام رول وی بک  / استعلام , استعلام رول وی بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969166/استعلام-صندلی-گردان-مدل-طراحان-6010'>استعلام صندلی گردان مدل طراحان 6010 / استعلام,استعلام  صندلی گردان مدل طراحان 6010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969167/استعلام-مودم-modem-albis-technologis-u'>استعلام مودم modem albis technologis  u / استعلام ,استعلام  مودم modem albis technologis  u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969168/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه  / استعلام ,استعلام خرید و حمل ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969169/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام , استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969170/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969172/استعلام-کولر-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-پاکشوما'>استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969173/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بانل'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969174/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-مدفون'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون / استعلام ,استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969175/استعلام-حفاری-چاه-جهت-مرکز-ورامین'>استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین / استعلام,استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969176/استعلام-ناخن-لودر-دلتا'>استعلام ناخن لودر دلتا  / استعلام, استعلام ناخن لودر دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969177/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی  / استعلام ,استعلام  چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969178/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-طلایی-برزیلی-A4'>استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4 / استعلام,استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969179/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام دستگاه ALL IN ONE  / استعلام , استعلام دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969180/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-ها'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969181/استعلام-لوله-pe400-16bar-و-لوله-pe355--'>استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355... / استعلام, استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969183/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969184/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری .. / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969185/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-4-ترابایت'>استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969186/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969187/استعلام-گوشت-گوساله-تازه'>استعلام گوشت گوساله تازه  / استعلام , استعلام گوشت گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969188/استعلام-​خرید-باطری'>استعلام ​خرید باطری / استعلام, استعلام ​خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969189/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-500-مترمکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969190/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام,استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969191/استعلام-​خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام, استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969192/استعلام-تامین-و-اجرای-MDF-نمایشگر'>استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر  / استعلام, استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969193/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره یک دستگاه گریدر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969194/استعلام-نقاشی-روغنی-درجه-یک-کل-راه-پله'>استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله / استعلام,استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969195/استعلام-اجرت-حمل-و-نصب-درب-و-پنجره--'>استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره... / استعلام, استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969196/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969198/استعلام-ملحفه-پتو-و--'>استعلام ملحفه پتو و... / استعلام ,استعلام ملحفه پتو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969199/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969200/​استعلام-جمع-آوری-7-دستگاه-دکل-66-ک--'>​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک... / استعلام, ​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969201/استعلام-اپلاینس-سیستم-صدور-کارت'>استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت  / استعلام , استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969202/استعلام-سرور-hp-hpe-proliant-dl380-gen9'>استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9 / استعلام, استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969203/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969204/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969205/استعلام-رک-ایستاده-28-یونیت--'>استعلام رک ایستاده 28 یونیت... / استعلام, استعلام رک ایستاده 28 یونیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969206/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969207/استعلام-​واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-در--'>استعلام ​واگذاری خدمات امور مشترکین در ...  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین در ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969208/استعلام-زیرمانیتور-با-قابلیت-تنظیم'>استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم  / استعلام,استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969209/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی  / استعلام ,استعلام فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969211/استعلام-بازسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969212/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969213/استعلام-مایع-دستشویی-ارن'>استعلام مایع دستشویی ارن  / استعلام مایع دستشویی ارن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969214/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-دوجداره'>استعلام خرید درب و پنجره دوجداره / استعلام, استعلام خرید درب و پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969215/استعلام-جگر-گوساله-تازه'>استعلام جگر گوساله تازه  / استعلام, استعلام جگر گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969216/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات'>استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات  / استعلام,استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969218/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969219/استعلام-خرید-۴-دستگاه-فلومتر'>استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر  / استعلام ,استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969221/استعلام-تهیه-و-نصب-79-عدد-تایل-اسمان'>استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان  / استعلام, استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969222/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969223/استعلام-خرید-بویین-جهت-بریکرهای-bbc-el'>استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el / استعلام ,استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969224/استعلام-دستگاه-UTM-با-لایسنس-مربوطه'>استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه  / استعلام,استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969225/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969226/استعلام-ویلچر-حمام-تعداد-206-عدد--'>استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد... / استعلام، استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969228/استعلام-ترانسهای-جریانی-20-و-63-کیلوول--'>استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول... / استعلام, استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969229/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-شانا'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا  / استعلام , استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969230/استعلام-ماکارونی-زرماکارون'>استعلام ماکارونی زرماکارون  / استعلام ، استعلام ماکارونی زرماکارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969231/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت  / استعلام , استعلام تخم مرغ درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969232/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969234/استعلام-انجام-عملیات-سرویس-راهبری--'>استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری... / استعلام،استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969235/استعلام-​نگهداری-و-تعمیرات-و-پشتیبانی-ش--'>استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش... / استعلام, استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969236/استعلام-نمایشگر'> استعلام نمایشگر  / استعلام , استعلام نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969237/استعلام-باز-کردن-و-بستن-عایق-های-هدر-خروجی'>استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی  / استعلام ,استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969238/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام , استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969239/استعلام-​سرور-و-ذخیره-ساز'>استعلام ​سرور و  ذخیره ساز / استعلام, استعلام ​سرور و  ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969240/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی-مفهومی'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی  / استعلام , استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969241/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969242/استعلام-خرید-رله-های-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله های دیفرانسیل  / استعلام, استعلام خرید رله های دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969243/استعلام-​نیاز-به-تامین-کنندگان-ضد-یخ'>استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ  / استعلام, استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969244/استعلام-خرید-منبع-کوئیل-دار-3000-لیتری'>استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری / استعلام, استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969245/استعلام-پوزیشنر-کنترل-والوهای-بخار'>استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار / استعلام , استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968372/مزایده-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی'>مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968375/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-120-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968376/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سواری-پژو-405glx'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968377/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-221-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968378/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968379/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-از-املاک-تجاری-34متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968382/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-110-78متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968383/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-فرعی-مساحت-66-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968384/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل-اصفهان--'>مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان... / مزایده, مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968386/مزایده-ششدانگ-پلاک-989-فرعی-مساحت-687متر'>مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968388/مزایده-کتبی-بازیافت-چمن-مصنوعی'>مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968389/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-499-22متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968390/مزایده-پلاک-ثبتی-5589-اصلی-بخش-یک-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968391/مزایده-کتبی-بازیافت-پسماند-و-سایت-تخلیه-زباله'>مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968392/مزایده-دستگاه-اکودریل-35-حفاری-چرخ-زنجیری-لیپهر--'>مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر... / مزایده، مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968393/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-واقع-در-پارک-جوان'>مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968394/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968396/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968397/مزایده-بلوک-زن--قالب-بلوک-دیواری--'>مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری.... / مزایده, مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968399/مزایده-املاک-موروثی-تحت-پلاکهای-ثبتی-950-الی-958'>مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958  / مزایده,مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968400/مزایده-شیرموتور-برقی'>مزایده شیرموتور برقی / مزایده, مزایده شیرموتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968403/مزایده-پلاک-ثبتی-140-1-یک-فرعی-از-140-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968406/مزایده-دستگاه-کالیبرکننده-الکتروموتور-پاورپک-هیدرولیک--'>مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ...  / مزایده, مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968407/مزایده-ششدانگ-پلاک-1231-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968408/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو-نوبت-دوم'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968410/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968411/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-116-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968412/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968414/مزایده-فروش-18-تن-کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968417/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-925-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968418/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-93-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968423/فروش-یکدستگاه-نیسان-مدل-81-مرحله-دوم'>فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968424/مزایده-مقدار-4-3-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-انباری-589-52متر'>مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر  / مزایده,مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968427/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-157-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968428/مزایده-جلسه-دوم-یک-دستگاه-دیاموند-راسته-زن-و--'>مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ... / آگهی جلسه دوم مزایده , مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968430/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968432/مزایده-اتاق-رطوبت-ساز--جوراب-بافی-و-بسته-بندی-جوراب'>مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب / مزایده,مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968433/مزایده-زمین-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968434/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-صبا'>مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968436/مزایده-فروش-تعداد-562-کیسه-10-کیلویی-پودر-رختشویی'>مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی / مزایده،مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968438/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-محوطه-و-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968442/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-6014متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968445/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-ساحلی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968449/مزایده-زمینی-کاربری-فعل-پشته-و-صیفی-کاری-مساحت-1110متر'>مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968453/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968458/مزایده-خانه-و-محوطه-موروثی-مساحت-1200متر'>مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968459/مزایده-فروش-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات...- نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968461/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-بایر-مساحت-590-64متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968464/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968465/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-چهل-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968468/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968469/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-تریلی-کش-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968470/مزایده-یکباب-نانوایی-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968472/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-120-متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968474/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968476/مزایده-عملیات-تولید-انواع-پیوند-پسته'>مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته / مزایده, مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968478/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968479/مزایده-فروش-انواع-بدنه-و-اسکلت-خودرو-و--'>مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968481/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-65-767-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968484/مزایده-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'>مزایده تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مزایده  تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968485/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1026-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968487/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-162-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968489/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968491/مزایده-ششدانگ-زمینی-محصور-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968493/فراخوان-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازار-گل-و-گیاه'>فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه  / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968494/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968495/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-تعداد-یک-دستگاه-تاور-کرن'>آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968499/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-54-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968503/مزایده-بخش-های-سونوگرافی-و-رادیولوژی---'>مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی .... / آگهی مزایده,  مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968504/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-15-سوادکوه-شمالی'>مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968506/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و--'>مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968507/مزایده-ضایعات-فلزی-(ته-پاتیل-ته-تاندیش-خرسک)-تمدید'> مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968508/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-144متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-طبقه-هفتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968513/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-هشت-سال-ساخت'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968517/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن'>تجدید مزایده واگذاری اماکن / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968518/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-صد-و-سی-متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968522/مزایده-فروش-یکدستگاه-همزن-و-نم-زن'>مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968525/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یک'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968527/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-2-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968528/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-آبی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968529/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-C-N-G'>مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968534/مزایده-سرقفلی-یکباب-غرفه-شماره-5-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968535/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-7-گروه-اقلام-مازاد-و-از-رده-خارج--رنگهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات شامل 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968536/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968537/مزایده-178-عدد-سیلندرهای-خالی-غیر-قابل-شارژ-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968539/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968540/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968541/مزایده-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968543/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-52متر-96-8-13'>مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13 / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968545/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968548/مزایده-بهره-برداری-از-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968549/مزایده-ششدانگ-مغازه-کاربری-صنعتی-کارگاهی-50-متر'>مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968551/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-9480-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968554/مزایده-فروش-پودر-سنگ-و--'>مزایده فروش پودر سنگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پودر سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968555/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968557/مزایده-فروش-15-دستگاه-بیل-مکانیکی-و-3-دستگاه-قیر-ذوب-کن-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968558/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1289-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968559/مزایده-غرف--اماکن-و-دستگاههای-تفریحی'>مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968560/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-عرصه-307-1متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968562/مزایده-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-به-بخش-غیردولتی-مجموعه-کمپ-های-گردشگری'>مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968565/مزایده-پلاک-ثبتی-88-فرعی-از-2711-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968566/تجدید-مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی'>تجدید مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968572/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-20متر'>مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968573/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-و-دارائی-به-عموم---نوبت-دوم'>خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم  ... نوبت دوم / خلاصه آگهی ، خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968575/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968577/مزایده-مقدار-1-2828-من-مشاع-از-زمین-مزروعی'>مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی / مزایده,مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968579/مزایده-مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده مزایده یک خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1346-فرعی-و--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و .. / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968581/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر-غرب'>مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968582/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-تعدادی-از-معادن'>مزایده امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده  امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968583/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3078-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968586/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-6211-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968588/مزایده-پلاک-ثبتی-7182-8255-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968591/مزایده-اجناس-شامل-روسری-مانتو-نخی-دامن-و--'>مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ... / آگهی مزایده, مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968592/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-285-95متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968594/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968597/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-6549-فرعی-از-نود-و-سه-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968601/مزایده-پلاک-ثبتی-1201-فرعی-از-108-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968603/مزایده-زمینی-مساحت-606-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968604/مزایده-خودروی-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968606/مزایده-عرصه-و-اعیان-کارخانه-تولید-ورق-و-ظروف-آلومینیوم-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات-و-تجهیزات'>مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968607/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-269-92-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968609/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-2متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968611/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-(خردکن-مواد-پلاستیک)'>مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک)  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968612/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-167-84متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968616/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مزروعی-با-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968619/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده املاک تملیکی و مازاد / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968621/مزایده-موتور-جوش-الکترومهر--'>مزایده موتور جوش الکترومهر ... / مزایده, مزایده موتور جوش الکترومهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968624/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968628/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968631/مزایده-فروش-کالا-و-تجهیزات-برق-و-غیر-برقی-غیرقابل-استفاده---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968632/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968635/مزایده-دو-قطعه-باغ-جدید-الاحداث'>مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث / مزایده,مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968636/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی...  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968637/مزایده-منزل-مساحت-سیصد-متر-بخش-یک-کاشمر'>مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968639/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-41-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968641/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-قطعه-84-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968642/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک---'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .... / تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک , ضایعات ساختمانی و عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968644/مزایده-واگذاری-غرف-و-محلهای-خدماتی-و-رفاهی'>مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-430-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968648/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968651/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور'>مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968653/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-در-خصوص-ساخت-سردخانه-دو-مداره--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ... / آگهی دعوت به مشارکت, مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968656/مزایده-ملک-به-مساحت-93-08-متر'>مزایده ملک به مساحت 93.08 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 93.08 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968658/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ،مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968659/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968662/مزایده-فروش-7-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968663/مزایده-حدود-15-000-کیلوگرم-ضایعات-آهنی'>مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی  / مزایده, مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968664/مزایده-فروش-مقدار-100-تن-ضایعات-آلومینیوم'>مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968666/مزایده-فروش-ساختمان-نوساز-اداری-مساحت-1700-متر'>مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968668/مزایده-یکدستگاه-خودرو-وانت-نیسان-و--'>مزایده یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968669/مزایده-فروش-سهام-به-تعداد-95834--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968671/مزایده-خودرو-سواری-نقلیه-سوناتا'>مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا  / مزایده, مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968673/مزایده-دو-باب-واحد-تجاری-123-11-و-175-55متر'>مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر  / مزایده,مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968676/مزایده-سالن-ورزشی-بدنسازی'>مزایده سالن ورزشی بدنسازی / آگهی مزایده,مزایده سالن ورزشی بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968678/تجدید-مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-و-کافی-نت'>تجدید مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت / تجدید آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968679/مزایده-فروش-املاک-تجاری-روستای-محمد-بیک'>مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968682/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968683/مزایده-فروش-املاک-اداری-تجاری'>مزایده فروش املاک اداری تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968685/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-عرصه-523-5متر-96-8-13'>مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13 / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968688/مزایده-پلیسه-آلومینیومی-روغنی--'>مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ... / مزایده , مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968689/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1102-12متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968690/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968694/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-651-40متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968695/مزایده-خودروی-وانت-پیکان-1600'>مزایده خودروی وانت پیکان 1600  / آگهی مزایده، مزایده خودروی وانت پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968696/مزایده-اقلام-ضایعاتی'> مزایده اقلام ضایعاتی /  مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968697/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-دو-باب-ملک-به-مساحت-تقریبی-90-مترمربع'>مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع / مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968698/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-خاور-بنز-مدل-70'>مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-54-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968702/مزایده-ششدانگ-پلاک-139-فرعی-مساحت-عرصه-2807-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968703/مزایده-تعداد-زیادی-تجهیزات-اداری'>مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری / آگهی مزایده ,مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968704/تجدید-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-های-سطح-شهر'>تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968705/تجدید-مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-7-باب-واحد-اداری-و--'>تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968707/مزایده-فروش-انواع-کیف-دستی-کوچک-زنانه-چرم-مصنوعی-96-8-13'>مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی 96.8.13 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی  96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968708/مزایده-واگذاری-ملکی-4-واحدی-بصورت-یک-جا'>مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968711/مزایده-واگذاری-ملکی-به-مساحت-تقریبی-456-متر'>مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968712/مزایده-فروش-3-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968713/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968714/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968716/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون / مزایده ، مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968717/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-همکف-97-متر'>مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968718/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-106-85متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968719/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968720/مزایده-تعداد-8-دستگاه-کشش-و-140-عدد-گادت-گرم-کشش'>مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش / مزایده, مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968721/مزایده-ششدانگ-ملک-مورثی-روستای-تینمو-سفلی'>مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968723/مزایده-فروش-110-گونی'>مزایده فروش 110 گونی / مزایده,مزایده فروش 110 گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968725/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-آبی-جدید-الاحداث-سرپوشیده-بانوان--'>مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان... / آگهی مزایده، مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968727/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری  سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968728/اگهی-مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-نوبت-سوم'>اگهی مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز نوبت سوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968731/مزایده-استخر-مجموعه'>مزایده استخر مجموعه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده استخر مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968735/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968736/مزایده-فروش-بشکه-خالی-مستعمل-و-روغن-سوخته---نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968741/مزایده-یکدستگاه-موتور-آسانسور'>مزایده یکدستگاه موتور آسانسور  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه موتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968743/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت-59-28-و-159-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968745/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968748/مزایده-اره-آهن-بر-دریل-ثابت-ایستاده--'>مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968749/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-901-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968750/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-76-بازار-گل'> مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل   / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968751/مزایده-خدمات-سمعی-و-بصری-سالن-نمایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968753/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مساحت-209-متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968754/مزایده-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-کیوسک-های-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968756/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969247/استعلام-بامپر-بریج-جرثقیل--'>استعلام بامپر بریج جرثقیل...  / استعلام بامپر بریج جرثقیل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969248/استعلام-لوله-استنلس-استیل--'>استعلام لوله استنلس استیل... / استعلام بهاء, استعلام لوله استنلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969249/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام , استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969250/استعلام-ذخیره-ساز-یکدستگاه-و-متعلقات'>استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات / استعلام, استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969252/استعلام-خیارشور-بقا'>استعلام خیارشور بقا  / استعلام, استعلام خیارشور بقا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969253/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی  / استعلام , استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969254/استعلام-برگزاری-سمینارها-و-بازدیدها'>استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها  / استعلام , استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969255/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969256/استعلام-​​سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام ​​سیستم اطفاء حریق  / استعلام, استعلام ​سیستم اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969258/استعلام-دمپر-همراه-با-گیربکس'>استعلام دمپر همراه با گیربکس / استعلام ,استعلام دمپر همراه با گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969259/استعلام-پمپ-هیدرولیک-تیغه-ای'>استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969260/استعلام-خرید-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969262/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-تاسیسات'>استعلام  خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969263/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-لاگ-های-کویل-های-سوپر-هیتر-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969264/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969265/استعلام-خرید-4-دستگاه-فلومتر-اوالترسو'>استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969267/مناقصه-عملیات-احداث-کولینگ-تاور-278'>مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969268/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک'>استعلام لپه ایرانی درجه یک  / استعلام, استعلام لپه ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969269/استعلام-باتری-شارژر-125-ولت-60-آمپر'>استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر / استعلام , استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969270/مناقصه-خرید-۲-دستگاه-تست-اصطکاک'>مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک / مناقصه ,مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969271/استعلام-انجام-وظایف-مسئول-بهداشت'>استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت  / استعلام , استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969272/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969273/استعلام-کنتور-مکانیکی-گازوئیل'>استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل / استعلام, استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969274/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-داکت-دود-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969275/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام  , استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969276/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969277/مناقصه-خرید-۷-دستگاه-برف-روب-چند-منظوره'>مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره / مناقصه ,مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969278/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969280/مناقصه-خدمات-احیا-270-عدد-باتری-های-نیکل-کادمیوم'>مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم / مناقصه، مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969281/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور / استعلام ,استعلام خرید آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969282/استعلام-ترمو-رزیستنس'>استعلام ترمو رزیستنس  / استعلام ,استعلام ترمو رزیستنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969283/استعلام-ساخت-و-نصب-کابین'>استعلام ساخت و نصب کابین  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969284/استعلام-​دستگاه-الکترو-کاردیو-گراف'>استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف / استعلام, استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969285/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969286/استعلام-چاپ-بروشور-و--'>استعلام چاپ بروشور و ... / استعلام ,استعلام چاپ بروشور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969287/استعلام-​دستگاه-کروماتو-گراف-گازی'>استعلام ​دستگاه کروماتو گراف گازی  / استعلام, استعلام دستگاه کروماتو گراف گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969288/استعلام-کندانسور-آبی-چیلر'>استعلام کندانسور آبی چیلر / استعلام ,استعلام کندانسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969289/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-اتکا'>استعلام رب گوجه فرنگی اتکا / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969290/استعلام-خرید-پمپ-تخلیه-مخازن-بنزین'>استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین / استعلام, استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969291/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-تاکسی-سرویسهای--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969292/استعلام-خرید-یک-دستگاه-هولتر'>استعلام خرید یک دستگاه هولتر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه هولتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969293/استعلام-درزگیری-ترکهای-آسفالت'>استعلام درزگیری ترکهای آسفالت  / استعلام ,استعلام درزگیری ترکهای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969294/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی-بیم'>استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم  / استعلام  ،استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969295/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ...  / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969297/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-جهت-تلفن'>استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن  / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969298/فراخوان-جهت-حفاظت-از-خوردگی-خطوط-لوله--'>فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله... / آگهی فراخوان، فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969299/استعلام-لباس-مخصوص-جوشکاری-دو-تکه'>استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه / استعلام, استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969300/استعلام-فیلتر-آب-سایز-1-2-1-اینچ-جهت-کمپرسور-پرومس'>استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس / استعلام, استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969302/مرحله-دوم-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-خصوص-شرکتهای-دارنده-پروانه-FCP'>مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP / مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار ، مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969303/استعلام-قطعات-یدکی-ماشین-پاتیل-بر-و--'>استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ...  / استعلام,استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969305/استعلام-کارت-عابر-بانک-خام-هدیه-کودک-و-نوجوان'>استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان / استعلام, استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969306/مناقصه-تهیه-و-غذا-در-رستوران'>مناقصه تهیه و غذا در رستوران / مناقصه، مناقصه تهیه و غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969307/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی-و--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ... / استعلام , استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969308/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری  / استعلام , استعلام کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969310/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969311/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی-روستا'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969312/فراخوان-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست'>فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست / فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969313/استعلام-ساخت-و-نصب-دو-عدد-کمد-چوبی'>استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969314/استعلام-ارائه-خدمات-بیمه-ای-تکمیل'>استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل  / استعلام,استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969315/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969316/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل--'>استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969317/استعلام-صندلی-پلاستیکی-پایه-فلزی--'>استعلام صندلی پلاستیکی پایه فلزی... / استعلام, استعلام  صندلی پلاستیکی پایه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969318/فراخوان-طراحی-تولید-سامانه-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد-پیاده-سازی-و-بهره-برداری-از-سامانه'>فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه  / فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969319/استعلام-اجرای-عملیات-بازسای-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات / استعلام, استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969320/استعلام-ساخت-سایلنسرخروجی-کمپرسور-گاز-خنثی'>استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی   / استعلام , استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969321/استعلام-کابل-پرینتر'>استعلام کابل پرینتر  / استعلام , استعلام کابل پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968757/مزایده-فروش-املاک-مساحت-438-75-و-576متر'>مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968760/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968762/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-148-25متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968764/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-8-13'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968766/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968767/تجدید-اگهی-مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-نیسان-نوبت-دوم'>تجدید اگهی مزایده عمومی  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968770/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968772/مزایده-فروش-کشنده-ایویکو-440-mp-مدل-87--نوبت-دوم'>مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968773/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-داخلی-چهل-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968774/مزایده-فروش-املاک-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968778/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-چدن-و--'>مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968780/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968781/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968782/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-79-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968785/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ساختمان-168-25متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968786/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-چاپ-و-بسته-بندی'>مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی / مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968788/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968789/مزایده-میز-کنفرانس-تلویزیون-دستگاه-خرد-کن-کاغذ-مبل-تخت-خوابشو--'>مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو... / مزایده, مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968790/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968792/مزایده-تمامی-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-60-44متر'>مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر / مزایده,مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968794/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(C-N-G)--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968795/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-41-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968797/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اشجار-مرکبات-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968801/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-193-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968807/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968808/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری--تجدیدی'> مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی  / آگهی مزاید تجدیدی،  مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968809/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-190-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968813/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968815/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده  اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968818/مزایده-دستگاه-ژنراتور-برق-مستعمل'>مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968819/مزایده-پایه-های-تبلیغاتی-در-ورودی-و-خروجی-شهرک-صنعتی'>مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی / مزایده, مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968820/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-173-53-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968822/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968824/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ماک'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968825/اطلاعیه-مزایده-یک-باب-درمانگاه'>اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه / اطلاعیه , اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968826/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-19-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968828/مزایده-ابزار-آلات-اثاثیه-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968830/مزایده-دوازده-کارتن-چینی-آلات--سرویس-چدنی'>مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی / مزایده,مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968831/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968832/مزایده-اجاره-بوفه-وقف-در-سالن-بیمارستان'>مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان / مزایده, مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968833/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968834/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968836/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-مخروبه-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968838/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-3-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم  / مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968839/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968840/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-1000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968841/مزایده-فروش-مقدار-200-تن-سیب-زمینی'>مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی / آگهی مزایده، مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968842/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-4-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم  / مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968847/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-طبقه-دو'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968850/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968851/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150-53-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968854/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968855/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-559-97-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968856/تجدید-مزایده-واگذاری-۳-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968857/مزایده-ششدانگ-عمارت-عرصه-221-5-متر'>مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968859/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968860/مزایده-اکازیون-96-8-13'>مزایده اکازیون 96.8.13 / مزایده,مزایده اکازیون 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968861/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968862/مزایده-برداشت-میوه-نارنج-از-درختان'>مزایده برداشت میوه نارنج از درختان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده برداشت میوه نارنج از درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968864/مزایده-واگذاری-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968866/مزایده-9-دستگاه-اتومبیل-وانت--نوبت-دوم'>مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968867/فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'> فروش خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,آگهی فروش خانه های سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968871/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی / آگهی فراخوان،فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968872/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968873/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان-96-8-13'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968877/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968878/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-و--'> مزایده چهار دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده عمومی,  مزایده چهار دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968879/مزایده-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده کامیون کشنده بنز / مزایده,مزایده کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968880/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-معمولی'>مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968881/مزایده-پلاک-ثبتی-166-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968882/مزایده-شش-عدد-راد-دو-اینچ-4-متری---'>مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  ....  / مزایده, مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968884/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968885/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968886/مزایده-خودرو-پژوپارس'>مزایده خودرو پژوپارس / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968891/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968892/مزایده5-دستگاه-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو  / مزایده,مزایده 5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968894/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968902/مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968904/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-سوم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  نوبت سوم / آگهی  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968905/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-182-12-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968906/مزایده-دستگاه-خرمنکوب'>مزایده دستگاه خرمنکوب / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خرمنکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968908/مزایده-دو-دستگاه-اتومبیل'>مزایده دو دستگاه اتومبیل / مزایده, مزایده دو دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968909/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  /  مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968911/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-نیمه-یدک-تانکر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968912/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-170-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968913/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-کاوه-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968919/مزایده-مجدد-مقادیری-یراق-آلات-و-لوازم-برقی'>مزایده مجدد مقادیری یراق آلات و لوازم برقی  / آگهی مجدد مزایده, مزایده مقادیری یراق آلات و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968920/مزایده-تلویزیون-مجسمه-مدل-هخامنشی--'>مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968921/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--نوبت-سوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968922/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-مان'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968923/مزایده-موازی-17-204-سهم-از-22-68-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968924/مزایده-ملک-مساحت-250-متر'>مزایده ملک مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968927/مزایده-85-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-عرصه-81-29متر'>مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر  / مزایده,مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968928/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده, مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968929/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968931/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-363-57-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968932/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پارس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-اردی-ای-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968937/تجدید-مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی'>تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968939/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968941/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968944/مزایده-انواع-کاشی-دیواری-و--مرحله-دوم'>مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم  / مزایده ,مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968945/مزایده-فضای-آموزشی-دبیرستان-و-دو-کلاس-درس'>مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس  / مزایده , مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968948/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-94-39متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968950/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-هیوندای'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968952/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968954/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-رنگ-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968955/مزایده-صفحه-آند'>مزایده صفحه آند  / مزایده ,مزایده صفحه آند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968956/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968957/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-آردی'>مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968959/مزایده-واگذاری-احداث-نمایشگاه-و-بازارچه-عکس-تهران'>مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968960/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام'>مزایده فروش تعدادی از دام  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968961/مزایده-عمومی-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-یک-باب-مغازه-از-مجموعه-فود-کورت---نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968962/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا-پرادو'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968963/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-276-متر-و-71-دسیمتر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968965/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-طبقه-اول-ساختمان-دارالقرآن'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968966/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--نوبت-دوم'> تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968967/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-448-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968969/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968972/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-نه-فرعی-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968973/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-و-فست-فود'>مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود / مزایده ,مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968974/مزایده-اجاره-انبار'>مزایده اجاره انبار / مزایده, مزایده اجاره انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968975/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اتمی'>مزایده یک دستگاه پرس اتمی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968978/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968982/مزایده-فروش-دو-فقره-از-املاک-مساحت-اعیان-254-و-1156متر'>مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر  / مزایده,مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968984/مزایده-اجاره-مغازه-و-قطعه-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968985/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968987/مزایده-یکباب-ساختمان-شامل-1-طبقه-به-همراه-دو-دهنه-مغازه-و-زیرزمین'>مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968991/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1930-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968993/مزایده-دو-دستگاه-کانکس'>مزایده دو دستگاه کانکس / مزایده,مزایده دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968994/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-150-88متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968999/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969001/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969006/مزایده-تعداد-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969007/مزایده-تعداد-15-دستگاه-خودرو-شامل-جرثقیل-808-و--'>مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ... / مزایده, مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969008/مزایده-فروش-تعداد-220-قطعه-دیسک-ترمز'>مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969010/مزایده-فروش-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات فرسوده  / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969013/مزایده-ششدانگ-پلاک-356-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969020/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سایپا-132-مدل-90-برنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969023/مزایده-فروش-خودروها-و-موتور-سیکلت-های-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969024/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969025/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969027/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-شهرداری'> مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری / مناقصه,  مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969028/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969029/مزایده-فروش-ال-ای-دی'>مزایده فروش ال ای دی / مزایده,مزایده فروش ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969032/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-92-82-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969034/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-700-31متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969041/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969047/مزایده-سه-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول-رهنی'>مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی / مزایده,مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969054/مزایده-فروش-ملک-با-زیربنای-3181-متر'>مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر / مزایده,مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969058/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-7734-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969065/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-دفتر-شرکت-عرصه-312-5-متر'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر  / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969072/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-164-63-و-130-50متر'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969079/مزایده-فروش-میزان-15-تن-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969082/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1217-فرعی-از-65-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969088/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969089/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969093/مزایده-ششدانگ-فرعی-919-مساحت-عرصه-100-55متر'>مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969095/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-5299-6478-اصلی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969100/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969101/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-383-94-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969102/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم  / مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969107/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش خانه های سازمانی  / مزایده,مزایده فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969110/اصلاحیه-مزایده-تعداد-10-دستگاه-از-انواع-ماشین-آلات'>اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات  / مزایده , اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969113/مزایده-آپارتمان-مساحت-148-52-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969116/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-260-5متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969129/مزایده-واگذاری-به-صورت-بهره-برداری-هجده-باب-غرفه-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969138/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969145/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7972-54-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969153/مزایده-ساختمان-با-اعیان-یک-طبقه-251-متر'>مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر / مزایده,مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969163/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3854-451-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969171/مزایده-نه-قطعه-باغ-و-منزل-مسکونی'>مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی / مزایده,مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969182/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969197/مزایده-املاک-و-اموال-منقول'>مزایده املاک و اموال منقول / مزایده,مزایده املاک و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969210/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969217/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969220/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969227/مزایده-سه-دانگ-مشاع-غرفه-یازده-از-بلوک-سیزده'>مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969233/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سی-و-سه-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969251/مزایده-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969257/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969261/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-نوبت-اول'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969266/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-6-مساحت-157-50-متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969279/مزایده-ششدانگ-مشاع-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969296/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی-(فلزی-کمک-فنر-و-غیره)--'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)... / آگهی مزایده عمومی، مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969301/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-53-متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969304/مزایده-ملک-مساحت-263-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 263 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 263 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969309/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 31 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 12:16

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968371/فراخوان-تجدید-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968373/مناقصه-دبیرخانه-اداره-فروش--کارگزینی-و-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968374/مناقصه-تکمیل-خانه-فرهنگ'>مناقصه  تکمیل خانه فرهنگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خانه فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968380/فراخوان-شناسایی-انتخاب-مشاور-HSE-جهت-انجام-خدمات-تعیین-حریم-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968381/مناقصه-کارهای-باقیمانده-ساماندهی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968385/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-اردبیل'>فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968387/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-اول'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968395/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968398/تجدید-مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968401/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968402/مناقصه-تعویض-کلیدهای-230-کیلوولت-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968404/مناقصه-بازدید-سرویس-و-تعمیرات-مجموعه-جعبه-دنده-و-میل-گاردان-واگنهای-خود-انرژی'>مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی / آگهی مناقصه, مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968405/فراخوان-شناسایی-نرم-افزار-کاربردی-حمل-و-نقل-جاده-ای-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968409/فراخوان-60-دستگاه-wallsplit-cooler-24000-btu--نوبت-دوم'>فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968413/مناقصه-به-سازی-اصلاح-آرایش-پست-و-تکمیل-h-ناقص-پست--نوبت-دوم'>مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968415/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه -نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968416/مناقصه-خرید-60-دستگاه-سکسیونر-موتوردار-قابل-کنترل-از-راه-دور'>مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968419/مناقصه-ارائه-خدمات-انتقال-یک-دستگاه-ترانستینر-منگان--'>مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان... / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968421/تجدید-مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی-میدان-گازی'>تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968422/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعداد-سه-قلم-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968425/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / مناقصه, مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968426/فراخوان-خدمات-مهندسی-مطالعات-ژئوتکنیک-اکتشافی-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم  / فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968429/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968431/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968435/فراخوان-عملیات-تکمیل-تغذیه-مصنوعی'>فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968437/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-اطفاء-حریق-شبکه-ریلی'>مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968439/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-تجدید'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968440/مناقصه-خرید-قطعات-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968441/فراخوان-مناقصه-خرید-400-عدد-مودم-صنعتی'>فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968443/مناقصه-اجرای-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-مکنده-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968444/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968446/مناقصه-شستشوی-واگن-های-مسافری-با-استفاده-از-دستگاه-ترن-واش-و--'>مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ... / مناقصه , مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968447/مناقصه-خرید-p-f-guardian-telecom-page--talk--نوبت-دوم'>مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968448/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968450/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968451/مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-زیرساخت-های-تاسیسات-برقی-مکانیکی-عوامل-پروازی--'>مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968452/مناقصه-تامین-خودرو-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودرو سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین خودرو سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968454/فراخوان-تجدید-مناقصه-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968455/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تنظیفات-و-جاروکشی-معابر--حمل-و-دفع-زباله'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968456/تجدید-ارزیابی-کیفی-توسعه-و-بهبود-زیرساخت-شبکه-های-کامپیوتری--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968457/مناقصه-تامین-تجهیزات-مکانیزم-هوشمند-سیلرکاری'>مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968460/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-استخراج---نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم / مناقصه, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968462/آگهی-فراخوان-شناسایی-مدرسین-و-موسسات-آموزشی-فعال-در-حوزه-HSE-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968463/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968466/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-حفظ-و-نگهداری-آبیاری-فضای-سبز-موجود'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968467/مناقصه-انجام-عملیات-پرتونگاری-صنعتی-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968471/مناقصه-اجرای-میدان-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا / مناقصه, مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968473/تمدید-مناقصه-پیکرانی-هوشمند-خط-لوله-چهارم-سراسری'>تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری / تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968475/مناقصه-پروژه-ارزیابی-ریسک-خطر'>مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر / مناقصه,مناقصه  پروژه ارزیابی ریسک خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968477/مناقصه-طراحی-تهیه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-آسانسور'>مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968480/مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968482/مناقصه-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'> مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968483/آگهی-فراخوان-مشاور-پروژه-جانمایی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری'>آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری  / آگهی فراخوان مشاور ,آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968486/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968488/مناقصه-جهت-ارائه-طرح-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968490/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-یکدستگاه-ذخیره-سازی-مقیاس-تجاری'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968492/اصلاحیه-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی'>اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968496/مناقصه-تکمیل-عملیات-خاکی-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت--'>مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت... / مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968497/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملیک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968498/مناقصه-تهیه-و-ساخت-10000-متر-شاسی-نوار-نقاله--'>مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968501/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968502/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-فنی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968505/مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968509/اصلاحیه-مناقصه-آهن-آلات'>اصلاحیه مناقصه آهن آلات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968511/مناقصه-امور-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر / مناقصه, آگهی مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968512/فراخوان-نظافت-سالن-های-نمایشگاهی-و--'>فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ...  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968514/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله'>اصلاحیه مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله  / اصلاحیه فراخوان , مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968515/مناقصه-واگذاری-مدیریت-تامین-نیروی-نگهبانی'>مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968516/مناقصه-امور-نگهداری-خدمات-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر  / مناقصه, آگهی مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968519/مناقصه-پاسخگویی-حضوری-و-پشتیبانی-غیر-حضوری-اداره-فروش-خانگی-ADSL--نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968520/مناقصه-16000-عدد-جامبوبگ-یک-تنی---نوبت-دوم'>مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968521/مناقصه-تولید-9-نمونه-جعبه-پلاستیکی-سه-تکه'>مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه  / آگهی مناقصه,مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968523/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری-شرکت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968524/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-خاک-ریزی-و-جدول-گذاری-خیابان-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان -نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968526/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-storage-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968530/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968531/مناقصه-خریداری-AMINE-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968532/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968533/مناقصه-پروژه-خرید-چرخ-خیاطی'>مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968538/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-تاکسی-بی-سیم'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968542/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی--'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968544/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-ایاب-ذهاب-و-استیجاری'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968546/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968547/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-پشتیبانی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968550/فراخوان-طراحی-تامین-تجهیزات-نصب-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی ,فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968552/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-موتورهای-دریایی-ساخت-شرکت-NIGATA'>مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968553/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968556/فراخوان-ارزیابی-تکمیل-ساختمان-اداره-کل-راه-و-شهرسازی'>فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968561/مناقصه-برون-سپاری-قسمتی-از-خدمات-آزمایشگاه--اتاق-عمل-داروخانه--تجدید'>مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968563/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-تبادل-های-سوق-و---'>مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و .... / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968564/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968567/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری-سامانه-انتقال-آب-از-سد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968568/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-بچینگ-twin-shaft'>مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968569/مناقصه-تامین-40-عدد-باطری-12-ولت'>مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968570/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968571/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-بهسازی-و-روکش---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968574/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968576/مناقصه-خدمات-مراقبت-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968578/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968584/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-خطوط-شبکه-و-تغذیه-روستاها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968585/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی-پرژکتور--ترانس--لامپ-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968587/مناقصه-پروژه-عملیاتی-اجرایی-تکمیل-نیمه-غربی-ساختمان-اداری'>مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968589/مناقصه-اجرای-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-بهره-برداری-و-سرمایه-ای'>مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968590/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968593/مناقصه-خرید-50-دستگاه-سانتریفیوژ-یخچالدار-بانک-خون'>مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون / مناقصه , مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968595/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی  آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968596/مناقصه-عملیات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-سیستم-های-غبارگیری'>مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری / مناقصه, مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968598/فراخوان-اجرای-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات---دوم'>فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ...- دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968599/مناقصه-تولید--فروش-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل--'>مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968600/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968602/مناقصه-انواع-تابلوی-عمومی'>مناقصه انواع تابلوی عمومی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع تابلوی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968605/مناقصه-دو-بلوک-36-واحدی-خود-با-سازه-بتنی'>مناقصه دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی / آگهی مناقصه,مناقصه  دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968608/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-8-13'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968610/تجدید-مناقصه-تأمین-لید(-درب-پنیر-لیوان-چهارگوش)'>تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش) / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968613/مناقصه-خرید-کمک-فرآیند-PPA'>مناقصه خرید کمک فرآیند PPA / مناقصه خرید کمک فرآیند PPA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968614/مناقصه-تامین-علوفه-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968615/مناقصه-خرید-تجهیزات-حفاظتی-پستهای-زمینی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968617/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968618/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-و-120--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968620/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت  / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968622/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-فعالیت-های-مربوط-به-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری--مرحله-سوم'>مناقصه تهیه،حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم  / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968623/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع---(نوبت-دوم)'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم) / مناقصه  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968625/مناقصه-ساخت-سالن-پرورش-بوقلمون'>مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968626/فراخوان-سیستم-مانیتورینگ'>فراخوان سیستم مانیتورینگ  / آگهی فراخوان ، فراخوان سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968627/فراخوان-شناسایی-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی  خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968629/مناقصه-عملیات-حمل-و-انتقال-قطعات-SKD'>مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968630/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968633/ارزیابی-کیفی-تهیه-حمل-و-تحویل-تخلیه-لوله-و-اتصالات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان (مناقصه عمومی یک مرحله ای) , ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968634/فراخوان-مناقصه-اجرای-مدرسه-9-کلاسه-دیوار-و-محوطه-سازی-مدرسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968638/مناقصه-اصلاح-و-ترمیم-اسلیپرهای-واحد-160-فاز-13'>مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13  / مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968640/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجموعه-ورزشی-ساختمان-مجموعه-پیست-اسکیت'>فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت / مناقصه، فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968643/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968646/مناقصه-خرید-لوله-و-لوازم-اتصالات-آبیاری'>مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968647/مناقصه-تامین-کلیشه-نایلون-پرینت'>مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968649/مناقصه-جهت-ساخت-295-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968650/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-سرویس-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968652/مناقصه-تامین-کلیشه-ژلاتینی-فتوپلیمری'>مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968654/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968655/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-لوازم-تاسیسات-برقی-و--'>فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ... / فراخوان عمومی ، فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968657/تجدید-تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سازه-و-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه'>تجدید تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968660/مناقصه-خرید-تعداد-10000-قواره-چادر-نماز-دوخته-شده-کامل-96-8-13'>مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968661/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968665/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-محدوده-طرح-ترافیک-و-زوج-یا-فرد'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968667/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-نسبت-به-واگذاری-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری / فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968670/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-آزمایشی-یک-دستگاه-پکیج-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968672/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968674/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-آنتی-ویروس-ESET'>مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968675/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968677/مناقصه-تامین-تعویض-و-نصب-باطری-های-برند-فیام'>مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968680/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-خدمات-مهندسی-مطالعات-شناسایی-منابع-آلاینده---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968681/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968684/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968686/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری -نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968687/فراخوان-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری---نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چره زنجیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968691/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968692/مناقصه-خرید-آسانسور-کارگاهی'>مناقصه خرید آسانسور کارگاهی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آسانسور کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968693/مناقصه-پیمانکار-توانمند-بیل-مکانیکی-لاستیکی'>مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی / مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968699/مناقصه-اجرای-کارهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-در-سوله'>مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968701/مناقصه-عمومی-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-واحدهای'>مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968706/فراخوان-برون-سپاری-عملیات-بازاریابی-و-توسعه-بازار-اطلاع-رسانی-خدمات-و-تبلیغات-فروش'>فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش  / فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968709/تجدید-مناقصه-خرید-کنجاله-سویا'>تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968710/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968715/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968722/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-روستاها'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968724/فراخوان-ارزیابی-کیفی-استقرار-نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات-و-مدیریت--'>فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ... / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968726/مناقصه-تعمیرات-پل-های-شهرستان---تجدید'>مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968729/مناقصه-خرید-وسایل-شهریازی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968730/مناقصه-خرید-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار'>مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968732/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-دومداره-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968733/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-قسمتی-از-روستا'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968734/مناقصه-یک-مرحله-ای-۲۰۰۰-فقره-انشعاب-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968737/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968738/مناقصه-اجرای-فاز-پنجم-کانال-مالون-مسیل-ابراهمی-آباد'>مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968739/تجدید-مناقصه-عملیات-دفن-زباله'>تجدید مناقصه عملیات دفن زباله  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968740/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-انبار-نفت-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968742/مناقصه-کنتور-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968744/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-تابلوی-برق-به-همراه-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968746/مناقصه-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-ضد-انفجار'>مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار  / مناقصه ,مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968747/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13400'>تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400   / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968752/تجدید-فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968755/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-امدادرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968758/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968759/مناقصه-جابجایی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه  جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968761/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968763/مناقصه-خرید-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه خرید اتصالات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968765/مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-فوندانسیون-های-خطوط--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968768/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-بویلر-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968769/مناقصه-اجرای-شبکه-آبرسانی-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968771/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار-بکسل-و-واحدهای-تعویض-لاستیک-و-پنچرگیری--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968775/فراخوان-واحد-امور-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968776/مناقصه-اجاره-6مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری'>مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968777/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-ارتباط-با-مدیریت-و-بهره-برداری-از-بنادر-و-مخازن-پتروشیمی'>فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968779/استعلام-قیمت-واگذاری-خدمات-اورتز-و-پروتز-بیمارستان'>استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968783/مناقصه-انجام-خدمات-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک-و-بازبین-دفتری-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968784/مناقصه-امور-نقلیه-تجدید'>مناقصه امور نقلیه تجدید  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968787/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968791/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه  سرویس ایاب و ذها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968793/تمدید-مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / تمدید آگهی مناقصه، تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968796/مناقصه-انجام-تکمیل-فونداسیونهای-باقیمانده-و-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968798/فراخوان-احداث-دیوار-بهسازی-و-مقاوم-سازی-دیوارهای-حائل'>فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968799/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968800/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-نظافت-پذیرایی-تاسیسات'>مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات / آگهی مناقصه,مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968802/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری--نمونه-برداری-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968803/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات-آن-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968804/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-زباله-لایروبی-و-رفت-و-روب-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968805/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968806/همایش-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>همایش منابع مالی در اموزش عالی / همایش منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968810/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968811/تمدید-مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خط-لوله'>تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968812/تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-های--'>تجدید مناقصه تعمیرات پل های... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968814/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-شهر-اردکان'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان  / مناصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968816/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب--'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968817/مناقصه-امور-چاپ-تولید-و-صحافی-تعداد-500-000-جلد-تقویم-جیبی--نوبت-دوم'>مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968821/مناقصه-خرید-HONEYWELL-RADAR-LEVEL-TRANSMITTER---نوبت-دوم'>مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968823/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-چهار-خطه-شهرکرد-'>تجدید مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد- / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968827/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  / مناقصه ,مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968829/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی--تجدید'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی - تجدید / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی- تجدید ، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968835/تمدید-فراخوان-۱۷-دستگاه-hvacهای-مجتمع'>تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع  / تمدید فراخوان,تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968837/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروبکشی-خیابان-ها-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968843/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری'>مناقصه بیمه جامع شهرداری  / مناقصه ,مناقصه بیمه جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968844/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968845/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968846/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968848/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-تنظیف-معابر-و-شتسشوی-کانال-های-شهر--نوبت-سوم'>مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968849/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای, فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968852/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968853/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968858/مناقصه-عملیات-توسعه-بیمارستان'>مناقصه عملیات توسعه بیمارستان  / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968863/تجدید-فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-شهرک-و--'>تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ... / تجدید فراخوان,تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968865/فراخوان-برق-رسانی-به-تجهیزات-و-تامین-روشنایی-مسیر-ریلی--'>فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968868/مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر'>مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر / مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968869/تجدید-فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-شرکت'>تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت / اگهی تجدید , تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968870/مناقصه-اجرای-12000-متر-گازرسانی'>مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968874/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-لوله-چدنی'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968875/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968876/فراخوان-احداث-تعمیر-و-مرمت-خطوط-لوله-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968883/مناقصه-​خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان'>مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان      / آگهی مناقصه، مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968887/مناقصه-اجرای-12500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---'>مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968888/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968889/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-و-گردشگری-و-تکمیل-آبشار-مصنوعی'>مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی  / آگهی مناقصه, مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968890/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968893/تجدید-مناقصه-خرید-پره-های-ردیف-اول-فری'>تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری  / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968895/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968897/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968898/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمان--'>تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان... / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968899/مناقصه-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان -نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968900/مناقصه-عملیات-امداد-نگهداری--بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968901/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968903/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968907/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968910/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968914/استعلام-قیمت-واگذاری-بینایی-سنجی'>استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968915/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968916/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968917/مناقصه-1400-عدد-لاینر-تولیدی'>مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی / اگهی مناقصه ,مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968918/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968925/مناقصه-اصلاح-یک-دستگاه-کوره-bell-type'>مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968926/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-اول-پارک-دلتای-نهر-اعظم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968930/مناقصه--مناقصه-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968933/مناقصه-امور-خدمات-سلامت-96-08-13'>مناقصه امور خدمات سلامت- 96.08.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت- 966.08.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968934/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968935/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-رختشویخانه-و-تلفنخانه--تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968938/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-های-واحدهای-عملیاتی-شرق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968940/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968942/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968943/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت--مرحله-چهارم--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت ...مرحله چهارم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت - مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968946/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968947/مناقصه-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بیابانزایی'>مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی  / مناقصه عمومی  ، مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968949/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی'>مناقصه خرید گلهای فصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گلهای فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968951/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-فضای-سبز-و-شهرداری'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری / مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968953/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968958/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968964/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968968/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بسته-بندی-و-نگهداری-دام--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968970/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-طالقانی-کرمانشاه'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه / مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968971/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968976/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-۷-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور  / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968977/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968979/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تجهیزاتی--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968980/مناقصه-اجرای-بازگشایی-معابر-فاز-2-و-3--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968981/مناقصه-تعداد-هجده-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968983/مناقصه-برکناری-سیم-های-مسی-شبکه-فشار-ضعیف-و-نصب-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968986/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968988/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت-و-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968989/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی  / فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968990/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968992/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تکمیل-ساختمان-ناحیه-یک'>مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968995/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968996/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سنگین'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968997/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / اگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968998/مناقصه-خرید-52-تن-کود-کامل-ماکرو--'>مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969000/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969002/مناقصه-انجام-عملیات-حفظ-و-نگهداری-نگهبان-و-انجام-تعمیرات--'>مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات...  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969004/مناقصه-خرید-و-نصب-دیواره-های-پیش-ساخته-محوطه-پیرامونی-پارک-بانوان-96-8-13'>مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13 / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969005/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969009/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-مربوطه--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ...  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969011/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969012/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969014/مناقصه-تکمیل-سالن'>مناقصه تکمیل سالن / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969015/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969016/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969018/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969019/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-خط-انتقال-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969021/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-نیرورسانی--'>مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969022/مناقصه-خرید-320901-کیلوگرم-لوله-فولادی-درزدار-و-بدون-درز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969026/مناقصه-خرید-و-نصب-9-دستگاه-تابلوهای-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969030/فراخوان-احداث-فونداسیون-خط-۶۳-کیلوولت-دو-مداره-باندل-دوتایی-تغذیه-کننده'>فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده / فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969031/مناقصه-اجرای-طرح-کابلکشی-خاکی-مسی-و-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری  / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969033/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969035/مناقصه-پروژه-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگولاتور-در-سطح-استان-ایلام'>مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام / مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969036/مناقصه-خدمات-مشاوره-گردآوری-مستند-تصویری-و-تدوین-تاریخ-شفاهی-شهرهای-جدید-ایران'>مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران     / مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969037/مناقصه-امور-خدماتی-واحد-دانشگاهی'>مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969038/استعلام-ورق-100-50-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ورق 100*50, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام ورق 100*50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969039/مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری'>مناقصه عملیات عمرانی دهیاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات عمرانی دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969040/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس-تا-روستای-استقلال'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال / مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969042/مناقصه-تامین-و-تحویل-سرورهای-ذخیره-انبوه'> مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه / مناقصه ، مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969043/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی   / استعلام , استعلام لوازم مصرفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969044/استعلام-تسمه-مسی'>استعلام تسمه مسی   / استعلام تسمه مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969045/استعلام-PROTECTION-INSULATOR-FOR-FLAME-DETECTOR-IGNITOR'>استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR  / فرم استعلام بهاء، استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969046/استعلام-سیمان-خاکستری-پرتلند--سایت-ستاد'>استعلام سیمان خاکستری پرتلند , سایت ستاد / استعلام ,استعلام سیمان خاکستری پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969048/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده   / استعلام , استعلام لوازم شوینده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969049/مناقصه-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز-پارکها'>مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969050/فراخوان-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی'>فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969051/استعلام-لپ-تاپ--سامانه-ستاد'>استعلام لپ تاپ , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969052/استعلام-شکلات-نانی-40--نوقا-و-کارامل'>استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل / استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969053/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری---نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ...  نوبت سوم  / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969055/استعلام-ایجاد-شبکه-ارتباطی-VSAT-ایستگاه--'>استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ... / استعلام , استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969056/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی     / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969057/استعلام-خاکریزی-آیلند-میانی-محور-بجنورد'>استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد / استعلام,استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969059/مناقصه-انجام-عملیات-اصلاح-جاده-ها-و-معابر-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969060/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-زندانیان'>استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان / استعلام,استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969061/استعلام-خرید-دستگاه-موقعیت-یاب'>استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب  / استعلام ،  استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969062/استعلام-لامپ-ال-ای-دی---'>استعلام لامپ ال ای دی .... / استعلام , استعلام لامپ ال ای دی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969063/فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده--نوبت-دوم'>فراخوان احداث استخر سرپوشیده ...نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969064/دومین-جشنواره-مطبوعات-و-خبرگزاری-ها'>دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها / دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969066/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969067/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-برکناری-سیم-مسی-به-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969068/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969069/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969070/استعلام-29-ردیف-لاستیک-کوپلینگ-مقاوم-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور  / استعلام، استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969071/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستا'>استعلام محوطه سازی دبستان روستا / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969073/استعلام-انجام-مطالعات-مدیریت-حفاظت-کیفی'>استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی / استعلام,استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969074/استعلام-خرید-ملزومات-اداری-و-کامپیوتر'>استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969075/استعلام-تمدید-سرند-لرزشی-کک'>استعلام تمدید سرند لرزشی کک / استعلام ,استعلام تمدید سرند لرزشی کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969076/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی-ها'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969077/استعلام-Addressable-smoke-detector--'>استعلام Addressable smoke detector ... / استعلام , استعلام Addressable smoke detector ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969078/استعلام-افزایش-عمر-۶۳-عدد-پاتیل-چدن'>استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن  / استعلام ,استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969080/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستا'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969081/استعلام-خرید-شش-ردیف-درایو'>استعلام خرید شش ردیف درایو / استعلام ,استعلام خرید شش ردیف درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969083/فراخوان-خریداری-برجهای-خط-۶۳-کیلولت-دو-مداره-تغذیه-کننده-پست'>فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست / فراخوان, فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969084/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969085/مناقصه-تجدید-انجام-فرایند-جایگزینی-پایه-های-تصادفی'>مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی  / تجدید مناقصه, مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969086/استعلام-فرم-رسید-انبار'>استعلام فرم رسید انبار / استعلام ,استعلام فرم رسید انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969087/فراخوان-تکمیلی-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها'>فراخوان تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969090/استعلام-فیلتر-روغن-هیدرولیک-جکینگ-الستوم'> استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم  / استعلام , استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969091/استعلام-بها-اجرای-طرح-فیبر-نوری-مرکز-بهداشت-گرگان'>استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان  / استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969092/استعلام-بازسازی-ساختمان-آذر-آب-انبار-سیکل-ترکیبی-جهت-اتاق-روانکاری'>استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969094/استعلام-طرح-کابل-سرقتی-قلندر-محله'>استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله  / استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969096/مناقصه-عمومی-خرید-کابینت-یکسو-کننده'>مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969097/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-هیت-تریسینگ-الکتریکی'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی  / استعلام ,استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969098/فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان-داخلی-قطعات---'>فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات .... / فراخوان ، فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969099/استعلام-خدمات-پژوهشی'>استعلام خدمات پژوهشی  / استعلام ,استعلام خدمات پژوهشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969103/استعلام-مایع-ظرفشویی-ومایع-سفید-کننده'>استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده   / استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969104/استعلام-نخود-درجه-یک-ایرانی-دست-چین-اعلا'>استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا / استعلام, استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969105/استعلام-خرید-لاک-عایقی-کوره-خشک-200درجه-و-حلال-لاک-عایقی'>استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی   / استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969106/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه'>استعلام اکسس پوینت شبکه  / استعلام ,استعلام اکسس پوینت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969108/استعلام-​اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب--'>استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ...  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969109/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام ,استعلام اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969111/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام ,استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969112/استعلام-مودم-آی-تس-G-SHDSL'>استعلام مودم آی تس G.SHDSL / استعلام, استعلام مودم آی تس G.SHDSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969114/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام, استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969115/استعلام-لوازم-موتور-لایروب'>استعلام لوازم موتور لایروب  / استعلام, استعلام لوازم موتور لایروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969117/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روست'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969118/استعلام-خرید-هدرhp-اواپراتور-بویلرهای'>استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای / استعلام ,استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969119/استعلام-​شیر-آتش-نشانی-14-اینچ-با-ورودی-14--'>استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14... / استعلام, استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969120/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969121/استعلام-کنترل-پنل-SUTRON-ELECTRONIC'>استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC / استعلام, استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969122/استعلام-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-ا--'>استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969123/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-فروش-11500-فقره-انشعابات-فاضلاب'>فراخوان عمومی  انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی   انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969124/استعلام-گل-رز-هفت-رنگ-و--'>استعلام گل رز هفت رنگ و ... / استعلام ,استعلام گل رز هفت رنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969125/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969126/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-100'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100  / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969127/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969128/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-از-نوع-upvc-با--'>استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969130/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-ابهر'>استعلام اصلاح شبکه آب ابهر / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969131/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-قطر-315-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969132/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام, استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969133/استعلام-اجرای-چکر-پلیت-کانال-های-اتاق'>استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق  / استعلام,استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969134/استعلام-احداث-موتورخانه--'>استعلام احداث موتورخانه ... / استعلام ,استعلام احداث موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969135/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-مخزن-شهر-گرماب'>استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب / استعلام, استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969136/استعلام-خرید-10-دستگاه-کامپیوتر-و-5-عدد-پ--'>استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ... / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969137/استعلام-خرید-باتری-مخابراتی'>استعلام خرید باتری مخابراتی  / استعلام, استعلام خرید باتری مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969139/استعلام-واگذاری-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری خدمات عمومی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969140/مناقصه-2-تن-پودر-بروج-ep100'>مناقصه  2 تن پودر بروج ep100 / اگهی مناقصه , مناقصه  2 تن پودر بروج ep100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969141/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969142/استعلام-ارائه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی / استعلام,استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969143/استعلام-۳۷-کیلو-وات-80-8WKL-V4-استنلس'>استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس / استعلام ,استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969144/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969146/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام ,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969147/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969148/استعلام-لوازم-موتور-بنز-مایلر-سوپردار'>استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار  / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969149/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین ، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969150/مناقصه-2-تن-پودر-پلی-اتیلن-ساییک-عربستان-LLPPE-R50035E'>مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E  / اگهی مناقصه , مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969151/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX / استعلام,استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969152/استعلام-تکمیل-ساختمان-نگهبانی'>استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969154/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969155/استعلام-​ابزارآلات-و-وسایل-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی / استعلام, استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969156/استعلام-چاپ-سربرگ-A4'>استعلام چاپ سربرگ A4  / استعلام, استعلام چاپ سربرگ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969157/استعلام-روتر-cisco-3945-k9'>استعلام  روتر cisco 3945 k9 / استعلام ,استعلام  روتر cisco 3945 k9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969158/استعلام-لاستیک-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین  / استعلام, استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969159/استعلام-کارت-اشتراک-نرم-افزار-کارا-200'>استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200 / استعلام,استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969160/استعلام-مصالح-با-دانه-بندی'>استعلام مصالح با دانه بندی  / استعلام ,استعلام مصالح با دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969161/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969162/استعلام-​یک-دستگاه-کولر-اسپلیت-18000-هزار'>استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار  / استعلام, استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969164/استعلام-عملیات-پایش-تخصصی-میکروبی-آزما--'>استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما... / استعلام, استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969165/استعلام-رول-وی-بک'>استعلام رول وی بک  / استعلام , استعلام رول وی بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969166/استعلام-صندلی-گردان-مدل-طراحان-6010'>استعلام صندلی گردان مدل طراحان 6010 / استعلام,استعلام  صندلی گردان مدل طراحان 6010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969167/استعلام-مودم-modem-albis-technologis-u'>استعلام مودم modem albis technologis  u / استعلام ,استعلام  مودم modem albis technologis  u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969168/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه  / استعلام ,استعلام خرید و حمل ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969169/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام , استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969170/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969172/استعلام-کولر-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-پاکشوما'>استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969173/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بانل'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969174/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-مدفون'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون / استعلام ,استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969175/استعلام-حفاری-چاه-جهت-مرکز-ورامین'>استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین / استعلام,استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969176/استعلام-ناخن-لودر-دلتا'>استعلام ناخن لودر دلتا  / استعلام, استعلام ناخن لودر دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969177/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی  / استعلام ,استعلام  چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969178/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-طلایی-برزیلی-A4'>استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4 / استعلام,استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969179/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام دستگاه ALL IN ONE  / استعلام , استعلام دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969180/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-ها'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969181/استعلام-لوله-pe400-16bar-و-لوله-pe355--'>استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355... / استعلام, استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969183/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969184/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری .. / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969185/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-4-ترابایت'>استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969186/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969187/استعلام-گوشت-گوساله-تازه'>استعلام گوشت گوساله تازه  / استعلام , استعلام گوشت گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969188/استعلام-​خرید-باطری'>استعلام ​خرید باطری / استعلام, استعلام ​خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969189/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-500-مترمکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969190/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام,استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969191/استعلام-​خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام, استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969192/استعلام-تامین-و-اجرای-MDF-نمایشگر'>استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر  / استعلام, استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969193/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره یک دستگاه گریدر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969194/استعلام-نقاشی-روغنی-درجه-یک-کل-راه-پله'>استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله / استعلام,استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969195/استعلام-اجرت-حمل-و-نصب-درب-و-پنجره--'>استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره... / استعلام, استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969196/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969198/استعلام-ملحفه-پتو-و--'>استعلام ملحفه پتو و... / استعلام ,استعلام ملحفه پتو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969199/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969200/​استعلام-جمع-آوری-7-دستگاه-دکل-66-ک--'>​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک... / استعلام, ​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969201/استعلام-اپلاینس-سیستم-صدور-کارت'>استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت  / استعلام , استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969202/استعلام-سرور-hp-hpe-proliant-dl380-gen9'>استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9 / استعلام, استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969203/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969204/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969205/استعلام-رک-ایستاده-28-یونیت--'>استعلام رک ایستاده 28 یونیت... / استعلام, استعلام رک ایستاده 28 یونیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969206/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969207/استعلام-​واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-در--'>استعلام ​واگذاری خدمات امور مشترکین در ...  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین در ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969208/استعلام-زیرمانیتور-با-قابلیت-تنظیم'>استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم  / استعلام,استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969209/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی  / استعلام ,استعلام فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969211/استعلام-بازسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969212/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969213/استعلام-مایع-دستشویی-ارن'>استعلام مایع دستشویی ارن  / استعلام مایع دستشویی ارن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969214/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-دوجداره'>استعلام خرید درب و پنجره دوجداره / استعلام, استعلام خرید درب و پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969215/استعلام-جگر-گوساله-تازه'>استعلام جگر گوساله تازه  / استعلام, استعلام جگر گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969216/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات'>استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات  / استعلام,استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969218/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969219/استعلام-خرید-۴-دستگاه-فلومتر'>استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر  / استعلام ,استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969221/استعلام-تهیه-و-نصب-79-عدد-تایل-اسمان'>استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان  / استعلام, استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969222/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969223/استعلام-خرید-بویین-جهت-بریکرهای-bbc-el'>استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el / استعلام ,استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969224/استعلام-دستگاه-UTM-با-لایسنس-مربوطه'>استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه  / استعلام,استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969225/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969226/استعلام-ویلچر-حمام-تعداد-206-عدد--'>استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد... / استعلام، استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969228/استعلام-ترانسهای-جریانی-20-و-63-کیلوول--'>استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول... / استعلام, استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969229/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-شانا'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا  / استعلام , استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969230/استعلام-ماکارونی-زرماکارون'>استعلام ماکارونی زرماکارون  / استعلام ، استعلام ماکارونی زرماکارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969231/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت  / استعلام , استعلام تخم مرغ درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969232/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969234/استعلام-انجام-عملیات-سرویس-راهبری--'>استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری... / استعلام،استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969235/استعلام-​نگهداری-و-تعمیرات-و-پشتیبانی-ش--'>استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش... / استعلام, استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969236/استعلام-نمایشگر'> استعلام نمایشگر  / استعلام , استعلام نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969237/استعلام-باز-کردن-و-بستن-عایق-های-هدر-خروجی'>استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی  / استعلام ,استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969238/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام , استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969239/استعلام-​سرور-و-ذخیره-ساز'>استعلام ​سرور و  ذخیره ساز / استعلام, استعلام ​سرور و  ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969240/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی-مفهومی'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی  / استعلام , استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969241/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969242/استعلام-خرید-رله-های-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله های دیفرانسیل  / استعلام, استعلام خرید رله های دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969243/استعلام-​نیاز-به-تامین-کنندگان-ضد-یخ'>استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ  / استعلام, استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969244/استعلام-خرید-منبع-کوئیل-دار-3000-لیتری'>استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری / استعلام, استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969245/استعلام-پوزیشنر-کنترل-والوهای-بخار'>استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار / استعلام , استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969247/استعلام-بامپر-بریج-جرثقیل--'>استعلام بامپر بریج جرثقیل...  / استعلام بامپر بریج جرثقیل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969248/استعلام-لوله-استنلس-استیل--'>استعلام لوله استنلس استیل... / استعلام بهاء, استعلام لوله استنلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969249/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام , استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969250/استعلام-ذخیره-ساز-یکدستگاه-و-متعلقات'>استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات / استعلام, استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969252/استعلام-خیارشور-بقا'>استعلام خیارشور بقا  / استعلام, استعلام خیارشور بقا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969253/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی  / استعلام , استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969254/استعلام-برگزاری-سمینارها-و-بازدیدها'>استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها  / استعلام , استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968372/مزایده-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی'>مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968375/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-120-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968376/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سواری-پژو-405glx'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968377/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-221-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968378/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968379/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-از-املاک-تجاری-34متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968382/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-110-78متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968383/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-فرعی-مساحت-66-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968384/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل-اصفهان--'>مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان... / مزایده, مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968386/مزایده-ششدانگ-پلاک-989-فرعی-مساحت-687متر'>مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968388/مزایده-کتبی-بازیافت-چمن-مصنوعی'>مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968389/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-499-22متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968390/مزایده-پلاک-ثبتی-5589-اصلی-بخش-یک-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968391/مزایده-کتبی-بازیافت-پسماند-و-سایت-تخلیه-زباله'>مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968392/مزایده-دستگاه-اکودریل-35-حفاری-چرخ-زنجیری-لیپهر--'>مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر... / مزایده، مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968393/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-واقع-در-پارک-جوان'>مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968394/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968396/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968397/مزایده-بلوک-زن--قالب-بلوک-دیواری--'>مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری.... / مزایده, مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968399/مزایده-املاک-موروثی-تحت-پلاکهای-ثبتی-950-الی-958'>مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958  / مزایده,مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968400/مزایده-شیرموتور-برقی'>مزایده شیرموتور برقی / مزایده, مزایده شیرموتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968403/مزایده-پلاک-ثبتی-140-1-یک-فرعی-از-140-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968406/مزایده-دستگاه-کالیبرکننده-الکتروموتور-پاورپک-هیدرولیک--'>مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ...  / مزایده, مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968407/مزایده-ششدانگ-پلاک-1231-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968408/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو-نوبت-دوم'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968410/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968411/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-116-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968412/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968414/مزایده-فروش-18-تن-کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968417/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-925-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968418/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-93-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968423/فروش-یکدستگاه-نیسان-مدل-81-مرحله-دوم'>فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968424/مزایده-مقدار-4-3-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-انباری-589-52متر'>مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر  / مزایده,مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968427/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-157-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968428/مزایده-جلسه-دوم-یک-دستگاه-دیاموند-راسته-زن-و--'>مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ... / آگهی جلسه دوم مزایده , مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968430/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968432/مزایده-اتاق-رطوبت-ساز--جوراب-بافی-و-بسته-بندی-جوراب'>مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب / مزایده,مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968433/مزایده-زمین-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968434/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-صبا'>مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968436/مزایده-فروش-تعداد-562-کیسه-10-کیلویی-پودر-رختشویی'>مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی / مزایده،مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968438/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-محوطه-و-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968442/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-6014متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968445/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-ساحلی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968449/مزایده-زمینی-کاربری-فعل-پشته-و-صیفی-کاری-مساحت-1110متر'>مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968453/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968458/مزایده-خانه-و-محوطه-موروثی-مساحت-1200متر'>مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968459/مزایده-فروش-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات...- نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968461/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-بایر-مساحت-590-64متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968464/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968465/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-چهل-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968468/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968469/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-تریلی-کش-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968470/مزایده-یکباب-نانوایی-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968472/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-120-متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968474/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968476/مزایده-عملیات-تولید-انواع-پیوند-پسته'>مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته / مزایده, مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968478/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968479/مزایده-فروش-انواع-بدنه-و-اسکلت-خودرو-و--'>مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968481/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-65-767-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968484/مزایده-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'>مزایده تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مزایده  تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968485/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1026-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968487/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-162-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968489/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968491/مزایده-ششدانگ-زمینی-محصور-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968493/فراخوان-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازار-گل-و-گیاه'>فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه  / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968494/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968495/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-تعداد-یک-دستگاه-تاور-کرن'>آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968499/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-54-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968503/مزایده-بخش-های-سونوگرافی-و-رادیولوژی---'>مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی .... / آگهی مزایده,  مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968504/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-15-سوادکوه-شمالی'>مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968506/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و--'>مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968507/مزایده-ضایعات-فلزی-(ته-پاتیل-ته-تاندیش-خرسک)-تمدید'> مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968508/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-144متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-طبقه-هفتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968513/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-هشت-سال-ساخت'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968517/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن'>تجدید مزایده واگذاری اماکن / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968518/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-صد-و-سی-متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968522/مزایده-فروش-یکدستگاه-همزن-و-نم-زن'>مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968525/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یک'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968527/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-2-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968528/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-آبی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968529/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-C-N-G'>مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968534/مزایده-سرقفلی-یکباب-غرفه-شماره-5-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968535/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-7-گروه-اقلام-مازاد-و-از-رده-خارج--رنگهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات شامل 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968536/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968537/مزایده-178-عدد-سیلندرهای-خالی-غیر-قابل-شارژ-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968539/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968540/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968541/مزایده-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968543/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-52متر-96-8-13'>مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13 / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968545/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968548/مزایده-بهره-برداری-از-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968549/مزایده-ششدانگ-مغازه-کاربری-صنعتی-کارگاهی-50-متر'>مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968551/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-9480-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968554/مزایده-فروش-پودر-سنگ-و--'>مزایده فروش پودر سنگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پودر سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968555/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968557/مزایده-فروش-15-دستگاه-بیل-مکانیکی-و-3-دستگاه-قیر-ذوب-کن-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968558/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1289-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968559/مزایده-غرف--اماکن-و-دستگاههای-تفریحی'>مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968560/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-عرصه-307-1متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968562/مزایده-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-به-بخش-غیردولتی-مجموعه-کمپ-های-گردشگری'>مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968565/مزایده-پلاک-ثبتی-88-فرعی-از-2711-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968566/تجدید-مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی'>تجدید مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968572/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-20متر'>مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968573/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-و-دارائی-به-عموم---نوبت-دوم'>خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم  ... نوبت دوم / خلاصه آگهی ، خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968575/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968577/مزایده-مقدار-1-2828-من-مشاع-از-زمین-مزروعی'>مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی / مزایده,مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968579/مزایده-مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده مزایده یک خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1346-فرعی-و--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و .. / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968581/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر-غرب'>مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968582/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-تعدادی-از-معادن'>مزایده امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده  امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968583/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3078-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968586/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-6211-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968588/مزایده-پلاک-ثبتی-7182-8255-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968591/مزایده-اجناس-شامل-روسری-مانتو-نخی-دامن-و--'>مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ... / آگهی مزایده, مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968592/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-285-95متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968594/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968597/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-6549-فرعی-از-نود-و-سه-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968601/مزایده-پلاک-ثبتی-1201-فرعی-از-108-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968603/مزایده-زمینی-مساحت-606-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968604/مزایده-خودروی-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968606/مزایده-عرصه-و-اعیان-کارخانه-تولید-ورق-و-ظروف-آلومینیوم-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات-و-تجهیزات'>مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968607/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-269-92-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968609/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-2متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968611/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-(خردکن-مواد-پلاستیک)'>مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک)  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968612/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-167-84متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968616/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مزروعی-با-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968619/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده املاک تملیکی و مازاد / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968621/مزایده-موتور-جوش-الکترومهر--'>مزایده موتور جوش الکترومهر ... / مزایده, مزایده موتور جوش الکترومهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968624/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968628/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968631/مزایده-فروش-کالا-و-تجهیزات-برق-و-غیر-برقی-غیرقابل-استفاده---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968632/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968635/مزایده-دو-قطعه-باغ-جدید-الاحداث'>مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث / مزایده,مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968636/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی...  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968637/مزایده-منزل-مساحت-سیصد-متر-بخش-یک-کاشمر'>مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968639/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-41-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968641/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-قطعه-84-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968642/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک---'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .... / تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک , ضایعات ساختمانی و عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968644/مزایده-واگذاری-غرف-و-محلهای-خدماتی-و-رفاهی'>مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-430-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968648/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968651/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور'>مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968653/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-در-خصوص-ساخت-سردخانه-دو-مداره--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ... / آگهی دعوت به مشارکت, مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968656/مزایده-ملک-به-مساحت-93-08-متر'>مزایده ملک به مساحت 93.08 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 93.08 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968658/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ،مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968659/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968662/مزایده-فروش-7-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968663/مزایده-حدود-15-000-کیلوگرم-ضایعات-آهنی'>مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی  / مزایده, مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968664/مزایده-فروش-مقدار-100-تن-ضایعات-آلومینیوم'>مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968666/مزایده-فروش-ساختمان-نوساز-اداری-مساحت-1700-متر'>مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968668/مزایده-یکدستگاه-خودرو-وانت-نیسان-و--'>مزایده یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968669/مزایده-فروش-سهام-به-تعداد-95834--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968671/مزایده-خودرو-سواری-نقلیه-سوناتا'>مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا  / مزایده, مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968673/مزایده-دو-باب-واحد-تجاری-123-11-و-175-55متر'>مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر  / مزایده,مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968676/مزایده-سالن-ورزشی-بدنسازی'>مزایده سالن ورزشی بدنسازی / آگهی مزایده,مزایده سالن ورزشی بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968678/تجدید-مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-و-کافی-نت'>تجدید مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت / تجدید آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968679/مزایده-فروش-املاک-تجاری-روستای-محمد-بیک'>مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968682/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968683/مزایده-فروش-املاک-اداری-تجاری'>مزایده فروش املاک اداری تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968685/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-عرصه-523-5متر-96-8-13'>مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13 / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968688/مزایده-پلیسه-آلومینیومی-روغنی--'>مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ... / مزایده , مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968689/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1102-12متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968690/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968694/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-651-40متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968695/مزایده-خودروی-وانت-پیکان-1600'>مزایده خودروی وانت پیکان 1600  / آگهی مزایده، مزایده خودروی وانت پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968696/مزایده-اقلام-ضایعاتی'> مزایده اقلام ضایعاتی /  مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968697/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-دو-باب-ملک-به-مساحت-تقریبی-90-مترمربع'>مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع / مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968698/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-خاور-بنز-مدل-70'>مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-54-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968702/مزایده-ششدانگ-پلاک-139-فرعی-مساحت-عرصه-2807-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968703/مزایده-تعداد-زیادی-تجهیزات-اداری'>مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری / آگهی مزایده ,مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968704/تجدید-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-های-سطح-شهر'>تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968705/تجدید-مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-7-باب-واحد-اداری-و--'>تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968707/مزایده-فروش-انواع-کیف-دستی-کوچک-زنانه-چرم-مصنوعی-96-8-13'>مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی 96.8.13 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی  96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968708/مزایده-واگذاری-ملکی-4-واحدی-بصورت-یک-جا'>مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968711/مزایده-واگذاری-ملکی-به-مساحت-تقریبی-456-متر'>مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968712/مزایده-فروش-3-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968713/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968714/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968716/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون / مزایده ، مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968717/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-همکف-97-متر'>مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968718/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-106-85متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968719/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968720/مزایده-تعداد-8-دستگاه-کشش-و-140-عدد-گادت-گرم-کشش'>مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش / مزایده, مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968721/مزایده-ششدانگ-ملک-مورثی-روستای-تینمو-سفلی'>مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968723/مزایده-فروش-110-گونی'>مزایده فروش 110 گونی / مزایده,مزایده فروش 110 گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968725/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-آبی-جدید-الاحداث-سرپوشیده-بانوان--'>مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان... / آگهی مزایده، مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968727/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری  سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968728/اگهی-مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-نوبت-سوم'>اگهی مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز نوبت سوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968731/مزایده-استخر-مجموعه'>مزایده استخر مجموعه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده استخر مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968735/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968736/مزایده-فروش-بشکه-خالی-مستعمل-و-روغن-سوخته---نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968741/مزایده-یکدستگاه-موتور-آسانسور'>مزایده یکدستگاه موتور آسانسور  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه موتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968743/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت-59-28-و-159-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968745/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968748/مزایده-اره-آهن-بر-دریل-ثابت-ایستاده--'>مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968749/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-901-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968750/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-76-بازار-گل'> مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل   / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968751/مزایده-خدمات-سمعی-و-بصری-سالن-نمایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968753/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مساحت-209-متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968754/مزایده-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-کیوسک-های-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968756/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968757/مزایده-فروش-املاک-مساحت-438-75-و-576متر'>مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968760/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968762/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-148-25متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968764/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-8-13'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968766/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968767/تجدید-اگهی-مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-نیسان-نوبت-دوم'>تجدید اگهی مزایده عمومی  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968770/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968772/مزایده-فروش-کشنده-ایویکو-440-mp-مدل-87--نوبت-دوم'>مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968773/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-داخلی-چهل-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968774/مزایده-فروش-املاک-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968778/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-چدن-و--'>مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968780/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968781/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968782/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-79-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968785/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ساختمان-168-25متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968786/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-چاپ-و-بسته-بندی'>مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی / مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968788/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968789/مزایده-میز-کنفرانس-تلویزیون-دستگاه-خرد-کن-کاغذ-مبل-تخت-خوابشو--'>مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو... / مزایده, مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968790/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968792/مزایده-تمامی-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-60-44متر'>مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر / مزایده,مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968794/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(C-N-G)--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968795/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-41-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968797/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اشجار-مرکبات-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968801/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-193-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968807/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968808/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری--تجدیدی'> مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی  / آگهی مزاید تجدیدی،  مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968809/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-190-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968813/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968815/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده  اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968818/مزایده-دستگاه-ژنراتور-برق-مستعمل'>مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968819/مزایده-پایه-های-تبلیغاتی-در-ورودی-و-خروجی-شهرک-صنعتی'>مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی / مزایده, مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968820/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-173-53-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968822/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968824/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ماک'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968825/اطلاعیه-مزایده-یک-باب-درمانگاه'>اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه / اطلاعیه , اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968826/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-19-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968828/مزایده-ابزار-آلات-اثاثیه-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968830/مزایده-دوازده-کارتن-چینی-آلات--سرویس-چدنی'>مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی / مزایده,مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968831/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968832/مزایده-اجاره-بوفه-وقف-در-سالن-بیمارستان'>مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان / مزایده, مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968833/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968834/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968836/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-مخروبه-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968838/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-3-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم  / مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968839/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968840/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-1000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968841/مزایده-فروش-مقدار-200-تن-سیب-زمینی'>مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی / آگهی مزایده، مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968842/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-4-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم  / مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968847/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-طبقه-دو'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968850/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968851/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150-53-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968854/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968855/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-559-97-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968856/تجدید-مزایده-واگذاری-۳-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968857/مزایده-ششدانگ-عمارت-عرصه-221-5-متر'>مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968859/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968860/مزایده-اکازیون-96-8-13'>مزایده اکازیون 96.8.13 / مزایده,مزایده اکازیون 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968861/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968862/مزایده-برداشت-میوه-نارنج-از-درختان'>مزایده برداشت میوه نارنج از درختان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده برداشت میوه نارنج از درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968864/مزایده-واگذاری-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968866/مزایده-9-دستگاه-اتومبیل-وانت--نوبت-دوم'>مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968867/فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'> فروش خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,آگهی فروش خانه های سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968871/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی / آگهی فراخوان،فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968872/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968873/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان-96-8-13'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968877/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968878/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-و--'> مزایده چهار دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده عمومی,  مزایده چهار دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968879/مزایده-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده کامیون کشنده بنز / مزایده,مزایده کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968880/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-معمولی'>مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968881/مزایده-پلاک-ثبتی-166-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968882/مزایده-شش-عدد-راد-دو-اینچ-4-متری---'>مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  ....  / مزایده, مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968884/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968885/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968886/مزایده-خودرو-پژوپارس'>مزایده خودرو پژوپارس / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968891/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968892/مزایده5-دستگاه-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو  / مزایده,مزایده 5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968894/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968902/مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968904/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-سوم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  نوبت سوم / آگهی  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968905/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-182-12-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968906/مزایده-دستگاه-خرمنکوب'>مزایده دستگاه خرمنکوب / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خرمنکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968908/مزایده-دو-دستگاه-اتومبیل'>مزایده دو دستگاه اتومبیل / مزایده, مزایده دو دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968909/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  /  مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968911/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-نیمه-یدک-تانکر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968912/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-170-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968913/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-کاوه-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968919/مزایده-مجدد-مقادیری-یراق-آلات-و-لوازم-برقی'>مزایده مجدد مقادیری یراق آلات و لوازم برقی  / آگهی مجدد مزایده, مزایده مقادیری یراق آلات و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968920/مزایده-تلویزیون-مجسمه-مدل-هخامنشی--'>مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968921/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--نوبت-سوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968922/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-مان'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968923/مزایده-موازی-17-204-سهم-از-22-68-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968924/مزایده-ملک-مساحت-250-متر'>مزایده ملک مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968927/مزایده-85-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-عرصه-81-29متر'>مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر  / مزایده,مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968928/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده, مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968929/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968931/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-363-57-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968932/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پارس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-اردی-ای-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968937/تجدید-مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی'>تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968939/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968941/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968944/مزایده-انواع-کاشی-دیواری-و--مرحله-دوم'>مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم  / مزایده ,مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968945/مزایده-فضای-آموزشی-دبیرستان-و-دو-کلاس-درس'>مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس  / مزایده , مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968948/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-94-39متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968950/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-هیوندای'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968952/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968954/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-رنگ-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968955/مزایده-صفحه-آند'>مزایده صفحه آند  / مزایده ,مزایده صفحه آند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968956/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968957/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-آردی'>مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968959/مزایده-واگذاری-احداث-نمایشگاه-و-بازارچه-عکس-تهران'>مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968960/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام'>مزایده فروش تعدادی از دام  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968961/مزایده-عمومی-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-یک-باب-مغازه-از-مجموعه-فود-کورت---نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968962/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا-پرادو'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968963/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-276-متر-و-71-دسیمتر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968965/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-طبقه-اول-ساختمان-دارالقرآن'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968966/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--نوبت-دوم'> تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968967/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-448-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968969/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968972/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-نه-فرعی-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968973/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-و-فست-فود'>مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود / مزایده ,مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968974/مزایده-اجاره-انبار'>مزایده اجاره انبار / مزایده, مزایده اجاره انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968975/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اتمی'>مزایده یک دستگاه پرس اتمی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968978/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968982/مزایده-فروش-دو-فقره-از-املاک-مساحت-اعیان-254-و-1156متر'>مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر  / مزایده,مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968984/مزایده-اجاره-مغازه-و-قطعه-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968985/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968987/مزایده-یکباب-ساختمان-شامل-1-طبقه-به-همراه-دو-دهنه-مغازه-و-زیرزمین'>مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968991/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1930-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968993/مزایده-دو-دستگاه-کانکس'>مزایده دو دستگاه کانکس / مزایده,مزایده دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968994/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-150-88متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968999/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969001/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969006/مزایده-تعداد-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969007/مزایده-تعداد-15-دستگاه-خودرو-شامل-جرثقیل-808-و--'>مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ... / مزایده, مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969008/مزایده-فروش-تعداد-220-قطعه-دیسک-ترمز'>مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969010/مزایده-فروش-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات فرسوده  / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969013/مزایده-ششدانگ-پلاک-356-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969020/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سایپا-132-مدل-90-برنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969023/مزایده-فروش-خودروها-و-موتور-سیکلت-های-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969024/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969025/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969027/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-شهرداری'> مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری / مناقصه,  مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969028/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969029/مزایده-فروش-ال-ای-دی'>مزایده فروش ال ای دی / مزایده,مزایده فروش ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969032/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-92-82-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969034/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-700-31متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969041/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969047/مزایده-سه-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول-رهنی'>مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی / مزایده,مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969054/مزایده-فروش-ملک-با-زیربنای-3181-متر'>مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر / مزایده,مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969058/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-7734-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969065/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-دفتر-شرکت-عرصه-312-5-متر'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر  / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969072/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-164-63-و-130-50متر'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969079/مزایده-فروش-میزان-15-تن-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969082/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1217-فرعی-از-65-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969088/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969089/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969093/مزایده-ششدانگ-فرعی-919-مساحت-عرصه-100-55متر'>مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969095/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-5299-6478-اصلی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969100/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969101/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-383-94-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969102/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم  / مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969107/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش خانه های سازمانی  / مزایده,مزایده فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969110/اصلاحیه-مزایده-تعداد-10-دستگاه-از-انواع-ماشین-آلات'>اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات  / مزایده , اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969113/مزایده-آپارتمان-مساحت-148-52-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969116/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-260-5متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969129/مزایده-واگذاری-به-صورت-بهره-برداری-هجده-باب-غرفه-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969138/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969145/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7972-54-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969153/مزایده-ساختمان-با-اعیان-یک-طبقه-251-متر'>مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر / مزایده,مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969163/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3854-451-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969171/مزایده-نه-قطعه-باغ-و-منزل-مسکونی'>مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی / مزایده,مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969182/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969197/مزایده-املاک-و-اموال-منقول'>مزایده املاک و اموال منقول / مزایده,مزایده املاک و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969210/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969217/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969220/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969227/مزایده-سه-دانگ-مشاع-غرفه-یازده-از-بلوک-سیزده'>مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969233/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سی-و-سه-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969251/مزایده-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969255/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969256/استعلام-​​سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام ​​سیستم اطفاء حریق  / استعلام, استعلام ​سیستم اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969257/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969258/استعلام-دمپر-همراه-با-گیربکس'>استعلام دمپر همراه با گیربکس / استعلام ,استعلام دمپر همراه با گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969259/استعلام-پمپ-هیدرولیک-تیغه-ای'>استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969260/استعلام-خرید-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969261/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-نوبت-اول'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969262/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-تاسیسات'>استعلام  خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969263/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-لاگ-های-کویل-های-سوپر-هیتر-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969264/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969265/استعلام-خرید-4-دستگاه-فلومتر-اوالترسو'>استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969266/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-6-مساحت-157-50-متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969267/مناقصه-عملیات-احداث-کولینگ-تاور-278'>مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969268/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک'>استعلام لپه ایرانی درجه یک  / استعلام, استعلام لپه ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969269/استعلام-باتری-شارژر-125-ولت-60-آمپر'>استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر / استعلام , استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969270/مناقصه-خرید-۲-دستگاه-تست-اصطکاک'>مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک / مناقصه ,مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969271/استعلام-انجام-وظایف-مسئول-بهداشت'>استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت  / استعلام , استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969272/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969273/استعلام-کنتور-مکانیکی-گازوئیل'>استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل / استعلام, استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969274/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-داکت-دود-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969275/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام  , استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969276/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969277/مناقصه-خرید-۷-دستگاه-برف-روب-چند-منظوره'>مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره / مناقصه ,مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969278/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969279/مزایده-ششدانگ-مشاع-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969280/مناقصه-خدمات-احیا-270-عدد-باتری-های-نیکل-کادمیوم'>مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم / مناقصه، مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969281/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور / استعلام ,استعلام خرید آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969282/استعلام-ترمو-رزیستنس'>استعلام ترمو رزیستنس  / استعلام ,استعلام ترمو رزیستنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969283/استعلام-ساخت-و-نصب-کابین'>استعلام ساخت و نصب کابین  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969284/استعلام-​دستگاه-الکترو-کاردیو-گراف'>استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف / استعلام, استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969285/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969286/استعلام-چاپ-بروشور-و--'>استعلام چاپ بروشور و ... / استعلام ,استعلام چاپ بروشور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969287/استعلام-​دستگاه-کروماتو-گراف-گازی'>استعلام ​دستگاه کروماتو گراف گازی  / استعلام, استعلام دستگاه کروماتو گراف گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969288/استعلام-کندانسور-آبی-چیلر'>استعلام کندانسور آبی چیلر / استعلام ,استعلام کندانسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969289/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-اتکا'>استعلام رب گوجه فرنگی اتکا / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969290/استعلام-خرید-پمپ-تخلیه-مخازن-بنزین'>استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین / استعلام, استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969291/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-تاکسی-سرویسهای--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969292/استعلام-خرید-یک-دستگاه-هولتر'>استعلام خرید یک دستگاه هولتر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه هولتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969293/استعلام-درزگیری-ترکهای-آسفالت'>استعلام درزگیری ترکهای آسفالت  / استعلام ,استعلام درزگیری ترکهای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969294/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی-بیم'>استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم  / استعلام  ،استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969295/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ...  / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969296/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی-(فلزی-کمک-فنر-و-غیره)--'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)... / آگهی مزایده عمومی، مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969297/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-جهت-تلفن'>استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن  / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969298/فراخوان-جهت-حفاظت-از-خوردگی-خطوط-لوله--'>فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله... / آگهی فراخوان، فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969299/استعلام-لباس-مخصوص-جوشکاری-دو-تکه'>استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه / استعلام, استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969300/استعلام-فیلتر-آب-سایز-1-2-1-اینچ-جهت-کمپرسور-پرومس'>استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس / استعلام, استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969301/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-53-متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969302/مرحله-دوم-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-خصوص-شرکتهای-دارنده-پروانه-FCP'>مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP / مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار ، مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969303/استعلام-قطعات-یدکی-ماشین-پاتیل-بر-و--'>استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ...  / استعلام,استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969304/مزایده-ملک-مساحت-263-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 263 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 263 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969305/استعلام-کارت-عابر-بانک-خام-هدیه-کودک-و-نوجوان'>استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان / استعلام, استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969306/مناقصه-تهیه-و-غذا-در-رستوران'>مناقصه تهیه و غذا در رستوران / مناقصه، مناقصه تهیه و غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969307/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی-و--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ... / استعلام , استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969308/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری  / استعلام , استعلام کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969309/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969310/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969311/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی-روستا'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969312/فراخوان-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست'>فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست / فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969313/استعلام-ساخت-و-نصب-دو-عدد-کمد-چوبی'>استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969314/استعلام-ارائه-خدمات-بیمه-ای-تکمیل'>استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل  / استعلام,استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969315/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969316/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل--'>استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969317/استعلام-صندلی-پلاستیکی-پایه-فلزی--'>استعلام صندلی پلاستیکی پایه فلزی... / استعلام, استعلام  صندلی پلاستیکی پایه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969318/فراخوان-طراحی-تولید-سامانه-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد-پیاده-سازی-و-بهره-برداری-از-سامانه'>فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه  / فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969319/استعلام-اجرای-عملیات-بازسای-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات / استعلام, استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969320/استعلام-ساخت-سایلنسرخروجی-کمپرسور-گاز-خنثی'>استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی   / استعلام , استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969321/استعلام-کابل-پرینتر'>استعلام کابل پرینتر  / استعلام , استعلام کابل پرینتر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 26 دی 1396 ساعت: 11:38

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967807/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ارتباط-DTS-تلفنی-مراکز-دیسپاچینگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967809/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967810/مناقصه-خرید-۴-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967813/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967817/مناقصه-موضوع-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی... / مناقصه, مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967820/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-جبله-نو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967821/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967823/مناقصه-موضوع-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-برق-و-مکانیکی--'>مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برق و مکانیکی.... / مناقصه, مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برق و مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967825/مناقصه-یک-مرحله-ای-۲۰۰۰-فقره-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967827/فراخوان-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967829/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-مسیر-طراوت-و-ورودی-شهدای-گمنام'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967833/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---'>مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات .... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967834/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-هواده-در-تصفیه-خانه-فاضلاب-مهمانشهر'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سامانه هواده در تصفیه خانه فاضلاب مهمانشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سامانه هواده در تصفیه خانه فاضلاب مهمانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967835/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967837/مناقصه-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967842/مناقصه-مقدار-18400-کیلوگرم-روغن-فایررزیستنس-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967843/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-96-8-11'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 96.8.11 / مناقصه  خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 96.8.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967844/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا-در-پایکار-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967845/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-منطقه'>مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه  / مناقصه ,مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967846/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967849/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967850/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۵۰-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967851/مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-یزد'>مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد  / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967853/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-رفع-تداخلات---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967854/مناقصه-حلب-چاپدار-پنیر-یواف-14-کیلویی'>مناقصه حلب چاپدار پنیر یواف 14 کیلویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حلب چاپدار پنیر یواف 14 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967856/تجدید-مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل'>تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967857/مناقصه-خرید-بریکر-33-کیلوولت-OUT-DOOR--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967858/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-مخزن-5000-متر-مکعبی-مدفون-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967859/مناقصه-خرید-Reid-Vapor-Pressure-Analyzer---نوبت-دوم'>مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer ... نوبت دوم / مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967862/مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967863/مناقصه-خدمات-گروه-های-کنترل-و-نظارت-بر-منابع-آب-سطحی'>مناقصه خدمات گروه های کنترل و نظارت بر منابع آب سطحی / مناقصه , مناقصه خدمات گروه های کنترل و نظارت بر منابع آب سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967865/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967866/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-و-بتن-ریزی-کف-سوله'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و بتن ریزی کف سوله / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و بتن ریزی کف سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967869/اصلاحیه-مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967870/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967871/مناقصه-اجرای-۳۳۵-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی'>مناقصه اجرای ۳۳۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی  / مناقصه ,مناقصه اجرای ۳۳۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967872/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967873/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967875/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-توسعه-و-بهبود-زیرساخت-شبکه-های-کامپیوتری-با-رویکرد-امنیت'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967876/مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث-شبکه-آب'>مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967877/فراخوان-خرید-35000-عدد-باکس-پالت-چوبی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967879/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967881/مناقصه-بکارگیری-و-تامین-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری و تامین نیرو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه بکارگیری و تامین نیرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967883/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967885/تجدید-مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری-و-پایش-تصویری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  -نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967886/فراخوان-مناقصه-حمل-45000-تن-بنزن'>فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967887/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم  / مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967889/مناقصه-ترمیم-حوضچه-مکش-ایستگاه-پمپاژ-زهکشی-و-آبیاری'>مناقصه ترمیم حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ زهکشی و آبیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ زهکشی و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967892/اصلاحیه-مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی اصلاحیه  مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967894/ارزیابی-کیفی-خرید-20-دستگاه-پایانه-راه-دور-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران،مناقصه خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967895/تجدید-مناقصه-احداث-سد-مخزنی'>تجدید مناقصه احداث سد مخزنی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث سد مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967897/فراخوان-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967899/دعوت-به-همکاری-جهت-تامین-مالی-و-اجرای-عملیات-احداث-تاسیسات-زیرساختی-و-زیربنای'>دعوت به همکاری جهت تامین مالی و اجرای عملیات احداث تاسیسات زیرساختی و زیربنای / دعوت به همکاری، دعوت به همکاری جهت تامین مالی و اجرای عملیات احداث تاسیسات زیرساختی و زیربنای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967901/فراخوان-انجام-تست-نشر-صوتی-ACOUSTIC-EMISSION-مخازن-ذخیره--نوبت-دوم'>فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967902/مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967906/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبود-معابر'>مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر / مناقصه ,مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967908/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967910/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967912/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی'>تجدید فراخوان وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی / آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967914/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967915/تجدید-مناقصه-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه   کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967917/مناقصه-خرید-تجهیزات-حفاظتی-پستهای-زمینی--'>مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967918/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان'>تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967924/نخستین-اجلاس-سراسری-تجلیل-از-برگزارکنندگان-مراسم-تشریفاتی'>نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی / نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967926/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967927/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-بهسازی-و-روکش-تهیه-مصالح-و-خط-کشی-آسفالت-و-تهیه-و-نصب-گاردریل--'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش، تهیه مصالح و خط کشی آسفالت و تهیه و نصب گاردریل ...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش، تهیه مصالح و خط کشی آسفالت و تهیه و نصب گاردریل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967929/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم-تجدید'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم- تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967930/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967931/مناقصه-خرید-ترانس-جریان-ولتاژ-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967932/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967935/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967937/مناقصه-خرید-لوله-ساخت-و-نصب-(دمونتاژ-و-مونتاژ)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967939/مناقصه-نگهداری-فنی-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967940/تجدید-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967942/مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967943/اصلاحیه-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-توسعه-و-تقویت-خط-روستا'>اصلاحیه مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967944/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-ها-نظافت-دفاتر-و-ساختمان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967945/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-دومداره-تجدید'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967946/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-سطح-منطقه-5'>تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5   / مناقصه ،تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967949/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967951/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-یک-دستگاه-شلتر-ارتباطی-قابل-نصب-روی-شاسی-ایسوزو-6--'>مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6... / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967953/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه ... نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967957/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967960/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-امور-دفتری-ماشین-نویسی-تنظیفات-آبدارخانه-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967961/فراخوان-انجام-کلیه-خدمات-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967963/مناقصه-خرید-و-تجهیز-یک-دستگاه-آتلیه-تعمیرات-الکترونیک--'>مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه آتلیه تعمیرات الکترونیک... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه آتلیه تعمیرات الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967965/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل-های-شیان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967966/مناقصه-​تعریض-و-اصلاح-بلوار'>مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967969/مناقصه-اخذ-خدمات-جنبی-و-همیار-فنی-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967970/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بسته-بندی-و-نگهداری-دام'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967972/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967980/مناقصه-تامین-غذای-درمانی-و-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967984/فراخوان-طراحی--تامین-و-ساخت-ماشین-آلات-واحد-300-تنی---نوبت-دوم'>فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967986/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر-96-08-11'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر 96.08.11 / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر 96.08.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967988/مناقصه-برکناری-سیم-های-مسی-شبکه-فشار-ضعیف-و-نصب-کابل'>مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل  / مناقصه ,مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967989/فراخوان-60-دستگاه-wallsplit-cooler-24000-btu'>فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967991/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی'>تجدید فراخوان وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی / آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967993/مناقصه-خرید-50-000-تن-کنجاله-سویا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967994/مناقصه-CHOCK-VALVE-نوبت-دوم'>مناقصه CHOCK VALVE- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه CHOCK VALVE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967995/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967997/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبودی-معابر-سطح-منطقه-9'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبودی معابر سطح منطقه 9  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبودی معابر سطح منطقه 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967998/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-و-120--'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968000/مناقصه-خرید-و-نصب-9-دستگاه-تابلوهای-توزیع-برق'>مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968002/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-و-پشتیبانی-تعمیرات-اساسی-تعدادی-از-واحدهای-پالایشی-نوبت-د-وم'>مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی- نوبت د وم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968005/مناقصه-اجرای-محوطه-و-پیاده-رو-خیابان-اصلی'>مناقصه اجرای محوطه و پیاده رو خیابان اصلی / مناقصه, مناقصه اجرای محوطه و پیاده رو خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968007/استعلام-منبع-تغذیه-و----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام منبع تغذیه و ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام منبع تغذیه و ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968011/استعلام-قلم-بند-ورزشی--سایت-ستاد'>استعلام قلم بند ورزشی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام قلم بند ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968014/استعلام-مایع-دست-شویی--سامانه-ستاد'>استعلام مایع دست شویی , سامانه ستاد / استعلام,استعلام مایع دست شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968018/مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968019/اصلاحیه-تامین-خدمات-پشتیبانی-و-اداری'>اصلاحیه تامین خدمات پشتیبانی و اداری  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه تامین خدمات پشتیبانی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968021/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968022/مناقصه-احداث-دانشکده-های-جدید-حقوق--'>مناقصه احداث دانشکده های جدید حقوق ... / آگهی مناقصه، مناقصه احداث دانشکده های جدید حقوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968025/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968028/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار-بکسل-و-واحدهای-تعویض-لاستیک-و-پنچرگیری--'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968031/مناقصه-لایروبی-پل-موند-قطعه-1--(نوبت-دوم)'>مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968033/مناقصه-امور-چاپ-تولید-و-صحافی-تعداد-500-000-جلد-تقویم-جیبی--'>مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968048/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-400-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968054/مناقصه-عملیات-حفاری-و-مرمت-قنوات-و-حفر-و-لایروبی-چاه-های-جذبی-و-آبگرفتگی--'>مناقصه عملیات حفاری و مرمت قنوات و حفر و لایروبی چاه های جذبی و آبگرفتگی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و مرمت قنوات و حفر و لایروبی چاه های جذبی و آبگرفتگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968056/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968068/مناقصه-molybdenum-oxide'>مناقصه molybdenum oxide   / مناقصه، مناقصه molybdenum oxide  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968077/ارزیابی-کیفی-پل-دوم-و-راه-ارتباطی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968081/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی      / مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968083/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968086/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968094/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--تجدید'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968097/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968099/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی  / فراخوان مناقصه ، اصلاحیه فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968103/تجدید-مناقصه-راهبری-فنی-تاسیسات-سردخانه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه (نوبت دوم) / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968104/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-اصلاح-شبکه-آب'>مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح شبکه آب  / مناقصه ,مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968109/مناقصه-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968116/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-منطقه'>مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968117/مناقصه-عملیات-تکمیل-مراکز-جامع-سلامت'>مناقصه عملیات تکمیل مراکز جامع سلامت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیل مراکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968122/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران  / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968127/مناقصه-اجرای-96-هکتار-آبیاری-فشار-زیر-سطحی'>مناقصه اجرای 96 هکتار آبیاری فشار زیر سطحی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 96 هکتار آبیاری فشار زیر سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968128/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-عیب-یاب-کابل-40-کیلوولت-پرتابل-با-رفلکتور-دیجیتالی--'>مناقصه خرید یک دستگاه عیب یاب کابل 40 کیلوولت، پرتابل با رفلکتور دیجیتالی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید یک دستگاه عیب یاب کابل 40 کیلوولت، پرتابل با رفلکتور دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968131/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت  / مناقصه ,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968136/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-ماسه-آسفالت-و-فوگ-سیل-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968137/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-ماسه-آسفالت-و-فوگ-سیل---'>تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل .... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968140/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968156/مناقصه-خرید-10-عدد-سردخانه-زیر-صفر-و-بالای-صفر'>مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید، مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968158/مناقصه-مولاژ-و-تجهیزات-کمک-آموزشی'>مناقصه مولاژ و تجهیزات کمک آموزشی / مناقصه ,مناقصه مولاژ و تجهیزات کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968160/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات / آگهی تجدید استعلام,استعلام  اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968161/مناقصه-چراغ-آویز-خیابانی'>مناقصه چراغ آویز خیابانی  / مناقصه ,مناقصه چراغ آویز خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968163/استعلام-كوپلینگ-آلومینیومی-آتش-نشانی-6-اینچ'>استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ   / استعلام، استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968164/مناقصه-برچیدن-سازه-موجود-و-اجرای-سیستم-سازه-فضاکار-جدید-و--'>مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضاکار جدید و ... / مناقصه ,مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضاکار جدید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968165/استعلام-شوفاژ-روغن-2000-وات'>استعلام  شوفاژ روغن 2000 وات  / استعلام، استعلام   شوفاژ روغن 2000 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968166/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-7'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7</a></li><li><a href='